Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE"

Transcript

1 Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

2 2

3 3

4 1 2 2A 2B 2C 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο Δεν λαμβανουμε ευθυνες για τυχον δυσχερειες ζημιες η πυρκαγιες που προκαλουνται στην συσκευη και προερχονται απο την μη τηρηση των οδηγιων πουαναφερονταισεαυτοτοεγχειριδιο Οαπορροφητήραςμπορείναπαρουσιάσειδιαφορέςσε σχέση με τα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου αλλά οι οδηγίες χρήσης συντήρησης και εγκατάστασης παραμένουνοιίδιες Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο και συμβουλευτείτε το ότανσαςχρειάζεταισεπερίπτωσηπώλησηςδανεισμού ήμετακόμισηςβεβαιωθείτεότιβρίσκεταισυσκευασμένο μαζίμετοπροϊόν Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντοςκαιγιατηνασφάλειασας Μην επιφέρετε ηλεκτρικές ή μηχανικές αλλαγές στο προϊόνήστουςσωλήνεςεξαέρωσης Σημείωση Οι ειδικές ενδείξεις με το σύμβολο είναι εξαρτήματαπροαιρετικάπαρέχονταιμόνοσεμερικάμοντέλα ήδενπαρέχονταικαθόλουπρέπεινααποκτηθούν Προηδοποιησεις Προσοχή Μήν συνδέσετε τον απορροφητήραμετο ρευμα εάνηεγκατάστασηδενέχειτελειώσει Πριν απο κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστετοναπορροφητήρααποτορεύμααφαιρώντας τηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρικήπαροχήρευματος για όλες τις επεμβάσεις εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντιαεργασίας Για όλες τις λειτουργίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντια Τοπαρόνπροιόνδενείναικατάλληλογιαχρήσηαπόπαιδιά ή από άτομα με μειωμένες αισθητήριες σωματικές ή πνευματικέςικανότητεςμεέλλειψηκατάλληληςεμπειρίαςκαι γνώσηςεκτόςκαιεάναυτάέχουνλάβεικατάλληληειδίκευση και επίβλεψη ώς προς την χρήση του προιόντος από ανθρώπουςυπεύθυνουςγιατηνπροσωπικήτουςασφάλεια Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μήν παίζουνμετηνπαρούσασυσκευή Δεν πρέπει να χρησιμοποιήται ποτέ ο απορροφητήρας εάν δενείναιορθάμονταρισμένηησχάρα ΟαπορροφητήραςδενπρέπειΠΟΤΕναχρησιμοποιήταιώς επιφάνειαστήριξηςεκτόςκαιεάνείναιρητάενδεδειγμένο Ο χώρος πρέπει να έχει ικανοποιητικό αερισμό όταν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιήται ταυτόχρονα με άλλεςσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλακαυστικάυλικά Ο απορροφούμενος αέρας δεν πρέπει να καταλήγει σε ένα αγωγό που χρησιμοποιήται για την εκκένωση των καπνών πουδημιουργούνταιαπόσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλα καυστικά υλικά Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγεςκάτωαπότοναπορροφητήρα Ηχρήση ελεύθερης φλόγας προκαλείζημιέςστα φίλτρακαι είναι δυνατόν να προκαλέσει πυραγιές γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξητουυπερθερμενόμενουλαδιού Οι προσιτές επιφάνειες μπορεί να υπερθερμανθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με συσκευές μαγειρέματος Οσοαναφοράτατεχνικάμέτρακαιταμέτραασφαλείαςπου πρέπει να εφαρμοστούν για την εκκένωση των καπνών πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ότι προβλέπεται από τουςκανονισμούςτωναρμόδιωντοπικώναρχών Οαπορροφητήραςπρέπεινακαθαρίζεταισυστηματικάτόσο εσωτερικάόσοκαιεξωτερικάτουλαχιστονμιαφορατο ΜΗΝΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονταιστοπαρόνφυλλάδιο Η μή τήρηση των κανόνων καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων επιφέρεικινδύνουςπυρκαγιάς Μηνχρησιμοποιείτεήαφήνετετοναπορροφητήραχωρίςτις λάμπες σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Είμαστε ανεύθυνοι για ενδεχόμενα απρόβλεπτα ζημιές ή πυρκαγιές που θα προκληθούν στην συσκευή και θα προέλθουναποτηνμήτήρησητωνοδηγιώνπουαναφέρονται σαυτότοεγχειρίδιο Κατά την διάρκεια της μετακίνησης του απορροφητήρα μην στηρίζεστε με τα χέρια στην αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςτουμηχανήματος Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με διακόπτες ασφαλείας που εμποδίζουν την λειτουργία του ενόσω είναι ανοικτήηεμπρόσθιαεπιφάνειαφίλτρων Στην προσπάθεια να σας παρουσιάζουμε πάντοτε τις καλύτερεςσυσκευέςδιατηρούμετοδικαίωμαναεπιφέρουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση στα τεχνικά και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής Σε περίπτωση μοντέλου με εξωτερική μηχανή απορρόφησης για την καλή λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήστε μηχάνηματηςίδιαςεταιρίαςκατασκευής ΑυτήησυσκευήφέρεισήμανσησύμφωναμετηνΕυρωπαϊκή οδηγία ΕΕ σχετικά με τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά καιηλεκτρονικάεξαρτήματα Εξασφαλίζονταςότιτοπροϊόναυτόαπορρίπτεταισωστάθα βοηθήσετεστηνπρόληψηπιθανάαρνητικώνεπιπτώσεωνγια το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία οι οποίες θα μπορούσανναδημιουργηθούναπότονακατάλληλοχειρισμό αυτούτοπροϊόντοςωςαπόρριμμα Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουντοπροϊόνυποδεικνύειότιαυτήησυσκευήδεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα Αντί για αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία γιατηνδιάθεσητωναπορριμμάτων Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού 57

