ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ... 4 Άρθρο 4 ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ... 5 Άρθρο 5 ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ... 5 Άρθρο 6 ο : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ... 6 Άρθρο 7 ο : ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ... 6 Άρθρο 8 ο : ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ... 8 Άρθρο 9 ο : ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 8 Άρθρο 10 ο : ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 9 Άρθρο 11 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ Άρθρο 12 ο : ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ Άρθρο 13 ο : ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α ΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Άρθρο 14 ο : ΕΛΕΓΧΟΙ Άρθρο 15 ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άρθρο 16 ο : ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ Άρθρο 17 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 18 ο : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Άρθρο 19 ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Άρθρο 20 ο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Άρθρο 21 ο : ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 22 ο : ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

3 Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου, που θα συµβάλλουν στον υγιή ανταγωνισµό. Άρθρο 2 ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει θέµατα λαϊκών αγορών σήµερα είναι η εφαρµοζόµενη νοµοθεσία: 1. Τις διατάξεις του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α /1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α /2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη των βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» 2. Τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α /2003). Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /2006) «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» 4. Το Π.. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α /2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 5. Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α /2007) Κεφάλαιο Β, τροποποιήσεις του Ν. 2323/1995 και του Ν.3377/ Το Π.. 115/2008 (ΦΕΚ 179/Α /2008) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» 7. Το Π.. 116/2008 (ΦΕΚ 179/Α /2008) «Τροποποίηση του Π.. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α /2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 8. Τις διατάξεις του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α /2009) «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 10. Η υπ αριθµ. Υπουργική Απόφαση Κ1 164 (ΦΕΚ 275/Α /2011) «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά που αναφέρεται στην προσαρµογή διατάξεων υπαιθρίου εµπορίου, παραγωγών και επαγγελµατιών, παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας» 11. Η υπ αριθµ. Α2 2024/2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης «Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αρµοδιότητες κλπ» 12. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α /2011) Άρθρο 74 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων των επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 13. Η υπ αριθµ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β /2012) 3

4 14. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α /2013) «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 15. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» 16. Τις διατάξεις του Ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α /2014) «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ ΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ ΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α ), β) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/947/ ΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ ΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β ), γ) της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ ΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ ) και άλλες διατάξεις» 17. Απόφαση Α2 639/2014 (ΦΕΚ 1806/Β /2014) «Σύστηµα διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών. Κατ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014» 18. Η υπ αριθµ. Κ1 929/ εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του Ν.4264/2014» 19. Υπουργική Απόφαση Α2 797 (ΦΕΚ 2398/Β /2014) «Αναπροσαρµογή των ποσών επιβολής προστίµων Λαϊκής Αγοράς» Άρθρο 3 ο : ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται ως εξής: α)κατά τους χειµερινούς µήνες 07:00 και λήξη 14:30 β)κατά τους θερινούς µήνες 06:30 και λήξη 14:00 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) το ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Α) Στη ηµοτική Κοινότητα Αλιάρτου λειτουργεί µία Λαϊκή Αγορά ως εξής: Κάθε Παρασκευή στο χώρο επί τους οδού: Καρυάτιδων και αφορά το Ο.Τ.: 3 Β) Στην Τοπική Κοινότητα Μαυροµατίου λειτουργεί µία Λαϊκή Αγορά ως εξής: Κάθε Τρίτη σε ανώνυµη οδό που εφάπτεται της αριστερής οδού του κοινοτικού καταστήµατος. 4

5 Η προσέλευση των πωλητών εκθετών (επαγγελµατιών παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειµένου να ασκήσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να µεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εµπορεύµατά τους, θα γίνεται µια ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται µια ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. Στις περιπτώσεις που η µέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συµπίπτει µε αργία (επίσηµη ή τοπική) τότε η λειτουργία της µεταφέρεται την προηγούµενη αυτής εργάσιµη ηµέρα κατόπιν συνεννόησης των πωλητών µε την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων και µε ενηµέρωση του Αστυνοµικού Τµήµατος. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η λαϊκή αγορά θα πραγµατοποιείται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, κατόπιν απόφασης του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των εκθετών, εξαιρουµένων όσων η νοµοθεσία ορίζει. Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών απαγορεύεται κάθε είσοδος προς εκφόρτωση µετά της 07:30 (πλην ψαριών) και για φόρτωση και έξοδο πριν της 14:00. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µην σταθµεύουν τα οχήµατα τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο βράδυ. Το ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση / γνωµοδότηση των αρµοδίων Συµβουλίων κατά Τοπική ή ηµοτική Κοινότητα, µπορεί να ιδρύσει νέες λαϊκές αγορές, να προβεί σε αλλαγή ή επέκταση τους, καθώς και να καταργήσει υφιστάµενες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ανάλογα µε τις ανάγκες που κάθε φορά θα προκύπτουν, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των εµπορικών καταστηµάτων, των πωλητών και των κατοίκων εν γένει του ήµου. Άρθρο 4 ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Η λειτουργία της εβδοµαδιαίας λαϊκής αγοράς στη ηµοτική Κοινότητα Αλιάρτου του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων θα γίνεται κατά την ηµέρα Παρασκευή κάθε εβδοµάδας. Η λειτουργία της εβδοµαδιαίας λαϊκής αγοράς στη Τοπική Κοινότητα Μαυροµατίου του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων θα γίνεται κατά την ηµέρα Τρίτη κάθε εβδοµάδας Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ήµο Αλιάρτου Θεσπιέων η ανάγκη µετακίνησης της λαϊκής αγοράς προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα προκύψουν από τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό του ήµου ή έκτακτης ανάγκης, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα. Άρθρο 5 ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Στις λαϊκές αγορές του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελµατίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται 5

6 διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών όπως αυτή ορίζεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους τη σχετική άδεια και την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. Πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες που να ισχύει για τη λαϊκή του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων δεν θα γίνονται δεκτοί. Πωλητές οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων της λαϊκής αγοράς θα τιµωρούνται όπως ο νόµος ορίζει. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι ταµειακά ενήµεροι εκθέτες µε βεβαίωση των αρµοδίων οργάνων. Άρθρο 6 ο : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων αδειών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών στους παραγωγούς και επαγγελµατίες, καθώς και θέµατα που αφορούν σε ανανεώσεις, µεταβιβάσεις και άλλα συναφή, καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 7 ο : ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ (παρ. παρ. 4 άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.. 51/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει µε την περ. 4 του άρθρου 2 της Κ1/164/11 ΚΥΑ) Κάθε πωλητής, κάτοχος επαγγελµατικής άδειας µπορεί να πωλεί µόνο τα είδη που αναγράφονται στην άδεια όπως χορηγείται, τροποποιείται ή συµπληρώνεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Τα είδη που µπορούν οι επαγγελµατίες πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου κατά κατηγορίες είναι: Α. Κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών Πωλούµενα είδη στους χώρους της λαϊκής αγοράς Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα κατηγορίες, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας: α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέων, β) βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων, γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), δ) καταψυγµένων ειδών αλιείας αλιευµάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασµάτων ζύµης, ε) ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις), στ) µέσων συσκευασίας (χάρτινες πλαστικές σακούλες), εκµετάλλευση χηµικών τουαλετών ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα), 6

7 θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειες ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α /1985), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότησή του, ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή, εδώδιµα, τυροκοµικά και αλλαντικά), χαρτιού ατοµικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµένου καφέ. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής: i. Κατηγορίες α, β και ι ii. Κατηγορίες ε και στ iii. Κατηγορίες ζ, η και θ Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται µόνο από τις κατηγορίες στ, ζ, η, θ και ι. στις κατηγορίες α, β, γ, δ και ε. Β. Κατηγορίες παραγωγικών αδειών Πωλούµενα είδη παραγωγού στους χώρους της λαϊκής αγοράς Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, να συµφωνούν µε τους όρους και προϋποθέσεις για την διάθεση αγροτικών προϊόντων όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και είναι τα εξής: α) αβγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. γ) ελιές, δ) οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία, ε) ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στην απόφαση / (Β'2026) «Συµπληρωµατικά µέτρα του Κανονισµού 1019/2002», στ) µέλι τυποποιηµένο, σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία ζ) ξηροί καρποί, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) η) οπωροκηπευτικά, θ) όσπρια (φασόλια, φακές κτλ), ι) πουλερικά και κουνέλια (νωπά ή κατεψυγµένα και όχι ζώντα) που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ια) µεταποιηµένα ή συσκευασµένα ή τυποποιηµένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα και αρτύµατα που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, 7

8 ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα, ιδ) τυροκοµικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επισήµανση και κατά τη µεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, και ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες και πιστοποιηµένες µονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών δύνανται να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων της µίας εκ των παραπάνω περιπτώσεων, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν για κάθε περίπτωση, την προβλεπόµενη στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.. 51/2006 βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής. Τα διατιθέµενα προϊόντα στις λαϊκές πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία. Τα είδη ζωικής προέλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα. Άρθρο 8 ο : ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές περιγράφονται στην κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της Κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές, κτηνιατρικές και λοιπές διατάξεις καθώς και στο άρθρο 17 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 9 ο : ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράµµιση και αρίθµηση των διατιθέµενων θέσεων, η οποία θα συνοδεύεται µε το γράµµα (Π) για τις θέσεις των παραγωγών και το γράµµα (Ε) για τις θέσεις των επαγγελµατιών πωλητών. Οι θέσεις που θα διαγραµµισθούν προκειµένου να τοποθετηθούν οι πωλητές εκθέτες δεν θα καταλαµβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εµποδίζουν τη λειτουργία καταστηµάτων. Η ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων µε µέριµνα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας. 8

9 Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διασφαλίζει την οµαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π., για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την οµαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς. Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξοµείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόµους. Η τοποθέτηση των εµπορευµάτων τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων) κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιµοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους. Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να καταλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρµόδια αρχή και να µην εµποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκοµένων καταστηµάτων καθώς επίσης και των πεζοδροµίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δηµιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε φορά. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών(επαγγελµατικών και παραγωγικών) λαϊκών αγορών. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη µέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της. Στους µη συµµορφωµένους θα επιβάλλεται ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου. Άρθρο 10 ο : ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Ν. 2323/1995 άρθρο 7 παρ.8 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3377/2005 παρ. 8, άρθρο 11 του Π.. 51/2006, Ν.3852/2010, Α2-2024/ , Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης) 9

10 1. Με απόφαση του οικείου ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών για όλες τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην χωρική του αρµοδιότητα, ο οποίος συναρτάται µε τον πληθυσµό του ήµου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάµενος αριθµός αδειών δεν δύναται να µειωθεί. 2. Η τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών θα γίνεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (άρθρο 94, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 32). 3. Κάθε λαϊκή χωρίζεται σε τοµέα παραγωγών πωλητών και σε τοµέα επαγγελµατιών πωλητών. Ο τοµέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς µε κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τοµέα των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρµόδια περιφέρεια. 4. Για την κατανοµή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθµός τέκνων, ηµέρες συµµετοχής σε λαϊκή αγορά), τα οποία δίνουν στον δικαιούχο µόρια όπως αυτά περιγράφονται στην Α2-639/2014 (ΦΕΚ 1806/Β /2014) Απόφαση όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 5. Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελµατίες και κατά την κατανοµή των θέσεων µεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 6. Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, θα τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. Οι θέσεις θα κατανέµονται στους πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγούς σε αναλογία 1:1 µεταξύ τους. Με την ίδια αναλογία θα κατανέµονται και οι νέες θέσεις που θα προέρχονται από επέκταση λαϊκών αγορών ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή κατάργηση αδειών (επαγγελµατικών και παραγωγικών). 7. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δε διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού, θα τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών µε τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. 8. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελµατίες πωλητές. 9. Σε κάθε περίπτωση το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς καταλαµβάνουν πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί)µε αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης και θαλάσσης, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόµενοι. 10. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελµατίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριµήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσεις του. 11. Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων αδειών. 12. Κενή θέση που προέρχεται, από µη ανανέωση παραγωγικής άδειας ή από διαγραφή επαγγελµατία πωλητή από τις λαϊκές αγορές, καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας, παραγωγό ή επαγγελµατία, αντίστοιχα. 10

11 13. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν ή η παραχώρηση χρήσης της θέσης µε ή χωρίς αντάλλαγµα. 14. Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων της λαϊκής αγοράς καθορίζονται από το ήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων ο οποίος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωµα αυξοµείωσης των µέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου ανάλογα µε κριτήρια που ο ήµος θα καθορίσει. 15. Για τα ειδικά διασκευασµένα οχήµατα (αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα) που είναι απαραίτητα για την πώληση ορισµένων ειδών κυρίως ζωικής προέλευσης ή κατεψυγµένων ειδών καθώς και των οχηµάτων ειδών κυλικείου επιτρέπεται η τοποθέτηση τους εντός της θέσης που κατέχει ο ιδιοκτήτης πωλητής στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 16. Οι διαστάσεις των θέσεων και των πάγκων στις λαϊκές αγορές του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων ορίζονται ως εξής: τρία (3) µέτρα πρόσοψη, η κάθε µία θέση και η κάλυψη του χώρου από τους ενδιαφερόµενους θα ορίζεται βάσει της κάθε ισχύουσας νοµοθεσίας. Για αυτοκίνητα πωλητών πτηνοτροφικών προϊόντων (πλησίον χώρου λαϊκής καθ υπ οδειξην της υπηρεσίας), καταλαµβάνουν τα τετραγωνικά του αυτοκινήτου. Άρθρο 11 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ Οι πωλητές που συµµετέχουν στην λαϊκή αγορά του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων υποχρεούνται: i. Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρηµένα και τοποθετηµένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει. ii. Οι παραγωγοί να διαθέτουν Τριπλότυπα ελτία Αποστολής στα οποία θα αναγράφονται µε ευθύνη τους οι ποσότητες κατά είδος, που θα προσκοµίζουν στη Λαϊκή Αγορά για την πώλησή τους, καθώς και τις αδιάθετες ποσότητες όταν αποχωρούν. iii. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο, χάρτινη πλαστικοποιηµένη πινακίδα, διαστάσεων σελίδας (210 Χ 297 χιλιοστά) στην οποία θα αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, την ιδιότητα του πωλητή (επαγγελµατίας ή παραγωγός ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθµό µητρώου πωλητή, τον τόπο παραγωγής των προϊόντων (για τους παραγωγούς), τις λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται καθώς και τον αριθµό θέσης που κατέχουν σε αυτές. iv. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών. v. Οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν µε την τιµή πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο προέλευσης αυτού. vi. Οι παραγωγοί µπορούν να πωλούν µόνο τα παραγόµενα προϊόντα τους και όχι προϊόντα προερχόµενα από ξένες πηγές. vii. Απαγορεύεται η απ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων καθώς και η διαλάληση των εµπορευµάτων όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόµους. viii. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η διατήρηση δεύτερου πάγκου ή δεύτερης θέσης στους κατόχους επαγγελµατικών αδειών. ix. Οι πωλητές εκθέτες (παραγωγοί και επαγγελµατίες) που συµµετέχουν στις Λαϊκές Αγορές (.Κ. Αλιάρτου, Τ.Κ. Μαυροµατίου) του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων. 11

12 a. Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγρονοµικές, αστυνοµικές, υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. b. Να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, τη ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στα κτίσµατα της περιοχής µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζει κάθε πωλητής εκθέτης για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί καθώς και την συγκέντρωση των απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ήµου. x. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας οι οποίοι και υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της επιτροπής για την τοποθέτηση των εµπορευµάτων, να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια καθώς και υποχρεούνται να µην καθαρίζουν τα ψάρια. xi. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς και τα εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο µέχρι τις 15:00. xii. Κατά τις ηµέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία µέσα στους οριοθετηµένους χώρους της. xiii. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου πλην των ωρών προ της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων. xiv. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: i. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους ii. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους. iii. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. iv. Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κλπ)καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κλπ) v. Κατά την αποκοµιδή απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό της λαϊκής αγοράς συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. 12

13 vi. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους, επίσης επιβάλει πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για Τρίτη συνεχόµενη φορά ο ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά. vii. Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του κανονισµού «Κοινοχρήστων χώρων» viii. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ σε άλλη µέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της. Στους µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου. ix. Τα εµπορικά καταστήµατα που έχουν πρόσοψη στη Λαϊκή Αγορά απαγορεύεται να κάνουν χρήση οδοστρώµατος. Η κατάληψη θα γίνεται επί του πεζοδροµίου και για όσα τετραγωνικά έχει εκδοθεί η ετήσια άδεια κατάληψης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιο του µεγαλύτερου τέλους του ήµου καθώς και όλες οι απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε τον περί εσόδων και προστίµων νόµο. x. Γενικά η διεξαγωγή των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά πρέπει να είναι άµεπτη, χωρίς φωνασκιές, χρήση οινοπνευµατωδών ποτών και χρήση ηχητικών συσκευασιών. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθηµερινότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στα πεζοδρόµια και στις κατοικίες γύρω από την θέση τους. Άρθρο 12 ο : ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ 1. Οι άδειες εκδίδονται ή θεωρούνται ή ανανεώνονται όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 2. Για την έκδοση, θεώρηση, ανανέωση αδειών, απαιτείται ότι προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Π.. 51/2006 και στο Ν.4314/2014 (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα) και επιπλέον µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου απαιτείται και δηµοτική ενηµερότητα. Άρθρο 13 ο : ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α ΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Τα οχήµατα των πωλητών που είναι απαραίτητα για την εργασία τους και σύµφωνα µε τις επαγγελµατικές άδειες που κατέχουν, πρέπει να σταθµεύουν υποχρεωτικά εντός των ελεύθερων χώρων στάθµευσης του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων, οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους µε τη φροντίδα των αρµόδιων υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από το συνεργείου του ήµου η καθαριότητα του χώρου των Λαϊκών Αγορών. 13

14 Άρθρο 14 ο : ΕΛΕΓΧΟΙ Την αρµοδιότητα ελέγχου των λαϊκών αγορών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχουν: α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων, η) η Ελληνική Αστυνοµία θ) το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές Τα αρµόδια όργανα του ήµου από κοινού µαζί µε την αστυνοµία κάθε µήνα θα διενεργεί ελέγχους για την καλή και οµαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, εφαρµόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παραβάτη. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τακτικά µε στόχο την καλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, εφαρµόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 15 ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι υπάλληλοι του γραφείου Λαϊκής Αγοράς θα είναι εντεταλµένοι υπάλληλοι του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων µε τις εξής αρµοδιότητες: 1. Επιβλέπουν την τοποθέτηση των προσερχόµενων πωλητών στις προκαθορισµένες θέσεις τους. 2. Αποµακρύνουν από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εάν χρειαστεί και µε την συνδροµή της αστυνοµίας) κάθε πωλητή που στερείται νόµιµης άδειας, ή θέσεις πώλησης. 3. Σηµειώνουν τα τυχόν παραπτώµατα των πωλητών και υποβάλλουν στην Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς και στο ήµαρχο σχετική Αναφορά. 4. Γενικά, εποπτεύουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, µε την υποχρέωση να καταγράφουν κάθε παράβαση ώστε να ενηµερώνεται η Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς και ο ήµαρχος. Άρθρο 16 ο : ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ Ο κάθε πωλητής, για να συµµετέχει σε λαϊκή αγορά του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων, θα καταβάλλει το αντίστοιχο ηµερήσιο τέλος στην αρµόδια υπηρεσία, µε τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχετικό θέµα µε το ηµερήσιο τέλος όπως το ύψος αυτού, η διαδικασία και τρόπος καταβολής αυτού κ.ο.κ., ρυθµίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 14

15 Η πληρωµή του ανωτέρω τµήµατος γίνεται κατά την διάρκεια της ηµέρα της διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς, από τους αρµόδιους υπαλλήλους όπως ορίζονται από απόφαση του ηµάρχου. i. Το ύψος του ηµερήσιου τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε γνώµονα τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. ii. Από 01/01/2014 το ηµερήσιο τέλος ανέρχεται σε 2,30 / θέση, το οποίο µπορεί να αυξοµειώνεται κάθε φορά που λαµβάνεται διαφορετική απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων. iii. α) Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών, που µε βάση τη σχετική άδεια δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα. β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους µόνον για όσες ηµέρες προσέρχονται σε αυτές. γ) Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που για διαφορετικές ηµέρες της εβδοµάδας επιλέγουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκές Αγορές αρµοδιότητας άλλων ήµων, διαφορετικών του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους, καταβάλλουν το αναλογούν ηµερήσιο τέλος, στην αρµόδια Υπηρεσία, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι δηλώνουν. Το ποσό που καταβάλλουν ισούται µε «Ηµέρες εβδοµάδας που έχουν επιλέξει Λαϊκές Αγορές του ήµου Χ 4 εβδοµάδες Χ ύψος ηµερήσιου τέλους» Η καταβολή των ποσών του ηµερήσιου τέλους, πιστοποιείται µέσω διπλότυπου απόδειξης είσπραξης που εκδίδει η Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου. Επίσης η Υπηρεσία αυτή, µε ευθύνη της, καταθέτει στον Τραπεζικό Λογαριασµό του ήµου τα χρηµατικά ποσά που εισπράττει από τους ως άνω υπόχρεους, όσον αφορά το ηµερήσιο τέλος. iv. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκπρόσωποι των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Αναγνωρισµένων Οµάδων Παραγωγών, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας του ή κατά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής σε Λαϊκές Αγορές πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τη διπλότυπη απόδειξη είσπραξης ηµερήσιου τέλους. v. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής του ηµερήσιου δικαιώµατος κατάληψης του χώρου της λαϊκής θα αποστέλλεται ειδοποίηση µε την οποία καλείται ο υπόχρεος να καταβάλλει το τίµηµα την επόµενη εβδοµάδα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αποβάλλεται από την αγορά µέχρι εξοφλήσεως του τιµήµατος. vi. Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αµέσως αυτοδίκαια. 15

16 vii. Κανένας δεν θα πωλεί τα προϊόντα του µέσα στο χώρο των λαϊκών αγορών χωρίς την απόδειξη καταβολής του ηµερήσιου τέλους. viii. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το µοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς το ήµο για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών στους χώρους αυτούς µε τη µορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του εισπραττόµενου ηµερήσιου τέλους. ix. Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του Β.. 249/ (ΦΕΚ 171/Α /1958) για την καθαριότητα και αποκοµιδή απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του Β.. 249/ (ΦΕΚ 171/Α /1958). x. Το καθοριζόµενο, ως άνω, ηµερήσιο τέλος διατίθεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4624/14, όπως ισχύει. Άρθρο 17 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου και ιδίως τα παραστατικά εµπορίας και διακίνησης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Παρεµπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Όποιος αναµιγνύει παράνοµα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιµωρείται µε φυλάκιση. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίµων ή εν γνώσει του κατέχει προς εµπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου) τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Απαγορεύεται ρητά η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν ή η παραχώρηση χρήσης της θέσης µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε αποβολή από τη λαϊκή αγορά, µε αφαίρεση του δικαιώµατος συµµετοχής στη λαϊκή αγορά του ήµου για ένα χρόνο και µε τις ποινές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.2323/1995 και παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Π.. 51/

17 i. Με πρόστιµο από τριακόσια ευρώ (300,00 ) µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ), ανάλογα µε την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης µε απόφαση των φορέων της παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 ii. Προσωρινή µέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας iii. Οριστική ανάκληση της άδειας µε απόφαση της αρχής που εξέδωσε την άδεια Τα ανωτέρω χρηµατικά πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων β) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων γ) Όταν ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων χρησιµοποιεί ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα µέτρα, σταθµά και ζυγούς. δ) Όταν ο πωλητής παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης. ε) Όταν ο πωλητής πραγµατοποιεί πωλήσεις ή µεταφέρει τα προϊόντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (εκτός του καθορισµένου ωραρίου λειτουργίας). στ) Όταν ο πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδειά του ζ) Όταν ο πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το αναγραφόµενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα καθορισµένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν. η) Όταν ο πωλητής διαταράσσει καθ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς ή συµπεριφέρεται κατά ανάρµοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο των εντεταλµένων οργάνων ελέγχου ή συµµετέχει και δηµιουργεί επεισόδια. θ) Όταν δε συµµορφώνεται µε οποιοσδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών πέραν των προβλεπόµενων από το άρθρο 7 του Π.. 116/2008 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει. ι) Όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές. κ) Όταν χρησιµοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε βάσει τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του άρθρου 10 του παρόντος Π.. και τους προβλεπόµενους στην παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α /1995) αρµόδιους φορείς. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση µέσα στο ένα έτος από την τέλεση της προηγούµενης τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της πρώτης η άδεια ανακαλείται οριστικά. Η απόφαση επιβολής προστίµου, ή ανάκληση της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης. Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α., β.β. της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.. 51/2006 (α και β στον παρόντα κανονισµό), γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες µε αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών του ήµου και του τµήµατος εµπορίου & τουρισµού της /νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας, κατά περίπτωση, στην οικεία.ο.υ. του παραβάτη, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. 17

18 Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες από τον Αγορανοµικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις και όπως ορίζεται από την υπ αριθµ. Α2 1150/04 (ΦΕΚ 873/Β /2004) και τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/95 και από την Υ.Α. Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/2014) ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιµωρούνται αποκλειστικά: i. Για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) και για µη κατοχή της τη στιγµή του ελέγχου πρόστιµο πεντακοσίων ευρών (500,00 ). Στην περίπτωση αυτή, σχετικά µε τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίµου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόµενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει µεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει µαζί του κατά τη στιγµή του ελέγχου και θα την προσκοµίσει στον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλουν µεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιµο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) αλλά εφόσον την προσκοµίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάµενος αυτός επιβάλλει πρόστιµο (500,00 ) για την παράβαση µη κατοχής τη στιγµή του ελέγχου. ii. Για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 ). iii. Για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) για κάθε µία από τις ανωτέρω παραβάσεις. iv. Για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ), ή αν συνοδεύεται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 ). v. Για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθµιση προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίησης της ζύγισης πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 ). vi. Για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). vii. Για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). viii. Για µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο επτακοσίων ευρώ (500,00 ). ix. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α /2014) περί πρόσληψης υπαλλήλου / αναπλήρωση του πωλητή επιβάλλεται πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). 18

19 x. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο περισσότερες από τρείς φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρµόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια. Για παραβάσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω, µε απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριµένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από πενήντα ευρώ (50,00 ) έως χίλια ευρώ (1.000,00 ) ανάλογα µε την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως, µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 7 α Ν.2323/1995, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και των κατά τόπους αρµόδιων Π.Ε. της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α /2007). Ο έλεγχος διενεργείται από τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του Π.. 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α /1991), εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον/την αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή ήµαρχο, κατά περίπτωση). Η αρµόδια αρχή δεν επιτρέπει την δραστηριοποίηση των πωλητών επαγγελµατιών παραγωγών στις περιπτώσεις: 1. Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελµατία παραγωγού ή του εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.. 116/ Όταν ο πωλητής (επαγγελµατίες παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή. 3. Όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ. 4. Όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιµοποιεί εγκεκριµένο πάγκο. 5. Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελµατιών παραγωγών) να συµµορφωθούν, µε τις υποδείξεις «περί µη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρµόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά έκθεση ελέγχου» την οποία υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρµογή όσων καθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία (Π.. 116/2008). 6. Κάθε είδος εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει απαιτούµενη άδεια πωλητή ή συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση του Κ.Β.Σ., κατάσχονται και καταστρέφονται. 7. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας και τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Ν.3982/2011, άρθρο Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, ακριβώς λόγω της φύσης των προϊόντων τους, οι οποίοι υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια (Κανονισµός Καθαριότητας του ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων). Με ίδια ευθύνη, οι πωλητές πρέπει να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά τη λήξη της αγοράς και όπως κανονίζεται από το άρθρο 3 του παρόντος. 19

20 9. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση παντός φορτηγού αυτοκινήτου, των πωλητών της λαϊκής αγοράς: δίπλα σε γωνίες των κάθετων δρόµων (παρεµπόδιση κυκλοφορίας οχηµάτων συµπολιτών µας) επάνω σε πεζοδρόµια όπισθεν των πάγκων τους κλπ. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο κατά περίπτωση όπως αυτά καθορίζονται από τον Κ.Ο.Κ. Άρθρο 18 ο : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όργανο. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου, εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων και αποδίδονται κατά ποσοστό 10% σε ειδικό λογαριασµό του ήµου, εντός της χωρικής αρµοδιότητας του οποίου διαπιστώνεται και βεβαιώνεται η παράβαση και κατά ποσοστό 90% στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των ήµων, εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου δήµου στον όποιο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Από τα ανωτέρω έσοδα καλύπτονται δαπάνες για έξοδα µετακίνησης των υπαλλήλων για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίµων που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου η αναπροσαρµογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Άρθρο 19 ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίµου του παρόντος νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιµο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο, 20

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέρης Χρήστος ΤΗΛ 2541041916 e-mail agr@topeiros.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ευλαλο 01-04-2014 ΓΡΑΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφ.Στέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηρακλείου, η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 /2014 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 267 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 116 Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 7 παρ.12 του ν.2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 15 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4264 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή ματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5081/9.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 6 / 25-4-2012 82 /2012 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5081/9.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 6 / 25-4-2012 82 /2012 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 5081/9.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6 / 25-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 56 /2012 Σήµερα την 22η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» 1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα :

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : Εισήγηση του κ. Παντελή Κ. Σωτηριάδη Προϊσταμένου Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : «Έμποροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα