ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών....1 Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων με έδρα την Αθήνα Εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των αποφάσεων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης, των επενδυτικών προτάσεων των δράσεων Δ κύκλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» και Δ κύκλος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»... 3 Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας Mέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπομένων οχημάτων Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α ΚΑΠΗ Ελληνικού» Έγκριση της υπ αριθμ. 31Α/2006 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Χάλκης (Δ.Ε.Π.Α.Χ.) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /7829 Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ει δικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τον α.ν. 407/1936, το από 6 Μαρτίου 1939 β.δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 91/Α ) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας του Οινοπνεύματος», τον α.ν. 1957/1939 (Φ.Ε.Κ. 380 Α ) και το άρθρο 4 του ν.δ. 2401/ Το άρθρο 11 του π.δ. 543/1989 «Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 229/Α / ). ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου Το άρθρο 26 του ν. 2127/1993 (Φ.Ε.Κ. 48/Α / ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 2214/1994 (Φ.Ε.Κ. 75/Α / ). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 5. Τον ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Κεφάλαιο δεύτερο «Συλλογικά όργανα της Διοίκησης» άρθρα 13, 14, Την υπ αριθμ /8581/ απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 183/Α / ) Τ.Ν.Π.Δ.Δ. «Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.». 7. Την υπ αριθμ. 2/11856/0022/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.», όπως αυτή ισχύει. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνης ύψους σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (43.200,00) Ευρώ ετησίως σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) Κ.Α.Ε. 0264, αποφασίζουμε: Α) Καθορίζουμε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγω γής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) ως εξής: 1. Ηλίας Ψώνης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρος, με αναπλη ρωτή τον Νικόλαο Κατσίμπα επίσης Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμ βούλου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλκο όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσω πικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημο σιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του. 5. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, ως μέλος, αναπλη ρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2 13032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, του Συμβουλίου προ εδρεύει το υπό στοιχείο 2 μέλος ή ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυ τού το υπό στοιχείο 3 μέλος ή ο αναπληρωτής του. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η υπάλληλος Μαρίτσα Μαρία με βαθμό Α του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Γ.Χ.Κ. με αναπληρώτρια την Σέργη Λαμπρινή, υπάλλη λο με βαθμό Α του Κλάδου ΤΕ4 Τεχν. Ηλέκτρ. Μηχαν. Γ.Χ.Κ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα θώς και του Γραμματέα ορίζεται διετής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Ιουλίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/20489/0022 (2) Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Επιτροπής Λογι στικών Βιβλίων με έδρα την Αθήνα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α), β) του άρθρου 37 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α), γ) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α), δ)του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α. ε) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α), στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), ζ) του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α). 2. Την υπ αριθμ /1003/Α0006/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ορι σμού μελών της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) με έδρα την Αθήνα. 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1185/Β) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο γράφουν Με εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληρο δοτημάτων.» 4. Το υπ αριθμ /830/0001 Α / έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού (Δ1) και το υπ αριθμ /12 45/0005/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού (Δ5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Τις υπ αριθμ /3206/0022/ και /8523/0022/ αποφάσεις του Υπουργού Οικο νομικών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ συνολικά (4.840 ) για το 2006, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 515 του οικονομικού έτους 2006, καθώς και για κάθε επόμενο έτος, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε, αποζημίωση κατά συνεδρίαση, στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και το γραμματέα της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων με έδρα την Αθήνα στο ύψος των 33,85 για κάθε έναν από τους ανωτέρω και για έντεκα (11) συνεδριάσεις ετησίως. Η απόφαση αυτή που ισχύει από και εφεξής για κάθε έτος, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Γ. ΚΟΥΡΗΣ Αριθ /861 (3) Εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των αποφάσεων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολό γησης, των επενδυτικών προτάσεων των δράσεων Δ κύκλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικό τητας» και Δ κύκλος «Ενίσχυση Γυναικείας Επι χειρηματικότητας». ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/ ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της ΓΓΒ», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ αριθμ. 3584/ (ΦΕΚ 147/ Β/ ) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμο διότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ». 3. Το π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση Υπουρ γείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανά πτυξης» και το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). 5. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιω άννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β/ ). 6. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4505/ υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενι κό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 277/ Β/ ). 7. Το άρθρο 28 παρ. α του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211/Α).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ν. 707/1977 (ΦΕΚ 273), όπως τρο ποποιήθηκε από τον 1472/1984 (ΦΕΚ 112), 1479/1984 (ΦΕΚ 145), 2000/1991 (ΦΕΚ 206), 2702/1999 (ΦΕΚ 70) και το π.δ. 159/1997 (ΦΕΚ 135). 9. Την υπ αριθμ. C(2001) 550 της απόφαση της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρό γραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ ). 10. Την υπ αριθμ. Ε(2004) 5484/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίνεται η Αναθεώρηση του Ε.Π.ΑΝ. 11. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Δια χείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροπο ποιήθηκε με το ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 12. Το άρθρο 19 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997). 13. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοή θειας στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πό ρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ). 14. Την υπ αριθμ. 3260/ απόφαση «Μετα βίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 760/Β/ ). 15. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3325/ «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ). 16. Την καταβολή αποζημίωσης για ειδικές και πρό σθετες εργασίες στα μέλη και γραμματείς των ομάδων εργασίας των Μέτρων και Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Την υπ αριθμ. 1444/89/ απόφαση «Έγκριση του οδηγού προγράμματος Ενίσχυση Νεανικής Επιχει ρηματικότητας Δράση Δ κύκλος του ΕΠΑΝ. 18. Την υπ αριθμ. οικ.3702/δβε 2850/ απόφαση «Έγκριση του κανονισμού υλοποίησης της Δράσης Δ κύκλος του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγω νιστικότητας» (Ε.Π.Α.Ν) «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρη ματικότητας». 19. Την υπ αριθμ /1256/ απόφαση «Συ γκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης του προγράμματος Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας Δράση Δ κύκλος του ΕΠΑΝ». 20. Την υπ αριθμ /ΔΒΕ 4135/ απόφα ση «Συγκρότησης Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος», «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» Δ κύκλος της Δράσης του ΕΠΑΝ. 21. Την υπ αριθμ /1511/ απόφαση αποδο χής Πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης, της Δρά σης Δ κύκλου του ΕΠΑΝ. 22. Την υπ αριθμ /ΔΒΕ/4846/ απόφα ση Αποδοχής Πρακτικών Ένταξης Επιχειρήσεων στο Δ κύκλο του προγράμματος «Ενίσχυση Γυναικείας Επι χειρηματικότητας» της δράσης του ΕΠΑΝ. 23. Την υπ αριθμ. 6731/407/ απόφαση με θέμα «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας του προ γράμματος Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» Δράση Δ κύκλος του Ε.Π.ΑΝ. 24. Την υπ αριθμ /ΔΒΕ/5707/ απόφαση Τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ αριθμ / ΔΒΕ 2201/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ ξης: «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας του προ γράμματος Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» του μέτρου του ΕΠΑΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /ΔΒΕ/ 4020/ απόφαση. 25. Την υπ αριθμ /622/ απόφαση τρο ποποίησης της υπ αριθμ. 6731/407/ απόφασης «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας του Προ γράμματος Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» δράση του ΕΠΑΝ. 26. Τα υπ αριθμ. 427/ και 426/ έγγρα φα της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε 27. Την ανάγκη εξέτασης των αποβληθεισών αιτήσε ων θεραπείας επί των αποφάσεων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης, των επενδυτικών προτάσεων των δράσεων Δ κύκλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχει ρηματικότητας» και Δ κύκλος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», αποφασίζουμε: Tην εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας, επί των αποφάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων των Δράσεων Δ Κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότη τας» και Δ Κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ορίζουμε τις Επιτροπές Εποπτείας των Δράσεων Δ Κύκλος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας», και Δ κύκλος «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικό τητας» ως αρμόδιες, για την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας επί των σχετικών με τις ως άνω δράσεις αποφάσεων, καθώς και για την επανεξέταση επαναξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν απορριφθεί και τα οποία αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις (θεραπείας). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Aθήνα, 29 Ιουνίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ / Ε5 (4) Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝIKHΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρ.1 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». β. Του άρθρ. 8 παρ. 5 του ν. 1404/1983 (Α 173) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρ. 1 παρ. 4 του ν. 2621/1998 (Α 136). γ. Του άρθρ. 25 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α 173) και του άρθρ. 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001 (Α 114), σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

4 13034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. 3. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (Β 608) από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορι σμό του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμη μάτων: α. Ηλεκτρολογίας (αριθμ. πρακτ. 211/ ). β. Ηλεκτρονικής (αριθμ. πρακτ. 201/ ). γ. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (αριθμ. πρακτ. 35/ Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος). δ. Νοσηλευτικής (αριθμ. πρακτ. 191/ ). ε. Φυσιοθεραπείας (αριθμ. πρακτ. 64/ ). στ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Άμφισσας (αριθμ. πρακτ. 377/ Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι). 5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τε χνολογικής Εκπαίδευσης κατά την τρίτη (3/ ) συνεδρίασή του, καθορίζουμε Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας: 1. Τμήμα Ηλεκτρολογίας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της εφαρμογής της Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας, με έμφαση στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επικοινωνιών. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να πα ρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήμα τος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώ ρους παραγωγής και εφαρμογής. Έμφαση δίνεται στις μελέτες περιπτώσεων στη συμμετοχική εργασία και στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπου δαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβου λιών και της ικανότητος αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογής, ολοκλήρωσης υπαρχουσών τεχνολογιών και σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, την εφαρμογή προτύπων και κανονι σμών, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και τη διαχείριση τεχνικών έργων. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται: Μαθήματα γενικής υποδομής όπως, Μαθηματικά, Φυ σική, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Η/Υ κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού όπως, Ηλεκτρο νικά, Ψηφιακά, Ηλεκτρικές Μηχανές τα αμέσως επόμενα εξάμηνα. Μαθήματα ειδικότητος όπως, Ηλεκτρική Κίνηση, Ηλε κτρικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ψηφιακή Σχεδίαση, Μικροϋπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Η/Υ τα οποία καλύπτουν τα ειδικότερα γνωστικά πεδία του κλάδου στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών. Ειδικά μαθήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση τεχνικών έργων. Προαιρετικά μαθήματα γενικής ή εξειδικευμένης μόρ φωσης καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης την εκ πόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα κατά το τελευταίο εξάμηνο που εξασφαλί ζουν την εμβάθυνση σε θέματα τεχνολογικής εφαρμογής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα σε αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει την εφαρμογή αρχών των θετικών επιστημών για το σχεδια σμό, την κατασκευή, την επιλογή και τη χρήση ηλεκτρο νικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων, το σχεδιασμό και εφαρμογή υπηρεσιών και τη διαχείρι ση των έργων και προϊόντων που προκύπτουν. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και τεχνολο γική κατάρτιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιού χοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλου του εύρους του γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως αυτοα πασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πρά ξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης Οικονο μίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών) όπως, Φυσική, Ηλεκτρονική, Μαθηματικά Προγραμματισμός Τεχνικές Μελέτες Νομοθεσία, Εργασιακό Περιβάλλον, Οργάνωση Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ειδικής υποδομής όπως, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλε κτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Ειδικότητας όπως, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Ιατρικά Ηλεκτρονικά Ψηφιακές Τηλεπικοι νωνίες, Μικροκύματα. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 3. Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογι στών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει, βασικά, το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής με εξειδίκευση σε θέματα διασύνδεσης συστημάτων υπο λογιστών, επικοινωνιών, λογισμικού και ολοκλήρωσης εφαρμογών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει με την διδα σκαλία και την εργαστηριακή εφαρμογή την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την Επιστήμη της Πληροφορικής. Σκοπός του επίσης είναι να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο Πτυχιούχος του Τμήματος έχει αποκτήσει το απαι τούμενο επιστημονικό, θεωρητικό υπόβαθρο της Επι στήμης της Πληροφορικής, έχει αποκτήσει επαρκή και αξιόλογη τεχνική κατάρτιση, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την επαγγελματική Πρακτική Άσκηση και την Πτυχι ακή Εργασία του και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα θέματα των τεχνολογιών της Πλη ροφορικής σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Κατά την διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία οργανώνονται στις παρακάτω ενότητες: Μαθηματικά Φυσική Πληροφοριακά Συστήματα Βάσεις Δεδομένων Τεχνολογία Λογισμικού Δίκτυα Σχεδίαση Δικτύων Τεχνολογίες Διαδικτύου Τηλεπικοινωνίες Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές Τεχνολογία Υλικού Υπολογιστών Σήματα και Συστήματα Νομικά Ανθρωπιστικά Οικονομικά Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνίας Τεχνολογία Εφαρμογών Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την επιβλεπόμε νη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας σε θέματα που προκύπτουν από την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή ή σύνθετα θέματα εφαρμογών εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων. 4. Τμήμα Νοσηλευτικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής ως ανθρωπιστι κής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένης τέχνης, η οποία αποτελεί μια πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας. Αποστολή του Τμήματος είναι να ετοιμάσει νοση λευτές γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατη ρούν και να αποκαθιστούν την υγεία ατόμων/ ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χα ρακτηριστικά τους. Οι νοσηλευτές στελεχώνουν τις νοσηλευτικές μονάδες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στην Πρωτοβάθμια, Δευτε ροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη καθώς επίσης μπορούν να εργαστούν και ως αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πρά ξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης Οικονο μίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως η Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία, Βιοστατιστική, Πληροφορική Υγείας, Διαιτητική Διατρο φή, Επιδημιολογία, Νοσηλευτική Διοίκηση, Νοσηλευτική Δεοντολογία Επαγγελματική Νομοθεσία, Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική, Ψυχολογία. Ειδικής υποδομής όπως, Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Σεμινάρια Νοσηλευτικής Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική, Αγγλικά (Ορο λογία). Ειδικότητας όπως, Χειρουργική Νοσηλευτική Ι, Χει ρουργική Νοσηλευτική ΙΙ, Παθολογική Νοσηλευτική Ι, Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Μητρότητας, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Επείγουσα Νοσηλευτική, Ψυχιατρική. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποι είται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνερ γαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Φυσικοθερα πείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατά σταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επί κτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θε ωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και

6 13036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πρακτική Άσκηση και την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τα απα ραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευ σή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πρά ξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκα τάστασης. Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβά νονται μαθήματα: Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως: η Ανα τομία, η Φυσιολογία, η Ορθοπαιδική, η Παθολογία, η Χειρουργική, η Νευρολογία και η Νευροφυσιολογία. Ειδικής Υποδομής, όπως: η Βιολογική Μηχανική Ερ γονομία, η Εργοφυσιολογία, οι Μέθοδοι και Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης, η Δεοντολογία και η Φυσικοθεραπεία στο Αναπνευστικό Σύστημα, Ειδικότητας, όπως: η Κινησιολογία, η Κλινική άσκηση, η Κινησιοθεραπεία, οι Τεχνικές Μάλαξης, η Φυσικοθερα πευτική Αξιολόγηση, τα Φυσικά Μέσα Ηλεκτροθεραπεία και η Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυ χιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπο ρεί να πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης και άλλους συ νεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 6. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτή ματος Άμφισσας Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο το μέα. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει τη μετά δοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας, καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στις σπου δάστριες και στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική στα διοδρομία τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελμα τικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ερ γαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικο νικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Τουριστικές επιχειρήσεις(όπως ξενοδο χειακές επιχειρήσεις, γραφεία ταξιδίων, tour operators, συνεδριακά κέντρα) και εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, με ταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μα θήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Στα κατ επιλογήν μαθήματα, μπορούν να δημιουρ γούνται ομάδες μαθημάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία και την κοινωνία. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την Πρακτική Άσκηση του σπουδαστή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που εξασφα λίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /5164/05 (5) Mέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπομένων οχημάτων. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις : α. τoυ άρθρου 6 του ν.δ. 4535/1966 «περί τροποποι ήσεως φορολογικών τινών διατάξεων» (Α 165 ) όπως ισχύει. β. του άρθρου 1 του ν.δ. 570/1970 «περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων» ( Α 125 ). γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων με τις οποίες υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του αμαξώματος των ανατρεπομένων οχημάτων που μεταφέρουν χωματουργικά προϊόντα συναρτήσει ενός σταθερού αριθμητικού συντελεστή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπομένων οχημάτων (φορτηγά επικαθήμενα ρυμουλκούμενα) 1. Μεταφερόμενα προιόντα υλικά Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα ανατρεπόμενα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά χωματουργικών προιόντων. 2. Οχήματα τιθέμενα για πρώτη φορά σε κυκλοφο ρία Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αμαξωμάτων επι τρέπεται να είναι εκείνο ώστε σε κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου να αντιστοιχεί 0.65 κυβικό μέτρο φόρτωσης 0.65 x ωφέλιμο φορτίο Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος = εσωτερικό μήκος αμαξώματος x εσωτε ρικό πλάτος αμαξώματος όπου το ωφέλιμο φορτίο είναι εκφρασμένο σε τόνους και το εσωτερικό μήκος και εσωτερικό πλάτος αμαξώ ματος σε μέτρα. Στην περίπτωση που το αμάξωμα δεν έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου υποβάλλεται επιπλέον μελέτη υπολογισμού του όγκου του αμαξώματος από την οποία προκύπτει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αμαξώματος. Η προσαρμογή του ύψους του αμαξώματος γίνεται μόνο με κοπή του. 3. Κυκλοφορούντα οχήματα 3.1. Για τα οχήματα που κυκλοφορούν πριν την ισχύ της παρούσας και προορίζονται για τη μεταφορά των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και των οποίων το ύψος αμαξώματος είναι μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο, οι κύριοι και κάτοχοι ή νομείς και κάτοχοι αυτών υποχρεούνται μέχρι να προσαρμόσουν το ύψος του αμα ξώματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 μόνο με κοπή, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Εναλλακτικά αντί της κοπής του αμαξώμα τος είναι δυνατή η εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την προα ναφερθείσα ημερομηνία Ειδικότερα για τα οχήματα με ημερομηνία πρώ της ταξινόμησης στην χώρα μας πριν από την , καθώς και για τα οχήματα με αμάξωμα από αλουμίνιο, η κοπή του αμαξώματος θα διενεργείται μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται η οδική ασφάλεια του οχήματος, μετά από σχετική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986, και μελέτη αντοχής του αμαξώματος από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανι κό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Σε περίπτωση που από την δήλωση και την μελέτη, προκύπτει ότι η κοπή του αμαξώματος, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εμπεριέχει κινδύ νους για την οδική ασφάλεια του οχήματος, τότε το όχημα προσαρμόζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου Για την κοπή του αμαξώματος όπου αυτή επι βάλλεται σύμφωνα με τη παρούσα θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή των νέων διαστά σεων της αμάξης. 4. Τοποθέτηση γωνιακού ελάσματος 4.1. Στα οχήματα : o που προορίζονται για τη μεταφορά των αναφερο μένων στην παράγραφο 1 προιόντων και o σύμφωνα με τις παρ. 3.1 και 3.2. του παρόντος άρ θρου δεν επιβάλλεται (ή δεν επιλέγεται) η κοπή του αμαξώματός τους και o των οποίων το μέγιστο ύψος αμαξώματος είναι με γαλύτερο από το καθοριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ή και φέρουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 8716/1981 (Β 162) το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 αυτής γωνιακό έλασμα, οι κύ ριοι και κάτοχοι ή νομείς και κάτοχοι αυτών μέχρι την αναφερόμενη στην παράγραφο 3.1 του άρθρου αυτού ημερομηνία υποχρεούνται: Να αφαιρέσουν εφόσον φέρουν το γωνιακό ισο σκελές έλασμα (L) διαστάσεων 40 Χ 40 χιλιοστών που προβλεπόταν από την παράγραφο 2 της 8716/1981 (Β 162) απόφασης Να τοποθετήσουν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος από το δάπεδο του αμαξώματος που καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 ανάλογα γωνιακό ισοσκελές έλασμα (L) διαστάσεων 40 Χ 40 χιλιοστών. Αυτό το γωνιακό έλασμα τοποθετείται περιμετρικά στα εσωτερικά τοιχώματα του αμαξώματος του ανατρεπο μένου οχήματος, με τα δύο σκέλη του να εφάπτονται στο αμάξωμα και στερεώνεται με ηλεκτροσυγκόληση είτε συνεχή είτε κάθε πέντε εκατοστά. Το έλασμα αυτό υποδηλώνει το μέγιστο ύψος από το δάπεδο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η φόρτωση Για την τοποθέτηση του προαναφερθέντος ελά σματος σύμφωνα με τη παρούσα θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, με την αναγραφή του ύψους που έχει τεθεί το έλασμα κατα τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1., με ταυτόχρονη αναφορά της παρούσης. 5. Γενικές διατάξεις 5.1. Καταργείται το άρθρο 2 της υπ αριθμ /2821/03/2004 (Β` 1055) απόφασης όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει Απαγορεύεται η χρήση παραπετίων στα ανατρε πόμενα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των προιόντων της παραγράφου Σε περίπτωση αντικατάστασης αμαξώματος για οποιονδήποτε λόγο επιτρεπομένου από άλλες διατάξεις, εφαρμόζεται η παράγραφος Για τα ανατρεπόμενα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προιόντων της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2696/1999 που κύρωσε τον ΚΟΚ (Α 57 ) όπως ισχύει Στους παραβάτες των διατάξεων της παρού σας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 92 του ν. 2696/1999 που κύρωσε τον ΚΟΚ ( Α 57 ), όπως ισχύει. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

8 13038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (6) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α ΚΑΠΗ Ελληνικού». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ./τος 410/1995 (Φ.Ε.Κ. Α /231) Δ.Κ.Κ. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρ χη Πειραιά η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43/Β/1984 και αφορά στη σύσταση ιδίου Ν.Π. στο Δήμο Ελληνικού με το όνομα «Α ΚΑΠΗ Ελληνικού». 4. Την υπ αριθμ. 79/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ελληνικού που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Α ΚΑΠΗ Ελληνικού» 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/ τ.β. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την παρ. α του άρθρου 3 της υπ αριθμ / απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, ως εξής: 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ύψους ,00 ετησίως. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφαση αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικ. έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από το Δήμο Ελ ληνικού και θα βαρύνει τον Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Πειραιά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 29 Ιουνίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Αριθ (7) Έγκριση της υπ αριθμ. 31Α/2006 αποφάσεως του Δη μοτικού Συμβουλίου Χάλκης, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Δημοτική Επιχείρηση Πο λιτισμού και Ανάπτυξης Χάλκης (Δ.Ε.Π.Α.Χ.). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ Τις όμοιες του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 3. Το υπ αριθμ. 348/Φ.ερ.37/1990 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. 4. Την οικονομοτεχνική μελέτη της Δημοτικής Επιχεί ρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Χάλκης (Δ.Ε.Π.Α.Χ.). 5. Την υπ αριθμ. 31Α/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 1692/ έγγραφό του, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 31Α/2006 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου Χάλκης, που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αμιγούς Δημοτικής Επι χείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Χάλκης (Δ.Ε.Π.Α.Χ.), κατά ,79. H παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη στον προϋ πολογισμό του Δήμου Χάλκης, ύψους ,89 που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Χάλκης, οικονομικού έτους Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα τέσσερα (4) οικο νομικά έτη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ρόδος, 29 Ιουνίου Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΦ-Ζ2Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1 10 2010 Υπουργικής απόφασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ,

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2013 22100 Τρίπολη Αρ. Πρωτ.: 3593 Τηλ.: 2710-372113 Fax:2710-230005 Προς: 1. ΔΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών Γενικού Διευθυντή του Ελ ληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.... 1 Ορισμός Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1770 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα