Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE"

Transcript

1 Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

2 2

3 3

4 1 2 2A 2B 2C 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο Δεν λαμβανουμε ευθυνες για τυχον δυσχερειες ζημιες η πυρκαγιες που προκαλουνται στην συσκευη και προερχονται απο την μη τηρηση των οδηγιων πουαναφερονταισεαυτοτοεγχειριδιο Οαπορροφητήραςμπορείναπαρουσιάσειδιαφορέςσε σχέση με τα σχέδια του παρόντος εγχειρίδιου αλλά οι οδηγίες χρήσης συντήρησης και εγκατάστασης παραμένουνοιίδιες Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο και συμβουλευτείτε το ότανσαςχρειάζεταισεπερίπτωσηπώλησηςδανεισμού ήμετακόμισηςβεβαιωθείτεότιβρίσκεταισυσκευασμένο μαζίμετοπροϊόν Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντοςκαιγιατηνασφάλειασας Μην επιφέρετε ηλεκτρικές ή μηχανικές αλλαγές στο προϊόνήστουςσωλήνεςεξαέρωσης Σημείωση Οι ειδικές ενδείξεις με το σύμβολο είναι εξαρτήματαπροαιρετικάπαρέχονταιμόνοσεμερικάμοντέλα ήδενπαρέχονταικαθόλουπρέπεινααποκτηθούν Προηδοποιησεις Προσοχή Μήν συνδέσετε τον απορροφητήραμετο ρευμα εάνηεγκατάστασηδενέχειτελειώσει Πριν απο κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης αποσυνδέστετοναπορροφητήρααποτορεύμααφαιρώντας τηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρικήπαροχήρευματος για όλες τις επεμβάσεις εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντιαεργασίας Για όλες τις λειτουργίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτεγάντια Τοπαρόνπροιόνδενείναικατάλληλογιαχρήσηαπόπαιδιά ή από άτομα με μειωμένες αισθητήριες σωματικές ή πνευματικέςικανότητεςμεέλλειψηκατάλληληςεμπειρίαςκαι γνώσηςεκτόςκαιεάναυτάέχουνλάβεικατάλληληειδίκευση και επίβλεψη ώς προς την χρήση του προιόντος από ανθρώπουςυπεύθυνουςγιατηνπροσωπικήτουςασφάλεια Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μήν παίζουνμετηνπαρούσασυσκευή Δεν πρέπει να χρησιμοποιήται ποτέ ο απορροφητήρας εάν δενείναιορθάμονταρισμένηησχάρα ΟαπορροφητήραςδενπρέπειΠΟΤΕναχρησιμοποιήταιώς επιφάνειαστήριξηςεκτόςκαιεάνείναιρητάενδεδειγμένο Ο χώρος πρέπει να έχει ικανοποιητικό αερισμό όταν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιμοποιήται ταυτόχρονα με άλλεςσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλακαυστικάυλικά Ο απορροφούμενος αέρας δεν πρέπει να καταλήγει σε ένα αγωγό που χρησιμοποιήται για την εκκένωση των καπνών πουδημιουργούνταιαπόσυσκευέςκαύσηςυγραερίουήάλλα καυστικά υλικά Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα με φλόγεςκάτωαπότοναπορροφητήρα Ηχρήση ελεύθερης φλόγας προκαλείζημιέςστα φίλτρακαι είναι δυνατόν να προκαλέσει πυραγιές γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται κάτω από συνεχή έλεγχο ώστε να αποφευχθεί η ανάφλεξητουυπερθερμενόμενουλαδιού Οι προσιτές επιφάνειες μπορεί να υπερθερμανθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με συσκευές μαγειρέματος Οσοαναφοράτατεχνικάμέτρακαιταμέτραασφαλείαςπου πρέπει να εφαρμοστούν για την εκκένωση των καπνών πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε ότι προβλέπεται από τουςκανονισμούςτωναρμόδιωντοπικώναρχών Οαπορροφητήραςπρέπεινακαθαρίζεταισυστηματικάτόσο εσωτερικάόσοκαιεξωτερικάτουλαχιστονμιαφορατο ΜΗΝΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονταιστοπαρόνφυλλάδιο Η μή τήρηση των κανόνων καθαρισμού του απορροφητήρα και της αντικατάστασης και καθαρισμού των φίλτρων επιφέρεικινδύνουςπυρκαγιάς Μηνχρησιμοποιείτεήαφήνετετοναπορροφητήραχωρίςτις λάμπες σωστά τοποθετημένες γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Είμαστε ανεύθυνοι για ενδεχόμενα απρόβλεπτα ζημιές ή πυρκαγιές που θα προκληθούν στην συσκευή και θα προέλθουναποτηνμήτήρησητωνοδηγιώνπουαναφέρονται σαυτότοεγχειρίδιο Κατά την διάρκεια της μετακίνησης του απορροφητήρα μην στηρίζεστε με τα χέρια στην αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςτουμηχανήματος Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με διακόπτες ασφαλείας που εμποδίζουν την λειτουργία του ενόσω είναι ανοικτήηεμπρόσθιαεπιφάνειαφίλτρων Στην προσπάθεια να σας παρουσιάζουμε πάντοτε τις καλύτερεςσυσκευέςδιατηρούμετοδικαίωμαναεπιφέρουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση στα τεχνικά και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής Σε περίπτωση μοντέλου με εξωτερική μηχανή απορρόφησης για την καλή λειτουργία της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιήστε μηχάνηματηςίδιαςεταιρίαςκατασκευής ΑυτήησυσκευήφέρεισήμανσησύμφωναμετηνΕυρωπαϊκή οδηγία ΕΕ σχετικά με τα Απορριπτόμενα ηλεκτρικά καιηλεκτρονικάεξαρτήματα Εξασφαλίζονταςότιτοπροϊόναυτόαπορρίπτεταισωστάθα βοηθήσετεστηνπρόληψηπιθανάαρνητικώνεπιπτώσεωνγια το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία οι οποίες θα μπορούσανναδημιουργηθούναπότονακατάλληλοχειρισμό αυτούτοπροϊόντοςωςαπόρριμμα Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουντοπροϊόνυποδεικνύειότιαυτήησυσκευήδεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα Αντί για αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία γιατηνδιάθεσητωναπορριμμάτων Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού 57

10 του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείοτηντοπικήςαυτοδιοίκησηςτηντοπικήσαςυπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατεαυτότοπροϊόν Χρήση Ο απορροφητήρας έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστεναμπορείναχρησιμοποιηθείωςτύποςαπορρόφησης εξωτερικής εκκένωσης ή ως τύπος φιλτραρίσματος εσωτερικήςανακύκλωσης Τύποςαπορρόφησης Οιατμοίαποβάλλονταιστοεξωτερικόπεριβάλλονμέσωενός αγωγούεξαερισμούπουβρίσκεταιστηνφλάντζασύζευξης Ηδιάμετροςτουαγωγούεξαερισμούπρέπειναείναι αντίστοιχημετηνδιάμετροτηςδακτυλίουσύνδεσης ΠροσοχήΟσωλήναςεξαερισμούδενπαρέχεταικαιπρέπει νααγοραστεί Στηνοριζόντιαπλευράτουοσωλήναςπρέπειναέχειμια ελαφριάκλίσηπροςταεπάνωπερίπουώστεναμπορεί ναεξαερίζειπιοεύκολα Εάνοαπορροφητήραςέχειφίλτραάνθρακααυτάπρέπεινα αφαιρεθούν Τύποςφιλτραρίσματος ΟΙαέραςπουεισέρχεταιπρέπεινακαθαριστείαπόταλίπη καινααρωματιστείπρινναδιοχετευτείστοεσωτερικότου δωματίουγιαναχρησιμοποιήσετετοναποροφητήραγια αυτόντονσκοπόπρέπειναεγκαταστήσετεένα συμπληρωματικόσύστημαφιλτραρίσματοςμεενεργό άνθρακα Σημείωση ο ανακυκλώσιμος αέρας μέσω των φίλτρων άνθρακα επανέρχονται στην κουζίνα μέσω των πλαϊνών οπώντηςσυσκευήςεικ Μπλοκάρισματηςβαλβίδαςχωρίςεπιστροφή Πριν να συνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα εξόδου του αέρα βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες της ομάδας απορρόφησης είναι ελεύθερες και δεν εμποδίζονται στην περιστροφή τους Εικ Ταμοντελαχωριςκινητηρααπορροφησηςλειτουργουνμονο σετυποαπορροφησηςκαιπρεπειναειναισυνδεμενοισεμια περιφεριακημοναδααπορροφησηςδενπαρεχεται Οι οδηγίες σύνδεσης παρέχονται με την περιφερειακή μονάδααπορρόφησης Εγκατασταση Κατά την εγκατάσταση του απορροφητήρα σας συμβουλεύουμε να αφήσετε τουλάχιστον μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των εξαρτημάτων που πιθανόν βρίσκονταιπάνωαπότοναπορροφητήρα Αυτό διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο της επιφάνειας απορρόφησηςενώαφήνειελεύθερητηνπεριοχήτουπίνακα χειρισμούτουαπορροφητήρα ΠΡΟΣΟΧΗΤοποθετήστετομεταλλικόκουτίπουπεριέχειτα ηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόστασηόχιμικρότερητων από την επιφάνεια μαγειρέματος υγραερίου ή οπωσδήποτε σε απόσταση μεγαλύτερη των από την επιφάνειααπορρόφησης ΣΥΜΒΟΥΛΗ Σας συνιστούμε να τοποθετήστε το μεταλλικό κουτίπουπεριέχειταηλεκτρονικάεξαρτήματασεαπόσταση μεγαλύτερη των από το δάπεδο και σε αρκετή απόστασηαπότιςπηγέςθέρμανσηςπλευρέςτουφούρνουή επιφάνειαμαγειρέματος Εάνοιοδηγίεςεγκατάστασηςτουσυστήματοςψησίματοςμε αέριο καθορίζουνμιαμεγαλύτερηαπόστασηπρέπεινατην λάβειςυπόψη Ηλεκτρικησυνδεση Η ηλεκτρική εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεταιαπόεξειδικευμένοτεχνικό Η τάση των κεντρικών αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην χαρακτηριστική ετικέτα τοποθετημένηστοεσωτερικότουαπορροφητήραεάνλείπει η πρίζα συνδέστε τον απορροφητήρα με παροχή ρευματος που σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς πρέπει να βρίσκεται σε προσιτή ζώνη Εάν λείπει η πρίζα προβλεπόμενη σύνδεση απευθείας με το ρευμα ή η πρίζα δεν είναι σε προσιτή ζώνη εφαρμόστε έναν διπολικό διακόπτη ώστε να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας και απαγκίστρωσης του συστηματος σε περίπτωση υπέρτασης ΙΙΙσύμφωναμετιςοδηγίεςκαιτουςκανόνεςεγκαταστάσεως Προσοχή πριν να συνδέσετε το σύστημα του απορροφητήρα με την ηλεκτρική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την σωστή του λειτουργία να ελέγχετε πάντοτεεάντοκαλώδιοσύνδεσηςείναιορθάμονταρισμένο ΠροσοχήΗ αντικατάσταση του καλωδίου παροχής πρέπει να πραγματοποιηθεί από την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσιώνώστενααποτραπείκάθεκίνδυνος 58

11 Εγκατασταση Πρινναπροχωρήσετεστηνεγκατάστασητουαπορροφητήρα ελέγξτε εάν όλα τα μέρη του είναι ακέραια Σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε τον πωλητή και μην συνεχίσετε με την εγκατάσταση του απορροφητήρα Επιπλέον διαβάστε προσεκτικάτιςοδηγίεςχρήσεωςπουπαρέχονται. Χρησιμοποιήστεσωλήναεξαερισμούμήκουςμικρότερου σωλήνα εξαερισμού μήκους τωνμέτρων μικρότερου των 5 μέτρων.. Ελαχιστοποιήστετιςγωνίεςγιατίμειώνουνκατάμέτρο τις γιατί κατά τηνδύναμηαπορρόφησηςπχμεγωνίεςτομήκος 1 μέτρο απορρόφησης (πχ: τουσωλήναδενπρέπειναυπερβαίνειταμέτρα με 2 γωνίες 90, μήκος σωλήνα δεν Αποφεύγετεαπότομεςαλλαγέςκατευθύνσεων πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα).. Αποφεύγετε Χρησιμοποιήστεσωλήνασταθερήςδιαμέτρου απότομες αλλαγές κατευθύνσεων. Χρησιμοποιήστεσωλήνανόμιμαεγκεκριμένουυλικού. Χρησιμοποιήστε ΑφαιρέστετηνεπένδυσηασφαλείαςδεςΕικμετο σωλήνα σταθερής διαμέτρου τέλοςτηςεγκατάστασης 150mm.. Χρησιμοποιήστε Ηεταιρίαδενείναιυπεύθυνηγιαζημιέςήθορύβουςπου σωλήνα νόμιμα προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ενώ η εγκεκριμένου υλικού.. εγγύησηθεωρείταιάκυρη Αφαιρέστε την επένδυση ασφαλείας (δες Πριν να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του Εικ. επίπλου 1-2) δεν με υπάρχουν το τέλος κομμάτια της εγκατάστασης. ή μέρη του σκελετού. Η που εταιρία εμποδίζουν δεν είναι την υπεύθυνη κατάλληλη εγκατάσταση για ζημιές ή Βεβαιωθείτε θορύβους πρώταπου ότι οπροκαλούνται απορροφητήρας και από η ακατάλληλη επιφάνεια μαγειρέματος εγκατάσταση, αντιστοιχούν ενώ απόλυτα η εγγύηση στην θεωρείται επιθυμητή διάταξη άκυρη. του επίπλου και κατόπιν. Πριν προχωρήσετεμετηνεγκατάσταση να τρυπήσετε βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό Κάντε στην του οπίσθια επίπλου πλευρά δεν της υπάρχουν επιφάνειας κομμάτια μαγειρέματοςμιαοπήδιαμέτρου ή μέρη του σκελετού που εμποδίζουν Σε περίπτωση την μοντέλου κατάλληλη με προϋπάρχουσα εγκατάσταση. μηχανή Βεβαιωθείτε απορρόφησης αφαιρέστε πρώτα πρώτα ότι ο τις απορροφητήρας βίδες και κατόπιν και το γκρουπ η απορρόφησης επιφάνεια για ναμαγειρέματος περάσετε τον αντιστοιχούν απορροφητήραστηνοπή απόλυτα στην επιθυμητή διάταξη Περάσετε τον απορροφητήρα του επίπλου, στην οπή και όπωςφαίνεται κατόπιν προχωρήσετε στηνεικσεπερίπτωσημοντέλουμεπροϋπάρχουσα με εγκατάσταση.. Κάντε μηχανή αφαιρέστε στην τοοπίσθια γκρουπ απορρόφησης πλευρά πριντης να επιφάνειας συνεχίσετε με την εγκατάσταση μαγειρέματος του μηχανήματος μια οπή στο διαμέτρου έπιπλο 108x790mm.. Να Σταθεροποιήστε βάζεις κόλλα τον στο απορροφητήρα κάδρο του στο κατώτερου εσωτερικό μέρους χρησιμοποιώντας της κάπας. τα ειδικά (εικ. παρεχόμενα 2A-2B-2C) εξαρτήματα και Εικ Μοντάρετε στην κατώτερη πλευρά του τοποθετήστε το στο εσωτερικό της οπής απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Εικ που κάνατε στον πάγκο κουζίνας. Στη αφήνοντας μεταξύ του κατώτερου μέρους του συνέχεια, τοποθετήστε το Downdraft στο εξαρτήματοςκαιτουεπίπλουεικαυτήηαπόσταση εσωτερικό του επίπλου. επιτρέπει την κάθοδο του κατά την διάρκεια της Σε σταθεροποίησηςεικώστεναεφαρμόσειαπόλυτα περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή ηκορνίζαμετηνεπιφάνειαεργασίας απορρόφησης, αφαιρέστε πρώτα τις Πρινναβιδώσετεβεβαιωθείτεότιτοέπιπλοείναικάθετο βίδες και κατόπιν το στηνεπιφάνειαμαγειρέματος γκρουπ απορρόφησης για να περάσετε τον Με το απορροφητήρα τέλος της εγκατάστασης στην οπή. και σύνδεσης του Περάσετε προϊόντος ανασηκώστε τον απορροφητήρα τον απορροφητήρα στην οπή, και όπως αφαιρέστετομπλοκθυρίδαςεικ φαίνεται στην Εικ. 3. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενηθέσηπροςταπάνωήπροςτακάτωεικ Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στηνεμπρόσθιαήοπίσθιαπλευράτουαπορροφητήρα. Σταθεροποιήστε Κατόπινεγκατάστασηςτουαπορροφητήραπροχωρήστε τον απορροφητήρα στο στηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού εσωτερικό χρησιμοποιώντας τα ειδικά Σε περίπτωση παρεχόμενα μοντέλου εξαρτήματα εξωτερικής μηχανής (Εικ.4). Μοντάρετε τοποθετήστε κατάλληλα στην το γκρουπ κατώτερη απορρόφησης πλευρά και του προχωρήστεστηνεγκατάστασητουσωλήναεξαερισμού απορροφητήρα τα παρεχόμενα εξαρτήματα Επιλέξτε την έξοδο (Εικ.5a) αέρα μεταξύ αφήνοντας των παρεχόμενων 2 mm μεταξύ εναλλακτικών του λύσεων κατώτερου Εικ και τοποθετήστε μέρους του τον εξαρτήματος βραχίονασύνδεσης και του επίπλου (Εικ.5b). Αυτή Τοποθετήστεσεπροσβατήθέσητοκουτίηλεκτρονικών η απόσταση επιτρέπει την κάθοδο του εξαρτημάτων κατά την για διάρκεια πιθανές μελλοντικές της σταθεροποίησης επεμβάσεις Εικ (Εικ.5c), συνδέοντας ώστε τα να καλώδια εφαρμόσει με τον απορροφητήρα απόλυτα η πίνακα Εικ σύνδεσμου πόλων Εικ κορνίζα inox με την επιφάνεια εργασίας.. σύνδεσμουνέονεικ Πριν να βιδώσετε, βεβαιωθείτε ότι το Σε μοντέλλα με εξωτερική μηχανήσυνδέστε το καλώδιο έπιπλο είναι κάθετο στην επιφάνεια μηχανής με τον αντίστοιχο συνδετήρα στο κουτί μαγειρέματος.. ηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνεικενώσεπερίπτωση Με χρήσης το εξωτερικού τέλος εγκεφάλου της εγκατάστασης συνδέστε και και τον σύνδεσης συνδετήραπόλωνεικ του προϊόντος, ανασηκώστε τον απορροφητήρα Συνδέστετοπροιόνμετοηλεκτρικόρεύμα και αφαιρέστε το μπλοκ θυρίδας (Εικ. 6).. Σε περίπτωση μοντέλου με προϋπάρχουσα μηχανή απορρόφησης βάλτε το γκρουπ απορρόφησης τοποθετώντας την έξοδο αέρα ανάλογα με την προτιμώμενη θέση προς τα πάνω ή προς τα κάτω (Εικ. 7b). Το γκρουπ απορρόφησης μπορεί να τοποθετηθεί στην εμπρόσθια ή οπίσθια πλευρά του απορροφητήρα. Κατόπιν εγκατάστασης του απορροφητήρα προχωρήστε στην εγκατάσταση του σωλήνα εξαερισμού.. Τοποθετήστε σε προσβατή θέση το κουτί ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις (Εικ. 8), συνδέοντας τα καλώδια με τον απορροφητήρα: πίνακα (Εικ. 9a), σύνδεσμου 9 πόλων (Εικ. 9b), σύνδεσμου νέον (Εικ. 9c). Συνδέστε το προιόν με το ηλεκτρικό ρεύμα. 59

12 Λειτουργια Χρησιμοποιησε την μεγαλυτερη ταχυτητα σε περιπτωση ειδικης συγκεντρωσης ατμων μαγειρεματος Συμβουλεβουμε να αναψετε την απορροφηση λεπτα πριν αρχισει το μαγειρεμα και να την αφησετε σε λειτουργια μετα απο το τελοςτουμαγειρεματοςακομαγιαλεπταπεριπου Ο απορροφητήρας διαθέτει σύστημα για τον έλεγχοτουφωτισμούκαιτηςταχύτηταςαπορρόφησης Για την χρήση του διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίεςχρήσεως Ο απορροφητήρας μπορεί να ελέγχεται μέσω τηλεχειριστηρίουτοοποίοπαρέχεταισαναξεσουάρδείτε την παράγραφο σχετική με την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Πλήκτροκαθυστερείτοσβήσιμοτουαπορροφητήρα μεχρονοδιακοπήσεμερικάλεπτά Με το τέλος του προβλεπόμενου χρόνου ο απορροφητήραςσβήνει Οχρονοδιακόπτηςλειτουργείωςεξής ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά ταχύτηταδύναμηαπορρόφησηλεπτά Πιέζονταςτακαιοαπορροφητήραςβγαίνειαπό τηνδιαδικασίαχρονοδιακοπήςκαιηταχύτηταδύναμη απορρόφηση αυξάνει η ελαττώνεται ανάλογα με τα πλήκτρα που πιέζετε Κατά την διαδικασία χρονοδιακοπής το σχετικό με την ταχύτητα αναβοσβήνει Πλήκτρο Μειώνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Το Πλήκτρο δεν ανοίγεικλείνει την επιφάνεια απορρόφησης Πλήκτρο Αυξάνει την ταχύτητα δύναμη απορρόφηση Ηταχύτηταφαίνεταιαπότοσχετικόπουανάβει Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης ΠλήκτροΑνάβειτοφως Σημείωση Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώταανοίγειτηνεπιφάνειααπορρόφησηςκαικατόπιν ανάβειτοφως ΠλήκτροΑνοίγεισηκώνειηκλείνειχαμηλώνειτην επιφάνειααπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι κλειστή ο απορροφητήρας σβηστός το Πλήκτρο πρώτα ανοίγει την επιφάνεια απορρόφησης και κατόπιν προχωράεισεταχύτηταδύναμηαπορρόφησης Εάν η επιφάνεια απορρόφησης είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε ταχύτητα το Πλήκτρο πρώτα σβήνει την επιφάνεια απορρόφησης και εάν είναι ανοικτή σβήνει και το φως και κατόπιν την επιφάνεια απορρόφησης Πληροφορίεςχρήσης Κατά την διάρκεια του ανοίγματος της εμπρόσθιας επιφάνειαςλόγωεργασιώνκαθαρισμούόλεςοιηλεκτρονικές καικινητικέςλειτουργίες Ασφάλειαέναντιατυχημάτωνόταντοκλείσιμοτου εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο σταματάει η διαδικασία κλεισίματοςκαιηεπιφάνειαανεβαίνει Ένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους Κάθε ώρες χρήσης ο απορροφητήρας αναφέρει την ένδειξηκορεσμούφίλτρωνκαιτηνανάγκηκαθαρισμούτους Ηένδειξηαναφέρεταιμέσωταυτόχρονηςφωτεινήςενδείξεως όλωντωνταχύτηταςαπορρόφησης ένδειξηςκορεσμούφίλτρωνλίπους Κατόπινκαθαρισμούφίλτρωνλίπουςπιέστετοπλήκτρο γιαπερισσότεροαπό Σημείωσηηένδειξηκορεσμούφίλτρωνλίπους δενφαίνεταιεάνοαπορροφητήραςείναισβηστόςκαι άσχεταμετηνθέσητηςεπιφάνειαςαπορρόφησης 60

13 Χρήσητουτηλαχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο είναι σε θάση να ελέγχει όλες τις λειτουργίεςτουαπορροφητήρα Επιλογήτωνταχυτήτωνισχύςαπορρόφησης Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πλήκτροχωρίςεπιλογές καιαπεικόνισητουσήματοςκορεσμούτων φίλτρων Επιλογήτηςταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πατήστετοπλήκτρο ήτο μέχριναεμφανιστείστο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο ή το πλήκτρο αντίστοιχαγιανααυξηθείήναελαττωθείήνασβήσειη ταχύτηταισχύςαπορρόφησης Απορροφητήρας σβηστός και επιφάνεια απορρόφησης κλειστή πιέζοντας το ή το ο απορροφητήρας ενεργοποιεί την επιφάνεια απορρόφησης και περνάει σε ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Απορροφητήραςαναμμένοςκαιεπιφάνειααπορρόφησης ανοικτή πιέζοντας το φορά σβήνετε τον απορροφητήρα με την επόμενη φορά κλείνει η επιφάνεια απορρόφησηςεαναναμμένοσβήνειτοφως Ελεγχοςτουκεντρικούφωτός πιέζοντας το ή το μέχρι εμφάνισης στο τηλεχειριστήριοτουσυμβόλου Το κεντρικό φως μπορεί να ανάψει και να σβήσει με τρόπους πιέζονταςτοήτογιαναανάψειήνασβήσει τοκεντρικόφως πιέζονταςτο γιαναπεράσετεαπόσεκαι ανάποδα ΣημείωσηΕάνηεπιφάνειαείναικλειστήτοπλήκτροπου τηνανοίγειανάβειπρώτατοφως Σημείωση Με ανοικτό το φως πιέζοντας το φορά σβήνετε την απορρόφηση εάν δεν έχετε επιλέξει δύναμη απορρόφησηςπιέζονταςτοακόμαφορά και απεικόνιση του σήματος κορεσμού των φίλτρων Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα σε μια οποιαδήποτε ταχύτητα απορρόφησης δες και παράγραφο Έλεγχος της ταχύτηταςισχύςαπορρόφησης Πιέζοντας το ή το μέχρι να εμφανιστεί στο τηλεχειριστήριοτοσύμβολο Πατήστε ταυτόχρονα και για περισσότερα από δευτερόλεπτα τα πλήκτρα και τα ταχύτητας απορρόφησης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το του σήματος ένδειξης έχει πραγματοποιηθεί Συντήρησητουτηλεχειριστήριου Καθαρισμόςτουτηλεχειριστήριου Καθαρίστετοτηλεχειριστήριομεέναμαλακόπανίκαιμεένα ουδέτερο διάλυμα απορρυπαντικού χωρίς ουσίες που να χαράζουν Αντικατάστασητηςμπαταρίας Ανοίξτετονχώροτηςμπαταρίαςκάνονταςμοχλόμεένα μικρόπλατύκατσαβίδι Αντικαταστήστετηνμπαταρίαμεμίανέατώντύπου ΜΝ Κατά την εισαγωγή της μπαταρίας να διατηρηθεί η πολικότιταόπωςενδεικνύεταιστονχώροτηςμπαταρίας Ξανακλείστετονχώροτηςμπαταρίας Καταστροφήτωνμπαταριών Η καταστροφή των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωναμετιςνόμιμεςκαιπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςμην πετάτετιςάδειεςμπαταρίεςμαζίμεάλλακοινάαπορρίμματα Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται πάντοτε με ειδικάπροβλεπόμενοκαισίγουροτρόπο Για μια καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με την προστασίατουπεριβάλλοντοςτηνανακύκλωσηκαιτην καταστροφή των μπαταριών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο ανακύκλωσης απορριμμάτων Ανωμαλίεςλειτουργίας ΟΑπορροφητήραςδενλειτουργει Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Έχετεεπιλέξεικάποιαταχύτητααπορρόφησης Ηεπιφάνειαλειτουργίαςέχεικλείσεικανονικά ΗσύνδεσηπόλωνέχειγίνεικανονικάΕικ Τοκόκινοκουμπίτουπουβρίσκεταιπάνωαπότο κουτίηλεκτρονικώνεξαρτημάτωνέχειπιεστεί Στηνσύνδεσηπόλωνβεβαιωθείτεότιτακαλώδιαείναι κανονικά συνδεδεμένα στην πρίζα κατά την διάρκεια της σύνδεσης η πολύ πίεση στα καλώδια μπορεί να λυγίσειτιςσυνδέσεις Οαπορροφητήραςδενλειτουργείκανονικά Βεβαιωθετεότι Η ταχύτητα απορρόφησης είναι αρκετή για τον εξαερισμότωνατμ ψνκαικαπνώνμαγειρεύματος Ηκουζίνααερίζεταιαρκετάέτσιώστεναπαρέχεισημείο εξαερισμούενώτοφίλτροάνθρακαδενείναιφθαρμένο Απορροφητήραςμοντέλουφιλτραρίσματος Οσωλήναςεξαγωγήςατμούδενεμποδίζεταιαπόκάτι Οι βαλβίδες μη επιστροφής της ομάδας απορόφησης είναιελεύθερεςναπεριστρέφονται Ο απορροφητήρας σταματάει κατά την διάρκεια της λειτουργίας Βεβαιωθετεότι Δενυπάσχεικάποιοηλεκτρικό Ο μαγνητοθερμικός διαφορικός διακόπτης δεν λειτούργησε 61

14 Συντηρηση Προσοχή Πριν από κάθε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησηςαποσυνδέστετοναπορροφητήρααπότορεύμα αφαιρώνταςτηνπρίζαήδιακόπτονταςτηνκεντρική παροχή ρεύματοςηπιέστετοκόκκινοπλήκτροτηςσυσκευήςελέγχου Εικ Μετοτέλοςτηςεργασίαςκαθαρισμούεπανασυνδέστεόλατα μέρηκαιφίλτρατουαπορροφητήρακαιβεβαιωθείτεγιατην κατάλληλη εγκατάσταση τους Σε αντίθετη περίπτωση ο απορροφητήραςδενλειτουργεί Καθαρισμος Ο απορροφητηρας πρεπει να καθαριζεται συχναεσωτερικα και εξωτερικα Τουλάχιστο με την ίδια συχνότητα με την οποίαγίνεταιησυντήρησητώνφίλτρωνγιαταλίποιγιατον καθαρισμόχρησιμοποιήστεέναυγρόπανίμεουδέτεραυγρά απορρυπαντικάαποφύγετετηχρήσηλειαντικώνμέσων ΜΗΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕΑΛΚΟΟΛ Προσοχή Η μη συμμόρφωση με τουςκανόνες καθαρισμού τουμηχανήματοςκαιτηςαντικατάστασηςτωνφίλτρωνμπορεί ναπροκαλέσεικίνδυνουςπυρκαγιάςσαςσυμβουλεύουμενα ακολουθείτεπιστάτιςπαρούσεςοδηγίες Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πιθανές βλάβες της μηχανής πυρκαγιέςπουοφείλονταισελανθασμένησυντήρησηήστην μησυμμόρφωσημετιςπαρούσεςοδηγίες Αντικαταστασηλαμπες Πριν απο καθε εργασια συντηρησης αποσυνδεσε τον απορροφητηρααποτοηλεκτρικορευμα Προσοχή Πρίν ακουμπήσεις τις λάμπες σιγουρεύσου οτι είναικρύες ΓιανααντικαταστήστετιςλάμπεςΝέονακολουθήστετηνεξής διαδικασία ανασηκώστετηναποσπάσιμηεπιφάνειααπορρόφησης Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος βγάλτε την πρίζα η ανοίξτε τον διακόπτη ή πιέστε το κόκινο κουμπί του κιβωτίουελέγχουεικ Αφαιρέστε τις βίδες σταθεροποίησης όπως φαίνεται στηνεικ ΑφαιρέστετηνανώτερηεμπρόσθιαεπιφάνειαΕικ ΑφαιρέστετηνλάμπαΕικκαιαντικαταστήστετην με άλλη όμοιων τεχνικών χαρακτηρηστικών Σε περιπτωση που ο φωτισμος δεν θα λειτουργησει ελεγξε τηνσωστητοποθετησητηςλαμπαςστηνθεσηπρινκαλεσεις τηντεχνικηβοηθεια Φιλτρογιαταλιποι Συγκρατεί τα μόρια λίπους που προέρχονται από το ψήσιμο Πρεπει να καθαριζεται μια φορα τον μηνα ή όταν το σύστημαένδειξηςκορεσμούτωνφίλτρωνεάνπροβλέπεται στο μοντέλο που έχετε αποκτήσει δείχνει αυτή την αναγκαιότητα με απορρυπαντικα που δεν χαραζουν στο χεριηστοπλυντηριοπιατωνσεχαμηλεςθερμοκρασιες και σε συντομο κυκλο Με το πλυσιμο στο πλυντηριο το μεταλλικοφιλτρογιαταλιποιμπορειναχασειτοχρωμααλλα οιδικεςτουιδιοτητεςφιλτραρισματοςδενμεταβαλλονται Μοντάρισμα και αποσυναρμολόγηση φίλτρων λίπους και άνθρακα γίνονται με την αποσπάσιμη επιφάνεια απορρόφησηςανοικτήγιααυτότονλόγοπιέστετοπλήκτρο αφαιρέστε την εμπρόσθια επιφάνεια πιέζοντας ταυτόχροναστηνανώτερηπλευράτηςπλευρικήςεπιφάνειας Εικ Η επιφάνει κυλάει μπροστά ελευθερώνοντας την πρόσβασητωνφίλτρωνλίπουςεικ Φιλτροανθρακαμονογιατοντυπο φιλτραρισματος Συγκρατει τις δυσαρεστες οσμες που προερχονται απο τοψησιμο Οκορεσμόςτουφίλτρουεξακριβώνεταιμετάαπόμίαμεγάλη χρονικάχρήσηανάλογαμετοντύποτηςκουζίναςκαιαπότην συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου για τα λίποι Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η αντικατάσταση του φίλτρου το αργότεροκάθετέσσεριςμήνες ΔΕΝμπορείναπλυθείήνααναγεννηθεί Βάλτε τα φίλτρα άνθρακα μόνο όταν έχετε αφαιρέσει τα φίλτραλίπουςεικδενπαρέχονται 62

15 0511 LIB Ed. 03/ GM 09/12 KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE GmbH Küppersbuschstraße 16 - D Gelsenkirchen - Postfach D Gelsenkirchen Telefon (0209) Telefax (0209)