10 του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείοτηντοπικήςαυτοδιοίκησηςτηντοπικήσαςυπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατεαυτότοπροϊόν Χρήση Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστεναμπορείναχρησιμοποιηθείωςτύποςαπορρόφησης εξωτερικής εκκένωσης ή ως τύπος φιλτραρίσματος εσωτερικήςανακύκλωσης Τύποςαπορρόφησης Οιατμοίαποβάλλονταιστοεξωτερικόπεριβάλλονμέσωενός αγωγούεξαερισμούπουβρίσκεταιστηνφλάντζασύζευξης Ηδιάμετροςτουαγωγούεξαερισμούπρέπειναείναι αντίστοιχημετηνδιάμετροτηςδακτυλίουσύνδεσης ΠροσοχήΟσωλήναςεξαερισμούδενπαρέχεταικαιπρέπει νααγοραστεί Στηνοριζόντιαπλευράτουοσωλήναςπρέπειναέχειμια ελαφριάκλίσηπροςταεπάνωπερίπουώστεναμπορεί ναεξαερίζειπιοεύκολα Εάνοαπορροφητήραςέχειφίλτραάνθρακααυτάπρέπεινα αφαιρεθούν Τύποςφιλτραρίσματος ΟΙαέραςπουεισέρχεταιπρέπεινακαθαριστείαπόταλίπη καινααρωματιστείπρινναδιοχετευτείστοεσωτερικότου δωματίουγιαναχρησιμοποιήσετετοναποροφητήραγια αυτόντονσκοπόπρέπειναεγκαταστήσετεένα συμπληρωματικόσύστημαφιλτραρίσματοςμεενεργό άνθρακα Σημείωση ο ανακυκλώσιμος αέρας μέσω των φίλτρων άνθρακα επανέρχονται στην κουζίνα μέσω των πλαϊνών οπώντηςσυσκευήςεικ Μπλοκάρισματηςβαλβίδαςχωρίςεπιστροφή Πριν να συνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα εξόδου του αέρα βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες της ομάδας απορρόφησης είναι ελεύθερες και δεν εμποδίζονται στην περιστροφή τους Εικ Ταμοντελαχωριςκινητηρααπορροφησηςλειτουργουνμονο σετυποαπορροφησηςκαιπρεπειναειναισυνδεμενοισεμια περιφεριακημοναδααπορροφησηςδενπαρεχεται Οι οδηγίες σύνδεσης παρέχονται με την περιφερειακή μονάδααπορρόφησης Εγκατασταση Κατά την εγκατάσταση του απορροφητήρα σας συμβουλεύουμε να αφήσετε τουλάχιστον μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των εξαρτημάτων που πιθανόν βρίσκονταιπάνωαπότοναπορροφητήρα Αυτό διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο της επιφάνειας απορρόφησηςενώαφήνειελεύθερητηνπεριοχήτουπίνακα χειρισμούτουαπορροφητήρα ΠΡΟΣΟΧΗΤοποθετήστετομεταλλικόκουτίπουπεριέχειτα ηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόστασηόχιμικρότερητων από την επιφάνεια μαγειρέματος υγραερίου ή οπωσδήποτε σε απόσταση μεγαλύτερη των από την επιφάνειααπορρόφησης ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σας συνιστούμε να τοποθετήστε το μεταλλικό κουτίπουπεριέχειταηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόσταση μεγαλύτερη των από το δάπεδο και σε αρκετή απόστασηαπότιςπηγέςθέρμανσηςπλευρέςτουφούρνουή επιφάνειαμαγειρέματος Εάνοιοδηγίεςεγκατάστασηςτουσυστήματοςψησίματοςμε αέριο καθορίζουνμιαμεγαλύτερηαπόστασηπρέπεινατην λάβειςυπόψη Ηλεκτρικησυνδεση Η ηλεκτρική εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεταιαπόεξειδικευμένοτεχνικό Η τάση των κεντρικών αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην χαρακτηριστική ετικέτα τοποθετημένηστοεσωτερικότουαπορροφητήραεάνλείπει η πρίζα συνδέστε τον απορροφητήρα με παροχή ρευματος που σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς πρέπει να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη Εάν λείπει η πρίζα προβλεπόμενη σύνδεση απευθείας με το ρευμα ή η πρίζα δεν είναι σε προσιτή ζώνη εφαρμόστε έναν διπολικό διακόπτη ώστε να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας και απαγκίστρωσης του συστηματος σε περίπτωση υπέρτασης ΙΙΙσύμφωναμετιςοδηγίεςκαιτουςκανόνεςεγκαταστάσεως Προσοχή πριν να συνδέσετε το σύστημα του απορροφητήρα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την σωστή του λειτουργία να ελέγχετε πάντοτεεάντοκαλώδιοσύνδεσηςείναιορθάμονταρισμένο ΠροσοχήΗ αντικατάσταση του καλωδίου παροχής πρέπει να πραγματοποιηθεί από την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσιώνώστενααποτραπείκάθεκίνδυνος 58

11 Εγκατασταση Πρινναπροχωρήσετεστηνεγκατάστασητουαπορροφητήρα ελέγξτε εάν όλα τα μέρη του είναι ακέραια Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε τον πωλητή και μην συνεχίσετε με την εγκατάσταση του απορροφητήρα Επιπλέον διαβάστε προσεκτικάτιςοδηγίεςχρήσεωςπουπαρέχονται. Χρησιμοποιήστεσωλήναεξαερισμούμήκουςμικρότερου σωλήνα εξαερισμού μήκους τωνμέτρων μικρότερου των 5 μέτρων.. Ελαχιστοποιήστετιςγωνίεςγιατίμειώνουνκατάμέτρο τις γιατί κατά τηνδύναμηαπορρόφησηςπχμεγωνίεςτομήκος 1 μέτρο απορρόφησης (πχ: τουσωλήναδενπρέπειναυπερβαίνειταμέτρα με 2 γωνίες 90, μήκος σωλήνα δεν Αποφεύγετεαπότομεςαλλαγέςκατευθύνσεων πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα).. Αποφεύγετε Χρησιμοποιήστεσωλήνασταθερήςδιαμέτρου απότομες αλλαγές κατευθύνσεων. Χρησιμοποιήστεσωλήνανόμιμαεγκεκριμένουυλικού. Χρησιμοποιήστε ΑφαιρέστετηνεπένδυσηασφαλείαςδεςΕικμετο σωλήνα σταθερής διαμέτρου τέλοςτηςεγκατάστασης 150mm.. Χρησιμοποιήστε Ηεταιρίαδενείναιυπεύθυνηγιαζημιέςήθορύβουςπου σωλήνα νόμιμα προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ενώ η εγκεκριμένου υλικού.. εγγύησηθεωρείταιάκυρη Αφαιρέστε την επένδυση ασφαλείας (δες Πριν να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του Εικ. επίπλου 1-2) δεν με υπάρχουν το τέλος κομμάτια της εγκατάστασης. ή μέρη του σκελετού. Η που εταιρία εμποδίζουν δεν είναι την υπεύθυνη κατάλληλη εγκατάσταση για ζημιές ή Βεβαιωθείτε θορύβους πρώταπου ότι οπροκαλούνται απορροφητήρας και από η ακατάλληλη επιφάνεια μαγειρέματος εγκατάσταση, αντιστοιχούν ενώ απόλυτα η εγγύηση στην θεωρείται επιθυμητή διάταξη άκυρη. του επίπλου και κατόπιν. Πριν προχωρήσετεμετηνεγκατάσταση να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό Κάντε στην του οπίσθια επίπλου πλευρά δεν της υπάρχουν επιφάνειας κομμάτια μαγειρέματοςμιαοπήδιαμέτρου ή μέρη του σκελετού που εμποδίζουν Σε περίπτωση την μοντέλου κατάλληλη με προϋπάρχουσα εγκατάσταση. μηχανή Βεβαιωθείτε απορρόφησης αφαιρέστε πρώτα πρώτα ότι ο τις απορροφητήρας βίδες και κατόπιν και το γκρουπ η απορρόφησης επιφάνεια για ναμαγειρέματος περάσετε τον αντιστοιχούν απορροφητήραστηνοπή απόλυτα στην επιθυμητή διάταξη Περάσετε τον απορροφητήρα του επίπλου, στην οπή και όπωςφαίνεται κατόπιν προχωρήσετε στηνεικσεπερίπτωσημοντέλουμεπροϋπάρχουσα με εγκατάσταση.. Κάντε μηχανή αφαιρέστε στην τοοπίσθια γκρουπ απορρόφησης πλευρά πριντης να επιφάνειας συνεχίσετε με την εγκατάσταση μαγειρέματος του μηχανήματος μια οπή στο διαμέτρου έπιπλο 108x790mm.. Να Σταθεροποιήστε βάζεις κόλλα τον στο απορροφητήρα κάδρο του στο κατώτερου εσωτερικό μέρους χρησιμοποιώντας της κάπας. τα ειδικά (εικ. παρεχόμενα 2A-2B-2C) εξαρτήματα και Εικ Μοντάρετε στην κατώτερη πλευρά του τοποθετήστε το στο εσωτερικό της οπής απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Εικ που κάνατε στον πάγκο κουζίνας. Στη αφήνοντας μεταξύ του κατώτερου μέρους του