Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE"

Transcript

1 Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

2 2

3 3

4 1 2 2A 2B 2C 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο Δεν λαμβανουμε ευθυνες για τυχον δυσχερειες ζημιες η πυρκαγιες που προκαλουνται στην συσκευη και προερχονται απο την μη τηρηση των οδηγιων πουαναφερονταισεαυτοτοεγχειριδιο Οαπορροφητήραςμπορείναπαρουσιάσειδιαφορέςσε σχέση με τα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου αλλά οι οδηγίες χρήσης συντήρησης και εγκατάστασης παραμένουνοιίδιες Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο και συμβουλευτείτε το ότανσαςχρειάζεταισεπερίπτωσηπώλησηςδανεισμού ήμετακόμισηςβεβαιωθείτεότιβρίσκεταισυσκευασμένο μαζίμετοπροϊόν Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντοςκαιγιατηνασφάλειασας Μην επιφέρετε ηλεκτρικές ή μηχανικές αλλαγές στο προϊόνήστουςσωλήνεςεξαέρωσης Σημείωση Οι ειδικές ενδείξεις με το σύμβολο είναι εξαρτήματαπροαιρετικάπαρέχονταιμόνοσεμερικάμοντέλα ήδενπαρέχονταικαθόλουπρέπεινααποκτηθούν Προηδοποιησεις Προσοχή Μήν συνδέσετε τον απορροφητήραμετο ρευμα εάνηεγκατάστασηδενέχειτελειώσει Πριν απο κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστετοναπορροφητήρααποτορεύμααφαιρώντας τηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρικήπαροχήρευματος για όλες τις επεμβάσεις εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντιαεργασίας Για όλες τις λειτουργίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντια Τοπαρόνπροιόνδενείναικατάλληλογιαχρήσηαπόπαιδιά ή από άτομα με μειωμένες αισθητήριες σωματικές ή πνευματικέςικανότητεςμεέλλειψηκατάλληληςεμπειρίαςκαι γνώσηςεκτόςκαιεάναυτάέχουνλάβεικατάλληληειδίκευση και επίβλεψη ώς προς την χρήση του προιόντος από ανθρώπουςυπεύθυνουςγιατηνπροσωπικήτουςασφάλεια Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μήν παίζουνμετηνπαρούσασυσκευή Δεν πρέπει να χρησιμοποιήται ποτέ ο απορροφητήρας εάν δενείναιορθάμονταρισμένηησχάρα ΟαπορροφητήραςδενπρέπειΠΟΤΕναχρησιμοποιήταιώς επιφάνειαστήριξηςεκτόςκαιεάνείναιρητάενδεδειγμένο Ο χώρος πρέπει να έχει ικανοποιητικό αερισμό όταν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιήται ταυτόχρονα με άλλεςσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλακαυστικάυλικά Ο απορροφούμενος αέρας δεν πρέπει να καταλήγει σε ένα αγωγό που χρησιμοποιήται για την εκκένωση των καπνών πουδημιουργούνταιαπόσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλα καυστικά υλικά Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγεςκάτωαπότοναπορροφητήρα Ηχρήση ελεύθερης φλόγας προκαλείζημιέςστα φίλτρακαι είναι δυνατόν να προκαλέσει πυραγιές γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξητουυπερθερμενόμενουλαδιού Οι προσιτές επιφάνειες μπορεί να υπερθερμανθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με συσκευές μαγειρέματος Οσοαναφοράτατεχνικάμέτρακαιταμέτραασφαλείαςπου πρέπει να εφαρμοστούν για την εκκένωση των καπνών πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ότι προβλέπεται από τουςκανονισμούςτωναρμόδιωντοπικώναρχών Οαπορροφητήραςπρέπεινακαθαρίζεταισυστηματικάτόσο εσωτερικάόσοκαιεξωτερικάτουλαχιστονμιαφορατο ΜΗΝΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονταιστοπαρόνφυλλάδιο Η μή τήρηση των κανόνων καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων επιφέρεικινδύνουςπυρκαγιάς Μηνχρησιμοποιείτεήαφήνετετοναπορροφητήραχωρίςτις λάμπες σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Είμαστε ανεύθυνοι για ενδεχόμενα απρόβλεπτα ζημιές ή πυρκαγιές που θα προκληθούν στην συσκευή και θα προέλθουναποτηνμήτήρησητωνοδηγιώνπουαναφέρονται σαυτότοεγχειρίδιο Κατά την διάρκεια της μετακίνησης του απορροφητήρα μην στηρίζεστε με τα χέρια στην αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςτουμηχανήματος Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με διακόπτες ασφαλείας που εμποδίζουν την λειτουργία του ενόσω είναι ανοικτήηεμπρόσθιαεπιφάνειαφίλτρων Στην προσπάθεια να σας παρουσιάζουμε πάντοτε τις καλύτερεςσυσκευέςδιατηρούμετοδικαίωμαναεπιφέρουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση στα τεχνικά και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής Σε περίπτωση μοντέλου με εξωτερική μηχανή απορρόφησης για την καλή λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήστε μηχάνηματηςίδιαςεταιρίαςκατασκευής ΑυτήησυσκευήφέρεισήμανσησύμφωναμετηνΕυρωπαϊκή οδηγία ΕΕ σχετικά με τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά καιηλεκτρονικάεξαρτήματα Εξασφαλίζονταςότιτοπροϊόναυτόαπορρίπτεταισωστάθα βοηθήσετεστηνπρόληψηπιθανάαρνητικώνεπιπτώσεωνγια το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία οι οποίες θα μπορούσανναδημιουργηθούναπότονακατάλληλοχειρισμό αυτούτοπροϊόντοςωςαπόρριμμα Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουντοπροϊόνυποδεικνύειότιαυτήησυσκευήδεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα Αντί για αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία γιατηνδιάθεσητωναπορριμμάτων Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού 57

10 του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείοτηντοπικήςαυτοδιοίκησηςτηντοπικήσαςυπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατεαυτότοπροϊόν Χρήση Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστεναμπορείναχρησιμοποιηθείωςτύποςαπορρόφησης εξωτερικής εκκένωσης ή ως τύπος φιλτραρίσματος εσωτερικήςανακύκλωσης Τύποςαπορρόφησης Οιατμοίαποβάλλονταιστοεξωτερικόπεριβάλλονμέσωενός αγωγούεξαερισμούπουβρίσκεταιστηνφλάντζασύζευξης Ηδιάμετροςτουαγωγούεξαερισμούπρέπειναείναι αντίστοιχημετηνδιάμετροτηςδακτυλίουσύνδεσης ΠροσοχήΟσωλήναςεξαερισμούδενπαρέχεταικαιπρέπει νααγοραστεί Στηνοριζόντιαπλευράτουοσωλήναςπρέπειναέχειμια ελαφριάκλίσηπροςταεπάνωπερίπουώστεναμπορεί ναεξαερίζειπιοεύκολα Εάνοαπορροφητήραςέχειφίλτραάνθρακααυτάπρέπεινα αφαιρεθούν Τύποςφιλτραρίσματος ΟΙαέραςπουεισέρχεταιπρέπεινακαθαριστείαπόταλίπη καινααρωματιστείπρινναδιοχετευτείστοεσωτερικότου δωματίουγιαναχρησιμοποιήσετετοναποροφητήραγια αυτόντονσκοπόπρέπειναεγκαταστήσετεένα συμπληρωματικόσύστημαφιλτραρίσματοςμεενεργό άνθρακα Σημείωση ο ανακυκλώσιμος αέρας μέσω των φίλτρων άνθρακα επανέρχονται στην κουζίνα μέσω των πλαϊνών οπώντηςσυσκευήςεικ Μπλοκάρισματηςβαλβίδαςχωρίςεπιστροφή Πριν να συνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα εξόδου του αέρα βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες της ομάδας απορρόφησης είναι ελεύθερες και δεν εμποδίζονται στην περιστροφή τους Εικ Ταμοντελαχωριςκινητηρααπορροφησηςλειτουργουνμονο σετυποαπορροφησηςκαιπρεπειναειναισυνδεμενοισεμια περιφεριακημοναδααπορροφησηςδενπαρεχεται Οι οδηγίες σύνδεσης παρέχονται με την περιφερειακή μονάδααπορρόφησης Εγκατασταση Κατά την εγκατάσταση του απορροφητήρα σας συμβουλεύουμε να αφήσετε τουλάχιστον μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των εξαρτημάτων που πιθανόν βρίσκονταιπάνωαπότοναπορροφητήρα Αυτό διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο της επιφάνειας απορρόφησηςενώαφήνειελεύθερητηνπεριοχήτουπίνακα χειρισμούτουαπορροφητήρα ΠΡΟΣΟΧΗΤοποθετήστετομεταλλικόκουτίπουπεριέχειτα ηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόστασηόχιμικρότερητων από την επιφάνεια μαγειρέματος υγραερίου ή οπωσδήποτε σε απόσταση μεγαλύτερη των από την επιφάνειααπορρόφησης ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σας συνιστούμε να τοποθετήστε το μεταλλικό κουτίπουπεριέχειταηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόσταση μεγαλύτερη των από το δάπεδο και σε αρκετή απόστασηαπότιςπηγέςθέρμανσηςπλευρέςτουφούρνουή επιφάνειαμαγειρέματος Εάνοιοδηγίεςεγκατάστασηςτουσυστήματοςψησίματοςμε αέριο καθορίζουνμιαμεγαλύτερηαπόστασηπρέπεινατην λάβειςυπόψη Ηλεκτρικησυνδεση Η ηλεκτρική εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεταιαπόεξειδικευμένοτεχνικό Η τάση των κεντρικών αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην χαρακτηριστική ετικέτα τοποθετημένηστοεσωτερικότουαπορροφητήραεάνλείπει η πρίζα συνδέστε τον απορροφητήρα με παροχή ρευματος που σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς πρέπει να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη Εάν λείπει η πρίζα προβλεπόμενη σύνδεση απευθείας με το ρευμα ή η πρίζα δεν είναι σε προσιτή ζώνη εφαρμόστε έναν διπολικό διακόπτη ώστε να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας και απαγκίστρωσης του συστηματος σε περίπτωση υπέρτασης ΙΙΙσύμφωναμετιςοδηγίεςκαιτουςκανόνεςεγκαταστάσεως Προσοχή πριν να συνδέσετε το σύστημα του απορροφητήρα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την σωστή του λειτουργία να ελέγχετε πάντοτεεάντοκαλώδιοσύνδεσηςείναιορθάμονταρισμένο ΠροσοχήΗ αντικατάσταση του καλωδίου παροχής πρέπει να πραγματοποιηθεί από την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσιώνώστενααποτραπείκάθεκίνδυνος 58

11 Εγκατασταση Πρινναπροχωρήσετεστηνεγκατάστασητουαπορροφητήρα ελέγξτε εάν όλα τα μέρη του είναι ακέραια Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε τον πωλητή και μην συνεχίσετε με την εγκατάσταση του απορροφητήρα Επιπλέον διαβάστε προσεκτικάτιςοδηγίεςχρήσεωςπουπαρέχονται. Χρησιμοποιήστεσωλήναεξαερισμούμήκουςμικρότερου σωλήνα εξαερισμού μήκους τωνμέτρων μικρότερου των 5 μέτρων.. Ελαχιστοποιήστετιςγωνίεςγιατίμειώνουνκατάμέτρο τις γιατί κατά τηνδύναμηαπορρόφησηςπχμεγωνίεςτομήκος 1 μέτρο απορρόφησης (πχ: τουσωλήναδενπρέπειναυπερβαίνειταμέτρα με 2 γωνίες 90, μήκος σωλήνα δεν Αποφεύγετεαπότομεςαλλαγέςκατευθύνσεων πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα).. Αποφεύγετε Χρησιμοποιήστεσωλήνασταθερήςδιαμέτρου απότομες αλλαγές κατευθύνσεων. Χρησιμοποιήστεσωλήνανόμιμαεγκεκριμένουυλικού. Χρησιμοποιήστε ΑφαιρέστετηνεπένδυσηασφαλείαςδεςΕικμετο σωλήνα σταθερής διαμέτρου τέλοςτηςεγκατάστασης 150mm.. Χρησιμοποιήστε Ηεταιρίαδενείναιυπεύθυνηγιαζημιέςήθορύβουςπου σωλήνα νόμιμα προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ενώ η εγκεκριμένου υλικού.. εγγύησηθεωρείταιάκυρη Αφαιρέστε την επένδυση ασφαλείας (δες Πριν να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του Εικ. επίπλου 1-2) δεν με υπάρχουν το τέλος κομμάτια της εγκατάστασης. ή μέρη του σκελετού. Η που εταιρία εμποδίζουν δεν είναι την υπεύθυνη κατάλληλη εγκατάσταση για ζημιές ή Βεβαιωθείτε θορύβους πρώταπου ότι οπροκαλούνται απορροφητήρας και από η ακατάλληλη επιφάνεια μαγειρέματος εγκατάσταση, αντιστοιχούν ενώ απόλυτα η εγγύηση στην θεωρείται επιθυμητή διάταξη άκυρη. του επίπλου και κατόπιν. Πριν προχωρήσετεμετηνεγκατάσταση να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό Κάντε στην του οπίσθια επίπλου πλευρά δεν της υπάρχουν επιφάνειας κομμάτια μαγειρέματοςμιαοπήδιαμέτρου ή μέρη του σκελετού που εμποδίζουν Σε περίπτωση την μοντέλου κατάλληλη με προϋπάρχουσα εγκατάσταση. μηχανή Βεβαιωθείτε απορρόφησης αφαιρέστε πρώτα πρώτα ότι ο τις απορροφητήρας βίδες και κατόπιν και το γκρουπ η απορρόφησης επιφάνεια για ναμαγειρέματος περάσετε τον αντιστοιχούν απορροφητήραστηνοπή απόλυτα στην επιθυμητή διάταξη Περάσετε τον απορροφητήρα του επίπλου, στην οπή και όπωςφαίνεται κατόπιν προχωρήσετε στηνεικσεπερίπτωσημοντέλουμεπροϋπάρχουσα με εγκατάσταση.. Κάντε μηχανή αφαιρέστε στην τοοπίσθια γκρουπ απορρόφησης πλευρά πριντης να επιφάνειας συνεχίσετε με την εγκατάσταση μαγειρέματος του μηχανήματος μια οπή στο διαμέτρου έπιπλο 108x790mm.. Να Σταθεροποιήστε βάζεις κόλλα τον στο απορροφητήρα κάδρο του στο κατώτερου εσωτερικό μέρους χρησιμοποιώντας της κάπας. τα ειδικά (εικ. παρεχόμενα 2A-2B-2C) εξαρτήματα και Εικ Μοντάρετε στην κατώτερη πλευρά του τοποθετήστε το στο εσωτερικό της οπής απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Εικ που κάνατε στον πάγκο κουζίνας. Στη αφήνοντας μεταξύ του κατώτερου μέρους του συνέχεια, τοποθετήστε το Downdraft στο εξαρτήματοςκαιτουεπίπλουεικαυτήηαπόσταση εσωτερικό του επίπλου. επιτρέπει την κάθοδο του κατά την διάρκεια της Σε σταθεροποίησηςεικώστεναεφαρμόσειαπόλυτα περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή ηκορνίζαμετηνεπιφάνειαεργασίας απορρόφησης, αφαιρέστε πρώτα τις Πρινναβιδώσετεβεβαιωθείτεότιτοέπιπλοείναικάθετο βίδες και κατόπιν το στηνεπιφάνειαμαγειρέματος γκρουπ απορρόφησης για να περάσετε τον Με το απορροφητήρα τέλος της εγκατάστασης στην οπή. και σύνδεσης του Περάσετε προϊόντος ανασηκώστε τον απορροφητήρα τον απορροφητήρα στην οπή, και όπως αφαιρέστετομπλοκθυρίδαςεικ φαίνεται στην Εικ. 3. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενηθέσηπροςταπάνωήπροςτακάτωεικ Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στηνεμπρόσθιαήοπίσθιαπλευράτουαπορροφητήρα. Σταθεροποιήστε Κατόπινεγκατάστασηςτουαπορροφητήραπροχωρήστε τον απορροφητήρα στο στηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού εσωτερικό χρησιμοποιώντας τα ειδικά Σε περίπτωση παρεχόμενα μοντέλου εξαρτήματα εξωτερικής μηχανής (Εικ.4). Μοντάρετε τοποθετήστε κατάλληλα στην το γκρουπ κατώτερη απορρόφησης πλευρά και του προχωρήστεστηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Επιλέξτε την έξοδο (Εικ.5a) αέρα μεταξύ αφήνοντας των παρεχόμενων 2 mm μεταξύ εναλλακτικών του λύσεων κατώτερου Εικ και τοποθετήστε μέρους του τον εξαρτήματος βραχίονασύνδεσης και του επίπλου (Εικ.5b). Αυτή Τοποθετήστεσεπροσβατήθέσητοκουτίηλεκτρονικών η απόσταση επιτρέπει την κάθοδο του εξαρτημάτων κατά την για διάρκεια πιθανές μελλοντικές της σταθεροποίησης επεμβάσεις Εικ (Εικ.5c), συνδέοντας ώστε τα να καλώδια εφαρμόσει με τον απορροφητήρα απόλυτα η πίνακα Εικ σύνδεσμου πόλων Εικ κορνίζα inox με την επιφάνεια εργασίας.. σύνδεσμουνέονεικ Πριν να βιδώσετε, βεβαιωθείτε ότι το Σε μοντέλλα με εξωτερική μηχανήσυνδέστε το καλώδιο έπιπλο είναι κάθετο στην επιφάνεια μηχανής με τον αντίστοιχο συνδετήρα στο κουτί μαγειρέματος.. ηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνεικενώσεπερίπτωση Με χρήσης το εξωτερικού τέλος εγκεφάλου της εγκατάστασης συνδέστε και και τον σύνδεσης συνδετήραπόλωνεικ του προϊόντος, ανασηκώστε τον απορροφητήρα Συνδέστετοπροιόνμετοηλεκτρικόρεύμα και αφαιρέστε το μπλοκ θυρίδας (Εικ. 6).. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενη θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (Εικ. 7b). Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στην εμπρόσθια ή οπίσθια πλευρά του απορροφητήρα. Κατόπιν εγκατάστασης του απορροφητήρα προχωρήστε στην εγκατάσταση του σωλήνα εξαερισμού.. Τοποθετήστε σε προσβατή θέση το κουτί ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις (Εικ. 8), συνδέοντας τα καλώδια με τον απορροφητήρα: πίνακα (Εικ. 9a), σύνδεσμου 9 πόλων (Εικ. 9b), σύνδεσμου νέον (Εικ. 9c). Συνδέστε το προιόν με το ηλεκτρικό ρεύμα. 59

12 Λειτουργια Χρησιμοποιησε την μεγαλυτερη ταχυτητα σε περιπτωση ειδικης συγκεντρωσης ατμων μαγειρεματος Συμβουλεβουμε να αναψετε την απορροφηση λεπτα πριν αρχισει το μαγειρεμα και να την αφησετε σε λειτουργια μετα απο το τελοςτουμαγειρεματοςακομαγιαλεπταπεριπου Ο απορροφητήρας διαθέτει σύστημα για τον έλεγχοτουφωτισμούκαιτηςταχύτηταςαπορρόφησης Για την χρήση του διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίεςχρήσεως Ο απορροφητήρας μπορεί να ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίουτοοποίοπαρέχεταισαναξεσουάρδείτε την παράγραφο σχετική με την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Πλήκτροκαθυστερείτοσβήσιμοτουαπορροφητήρα μεχρονοδιακοπήσεμερικάλεπτά Με το τέλος του προβλεπόμενου χρόνου ο απορροφητήραςσβήνει Οχρονοδιακόπτηςλειτουργείωςεξής ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά Πιέζονταςτακαιοαπορροφητήραςβγαίνειαπό τηνδιαδικασίαχρονοδιακοπήςκαιηταχύτηταδύναμη απορρόφηση αυξάνει η ελαττώνεται ανάλογα με τα πλήκτρα που πιέζετε Κατά την διαδικασία χρονοδιακοπής το σχετικό με την ταχύτητα αναβοσβήνει Πλήκτρο Μειώνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Το Πλήκτρο δεν ανοίγεικλείνει την επιφάνεια απορρόφησης Πλήκτρο Αυξάνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης ΠλήκτροΑνάβειτοφως Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν ανάβειτοφως ΠλήκτροΑνοίγεισηκώνειηκλείνειχαμηλώνειτην επιφάνειααπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώτα ανοίγει την επιφάνεια απορρόφησης και κατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε ταχύτητα το Πλήκτρο πρώτα σβήνει την επιφάνεια απορρόφησης και εάν είναι ανοικτή σβήνει και το φως και κατόπιν την επιφάνεια απορρόφησης Πληροφορίεςχρήσης Κατά την διάρκεια του ανοίγματος της εμπρόσθιας επιφάνειαςλόγωεργασιώνκαθαρισμούόλεςοιηλεκτρονικές καικινητικέςλειτουργίες Ασφάλειαέναντιατυχημάτωνόταντοκλείσιμοτου εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο σταματάει η διαδικασία κλεισίματοςκαιηεπιφάνειαανεβαίνει Ένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους Κάθε ώρες χρήσης ο απορροφητήρας αναφέρει την ένδειξηκορεσμούφίλτρωνκαιτηνανάγκηκαθαρισμούτους Ηένδειξηαναφέρεταιμέσωταυτόχρονηςφωτεινήςενδείξεως όλωντωνταχύτηταςαπορρόφησης ένδειξηςκορεσμούφίλτρωνλίπους Κατόπινκαθαρισμούφίλτρωνλίπουςπιέστετοπλήκτρο γιαπερισσότεροαπό Σημείωσηηένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους δενφαίνεταιεάνοαπορροφητήραςείναισβηστόςκαι άσχεταμετηνθέσητηςεπιφάνειαςαπορρόφησης 60

13 Χρήσητουτηλαχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο είναι σε θάση να ελέγχει όλες τις λειτουργίεςτουαπορροφητήρα Επιλογήτωνταχυτήτωνισχύςαπορρόφησης Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πλήκτροχωρίςεπιλογές καιαπεικόνισητουσήματοςκορεσμούτων φίλτρων Επιλογήτηςταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πατήστετοπλήκτρο ήτο μέχριναεμφανιστείστο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο ή το πλήκτρο αντίστοιχαγιανααυξηθείήναελαττωθείήνασβήσειη ταχύτηταισχύςαπορρόφησης Απορροφητήρας σβηστός και επιφάνεια απορρόφησης κλειστή πιέζοντας το ή το ο απορροφητήρας ενεργοποιεί την επιφάνεια απορρόφησης και περνάει σε ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Απορροφητήραςαναμμένοςκαιεπιφάνειααπορρόφησης ανοικτή πιέζοντας το φορά σβήνετε τον απορροφητήρα με την επόμενη φορά κλείνει η επιφάνεια απορρόφησηςεαναναμμένοσβήνειτοφως Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πιέζοντας το ή το μέχρι εμφάνισης στο τηλεχειριστήριοτουσυμβόλου Το κεντρικό φως μπορεί να ανάψει και να σβήσει με τρόπους πιέζονταςτοήτογιαναανάψειήνασβήσει τοκεντρικόφως πιέζονταςτο γιαναπεράσετεαπόσεκαι ανάποδα ΣημείωσηΕάνηεπιφάνειαείναικλειστήτοπλήκτροπου τηνανοίγειανάβειπρώτατοφως Σημείωση Με ανοικτό το φως πιέζοντας το φορά σβήνετε την απορρόφηση εάν δεν έχετε επιλέξει δύναμη απορρόφησηςπιέζονταςτοακόμαφορά και απεικόνιση του σήματος κορεσμού των φίλτρων Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα σε μια οποιαδήποτε ταχύτητα απορρόφησης δες και παράγραφο Έλεγχος της ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πιέζοντας το ή το μέχρι να εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε ταυτόχρονα και για περισσότερα από δευτερόλεπτα τα πλήκτρα και τα ταχύτητας απορρόφησης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το του σήματος ένδειξης έχει πραγματοποιηθεί Συντήρησητουτηλεχειριστήριου Καθαρισμόςτουτηλεχειριστήριου Καθαρίστετοτηλεχειριστήριομεέναμαλακόπανίκαιμεένα ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού χωρίς ουσίες που να χαράζουν Αντικατάστασητηςμπαταρίας Ανοίξτετονχώροτηςμπαταρίαςκάνονταςμοχλόμεένα μικρόπλατύκατσαβίδι Αντικαταστήστετηνμπαταρίαμεμίανέατώντύπου ΜΝ Κατά την εισαγωγή της μπαταρίας να διατηρηθεί η πολικότιταόπωςενδεικνύεταιστονχώροτηςμπαταρίας Ξανακλείστετονχώροτηςμπαταρίας Καταστροφήτωνμπαταριών Η καταστροφή των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωναμετιςνόμιμεςκαιπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςμην πετάτετιςάδειεςμπαταρίεςμαζίμεάλλακοινάαπορρίμματα Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται πάντοτε με ειδικάπροβλεπόμενοκαισίγουροτρόπο Για μια καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με την προστασίατουπεριβάλλοντοςτηνανακύκλωσηκαιτην καταστροφή των μπαταριών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο ανακύκλωσης απορριμμάτων Ανωμαλίεςλειτουργίας ΟΑπορροφητήραςδενλειτουργει Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Έχετεεπιλέξεικάποιαταχύτητααπορρόφησης Ηεπιφάνειαλειτουργίαςέχεικλείσεικανονικά ΗσύνδεσηπόλωνέχειγίνεικανονικάΕικ Τοκόκινοκουμπίτουπουβρίσκεταιπάνωαπότο κουτίηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνέχειπιεστεί Στηνσύνδεσηπόλωνβεβαιωθείτεότιτακαλώδιαείναι κανονικά συνδεδεμένα στην πρίζα κατά την διάρκεια της σύνδεσης η πολύ πίεση στα καλώδια μπορεί να λυγίσειτιςσυνδέσεις Οαπορροφητήραςδενλειτουργείκανονικά Βεβαιωθετεότι Η ταχύτητα απορρόφησης είναι αρκετή για τον εξαερισμότωνατμ ψνκαικαπνώνμαγειρεύματος Ηκουζίνααερίζεταιαρκετάέτσιώστεναπαρέχεισημείο εξαερισμούενώτοφίλτροάνθρακαδενείναιφθαρμένο Απορροφητήραςμοντέλουφιλτραρίσματος Οσωλήναςεξαγωγήςατμούδενεμποδίζεταιαπόκάτι Οι βαλβίδες μη επιστροφής της ομάδας απορόφησης είναιελεύθερεςναπεριστρέφονται Ο απορροφητήρας σταματάει κατά την διάρκεια της λειτουργίας Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Ο μαγνητοθερμικός διαφορικός διακόπτης δεν λειτούργησε 61

14 Συντηρηση Προσοχή Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησηςαποσυνδέστετοναπορροφητήρααπότορεύμα αφαιρώνταςτηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρική παροχή ρεύματοςηπιέστετοκόκκινοπλήκτροτηςσυσκευήςελέγχου Εικ Μετοτέλοςτηςεργασίαςκαθαρισμούεπανασυνδέστεόλατα μέρηκαιφίλτρατουαπορροφητήρακαιβεβαιωθείτεγιατην κατάλληλη εγκατάσταση τους Σε αντίθετη περίπτωση ο απορροφητήραςδενλειτουργεί Καθαρισμος Ο απορροφητηρας πρεπει να καθαριζεται συχναεσωτερικα και εξωτερικα Τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα με την οποίαγίνεταιησυντήρησητώνφίλτρωνγιαταλίποιγιατον καθαρισμόχρησιμοποιήστεέναυγρόπανίμεουδέτεραυγρά απορρυπαντικάαποφύγετετηχρήσηλειαντικώνμέσων ΜΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕΑΛΚΟΟΛ Προσοχή Η μη συμμόρφωση με τουςκανόνες καθαρισμού τουμηχανήματοςκαιτηςαντικατάστασηςτωνφίλτρωνμπορεί ναπροκαλέσεικίνδυνουςπυρκαγιάςσαςσυμβουλεύουμενα ακολουθείτεπιστάτιςπαρούσεςοδηγίες Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανές βλάβες της μηχανής πυρκαγιέςπουοφείλονταισελανθασμένησυντήρησηήστην μησυμμόρφωσημετιςπαρούσεςοδηγίες Αντικαταστασηλαμπες Πριν απο καθε εργασια συντηρησης αποσυνδεσε τον απορροφητηρααποτοηλεκτρικορευμα Προσοχή Πρίν ακουμπήσεις τις λάμπες σιγουρεύσου οτι είναικρύες ΓιανααντικαταστήστετιςλάμπεςΝέονακολουθήστετηνεξής διαδικασία ανασηκώστετηναποσπάσιμηεπιφάνειααπορρόφησης Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος βγάλτε την πρίζα η ανοίξτε τον διακόπτη ή πιέστε το κόκινο κουμπί του κιβωτίουελέγχουεικ Αφαιρέστε τις βίδες σταθεροποίησης όπως φαίνεται στηνεικ ΑφαιρέστετηνανώτερηεμπρόσθιαεπιφάνειαΕικ ΑφαιρέστετηνλάμπαΕικκαιαντικαταστήστετην με άλλη όμοιων τεχνικών χαρακτηρηστικών Σε περιπτωση που ο φωτισμος δεν θα λειτουργησει ελεγξε τηνσωστητοποθετησητηςλαμπαςστηνθεσηπρινκαλεσεις τηντεχνικηβοηθεια Φιλτρογιαταλιποι Συγκρατεί τα μόρια λίπους που προέρχονται από το ψήσιμο Πρεπει να καθαριζεται μια φορα τον μηνα ή όταν το σύστημαένδειξηςκορεσμούτωνφίλτρωνεάνπροβλέπεται στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει δείχνει αυτή την αναγκαιότητα με απορρυπαντικα που δεν χαραζουν στο χεριηστοπλυντηριοπιατωνσεχαμηλεςθερμοκρασιες και σε συντομο κυκλο Με το πλυσιμο στο πλυντηριο το μεταλλικοφιλτρογιαταλιποιμπορειναχασειτοχρωμααλλα οιδικεςτουιδιοτητεςφιλτραρισματοςδενμεταβαλλονται Μοντάρισμα και αποσυναρμολόγηση φίλτρων λίπους και άνθρακα γίνονται με την αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςανοικτήγιααυτότονλόγοπιέστετοπλήκτρο αφαιρέστε την εμπρόσθια επιφάνεια πιέζοντας ταυτόχροναστηνανώτερηπλευράτηςπλευρικήςεπιφάνειας Εικ Η επιφάνει κυλάει μπροστά ελευθερώνοντας την πρόσβασητωνφίλτρωνλίπουςεικ Φιλτροανθρακαμονογιατοντυπο φιλτραρισματος Συγκρατει τις δυσαρεστες οσμες που προερχονται απο τοψησιμο Οκορεσμόςτουφίλτρουεξακριβώνεταιμετάαπόμίαμεγάλη χρονικάχρήσηανάλογαμετοντύποτηςκουζίναςκαιαπότην συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για τα λίποι Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αντικατάσταση του φίλτρου το αργότεροκάθετέσσεριςμήνες ΔΕΝμπορείναπλυθείήνααναγεννηθεί Βάλτε τα φίλτρα άνθρακα μόνο όταν έχετε αφαιρέσει τα φίλτραλίπουςεικδενπαρέχονται 62

15 0511 LIB Ed. 03/ GM 09/12 KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE GmbH Küppersbuschstraße 16 - D Gelsenkirchen - Postfach D Gelsenkirchen Telefon (0209) Telefax (0209)

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi

LI2WRD Ed.08/08 Mini Om Design Lorenzo Lispi Mini Om Design Lorenzo Lispi LI2WRD Ed.08/08 EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συμβουλευσου και τα σχηματα των προηγουμενων σελιδων, με αλφαβητικες αναφορες, που βρισκονται στο ερμηνευτικο κειμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Isolaella Design Team Elica I2YEA Ed. 06/06 3 x Ø 6 mm A R x 4 3 x 4.5x36mm B S x 4 150 cm C D E F x 3 4 x Ø 10 mm 4 x 6x70mm G x 3 H T x 4 M K I U x 4 6 x Ø 2,9x6,5 8 x Ø 3,5x6,5 Z 3 x Ø M4x14 1 O P Q

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07 Om Design Team Elica LI2FGF Ed. 09/07 6 1 3 2 1 2 G 3 C D D 11A 11F F B B (x18) 6 10 (x18) 6 3 8 7 8 9 2 9 1 30 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL Περιγραφη απορροφητηρα - Εικ.1 1 Ταµπλο ελεγχου 2 Φιλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

www/general-service.gr LI117C Ed. 09/07

www/general-service.gr LI117C Ed. 09/07 LI11C Ed. 09/0 Menhir by David Lewis i 1 3 1 5 g g j h A g g 3 3 3 3 1,5 190 5 1 9 8 8 5 G F 13a 13b 13a 10F 13b 10A 13a 1a 1b 1a 1b 1 1 11 11 18-1 18-5 18-18- 1 1b 1b 18-3 18-18- 1 18-8 1a 1 1 3 5 8 18

Διαβάστε περισσότερα

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis Futura By David Lewis LI11N Ed. 09/07 8 9 7 6 1 4 3 2 5 1 Fig. 1 f Fig. 2 2 j g g i g g Fig. 3 3 h Fig. 4 4 13 G 1 B 12 3 4-10 6 8 A 12 D 11 2 9 5 7 7 5 G 15 D 16 16 14 18 18 17 6 23 G 23 22 G 20 22 G

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ SV DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use ES Montaje y modo de empleo FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen PT Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07

Artica meteo. Design Team Elica. LI2G4C Ed. 09/07 Artica meteo Design Team Elica LI2G4C Ed. 09/07 6 7 5 3 2 4 f g j g i 2 g g h c b a 3 4 = X = G 20a X H 20a 4 H 20b G 5 20b 7-6 4 B 9 8 6 8 9 B 9 8 5 C 2 8 9 3 2 0 7 3 5 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Λειτουργία, 5 Έκδοση φίλτρου Έκδοση με σωλήνα εξόδου αέρα HZTL 9 IX Συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07

Artica. Design Team Elica. LI109C Ed. 09/07 Artica Desin Team Elica LI09C Ed. 09/07 6 7 5 3 4 f j i c a 3 h b 4 0a X G F X H 0a 4 X H F G G 0b 5 0b 7-6 4 9 8 6 8 9 B 9 8 5 8 9 3 0 7 3 5 EL Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συµβουλευσου και τα σχηµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN 60335-2-31 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΣΗ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN 60335-2-31 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΣΗ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΙ 800 m³/h ΙΣΧΥΣ ΤΑΣΗΣ (V) 220/240 AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 50 1 0,50 2 0,55 ΕΝΤΑΣΗ Α 3 0,64 4 0,7 5 1 1 105 2 177 ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210 1013 663/Max Min ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 6 5 4 3 2 1 1. Φίλτρο Αλουμινίου 2. ιακόπτης Αφής 3. Φωτισμός Φούρνου 4. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Instructions Manual Kitchen Hoods DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Manuel

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DQ-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DQ-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DQ-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DQ-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Περιεχόµενα Οδηγίες Εγκατάστασης 2 Χρήση 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση Απορροφητήρα 3 Συντήρηση 3 Καθαρισµός 4 Εγγύηση 8 1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσεως Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ Υ Ψ Η Λ Η Σ Α Ε Ρ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ -BREATHE 60 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και ανατρέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα