ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Δήμου & της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια προμήθειας, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθειας "Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Δήμου & της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος" με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας. γ. Η ημερομηνία της προσφοράς δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα ε. Ο αριθμός της μελέτης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα προμηθειών (στα τηλέφωνα : ). Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 9.550,00 (συμπ. Φ.Π.Α.) ΑΜ:107/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσόν των 9.550,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους: Κ.Α ποσού 1.000,00 με τίτλο : Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015,ποσού 111,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 156,00 ευρώ, ποσού 444,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 624,00 ευρώ, ποσού2.368,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 3.330,00 ευρώ, ποσού333,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 468,00 ευρώ, ποσού 1.184,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 1.664,00 ευρώ, ποσού 592,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 832,00 ευρώ, ποσού 518,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 728,00 ευρώ, και τον Κ.Α.6651 ποσού 3.000,00 με τίτλο Υλικά Φαρμακείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τις Y:\ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015\ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ.docx

3 σχετικές αυτού εγκυκλίους Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ. 5, 12, 13 & 16) του Ν.2286/95» (ΦΕΚ 112/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2/06/2015 Η ΔΙΕΥ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ Y:\ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2015\ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ.docx

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΜ:107/2015 ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 9.550,00 με ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών φαρμακείου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του ΔΦΧ και της ΚΕΔΦΧ για το χρονικό διάστημα έως την ΑΡΘΡΟ 2 Ο Η διενέργεια της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης με διάρκεια έως την και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας για τα είδη της κατηγορίας Α (Φ.Π.Α. 6,5%), σε συνδυασμό με την χαμηλότερη τιμή για τα είδη των κατηγοριών Β και Γ (Φ.Π.Α. 13% και 23% αντίστοιχα), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4281/14, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 209 και 273 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), και της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως ισχύει, και τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους. Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 της ΥΠ.ΑΠ /1993 του ΥΠ.ΕΣ. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των 4.000,00 ευρώ, και αναλύεται ως εξής: έως 1.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τον ΔΦΧ, και έως 3.000,00 ευρώ για την ΚΕΔΦΧ.

5 Η εν λόγω δαπάνη πρόκειται να βαρύνει τους Κ. Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι: Α) Για τον ΔΦΧ κατά το ποσό των Χιλίων (1.000,00) ευρώ από την πίστωση του Κ.Α (Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου) αρχικής πίστωσης 1.000,00 ευρώ,ποσού 111,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 156,00 ευρώ, ποσού 444,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 624,00 ευρώ, ποσού2.368,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 3.330,00 ευρώ, ποσού333,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 468,00 ευρώ, ποσού 1.184,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 1.664,00 ευρώ, ποσού 592,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 832,00 ευρώ και ποσού 518,00 ευρώ στον Κ.Α (Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου) αρχικής πίστωσης 728,00 ευρώ. β) Για την ΚΕΔΦΧ κατά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ από την πίστωση του Κ.Α (Υλικά φαρμακείου), αρχικής πίστωσης 4.500,00 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Τα στοιχεία της μελέτης είναι: Α. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Β. Τεχνική έκθεση Γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός Δ. Τεχνικές προδιαγραφές Ε. Τιμολόγιο προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια πρόκειται να ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής, ότι θα αποτελείται από υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από κάθε κρυπτό ή φανερό ελάττωμα και θα ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δευτέρας ποιότητας ή υποκατάστατα τους. Τα απαιτούμενα

6 χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την , κατά την διάρκεια του οποίου ο ανάδοχος πρόκειται να προμηθεύει τον ΔΦΧ και την ΚΕΔΦΧ με τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, έπειτα από έγγραφη εντολή ή τηλεφωνικά, και μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ειδοποίηση. Η πρώτη παράδοση ωστόσο μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Δεν δικαιολογείται καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτόν, στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, και οι οποίοι είναι: Για τον ΔΦΧ: Δεκελείας 97 Ν.Φιλαδελφεια Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Ν.Χαλκηδόνα Για την ΚΕΔΦΧ: α) τα κεντρικά γραφεία, οδός Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, 14343, β) ο Βρεφικός Σταθμός, οδός Κρυστάλλη & Πεταλά, Ν. Χαλκηδόνα, 14343, γ) οι εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ, οδός Θεμ. Σοφούλη & Παπάγου, Ν. Φιλαδέλφεια, Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στους χώρους του ΔΦΧ και της ΚΕΔΦΧ θα πραγματοποιείται με δαπάνη του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε φορά η υπηρεσία, και

7 είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν να γίνει μέχρι την παράδοση των προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 6 ο Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος για τα είδη της κατηγορίας Α του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού βρίσκονται σε διατίμηση σύμφωνα με την υπ αρ. 3457/ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/8/ ) «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και υπολογίζονται με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του δελτίου τιμών φαρμάκων που ισχύει για τα ιδιωτικά φαρμακεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι προσφερόμενες τιμές για τα είδη των κατηγοριών Β και Γ θα παραμείνουν σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Στην συμβατική αξία των υπό προμήθεια ειδών θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το υπό προμήθεια είδος και βαρύνει τον ΔΦΧ και τα νομικά του πρόσωπα. Στην συμβατική αξία των ειδών προ Φ.Π.Α. θα διενεργείται επίσης κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εντός 90 ημερών από την υποβολή τιμολογίου και την παραλαβή όλων των προβλεπόμενων εκ του νόμου παραστατικών, και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης, αφού εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, είτε απορροφηθεί ολόκληρη η αξία της προμήθειας από τον ΔΦΧ και την ΚΕΔΦΧ, είτε ως μέρος του ποσού που αναλογεί ως αντίτιμο της αξίας των ειδών που θα έχει παραγγείλει η υπηρεσία μέχρι την λήξη της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7ο Α) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στον ΔΦΧ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του ΔΦΧ και της ΚΕΔΦΧ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 Ν. 4281/14). Β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

8 άλλων νομικών προσώπων που έχουν το δικαίωμα αυτό, στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, και θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, να αναφέρει απαραίτητα και τα οριζόμενα στην παρ. 2.δ, εδάφιο 1 έως και 12, του άρθρου 26 της ΥΠ.ΑΠ /1993 του ΥΠ.ΕΣ. Γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, εφόσον δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις επί των πρωτοκόλλων παραλαβής τόσο του ΔΦΧ όσο και της ΚΕΔΦΧ. Δ) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται επίσης να καταθέσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (ΠΟΛ. 1274/ , ΦΕΚ 3396/ , τεύχος Β), καθώς και εγγραφή της επιχείρησης του στο οικείο επιμελητήριο. ΑΡΘΡΟ 8ο Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος εκτός εάν προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΦΧ. ΑΡΘΡΟ 9ο Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προμήθειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στον ΔΦΧ ή την ΚΕΔΦΧ ποινική ρήτρα ίση με το 2,5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το 5% της αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11398/1993 ΥΠ.ΑΠ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ΑΡΘΡΟ 10ο Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ).

9 Αν κατά την παραλαβή βρεθεί ότι τα υπό προμήθεια υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερόμενων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστούν απολύτως κατάλληλα και έτοιμα για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί σε αντικατάσταση μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 11ο Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής θα επιστραφεί στον προμηθευτή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός εάν υφίστανται παρατηρήσεις επ αυτών από την επιτροπή παραλαβής, οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκατάστασης των παρατηρήσεων που επισημάνθηκαν από την επιτροπή. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 2/6/2015 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Φ.Χ. ΠΡΟΫΠΟΛ.: 9.550,00 ευρώ ( ΜΕ Φ.Π.Α.) ΑΜ:107/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της κατά το χρονικό διάστημα έως , την οποία πρόκειται να διενεργήσει η αρμόδια υπηρεσία του ΔΦΧ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4111/13. Συγκεκριμένα, τα είδη είναι τα εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Φ.Π.Α 6,5% Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΑΛΓΟΣ(τύπου COUNTER PAIN) τεμάχια 8 2 ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝ ΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ((τύπου ATARAX) τεμάχια 7 3 ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ((τύπου BETADINE 240ml solution) τεμάχια 18 4 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ((τύπου BETADINE 250ml σαπουνι) τεμάχια 2 5 ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ((τύπου BETADINE 30ml solution) τεμάχια 3 6 ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ((τύπου DEPON SIR.κερασι παιδικο) τεμάχια 13 7 ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ((τύπου DEPON MΑΧ) τεμάχια 10 8 ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON TAB) τεμάχια 34 9 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ((τύπου DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΑΠΛΟ) τεμάχια 2 10 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ((τύπου ELOCON ΚΡΕΜΑ) τεμάχια 1 11 αλοιφη για τσιμπηματα(fenistil) τεμάχια ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ((τύπου FUCIDIN CREAM) τεμάχια 2 13 ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ((τύπου IMMODIUM TAB) τεμάχια 5 14 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ((τύπου IMMODIUM CAPS) τεμάχια 0 15 ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ((τύπου FUCIDINE) τεμάχια 5

11 16 ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΛΟΙΦΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ((τύπου FUSICORT LIPID) τεμάχια 5 17 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ((τύπου IMMODIUM CAPS) τεμάχια 0 18 ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ((τύπου LOSEC TAB) τεμάχια 6 19 ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ((τύπου MAALOX) TAB τεμάχια 4 20 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ-ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ Ο(MESULIDE TAB) τεμάχια 3 21 ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ((τύπου PANADOL EXTRA TAB) τεμάχια ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ 125 ML ((τύπου PONSTAN) τεμάχια ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 70 ΓΡ.( (τύπου PULVO 47 τεμάχια 13 SPRAY) 24 ΑΛΟΙΦΗ ΜΗ ΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ((τύπου VOLTAREN) τεμάχια 8 25 ΔΙΚΛΟΦΑΝΑΚΗ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ(VOLTAREN) τεμάχια 2 26 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΧΑΠΙΑ ((τύπου XEFO 8mg) τεμάχια 2 27 ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ GEL ((τύπου XYLOKAINE 2% GEL) τεμάχια 4 28 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΦΥΣ.ΟΡΟΥ NaCl 0,97,5mlXΤΜΧ τεμάχια 8 29 ΧΑΠΙΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΥ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ) τεμάχια 3 ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 50ML 30 τεμάχια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΦΙΑΛΗ 500ML τεμάχια 6 32 ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ τεμάχια ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ τεμάχια 280 ΣΥΝΟΛΟ 356 ΤΕΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Φ.Π.Α. 13% 34 ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ((τύπου CHOC APAISYL τεμάχια 8 GEL50ml) 35 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ((τύπου HANSAPLAST 40τεμ κουτι) τεμάχια ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ τεμάχια 9 37 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ((τύπου LEUKOPORT 5X1,25cm χαρτινη) τεμάχια 4 38 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ((τύπου LEUKOPORT 5X2,5cm χαρτινη) τεμάχια 4 39 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ((τύπου LEUKOPORT 5X5cm χαρτινη) τεμάχια 5 40 ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml τεμάχια ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 2,5mmX5m τεμάχια 1 42 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ AΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΝΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ τεμάχια 7 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ((τύπου STERIO STRIP) 43 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ τεμάχια 4

12 44 ΒΑΜΒΑΚΙ 70g τεμάχια ΒΑΜΒΑΚΙ 100 ΓΡ. τεμάχια ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (true result) τεμάχια 3 47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (one touch ultra) των 50τεμ. τεμάχια ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ τεμάχια 5 49 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 κουτι 12τεμ. τεμάχια ΓΑΖΕΣ 36Χ40 κουτι 10τεμ. τεμάχια ΓΑΖΕΣ ΤΣΙΡΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ τεμάχια 7 52 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8Χ5m τεμάχια 4 53 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ τεμάχια 5 54 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ μικρος 7cm τεμάχια 3 55 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5cm τεμάχια ΟΞΥΖΕΝΕ 250ml τεμάχια ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ τεμάχια 140 ΣΥΝΟΛΟ 451 ΤΕΜ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Φ.Π.Α. 23% 58 ΠΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΜΑ 100ΓΡ((τύπου BEPANTHOL) τεμάχια 7 59 ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ((τύπου BEPANTHOL KREMA) τεμάχια 6 60 ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ((τύπου FLOGO) τεμάχια 5 61 ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ((τύπου FLOGO) τεμάχια 3 62 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ(SUDOCREAM 125ml ) τεμάχια 3 63 ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1LT) τεμάχια 0 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 64 (haemolance)των 150 τεμάχια ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ τεμάχια 7 66 ΓΑΝΤΙΑ (Latex) large των 100 τεμ. τεμάχια ΓΑΝΤΙΑ (Latex)medium των 100τεμ. τεμάχια ΓΑΝΤΙΑ (Latex)small των 100τεμ. τεμάχια ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ 100 ΤΕΜ τεμάχια 2 70 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ τεμάχια ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (golley)ch 18 τεμάχια ΜΑΣΚΕΣ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) τεμάχια 0 73 ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ 3 ΤΕΜ) τεμάχια 7 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ-ΑΣΠΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ml ((τύπου ECOFARM 95ΒΑΘΜΟΙ) τεμάχια ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ μεσαιο μεγεθ. τεμάχια 4 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ενσωματομενο στο μανικι) τεμάχια ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΠΟ ΨΗΛΑ) τεμάχια 2 78 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 2 79 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml τεμάχια ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml τεμάχια ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml τεμάχια ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml τεμάχια ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ(inrcogguchek xs) τεμάχια 0 84 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ(accutrend) τεμάχια 2

13 των 25τεμ. 85 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ (accutrend)των 25 τεμάχια 0 86 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 0-PUR τεμάχια 2 87 ΨΑΛΙΔΙ τεμάχια 5 88 ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ GIA TRAYMATISMOYS 400ML τεμάχια 8 ΣΥΝΟΛΑ 445 ΤΕΜ Όλα τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Φ.Χ. ΠΡΟΫΠΟΛ.: 9.550,00 ευρώ ( ΜΕ Φ.Π.Α.) ΑΜ:107/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΦΑΡΜΑΚΑ (Φ.Π.Α. 6,5%) ΑΛΟΙΦΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΑΛΓΟΣ( τύπου COUNTER PAIN) ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝ ΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ (τύπου ATARAX) ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (τύπου BETADINE 240ml solution) ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (τύπου BETADINE 250ml σαπουνι) ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (τύπου BETADINE 30ml solution) ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ (τύπου DEPON SIR.κερασι παιδικο) ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON MΑΧ) ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON TAB) τεμάχια 8 3,91 6,50% 31,28 τεμάχια 7 1,64 6,50% 11,50 τεμάχια 18 3,12 6,50% 56,11 τεμάχια 2 1,70 6,50% 3,40 τεμάχια 3 1,72 6,50% 5,15 τεμάχια 13 2,12 6,50% 27,59 τεμάχια 10 1,54 6,50% 15,40 τεμάχια 34 0,70 6,50% 23,94 9 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ- ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON τεμάχια 2 1,11 6,50% 2,22 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΑΠΛΟ) 10 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ (τύπου ELOCON ΚΡΕΜΑ) τεμάχια 1 4,28 6,50% 4,28 11 αλοιφη για τσιμπηματα (τύπου FENISTIL) τεμάχια 11 4,28 6,50% 47,10 12 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ (τύπου FUCIDIN CREAM) τεμάχια 2 2,56 6,50% 5, ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM TAB) ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM CAPS) τεμάχια 5 2,34 6,50% 11,69 τεμάχια 0 1,48 6,50% 0,00

15 15 ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ(τύπου FUCIDINE) τεμάχια 5 5,81 6,50% 29,05 16 ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΛΟΙΦΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ (τύπου FUSICORT LIPID) τεμάχια 5 8,98 6,50% 44, ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM CAPS) ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ (τύπου LOSEC TAB) ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ (τύπου MAALOX) TAB ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ-ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ Ο(τύπου MESULIDE TAB) ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ (τύπου PANADOL EXTRA TAB) ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ 125 ML (τύπου PONSTAN) ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 70 ΓΡ.( τύπου PULVO 47 SPRAY) τεμάχια 0 1,48 6,50% 0,00 τεμάχια 6 9,13 6,50% 54,76 τεμάχια 4 4,62 6,50% 18,48 τεμάχια 3 4,07 6,50% 12,20 τεμάχια 11 2,12 6,50% 23,34 τεμάχια 10 2,20 6,50% 22,00 τεμάχια 13 5,33 6,50% 69, ΑΛΟΙΦΗ ΜΗ ΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (τύπου VOLTAREN) ΔΙΚΛΟΦΑΝΑΚΗ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (τύπου VOLTAREN) ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΧΑΠΙΑ (τύπου XEFO 8mg) ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ GEL (τύπου XYLOKAINE 2% GEL) ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΦΥΣ.ΟΡΟΥ NaCl 0,97,5mlXΤΜΧ τεμάχια 8 5,38 6,50% 43,04 τεμάχια 2 4,07 6,50% 8,14 τεμάχια 2 5,84 6,50% 11,68 τεμάχια 4 4,06 6,50% 16,23 τεμάχια 8 10,80 6,50% 86,38 29 ΧΑΠΙΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΥ (τύπου ΑΣΠΙΡΙΝΗ) τεμάχια 3 1,70 6,50% 5,10 30 ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 50ML τεμάχια 16 2,85 6,50% 45,60 31 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΦΙΑΛΗ 500ML τεμάχια 6 1,45 6,50% 8,70 32 ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ τεμάχια 140 5,00 6,50% 700,00 33 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ τεμάχια ,00 6,50% 4.200,00 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ τεμάχια ,68 ΦΠΑ 6,5 % 366,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.010,52 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΦΑΡΜΑΚΑ (Φ.Π.Α. 13%)

16 34 ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ (τύπου CHOC APAISYL GEL50ml) τεμάχια 8 6,69 13% 53,52 35 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (τύπου HANSAPLAST 40τεμ κουτι) τεμάχια 28 3,06 13% 85,73 36 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ τεμάχια 9 2,74 13% 24,66 37 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X1,25cm χαρτινη) τεμάχια 4 1,42 13% 5,66 38 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X2,5cm χαρτινη) τεμάχια 4 2,16 13% 8,64 39 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X5cm χαρτινη) τεμάχια 5 3,41 13% 17,04 40 ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml τεμάχια 20 6,64 13% 132, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 2,5mmX5m ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ AΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΝΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ(τύπου STERIO STRIP) τεμάχια 1 2,12 13% 2,12 τεμάχια 7 1,50 13% 10,50 43 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ τεμάχια 4 6,11 13% 24,42 44 ΒΑΜΒΑΚΙ 70g τεμάχια 25 0,67 13% 16,81 45 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 ΓΡ. τεμάχια 31 0,80 13% 24,80 46 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (true result) τεμάχια 3 7,56 13% 22,67 47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (one touch ultra) των 50τεμ. τεμάχια 29 22,12 13% 641,59 48 ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ τεμάχια 5 4,12 13% 20,60 49 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 κουτι 12τεμ. τεμάχια 15 0,73 13% 11,02 50 ΓΑΖΕΣ 36Χ40 κουτι 10τεμ. τεμάχια 49 1,19 13% 58,54 51 ΓΑΖΕΣ ΤΣΙΡΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ τεμάχια 7 3,63 13% 25,41 52 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8Χ5m τεμάχια 4 0,58 13% 2,30 53 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ τεμάχια 5 3,63 13% 18,15 54 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ μικρος 7cm τεμάχια 3 0,49 13% 1,46 55 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5cm τεμάχια 18 0,63 13% 11,34 56 ΟΞΥΖΕΝΕ 250ml τεμάχια 27 1,60 13% 43,20 57 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ τεμάχια 140 0,20 13% 28,00 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ τεμάχια ,94 ΦΠΑ 13 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (Φ.Π.Α. 23%) ΠΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΜΑ 100ΓΡ(τύπου BEPANTHOL) ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (τύπου BEPANTHOL KREMA) ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (τύπου FLOGO) ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ (τύπου FLOGO) τεμάχια 7 5,92 23% 41,43 τεμάχια 6 4,88 23% 29,27 τεμάχια 5 5,14 23% 25,69 τεμάχια 3 7,74 23% 23,22

17 62 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ(τύπου SUDOCREAM 125ml ) τεμάχια 3 3,67 23% 11,02 63 ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1LT) τεμάχια 0 2,28 23% 0,00 64 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (haemolance)των 150 τεμάχια 13 37,87 23% 492,31 65 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ τεμάχια 7 0,61 23% 4,27 66 ΓΑΝΤΙΑ (Latex) large των 100 τεμ. τεμάχια 14 4,47 23% 62,60 67 ΓΑΝΤΙΑ (Latex)medium των 100τεμ. τεμάχια 23 4,47 23% 102,85 68 ΓΑΝΤΙΑ (Latex)small των 100τεμ. τεμάχια 10 4,47 23% 44,72 69 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ 100 ΤΕΜ τεμάχια 2 4,07 23% 8,14 70 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ τεμάχια 10 4,20 23% 42,00 71 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (golley)ch 18 τεμάχια 15 2,85 23% 42,68 72 ΜΑΣΚΕΣ (ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) τεμάχια 0 4,72 23% 0, ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΣΥΣΚ 3 ΤΕΜ) ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ-ΑΣΠΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 250ml (τύπου ECOFARM 95ΒΑΘΜΟΙ) τεμάχια 7 0,98 23% 6,83 τεμάχια 44 1,87 23% 82,28 75 ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ μεσαιο μεγεθ. τεμάχια 4 6,64 23% 26,56 76 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (ενσωματομενο στο μανικι) τεμάχια 4 16,02 23% 64,07 77 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΠΟ ΨΗΛΑ) τεμάχια 2 22,76 23% 45,52 78 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 2 12,20 23% 24,40 79 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml τεμάχια 83 0,16 23% 13,50 80 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml τεμάχια 53 0,12 23% 6,36 81 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml τεμάχια 53 0,26 23% 13,79 82 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml τεμάχια 58 0,12 23% 7, ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ(inr-cogguchek xs) ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ(accutrend) των 25τεμ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ (accutrend)των 25 τεμάχια 0 107,32 23% 0,00 τεμάχια 2 52,85 23% 105,69 τεμάχια 0 52,85 23% 0,00 86 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 0-PUR τεμάχια 2 15,45 23% 30,89 87 ΨΑΛΙΔΙ τεμάχια 5 7,32 23% 36,60 88 ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ GIA TRAYMATISMOYS 400ML τεμάχια 8 3,13 23% 25,04 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ τεμάχια ,80 ΦΠΑ 23 % 326,32 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1745,12 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ) ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) AΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 335,60

18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9550,00 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Φ.Χ. ΠΡΟΫΠΟΛ.: 9.550,00 ευρώ ( ΜΕ Φ.Π.Α.) ΑΜ:107/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΦΑΡΜΑΚΑ (Φ.Π.Α. 6,5%) ΑΛΟΙΦΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΑΛΓΟΣ( τύπου COUNTER PAIN) τεμάχια 8 6,50% 2 ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝ ΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ (τύπου ATARAX) τεμάχια 7 6,50% 3 ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (τύπου BETADINE 240ml solution) τεμάχια 18 6,50% 4 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (τύπου BETADINE 250ml σαπουνι) τεμάχια 2 6,50% 5 ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (BETADINE 30ml solution) τεμάχια 3 6,50% 6 ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ (τύπου DEPON SIR.κερασι τεμάχια 13 6,50% παιδικο) 7 ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON MΑΧ) τεμάχια 10 6,50% 8 ΧΑΠΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON TAB) τεμάχια 34 6,50% 9 ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ- ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ (τύπου DEPON τεμάχια 2 6,50% ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΑΠΛΟ) 10 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ(ELOCON ΚΡΕΜΑ) τεμάχια 1 6,50% 11 αλοιφη για τσιμπηματα(τύπου FENISTIL) τεμάχια 11 6,50% ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ (τύπου FUCIDIN CREAM) ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM TAB) ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM CAPS) τεμάχια 2 6,50% τεμάχια 5 6,50% τεμάχια 0 6,50%

20 15 ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ(τύπου FUCIDINE) τεμάχια 5 6,50% 16 ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΛΟΙΦΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ (τύπου FUSICORT LIPID) τεμάχια 5 6,50% 17 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΙΑ (τύπου IMMODIUM CAPS) τεμάχια 0 6,50% 18 ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ (τύπου LOSEC TAB) τεμάχια 6 6,50% 19 ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ (MAALOX) TAB τεμάχια 4 6,50% 20 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ-ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ Ο(τύπου MESULIDE TAB) τεμάχια 3 6,50% 21 ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ (τύπου PANADOL EXTRA TAB) τεμάχια 11 6,50% 22 ΣΙΡΟΠΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ 125 ML (τύπου PONSTAN) τεμάχια 10 6,50% 23 ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 70 ΓΡ.( τύπου PULVO 47 SPRAY) τεμάχια 13 6,50% ΑΛΟΙΦΗ ΜΗ ΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (τύπου VOLTAREN) ΔΙΚΛΟΦΑΝΑΚΗ ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ(τύπου VOLTAREN) ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΧΑΠΙΑ (τύπου XEFO 8mg) ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ GEL (τύπου XYLOKAINE 2% GEL) ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΦΥΣ.ΟΡΟΥ NaCl 0,97,5mlXΤΜΧ τεμάχια 8 6,50% τεμάχια 2 6,50% τεμάχια 2 6,50% τεμάχια 4 6,50% τεμάχια 8 6,50% 29 ΧΑΠΙΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΥ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ) τεμάχια 3 6,50% 30 ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ 50ML τεμάχια 16 6,50% 31 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΦΙΑΛΗ 500ML τεμάχια 6 6,50% 32 ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΕΤΑΝΟΥ τεμάχια 140 6,50% 33 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ τεμάχια 280 6,50% ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ τεμάχια 356 ΦΠΑ 6,5 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΦΑΡΜΑΚΑ (Φ.Π.Α. 13%)

21 34 ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ (τύπου CHOC APAISYL GEL50ml) τεμάχια 8 13% 35 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (τύπου HANSAPLAST 40τεμ κουτι) τεμάχια 28 13% 36 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ τεμάχια 9 13% 37 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X1,25cm χαρτινη) τεμάχια 4 13% 38 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X2,5cm χαρτινη) τεμάχια 4 13% 39 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τύπου LEUKOPORT 5X5cm χαρτινη) τεμάχια 5 13% 40 ΑΝΤΙΣΙΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 500ml τεμάχια 20 13% ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 2,5mmX5m ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ AΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΝΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ(τύπου STERIO STRIP) τεμάχια 1 13% τεμάχια 7 13% 43 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ τεμάχια 4 13% 44 ΒΑΜΒΑΚΙ 70g τεμάχια 25 13% 45 ΒΑΜΒΑΚΙ 100 ΓΡ. τεμάχια 31 13% 46 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (true result) τεμάχια 3 13% 47 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (one touch ultra) των 50τεμ. τεμάχια 29 13% 48 ΓΑΖΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ τεμάχια 5 13% 49 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 κουτι 12τεμ. τεμάχια 15 13% 50 ΓΑΖΕΣ 36Χ40 κουτι 10τεμ. τεμάχια 49 13% 51 ΓΑΖΕΣ ΤΣΙΡΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ τεμάχια 7 13% 52 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8Χ5m τεμάχια 4 13% 53 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ τεμάχια 5 13% 54 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ μικρος 7cm τεμάχια 3 13% 55 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5cm τεμάχια 18 13% 56 ΟΞΥΖΕΝΕ 250ml τεμάχια 27 13% 57 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ τεμάχια ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ τεμάχια % ΦΠΑ 13 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (Φ.Π.Α. 23%) ΠΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΜΑ 100ΓΡ(τύπου BEPANTHOL) ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (τύπου BEPANTHOL KREMA) ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ (τύπου FLOGO) ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ (τύπου FLOGO) τεμάχια 7 23% τεμάχια 6 23% τεμάχια 5 23% τεμάχια 3 23%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 111/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής. Α.Μ. : 111/15 Προυπ. 41.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα