Μοντέλα Προγραµµατισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλα Προγραµµατισµού"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επιµέλεια: Συναρτησιακός προγραµµατισµός Λογικός προγραµµατισµός Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός 1

2 Κύρια προγραµµατιστικά µοντέλα (i) Προστακτικός προγραµµατισµός (imperative programming) FORTRAN, Algol, COBOL, BASIC, C, Pascal, Modula-2, Ada Συναρτησιακός προγραµµατισµός (functional programming) LISP, ML, Scheme, Miranda, Haskell Λογικός προγραµµατισµός (logic programming) Prolog 2

3 Κύρια προγραµµατιστικά µοντέλα (ii) Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (object-oriented programming) Simula, Smalltalk, C++, Eiffel, Java Παράλληλος/κατανεµηµένος προγραµµατισµός (parallel/concurrent/distributed programming) OCCAM, Concurrent C, Ada, Java 3

4 Συναρτησιακός προγραµµατισµός (i) Πλεονεκτήµατα Συντοµία (2-10 φορές µικρότερος κώδικας) Ευκολία στην κατανόηση Λιγότερα σφάλµατα εκτέλεσης Επαναχρησιµοποίηση, αφαίρεση, δόµηση Αυτόµατη διαχείριση µνήµης Παράδειγµα: QuickSort σε Haskell qsort [] = [] qsort (x:xs) = qsort lt ++ [x] ++ qsort ge where lt = [y y <- xs, y < x] ge = [y y <- xs, y >= x] 4

5 Συναρτησιακός προγραµµατισµός (ii) Μειονεκτήµατα Μειωµένη απόδοση Μεγαλύτερες απαιτήσεις µνήµης Όχι µειονεκτήµατα αλλαγή φιλοσοφίας στον προγραµµατισµό Όχι µεταβλητές, όχι εντολές Εκφράσεις και συναρτήσεις Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι σε Haskell 5

6 ηλώσεις και εξαγωγή τύπων ήλωση συναρτήσεων inc n = n+1 f t = t * inc t ήλωση τιµών x = f 6 y = f (f 2) Εξαγωγή τύπων Οι τύποι υπολογίζονται αυτόµατα inc, f :: Int -> Int x, y :: Int (type inference) 6

7 Υπολογισµοί τιµών Υπολογισµός τιµής x f 6 6 * inc 6 6*(6+1) 6*7 42 Το αποτέλεσµα είναι ανεξάρτητο της σειράς των επιµέρους υπολογισµών (υπό κ.σ.) y f (f 2) f (2 * inc 2) f (2*(2+1)) f (2*3) f 6 6 * inc 6 6*(6+1) 6*7 42 y f (f 2) f 2 * inc (f 2) (2 * inc 2) * inc (2 * inc 2) (2*(2+1)) * inc (2*(2+1)) (2*(2+1)) * (2*(2+1)+1) 42 7

8 Τοπικές δηλώσεις Με χρήση του let x = let inc n = n+1 f t = t * inc t in f 6... ή µε χρήση του where x = f 6 where inc n = n+1 f t = t * inc t Οι τοπικές δηλώσεις ακολουθούν κανόνες εµβέλειας όπως π.χ. της Pascal 8

9 Πλειάδες τιµών Συναρτήσεις µε πολλές παραµέτρους add :: (Int, Int) -> Int add (x, y) = x+y... και πολλά αποτελέσµατα solve2eq :: (Double, Double, Double) -> (Double, Double) solve2eq (a, b, c) = let d = b*b - 4*a*c x1 = (-b - sqrt(d)) / (2*a) x2 = (-b + sqrt(d)) / (2*a) in (x1, x2) 9

10 Αναδροµή Στο συναρτησιακό προγραµµατισµό είναι ο κύριος τρόπος επαναληπτικών υπολογισµών Υπολογισµός παραγοντικού factorial n = if n <= 1 then 1 else n * factorial (n-1) Υπολογισµός Μ.Κ.. (αλγόριθµος Ευκλείδη) gcd (n, 0) = n gcd (n, m) = gcd(m, n `mod` m) αν m 0 pattern matching στις παραµέτρους 10

11 Συναρτήσεις υψηλής τάξης Συναρτήσεις που παίρνουν ως παραµέτρους άλλες συναρτήσεις twice :: (Int -> Int, Int) -> Int twice (f, x) = f (f x) inc n = n + 1 plus2 x = twice (inc, x)... ή που έχουν ως αποτέλεσµα συναρτήσεις plusn :: Int -> (Int -> Int) plusn x = let f y = x + y in f 11

