EL SANCO/B EL EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL SANCO/B1-524894 EL EL"

Transcript

1 EL SANCO/B EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SEC (2010) 1257 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συµβολή στη λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών Τέταρτη έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών αγορών EL 1 EL

3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συµβολή στη λειτουργία των αγορών προς όφελος των καταναλωτών Τέταρτη έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών αγορών 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η καινοτοµία και η αυξηµένη αποδοτικότητα είναι βασικά στοιχεία που συµβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση και τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ΕΕ. Η πολιτική για τους καταναλωτές µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια να δοθεί ώθηση τόσο στην καινοτοµία όσο και στην αποδοτικότητα. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των δικαιωµάτων των καταναλωτών διατηρεί και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να επαναφέρει την εµπιστοσύνη στις αγορές. Οι συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές µε ισχυρό λόγο και ρόλο, οι οποίοι µπορούν να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες ολοένα και πιο πολύπλοκων επιλογών που τους δίνονται, µπορούν να επιβραβεύσουν τους πιο αποδοτικούς και καινοτόµους κατασκευαστές και παρόχους. Αντίθετα, σε αγορές όπου τα δικαιώµατα των καταναλωτών δεν προστατεύονται και όπου οι καταναλωτές δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να συγκρίνουν την ποιότητα και την τιµή µπορεί να παρουσιάζονται φαινόµενα βλάβης των καταναλωτών, απώλεια εµπιστοσύνης και µείωση των κινήτρων για βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητα. Πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι οι απώλειες που ανέφεραν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, ως αποτέλεσµα των προβληµάτων για τα οποία είχαν λόγους να κάνουν παράπονα, εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. 1 Οι καταναλωτές της Ευρώπης, εφόσον είναι πληροφορηµένοι και διαθέτουν αυτοπεποίθηση, µπορούν να αποτελέσουν το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της ηπείρου στην προσπάθεια για µετασχηµατισµό της οικονοµίας µας. Η παρακολούθηση της αγοράς, όταν διενεργείται για να αναλυθεί το πόσο καλά λειτουργεί η οικονοµία από τη σκοπιά του καταναλωτή και να εντοπιστούν οι τοµείς που επιδέχονται βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, µπορεί να καθοδηγήσει την πολιτική σε κατευθύνσεις όπου αυτή µπορεί να αποδώσει τα πιο θετικά αποτελέσµατα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκπόνησε τον πίνακα αποτελεσµάτων των καταναλωτικών αγορών ώστε να παρακολουθείται τακτικά ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η ενιαία αγορά προς όφελος των καταναλωτών. Ο πίνακας αποτελεσµάτων αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής EE2020 2, η οποία αναγνωρίζει ότι: «Για να µπορέσει η ενιαία αγορά να εξυπηρετήσει τους στόχους της Ευρώπης 2020, απαιτούνται εύρυθµα λειτουργούσες και ικανοποιητικά συνδεδεµένες αγορές στις οποίες ο ανταγωνισµός και η πρόσβαση των καταναλωτών λειτουργούν ως κίνητρο για την ανάπτυξη και την καινοτοµία.» Η έκθεση Monti 3 για την ενιαία αγορά επισηµαίνει επίσης ότι «Οι καταναλωτές και η ευηµερία τους θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του επόµενου σταδίου της ενιαίας αγοράς.» Το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη 4 διέκρινε επίσης την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών: «η δυνατότητα σύγκρισης των τιµών καταναλωτή, π.χ. µέσω συγκριτικής Eurostat EB73.3 η έκδοσή της επίκειται. COM(2010) Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά Μάιος EL 2 EL

4 αξιολόγησης, δοκιµής προϊόντων ή ιστοσελίδων σύγκρισης τιµών, θα µπορούσε να βελτιωθεί ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών.» Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει επίσης κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αναζήτησης τρόπων για να γίνει πράξη η δέσµευση του προέδρου Μπαρόζο «να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς φθάνουν ως τον τελικό καταναλωτή» 5. Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκαλύπτει ποιες καταναλωτικές αγορές έχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας. Θα ακολουθήσουν διεξοδικές µελέτες των προβληµατικών αγορών προκειµένου να αναλυθούν τα προβλήµατα και να καταγραφούν οι λύσεις. Αν και κάθε αγορά έχει τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, υπάρχει ανάγκη για σύγκριση των διαφορετικών αγορών ώστε να γίνει αντιληπτή η προοπτική των καταναλωτών της Ευρώπης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς θα ληφθούν πλήρως υπόψη στο πλαίσιο των διεξοδικών µελετών. Η δυσλειτουργία των καταναλωτικών αγορών χαρακτηρίζεται από φαινόµενα βλάβης των καταναλωτών, που µπορεί να εµφανίζονται ακόµα και σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Οι καταναλωτικές αγορές µπορεί να ταλανίζονται από δυσλειτουργία που οφείλεται όχι µόνο σε πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, αλλά και στην απροθυµία των εµπόρων να συµµορφωθούν µε νόµους που έχουν καταρτιστεί για την προστασία των καταναλωτών από την απάτη, τις παραπλανητικές ή απατηλές διαφηµίσεις, τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και τους ανέντιµους συµβατικούς όρους. Επιπλέον, στην περίπτωση πολλών προϊόντων και υπηρεσιών οι πολύπλοκες ή υπερβολικά πολλές πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές µε δυσκολία εµποδίζουν τους καταναλωτές από το να λάβουν τεκµηριωµένες αποφάσεις. Για παράδειγµα, πάνω από το ένα τρίτο των ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να συγκρίνει προσφορές από διαφορετικούς παρόχους διαφόρων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 6. Η µεταστροφή παίζει θετικό ρόλο για την τόνωση του ανταγωνισµού στην αγορά και τα υψηλότερα ποσοστά µεταστροφής συνδέονται µε λιγότερο συχνές αυξήσεις των τιµών 6. Ωστόσο, το ποσοστό µεταστροφής τείνει να είναι χαµηλό για πολλές υπηρεσίες. 2. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο πίνακας αποτελεσµάτων αποτελείται από µια σειρά δεικτών. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Το γεγονός ότι οι καταναλωτές µπαίνουν στον κόπο να κάνουν παράπονα και ότι τα παράπονα γίνονται από αρκετούς καταναλωτές είναι ο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενος δείκτης για τη δυσλειτουργία των αγορών. Τα στοιχεία των παραπόνων συλλέγονται από τις δηµόσιες αρχές σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά δεν εναρµονίζονται και έτσι δεν επιτρέπουν τη σύγκριση ανάµεσα σε αγορές ή χώρες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε τον Μάιο του 2010 µια σύσταση για την εισαγωγή εναρµονισµένης µεθοδολογίας για την ταξινόµηση και την αναφορά των παραπόνων των καταναλωτών στην Επιτροπή 7. Η εν λόγω µεθοδολογία αναµένεται να αποδώσει συγκρίσιµα στοιχεία για τα παράπονα αρχής γενοµένης από το Τα στοιχεία αυτά θα δείχνουν ποιες αγορές έχουν τον COM(2010)245 τελικό. Κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της νέας Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Έρευνα EB FL Ε(2010)3021 τελικό. EL 3 EL

5 µεγαλύτερο αριθµό παραπόνων, αλλά θα δείχνουν επίσης και τα προβλήµατα που είναι κοινά σε όλες τις αγορές. ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 8 αποτελεί πρωτοποριακό επίτευγµα. Παρέχει συγκρίσιµες γνώµες καταναλωτών για 27 χώρες συν τη Νορβηγία, για 50 καταναλωτικές αγορές, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 60% των προϋπολογισµών (δεν καλύπτονται η στέγαση, τα περισσότερα ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες και η εκπαίδευση). Παρόµοιες έρευνες έχουν διεξαχθεί παλαιότερα µόνο σε εθνικό επίπεδο ή για µικρό αριθµό αγορών. Επιπλέον η έρευνα διεξήχθη µόνον µε τη συµµετοχή καταναλωτών οι οποίοι είχαν πρόσφατη συναλλακτική εµπειρία σε κάθε αγορά, εξασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσµατα αντανακλούν πραγµατική εµπειρία και όχι ατεκµηρίωτη άποψη. Η έρευνα θα επαναληφθεί στο µέλλον, ώστε να καταγραφεί η πρόοδος µε την πάροδο του χρόνου. Οι γνώµες των καταναλωτών, αν και δεν συλλαµβάνουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας µιας αγοράς, δεδοµένου ότι η ευηµερία των καταναλωτών είναι το ποθούµενο αποτέλεσµα των αγορών, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα άµεσο τεστ για το πόσο καλά λειτουργεί µια αγορά. Αυτές οι γνώµες χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό και από τις επιχειρήσεις και συνεπώς δίνουν µια ανάγλυφη, µολονότι ατελή, εικόνα της δυσλειτουργίας των αγορών. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε τυχαία δειγµατοληψία. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν µεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2010 επί δείγµατος 500 πολιτών σε κάθε κράτος µέλος της ΕΕ (250 για τη Μάλτα, την Κύπρο και το Λουξεµβούργο) για κάθε αγορά. Τα αποτελέσµατα σε επίπεδο ΕΕ βασίζονται σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% και κινούνται εντός διαστήµατος εµπιστοσύνης έως και +/- 0,85%. Η έρευνα καλύπτει πέντε κύριες διαστάσεις των καταναλωτικών αγορών: συγκρισιµότητα, εµπιστοσύνη, προβλήµατα και παράπονα, ικανοποίηση και µεταστροφή. Ο δείκτης για τη «συγκρισιµότητα» µετράει την ικανότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από επιχειρήσεις και καλύπτει σιωπηρά τόσο την τιµή όσο και την ποιότητα. Σε αγορές µε υψηλή συγκρισιµότητα, οι καταναλωτές κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές και επιβραβεύουν την καινοτοµία και την αποδοτικότητα, ενώ οι αγορές µε χαµηλή συγκρισιµότητα είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν ανορθολογική κατανοµή των πόρων. Εάν οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να µεγιστοποιήσουν την ευηµερία τους µέσα από τεκµηριωµένες επιλογές, τότε η αποδοτικότητα ακόµη και των ανταγωνιστικών αγορών υπονοµεύεται. Ο δείκτης για την «εµπιστοσύνη» µετράει το βαθµό στον οποίο οι καταναλωτές είναι πεπεισµένοι ότι οι επιχειρήσεις συµµορφώνονται µε την καταναλωτική νοµοθεσία. είχνει τους τοµείς όπου η καταναλωτική εµπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί, π.χ. µέσα από αυξηµένη διαφάνεια για τους καταναλωτές ή µε καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Οι αγορές όπου η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στον νοµοταγή χαρακτήρα των παραγόντων της αγοράς είναι χαµηλή, τείνουν επίσης να τιµωρούν και τους έντιµους εµπόρους και τελικά να οδηγούν σε έξοδο των καταναλωτών από την αγορά. Ο δείκτης για την «ικανοποίηση» των καταναλωτών αποκαλύπτει εάν οι αγορές ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές, ενώ δίνει πιθανές ενδείξεις για την έκταση άλλων ελλείψεων που δεν αποκαλύπτονται από συγκεκριµένους δείκτες. 8 Το πλήρες κείµενο της έκθεσης για την έρευνα παρακολούθησης της αγοράς βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Γ SANCO: Κατατοπιστικός πίνακας για εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσµατα βρίσκεται στη διεύθυνση https://insight.gfk.com. EL 4 EL

6 Ο δείκτης για τα «προβλήµατα» συλλαµβάνει θέµατα που δεν εµφανίζονται στις παραδοσιακές στατιστικές για τα παράπονα. Η συνδυασµένη παρουσίαση για τα «παράπονα» και τα προβλήµατα παρέχει µια ένδειξη για τη σοβαρότητα των προβληµάτων για την πιθανή βλάβη των καταναλωτών επειδή ενσωµατώνει τόσο τη συχνότητα των προβληµάτων όσο και τα παράπονα. Ο δείκτης για τη «µεταστροφή» παρέχει µια ένδειξη για το επίπεδο των δυνατών επιλογών και για την ικανότητα των καταναλωτών να επωφεληθούν από αυτές τις επιλογές. Τα χαµηλά επίπεδα έµπρακτης µεταστροφής και η αντιληπτή δυσκολία µεταστροφής είναι πηγή ανησυχίας και, σε απελευθερωµένους τοµείς, απειλούν να εξουδετερώσουν τα οφέλη από τη διαδικασία της απελευθέρωσης. Οι αγορές χωρίς µεταστροφή ενδέχεται να θέτουν φραγµούς σε νεοεισερχόµενους, πράγµα που υπονοµεύει τον ανταγωνισµό. Την ίδια στιγµή η µεταστροφή συνδέεται µε την καινοτοµία της αγοράς, τη συνειδητοποίηση των καταναλωτών, την αλλαγή διεύθυνσης ή προσωπικής κατάστασης κ.λπ. Μολονότι η έρευνα είναι συγκρίσιµη και για τις 50 αγορές, οι ερωτήσεις προσαρµόστηκαν ώστε να αποτυπώνουν: τη συγκεκριµένη ονοµασία κάθε αγοράς, διαφορές µεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, το συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο για κάθε αγορά, τη συχνότητα χρήσης και εµφάνισης (π.χ. η εµφάνιση προβληµάτων θα βασίζεται στην «τελευταία φορά» για ορισµένα προϊόντα ή «πόσες φορές» σε δεδοµένη χρονική περίοδο για τις αγορές διαρκών υπηρεσιών). Η απάντηση είναι συγκεκριµένη για κάθε τύπο ερώτησης: η απάντηση για τη «συγκρισιµότητα», την «εµπιστοσύνη», την «ικανοποίηση» και την «αντιληπτή άνεση µεταστροφής» βασίστηκε σε κλίµακα από το 0 (ελάχιστο επίπεδο) έως το 10 (µέγιστο επίπεδο). για την ερώτηση «πρόβληµα» χρησιµοποιήθηκε η απάντηση «ναι/όχι» για τις καλές αγορές προϊόντων, ενώ από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε ο ακριβής αριθµός προβληµάτων σε δεδοµένη χρονική περίοδο για τις υπηρεσίες. για την ερώτηση «παράπονα», υπήρχε η δυνατότητα 5 διαφορετικών απαντήσεων για να δηλωθεί σε ποιον είχε κάνει παράπονα ο καταναλωτής. η ερώτηση για την «έµπρακτη µεταστροφή» έχει 3 διαφορετικές απαντήσεις που χαρακτηρίζουν το είδος της µεταστροφικής συµπεριφοράς: α) αλλαγή υπηρεσιών/προϊόντων αλλά παραµονή στον ίδιο πάροχο/προµηθευτή, β) αλλαγή προµηθευτή/παρόχου ή γ) καµία µεταστροφή. εν υπήρχε απάντηση «εν ξέρω» αφού, µε βάση την αρχική διαλογή, στους ερωτηθέντες έγιναν ερωτήσεις µόνο για αγορές στις οποίες είχαν δηλώσει ότι έχουν εµπειρία. Οι ερωτηθέντες έπρεπε να έχουν εµπειρία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ σε ορισµένες αγορές που χρησιµοποιούνται λιγότερο συχνά υπήρχε µεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο: 2 έτη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «συντήρησης οικιών και κήπων», και τις τρεις κατηγορίες των τραπεζικών υπηρεσιών, τις µεγάλες οικιακές συσκευές και τις υπηρεσίες ενοικίασης οχηµάτων, 3 έτη για τα καινούργια και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, τις υπηρεσίες ακινήτων, τις «νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες», τις «υπηρεσίες κηδειών» και τις «υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης». Χρησιµοποιήθηκε ερώτηση διαλογής για την επιλογή µόνον των ερωτηθέντων που είχαν κάνει συναλλαγές σε κάθε αγορά. EL 5 EL

7 Ορισµένες ερωτήσεις δεν έγιναν σε µερικές χώρες όπου δεν υπάρχουν κάποιες αγορές ή όπου υπάρχει µονοπώλιο που καθιστά την ερώτηση για τη µεταστροφή περιττή. Υπολογίστηκε ένας σύνθετος δείκτης µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς ( ΕΑ) ενσωµατώνει τις εξής συνιστώσες: «συγκρισιµότητα», «εµπιστοσύνη», «προβλήµατα & παράπονα» και «ικανοποίηση». Ένας ακόµα δείκτης ( ΕΑΠΜ δείκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) υπολογίζεται για τις 11 αγορές για τις οποίες υπάρχουν δεδοµένα για τη µεταστροφή. Έγινε αποδεκτή η παραδοχή ότι όλες οι συνιστώσες αυτών των δύο δεικτών πρέπει να σταθµίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Για τις συνιστώσες «συγκρισιµότητα», «εµπιστοσύνη» και «ικανοποίηση», ο βαθµός υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµητικό µέσο των απαντήσεων όλων των ερωτηθέντων. Ο βαθµός της συνιστώσας «προβλήµατα & παράπονα» υπολογίστηκε λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για τα προβλήµατα και τα παράπονα: όταν ο ερωτηθείς δεν είχε αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα (και άρα αυτοµάτως δεν του γινόταν ερώτηση για παράπονα), σε αυτή τη συνιστώσα δινόταν ο βαθµός 10. όταν ο ερωτηθείς αντιµετώπισε πρόβληµα αλλά δεν έκανε παράπονα, δινόταν ο βαθµός 5 σε αυτή τη συνιστώσα. όταν ο ερωτηθείς αντιµετώπισε πρόβληµα και έκανε παράπονα, ο βαθµός εξαρτιόταν από τον αποδέκτη των παραπόνων: βαθµός 3 για παράπονα σε φίλους, στην οικογένεια, σε συγγενείς, βαθµός 2 για παράπονα στον έµπορο λιανικής/πάροχο, βαθµός 2 για παράπονα στον κατασκευαστή, βαθµός 0 για παράπονα σε τρίτο φορέα υποδοχής παραπόνων. Αυτή η απάντηση αντανακλά τη σοβαρότητα του προβλήµατος όπως το έζησε ο καταναλωτής. Ο βαθµός σχετικά µε την ερώτηση «µεταστροφή» υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις για τη µεταστροφή (έµπρακτη µεταστροφή και αντιληπτή άνεση µεταστροφής): όταν ο ερωτηθείς δεν µεταστρεφόταν (ερώτηση για την έµπρακτη µεταστροφή) και δήλωνε ένα ορισµένο επίπεδο αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή, ο συνολικός βαθµός για αυτή τη συνιστώσα ισούται µε το δηλωµένο επίπεδο της αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή. όταν ο ερωτηθείς µεταστράφηκε και δήλωσε ένα ορισµένο επίπεδο αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή, ο συνολικός βαθµός για αυτή τη συνιστώσα ισούται µε 10 + το δηλωµένο επίπεδο αντιληπτής άνεσης για µεταστροφή διαιρεµένο διά του 2. ΤΙΜΕΣ Μαζί µε τις περισσότερες δυνατότητες επιλογής και την υψηλότερη ποιότητα, οι υποσχέσεις για χαµηλότερες τιµές µέσα από την ολοκλήρωση, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά οφέλη που κοµίζει η ενιαία αγορά στους ευρωπαίους πολίτες. Η έλλειψη σύγκρισης τιµών είναι σηµαντικός δείκτης της κατάτµησης της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, το τοπικό κόστος, η µεταφορά και οι παράγοντες υλικοτεχνικής υποδοµής, ο αντίκτυπος της τοπικής ζήτησης, κουλτούρας και προτιµήσεων πρέπει επίσης να λαµβάνονται επιµελώς υπόψη. Η ανάλυση των δεδοµένων για τις τιµές στον πίνακα αποτελεσµάτων βασίζεται στις τιµές συγκρίσιµων και αντιπροσωπευτικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ. Η ανάλυση βασίζεται στα τυπικά µέτρα της διαφοροποίησης τιµών (ο συντελεστής διακύµανσης) σε σχέση µε τον βαθµό προσαρµογής των τιµών στο τοπικό επίπεδο συνολικών καταναλωτικών δαπανών (δηλαδή συσχέτιση µεταξύ τιµών και «πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης»), το οποίο αποτελεί µέτρο της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση είναι εποµένως πολύ µεγαλύτερη σε εκείνους τους τοµείς όπου οι τιµές φαίνονται να παρουσιάζουν EL 6 EL

8 µεγάλες διακυµάνσεις στις χώρες της ΕΕ χωρίς να αντανακλούν το διαφορετικό επίπεδο αγοραστικής δύναµης σε αυτές τις χώρες. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στο διάστηµα που µεσολάβησε από τον προηγούµενο πίνακα αποτελεσµάτων. Ωστόσο, τα δεδοµένα για τις τιµές που παρουσιάζονται σε αυτό τον πίνακα αποτελεσµάτων παραµένουν ατελή και έχουν αντληθεί από µια ποικιλία πηγών, ενώ 19 αγορές επί συνόλου 50 αντιπροσωπεύονται σε κάποιο βαθµό, διότι η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τα λεπτοµερή επίπεδα των καταναλωτικών τιµών σε όλη την ενιαία αγορά δεν θεωρείτο µέχρι το 2008 στατιστική προτεραιότητα. Αυτό το σηµαντικό έργο είναι επίσης πολύ περίπλοκο. Η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες εργάζονται τώρα µε σκοπό τη συγκέντρωση περισσότερων δεδοµένων για τις τιµές. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3.1. είκτης επίδοσης της αγοράς ( ΕΑ) Η κατάταξη των τοµέων, µε βάση τον δείκτη επίδοσης της αγοράς ( ΕΑ) αλλά και τις επί µέρους συνιστώσες παρουσιάζεται σε επίπεδο ΕΕ στα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα. Οι εθνικές κατατάξεις µε βάση τον ΕΑ παρατίθενται στο παράρτηµα II. Στο ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η βαθµολογία του ΕΑ, σε επίπεδο ΕΕ27, για καθεµία από τις 50 καταναλωτικές αγορές. Οι χαµηλότεροι βαθµοί ΕΑ αποτελούν ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας της συγκεκριµένης αγοράς από τη σκοπιά του καταναλωτή. Το ιάγραµµα 1 λαµβάνει υπόψη το µέγεθος του πληθυσµού της κάθε χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα µεγάλων κρατών µελών έχουν µεγαλύτερη επίδραση επί του αποτελέσµατος σε σχέση µε τα αποτελέσµατα µικρών κρατών µελών και εποµένως αντανακλούν τις γνώµες των ευρωπαίων καταναλωτών στο σύνολό τους. EL 7 EL

9 ιάγραµµα 1: είκτης επίδοσης της αγοράς ( ΕΑ) στάθµιση χωρών βάσει πληθυσµού EL 8 EL

10 Βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά Μη αλκοολούχα ποτά Αλκοολούχα ποτά Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Μικρές οικιακές συσκευές Μεγάλες οικιακές συσκευές Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Καταλύµατα κατά τις διακοπές Υπηρεσίες κηδειών Οδοντιατρικές υπηρεσίες Μη συνταγογραφηµένα φάρµακα Άλλα προϊόντα διατροφής Αγαθά ψυχαγωγίας Έπιπλα και είδη επίπλωσης Φρούτα και λαχανικά Αεροπορικές υπηρεσίες Ταχυδροµικές υπηρεσίες Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια Υπηρεσίες ανοικίασης οχηµάτων Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Καινούργια αυτοκίνητα Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων Ασφάλειες οχηµάτων Υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό Καύσιµα Είδη ένδυσης και υπόδησης Υπηρεσίες υδροδότησης Υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων Υπηρεσίες φυσικού αερίου Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Ηλεκτρισµός Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Σιδηροδροµικές υπηρεσίες Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα Υπηρεσίες διαδικτύου Υπηρεσίες ακινήτων Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 65,3 83,5 81,8 81,5 80,9 80,7 80,3 79,8 79,7 79,5 79,3 79,2 78,8 78,8 78,8 78,3 78,2 78,0 77,9 77,8 77,7 77,3 77,2 77,1 77,1 76,9 76,9 76,9 76,7 76,5 76,4 76,2 76,0 75,6 75,6 75,1 74,6 73,8 73,6 72,9 72,8 72,6 72,6 71,5 71,4 71,3 70,8 70,6 69,9 68, ΕΑ EL 9 EL

11 Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζεται ο ΕΑ σε επίπεδο ΕΕ27, αλλά µε την ίδια στάθµιση για κάθε χώρα. Αυτό δίνει µία σαφέστερη εικόνα του βαθµού στον οποίο τα προβλήµατα είναι κοινά ανάµεσα στα κράτη µέλη ανεξαρτήτως µεγέθους. ιάγραµµα 2: είκτης επίδοσης της αγοράς ( ΕΑ) ίση στάθµιση χωρών EL 10 EL

12 Βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά Μη αλκοολούχα ποτά Αλκοολούχα ποτά Καταλύµατα κατά τις διακοπές Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Μεγάλες οικιακές συσκευές Μικρές οικιακές συσκευές Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Οδοντιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες κηδειών Αεροπορικές υπηρεσίες Ταχυδροµικές υπηρεσίες Μη συνταγογραφηµένα φάρµακα Έπιπλα και είδη επίπλωσης Άλλα προϊόντα διατροφής Αγαθά ψυχαγωγίας Ασφάλειες οχηµάτων Καινούργια αυτοκίνητα Καύσιµα Υπηρεσίες ανοικίασης οχηµάτων Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Φρούτα και λαχανικά Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες φυσικού αερίου Σιδηροδροµικές υπηρεσίες Υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης Είδη ένδυσης και υπόδησης Υπηρεσίες υδροδότησης Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Υπηρεσίες διαδικτύου Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα Υπηρεσίες ακινήτων Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 83,6 82,8 81,8 81,0 80,8 80,1 79,6 79,4 79,3 79,3 79,2 79,2 79,1 79,1 78,8 78,5 78,3 78,1 78,0 77,4 77,3 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,0 76,8 76,8 76,4 76,2 76,1 75,9 75,7 75,0 74,8 74,5 74,4 74,1 73,4 73,2 73,1 72,9 72,1 71,9 71,8 71,2 69,4 67,8 66, ΕΑ EL 11 EL

13 Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Από τη σύγκριση αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι ορισµένοι τοµείς παρουσιάζουν αισθητά χειρότερη επίδοση σε µερικά κράτη µέλη από ό,τι συνολικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση των σιδηροδροµικών υπηρεσιών 9 (10 θέσεις χαµηλότερα στο σχεδιάγραµµα µε κατάταξη βάσει του πληθυσµού), των καυσίµων και των ασφαλειών οχηµάτων (9 θέσεις χαµηλότερα), των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (6 θέσεις), των αεροπορικών υπηρεσιών (5 θέσεις), καθώς και των ταχυδροµικών υπηρεσιών (5 θέσεις). Οι αγορές που παρουσιάζουν σταθερά τη χαµηλότερη βαθµολογία ΕΑ και στις δύο κατατάξεις είναι: Αγορές υπηρεσιών ΕΑ ΕΕ27 στάθµιση πληθυσµού ΕΑ ΕΕ27 ίση στάθµιση χωρών Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 65,3 66,3 Υπηρεσίες ακινήτων 68,1 67,8 Υπηρεσίες διαδικτύου 69,9 71,2 Σιδηροδροµικές υπηρεσίες 70,8 74,8 Αγορές προϊόντων ΕΑ ΕΕ27 στάθµιση πληθυσµού ΕΑ ΕΕ27 ίση στάθµιση χωρών Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα 70,6 69,4 Είδη ένδυσης και υπόδησης 75,6 74,4 Κρέας και προϊόντα κρέατος 76,7 75,9 Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων 76,9 76,4 Η ανάλυση των καταναλωτικών αγορών λαµβάνει υπόψη τη σηµασία που έχει κάθε αγορά για τον προϋπολογισµό των νοικοκυριών. Το διάγραµµα 3 δείχνει τον δείκτη ΕΑ σε σύγκριση µε τα δεδοµένα από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών 10 (HBS) η οποία δείχνει το ποσοστό των καταναλωτικών δαπανών. Για ορισµένες αγορές το ποσοστό της HBS µπορεί να φαίνεται χαµηλό, π.χ. για δάνεια και υποθήκες, αφού τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν µόνο το κόστος και τα διοικητικά έξοδα χωρίς την εξυπηρέτηση του δανείου. Υπάρχουν επίσης ορισµένες αγορές οι οποίες, παρά το χαµηλό µερίδιό τους στις δαπάνες, έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στον πλούτο του νοικοκυριού (τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών, κτηµατοµεσιτικά γραφεία, δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες) Ασφαλώς κατά τη σύγκριση των ΕΑ των διαφόρων αγορών, πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη ότι η ποιότητα ορισµένων δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. σιδηρόδροµοι) µπορεί µόνον εν µέρει να συσχετιστεί µε τους παρόχους, αλλά επηρεάζεται και από τις υποδοµές. Στοιχεία της Eurostat για το 2005 και εκτιµήσεις για τις κατηγορίες που λείπουν. EL 12 EL

14 ιάγραµµα 3: ΕΑ (δείκτης επίδοσης της αγοράς) και HBS (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών) 6% Είδη ένδυσης και υπόδησης 5% Άλλα προϊόντα διατροφής Μερίδιο του οικογενειακού προϋπολογισµού 4% 3% 2% 1% 0% Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα Κρέας και προϊόντα κρέατος Καύσιµα Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Φρούτα και λαχανικά Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια Έπιπλα και είδη επίπλωσης Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά 19 Υπηρεσίες φυσικού αερίουκαινούργια αυτοκίνητα Βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες Ασφάλειες οχηµάτων Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 23 Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές Υπηρεσίες υδροδότησης 3910 υπηρεσίες Υπηρεσίες διαδικτύου Credits Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 13 Investments, pensions & securities 49 Σιδηροδροµικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ακινήτων Current accounts είκτης επίδοσης της αγοράς (στάθµιση βάσει πληθυσµού) Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς, δεδοµένα της Eurostat, εκτιµήσεις EL 13 EL

15 Υπάρχει σαφής τάση προς υψηλότερη κατάταξη στον ΕΑ για τις αγορές όπου οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερα χρήµατα. Ταυτόχρονα, οι πιθανές απώλειες για τους καταναλωτές, εξαιτίας της δυσλειτουργίας της αγοράς, είναι µεγαλύτερες στις αγορές όπου οι καταναλωτές δαπανούν µεγαλύτερο µέρος των προϋπολογισµών τους σε σύγκριση µε τις αγορές όπου δαπανούν λιγότερα είκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής ( ΕΑΠΜ) Ο δείκτης µεταστροφής είναι διαθέσιµος για 11 από τις 50 καταναλωτικές αγορές που περιλαµβάνονται στην παρακολούθηση. Ο δείκτης επίδοσης της αγοράς µαζί µε τη µεταστροφή ( ΕΑΠΜ) παρουσιάζεται κατωτέρω. Ο δείκτης ΕΑΠΜ υπολογίζεται µε βάση και τις 5 διαστάσεις (περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) για τις 11 αγορές για τις οποίες υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τη µεταστροφή. Όλες οι συνιστώσες έχουν την ίδια στάθµιση. ιάγραµµα 4: ΕΑΠΜ (δείκτης επίδοσης της αγοράς περιλαµβανοµένης της µεταστροφής) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 64,8 65,3 69,8 69,1 69,9 71,5 71,4 71,1 71,5 71,1 71,4 70,6 71,3 72,6 72,6 73,6 74,4 75,8 75,6 76,4 78,4 ΕΑΠΜ ΕΑ 79, Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Οι υπηρεσίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι αγορές για τις οποίες ο δείκτης µεταστροφής κατεβάζει περισσότερο τον ΕΑΠΜ. EL 14 EL

16 3.3. Συγκρισιµότητα Αν και συνολικά το 52% των καταναλωτών στην ΕΕ βρίσκουν εύκολη τη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών (οι βαθµοί από 8 έως 10), ένα ποσοστό 12% βρίσκει τη συγκρισιµότητα αρκετά προβληµατική (βαθµοί από 0 έως 4). Από το ιάγραµµα 5 έως το ιάγραµµα 9 παρουσιάζονται οι συνιστώσες των δεικτών ΕΑ/ ΕΑΠΜ. Τα διαγράµµατα περιλαµβάνουν το ποσοστό των ερωτηθέντων που είχαν την ίδια γνώµη και τη µέση βαθµολόγηση για κάθε αγορά µε βάση µια κλίµακα από το 0 (χαµηλότερο) έως το 10 (υψηλότερο). ιάγραµµα 5: Συγκρισιµότητα Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να συγκρίνετε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες που πωλούν διαφορετικοί προμηθευτές/πάροχοι; Βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες Μικρές οικιακές συσκευές Αλκοολούχα ποτά Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Μη αλκοολούχα ποτά Ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά Μεγάλες οικιακές συσκευές Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Καταλύµατα κατά τις διακοπές Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Αεροπορικές υπηρεσίες Φρούτα και λαχανικά Αγαθά ψυχαγωγίας Καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια Άλλα προϊόντα διατροφής Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων Έπιπλα και είδη επίπλωσης Καινούργια αυτοκίνητα Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Καύσιµα Υπηρεσίες ανοικίασης οχηµάτων Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες κηδειών Υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό Είδη ένδυσης και υπόδησης Ασφάλειες οχηµάτων Ταχυδροµικές υπηρεσίες Μη συνταγογραφηµένα φάρµακα Υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα Οδοντιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων Υπηρεσίες διαδικτύου Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί Υπηρεσίες φυσικού αερίου Υπηρεσίες υδροδότησης άνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ακινήτων Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 5% 5% 6% 6% 7% 7% 6% 6% 7% 9% 7% 7% 8% 8% 7% 9% 8% 9% 9% 9% 8% 10% 9% 12% 9% 11% 11% 11% 10% 12% 13% 12% 11% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 16% 17% 19% 17% 17% 18% 17% 20% 19% 17% 27% 29% 32% 30% 34% 33% 33% 33% 32% 35% 34% 35% 36% 34% 35% 38% 36% 37% 35% 37% 36% 39% 35% 37% 31% 39% 36% 36% 38% 40% 37% 37% 37% 43% 39% 40% 37% 38% 39% 42% 38% 37% 35% 40% 40% 39% 43% 38% 41% 45% 43% 66% 63% 63% 60% 61% 61% 60% 62% 59% 58% 58% 57% 58% 57% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 54% 55% 54% 57% 52% 53% 53% 51% 50% 51% 50% 50% 47% 48% 47% 48% 47% 46% 44% 46% 46% 46% 43% 43% 44% 40% 42% 40% 38% 31% ,9 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 5,8 Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς EL 15 EL

17 Υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της κατάταξης του δείκτη συγκρισιµότητας και των συνολικών αποτελεσµάτων του ΕΑ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες αγορές όπου η συγκρισιµότητα φαίνεται να µην αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα (π.χ. µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων). Υπάρχουν επίσης αγορές που είναι σηµαντικά χειρότερες από άποψη συγκρισιµότητας σε σύγκριση µε τις συνολικές διαστάσεις του ΕΑ. Για αυτές τις αγορές (π.χ. οδοντιατρικές υπηρεσίες, µη συνταγογραφηµένα φάρµακα, υπηρεσίες κηδειών), η συγκρισιµότητα είναι µια πτυχή που µπορεί να βελτιωθεί. Επιπλέον, µολονότι εφαρµόζεται σε προϊόντα και σε υπηρεσίες, ο δείκτης συγκρισιµότητας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε προσοχή για αγορές όπου δεν υπάρχει πραγµατικός ανταγωνισµός (π.χ. σιδηροδροµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραµ, λεωφορείων και µετρό). Οι αγορές όπου οι καταναλωτές έχουν µεγαλύτερη δυσκολία για να συγκρίνουν προϊόντα ή υπηρεσίες είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες υδροδότησης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ορισµένες πτυχές του στεγαστικού τοµέα (υπηρεσίες ακινήτων, νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες). Πιθανοί λόγοι που εξηγούν αυτό το φαινόµενο µπορεί να είναι ο περιορισµένος αριθµός παρόχων, οι υπερκορεσµένες και κατακερµατισµένες αγορές που απαιτούν «τεχνικές γνώσεις» που οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν (στεγαστικός τοµέας, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), η γρήγορη τεχνολογική εξέλιξη (υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), η πληθώρα, η πολυπλοκότητα και ο µεγάλος αριθµός προσφορών και παρόχων (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικές υπηρεσίες) Εµπιστοσύνη Το 14% των ευρωπαίων καταναλωτών δεν πιστεύουν ότι οι προµηθευτές ή οι έµποροι λιανικής συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τους κανονισµούς για την προστασία των καταναλωτών (βλ. ιάγραµµα 6). ιάγραµµα 6: Εµπιστοσύνη EL 16 EL

18 Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι προμηθευτές/πάροχοι τηρούν τους κανόνες και τους ρυθμιστικούς κανονισμούς για την προστασία των καταναλωτών; Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Οδοντιατρικές υπηρεσίες Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά Ταχυδρομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες κηδειών Μικρές οικιακές συσκευές Μεγάλες οικιακές συσκευές Καταλύματα κατά τις διακοπές Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό Μη αλκοολούχα ποτά Αεροπορικές υπηρεσίες Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Μη συνταγογραφημένα φάρμακα Έπιπλα και είδη επίπλωσης Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Αγαθά ψυχαγωγίας Καινούργια αυτοκίνητα Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Άλλα προϊόντα διατροφής Φρούτα και λαχανικά Αλκοολούχα ποτά Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υδροδότησης Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Ασφάλειες οχημάτων Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Είδη ένδυσης και υπόδησης Σιδηροδρομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες φυσικού αερίου Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί Καύσιμα Υπηρεσίες διαδικτύου Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Υπηρεσίες ακινήτων Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 5% 6% 9% 5% 9% 7% 10% 11% 7% 8% 7% 8% 11% 10% 10% 10% 13% 9% 10% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 12% 14% 15% 14% 13% 15% 15% 13% 16% 14% 16% 14% 15% 18% 18% 19% 19% 22% 20% 21% 23% 22% 26% 28% 29% 35% 40% 34% 41% 41% 43% 38% 36% 45% 44% 48% 47% 42% 43% 45% 44% 38% 48% 46% 46% 48% 48% 45% 48% 47% 46% 42% 41% 42% 46% 41% 45% 50% 43% 47% 45% 48% 49% 45% 43% 43% 42% 41% 43% 46% 43% 43% 44% 46% 45% 60% 54% 57% 53% 51% 50% 52% 53% 48% 48% 45% 45% 48% 46% 46% 46% 49% 43% 44% 43% 42% 42% 44% 42% 42% 42% 44% 45% 44% 42% 44% 41% 38% 41% 39% 39% 38% 36% 37% 39% 38% 39% 38% 37% 33% 34% 35% 30% 26% 26% ,7 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 5,9 5,6 5,6 Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Το ιάγραµµα 6 δείχνει ότι η κατάταξη για την «εµπιστοσύνη» δεν ευθυγραµµίζεται αναγκαστικά µε την κατάταξη του ΕΑ. Ορισµένες αγορές, όπως οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι οδοντιατρικές υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες κηδειών παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις. Οι νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες έχουν µέτρια βαθµολόγηση για την «εµπιστοσύνη», ενώ έχουν χαµηλή βαθµολόγηση για τη «συγκρισιµότητα». Αυτές οι αγορές είναι σαφώς εκτεθειµένες σε µεγαλύτερο κίνδυνο προβληµάτων που προκαλούνται από την ασύµµετρη πληροφόρηση. ύο αγορές αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη δυσπιστία από τους ευρωπαίους καταναλωτές: «τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών» και «µεταχειρισµένα αυτοκίνητα». Σε αυτές τις αγορές, οι αρνητικές βαθµολογήσεις είναι ισάριθµες ή ακόµα και περισσότερες από τις θετικές βαθµολογήσεις. Η τρέχουσα οικονοµική και χρηµατοπιστωτική EL 17 EL

19 κρίση µπορεί να εξηγεί εν µέρει τη δυσπιστία των καταναλωτών. Η αδιαφάνεια και η διαφορά µεταξύ της διαφηµιζόµενης προσφοράς και των αποτελεσµάτων της παρεχόµενης υπηρεσίας µπορεί επίσης να εξηγεί αυτά τα αποτελέσµατα. Ορισµένες άλλες αγορές παρουσιάζουν επίσης πενιχρά αποτελέσµατα στον τοµέα «εµπιστοσύνη»: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εν γένει (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και παροχή υπηρεσιών διαδικτύου), υπηρεσίες ενέργειας (υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες φυσικού αερίου και καύσιµα), κρέας και προϊόντα κρέατος, είδη ένδυσης και υπόδησης και τραπεζικός τοµέας (τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί και δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες), σιδηροδροµικές υπηρεσίες και προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων. Η ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου για τους καταναλωτές σε κάθε συγκεκριµένο τοµέα ή η γρήγορη τεχνολογική εξέλιξη σε ορισµένες αγορές µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, οι καταναλωτές µπορεί να µην γνωρίζουν ότι για ορισµένες υπηρεσίες οι πάροχοί τους δεν φέρουν ευθύνη. Οι αγορές που συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη είναι οι «προσωπικές» υπηρεσίες (προσωπική φροντίδα, οδοντιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κηδειών), τα λευκά ηλεκτρικά προϊόντα (οι µικρές και µεγάλες οικιακές συσκευές) και οι κατηγορίες ταχείας και άµεσης κατανάλωσης (όπως ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και ζυµαρικά ή βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες). Οι πλείστες από αυτές τις αγορές είναι ρυθµισµένες σε µικρότερο βαθµό. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες θεωρούνται επίσης «έµπιστοι εταίροι» από τους ευρωπαίους καταναλωτές Προβλήµατα Το 11% των ευρωπαίων καταναλωτών στις 50 αγορές όπου διενεργήθηκε η έρευνα, δήλωσαν ότι αντιµετώπισαν ένα ή περισσότερα προβλήµατα. ιάγραµµα 7: Προβλήµατα EL 18 EL

20 Αντιμετωπίσατε πρόβλημα με αυτό το προϊόν/αυτή την υπηρεσία ή με τον προμηθευτή/πάροχο αυτού/ής του προϊόντος/της υπηρεσίας, όταν θεωρούσατε ότι είχατε βάσιμο λόγο για να κάνετε παράπονα; Μη αλκοολούχα ποτά Αλκοολούχα ποτά Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Μη συνταγογραφημένα φάρμακα Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Καύσιμα Άλλα προϊόντα διατροφής Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες κηδειών Φρούτα και λαχανικά Οδοντιατρικές υπηρεσίες Ασφάλειες οχημάτων Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια Υπηρεσίες φυσικού αερίου Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Αγαθά ψυχαγωγίας Υπηρεσίες υδροδότησης Είδη ένδυσης και υπόδησης Ταχυδρομικές υπηρεσίες Μικρές οικιακές συσκευές Έπιπλα και είδη επίπλωσης Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων Καταλύματα κατά τις διακοπές Μεγάλες οικιακές συσκευές Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Προϊόντα τεχνολογίας Υπηρεσίες πληροφοριών τραμ, λεωφορείων και επικοινωνιών και μετρό (ΤΠΕ) Αεροπορικές υπηρεσίες Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Καινούργια αυτοκίνητα Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Τραπεζικές επενδύσεις, Υπηρεσίες συντάξεις κινητής και τηλεφωνίας προϊόντα κινητών αξιών Υπηρεσίες ακινήτων Σιδηροδρομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες διαδικτύου 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 19% 20% 21% 21% 26% Ναι Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Η κατάταξη των τοµέων µε βάση την εµφάνιση προβληµάτων αντανακλά µόνο εν µέρει τη συνολική κατάταξη του ΕΑ, αφού η θετική βαθµολογία στον ΕΑ δεν σηµαίνει αναγκαστικά χαµηλά επίπεδα προβληµάτων, και αντιστρόφως. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις αγορές-ουραγούς όσον αφορά τον ΕΑ παρουσιάζουν χαµηλή βαθµολογία και στο επίπεδο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές. Οι αεροπορικές υπηρεσίες και τα καινούργια αυτοκίνητα παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη πτώση στην κατάταξή τους µε βάση τον δείκτη για τα προβλήµατα σε σύγκριση µε τον ΕΑ. Μερικές αγορές που έχουν βελτιωµένη κατάταξη είναι οι εξής: υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων, καύσιµα, ασφάλειες σπιτιών, υπηρεσίες φυσικού αερίου, ασφάλειες οχηµάτων. EL 19 EL

21 Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες έχουν γενικά καλύτερη κατάταξη όσον αφορά την εµφάνιση προβληµάτων παρά όσον αφορά την εµπιστοσύνη για τη συγκρισιµότητα. Το ίδιο συµβαίνει και στις υπηρεσίες ενέργειας Παράπονα Η ερώτηση για τα παράπονα δείχνει ότι ένας στους πέντε καταναλωτές δεν παραπονέθηκε παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρό λόγο για να το κάνει (σύµφωνα µε τον ίδιο). Οι περισσότεροι καταναλωτές (58%) παραπονέθηκαν στον έµπορο λιανικής ή στον πάροχο της υπηρεσίας. Μόνο 8% των καταναλωτών έκαναν παράπονα απευθείας στον κατασκευαστή. Μεγάλο µέρος των καταναλωτών (26%) µίλησαν για το πρόβληµά τους µε φίλους ή συγγενείς. Αυτό επιβεβαιώνει τη σηµασία της επικοινωνίας «από στόµα σε στόµα» για τη διάδοση «των εµπειριών». Τέλος, οι καταναλωτές σπανίως υποβάλλουν καταγγελίες σε επίσηµα τρίτα µέρη ή οργανώσεις καταναλωτών. Μόνο το 8% επέλεξε αυτό τον τρόπο. EL 20 EL

22 ιάγραµµα 8: Παράπονα Κάνατε παράπονα για αυτό το πρόβλημα; Φρούτα και λαχανικά 45% 2% 3% 23% 39% Καύσιμα Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό 38% 35% 4% 4% 4% 8% 26% 31% 39% 37% Προϊόντα προσωπικής φροντίδας 44% 8% 4% 28% 36% Μη συνταγογραφημένα φάρμακα 41% 5% 5% 26% 36% Αλκοολούχα ποτά 45% 5% 2% 25% 32% Σιδηροδρομικές υπηρεσίες 40% 4% 9% 32% 32% Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας 43% 7% 2% 29% 32% Μη αλκοολούχα ποτά 48% 8% 5% 21% 30% Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες 51% 10% 10% 15% 30% Κρέας και προϊόντα κρέατος 54% 3% 5% 26% 29% Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 39% 9% 8% 27% 28% Οδοντιατρικές υπηρεσίες 43% 8% 6% 30% 28% Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες 41% 5% 19% 29% 27% Υπηρεσίες υδροδότησης 51% 7% 12% 27% 27% Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά 53% 5% 3% 25% 26% Άλλα προϊόντα διατροφής 54% 3% 3% 29% 26% Αεροπορικές υπηρεσίες 48% 8% 8% 25% 26% Υπηρεσίες κηδειών 51% 6% 7% 26% 26% Είδη ένδυσης και υπόδησης 58% 5% 4% 24% 25% Μικρές οικιακές συσκευές 61% 8% 3% 20% 24% Ταχυδρομικές υπηρεσίες 60% 7% 7% 25% 22% Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων 61% 9% 3% 22% 22% Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων 60% 9% 6% 28% 22% 55% 5% 6% 28% 22% Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 61% 5% 6% 27% 21% Αγαθά ψυχαγωγίας 62% 10% 5% 24% 21% Υπηρεσίες ακινήτων 52% 8% 13% 32% 21% Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 40% 19% 5% 29% 20% Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης 58% 9% 11% 25% 20% Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας 62% 8% 8% 24% 20% 59% 8% 13% 21% 20% Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες 60% 7% 9% 27% 19% Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 56% 11% 14% 27% 19% Καταλύματα κατά τις διακοπές 63% 6% 8% 24% 19% Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια 63% 5% 3% 28% 18% Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων 61% 7% 11% 29% 18% Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων 61% 7% 8% 27% 18% Μεγάλες οικιακές συσκευές 65% 14% 5% 20% 17% 63% 7% 11% 25% 17% Υπηρεσίες φυσικού αερίου 64% 6% 8% 28% 16% Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα 67% 15% 3% 22% 16% Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 70% 13% 4% 23% 15% Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων 65% 10% 8% 26% 14% Έπιπλα και είδη επίπλωσης 70% 8% 4% 25% 14% 68% 9% 7% 24% 14% Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί 73% 6% 11% 26% 13% Καινούργια αυτοκίνητα 69% 16% 6% 23% 12% Υπηρεσίες διαδικτύου 74% 9% 7% 24% 12% Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Ναι - έμπορο λιανικής/πάροχο Ναι - κατασκευαστή 74% Ναι - τρίτο μέρος 10% 7% 26% Ναι - φίλους, οικογένεια 12% Όχι Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς εν υπάρχει συνεπής σύγκριση σε όλες τις αγορές µεταξύ της εµφάνισης των προβληµάτων και της έκφρασης/υποβολής παραπόνων. Για αντικείµενα χαµηλού κόστους οι καταναλωτές τείνουν περισσότερο από το µέσο όρο να µην κάνουν παράπονα. Για αντικείµενα ή υπηρεσίες µεγάλου κόστους, οι καταναλωτές κάνουν παράπονα πιο συστηµατικά και για ορισµένες σηµαντικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή οι τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασµοί, οι καταναλωτές παραπονούνται αρκετά συχνά. Αυτό εν µέρει µπορεί να σχετίζεται µε την ύπαρξη περισσότερης πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και διαδικασιών για την υποβολή EL 21 EL

23 παραπόνων/καταγγελιών σε ορισµένες αγορές, µε τον µεγάλο αριθµό συµβολαίων για µια υπηρεσία, µε την πολυπλοκότητα τους ή µε τη σηµασία που δίνουν σε αυτές οι καταναλωτές. Σε ορισµένες αγορές το ποσοστό των προβληµάτων είναι µεγάλο, και το ποσοστό των καταναλωτών που παραπονέθηκαν παραµένει χαµηλό: σιδηροδροµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραµ/λεωφορείων/µετρό, αεροπορικές υπηρεσίες ή νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες. Αυτό µπορεί να εξηγείται από την ύπαρξη πραγµατικών ή νοµιζόµενων φραγµών που αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να κάνουν παράπονα (πολύπλοκη διαδικασία, απουσία καταναλωτικής πληροφόρησης για δικαιώµατα και υποχρεώσεις κ.λπ.) Γενική ικανοποίηση Η ερώτηση για την ικανοποίηση µετρά την ικανοποίηση µε τρόπο που εξασθενίζει τα προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε διαφορετικές προσδοκίες ανάλογα µε τη χώρα και τον καταναλωτή. Οι περισσότεροι καταναλωτές (57%) δηλώνουν ότι οι αγορές «αποδίδουν καρπούς» στον επιθυµητό βαθµό. Στο περίπου 10% των περιπτώσεων, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι κάποια αγορά δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν οι ίδιοι. ιάγραµµα 9: Γενική ικανοποίηση EL 22 EL

24 Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, σε ποιον βαθμό ανταποκρίθηκαν τα προϊόντα/οι υπηρεσίες που πρόσφεραν οι διάφοροι προμηθευτές/πάροχοι σε αυτό που εσείς θέλατε κατά την παρελθούσα περίοδο; Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Οδοντιατρικές υπηρεσίες Μη αλκοολούχα ποτά Άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα Αλκοολούχα ποτά Μεγάλες οικιακές συσκευές Ψωμί, δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά Καταλύματα κατά τις διακοπές Μικρές οικιακές συσκευές Υπηρεσίες κηδειών Καινούργια αυτοκίνητα Έπιπλα και είδη επίπλωσης Προϊόντα προσωπικής φροντίδας Μη συνταγογραφημένα φάρμακα Αγαθά ψυχαγωγίας Πακέτα διακοπών & περιηγήσεων Αεροπορικές υπηρεσίες Προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υπηρεσίες ανοικίασης οχημάτων Άλλα προϊόντα διατροφής Υπηρεσίες υδροδότησης Ταχυδρομικές υπηρεσίες Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια Ασφάλειες οχημάτων Προϊόντα συντήρησης οικιών και κήπων Φρούτα και λαχανικά Είδη ένδυσης και υπόδησης Κρέας και προϊόντα κρέατος Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης Καύσιμα Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες συντήρησης οικιών και κήπων Υπηρεσίες τραμ, λεωφορείων και μετρό Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί Υπηρεσίες διαδικτύου Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Σιδηροδρομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες ακινήτων Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 4% 3% 4% 6% 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 6% 5% 4% 4% 4% 6% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 8% 4% 6% 5% 6% 6% 6% 9% 7% 8% 9% 10% 9% 8% 9% 10% 10% 11% 10% 9% 10% 10% 14% 14% 15% 17% 28% 28% 31% 30% 31% 34% 31% 31% 31% 32% 32% 31% 31% 33% 34% 35% 34% 36% 35% 34% 35% 35% 38% 33% 35% 41% 37% 39% 40% 38% 39% 36% 40% 38% 37% 35% 39% 40% 40% 37% 38% 36% 40% 42% 41% 41% 37% 42% 46% 50% 69% 69% 66% 65% 65% 63% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 64% 63% 62% 61% 61% 60% 61% 61% 60% 60% 57% 59% 58% 55% 57% 56% 54% 55% 55% 55% 53% 54% 54% 55% 53% 52% 51% 53% 52% 53% 50% 49% 49% 49% 49% 44% 39% 34% 8,1 8,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,8 6,5 6, Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Τα «καινούργια αυτοκίνητα» είναι η αγορά της οποίας η θέση σε αυτόν τον δείκτη ανεβαίνει περισσότερο σε σύγκριση µε την κατάταξη του ΕΑ. EL 23 EL

25 3.8. Μεταστροφή Το 85% των καταναλωτών δεν άλλαξε προµηθευτή ή υπηρεσία που λαµβάνει από τον σηµερινό του πάροχο. Οι καταναλωτές µπορεί να είναι ευχαριστηµένοι µε τα σηµερινά προϊόντα τους ή τον πάροχό τους, αλλά µπορεί επίσης να µη γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα µεταστροφής, µπορεί να αντιλαµβάνονται τη µεταστροφή ως µια περίπλοκη και χρονοβόρα/δαπανηρή διαδικασία χωρίς καµία «εγγύηση» ότι η υπηρεσία ή το προϊόν θα είναι αισθητά καλύτερη αλλού, ή µπορεί να παρουσιάζουν «αδράνεια». Όσον αφορά εκείνους τους καταναλωτές που µεταστράφηκαν, το 10% άλλαξε προµηθευτές ενώ το 7% άλλαξε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά παρέµεινε στον ίδιο προµηθευτή. Στις 11 αγορές µε στοιχεία για τη µεταστροφή, τα επίπεδα και τα είδη της µεταστροφής παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές. Αυτό συµβαίνει τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο χώρας. Τα συνολικά ποσοστά µεταστροφής δείχνουν ότι υπάρχει σηµαντικό περιθώριο για περισσότερες µεταστροφές. ιάγραµµα 10: Έµπρακτη µεταστροφή 11 Αλλάξατε τιμολόγιο ή προμηθευτή κατά την παρελθούσα περίοδο; Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 12% 16% 76% 13% 10% 78% Υπηρεσίες διαδικτύου 9% 10% 82% 8% 9% 84% Ασφάλειες οχημάτων 4% 12% 85% 6% 10% 85% Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί 6% 9% 86% Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες 6% 9% 86% Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας 5% 6% 89% Υπηρεσίες φυσικού αερίου 4% 7% 89% 3% 7% 90% Ναι - προϊόντα/υπηρεσίες με τον ίδιο προμηθευτή Ναι - προμηθευτή Όχι Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς Οι «τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών» και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας) είναι οι υπηρεσίες όπου έχει αναφερθεί το υψηλότερο επίπεδο µεταστροφής. Οι συγκεκριµένοι κανόνες για τη φορητότητα αριθµού µπορεί να εξηγούν εν µέρει την υψηλή κατάταξη για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 11 Η περίοδος µεταστροφής για κάθε υπηρεσία αναφέρεται στην έρευνα παρακολούθησης της αγοράς που βρίσκεται στη διεύθυνση EL 24 EL

26 Η επόµενη ερώτηση µετρά την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά µε την άµεση µεταστροφή. Κάτι λιγότερο από τους µισούς (46%) καταναλωτές αντιλαµβάνονται τη µεταστροφή ως (πολύ) εύκολη, το 39% είναι πιο ουδέτεροι και, τέλος, ένα εξίσου αξιοσηµείωτο 15% πιστεύει ότι η µεταστροφή είναι (πολύ) δύσκολη. Τα κατωτέρω αποτελέσµατα δείχνουν την εκτίµηση τόσο εκείνων που όντως µεταστράφηκαν όσο και εκείνων που δεν µεταστράφηκαν. ιάγραµµα 11: Αντιληπτή άνεση µεταστροφής Σε κλίμακα από το 0 έως το 10, πόσο δύσκολο ή εύκολο νομίζετε ότι είναι να αλλάξει κανείς προμηθευτή; 11% 31% 58% 7,4 9% 37% 54% 7,3 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 14% 36% 50% 7,0 Τρέχοντες τραπεζικοί λογαριασμοί 13% 38% 49% 7,0 12% 40% 48% 7,0 16% 40% 44% 6,6 Υπηρεσίες διαδικτύου 17% 40% 43% 6,6 Δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες 18% 42% 40% 6,4 Υπηρεσίες φυσικού αερίου 18% 43% 39% 6,3 Τραπεζικές επενδύσεις, συντάξεις και προϊόντα κινητών αξιών 19% 44% 37% 6,3 Υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας 20% 41% 39% 6, Πηγή: Έρευνα παρακολούθησης της αγοράς 4. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές είναι σηµαντικό αποτέλεσµα για τους καταναλωτές και βασικό κριτήριο για τις αγοραστικές επιλογές. Μέσα στην ενιαία αγορά η απόκλιση τιµών από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, η οποία δεν εξηγείται από τα αποκλίνοντα επίπεδα αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, από τις προτιµήσεις των καταναλωτών, από τους φόρους σε συγκεκριµένα προϊόντα, ή από τα τοπικά κόστη µπορεί να δώσει µια καλή ένδειξη για το επίπεδο κατάτµησης των καταναλωτικών αγορών. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες πηγές για να συγκεντρωθούν τα δεδοµένα για τις τιµές που παρατίθενται στα ακόλουθα σχεδιαγράµµατα. Το ιάγραµµα 12 παρουσιάζει στον οριζόντιο άξονα του πόσο διαφέρουν οι τιµές των διαφόρων υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Ο κάθετος άξονας δείχνει το βαθµό της συσχέτισης µεταξύ της κατάταξης των χωρών της ΕΕ µε βάση την τιµή κάθε υπηρεσίας και της κατάταξης των χωρών της ΕΕ µε βάση ένα µέτρο της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Η τιµή 1 για τη συσχέτιση σηµαίνει ότι η κατάταξη των χωρών της ΕΕ µε βάση την τιµή µιας υπηρεσίας είναι η EL 25 EL

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οκτώβριος 2009 1, 2, 3 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 211 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με βάση το έτος 29=1,, του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520»

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Μάρτιος 2009 0 5 10 15 20 25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1520 ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύνολο ενημερώσεων 69) ΕΝΔΕΙΞΗ CE - ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσίαζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Mαρτίου 2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 / 10 / 2010 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη δράση και την κίνηση της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη δράση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέµα: Περισσότερο από το 1/3 του πληθυσµού σε διπλή παγίδα φτώχειας και χρέους ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος. Ανάπτυξη του τζίρου για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Αγαθά στην Ελλάδα Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12

Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος. Ανάπτυξη του τζίρου για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Αγαθά στην Ελλάδα Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 1 ο τρίμηνο του 2014 15 Μαΐου 2014 Λώρα Σκολαρίκου Consumer Choices T +30 210 7572661 Laura. Skolarikou@gfk.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Q2 2015: Η αγορά των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων συνεχίζει τη θετική πορεία για το 2015

Q2 2015: Η αγορά των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων συνεχίζει τη θετική πορεία για το 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q2 2015: Η αγορά των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων συνεχίζει τη θετική πορεία για το 2015 Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 2 ο τρίμηνο του 2015 15 Αυγούστου 2015 Λώρα Σκολαρίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα