Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΚΙΤ) ΟΡΜΟΝΩΝ Ή ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,31 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 23%) ΔΗΛΑΔΗ 19312,72 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 23%)

2 Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ: 456 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΚΙΤ) ΟΡΜΟΝΩΝ Ή ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 3. Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της 2ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». 4. Τη με αριθμ. 15β Απόφαση της 48 η / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 5. Την υπ αριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2889// ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ. 6. Την αριθμ. 2242/134250/2014 (ΦΕΚ Β 3041/ ) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισμός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου. 7. Την αριθμ. 15 (εκτος ημερ. Διάταξης) Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΩΨΟΞ3-1ΜΜ) της 49 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ. 8. Την αριθμ. 2602/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 10. Το αριθμ. 8302/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ.

3 11. Την με αριθμ. 12 απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (αρθρο 143 του Ν. 4281/2014), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 12. Τα με αριθμ. πρωτ. 440/441/442/443/444/445/ αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3194/41, 3293/73, 3308/86, 3525/156, 3538/220, 3664/228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 454/ (ΑΔΑ: ΩΦΓΝΟΞ3Μ-ΙΨ5 ) απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. 14. Την με αριθμ. πρωτ. 498/ (ΑΔΑ:Ω8ΔΥΟΞ3Μ-ΑΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 15REQ ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας αναλώσιμων για υποστρώματα, αναλώσιμων για εργαστηριακή χρήση, αναλώσιμων για μοριακές αναλύσεις, συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμάκων, τυποποιημένων συστημάτων προσδιορισμού (ΚΙΤ) ορμονών ή βιοχημικών παραμέτρων και γραφικής ύλης αναλώσιμων Η/Υ, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3194/41, 3293/73, 3308/86, 3525/156, 3538/220, 3664/228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΚΙΤ) ΟΡΜΟΝΩΝ Ή ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις επτά (7) ομάδες, είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω επτά (7) ομάδες ειδών: 1. Αναλώσιμα για υποστρώματα (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1440, 2420, 2432, 2493, 2496, 3318, 3363, 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 5811,07 πλέον 23% ΦΠΑ 1.336,56, σύνολο 7.147,63, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). 2. Αναλώσιμα για εργαστηριακή χρήση (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 0921, 1842, 1893, 1952, 3314, 3379, 3843, 3851, 3922, 4212) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 2.155,70 πλέον 23% ΦΠΑ 495,82, σύνολο 2.651,52, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). 3. Αναλώσιμα για μοριακές αναλύσεις (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 2493, 2496, 3314, 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 2.640,86 πλέον 23% ΦΠΑ 607,40, σύνολο 3.248,26, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). 4. Συμπληρώματα διατροφής (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 0331) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 620,00 πλέον 23% ΦΠΑ 142,60, σύνολο 762,60, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). 5. Φάρμακα (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 3364, 3365, 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 1.032,74 πλέον 13% ΦΠΑ 134,26, σύνολο 1.167,00, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης).

4 6. Τυποποιημένα συστήματα προσδιορισμού (ΚΙΤ) ορμονών ή βιοχημικών παραμέτρων (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 1.898,96 πλέον 23% ΦΠΑ 436,77, σύνολο 2.335,73, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). 7. Αναλώσιμα υλικά γραφείου (γραφική ύλη - αναλώσιμα Η/Υ) (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 2285, 3012, 3019, 3023, 4442, 4461) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 1.625,98 πλέον 23% ΦΠΑ 374, σύνολο 1999,98, κωδικός 64 (Έντυπα και γραφική ύλη). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,31 πλέον ΦΠΑ 3.527,41 (23%: 3.393,15 και 13%: 134,26 ), σύνολο 19312,72. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: Ομάδα 1 (Αναλώσιμα για υποστρώματα) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα για υποστρώματα: Α/Α CPV CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα 4 χαρ Sodium Chloride. Χλωριούχο νάτριο καθαρότητας 99.8% για εργαστηριακή χρήση. Συσκευασία 1kg. 1 Κg Χρώματα και χρωστικές ουσίες. Gram stain. Gram 1 κιτ staining kit 5x500ml. Kit με όλες τις απαραίτητες χρωστικές για την Gram χρώση μικροβίων. Συνθεση και τυπικη αναλυση: Δ/μα Crystal violet (500 ml), Δ/μα Lugol (500 ml), Δ/μα αποχρωματισμού (500 ml), Δ/μα σαφρανίνης (500 ml). Συσκευασια Kit. Ημερομηνια λήξης 2 έτη από την παραλαβή Αιθανόλη 99% ( συσκευασία 1,5 lt) Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών MRS agar. Υλικό σε σκόνη, κατάλληλο για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση του lactobacillus spp. Σύμφωνα με τους de Man, Rogosa. Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 7 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Enzymatic digest of casein: 10.0, Yeast Extract: 4.0, Meat Extract: 10.0, Glucose: 20.0, Dipotassium hydrogen phosphate 2.0, Sodium acetate 5.0, Trimmonium citrate 2.0, Magnesium sulphate heptahydrate 0.2, Magnanese sulphate tetrahydrate 0.05, Polyoxyethylenesorbitan monooleate 1.08, Agar Final ph 5.7 +/ Συσκευασία: 500g

5 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών MRS broth. Θρεπτικός ζωμός σε σκόνη, κατάλληλο για τον εμπλουτισμό, καλλιέργεια και απομόνωση του lactobacillus spp. Σύμφωνα με τους de man, rogosa και sharpe (1960). Μετά την ανασύσταση τα 500 γρ να δίνουν τουλάχιστον 9 λίτρα έτοιμου υλικού. Σύνθεση προϊόντος(gr/lt) Mixed peptones 10.0, Yeast Extract 5.0, Beef Extract 10.0, Glucose 20.0, Potassium phosphate 2.0, Sodium acetate 5.0, Magnesium sulphate 0.2, Magnanese sulphate 0.05, Tween , Ammonium citrate 2.0. ph 5,8 +/ Συσκευασία: 500g Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών M17 agar. Υλικό που χρησιμοποιείται στην απομόνωση και διαφοροποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Σκόνη ή κοκκώδης σύσταση. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) : Balanced peptone 5.0, Soy peptone 5.0, Yeast extract 2.5, Beef extract 5.0, Lactose 5.0, Sodium glycerophosphate 19.0, Magnesium sulphate 0.25, Ascorbic acid 0.5, Agar No Συσκευασία: 500 gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών M17 broth. Θρεπτικός ζωμός για την καλλιέργεια διαφόρων απαιτητικών παθογόνων μικροοργανισμών. Σκόνη ή κοκκώδης σύσταση. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) : Tryptone 5.0, Soya peptone 5.0, Meat digest 5.0, Yeast extract 2.5, Ascorbic acid 0.5, Magnesium sulphate 0.25, Di sodium glycerophosphate Συσκευασία: 500 gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών Kanamycin Εsculin Αzide agar. Θρεπτικός ζωμός για την απομόνωση, διαφοροποίηση και αρίθμηση εντεροκόκκων, σύμφωνα με τους Mossel et al (1978). Σκόνη ή κοκκώδης σύσταση. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) : Peptones from casein 20.0, Yeast extract 5.0, Sodium chloride 5.0, Sodium citrate 1.0, Sodium azide 0.15, Kanamycin sulfate 002, esculin 1.0, ammonium iron (III) citrate 0.5, agar-agar Final ph 7.1 +/ Συσκευασία: 500 gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Melezitose. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων. D+ Melezitose monohydrate for microbiology, 99%. Συσκευασία 10gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Arbutin. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων. Συσκευασία 50 mg Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Galactose. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης των μικροβίων, 99%.Συσκευασία 100gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Starch. From potato tested according to Ph.Eur. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων. Συσκευασία 500 gr.

6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Melibiose. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων, 99%. Συσκευασία 10 gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Gluconate. Σε υγρή μορφή για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων, 1000mg/L gluconate in water. Συσκευασία 100 ml Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Bile. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων, dehydrated, purified. Συσκευασία 250 gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Tween 20. Viscous Liquid. Συσκευασία: 500ml. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. D-xylose. Bioextra 99%. Σε σκόνη για την βιοχημική δοκιμή της ταυτοποίησης μικροβίων. Συσκευασία 25gr Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας. Υποστρώματα καλλιέργειας μικροοργανισμών Phenol red broth. Ζωμός σε σκόνη που περιέχει phenol red και χρησιμοποιείται για βιοχημική ταυτοποίηση των μικροβίων. Σύνθεση προϊόντος (gr/lt) Peptone from casein 5.0, Peptone from meat 5.0, Sodium chloride 5.0, Phenol red ph 7,4±0,2 στους 25ο C. Συσκευασία 500 gr Penicillin G sodium, powder, BioReagent, suitable for cell culture Mops BioPerformance Certified, cell culture tested, 99,0% (titration) 1ΜU 25 γρ Bes BioReagent, cell culture tested, 99,0% (titration) 25 γρ Γλυκίνη (Glycine) BioUltra for molecular biology 99,0% 50 γρ (NT) Plate Count Agar, for microbiology 500 γρ Sterile Egg Yolk Emulsion. Αποστειρωμένο γαλάκτωμα κρόκου αυγού. Συσκευασία 100ml. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 10 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Peptone from meat. Σκόνη πεπτόνης κρεμώδους χρώματος από ενζυματική πέψη κρέατος για προσθήκη σε μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα. Θα πρέπει να παρουσιάζει ολική διαλυτότητα σε νερό με διαύγεια χρώματος ωχροκίτρινο σε διάλυμα 5% και με ph διαλύματος 2% ίσο με Το συνολικό άζωτο θα πρέπει να ισούται με 11-13% και το αμινικό άζωτο %. Συσκευασία 500g D-Mannitol. Σκόνη D-Μαννιτόλης με καθαρότητα >98% και ποσότητα D-σορβιτόλης <2%. Συσκευασία 1kg Nutrient broth. Μικροβιολογικό μέσο ανάπτυξης των διατροφικά μη απαιτητικών μικροοργανισμών που θα έχει την ακόλουθη σύσταση (g/litre): Beef extract 1.0, Yeast extract 2.0, Peptone 5.0, Sodium chloride 5.0. Συσκευασία 500g Phenol red. Δείκτης ph σε μορφή σκόνης. Nα εμφανίζει διαλυτότητα σε διάλυμα 1M NaOH (mg/ml). Συσκευασία 32 συσκ 2 συσκ.

7 5g Ταμπλέτες διαλύματος Ringer - Ένα οσμωτικώς ελεγχόμενο διάλυμα για την παρασκευή εναιωρημάτων από δείγματα τροφίμων και για χρήση ως αραιωτικό σε τεχνικές αραίωσης για βακτηριακή απαρίθμηση. Το μέσο πρέπει να έχει την ακόλουθη σύσταση (g/l): Sodium chloride 2.25, Potassium chloride 0.105, Calcium chloride 0.12, Sodium bicarbonate Συσκευασία 100 ταμπλέτες Bacteriological Agar, Agar, πηκτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή θρεπτικών υλικών και άλλων μικροβιολογικών εφαρμογών. Gel strength (δύναμη gel) (Nikkan) μετά την αποστείρωση: g/cm2, απώλεια κατά την ξήρανση <12 %, Τέφρα <5 %, ph (1,5% διάλυμα) gel μετά την αποστείρωση 6-7.5, Nephelos μετά την αποστείρωση <12 NTU, Σημείο πήξης C, Σημείο τήξης C. Συσκευασία 1kg Ένζυμo α-chimotrypsin. Ένζυμο σε μορφή λευκής λυοφιλοποιημένης σκόνης, α-chimotrypsin from bovine pancreas Type II, 40 units/mg protein. Συσκευασία 250 mg. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Ένζυμo proteinase K. Ένζυμο σε μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης για τη χρήση του στη μοριακή βιολογία, proteinase K from tritirachium album, 30 units/mg.dnases/rnases free. Συσκευασία 25 mg. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Ένζυμo trypsin. Ένζυμο σε μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης, Trypsin from bovine pancreas, suitable for protein sequencing. Συσκευασία φιάλη των 100μg. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Ένζυμo α- amylase. Ένζυμο σε μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης, α-amylase from porcine pancreas, Type VI-B, 10units/mg solid. Συσκευασία 500 KU. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Ένζυμo papain. Ένζυμο σε μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης, papain from papaya latex, 10 unots/mg protein. Συσκευασία 25mg. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής Ένζυμo lipase. Ένζυμο σε μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης, lipase from Aspergillus niger, ~200 U/g. Συσκευασία 1gr. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

8 Dialysis bags (μεμβράνες οσμωτικού διαχωρισμού) Polymyxin B sulfate. Αντιβιοτικό για χρήση σε μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα. Αναχιατίζει την ανάπτυξη των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Συσκευασία 5g Ethidium homodimer, suitable for fluorescence, 90% (HPCE) JC-1, for in vitro laboratory use only 1 sσυσκ FITC-conjugated Annexin-V, for life science research only. Not for use in diagnostic procedures Propidium iodide (3,8-Diamino-5-[3- (diethylmethylammonio)propyl]-6- phenylphenanthridinium diiodide) 94.0% (HPLC) Antibodies for detection of sperm protein tyrosine phosphorylation (Αντισώματα για την ανίχνευση της φωσφορυλίωσης της τυροσίνης των πρωτεϊνών των σπερματοζωαρίων) Proteinase K from Tritirachium album lyophilized powder, BioUltra, 30 units/mg protein, for molecular biology 1 mg 10 mg 10 mg SYBR green (nucleic acid gel stain 10,000 in DMSO) 0,5 ml Ectoine osmoprotectant 25 mg Eosin Y disodium salt, purum, for microscopy 25 gr Nigrosin, water soluble, certified 25 gr α-tocopherol phosphate disodium salt from vegetable oil, activity: ~1000IU/g, water soluble SDS (Sodium dodecyl sulfate) BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, 98.5% (GC) Equex STM paste (Sodium Laureth Sulfate) Component of freezing media for Porcine Semen Αναλώσιμα αέρια αναλύσεων χρωματογράφου-ήλιο (He 99,999% φιάλη 50l) Αναλώσιμα αέρια αναλύσεων χρωματογράφου-υδρογόνο (H 2 99,999% φιάλη 50l) Αναλώσιμα αέρια αναλύσεων χρωματογράφου-air zero (για GC HEWLETT PACKARD 5890) (φιάλη 50l) Αντιδραστήρια αναλύσεων χρωματογράφου-hexane-(n) 99% Pesticide grade (φιάλη 2,5l) 250 mg 25 gr 1 φιάλη 1 φιάλη 1 φιάλη 1 φιάλη 1,00 Ομάδα 2 (Αναλώσιμα για εργαστηριακή χρήση)

9 Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα για εργαστηριακή χρήση: Α/Α CPV CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα 4 χαρ Κεδρέλαιο original για μικροσκόπια Zeiss, Olympus & Nikon σε συσκευασία 100 ml Γάντια εργαστηριακής χρήσης, χωρίς πούδρα και μίας χρήσης, μεγέθους small (κουτιά των 100 γαντιών το κάθε κουτί) 5 κουτιά Σακούλες συσκευασίας πολυαιθυλενίου zip 10x15cm 1000 τμχ Πλαστικά προϊόντα. Τρυβλία petri 9mm.Τρυβλία πλαστικά στρογγυλά αποστειρωμένα 9 εκατ. με εισόδους αερισμού σε συσκευασία 500 τεμαχίων Πλαστικά προϊόντα. Cuvette 10mm πλαστικές cm light path 4.5 ml. Συσκευασία 100 τεμαχίων Τρυβλία Petri αποστειρωμένα για μικροβιολογικές καλλιέργειες, διαμέτρου mm. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων. 4 συσκ. 2 συσκ τμχ Αποστειρωμένοι σωλήνες Falkon όγκου 50ml 100 τμχ Αποστειρωμένοι σωλήνες Falkon όγκου 100ml 100 τμχ Στατώ θέσεων σε θήκη με καπάκι (Rackbox) για ρύγχη μέγιστου όγκου 100μl, για μηχανικές πιπέτες. Το στατώ θα πρέπει να αντεχει σε θερμοκρασία έως C Στατώ θέσεων σε θήκη με καπάκι (Rackbox) για ρύγχη μέγιστου όγκου 1000μl, για μηχανικές πιπέτες. Το στατώ θα πρέπει να αντεχει σε θερμοκρασία έως C Πλαστικά ρύγχοι για μηχανικές πιπέτες, μέγιστου όγκου 100μl Πλαστικά ρύγχοι για μηχανικές πιπέτες, μέγιστου όγκου 1000μl. 5 τμχ 5 τμχ 5000 τμχ τμχ Πάραφιλμ διαστάσεων 2in*250ft Φίλτρα αποστείρωσης υγρών 0,2μm προσαρμοζόμενα σε σύριγγα (100 τεμάχια/ κουτί) φιαλίδια αιμοληψίας κενού plain 10ml και συνοδευτικές βελόνες 18G 1,5'' (1,2x38mm) 500 τμχ τμ Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί. φίλτρα αποστείρωσης. Φίλτρο σύριγγας, αποστειρωμένο,κατάλληλο για διήθηση, διαμέτρου 33mm, ύψους 26mm και πόρου 0,22μm. polyethersulfone, Female Luer-Lok/Male Luer slip. Συσκευασία 50 τεμαχίων Στατώ 50 θέσεων για σωληνάρια 16mm 2 τμχ Στατώ 24 θέσεων για σωληνάρια 30mm 2 τμχ Στατώ Cryobox για κρυοφιαλίδια 82 θέσεων 1.2 έως 2ml πλαστικό 5 τμχ

10 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 1000μl αποβαλλόμενα ρύγχη πιπετών για αυτόματες πιπέτες Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 200μl αποβαλλόμενα ρύγχη πιπετών για αυτόματες πιπέτες Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών). Πλαστικά, μπλε ρύγχη μεγίστου όγκου 1000μl. Συσκευασία 500 τεμαχίων Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών). Πλαστικά, κίτρινα ρύγχη μεγίστου όγκου 200μl. Συσκευασία 1000 τεμαχίων Βαθμονομημένα ρύγχη (tips) πιπετών, όγκου μl. Τα ρύγχη αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου. (1000 τμχ/συσκευασία) Βαθμονομημένα ρύγχη (tips) πιπετών, όγκου 1-200μl. Τα ρύγχη αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου Βαθμονομημένα ρύγχη (tips) πιπετών, όγκου 0,5-10μl. Τα ρύγχη αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου τμχ 1000 τμχ 4 συσκ. 2 συσκ. 1 συκ 1500 τμχ 3000 τμχ Καλυπρίδες. συσκευασία (x 100) x 1,68 20 συσκ Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων (Συσκευασία: 50 τεμαχίων) Φιαλίδια τύπου eppendorf 1.5ml με κωνικό άκρο και λείο καπάκι. PP with attached cap length 39mm, diam.10,8mm. Συσκευασία 1000 τεμαχίων Πλαστικά σωληνάρια αποθήκευσης βιολογικών υγρών (τύπου eppendorfs) με καπάκι, κατάλληλα για φυγοκέντρηση, χωρητικότητας 1,5ml, διαφανή. (1000 τμχ/συσκευασία) Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου. Κρικοφόροι στυλεοί. Κρικοφόρος στυλεός επιχρωμιομένος μήκους 25cm σε συσκευασία 1 τμχ 45 συσκ. 2 συσκ. 4 συσκ. 4 τμχ Ομάδα 3 (Αναλώσιμα για μοριακές αναλύσεις) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα για μοριακές αναλύσεις. Η παράδοση ορισμένων από αυτά (περιγράφονται στον πίνακα) θα γίνεται τμηματικά και μέχρι το πέρας της διάρκειας του έργου, βάσει των αναγκών του. Α/Α CPV 4 χαρ. CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα Αγαρόζη ποιότητας Μοριακής Βιολογίας κατάλληλης για ηλεκτροφόρηση νουκλεινικών οξέων Agarose, BioReagent, for molecular biology, low EEO Αγαρόζη (Regular multipurpose agarose) πολυσακχαρίτης για υποστρώματα καλλιέργειας 100 γρ 10 γρ

11 Agarose, low gelling temperature, BioReagent, for molecular biology Αγαρόζη, (Low gelling point) πολυσακχαρίτης για υποστρώματα καλλιέργειας Ένζυμο Taq DNA Polymerase (τουλάχιστον 500 μονάδες η κάθε μία) συνοδευόμενο από τους απαραίτητους Buffers και MgCl Ενδονουκλεάσες περιορισμού (τουλάχιστον 2000 μονάδες η κάθε μία). Οι ενδονουκλεάσες περιορισμού θα παραγγέλνονται κατά τη διάρκεια του πειραματισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας Πλαστικά σωληνάρια αποθήκευσης βιολογικών υγρών 1500 τμχ (τύπου eppendorfs) με καπάκι, κατάλληλα για αντιδράσεις PCR και φυγοκέντρηση, χωρητικότητας 0,2ml, διαφανή Πλαστικά σωληνάρια αποθήκευσης βιολογικών υγρών 1000 τμχ (τύπου eppendorfs) με καπάκι, κατάλληλα για αντιδράσεις PCR και φυγοκέντρηση, χωρητικότητας 0,5ml, διαφανή Ζευγάρια συνθετικών Ολιγονουκλεοτιδικών Εκκινητών 20 εκκινητές (Primers), μέχρι 25 βάσεις ο καθένας, για χρήση στην Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR), desalted, synthesis scale 50nmole.Τα ζευγάρια των ολιγονουκλεοτιδίων θα παραγγέλνονται κατά τη διάρκεια του πειραματισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας Σετ Deoxynucleotide Triposphate (dntps), τουλάχιστον 1 σετ 40 μmoles για το καθένα από τα datp, dctp, dgtp, dttp συγκέντρωσης έως 100mM, ελάχιστο σύνολο 400μmoles για το καθένα από τα datp, dctp, dgtp, dttp Κιτ με στήλες απομόνωσης DNA από αίμα ζώων 350 απομον. 5 γρ 3 10 Απαιτείται το κάτωθι συμπλήρωμα διατροφής: Ομάδα 4 Συμπληρώματα διατροφής Άλευρο σπιρουλίνας (Spirulina platensis) 40 κιλά 762,6 Απαιτούνται τα κάτωθι φάρμακα: Ομάδα 5 (Φάρμακα) Α/Α CPV CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα 4 χαρ Σπόγγοι προγεσταγόνων για ενδοκολπική τοποθέτηση (πρόβατα, 60mg, MAP 25 τεμάχια ανά συσκευασία) 3 συσκ

12 Προσταγλανδίνη F 2 α (ενέσιμη, για πρόβατα 250μg/ml) 3 τμχ Βουζερελίνη (ενέσιμη, για πρόβατα 0,0042mg/ml) 3 τμχ Ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη (ecg 5000IU) 2 τμχ Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hcg 1500IU) 4 τμχ Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη χοίρειος (FSH ) συσκευασία των 20 ml (20mg/ml) Εμβόλιο εντεροτοξιναιμίας προβάτων (συσκευασίες των 32 ml,πολυδύναμο - 6 στελέχη ) Εμβόλιο λοιμώδους αγαλαξίας προβάτων (συσκευασίες των 100 ml) 8 τμχ 2 τμχ 2 τμχ Αντιπαρασιτικά προβάτων (albedozole 600mg/χάπι) 40 τμχ Διαλύματα έγχυσης (Φυσιολογικός ορός 0,9% NaCl x 10 φιάλες, ορός γλυκόζης 5% x 10 φιάλες) 20 φιαλ. Ομάδα 6 (Τυποποιημένα συστήματα προσδιορισμού (ΚΙΤ) ορμονών ή βιοχημικών παραμέτρων) Απαιτούνται τα κάτωθι τυποποιημένα συστήματα προσδιορισμού (kit) ορμονών ή βιοχημικών παραμέτρων: Α/Α CPV CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα 4 χαρ Αντιδραστήρια εργαστηρίων. Τυποποιημένο σύστημα προσδιορισμού γαλακτικού οξέος, kit D/L lactic acid. Eιδική μέθοδος για τον υπολογισμό του D- και L- γαλακτικού οξέος με τη χρήση φωτόμετρου. Η μέτρηση να γίνεται με τη χρήση cuvette 4.5 ml στα 340 nm. Να περιέχει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της τεχνικής. Συσκευασία kit. Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. 10 κιτ Αναλώσιμα μέτρησης κορτιτζόλης στο αίμα (κιτ για ραδιοανοσολογική μέθοδο RIA) Τυποποιημένο σύστημα προσδιορισμού (kit) προγεστερόνης με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA) Τυποποιημένο σύστημα προσδιορισμού (kit) ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH) προβάτου με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA) Τυποποιημένο σύστημα προσδιορισμού (kit) NGF με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA) 1 κιτ 2 συσκ. 2 συσκ.

13 Ομάδα 7 (Αναλώσιμα υλικά γραφείου (γραφική ύλη - αναλώσιμα Η/Υ) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα υλικά γραφείου (γραφική ύλη - αναλώσιμα Η/Υ): Α/ Α CPV 4 χαρ. CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα Ντοσιέ με 2 κρίκους και θήκη στο εξώφυλλο έως τμχ φύλλα Ντοσιέ με τουλάχιστον 20 διαφανείς θήκες φύλλων Α4 26 τμχ Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 30 τμχ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση, 9 τμχ χωρητικότητας 750 φύλλων Α Κλασέρ από Χαρτόνι με Πλαστική Επένδυση 8/32 10 τμχ Ντοσιέ παρουσίασης με 20 διαφανείς θήκες 5 τμχ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4 τμχ τύπου KYOCERA MITA (DC2116) Tόνερ για εκτυπωτή XEROX PHASER 3250 (2 τμχ τμχ σελίδες, 1 τμχ 5000 σελιδες) Μελάνι για εκτυπωτή HPLaserJet P1102w 2 τμχ Εκτυπωτικό χαρτί (Α4) 104 δεσμίδες των 500 φύλλων Θήκες εντύπων διαφανείς 0.09mm με άνοιγμα επάνω. 10 τμχ Συσκευασία 10 τεμαχίων Μαρκαδόρος υπογράμμισης με πλακέ μύτη και πάχος 17 τμχ μύτης mm 3.0mm-5.0mm για λεπτές και χοντρές υπογραμμίσεις, σε φωσφορούχα χρώματα Μαρκαδόρος Γραφής. Τύπος μύτης στρογγυλή.πάχος 15 τμχ μύτης mm Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25x35x8cm 12 τμχ Κουτί Αρχείου με Λάστιχο 25x35x5cm 12 τμχ Κουτί με Λάστιχο 25X35X3cm 12 τμχ Τετράδιο σπιράλ 3 θεμάτων, τουλάχιστον 150 φύλλων 2 τμχ Μαρκαδόρος διαφανειών ανεξίτηλος, με στρόγγυλη 7 τμχ μύτη πάχους 0,3mm (σε χρωματισμούς μπλε και μαύρο) Στυλό υγρής μελάνης με καπάκι και πάχος μύτης 0,5mm 19 τμχ τύπου Hi-Tecpoint (σε χρωματισμούς 4xμπλε, 4xκόκκινο, 3xμαύρο, 3x μωβ, 3xπράσινο,1x ροζ, 1xγαλάζιο) Στυλό Gel Fine 0.7mm (3xμπλε, 3xκόκκινο) 8 τμχ Μαρκαδόροι επιφανειών ανεξίτηλοι fine (1xμπλε, 2xκοκκινο, 2xμαύρο) 5 τμχ

14 Θήκη εντύπων διαφανής 0.03mm με άνοιγμα επάνω 5 συσκ (συσκευασίες των 100 Tεμ.) Μνήμες φλας. Στικάκι USB (flash drive) χωρητικότητας 6 τμχ τουλάχιστον 32GB Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών 4 τμχ υπολογιστών. Εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητας τουλάχιστον 1TB Μνήμη φλας 64GB Usb stick τμχ Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM 2GB) για desktop 1 τμχ ASUS με intel core 2 Duo Κολλητική ταινία χάρτινη. Διαστάσεις 25mm X 50m 10 τμχ Πλαστικό κουτί αποθήκευσης 15L με καπάκι 1 τμχ Τα φυσίγγια μελάνης και ο γραφίτης (toner) πρέπει να είναι γνήσια και καινούρια (όχι ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα). Ανακατασκευασμένα-αναγομωμένα προϊόντα δεν γίνονται δεκτά. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιμή για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιμή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή). Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες, είτε για ένα ή περισσότερα είδη και να υποβάλλουν συμπληρωμένο - μαζί με την συνοδευτική επιστολή - τον παραπάνω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για ομάδα, είτε για είδος και να υποβάλλουν συμπληρωμένο - μαζί με την συνοδευτική επιστολή - τον παραπάνω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισμό προμήθειας αναλώσιμων για υποστρώματα, αναλώσιμων για εργαστηριακή χρήση, αναλώσιμων για μοριακές αναλύσεις, συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμάκων, τυποποιημένων συστημάτων προσδιορισμού (ΚΙΤ) ορμονών ή βιοχημικών παραμέτρων και γραφικής ύλης αναλώσιμων Η/Υ»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών

15 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΚ (Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ, Θέρμη) στο Γραφείο της Διοίκησης ( κ. Aγγελική Νωτούδα) ή στην Επιτροπή Προμηθειών (Δρ Κ. Ρέκκα, Δρ Γ. Σαμούρη, κ. Ε. Μπουκουβάλα) Τηλ: , FAX: Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Οικονομική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια αναλωσίμων έργων ΕΤΑΚ» Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς για αναλώσιμα της ομάδας Χ»). Ως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η 17/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Διοίκησης ( κ. Aγγελική Νωτούδα) ή στην Επιτροπή Προμηθειών (Δρ Κ. Ρέκκα, Δρ Γ. Σαμούρη, κ. Ε. Μπουκουβάλα) Τηλ: Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η τιμή της προσφοράς. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

16 Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συμβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2500,00 χωρίς ΦΠΑ), σχετικά με τα είδη που θα προμηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει/ουν στην έδρα του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών το σύνολο (πλην των υλικών των οποίων η παράδοση θα γίνει τμηματικά) των προσφερόμενων ειδών εντός του χρονικού διαστήματος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωμή του/των αναδόχου/χων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από συνεννόηση με το λογιστήριο και κάθε ωφελούμενο) και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητας όπου απαιτείται), μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η προμήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των έργων με ΚΥΠΕ: / / / / / /228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Tο μέγιστο εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε: ,31 πλέον ΦΠΑ 3.527,41 (23%: 3.393,15 και 13%: 134,26 ), σύνολο 19312,72. Η πληρωμή της δαπάνης των παραπάνω ειδών θα γίνει με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του Δήμου της έδρας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Ο Διευθυντής Δρ Αντώνιος Ζδράγκας Τακτικός Ερευνητής