12 Ανώνυµες συναρτήσεις Η συνάρτηση που απεικονίζει κάθε n στο n+1 λn. n+1 \n -> n+1 Παράδειγµα twice :: (Int -> Int, Int) -> Int twice (f, x) = f (f x) plus2 :: Int -> Int plus2 x = twice (\n -> n+1, x) plusn :: Int -> (Int -> Int) plusn x = \y -> x + y 12

13 Παραµέτρων συνέχεια (i) Currying (Haskell B. Curry) Μια συνάρτηση µε δύο παραµέτρους ισοδυναµεί µε µια συνάρτηση που δέχεται την πρώτη παράµετρο και επιστρέφει µια συνάρτηση που δέχεται τη δεύτερη add :: (Int, Int) -> Int add (x, y) = x+y add :: Int -> (Int -> Int) add x = \y -> x+y Curried version add (x, y) == (add x) y 13

14 Παραµέτρων συνέχεια (ii) Απλούστερη γραφή curried συναρτήσεων add :: Int -> Int -> Int add x y = x+y twice :: (Int -> Int) -> Int -> Int twice f x = f (f x) Με τις curried συναρτήσεις επιτρέπεται η µερική εφαρµογή twice (add 20) 2 add 20 (add 20 2) add 20 (20+2) 20+(20+2) 42 14

15 Λίστες (i) Ακολουθίες οµοειδών στοιχείων digits :: [Int] digits = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] dictionary :: [(String, String)] dictionary = [("apple", "µήλο"), ("pear", "αχλάδι"), ("pencil", "µολύβι")] Παραδείγµατα µε λίστες Εύρεση µήκους length [] = 0 length (x:xs) = 1 + length xs 15

16 Λίστες (ii) Παραδείγµατα µε λίστες (συνέχεια) Συνένωση δύο λιστών concat [] ys = ys concat (x:xs) ys = x : concat xs ys Αντιστροφή λίστας reverse [] = [] reverse (x:xs) = concat (reverse xs) [x] Αντιστροφή λίστας (καλύτερη υλοποίηση) reverse xs = aux xs [] where aux [] ys = ys aux (x:xs) ys = aux xs (x:ys) 16

17 Λίστες (iii) Παραδείγµατα µε λίστες και συναρτήσεις υψηλής τάξης Εφαρµογή µιας συνάρτησης σε όλα τα στοιχεία µιας λίστας map f [] = [] map f (x:xs) = f x : map f xs Φιλτράρισµα των στοιχείων µιας λίστας filter f [] = [] filter f (x:xs) = if f x then x : filter f xs else filter f xs 17

18 Παραµετρικός πολυµορφισµός (i) Ποιος ο τύπος της ταυτοτικής συνάρτησης; id x = x Μπορεί να δεχθεί παραµέτρους κάθε τύπου id :: Int id "Hello" "Hello" :: String id inc inc :: Int -> Int Είναι µια πολυµορφική συνάρτηση id :: a -> a (για κάθε τύπο a) 18

19 Παραµετρικός πολυµορφισµός (ii) Περισσότερες πολυµορφικές συναρτήσεις length :: [a] -> Int concat :: [a] -> [a] -> [a] reverse :: [a] -> [a] filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a] και µε περισσότερους άγνωστους τύπους map :: (a -> b) -> [a] -> [b] ένα ακόµα σύνθετο παράδειγµα zip :: [a] -> [b] -> [(a, b)] zip [] ys = [] zip xs [] = [] zip (x:xs) (y:ys) = (x,y) : zip xs ys 19

20 Ορισµοί τύπων (i) Απλές απαριθµήσεις data Light = Red Green Yellow next :: Light -> Light next Green = Yellow next Yellow = Red next Red = Green Πιο σύνθετοι τύποι δεδοµένων data Number = NInteger Int NReal Double NComplex Double Double neg (NInteger n) = NInteger (-n) neg (NReal r) = NReal (-r) neg (NComplex x y) = NComplex (-x) (-y) 20

21 Ορισµοί τύπων (ii) Αναδροµικά ορισµένοι τύποι Συνδεδεµένες λίστες data ListOfInt = Nil Cons Int List ή και πολυµορφικές λίστες data List a = Nil Cons a (List a) Παραδείγµατα sum :: List Int -> Int sum Nil = 0 sum (Cons x xs) = x + sum xs length :: List a -> Int length Nil = 0 length (Cons x xs) = length xs 21

22 Ορισµοί τύπων (iii) Αναδροµικά ορισµένοι τύποι (συνέχεια) Πολυµορφικά δυαδικά δέντρα data Tree a = Nil Node a (Tree a) (Tree a) Μέτρηση κόµβων count :: Tree a -> Int count Nil = 0 count (Node a left right) = 1 + count left + count right 22

23 Ορισµοί τύπων (iv) Αναδροµικά ορισµένοι τύποι (συνέχεια) ιάσχιση κατά βάθος preorder :: Tree a -> [a] preorder Nil = [] preorder (Node a left right) = a : preorder left ++ preorder right ιάσχιση κατά πλάτος traversebf :: Tree a -> [a] traversebf t = aux [t] where aux [] = [] aux (Nil : ts) = aux ts aux (Node a left right : ts) = a : aux (ts ++ [left, right]) 23

24 Ορισµοί τύπων (v) Αναδροµικά ορισµένοι τύποι (συνέχεια) ιάσχιση κατά βάθος (καλύτερη υλοποίηση) preorder t = aux t [] where aux Nil ts = ts aux (Node a left right) ts = a : aux left (aux right ts) ιάσχιση κατά πλάτος (καλύτερη υλοποίηση) traversebf t = aux [t] [] where aux [] [] = [] aux [] ys = aux (reverse ys) [] aux (Nil : xs) ys = aux xs ys aux (Node a left right : xs) ys = a : aux xs (right : left : ys) 24

25 Πρόθυµη και οκνηρή αποτίµηση (i) Πρόθυµη αποτίµηση (eager evaluation) Οι υπολογισµοί γίνονται το νωρίτερο δυνατόν Οι παράµετροι των συναρτήσεων αποτιµώνται πριν την κλήση π.χ. LISP, ML, Scheme Οκνηρή αποτίµηση (lazy evaluation) Οι υπολογισµοί γίνονται το αργότερο δυνατόν, δηλαδή µόνο αν χρειαστεί το αποτέλεσµά τους Οι παράµετροι των συναρτήσεων αποτιµώνται την πρώτη φορά που θα χρειαστεί η τιµή π.χ. Miranda, Haskell 25

26 Πρόθυµη και οκνηρή αποτίµηση (ii) Παράδειγµα: άπειρη αναδροµή loop n = loop (n+1) foo x y = if x == 1 then y else 42 Πρόθυµη αποτίµηση foo 7 (loop 0) foo 7 (loop (0+1)) foo 7 (loop 1) foo 7 (loop (1+1)) foo 7 (loop 2) (δεν τερµατίζεται) Οκνηρή αποτίµηση foo 7 (loop 0) if 7 == 1 then loop 0 else

27 Πρόθυµη και οκνηρή αποτίµηση (iii) Παράδειγµα: άπειρη λίστα πρώτων αριθµών µε το κόσκινο του Ερατοσθένη primes :: [Int] primes = sieve (natsgt 2) where natsgt n = n : natsgt (n+1) sieve (x:xs) = x : sieve (filter (ndiv x) xs) ndiv x y = y `mod` x /= 0 primes == [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29, ] allnats = 0 : map (\n -> n+1) allnats 27

28 Πέρα από το συναρτησιακό µοντέλο Αγνός συναρτησιακός προγραµµατισµός (purely functional programming) Παρενέργειες (side effects) Μεταβλητές (mutable variables) ανάθεση (αποθήκευση τιµής) προσπέλαση (ανάκληση τιµής) Είσοδος/έξοδος (input/output) εκτύπωση σε οθόνη ή σε αρχείο ανάγνωση από το πληκτρολόγιο ή από αρχείο 28

29 Λογικός προγραµµατισµός Κεντρική ιδέα Το πρόγραµµα είναι εκφρασµένο σε µια µορφή συµβολικής λογικής Η εκτέλεση του προγράµµατος ισοδυναµεί µε τη διεξαγωγή συλλογισµών σε αυτή τη λογική Η γλώσσα Prolog W.F. Clocksin and C.S. Mellish, Programming in Prolog, 4th edition, Springer-Verlag, New York,

30 Κατηγορηµατική λογική (i) Προτάσεις (predicate logic) ηλώσεις σε συµβολική µορφή που είναι είτε αληθείς είτε όχι αληθείς Αναφέρονται σε αντικείµενα και σε σχέσεις µεταξύ αυτών Ατοµική πρόταση: κατηγόρηµα(ορίσµατα) Τελεστές: (όχι) (και) (ή) (συνεπάγεται) (προκύπτει από) (ισοδυναµεί) (για κάθε) (υπάρχει) 30

31 Κατηγορηµατική λογική (ii) Κανονική µορφή και προτάσεις Horn Κάθε πρόταση µπορεί να γραφεί στην παρακάτω κανονική µορφή Β 1 Β 2... Β m A 1 A 2... A n όπου A 1, A 2,... A n και Β 1, Β 2,... Β m είναι ατοµικές προτάσεις Πολλές (αλλά όχι όλες) οι προτάσεις µπορούν να γραφούν σε µορφή πρότασης Horn Β A 1 A 2... A n ή A 1 A 2... A n 31

32 Γεγονότα και κανόνες (i) ήλωση γεγονότων male(john). male(george). female(mary). female(jenny). parent(john,george). parent(mary,george). parent(john,jenny). parent(mary,jenny). ήλωση κανόνων father(x,y) :- parent(x,y), male(x). mother(x,y) :- parent(x,y), female(x). 32

33 Γεγονότα και κανόνες (ii) ήλωση κανόνων (συνέχεια) human(x) :- male(x). human(x) :- female(x). brother(x,y) :- male(x), parent(z,x), parent(z,y). sister(x,y) :- female(x), parent(z,x), parent(z,y). Ερωτήσεις στόχοι?- male(john). yes?- male(mary). no (goals) 33

34 Γεγονότα και κανόνες (iii) Ερωτήσεις στόχοι (συνέχεια)?- male(peter). no?- male(x). X=john; X=george; no?- human(x). X=john; X=george; X=mary; X=jenny; no 34

35 Γεγονότα και κανόνες (iv) Ερωτήσεις στόχοι (συνέχεια)?- brother(george,jenny). yes?- mother(x,george). X=mary; no?- sister(x,y). X=jenny, Y=george; X=jenny, Y=jenny; X=jenny, Y=george; X=jenny, Y=jenny; no 35

36 Επίλυση (i) Αλγόριθµος επίλυσης (resolution) Η ερώτηση-στόχος συγκρίνεται µε τα γεγονότα και τα αριστερά µέλη των κανόνων Ενοποίηση (unification): αυτή η σύγκριση προκαλεί πιθανώς τη συγκεκριµενοποίηση κάποιων µεταβλητών Αν η σύγκριση επιτύχει για κάποιο γεγονός, ο στόχος έχει ικανοποιηθεί Αν επιτύχει για το αριστερό µέλος κανόνα, οι υποθέσεις προστίθενται στη λίστα των στόχων 36

37 Επίλυση (ii) Αλγόριθµος επίλυσης (συνέχεια) Επιστροφή (backtracking): αν ένας στόχος αποτύχει, δηλαδή δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, ο αλγόριθµος επιστρέφει στον αµέσως προηγούµενο στόχο και επαναλαµβάνει µε διαφορετική επιλογή γεγονότος ή κανόνα Παράδειγµα X=john X=mary?- mother(x,george). parent(x,george), female(x). parent(john,george), female(john). parent(mary,george), female(mary). backtracking 37

38 Μειονεκτήµατα της Prolog (i) Η σειρά εµφάνισης γεγονότων, κανόνων και στόχων είναι καθοριστική ancestor(x,x). ancestor(x,y) :- ancestor(z,y), parent(x,z). Για το λόγο αυτό υπάρχει η τοµή! (cut) Υπόθεση κλειστού κόσµου Οι µόνες αληθείς προτάσεις είναι αυτές που αποδεικνύονται βάσει των γνωστών γεγονότων και κανόνων 38

39 Μειονεκτήµατα της Prolog (ii) Το πρόβληµα της άρνησης Μια αρνητική πρόταση not A είναι αληθής όταν ο στόχος A δεν µπορεί να ικανοποιηθεί Αυτή η άρνηση δεν ταυτίζεται µε τη λογική άρνηση, π.χ. not not A A Το πρόβληµα των προδιαγραφών Ένα πρόγραµµα ισοδυναµεί µε τον ορισµό των προδιαγραφών του σε κατηγορηµατική λογική Ο µετασχηµατισµός των προδιαγραφών σε αλγόριθµο επίλυσης είναι ένα άλυτο πρόβληµα 39

40 Παραδείγµατα (i) Αριθµητικές πράξεις daysof(january,y,31). daysof(february,y,29) :- Y mod 400 =:= 0, Y mod 4000 =\= 0,!. daysof(february,y,29) :- Y mod 4 =:= 0, Y mod 100 =\= 0,!. daysof(february,y,28). daysof(march,y,31).... daysof(december,y,31). validdate(d,m,y) :- daysof(m,y,x), D>=1, D=<X. 40

41 Παραδείγµατα (ii) Λίστες length([],0). length([x Xs],N) :- length(xs,m), N is M+1. member(x,[x _]). member(x,[_ Xs]) :- member(x,xs). append([],ys,ys). append([x Xs],Ys,[X Zs]) :- append(xs,ys,zs). 41

42 Παραδείγµατα (iii) Λίστες (συνέχεια)?- length([1,2,3,4,5],x). X=5; no?- member(x,[1,2,3]). X=1; X=2; X=3; no?- append([1,2,3],[4,5,6],l). L=[1,2,3,4,5,6]; no 42

43 Παραδείγµατα (iv) Λίστες (συνέχεια)?- append(x,[4,5],[1,2,3,4,5]). X=[1,2,3]; no?- append([1 X],Y,[1,2,3]). X=[], Y=[2,3]; X=[2], Y=[3]; X=[2,3], Y=[]; no 43

44 Παραδείγµατα (v) Λίστες και (αφελής) ταξινόµηση sort(l,sl) :- permutation(l,sl), sorted(sl),!. permutation(l,[h T]) :- append(v,[h U],L), append(v,u,w), permutation(w,t). permutation([],[]). sorted([]). sorted([h T]) :- sortedx(h,t). sortedx(_,[]). sortedx(n,[h T]) :- N=<H, sortedx(h,t). 44

45 Παραδείγµατα (vi) Λίστες και (αφελής) ταξινόµηση (συνέχεια)?- sort([42,13,77],l). L=[13,42,77]; no?- permutation([1,2,3],x). X=[1,2,3]; X=[1,3,2]; X=[2,1,3]; X=[2,3,1]; X=[3,1,2]; X=[3,2,1]; no 45

46 Παραδείγµατα (vii) Λίστες και QuickSort qsort([h T],S) :- split(h,t,a,b), qsort(a,sa), qsort(b,sb), append(sa,[h SB],S). split(h,[a X],[A Y],Z) :- A=<H, split(h,x,y,z). split(h,[a X],Y,[A Z]) :- H<A, split(h,x,y,z). split(_,[],[],[]). 46

47 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (i) Αντικειµενοστρεφές (object-oriented) µοντέλο ανάπτυξης λογισµικού Το πρόγραµµα είναι οργανωµένο ως ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα αντικείµενα Κάθε αντικείµενο περιέχει: δεδοµένα (data), που χαρακτηρίζουν την κατάστασή του µεθόδους (methods), δηλαδή κώδικα που υλοποιεί τη συµπεριφορά του ενθυλάκωση (encapsulation) 47

48 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (ii) Βασικές αρχές Κατά την ανάλυση και τη σχεδίαση, δείτε τα αντικείµενα βάσει της διαπροσωπείας τους (interface) και όχι βάσει της υλοποίησής τους Προσπαθήστε να κρύψετε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της υλοποίησης Προσπαθήστε να επαναχρησιµοποιήσετε αντικείµενα Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τις διασυνδέσεις µεταξύ αντικειµένων 48

49 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (iii) Πλεονεκτήµατα Φυσική περιγραφή, τουλάχιστον για ορισµένες περιοχές εφαρµογών Αφαίρεση, δόµηση, επαναχρησιµοποίηση Ιδιαίτερα διαδεδοµένος σήµερα, πληθώρα γλωσσών και εργαλείων τον υποστηρίζουν Μειονεκτήµατα Υπερτιµηµένος... ιόγκωση κώδικα Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι σε Java 49

50 Κλάσεις και αντικείµενα (i) Παράδειγµα: µετρητής public class Counter { private int value; } Counter () { value = 0; } void inc () { value++; } int get () { return value; } 50

51 Κλάσεις και αντικείµενα (ii) Παράδειγµα (συνέχεια) public class DemoProgram { public static void main (String [] args) { Counter c = new Counter(); } } for (int i=0; i<42; i++) { c.inc(); System.out.println(c.get()); } 51

52 Κλάσεις και αντικείµενα (iii) Παράδειγµα: µιγαδικοί αριθµοί public class Complex { private double re, im; Complex () { re = im = 0.0; } Complex (double r) { re = r; im = 0.0; } Complex (double r, double i) { re = r; im = i; } void negate () { re = -re; im = -im; } 52

53 Κλάσεις και αντικείµενα (iv) Παράδειγµα (συνέχεια) } Complex add (Complex c) { return new Complex(re + c.re, im + c.im); } void print () { System.out.print(re); if (im > 0.0) System.out.print("+"); if (im!= 0.0) { System.out.print(im); System.out.print("j"); } } 53

54 Κλάσεις και αντικείµενα (v) Παράδειγµα (συνέχεια) public class DemoProgram2 { public static void main (String [] args) { Complex c1 = new Complex(1); Complex cj = new Complex(0, 1); Complex c; } } c = c1.add(cj); c.negate(); c.print(); System.out.println("\n"); 54

55 Ιεραρχίες κλάσεων (i) Κληρονοµικότητα (inheritance) Εξειδίκευση των αντικειµένων µιας κλάσης, υποστηρίζοντας πρόσθετη ή διαφοροποιηµένη συµπεριφορά Animal Counter Mammal Bird Insect CounterDec CounterLim Human Eagle Pigeon Spider 55

56 Ιεραρχίες κλάσεων (ii) Παράδειγµα: εξειδικευµένοι µετρητές public class CounterDec extends Counter { void dec () { if (value > 0) value--; } } public class CounterLim extends Counter { void inc () { if (value < 30) value++; } } επιπλέον µέθοδος υπερίσχυση µεθόδου 56

57 Ιεραρχίες κλάσεων (iii) Παράδειγµα (συνέχεια) public class DemoProgram3 { public static void main (String [] args) { CounterDec c = new CounterDec(); get και inc ορίζονται στην κλάση Counter dec ορίζεται στην κλάση CounterDec } } for (int i=0; i<42; i++) { c.inc(); System.out.println(c.get()); } for (int i=0; i<42; i++) { c.dec(); System.out.println(c.get()); } 57

58 Ιεραρχίες κλάσεων (iv) Παράδειγµα (συνέχεια) inc ορίζεται { στην κλάση CounterLim public class DemoProgram4 { public static void main (String [] args) } } CounterLim c = new CounterLim(); for (int i=0; i<42; i++) { c.inc(); System.out.println(c.get()); } get ορίζεται στην κλάση Counter 58

59 Σχέση υποτύπων (i) Τα αντικείµενα της εξειδικευµένης κλάσης µπορούν να χρησιµοποιούνται µέσω αναφορών σε αντικείµενα της βασικής κλάσης Παράδειγµα Counter c = new CounterDec(); for (int i=0; i<42; i++) { c.inc(); System.out.println(c.get()); } 59

60 Σχέση υποτύπων (ii) Πολυµορφισµός υποτύπων (subtype polymorphism) Counter c1 = new Counter(); Counter c2 = new CounterLim(); for (int i=0; i<42; i++) { c1.inc(); c2.inc(); } Ποιες θα είναι οι τιµές των µετρητών; δυναµικό δέσιµο (dynamic binding) η c2.inc() καλεί την inc της CounterLim 60

61 Αφηρηµένες κλάσεις Κλάσεις που περιέχουν αφηρηµένες (abstract)µεθόδους, οι οποίες διαθέτουν µόνο επικεφαλίδα η υλοποίησή τους δίνεται σε εξειδικευµένες κλάσεις Παράδειγµα public abstract class Expression { abstract double eval (); } 61

62 Εκφράσεις σε δέντρα (i) Παράδειγµα: ένας υπολογιστής για αριθµητικές εκφράσεις Σταθερές public class Constant extends Expression { private double value; } Constant (double d) { value = d; } double eval () { return value; } 62

63 Εκφράσεις σε δέντρα (ii) Παράδειγµα (συνέχεια) Αριθµητικές πράξεις public abstract class Operation extends Expression { private Expression left, right; } Operation (Expression l, Expression r) { left = l; right = r; } 63

64 Εκφράσεις σε δέντρα (iii) Παράδειγµα (συνέχεια) Πρόσθεση public class Plus extends Operation { Plus (Expression l, Expression r) { super(l, r); } } double eval () { return left.eval() + right.eval(); } 64

65 Εκφράσεις σε δέντρα (iv) Παράδειγµα (συνέχεια) public class DemoProgram7 { public static void main (String [] args) { Expression e1 = new Plus(new Constant(3), new Constant(4)); Expression e2 = new Minus(new Constant(8), new Constant(2)); Expression e = new Times(e1, e2); } } System.out.println(e.eval()); 65

Γλώσσες Προγραμματισμού: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Μοντέλα

Γλώσσες Προγραμματισμού: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Μοντέλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επιμέλεια και παρουσίαση: Αρχικές διαφάνειες: Νίκος Παπασπύρου (kostis@cs.ntua.gr) (nickie@softlab.ntua.gr) Γλώσσες Προγραμματισμού: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη

ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη program create_a_type type chemical_element character (len=2) integer end type type (chemical_element) type (chemical_element) :: argon,carbon,neon :: Periodic_Table(109)

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Γιάννης Κασσιός Σε αυτό το μάθημα θα εξερευνήσουμε ένα σπουδαίο μοντέλο προγραμματισμού, το συναρτησιακό προγραμματισμό. Θα δούμε το συναρτησιακό προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Προγραµµατισµός: Η Γλώσσα Prolog

Λογικός Προγραµµατισµός: Η Γλώσσα Prolog Λογικός Προγραµµατισµός: Η Γλώσσα Prolog 1 Βασικά Στοιχεία Γλώσσας Prolog Ορισµοί (statements): Επιτελούν το ρόλο εντολών στις κλασσικές γλώσσες προγραµµατισµού Γεγονότα Κανόνες Ερωτήσεις Όροι (terms):

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55 ΑΝΑ ΡΟΜΗ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μια µέθοδος είναι αναδροµική όταν καλεί τον εαυτό της και έχει µια συνθήκη τερµατισµού π.χ. το παραγοντικό ενός αριθµού Ν, µπορεί να καλεί το παραγοντικό του αριθµού Ν-1 το παραγοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 2 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos. Τμήμα Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο. - Ενότητα 2 - Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos. Τμήμα Πληροφορικής Γλώσσες & Τεχνικές 4 ο Εξάμηνο - Ενότητα 2 - Γλώσσες Τεχνητής Νοημοσύνης Λογικός Προγραμματισμός - H Γλώσσα Prolog Δημοσθένης Σταμάτης http://www.it.teithe.gr/~demos Τμήμα Πληροφορικής ATEI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Υπερφόρτωση (Overloading), Μεθόδων (Method Overloading), Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#))

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Ενότητα 7 2ο μέρος: Επιπλέον έννοιες σχετικά με αντικείμενα Διδάσκων: Μιχάλης Τίτσιας Περιεχόμενα Τι μπορεί να περιέχει μια τάξη Μέθοδοι τάξης και σταθερές τάξης Πολυμορφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού (ΓΠ); o Εξέλιξη έχουμε μάθει καλύτερους τρόπους να κάνουμε πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία για µελέτη. έντρα. Ορολογία δέντρων. Τι είναι δέντρο

Κύρια σηµεία για µελέτη. έντρα. Ορολογία δέντρων. Τι είναι δέντρο Κύρια σηµεία για µελέτη έντρα Stock Fraud Make Money Fast! Ponzi Scheme ank Robbery Ο ΑΤ του δέντρου (..1) Preorder και postorder διασχίσεις (..) Ο ΑΤ του δυαδικού δέντρου(..) Inorder διάσχιση (..) Ηδιάσχισητουuler

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video ιάγραµµα κλάσεων [Class diagram] Εβδοµάδα 2: Υπο-τύποι και πολυµορφισµός [sub-typing and polymorphism] Database Music Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής Αντώνιος Συµβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks)

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks) Ονόματα και Εμβέλεια Ανακύκλωση ονομάτων Η κατανόηση της εμβέλειας είναι άμεση εάν το κάθε τι έχει το δικό του όνομα fun square a = a * a; fun double b = b + b; Αλλά στις μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 12: Δέντρα ΙΙ -Δυαδικά Δέντρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Δυαδικά Δένδρα - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης(ΔΔΑ) - Εύρεση Τυχαίου, Μέγιστου, Μικρότερου στοιχείου - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακός προγραμματισμός : Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Συναρτησιακός προγραμματισμός : Η άλλη πλευρά του νομίσματος Συναρτησιακός προγραμματισμός : Η άλλη πλευρά του νομίσματος Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 ΞΑΝΘΗ apostolo@obelix.ee.duth.gr Οκτώβριος 1999 Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 1999 του περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Λιστών. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα:

Υλοποίηση Λιστών. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Υλοποίηση Λιστών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμές Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Κυκλικές Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Τεχνικές Μείωσης Μνήμης ΕΠΛ 231 Δομές

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 15: Αναδρομή (Recursion) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Η έννοια της αναδρομής Μη αναδρομικός / Αναδρομικός Ορισμός Συναρτήσεων Παραδείγματα Ανάδρομης Αφαίρεση της Αναδρομής

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι (Methods)

8. Μέθοδοι (Methods) 8. Μέθοδοι (Methods) Χειμερινό εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Μέθοδοι που παρέχονται από τη τάξη Math του Java API Χρήση στατικών μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 21η: Απλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διάλεξη 21η: Απλά Συνδεδεμένες Λίστες Διάλεξη 21η: Απλά Συνδεδεμένες Λίστες Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Απλές Λίστες CS100, 2015-2016 1 / 10 Δομές δεδομένων Ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1 Στόχοι Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα Llama Μεταγλωττιστές

Η γλώσσα Llama Μεταγλωττιστές Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού Μεταγλωττιστές 0 Θέμα εργασίας Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 6: Αφαιρετικότητα, Βιβλιοθήκες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Αφαιρετικότητα -Βιβλιοθήκες (packages) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr Δομές Δεδομένων http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ Λουκάς Γεωργιάδης email: loukas@cs.uoi.gr Αλγόριθμος: Μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος Δεδομένα: Σύνολο από πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Στοίβες Ουρές Στοίβες: Βασικές Έννοιες. Ουρές: Βασικές Έννοιες. Βασικές Λειτουργίες. Παραδείγματα. Στοίβες Δομή τύπου LIFO: Last In - First Out (τελευταία εισαγωγή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! Κατανομή μονάδων: 40 μονάδες το 1 ο Θέμα, από 20 τα υπόλοιπα τρία. Μην χαίρεστε όμως γιατί η «καθαρή» θεωρία περιορίζεται συνήθως- σε 5 ερωτήσεις σωστού ή λάθους και σε 1-2 ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree)

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εργαστήριο 6 υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εισαγωγή Οι περισσότερες δοµές δεδοµένων, που εξετάσαµε µέχρι τώρα (λίστες, στοίβες, ουρές) ήταν γραµ- µικές (ή δοµές δεδοµένων µιας διάστασης). Στην παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Προγραμματισμός Διαδικτύου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Προγραμματισμός Διαδικτύου Ενότητα 3 : Κατηγορίες και κληρονομικότητα Ιωάννης Τσούλος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 3 ΘΕΜΑΤΑ: Κλάσεις Αντικείμενα Δομητές/Κατασκευαστές - Μέθοδοι - Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογές, Στοίβες και Ουρές

Συλλογές, Στοίβες και Ουρές Συλλογές, Στοίβες και Ουρές Σε πολλές εφαρμογές μας αρκεί η αναπαράσταση ενός δυναμικού συνόλου με μια δομή δεδομένων η οποία δεν υποστηρίζει την αναζήτηση οποιουδήποτε στοιχείου. Συλλογή (bag) : Επιστρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 7: Ενθυλάκωση (encapsulation), Τροποποιητές(modifiers) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Ενθυλάκωση -Τροποποιητές Πρόσβασης (Access Modifiers), public, protected, private,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Παραγωγή Ενδιάμεσου Κώδικα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Ενδιάμεσες γλώσσες. Αφηρημένα

Διαβάστε περισσότερα

4 Συλλογές Αντικειμένων

4 Συλλογές Αντικειμένων 4 Συλλογές Αντικειμένων Πώς χειριζόμαστε αντικείμενα σε ομάδες με επανάληψη Η Απαίτηση Συλλογών Αντικειμένων Πολλές εφαρμογές χρειάζονται πλήθος αντικειμένων: Κατάλογος βιβλίων Φοιτητολόγιο Πελατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Διδάσκοντες: www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 4 ΘΕΜΑΤΑ: Κλάσεις Αντικείμενα Δομητές/Κατασκευαστές - Μέθοδοι - Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης Σταµάτης Τµήµα Πληροφορικής ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝΤΡΑ (TREES) B C D E F G H I J K L M

Δηµοσθένης Σταµάτης Τµήµα Πληροφορικής ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝΤΡΑ (TREES) B C D E F G H I J K L M Δοµές Δεδοµένων & Ανάλυση Αλγορίθµων 3ο Εξάµηνο Δέντρα Δυαδικά Δέντρα Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης (inary Search Trees) http://aetos.it.teithe.gr/~demos/teaching_r.html Δηµοσθένης Σταµάτης Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string

12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string 12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string Aλφαριθµητικά της C int main() const int max=80; char str[max); //κάθε char δεσµεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα