ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση :Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας :11521 Πληροφορίες :κος Δημήτρης Τριαντάφυλλος Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα: 03/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: όπως ισχύουν 1.1. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/1994) 1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) 1.4. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 1.5. Την υπ. Αριθμ 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 1.6. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 1

2 1.7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) << Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) <<Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις>> Του Ν /1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις» Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α 267/ ] «Διαχείριση,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 2. Τις αποφάσεις: 2.1 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 801/1985» και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/6711/Α0024/ όμοια και ισχύει σήμερα. 2.2 Την αριθμ. «Πρακτικά 134ης Συνεδρίασης / » Απόφαση της Κοσμητείας περί σύστασης διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού και δήλωση του δικαιώματος υπογραφής. 2.3 Την Προγραμματική Σύμβαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ και το ερευνητικό έργο που προκύπτει από αυτή. 2.4 Την απόφαση της 212/ ης Επιτροπής Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ., σχετικά με την σύσταση επιτροπής και την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Eυρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, για την προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι εξήντα χιλιάδες Ευρώ (59.536,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ: ,28 ) Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης στο diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι η Δευτέρα 20/6/2011 και ώρα 12:00 στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ Αθήνα. 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ε.Σ.Δ.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Νικόλαος Μανιαδάκης 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕΣ Στην παρούσα οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται ως κατωτέρω: Α) Διακήρυξη: Ως Διακήρυξη νοείται το παρόν κείμενο στο σύνολό του. Β) Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή για το έργο είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Γ) Έργο. Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα διακήρυξη. Δ) Προσφέρων: Ως προσφέρων λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά για ανάληψη του Έργου. Ε) Ανάδοχος: Ως ανάδοχος του έργου ορίζεται το νομικό πρόσωπο, εταιρία ή κοινοπραξία εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του υπό διακήρυξη -με την παρούσα- έργου, είναι η προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που διαθέτουν τις κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: δραστηριοποιούνται σε προμήθειες θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων Εργαστηρίων, 4

5 είναι πιστοποιημένοι και διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό κατά ISO:9001 πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (59.536,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ: ,28 ). Οι προσφορές πρέπει: ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β. H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 5

6 γ Ο πλήρης τίτλος "Προς την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας." ε. Αφορά : Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια θρεπτικών υποστρωμάτων - αντιδραστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Στρατηγικής Συνεργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΣΔΥ. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) : 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75), στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 2. Παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται: η υποδομή του, το πελατολόγιο του, η δραστηριοποίηση σε συναφή έργα με το προκηρυσόμενο (προμήθεια υλικών και αντιδραστηρίων) κατά την τελευταία 3ετία, 3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 σε ισχύ. 4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 6

7 5. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους που προσφέρουν και επίσης να δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους σε όλους τους όρους των προδιαγραφών. Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ν ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος ζητούμενης ποσότητας, για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα έργου. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7

8 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν εγγράφως οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. γ) Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, από την Επιτροπή και φυλάσσονται αφού τοποθετηθούν σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης μονογράφεται από την Επιτροπή. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Επιτροπή Ερευνών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια : 6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για όλα τα παραπάνω, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Επιτροπή ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. Η εν λόγω υπηρεσία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της επί του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 8

9 6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης επί του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα σταλεί με φαξ στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από τη υπηρεσία στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των προσφερόντων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) στο οποίο θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου και κατά συνέπεια από το οποίο θα προκύπτει και ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. το προαναφερόμενο πρακτικό. Εφόσον η επιτροπή με το προαναφερόμενο πρακτικό της εισηγηθεί την απόρριψη οικονομικής προσφοράς, η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να 9

10 υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ., μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 10

11 Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Γ της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της ζητούμενης ποσότητας, γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής η οποία θα καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του μέρους των υλικών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον Προμηθευτή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του μέρους της προμήθειας που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 11

12 Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να προχωρήσει στην εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του υπό προμήθεια υλικού που θα κατακυρωθεί στους αναδόχους, υπό την προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας του ΚΕΔΥ και την κανονική χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου από τον φορέα χρηματοδότησης ΑΡΘΡΟ 8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή της σχετικής προμήθειας και την προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, το δε ύψος του ποσού της κάθε πληρωμής, θα αντιστοιχεί στο είδος και 12

13 την ποσότητα των υλικών της κάθε παράδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμή μονάδας κάθε υλικού βάσει της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, στη Βάρη Αττικής, σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η μεταφορά και παράδοση της προμήθειας, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την προσφορά του αναδόχου και των όρων της υπογραφείσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Προμήθειας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. 13

14 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. o ΑΡΘΡΟ 12 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους. Προσφορά απαράδεκτη. που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που αφορούν μέρος του υπό προμήθεια υλικού δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. o Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ o Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις με δική της πρωτοβουλία στην παραπάνω προθεσμία. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Να αναφερθεί η χώρα προέλευσης του υπό προμήθεια υλικού και το εργοστάσιο κατασκευής. 2. Όλα τα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 3. Όλα τα θρεπτικά υποστρώματα (σκόνες) να είναι σε συσκευασίες το πολύ 500 γραμμαρίων. 4. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. Τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 5. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξης του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 6. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. 7. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. 8. Η σύσταση των θρεπτικών υποστρωμάτων, των αντιδραστηρίων και των εκλεκτικών συμπληρωμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που αναφέρεται στην τελευταία έκδοση των προτύπων «ISO» για την ανίχνευση των μικροοργανισμών. (σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία). Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα πρότυπα: o Νερά: 6222, , , 16266, 11731, , 19250, o Τρόφιμα: 6579, &-2, 16654, ,4832, 4833, 7932, 7937, 7954, 8553, 16649, 21527, 21528, 21872, 22964,

16 9. Η ημερομηνία λήξης του υλικού να είναι τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης 10. Η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύει τα ζητούμενα προϊόντα στο ΚΕΔΥ (ανεξαρτήτως ύψους προμήθειας) εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης της παραγγελίας (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλάβουν σχετική δέσμευση στην προσφορά τους). 11. Όσο αφορά τα θρεπτικά υλικά σε τριβλία θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: a. Να προσφερθούν σε ασφαλείς συσκευασίες με σήμανση CE. b. Η ποσότητα υλικού στο τριβλίο να είναι ml σε τριβλία διαμέτρου 9 cm σύμφωνα με CLSI. c. Να παράγονται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες γνωστών αναγνωρισμένων κατασκευαστών και να γίνεται σχετική αναφορά τους. d. Σε υλικά που απαιτούν supplements να δηλωθεί η εταιρεία και η σύσταση των supplements αναλυτικά. e. Το εργαστήριο δύναται να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση f. Να αναφέρεται με σαφήνεια και ευδιάκριτα η ημερομηνία λήξης του τρυβλίου g. Να προσκομίζονται με πιστοποιητικά QC report/lot. 16

17 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Acetamide Broth 2 Bacillus Cereus Agar Base 3 Polymyxin B 4 Baird Parker medium (Base Agar) 5 Bile Esculin Azide Agar 6 Bolton Broth 7 Modified Bolton Broth Selective Supplement/ Antibiotic solution 8 Brain Heart Infusion Agar 9 Brilliant Green Agar (Modified) 10 Brucella Broth 11 Buffered Peptone Water (ISO) 12 Columbia Agar Base 13 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (D.R.B.C. agar) 14 Egg Yolk Emulsion 15 Egg Yolk Tellurite Emulsion 16 Fraser Broth Base (σε σκόνη). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) 100gr 70,00 500gr 175,00 40 ml 358,00 500gr 299,00 500gr 110,00 500gr 96,00 50 ml 300,00 500gr 76,69 500gr 98,00 500gr 45, gr 756,00 500gr 69,13 500gr 123,75 800ml 776,00 800ml 704, gr 412,00 17

18 17 Fraser Supplement 250 ml 450,00 18 GLYCEROL about 87% ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 500ml 79,04 19 GVPC SUPPLEMENT ml 1.805,20 20 Half Fraser Selective Supplement 600 ml 2.250,00 21 King's B medium 500gr 100,00 22 Lactose TTC agar with sodium heptadecylsufate 23 LB BROTH (Luria Bertani) 24 LEGIONELLA BCYE AGAR ΣΚΟΝΗ 25 Lisreria Selective Supplement 26 MacConkey Agar No Maximum Recovery Diluent (ΜRD) Membrane -Clostridium Perfringens SELECTIVE SUPPLEMENT (mcp) Modified charcoal ceforazome deoxycholate agar (MCCDA agar) Modified charcoal ceforazome deoxycholate agar (MCCDA agar) / antibiotic solution Modified Lauryl sulphate tryptose broth (MLST)/ vancomycin medium 32 Modified Tryptone Soyα Broth 33 MRS AGAR 34 Muller Hinton agar 2500gr 462,50 500gr 44, gr 3.012, ml 944,00 500gr 48,00 500gr 22, ml 200,00 500gr 138,00 20 ml 600,00 500gr 102,00 500gr 43, gr 348, gr 231,24 35 Muller Kauffmann Tetrathionate- 500gr 35,65 18

19 Broth Base 36 Novobiocin για E. coli O ml 464,00 37 Nutrient Agar 1000gr 100,78 38 Oxford Agar (Listeria Selective ΥΛΙΚΑagar) 500gr 87,53 39 D- Cycloserine 50 ml 20,00 40 Perfringens Agar Base 500gr 77,86 41 Pseudomonas Agar Base 500gr 43,35 42 Pseudomonas C. N. Supplement 80 ml 268,00 43 Novobiocin Supplement 80 ml 928,00 44 Slanetz & Bartley medium (complete) 1000gr 199,88 45 Tryptone Soy Agar (TSA) 500gr 117,00 46 Tryptone Soya Broth 500gr 51,98 47 TTC Solution Supplement 0,125% 500 ml 5.000,00 48 TTC Solution Supplement 1% ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 50ml 200,00 49 Urea Solution 40% 50ml 28,10 50 Vancomycin supplement 5mg 40 ml 300,00 51 Xylose Lysine Deoxycholate agar (X.L.D Agar) 500gr 52, Yeast Extract agar (Water Plate Count Count) Cefixime Tellurite Selective Supplement 4000gr 688,00 20 ml 275,00 19

20 54 BCYE A GROWTH SUPPLEMENT 55 Agar Listeria according to Ottaviani (Aloa Base with Supplement)(*) 56 LEGIONELLA AGAR BCYE LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (GVPC) Blood Agar Base+Sheep Blood (Αιματούχο άγαρ με αίμα προβάτου) Anti-Eschrichia coli immunomagnetic particles (Dynabeats anti-e.coli 0157) Latex αντίστροφης συσσωμάτωσης για την ανίχνευση εντεροτοξίνης Bacillus cereus σε τρόφιμα Latex αντίστροφης συσσωμάτωσης για την ανίχνευση σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών A, B, C & D σε τροφιμα Rabbit Plasma για δοκιμασία Coagulase Stock Culture for Maintenance of Bact. Strain ετοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε φιαλίδια ΕΤΟΙΜΑ ΕΤΟΙΜΑ ml 2.149, ml , , , ,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 1ml 500,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 20 δοκιμασίες 500,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΑ 20 δοκιμασίες 120 δοκιμασίες 500 σωληνάρια 700,00 60,00 395,00 64 Vidas Staph. Enteroxin II ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 90 δοκιμασίες 801,00 65 Βιολογικοί δείκτες ελέγχου υγράς αποστείρωσης (115 0 C) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεμάχια 62,00 66 Βιολογικοί δείκτες ελέγχου υγράς αποστείρωσης (121 0 C) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 600 δείκτες 2.444,40 67 Δείκτες ελέγχου αναερoβίωσης ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεμάχια 27,20 68 Δείκτες ελέγχου μικροαερόφιλων συνθηκών επώασης ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεμάχια 48,00 69 Δείκτες ελέγχου ξηράς αποστείρωσης ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 200 τεμάχια 65,00 70 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ LEGIONELLA LATEX ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Ε.coli antiserum (Διαγνωστικό σετ Ε.coli O157-latex test) Κλίμακα σύγκρισης θολερότητας McFarland (0.5, 1, 2, 3, 4 και 5) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 500 δοκιμασίες 200 δοκιμασίες 2 φιαλίδια για κάθε διαβάθμιση σύνολο ,00 640,00 70,00 20

21 φιαλίδια Σειρά βιοχημικών δοκιμασιών για ταυτοποίηση Listeria spp με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια Σειρά βιοχημικών δοκιμασιών για ταυτοποίηση εντεροβακτηριακών τουλάχιστον 20 παραμέτρων με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια Σειρά βιοχημικών δοκιμασιών για ταυτοποίηση βακίλλων Σειρά βιοχημικών δοκιμασιών για ταυτοποίηση μη ζυμούντων gram αρνητικών βακτηρίων τουλάχιστον 20 παραμέτρων με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια Σειρά βιοχημικών δοκιμασιών για ταυτοποίηση καμπυλοβακτηριδίου με τα απαιτούμενα αντιδραστήρια Ταινίες Οξειδάσης (Bactident Oxidase) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 60 δοκιμασίες 714,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 150 δοκιμασίες 780,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 20 δοκιμασίες 374,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 150 δοκιμασίες 1.371,14 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 25 δοκιμασίες 150,00 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 400 ταινίες 167,28 79 Φάκελοι Αναεροβίωσης ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 60 φάκελλοι 324,00 80 Φάκελοι δημιουργίας μικροαερόφιλων συνθηκών επώασης για καμπυλοβακτηρίδιο ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 20 φάκελοι 192,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (*):Η ποσότητα ml στα εκλεκτικά συμπληρώματα (supplements) είναι ο τελικός όγκος υλικού μετά την ανασύστασή του με αποστειρωμένο αποσταγμένο νερό ή με αιθανόλη ή και με τα δύο ανάλογα τη σύσταση του συμπληρώματος. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς την: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..για εκτέλεση (τμήματος) του έργου «.»σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι... Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 22

23 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς την: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο «.» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά.. συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 23