συνέχεια, τοποθετήστε το Downdraft στο εξαρτήματοςκαιτουεπίπλουεικαυτήηαπόσταση εσωτερικό του επίπλου. επιτρέπει την κάθοδο του κατά την διάρκεια της Σε σταθεροποίησηςεικώστεναεφαρμόσειαπόλυτα περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή ηκορνίζαμετηνεπιφάνειαεργασίας απορρόφησης, αφαιρέστε πρώτα τις Πρινναβιδώσετεβεβαιωθείτεότιτοέπιπλοείναικάθετο βίδες και κατόπιν το στηνεπιφάνειαμαγειρέματος γκρουπ απορρόφησης για να περάσετε τον Με το απορροφητήρα τέλος της εγκατάστασης στην οπή. και σύνδεσης του Περάσετε προϊόντος ανασηκώστε τον απορροφητήρα τον απορροφητήρα στην οπή, και όπως αφαιρέστετομπλοκθυρίδαςεικ φαίνεται στην Εικ. 3. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενηθέσηπροςταπάνωήπροςτακάτωεικ Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στηνεμπρόσθιαήοπίσθιαπλευράτουαπορροφητήρα. Σταθεροποιήστε Κατόπινεγκατάστασηςτουαπορροφητήραπροχωρήστε τον απορροφητήρα στο στηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού εσωτερικό χρησιμοποιώντας τα ειδικά Σε περίπτωση παρεχόμενα μοντέλου εξαρτήματα εξωτερικής μηχανής (Εικ.4). Μοντάρετε τοποθετήστε κατάλληλα στην το γκρουπ κατώτερη απορρόφησης πλευρά και του προχωρήστεστηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Επιλέξτε την έξοδο (Εικ.5a) αέρα μεταξύ αφήνοντας των παρεχόμενων 2 mm μεταξύ εναλλακτικών του λύσεων κατώτερου Εικ και τοποθετήστε μέρους του τον εξαρτήματος βραχίονασύνδεσης και του επίπλου (Εικ.5b). Αυτή Τοποθετήστεσεπροσβατήθέσητοκουτίηλεκτρονικών η απόσταση επιτρέπει την κάθοδο του εξαρτημάτων κατά την για διάρκεια πιθανές μελλοντικές της σταθεροποίησης επεμβάσεις Εικ (Εικ.5c), συνδέοντας ώστε τα να καλώδια εφαρμόσει με τον απορροφητήρα απόλυτα η πίνακα Εικ σύνδεσμου πόλων Εικ κορνίζα inox με την επιφάνεια εργασίας.. σύνδεσμουνέονεικ Πριν να βιδώσετε, βεβαιωθείτε ότι το Σε μοντέλλα με εξωτερική μηχανήσυνδέστε το καλώδιο έπιπλο είναι κάθετο στην επιφάνεια μηχανής με τον αντίστοιχο συνδετήρα στο κουτί μαγειρέματος.. ηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνεικενώσεπερίπτωση Με χρήσης το εξωτερικού τέλος εγκεφάλου της εγκατάστασης συνδέστε και και τον σύνδεσης συνδετήραπόλωνεικ του προϊόντος, ανασηκώστε τον απορροφητήρα Συνδέστετοπροιόνμετοηλεκτρικόρεύμα και αφαιρέστε το μπλοκ θυρίδας (Εικ. 6).. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενη θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (Εικ. 7b). Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στην εμπρόσθια ή οπίσθια πλευρά του απορροφητήρα. Κατόπιν εγκατάστασης του απορροφητήρα προχωρήστε στην εγκατάσταση του σωλήνα εξαερισμού.. Τοποθετήστε σε προσβατή θέση το κουτί ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις (Εικ. 8), συνδέοντας τα καλώδια με τον απορροφητήρα: πίνακα (Εικ. 9a), σύνδεσμου 9 πόλων (Εικ. 9b), σύνδεσμου νέον (Εικ. 9c). Συνδέστε το προιόν με το ηλεκτρικό ρεύμα. 59

12 Λειτουργια Χρησιμοποιησε την μεγαλυτερη ταχυτητα σε περιπτωση ειδικης συγκεντρωσης ατμων μαγειρεματος Συμβουλεβουμε να αναψετε την απορροφηση λεπτα πριν αρχισει το μαγειρεμα και να την αφησετε σε λειτουργια μετα απο το τελοςτουμαγειρεματοςακομαγιαλεπταπεριπου Ο απορροφητήρας διαθέτει σύστημα για τον έλεγχοτουφωτισμούκαιτηςταχύτηταςαπορρόφησης Για την χρήση του διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίεςχρήσεως Ο απορροφητήρας μπορεί να ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίουτοοποίοπαρέχεταισαναξεσουάρδείτε την παράγραφο σχετική με την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Πλήκτροκαθυστερείτοσβήσιμοτουαπορροφητήρα μεχρονοδιακοπήσεμερικάλεπτά Με το τέλος του προβλεπόμενου χρόνου ο απορροφητήραςσβήνει Οχρονοδιακόπτηςλειτουργείωςεξής ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά Πιέζονταςτακαιοαπορροφητήραςβγαίνειαπό τηνδιαδικασίαχρονοδιακοπήςκαιηταχύτηταδύναμη απορρόφηση αυξάνει η ελαττώνεται ανάλογα με τα πλήκτρα που πιέζετε Κατά την διαδικασία χρονοδιακοπής το σχετικό με την ταχύτητα αναβοσβήνει Πλήκτρο Μειώνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Το Πλήκτρο δεν ανοίγεικλείνει την επιφάνεια απορρόφησης Πλήκτρο Αυξάνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης ΠλήκτροΑνάβειτοφως Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν ανάβειτοφως ΠλήκτροΑνοίγεισηκώνειηκλείνειχαμηλώνειτην επιφάνειααπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώτα ανοίγει την επιφάνεια απορρόφησης και κατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε ταχύτητα το Πλήκτρο πρώτα σβήνει την επιφάνεια απορρόφησης και εάν είναι ανοικτή σβήνει και το φως και κατόπιν την επιφάνεια απορρόφησης Πληροφορίεςχρήσης Κατά την διάρκεια του ανοίγματος της εμπρόσθιας επιφάνειαςλόγωεργασιώνκαθαρισμούόλεςοιηλεκτρονικές καικινητικέςλειτουργίες Ασφάλειαέναντιατυχημάτωνόταντοκλείσιμοτου εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο σταματάει η διαδικασία κλεισίματοςκαιηεπιφάνειαανεβαίνει Ένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους Κάθε ώρες χρήσης ο απορροφητήρας αναφέρει την ένδειξηκορεσμούφίλτρωνκαιτηνανάγκηκαθαρισμούτους Ηένδειξηαναφέρεταιμέσωταυτόχρονηςφωτεινήςενδείξεως όλωντωνταχύτηταςαπορρόφησης ένδειξηςκορεσμούφίλτρωνλίπους Κατόπινκαθαρισμούφίλτρωνλίπουςπιέστετοπλήκτρο γιαπερισσότεροαπό Σημείωσηηένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους δενφαίνεταιεάνοαπορροφητήραςείναισβηστόςκαι άσχεταμετηνθέσητηςεπιφάνειαςαπορρόφησης 60

13 Χρήσητουτηλαχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο είναι σε θάση να ελέγχει όλες τις λειτουργίεςτουαπορροφητήρα Επιλογήτωνταχυτήτωνισχύςαπορρόφησης Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πλήκτροχωρίςεπιλογές καιαπεικόνισητουσήματοςκορεσμούτων φίλτρων Επιλογήτηςταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πατήστετοπλήκτρο ήτο μέχριναεμφανιστείστο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο ή το πλήκτρο αντίστοιχαγιανααυξηθείήναελαττωθείήνασβήσειη ταχύτηταισχύςαπορρόφησης Απορροφητήρας σβηστός και επιφάνεια απορρόφησης κλειστή πιέζοντας το ή το ο απορροφητήρας ενεργοποιεί την επιφάνεια απορρόφησης και περνάει σε ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Απορροφητήραςαναμμένοςκαιεπιφάνειααπορρόφησης ανοικτή πιέζοντας το φορά σβήνετε τον απορροφητήρα με την επόμενη φορά κλείνει η επιφάνεια απορρόφησηςεαναναμμένοσβήνειτοφως Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πιέζοντας το ή το μέχρι εμφάνισης στο τηλεχειριστήριοτουσυμβόλου Το κεντρικό φως μπορεί να ανάψει και να σβήσει με τρόπους πιέζονταςτοήτογιαναανάψειήνασβήσει τοκεντρικόφως πιέζονταςτο γιαναπεράσετεαπόσεκαι ανάποδα ΣημείωσηΕάνηεπιφάνειαείναικλειστήτοπλήκτροπου τηνανοίγειανάβειπρώτατοφως Σημείωση Με ανοικτό το φως πιέζοντας το φορά σβήνετε την απορρόφηση εάν δεν έχετε επιλέξει δύναμη απορρόφησηςπιέζονταςτοακόμαφορά και απεικόνιση του σήματος κορεσμού των φίλτρων Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα σε μια οποιαδήποτε ταχύτητα απορρόφησης δες και παράγραφο Έλεγχος της ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πιέζοντας το ή το μέχρι να εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε ταυτόχρονα και για περισσότερα από δευτερόλεπτα τα πλήκτρα και τα ταχύτητας απορρόφησης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το του σήματος ένδειξης έχει πραγματοποιηθεί Συντήρησητουτηλεχειριστήριου Καθαρισμόςτουτηλεχειριστήριου Καθαρίστετοτηλεχειριστήριομεέναμαλακόπανίκαιμεένα ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού χωρίς ουσίες που να χαράζουν Αντικατάστασητηςμπαταρίας Ανοίξτετονχώροτηςμπαταρίαςκάνονταςμοχλόμεένα μικρόπλατύκατσαβίδι Αντικαταστήστετηνμπαταρίαμεμίανέατώντύπου ΜΝ Κατά την εισαγωγή της μπαταρίας να διατηρηθεί η πολικότιταόπωςενδεικνύεταιστονχώροτηςμπαταρίας Ξανακλείστετονχώροτηςμπαταρίας Καταστροφήτωνμπαταριών Η καταστροφή των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωναμετιςνόμιμεςκαιπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςμην πετάτετιςάδειεςμπαταρίεςμαζίμεάλλακοινάαπορρίμματα Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται πάντοτε με ειδικάπροβλεπόμενοκαισίγουροτρόπο Για μια καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με την προστασίατουπεριβάλλοντοςτηνανακύκλωσηκαιτην καταστροφή των μπαταριών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο ανακύκλωσης απορριμμάτων Ανωμαλίεςλειτουργίας ΟΑπορροφητήραςδενλειτουργει Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Έχετεεπιλέξεικάποιαταχύτητααπορρόφησης Ηεπιφάνειαλειτουργίαςέχεικλείσεικανονικά ΗσύνδεσηπόλωνέχειγίνεικανονικάΕικ Τοκόκινοκουμπίτουπουβρίσκεταιπάνωαπότο κουτίηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνέχειπιεστεί Στηνσύνδεσηπόλωνβεβαιωθείτεότιτακαλώδιαείναι κανονικά συνδεδεμένα στην πρίζα κατά την διάρκεια της σύνδεσης η πολύ πίεση στα καλώδια μπορεί να λυγίσειτιςσυνδέσεις Οαπορροφητήραςδενλειτουργείκανονικά Βεβαιωθετεότι Η ταχύτητα απορρόφησης είναι αρκετή για τον εξαερισμότωνατμ ψνκαικαπνώνμαγειρεύματος Ηκουζίνααερίζεταιαρκετάέτσιώστεναπαρέχεισημείο εξαερισμούενώτοφίλτροάνθρακαδενείναιφθαρμένο Απορροφητήραςμοντέλουφιλτραρίσματος Οσωλήναςεξαγωγήςατμούδενεμποδίζεταιαπόκάτι Οι βαλβίδες μη επιστροφής της ομάδας απορόφησης είναιελεύθερεςναπεριστρέφονται Ο απορροφητήρας σταματάει κατά την διάρκεια της λειτουργίας Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Ο μαγνητοθερμικός διαφορικός διακόπτης δεν λειτούργησε 61

14 Συντηρηση Προσοχή Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησηςαποσυνδέστετοναπορροφητήρααπότορεύμα αφαιρώνταςτηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρική παροχή ρεύματοςηπιέστετοκόκκινοπλήκτροτηςσυσκευήςελέγχου Εικ Μετοτέλοςτηςεργασίαςκαθαρισμούεπανασυνδέστεόλατα μέρηκαιφίλτρατουαπορροφητήρακαιβεβαιωθείτεγιατην κατάλληλη εγκατάσταση τους Σε αντίθετη περίπτωση ο απορροφητήραςδενλειτουργεί Καθαρισμος Ο απορροφητηρας πρεπει να καθαριζεται συχναεσωτερικα και εξωτερικα Τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα με την οποίαγίνεταιησυντήρησητώνφίλτρωνγιαταλίποιγιατον καθαρισμόχρησιμοποιήστεέναυγρόπανίμεουδέτεραυγρά απορρυπαντικάαποφύγετετηχρήσηλειαντικώνμέσων ΜΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕΑΛΚΟΟΛ Προσοχή Η μη συμμόρφωση με τουςκανόνες καθαρισμού τουμηχανήματοςκαιτηςαντικατάστασηςτωνφίλτρωνμπορεί ναπροκαλέσεικίνδυνουςπυρκαγιάςσαςσυμβουλεύουμενα ακολουθείτεπιστάτιςπαρούσεςοδηγίες Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανές βλάβες της μηχανής πυρκαγιέςπουοφείλονταισελανθασμένησυντήρησηήστην μησυμμόρφωσημετιςπαρούσεςοδηγίες Αντικαταστασηλαμπες Πριν απο καθε εργασια συντηρησης αποσυνδεσε τον απορροφητηρααποτοηλεκτρικορευμα Προσοχή Πρίν ακουμπήσεις τις λάμπες σιγουρεύσου οτι είναικρύες ΓιανααντικαταστήστετιςλάμπεςΝέονακολουθήστετηνεξής διαδικασία ανασηκώστετηναποσπάσιμηεπιφάνειααπορρόφησης Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος βγάλτε την πρίζα η ανοίξτε τον διακόπτη ή πιέστε το κόκινο κουμπί του κιβωτίουελέγχουεικ Αφαιρέστε τις βίδες σταθεροποίησης όπως φαίνεται στηνεικ ΑφαιρέστετηνανώτερηεμπρόσθιαεπιφάνειαΕικ ΑφαιρέστετηνλάμπαΕικκαιαντικαταστήστετην με άλλη όμοιων τεχνικών χαρακτηρηστικών Σε περιπτωση που ο φωτισμος δεν θα λειτουργησει ελεγξε τηνσωστητοποθετησητηςλαμπαςστηνθεσηπρινκαλεσεις τηντεχνικηβοηθεια Φιλτρογιαταλιποι Συγκρατεί τα μόρια λίπους που προέρχονται από το ψήσιμο Πρεπει να καθαριζεται μια φορα τον μηνα ή όταν το σύστημαένδειξηςκορεσμούτωνφίλτρωνεάνπροβλέπεται στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει δείχνει αυτή την αναγκαιότητα με απορρυπαντικα που δεν χαραζουν στο χεριηστοπλυντηριοπιατωνσεχαμηλεςθερμοκρασιες και σε συντομο κυκλο Με το πλυσιμο στο πλυντηριο το μεταλλικοφιλτρογιαταλιποιμπορειναχασειτοχρωμααλλα οιδικεςτουιδιοτητεςφιλτραρισματοςδενμεταβαλλονται Μοντάρισμα και αποσυναρμολόγηση φίλτρων λίπους και άνθρακα γίνονται με την αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςανοικτήγιααυτότονλόγοπιέστετοπλήκτρο αφαιρέστε την εμπρόσθια επιφάνεια πιέζοντας ταυτόχροναστηνανώτερηπλευράτηςπλευρικήςεπιφάνειας Εικ Η επιφάνει κυλάει μπροστά ελευθερώνοντας την πρόσβασητωνφίλτρωνλίπουςεικ Φιλτροανθρακαμονογιατοντυπο φιλτραρισματος Συγκρατει τις δυσαρεστες οσμες που προερχονται απο τοψησιμο Οκορεσμόςτουφίλτρουεξακριβώνεταιμετάαπόμίαμεγάλη χρονικάχρήσηανάλογαμετοντύποτηςκουζίναςκαιαπότην συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για τα λίποι Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αντικατάσταση του φίλτρου το αργότεροκάθετέσσεριςμήνες ΔΕΝμπορείναπλυθείήνααναγεννηθεί Βάλτε τα φίλτρα άνθρακα μόνο όταν έχετε αφαιρέσει τα φίλτραλίπουςεικδενπαρέχονται 62

15 0511 LIB Ed. 03/ GM 09/12 KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE GmbH Küppersbuschstraße 16 - D Gelsenkirchen - Postfach D Gelsenkirchen Telefon (0209) Telefax (0209)

Isolaella Design Team Elica I2YEA Ed. 06/06 3 x Ø 6 mm A R x 4 3 x 4.5x36mm B S x 4 150 cm C D E F x 3 4 x Ø 10 mm 4 x 6x70mm G x 3 H T x 4 M K I U x 4 6 x Ø 2,9x6,5 8 x Ø 3,5x6,5 Z 3 x Ø M4x14 1 O P Q

Διαβάστε περισσότερα

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi Mini Om Design Lorenzo Lispi LI2WRD Ed.08/08 EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συμβουλευσου και τα σχηματα των προηγουμενων σελιδων, με αλφαβητικες αναφορες, που βρισκονται στο ερμηνευτικο κειμενο.

Διαβάστε περισσότερα

DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DKG 9415X DKG 9415EX DKG 6415X DKG 6415EX EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07 Om Design Team Elica LI2FGF Ed. 09/07 6 1 3 2 1 2 G 3 C D D 11A 11F F B B (x18) 6 10 (x18) 6 3 8 7 8 9 2 9 1 30 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL Περιγραφη απορροφητηρα - Εικ.1 1 Ταµπλο ελεγχου 2 Φιλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ DKG 6545 E DKG 6545 EX DKG 9545 E DKG 9545 EX EN Οδηγίες για την τοποθέτηση και τη χρήση Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

www/general-service.gr LI117C Ed. 09/07

www/general-service.gr LI117C Ed. 09/07 LI11C Ed. 09/0 Menhir by David Lewis i 1 3 1 5 g g j h A g g 3 3 3 3 1,5 190 5 1 9 8 8 5 G F 13a 13b 13a 10F 13b 10A 13a 1a 1b 1a 1b 1 1 11 11 18-1 18-5 18-18- 1 1b 1b 18-3 18-18- 1 18-8 1a 1 1 3 5 8 18

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis Futura By David Lewis LI11N Ed. 09/07 8 9 7 6 1 4 3 2 5 1 Fig. 1 f Fig. 2 2 j g g i g g Fig. 3 3 h Fig. 4 4 13 G 1 B 12 3 4-10 6 8 A 12 D 11 2 9 5 7 7 5 G 15 D 16 16 14 18 18 17 6 23 G 23 22 G 20 22 G

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE KD GE IKD GE

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE KD GE IKD GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07 Artica meteo Design Team Elica LI2G4C Ed. 09/07 6 7 5 3 2 4 f g j g i 2 g g h c b a 3 4 = X = G 20a X H 20a 4 H 20b G 5 20b 7-6 4 B 9 8 6 8 9 B 9 8 5 C 2 8 9 3 2 0 7 3 5 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Λειτουργία, 5 Έκδοση φίλτρου Έκδοση με σωλήνα εξόδου αέρα HZTL 9 IX Συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы WHT631E2X / E100DI1S40BD2HTB WHT621E5X / E076DI1S35BB2HPB WHT931E2X / E100DI1S40BD2HTB WHT921E5X / E076DI1S35BB2HPB WHT641E4XBG / E100DI1S40BD2HCTB WHT621E3XBG

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

KD GE KD GE

KD GE KD GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

EDL E EDL E EDL BGE EDL WGE

EDL E EDL E EDL BGE EDL WGE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD W/ J. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD W/ J. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы

COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы COOKER HOOD Кухонная вытяжка Асүй сорып шығарғышы WHI641E6XGB / E077I1S40BD2HCTB WHI641E6XGW / E077I1S40BD2HCTB WHI621E1XGB / E077I1S35BB2HPB WHI621E1XGW / E077I1S35BB2HPB WHI941E6XGB / E077I1S40BD2HCTB

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ - ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UHΒ-831 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. Φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3290 3300 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 81 0/ M ax 10 60 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 1 2 3 4 3290 5 3290 1 20 2 3 6 5 3300 1) Καμινάδα 2) Σώμα Απορροφητήρα 3) Πίνακας Ελέγχου 4) Αλουμίνιο Φίλτρο Κασετίνα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Εικ. 1 Fig. 2 Εικ. 3 Fig. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 8 Εικ. 7 Εικ. 9 ΓΕΝΙΚΑ Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07 Artica Desin Team Elica LI09C Ed. 09/07 6 7 5 3 4 f j i c a 3 h b 4 0a X G F X H 0a 4 X H F G G 0b 5 0b 7-6 4 9 8 6 8 9 B 9 8 5 8 9 3 0 7 3 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συµβουλευσου και τα σχηµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης EL Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG LB E LB E. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG LB E LB E. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE-CN KD GE-CN

BEDIENUNGSANWEISUNG KD GE-CN KD GE-CN BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de utilizaçao e instalaçao Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Λαμβάνεται υπόψη το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με

Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με Ικανοποιούν τις προδιαγραφές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ασφάλειας που προβλέπονται από τις Οδηγίες: 89/336/CEE της 3 Μαΐου1989 με μεταγενέστερες τροποποιήσεις (Οδηγία 92/31/CEE της 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το ηλεκτρικό αμαξίδιο είναι εύκολο στη χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινήσει το αμαξίδιο μπροστά, πίσω ή να περιστραφεί στο ίδιο σημείο και όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα