Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών"

Transcript

1 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες - Εφαρμογή Στοιβών 1: Αναδρομικές συναρτήσεις - Εφαρμογή Στοιβών 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων - Εφαρμογή Στοιβών 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβολ. - Εφαρμογή Ουρών 1: Διερεύνηση κατά Πλάτος

2 Ανασκόπηση ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 2

3 Size=3 head ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 3 Συνδεδεμένες Λίστες Μία απλή συνδεδεμένη λίστα είναι μία συμπαγής δομή δεδομένων η οποία αποτελείται από μία ακολουθία κόμβων. Κάθε κόμβος αποτελείται από: Δεδομένα Δείκτη/Αναφορά προς τον επόμενο κόμβο της λίστας data next node Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία βοηθητική δομή που να αποθηκεύει χρήσιμες πληροφορίες, π.χ., αναφορά στον πρώτο κόμβο, μέγεθος των στοιχείων, κτλ. ADT data next data next data next NULL node node node

4 Size=3 head ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 4 Στοίβα ως Συνδεδεμένη Λίστα Μπορούμε να υλοποιήσουμε μία Στοίβα με μία απλά συνδεδεμένη λίστα Κάθε κόμβος αποτελείται από ένα στοιχείο (στοιχεία της στοίβας) και από ένα δείκτη (προς τον επόμενο κόμβο της στοίβας). Η κορυφή της στοίβας είναι ο πρώτος κόμβος της λίστας, Χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή για να φυλάγουμε στοιχεία σχετικά με τη στοίβα π.χ. μέγεθος (size) και δείκτη προς την κορυφή της στοίβας (head) που βρίσκεται και το στοιχείο top. STACK top data next data next data next NULL node node node

5 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 5 Υλοποίηση Στοίβας με Συνδεδεμένη Λίστα Με χρήση εσωτερικής κλάσης για τους κόμβους public class Stack<E> implements IStack<E> private class StackNode<E>{ private E obj; private StackNode<E> next; StackNode(E obj, StackNode<E> head) { this.obj = obj; this.next = head; public E getelement(){ return this.obj; private StackNode<E> head; private int size; public Stack() { head = null; size=0; public boolean isempty(){ return this.size==0; public void makeempty(){ this.head = null; this.size=0; public int size() { return this.size; public E top() { return isempty()? null : head.getelement(); public void push(e obj) { StackNode<E> newnode = new StackNode<E>(obj, head); this.head = newnode; size+=1; public void pop() { if (!isempty()) { this.head = this.head.next; size-=1;

6 Ουρά ως Συνδεδεμένη Λίστα Size=3 head Μπορούμε να υλοποιήσουμε μία Ουρά με μία απλά συνδεδεμένη λίστα Κάθε κόμβος αποτελείται από ένα στοιχείο (στοιχεία της ουράς) και από ένα δείκτη (προς τον επόμενο κόμβο της ουράς). Το πρώτο στοιχείο αποθηκεύεται στον πρώτο κόμβο Κάθε νέο στοιχείο αποθηκεύεται στο πίσω μέρος Χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή για να φυλάγουμε στοιχεία σχετικά με την ουρά π.χ., μέγεθος (size) και δείκτες προς την κορυφή της ουράς (head) ) που βρίσκεται και το στοιχείο front και προς το τελευταίο στοιχείο της ουράς (rear). QUEUE front rear data next data next data next NULL node node node ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 6

7 Εφαρμογή Στοίβας 1: Αναδρομικές Διαδικασίες Οι στοίβες βρίσκουν μεγάλη χρήση στην πληροφορική για δημιουργία άλλων δομών και σε βασικό λογισμικό. Κλασικό παράδειγμα αφορά την κλήση υποπρογραμμάτων (function calls) και αναδρομικών διαδικασιών. Σε κάθε κλήση οποιασδήποτε συνάρτησης ένα σύνολο από λέξεις (stack frame) φυλάσσεται σε μια στοίβα, από όπου μπορεί να ανασυρθεί. Όταν μια συνάρτηση καλεί μια άλλη συνάρτηση οι παράμετροι της συνάρτησης, η διεύθυνση επιστροφής και οι τοπικές μεταβλητές της καλούσας συνάρτησης φυλάσσονται μέσα στη στοίβα του προγράμματος. Έτσι, όταν η κληθείσα συνάρτηση τερματίσει, το περιβάλλον της καλούσας συνάρτησης ανασύρεται από τη στοίβα για να συνεχιστεί κανονικά η εκτέλεσή της. ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 7

8 Εφαρμογή Στοίβας 1: Αναδρομικές Διαδικασίες Όταν ένα πρόγραμμα φορτώνεται στην μνήμη του υπολογιστή, τότε η δεσμευμένη μνήμη οργανώνεται σε τρεις περιοχές (segments): a) text (code) segment, b) stack segment, and c) heap segment. To text segment περιέχει τον κώδικα υπό εκτέλεση, ενώ το heap segment επιτρέπει στον πρόγραμμα να δεσμεύσει μνήμη. Αυτή η μνήμη παραμένει μέχρι να αποδεσμευτεί από τον garbage collector ή να τερματιστεί το πρόγραμμα. To stack segment από την άλλη χρησιμεύει για να φυλάγονται όλες οι πληροφορίες σχετικές με την εκτέλεση συναρτήσεων. Η εντολή ulimit -a στο unix δείχνει τους πόρους που είναι διαθέσιμους σε ένα πρόγραμμα: virtual memory, stack, cpu time, processes, κτλ. ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 8

9 Παράδειγμα: Παραγοντικός Αριθμός με Αναδρομή int factorial ( int n ) { if (n == 0) return 1; else Βήμα Τερματισμού return n x factorial(n-1); Αναδρομικό Βήμα 6 2 Εκτέλεση factorial(3) 1 Εκτέλεση factorial(2) return 2 return 3 factorial(2); Εκτέλεση factorial(0) return 1 1 Εκτέλεση factorial(1) return 1 factorial(0); factorial(1); ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 9

10 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 10 Αναδρομή και Διαχείριση Μνήμης factorial(2) Στοίβα main factorial(2) return 2 * factorial(1) factorial( 2 ) main factorial(2) return 2 * factorial(1) return 1 * factorial(0) factorial( 1 ) factorial( 2 ) main

11 Αναδρομή και Διαχείριση Μνήμης ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 11 factorial(2) return 2 * factorial(1) return 1 * factorial(0) return 1 factorial( 0 ) factorial( 1 ) factorial( 2 ) main factorial(2) return 2 * factorial(1) return 1 * 1 factorial( 1 ) factorial( 2 ) main

12 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 12 Αναδρομή και Διαχείριση Μνήμης factorial(2) return 2 * 1 factorial( 2 ) main Στοίβα 2 main

13 Εφαρμογή Στοίβας 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων Ο έλεγχος σύνταξης (π.χ. ενός προγράμματος) απαιτεί να ταιριάξουμε σύμβολα/λέξεις όπως: begin με end else με if παρενθέσεις { με Ας υποθέσουμε την ύπαρξη του συνόλου χαρακτήρων: {,, [, ], (, ). Πρόβλημα: να διαπιστώσετε αν μια συμβολοσειρά που περιέχει τους πιο πάνω χαρακτήρες είναι ισοζυγισμένη, δηλαδή όλες οι παρενθέσεις ταιριάζουν. π.χ. { [ ] ( [ { { [ ] ) ) ( [ ] { ( ) ) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 13

14 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 14 Εφαρμογή Στοίβας 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων Ανά πάσα στιγμή, η στοίβα περιέχει όλες τις `αριστερές παρενθέσεις που δεν έχουν ακόμη `ταιριαστεί. ( ( [ { [ ( ( [ { ( ] ) [ { ( ] ) { ( ] ) ( ] ) [ ( ( [ ( ( ] ) ] )

15 Εφαρμογή Στοίβας 2: Ισοζυγισμός Παρενθέσεων Λύση βασισμένη σε στοίβες public class IsozygismosParentheseon { public static void main(string[] args) { Stack<Character> stack = new Stack<Character>(); String test1 = "{ [ ] "; String test2 = "( [ { { [ ] ) )"; String test3 = "( [ ] { ( ) )"; for(character c: test3.tochararray()) { if(!(c=='(' c=='[' c=='{' c=='' c==']' c==')') ) continue; if( c=='(' c=='[' c=='{' ) { stack.push(c); else { if( stack.isempty() ) {System.out.println("Error"); return; Character check = stack.top(); stack.pop(); if(!match(check,c) ) {System.out.println("Error"); return; if( stack.isempty() ) {System.out.println("Success"); else {System.out.println("Error"); public static boolean match(character a, Character b){ return ( (a=='(' && b==')') (a=='{' && b=='') (a=='[' && b==']') ); ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 15

16 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. Ο αντίστροφος πολωνικός συμβολισμός (Jan Lukasiewich, 1951) είναι μια μέθοδος αναπαράστασης αριθμητικών παραστάσεων που δεν κάνει χρήση παρενθέσεων. π.χ. αντί α + β γράφουμε α β + (α + β)*γ γράφουμε α β + γ * α + (β*γ) γράφουμε α β γ * + α*β + γ*δ γράφουμε α β * γ δ * ((5+3)*(2+4)) γράφουμε * - Η συνήθης μορφή μιας παράστασης ονομάζεται ενθεματική (infix), γιατί οι τελεστές των πράξεων τίθενται μεταξύ των τελεστέων. Η πολωνική μορφή μιας παράστασης ονομάζεται μεταθεματική (postfix) γιατί οι τελεστές βρίσκονται μετά από τους τελεστέους. ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 16

17 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 17 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. Ζητείται η υλοποίηση ενός προγράμματος που να υπολογίζει αριθμητικές εκφράσεις αντίστροφου πολωνικού συμβολισμού. Για τον υπολογισμό τέτοιων εκφράσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έννοια της στοίβας. Η δομή του προγράμματος θα έχει τη μορφή της παρακάτω ανακύκλωσης: MakeEmpty(); while (c = next character && c is not EOF){ switch (c) { integer: Push(c); *: Push(Pop() * Pop()); +: Push(Pop() + Pop()); : default: error print Top(); Χρόνος Εκτέλεσης: O(n) υποθέτουμε υλοποίηση της Pop η οποία και επιστρέφει και αφαιρεί τον κόμβο κορυφής στοίβας

18 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 18 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. Έστω η παράσταση * -. ( Η σε ενθεματική μορφή: 60 - (5+3)*(2+4) ) * -

19 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 19 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. Υποθέτουμε την ύπαρξη ακεραίων, παρενθέσεων (, ), +, * Κανόνας: το * έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το +. Στόχος: μετατροπή της ενθεματικής σε μεταθεματική μορφή. π.χ (( 5 + 3) * ( 2 + 4)) * + Χρησιμοποιώντας στοίβες η μετατροπή μπορεί να επιτευχθεί σε χρόνο Ο(Ν).

20 ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 20 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. Δεδομένο Εισόδου: λίστα L που περιέχει μια ενθεματική παράσταση MakeEmpty(); για κάθε c στην L κάνε { αν ο c είναι integer: τύπωσέ τον ( : γράψε ( στη στοίβα S ) : ανέτρεξε στη στοίβα αφαιρώντας και τυπώνοντας όλα τα στοιχεία μέχρι την πρώτη ( που θα συναντήσεις την οποία αφαίρεσε χωρίς να τυπώσεις. + : αφαίρεσε και τύπωσε όλα τα + και * που βρίσκονται στη στοίβα μέχρι να συναντήσεις μια ( ή να αδειάσει η στοίβα και στη συνέχεια πρόσθεσε το + στη στοίβα * : αφαίρεσε και τύπωσε όλα τα * που βρίσκονται στη στοίβα μέχρι να συναντήσεις μια ( ή ένα + ή να αδειάσει η στοίβα και στη συνέχεια πρόσθεσε το * αφαίρεσε και τύπωσε όλα τα στοιχεία που παραμένουν στη στοίβα. Χρόνος Εκτέλεσης: O(n)

21 Εφαρμογή Στοίβας 3: Αντίστροφος Πολωνικός Συμβ. ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 21 a + b * c * ( d + e )

22 Εφαρμογές Ουράς Παραδείγματα Πραγματικού Κόσμου Γραμμή Πελατών Ανσανσέρ Μηχανές Λεφτών Μηχανές Ποτών/Φαγητών... ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 22 Παραδείγματα σε Υπολογιστές/Δίκτυα Διαχείρηση Περιορισμένων Πόρων, π.χ., bandwidth Προσωμείωση Διακριτών Γεγονότων (Discrete event simulation) Χρήση σε Αλγόριθμους, π.χ., BFS, Dijkstra, Huffman Coding, A*

23 Εφαρμογή Ουράς 1: Διερεύνηση κατά Πλάτος (BFS) Στη θεωρία γράφων, η διερεύνηση κατά βάθος (breadth-first search (BFS)) επιτυγχάνει την αναζήτηση ανά επίπεδο Παράδειγμα Επίπεδο 1: D Επίπεδο 2: C, F Επίπεδο 3: A, E, H Επίπεδο 4: B, G Δεδομένου ενός κόμβου, μπορούμε κάθε φορά να έχουμε πρόσβαση στους απευθείας απόγονούς του Πως μπορεί να υλοποιηθεί; ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 23

24 Εφαρμογή Ουράς 1: Παράδειγμα Εκτέλεσης BFS A C D E F H Ουρά Q D C,F F, A A, E, H E, H, B H, B B, G Έξοδος Διαδικασίας D C F A E H B G G { B G 18 February 2005 ΕΠΛ231-Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 24

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C#

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Κατανεµηµένη Αντικειµενοστρεφής Τεχνολογία Ιανουάριος 2004 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Άσκηση 1 Να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να εµφανίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα