Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 267 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Στο Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 12 η Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου (Ταχ. Διεύθυνση : Αγίου Δημητρίου 24) το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη του παρόντα ήταν τα δέκα οκτώ (18). Συγκεκριμένα ήταν : Δ η μ ο τ ι κ ο ί Σ ύ μ β ο υ λ ο ι ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Συμεωνίδης Σάββας 13. Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος 1. Μόνιος Αλέξανδρος 2. Χαλυβίδου Σοφία 14. Σίγγος Δημήτριος 2. Νικολαϊδης Νικόλ 3. Σωτηριάδης Ιωάννη 15. Γαλόπουλος Συμεών Αϊδης Κωνσταντίνος 4. Ταμπουρίδης Ελευθέριος 16. Μαρίγγου Ιορδάνα 5. Σαββίδης Γεώργιος 17. Κυριακίδης Γιάννης 6. Μίρκου Σταματία 18. Αμαραντίδης Ανδρέας 7. Πίσσας Ιωάννης 8. Τεβεκίδης Γεώργιος 9. Τσέρνιος Χρήστος 10. Καστίδου Μαρία 11. Στάϊκος Ευάγγελος 12. Τσεπνίδης Ανδρέας Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου προσκλήθηκε στην συνεδρίαση κατά την οποία ήταν ΑΠΩΝ. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας προσκλήθηκε στη συνεδρίαση κατά την οποία ήταν ΠΑΡΩΝ. Οι Πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βώλακα, Κ. Βροντούς, Οχυρού και Ποταμών. Οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζε οι εκπρόσωποι των Τ.Κ. Γρανίτη, Καταφύτου και Μικροκλεισούρας Η κ.κ. Πρόεδρος παρουσία και του κ. Δημάρχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Παπαϊγνατίου Κωνσταντίνο και εισηγούμενος το 1

2 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση: Με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ. 6.Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ Ν. 3463/06 ως εξής: «32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης». Σύμφωνα επίσης με τις Γενικές διατάξεις για τις λαϊκές αγορές του Κεφαλαίου Β του Ν. 4264/14 ( ΦΕΚ 118/ τ. Α ) άρθρο 3 παρ. 3 για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθμίζονται θέματα ιδίως για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Κώδικα (Ν.3463/2006),ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής : «1. οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας». -Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών. -Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1Β v ) του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. Στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς ο Δήμος μας έχει πληθυσμό μικρότερο των κατοίκων. Στην εγκύκλιο 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. επισημαίνεται ότι σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. ( άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10). Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, εισηγήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό των χώρων λειτουργίας Λαϊκής αγοράς καθώς και για την ημέρα λειτουργίας αυτής. Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος κ. Πίσσας Ιωάννης εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, όπως αυτό υποβλήθηκε με την εισήγηση της αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου μας, κ. Αμπατζίδου Ελένης, Γεωπόνου του Δήμου, προς έγκριση. Το δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου και είδε: - Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, - Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β v) του Ν. 3852/2010, - Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, - Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4264/14( ΦΕΚ 118/ τ. Α ), - Την γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου, - Την ανάγκη λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 2

3 Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, (όπως αυτός υποβλήθηκε με την εισήγηση της αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου), ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Χώρος Λειτουργίας Λαϊκών αγορών Η Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου καταλαμβάνει την οδό Υψηλάντους από το Σούπερ Μάρκετ ΑΡΙΣΤΑ και σε συνεχές μήκος έως την οικία του Ελευθεριάδη Ελευθέριου του Λάζαρου (285 μέτρα), την οδό Αθηνάς από τη διασταύρωσή της με την οδό Υψηλάντους μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Αν. Αβραμίδη (68 μέτρα), την οδό Σωκράτους από τη διασταύρωσή της με την οδό Περικλέους μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Αν. Αβραμίδη ως εξής: 53 μέτρα προς το Δημαρχείο και στη μία μόνο πλευρά από τη μεριά της πλατείας, και 58 μέτρα προς την Αν. Αβραμίδη), την οδό Κωλέττη από τη διασταύρωσή της με την οδό Υψηλάντους μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Αν. Αβραμίδη σε μήκος (31 μέτρα). ΑΡΘΡΟ 2 ο ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι συνολικές θέσεις ανέρχονται στις εκατόν πενήντα (150). Διατίθεται μία θέση ανά άδεια. Η Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου λειτουργεί σε οριοθετημένο χώρο ο οποίος διαγραμμίζεται στο οδόστρωμα και αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα συνημμένο στην παρούσα Απόφαση, όπου διακρίνονται οι τομείς (επίσης διακρίνονται στο σχεδιάγραμμα): Α. τροφίμων γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, όπου χωριστά τοποθετούνται : I. παραγωγοί που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη. II. επαγγελματιών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη. III. πωλητές αλιευτικών προϊόντων που τοποθετούνται χωριστά, σε σημεία που υπάρχει αποχέτευση. Β. επαγγελματίες πωλητές που δεν πωλούν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις όπου οι πωλητές πωλούν τα προϊόντα τους διαγραμμίζονται με ευθύνη του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και αριθμούνται στο οδόστρωμα. Οι διαστάσεις των θέσεων κατά μήκος του οδοστρώματος είναι πέντε (5) μέτρα τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους παραγωγούς πωλητές. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι με ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο για το οποίο προβλέπεται από το νόμο στάθμευση στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής τότε θα διατεθούν με τον τρόπο που ο νόμος ορίζει οχτώ μέτρα συνολικά από 2 συνεχόμενες θέσεις. Τα κενά των διαγραμμισμένων θέσεων στο οδόστρωμα θα παραμείνουν κενά ως επιπλέον περάσματα πρόσβασης στα πεζοδρόμια. Οι θέσεις διαγραμμίζονται ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία των καταστημάτων, τις εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, Ναών και Κ.Α.Π.Η. Οι πωλητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν χώρο πέρα από τις οριογραμμές του οδοστρώματος και το πεζοδρόμιο. Οφείλουν άλλωστε να αφήνουν ελεύθερα τα περάσματα που προβλέφθηκαν ειδικά κατά τη διαγράμμιση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο η ανάγκη μετακίνησης είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που προκύπτουν από τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου ή για λόγους έκτακτης ανάγκης ή οριστικής μετακίνησής της ή καινούριας 3

4 διαγράμμισης των χώρων τοποθέτησης των πάγκων της λαϊκής αγοράς για τους λόγους και τους σκοπούς που θα προσδιορίζονται σε σχετικές αποφάσεις, ακολουθείται ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται αδιαμαρτύρητα και άμεσα. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει (ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα και των οχημάτων ειδών κυλικείου). Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Ημέρα και ώρες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Η Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου λειτουργεί ημέρα Τετάρτη και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 1. από τις 07:30 πμ και ως 13:15 μμ για την περίοδο από Απρίλιο έως Μάιο 2. από τις 8:00 πμ και ως τις 13:30 για την περίοδο από Ιούνιο έως Μάρτιο. Η προσέλευση των πωλητών-εκθετών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μιάμιση ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μιάμιση ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. Στις περιπτώσεις που η μέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική), η λειτουργία της επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη μέρα. Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας η Λαϊκή Αγορά θα αναβάλλεται και θα πραγματοποιείται την επομένη εργάσιμη ημέρα κατόπιν Απόφασης του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων των κατοίκων του Δήμου, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. ΑΡΘΡΟ 4 ο Συμμετοχή ενδιαφερομένων Δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κ. Νευροκοπίου έχουν: I. όσοι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί φυσικά πρόσωπα αλλά και μέλη Συνεταιρισμών διαθέτουν νόμιμη άδεια για τη Λαϊκή Αγορά και εφόσον τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. Επίσης θα πρέπει να έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την τοποθέτησή τους. II. Οι ταμειακά ενήμεροι και όσοι προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσοι πωλητές δε διαθέτουν νόμιμη άδεια και απόφαση τοποθέτησης στη Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δε θα γίνονται δεκτοί. Οι πωλητές που θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα για τρεις (3) μήνες θα διαγράφονται αυτοδίκαια. Οι πωλητές που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν να διαγραφούν υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η διαγραφή τους διαπιστώνεται εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. Η για οποιοδήποτε λόγο κένωση θέσης διαπιστώνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πωλητές οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων των λαϊκών αγορών θα τιμωρούνται όπως ο νόμος ορίζει. ΑΡΘΡΟ 5 ο Διατιθέμενα προϊόντα 4

5 Α. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού για τη Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου μπορεί να πουλούν: 1. αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, 2. άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. 3. ελιές, 4. οίνο εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, 5. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση / (Β'2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002», 6. μέλι τυποποιημένο, 7. ξηρούς καρπούς, 8. οπωροκηπευτικά, 9. όσπρια, 10. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 11. μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα, 12. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, 13. λοιπά αγροτικά προϊόντα, 14. τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και 15. αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Β. Τα προϊόντα που πουλούν οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες: 1. νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, 2. βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων, 3. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), 4. κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης, 5. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις), 6. μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών, 7. ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 8. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα), 9. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του, 5

6 10. ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πουλά προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής: 1. κατηγορίες 1, 2 και κατηγορίες 5 και 6 και 3. κατηγορίες 7, 8 και 9. Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες 6, 7, 8, 9 και 10, στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, και 5. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση / «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β' 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β' 1187/ ) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). ΑΡΘΡΟ 6 ο Όροι λειτουργίας λαϊκής αγοράς 1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η διαγράμμιση θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου κάθε φορά που κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση και την αποτύπωση σε σχεδιάγραμμα των θέσεων είναι του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 2. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, καθώς και η απ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων. Το συνεργείο καθαριότητας και το απορριματοφόρο του Δήμου θα εισέρχονται κάθε Τετάρτη ή την προηγούμενη εργάσιμη πριν την επίσημη αργία στις 14:45 από Απρίλιο έως Μάιο και στις 15:00 από Ιούνιο έως Μάρτιο στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και θα καθαρίζουν το χώρο. 6

7 4. Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών). 5. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 6. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου. 7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων όπως επίσης και η τοποθέτηση γενικά των εμπορευμάτων των πωλητών πέραν των διαγραμμίσεων. 8. Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 9. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 1. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 2. Κάθε ημέρα προσέλευσης στη Λαϊκή Αγορά οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να φέρνουν μαζί τους όλα τα νόμιμα παραστατικά απόκτησης, διακίνησης και μεταφοράς των προϊόντων που θα πουλήσουν. Επίσης θα πρέπει να τοποθετούν τα απαραίτητα ζυγιστικά όργανα και την ταμειακή τους μηχανή σε εμφανές για τον πελάτη και τον έλεγχο σημείο. 3. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένες μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο: I. πινακίδα (χαρτί διαστάσεων A4 που θα πλαστικοποιείται) που θα φέρει φωτογραφία τους και θ' αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους. II. πινακίδα ανά προϊόν όπου θα αναφέρεται το όνομα του πωλητή, τον αριθμό της άδειας, το προϊόν και την τιμή πώλησης του (χαρτί το οποίο θα πλαστικοποιείται και διαστάσεων τέτοιων ώστε να εξασφαλίζεται η ευκρίνεια της πληροφορίας,). Οι πινακίδες θα φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή της Προϊσταμένης ή αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι για την αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων. 4. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και η καθαριότητα αυτών. 5. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ). 7

8 6. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 7. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών. 8. Με προσοχή πρέπει οι πωλητές να απομακρύνουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 9. Για την τήρηση της Καθαριότητας και των υπόλοιπων κανονισμών που διέπουν τη Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου, κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 10. Οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν εκθετήρια (πάγκους) και στέγαστρα ώστε ο τύπος, το χρώμα και το υλικό τους να συνάδει με τις απαιτήσεις του Δήμου για ομοιομορφία και ενιαία αισθητική της Λαίκής Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση επιλέγονται στέγαστρα και πάγκοι που στήνονται και μαζεύονται γρήγορα, με ασφάλεια, επιτρέπουν την τήρηση της καθαριότητας και δε διαφοροποιούνται αισθητά από τους υπόλοιπους πάγκους. Ο Δήμος, εφόσον οι πωλητές δε συμμορφωθούν στην παρούσα διάταξη, μπορεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα τηρηθούν καθολικά. 11. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 12. Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν με τρόπο που δεν παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας και του Κ.Ο.Κ. 13. Οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κλπ) της λαϊκής αγοράς. Οι πωλητές που συμμετέχουν στη Λαϊκή Αγορά Κ. Νευροκοπίου, είναι υποχρεωμένοι ειδικότερα: Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω 8

9 υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Άρθρο 8 ΈΛΕΓΧΟΣ Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι: 1. οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2. οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 3. οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, 4. οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, 5. οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, 6. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εφόσον καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αρμόδια όργανα και προσδιοριστεί το περιεχόμενο του ελέγχου 7. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 8. η Ελληνική Αστυνομία, 9. το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. Άρθρο 9 Ημερήσιο Τέλος Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους των πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους. 2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν.4264/14, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 9

10 (6) μηνών. γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση. 4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 7. Επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα: I. για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, II. για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, III. για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις, IV. για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, V. για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, VI. για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, VII. για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 8. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια. 9. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου), οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι επέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87) 10. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν σε κυρώσεις παραβάσεων της Λαϊκής Αγοράς. Άρθρο 11 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, για τη διασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος, και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 10

11 Ο Κανονισμός της Λαϊκής Αγοράς Κ. Νευροκοπίου είναι μόνιμα αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου αφού δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Αντίγραφό του να διανεμηθεί σε όλους τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Κ. Νευροκοπίου. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους πωλητές του Δήμου, και αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, εγκρίνει επίσης ο παρευρισκόμενος στη παρούσα Συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Κ. Νευροκοπίου κ. Χατζηκωνσταντίνου Ησαϊας. Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.79 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρ.94 παρ.6 εδαφ. 32 του Ν. 3852/2010 καθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006. Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα το Νομού, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006. Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. γ. Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ε. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 267 /2014. Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως εξής: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Απόσπασμα Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου Καστίδου Μαρία 11

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέρης Χρήστος ΤΗΛ 2541041916 e-mail agr@topeiros.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ευλαλο 01-04-2014 ΓΡΑΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφ.Στέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 116 Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 7 παρ.12 του ν.2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/16-07-2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα