ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο ΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : FAX : & Πληροφορίες : Ι.ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ζητούνται προσφορές για την προµήθεια των παρακάτω υλικών, σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/17/ΕΚ και τον Κανονισµό Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε και µε τους συνηµµένους Ειδικούς και Γενικούς Όρους ιαγωνισµού και Γενικούς Όρους Σύµβασης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελαστικά επίσωτρα χωµατουργικών οχηµάτων - µηχανηµάτων σύµφωνα µε, τη συνηµµένη κατάσταση που αποτελείται από 10 είδη επισώτρων, την τεχνική προδιαγραφή και τους συνηµµένους σ αυτή όρους αποδοχής τεχνικών προσφορών. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΩΡΑ : 11:00 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : HMΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΏΡΑ : 11:00 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε : Ι.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΗΛΕΦ.: Για τεχνικές πληροφορίες απευθυνθείτε : Γ. ΚΙΝΑΤΣΙ ΗΣ ΤΗΛΕΦ.: ENTYΠΟ 3/

2 A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΟΥ KATAΣTAΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ R 20, (335 / 80R20) 134G,TL, ΠΕΛΜΑ V ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΜ EΠΙΣΩΤΡΟ 14.5 R20 (365 / 80R20) 152J TL ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΜΡΤ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤΕΜ PR 16 ΤΤ, ΠΕΛΜΑ V ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΜ PR16,ΤL, ΠΕΛΜΑ V ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΜ , PR16, L-3, TL ΠΕΛΜΑ ΤRACTION ΤΕΜ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 23.5 R 25 * TL,G-5/L-5, ΠΕΛΜΑ ΤRACTION ΤΕΜ EΠΙΣΩΤΡΟ , PR16, ΤL, G-2/L-2, ΠΕΛΜΑ V ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΕΜ ΕΠΙΣΩΤΡΟ , PR28, L-3, TL, ΠΕΛΜΑ ΤRACTION ΤΕΜ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 35/65-R33* TL,L-4,ΠΕΛΜΑ TRACTION ΤΕΜ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 46X PR28,ΠΕΛΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΦΟΡΤΙΟ 7600 ΚΙΛΑ, 6BAR,ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΩΣ 40Kph ΤΕΜ 62

3 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ' όλα σύµφωνες µε τους προβλεπόµενους στην παρούσα διακήρυξη εµπορικούς και οικονοµικούς όρους, από τους οποίους, µε ποινή την απόρριψη των προσφορών, δεν επιτρέπονται αποκλίσεις. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις στις προσφορές που αλλοιώνουν τους όρους ή τις απαιτήσεις της διακήρυξης αντιµετωπίζονται ως αποκλίσεις. Οι προσφορές πρέπει να είναι διατυπωµένες µε σαφή τρόπο, που να επιτρέπει τη σύγκρισή τους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) ακριβή αντίγραφα. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται µε σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα. Τεχνικά στοιχεία δύναται να είναι γραµµένα και στην Αγγλική γλώσσα. 1.2 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές και για µέρος των ζητούµενων ειδών. Τα προσφερόµενα από τους διαγωνιζόµενους είδη θα πρέπει να αναφέρονται στην ποσότητα που ζητείται από τη διακήρυξη για το κάθε ένα. Σε περίπτωση που η προσφερόµενη ποσότητα είδους είναι µικρότερη από τη ζητούµενη το είδος θα απορρίπτεται και δεν θα αξιολογείται περαιτέρω. Οι προσφερόµενες ποσότητες κάθε είδους θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων. 1.3 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύµπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων τα µέλη αυτής θα ευθύνονται πλήρως έναντι της ΕΗ Α. Ε., δηλαδή θα ευθύνονται από κοινού, αδιαιρέτως και το καθένα χωριστά, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την προσφορά της Σύµπραξης, θα υποβάλλουν δε µε την προσφορά τους τη δήλωση σύµφωνα µε το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.18α, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή κοινοπρακτικού. Εφόσον στην εν λόγω Σύµπραξη ανατεθεί σύµβαση, θα πρέπει να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύµβασης,το σχετικό κοινοπρακτικό. 1.4 Οι προσφορές πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη ιακήρυξη, και να υποβάλλονται µέσα σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο αναγράφονται η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, ο αριθµός της ιακήρυξης καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει τρεις άλλους σφραγισµένους φακέλους µε τα διακριτικά Α, Β και Γ και µε τις ίδιες ακριβώς επισηµάνσεις του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Ειδικότερα : «ΦΑΚΕΛΟΣ Α'» Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω απαιτούµενα τυπικά στοιχεία: α. α.1 Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι ΑΕ: Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ σύµφωνα µε το καταστατικό της µε το οποίο παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί ο ιαγωνισµός, στο οποίο θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού.

4 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α.2 Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι ΕΠΕ:Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων µε την οποία παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η προµήθεια, στο οποίο θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού. α.3 Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι ΟΕ ή ΕΕ (προσωπική εταιρεία):έγκριση του ή των διαχειριστών του που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και τον αντίκλητο. α.4 Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση µε θεώρηση από την αρµόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής για την εκπροσώπησή του και τον ορισµό του αντίκλητου. α.5 Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις : Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της για την συµµετοχή της στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. β. Εγγύηση Συµµετοχής [ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση Σύµπραξης Επιχειρήσεων/ Προσώπων (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α)] γ. ήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Γενικών και Ειδικών όρων διαγωνισµού και Σύµβασης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 24.12β). δ. ήλωση αποδοχής της καθοριζόµενης στην παρακάτω παράγραφο 20 προθεσµίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 24.14). ε. ήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς µε µορφή Σύµπραξης Επιχειρήσεων/ Προσώπων (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.18α). ζ. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρµογή του άρθρου 57 του Συντάγµατος της Ελλάδας. η. Πιστοποιητικό ονοµαστικοποίησης των µετοχών ΑΕ και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και των αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου. θ. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ.15,16 & 17 των ειδικών όρων του διαγωνισµού. ι. ήλωση του διαγωνιζόµενου ή σε περίπτωση Σύµπραξης κάθε µέλους του διαγωνιζόµενου, ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς και ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά αρµοδίων αρχών στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τη ΕΗ Α.Ε. µέσα σε προθεσµία 15 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που τυχόν θα ζητηθούν. «ΦΑΚΕΛΟΣ Β'» Ο εν λόγω φάκελος πρέπει απαραίτητα να περιέχει όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ελαστικών επισώτρων όπως αναλυτικά αναφέρονται στα συνηµµένα φύλλα τεχνικής προδιαγραφής και τους συνηµµένους σ αυτή όρους αποδοχής προσφορών. «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ'» Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία οικονοµικά στοιχεία των προσφερόµενων ελαστικών δηλαδή : - Τιµές µονάδας, ποσότητες και ολικές τιµές ανά είδος επισώτρου - Όροι πληρωµής τιµήµατος. - Τόπος και τρόπος παραδόσεως των επισώτρων - Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου, επιπλέον οικονοµικά στοιχεία. 1.5 Σε περίπτωση που θα υποβληθούν προσφορές µε περισσότερους από ένα τύπους ελαστικών επισώτρων ή επισώτρων διαφορετικών Κατασκευαστών τα οικονοµικά τους στοιχεία (οικονοµική προσφορά) θα πρέπει να είναι κλεισµένα είτε σε ξεχωριστούς σφραγισµένους

5 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ φακέλους που θα αναγράφουν την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ1, ή Γ2 ή Γ3 κλπ» και τον τύπο του προσφερόµενου ελαστικού στον οποίο αντιστοιχεί ο κάθε φάκελος, είτε σε ένα µόνο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ'». Στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η αντιστοιχία των προσφερόµενων τιµών µε τα ελαστικά. 1.6 Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίµατα της γραφής, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστοιχα, παρεµβολές στο κείµενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να ταχυδροµήσουν τις προσφορές τους στην αρµόδια Υπηρεσία της ΕΗ Α.Ε. όπως ορίζεται στην Πρόσκληση έγκαιρα, ώστε να πρωτοκολληθούν από την Υπηρεσία αυτή µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, προκειµένου να παραληφθούν έγκαιρα από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών. 2.2 Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται στην πρόσκληση δεν αποσφραγίζονται, ούτε λαµβάνονται υπόψη. 2.3 εν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή προφορικά ή όταν το τίµηµα προσφέρεται υπό προϋποθέσεις. 2.4 Η σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο 2.1 εµπρόθεσµη υποβολή των προσφορών εξασφαλίζει τους διαγωνιζόµενους µόνο ως προς τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΕΗ Α.Ε. και όχι ως αποδοχή πρότασής τους, ενώ η ΕΗ Α.Ε. δεν αναλαµβάνει απέναντί τους οποιαδήποτε άλλη δέσµευση. Η ΕΗ Α.Ε. δεν έχει, έναντι των διαγωνιζοµένων, ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση να αποζηµιώσει αυτούς για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµία που έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές ή θα παραταθεί ή αναβληθεί ή µαταιωθεί ο διαγωνισµός, σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, υποβάλλοντας προσφορά, ανεξαρτήτως αν αυτή γίνει ή όχι τελικά αποδεκτή, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα έναντι της ΕΗ Α.Ε. εξαιτίας της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δύο (2) στάδια από την αρµόδια Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών. Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α & Β των εµπρόθεσµων προσφορών, ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και γενικά την πληρότητα των στοιχείων στους φακέλους αυτούς και ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκοµένους. Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαµβάνουν τα τυπικά στοιχεία (α), (β) και (γ) της πιο πάνω παραγράφου 1.4 των Ειδικών Όρων της ιακήρυξης, καθώς και τα εκ του νόµου προβλεπόµενα δικαιολογητικά, περίπτωση (η) της ίδιας ως άνω παραγράφου, θα απορρίπτονται ως τυπικά απαράδεκτες κατά το Α' στάδιο του διαγωνισµού. Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω

6 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στοιχείων µε τυχόν προσφυγές δεν είναι αποδεκτή. Γίνεται αποδεκτή όµως η υποβολή, µε τυχόν προσφυγή κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω µη συµφωνίας των παραπάνω τυπικών στοιχείων µε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, συµπληρωµατικών στοιχείων επί των υποβληθέντων µαζί µε την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων µε τις συµπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συµµορφώνεται πλήρως µε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής γίνεται αποδεκτή συµπλήρωσή της µόνον προς πλήρη συµµόρφωση µε το συµπεριλαµβανόµενο στη διακήρυξη υπόδειγµα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συµπληρώσεις / διευκρινήσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής τα οποία ο µετέχων οφείλει να υποβάλει µε την προσφορά του (εκδούσα αρχή, υπέρ ου η εγγύηση, ποσό, αριθµός, υπογραφή, στοιχεία διαγωνισµού). Όσον αφορά τα υπόλοιπα τυπικά στοιχεία του φακέλου Α είναι αποδεκτή η υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, µε τυχόν προσφυγή κατά της τυπικής απόρριψης προσφοράς λόγω έλλειψης αυτών από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων µε την προσφυγή του συµµορφώνεται πλήρως µε τους όρους και τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. 3.2 Στις αποσφραγίσεις όλων των σταδίων, οι διαγωνιζόµενοι, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά τους µετέχει στο αντίστοιχο στάδιο της αποσφράγισης, δικαιούνται να παρευρίσκονται µε το νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο. 3.3 Υλοποίηση ιαδικασίας Αποσφράγισης Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών συνέρχεται στον τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που έχουν καθορισθεί στο τεύχος «Πρόσκληση» της ιακήρυξης, εξετάζει το εµπρόθεσµο ή µη των προσφορών, αποσφραγίζει τους γενικούς φακέλους των εµπροθέσµων προσφορών και στη συνέχεια τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α' & Β» (Α' Στάδιο). Ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και γενικά την πλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων της παραγράφου 1.4 του πιο πάνω όρου «Κατάρτιση Προσφορών», κατατάσσει τις προσφορές σε «τυπικά αποδεκτές ή µη», ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκόµενους και συντάσσει σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου ανακοινώνεται, οι δε διαγωνιζόµενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν «τυπικά µη αποδεκτές» ενηµερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους καθώς και για το δικαίωµα προσφυγής τους Οι τυπικά αποδεκτές προσφορές διαβιβάζονται στο αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση Υπηρεσιακό Όργανο Το πιο πάνω Υπηρεσιακό Όργανο προβαίνει στην τεχνική Αξιολόγηση των Προσφορών και τις κατατάσσει σε «τεχνικά αποδεκτές ή µη». Στη συνέχεια η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ενηµερώνει εγγράφως τους απορριφθέντες για τους λόγους απόρριψής τους καθώς και για το δικαίωµα προσφυγής τους. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, και ύστερα από την εκδίκαση τυχόν προσφυγών, η Επιτροπή προβαίνει στην Αποσφράγιση των «ΦΑΚΕΛΩΝ Γ'» των τεχνικά αποδεκτών προσφορών (Β' στάδιο). Στη συνέχεια, ελέγχει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονοµικών στοιχείων των προσφορών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παραπάνω όρου «Κατάρτιση Προσφορών» και κρίνει τις προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή µη». Τα βασικά στοιχεία των οικονοµικών προσφορών ανακοινώνονται στους παρευρισκόµενους, οι δε διαγωνιζόµενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν «τυπικά µη αποδεκτές στο Β στάδιο» ενηµερώνονται εγγράφως για τους λόγους απόρριψής τους καθώς και για το δικαίωµα προσφυγής τους.

7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 4.1 Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ΕΥΡΩ για παράδοση των επισώτρων ελεύθερα στην αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής (Ν Ο 702), πάνω σε αυτοκίνητο του προµηθευτή. 4.2 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά στις προσφορές τους και το κόστος µεταφοράς των προσφερόµενων επισώτρων από τις εγκαταστάσεις τους ( ευρισκόµενες εντός του Ελλαδικού χώρου ) µέχρι την αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής. 4.3 Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι καθαρές για τη ΕΗ και θα περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς Π.. 109/2004 ΚΑΤ.Β για όσα από τα είδη εµπίπτουν σε αυτή, και δαπάνες τις σχετικές µε την προµήθεια των επισώτρων εκτός από τον ΦΠΑ του Ν. 1642/86 τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόµενοι. 4.4 Όλες οι πιο πάνω τιµές µονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (έντυπο ΠΡΜ-32-3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη. 4.5 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται ή µε οποιαδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του νοµίσµατος της προσφοράς µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1 Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη ανά είδος τιµή. 5.2 Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόµενος προσφέρει ειδική έκπτωση για συνολική ανάθεση των ποσοτήτων της προσφοράς του, η ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να συγκρίνει την προσφορά αυτή, µε το συνολικό συγκριτικό τίµηµα των ανά είδος µειοδοτών και να επιλέξει το χαµηλότερο τίµηµα. 5.3 Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει στις τιµές για παράδοση του υλικού ελεύθερο στην αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής (Ν Ο 702), πάνω σε αυτοκίνητο του προµηθευτή. H ανάθεση όµως της προµήθειας στον µειοδότη µπορεί να γίνει και στις τιµές για παράδοση του υλικού ελεύθερο στην αποθήκη του ευρισκόµενη εντός του Ελλαδικού χώρου πάνω σε αυτοκίνητο της ΕΗ. 6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ-XΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ 6.1 Η σύµβαση θα είναι σε ισχύ µέχρι απορρόφησης του συµβατικού τιµήµατος η οποία εκτιµάται ότι θα συµβεί σε τρία έτη περίπου. 6.2 Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο προµηθευτής δεν µπορεί για οποιονδήποτε λόγο να παραδώσει κάποιο επίσωτρο στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο, η ΕΗ θα µπορεί να το αγοράσει από την ελεύθερη αγορά, η δε διαφορά της αξίας προς τα πάνω θα καταβάλλεται από τον Προµηθευτή ή θα εκπίπτεται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του. 6.3 Οι παραδόσεις των επισώτρων θα είναι τµηµατικές καθ όλη την διάρκεια της ισχύος των συµβάσεων σύµφωνα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης. 6.4 Οι ποσότητες των επισώτρων κάθε παράδοσης θα καθορίζονται µε επιµέρους παραγγελίες που θα γνωστοποιούνται εγγράφως (fax) από την ΕΗ στον προµηθευτή. 6.5 Ο προµηθευτής από την ηµεροµηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της παραγγελίας πρέπει να παραδώσει τα επίσωτρα εντός τριών ( 3 ) µηνών. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρόνου παράδοσης θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στην σύµβαση περί επιβολής ποινικών ρητρών. Της παράδοσης των επισώτρων θα έχει υποχρεωτικά προηγηθεί επιθεώρησή τους τεχνικός έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί η απόλυτη συµφωνία τους µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση (τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, περίοδος παραγωγής τους, οίκος κατασκευής, χώρα προέλευσης κ.λ.π.). Επίσωτρα που δεν έχουν επιθεωρηθεί επιτυχώς δεν θα παραλαµβάνονται. Η επιθεώρηση θα γίνεται από τον Τοµέα Επιθεώρησης του Κ ΕΠ στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και µόνο κατά περίπτωση µετά από συνεννόηση µε την Επιχείρηση στο χώρο παράδοσής τους.

8 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.6 Τα επίσωτρα θα παραδίδονται ελεύθερα επί αυτοκινήτου του προµηθευτή στην Αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής (Ν Ο 702). Ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη της σωστής φόρτωσης των επισώτρων και της ασφαλούς µεταφοράς τους µέχρι την Αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής. 7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (έντυπο ΥΠ- Μ/Σ2/ ). 8. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Οι τιµές που θα προσφερθούν θα υπόκεινται σε αναπροσαρµογή µε βάση τον τύπο Τα = Το (0,10+0,90 x) Xo όπου Τα = Η αναπροσαρµοσµένη τιµή Το = Η προς αναπροσαρµογή τιµή (βασική συµβατική τιµή) Χο =Η τιµή του δείκτη µε κωδικό ΕΗ 6300 (κωδ. ΕΣΥΕ 22) του κλάδου κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες του τοµέα τελικά προϊόντα προέλευσης εξωτερικού, που ισχύει κατά το µήνα αποσφράγισης. Χ = Η τιµή του δείκτη µε κωδικό ΕΗ 6300 (κωδ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος ΕΣΥΕ 22) του κλάδου κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες, του τοµέα τελικά προϊόντα προέλευσης εξωτερικού, που ισχύει κατά το δεύτερο προηγούµενο µήνα εκείνου στο οποίο δηλώθηκε η ηµεροµηνία ετοιµότητας του υλικού για επιθεώρηση από τον πωλητή. Η αναπροσαρµογή θα γίνεται για κάθε τµηµατική παράδοση του υλικού και θα καλύπτει το χρονικό διάστηµα από τον ηµερολογιακό µήνα αποσφράγισης του διαγωνισµού µέχρι και το δεύτερο προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, εκείνου στον οποίο δηλώθηκε η ηµεροµηνία ετοιµότητας του υλικού για επιθεώρηση από τον Πωλητή ή εφόσον εκδόθηκε για τη Σύµβαση απαλλαγή από επιθεώρηση των υλικών της µέχρι το δεύτερο προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα από το µήνα έκδοσης του δελτίου αποστολής του υλικού της τµηµατικής παράδοσης.. Αν η ηµεροµηνία ετοιµότητας του υλικού για επιθεώρηση είναι µεταγενέστερη από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, τότε σαν χρόνος υπολογισµού της αναπροσαρµογής του τιµήµατος θα ληφθεί εκείνος που θα προκριθεί απ αυτόν που δεν ζήτησε ή δεν προκάλεσε την εκπρόθεσµη ετοιµότητα του υλικού για επιθεώρηση. Η αναπροσαρµογή θα γίνεται χωρίς έκδοση συµπληρωµατικής σύµβασης και η πληρωµή της αναπροσαρµογής κάθε τµηµατικής παράδοσης του υλικού, θα γίνεται µετά την έκδοση των σχετικών δεικτών. Τυχόν ποινική ρήτρα, που θα επιβληθεί λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης των υλικών, θα υπολογισθεί στις αρχικές συµβατικές τιµές και όχι στις αναπροσαρµοσµένες. Η σύγκριση των τιµών θα γίνει στις τιµές των προσφορών χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναπροσαρµογή. 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1 Οι διαγωνιζόµενοι που θα προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης, πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Ε.Ε.Σ) σύµφωνα µε την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων ιαγωνισµού (ΕΝΤΥΠΟ 2/ ) για ποσό ΕΥΡΩ Σε περίπτωση προσφοράς µόνο για ένα είδος πρέπει να υποβληθεί Ε.Ε.Σ. για ποσό ΕΥΡΩ Σε περίπτωση προσφοράς για µέρος µόνο των ζητούµενων ειδών, επιτρέπεται η υποβολή Ε.Ε.Σ ποσού ίσου τουλάχιστον µε το 2% της αξίας των προσφερόµενων επισώτρων, µε ανώτατο όριο το παραπάνω καθοριζόµενο ποσό για όλη την προµήθεια.

9 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.4 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα είναι ισχύος δώδεκα (12) µηνών σύµφωνα µε την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων ιαγωνισµού (ΕΝΤΥΠΟ 2/ ) και θα τεθεί στο φάκελο A της προσφοράς. 10. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοίχων προσφορών, οι προσφέροντες θα επισυνάψουν στις προσφορές τους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 γραµµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα για το ότι στις επιχειρήσεις τους δεν µετέχει βουλευτής µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγµα αυτό. 11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 12. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σύµφωνα µε την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 2/ ) η ΕΗ έχει το δικαίωµα πριν, κατά ή µετά την ανάθεση της προµήθειας, να αυξοµειώνει την ποσότητα των ειδών χωρίς ποσοστιαίο (%) ποσοτικό περιορισµό, χωρίς την έκδοση συµπληρώµατος και χωρίς να έχει ο ιαγωνιζόµενος-προµηθευτής το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές µονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Οι αυξοµειώσεις αυτές σε συνολική αξία δεν µπορούν να ξεπερνούν την προβλεπόµενη κατά 30% αυξοµείωση του συνολικού τιµήµατος. Σε περίπτωση που προκύπτει ποσότητα αυξοµείωσης εκπεφρασµένη σε δεκαδικά ψηφία της µονάδας µέτρησης, τότε αυτή θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω για τα δεκαδικά ψηφία 0,5-0,99 και προς τα κάτω για τα υπόλοιπα. Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης η ανωτέρω αναφερόµενη αυξοµείωση ποσοτήτων θα µπορεί να γίνεται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 13. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Για τον υπολογισµό της ποινικής ρήτρας που θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της σύµβασης (έντυπο ΥΠ-Μ/Σ2/ ) θα λαµβάνονται υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, τα εξής: 13.1 ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΗ - Η ηµεροµηνία παράδοσης (ηµεροµηνία δελτίου αποστολής Προµηθευτή) του υλικού στην αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία ετοιµότητας του για επιθεώρηση µέχρι την ηµεροµηνία επιθεώρησης του. - Η ηµεροµηνία παράδοσης (ηµεροµηνία δελτίου αποστολής Προµηθευτή) του υλικού στην αποθήκη της ΕΗ στον Ασπρόπυργο Αττικής εφόσον έχει εκδοθεί για τα υλικά της Σύµβασης ή για τα συγκεκριµένα προς παράδοση υλικά απαλλαγή επιθεώρησης ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Η ηµεροµηνία ετοιµότητας του υλικού για επιθεώρηση. - Η ηµεροµηνία έγγραφης ειδοποίησης (FAX) του προµηθευτή προς ΥΚΠΜ/Τ ΜΜ για την παραλαβή των υλικών που έχουν παραγγελθεί, εφόσον έχει εκδοθεί για τα υλικά της Σύµβασης ή για τα συγκεκριµένα προς παράδοση υλικά απαλλαγή επιθεώρησης Η ποινική ρήτρα κάθε εκπρόθεσµης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συµβατικού τιµήµατος της ποσότητας αυτής. 14. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κάθε Οικονοµικός Φορέας ενδιαφερόµενος για σύναψη σύµβασης µε τη ΕΗ Α.Ε, δικαιούται να προσβάλει µε προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της

10 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιχείρησης, που σχετίζεται µε τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, µη νόµιµα, τα συµφέροντά του. Η προσφυγή αυτή ασκείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την παροχή έννοµης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύµβασης. Οι προθεσµίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών µέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσµατα και µόνο, που ο Νόµος προβλέπει. Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στην αρµόδια Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών η οποία αφού την εξετάσει εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση γι' αυτήν σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της και θα την γνωστοποιεί εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα ηµερών, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Σηµειώνεται ότι τα αναφερόµενα στην παράγραφο 12 των Γενικών Όρων του διαγωνισµού δεν τυγχάνουν εφαρµογή στην παρούσα ιακήρυξη. 15. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3,4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 (ΦΕΚ/Α 30) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3414/2005 (ΦΕΚ/Α 279) ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005) 15.1 Υπεύθυνη ήλωση Του Άρθρου 8 Του ν.1599/1986 Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει πριν την υπογραφή της Σύµβασης, δια των νοµίµων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την οποία θα δηλώνει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το ν.3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόµου) και ότι δεσµεύεται να γνωστοποιεί αµελλητί προς την ΕΗ Α.Ε., µέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής Σύµβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου, σχετικά µε την συνδροµή των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόµου και κατ' εφαρµογή των παρ. 4&5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟ 3414/2005). Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νοµίµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συµβολαιογράφου ή ικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συµβολαιογράφο, ικαστική ή ιοικητική Αρχή Κατά την υποβολή της προσφοράς θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που µειοδοτήσει θα προσκοµίσει πριν την υπογραφή της Σύµβασης την Υπεύθυνη ήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 16. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ3310/2005 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3414/2005 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η συµµετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή απαράδεκτου της συµµετοχής αυτού στο διαγωνισµό ως προς την απαγόρευση του άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου

11 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ν.3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το ν.3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισµό θα προσκοµίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συµβούλιο αυτών (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την οποία δηλώνουν, ότι η εταιρεία τους δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου ν.3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το ν.3414/2005, σχετικά µε τις εξωχώριες εταιρείες. 17. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ3310/2005 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 17.1 Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή πρέπει να είναι ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος σε ανώνυµη εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε τα τυπικά στοιχεία έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η ΕΗ Α. Ε. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στη ΕΗ Α. Ε. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είνι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του διαγωνιζόµενου και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. Για να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των παραπάνω οι ανώνυµες εταιρείες πρέπει να προσκοµίζουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τους, µαζί µε τα λοιπά τυπικά στοιχεία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον

12 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί Εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, µε την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους µετόχους της, κατόχους ανωνύµων µετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας και µορφής (τίτλοι ανωνύµων µετοχών ή και ανώνυµα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυµες µετοχές τους στην Εταιρεία, προκειµένου αυτή να καταρτίσει το µετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει µε ονοµαστικές. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του άρθρου 2 του Π.. 82/96. β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. Β. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της επιχείρησης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί επιχείρησης της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού της, ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των µετοχών της να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές. β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της επιχείρησης και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενηµερωµένα από την επιχείρηση. Από τα έγγραφα των εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους.

13 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η' ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ α) Σχετική βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, νοµίµως επικυρωµένη. β) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης. γ) Σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης, σύµφωνα µε την τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην επιχείρηση. δ) Έγγραφη αιτιολογία σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση οι µέτοχοί της.. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ή ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. α) Πιστοποιητικό του Χρηµατιστηρίου, µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο αυτό. β) Ενηµερωτικό δελτίο των µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρείας άλλης νοµικής µορφής εκτός Α. Ε., η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί µη συµµετοχής ανώνυµης εταιρίας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά µερίδια ανώνυµη εταιρεία ισχύει η παραπάνω παρ Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να είναι επικυρωµένα και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα 17.4 Οι καταστάσεις µετόχων ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών µπορούν να υποβάλλονται σε CD. 18. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανάθεση της Σύµβασης αναγγέλλεται από τη ΕΗ Α.Ε. στο Μειοδότη και στους λοιπούς ιαγωνιζόµενους οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές, µε αποστολή της απόφασης για την ανάθεση µε κάθε πρόσφορο µέσο (επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικά)

14 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΣΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΕΗ Α.Ε. Ο ακόλουθος όρος θα περιλαµβάνεται στη Σύµβαση που θα υπογραφεί : «Ο Προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενηµερώνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασµού του µε τη ΕΗ, την 30/6 και 31/12 εκάστου έτους, το αργότερο µέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους αντιστοίχως» 20. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες (συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ 24.14) Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισµού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, µπορούν να επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραµείνουν στο αρµόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισµού, εκτός αν οι διαγωνιζόµενοι µε δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί µέχρι τη νέα ηµεροµηνία/ ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συµπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ακόλουθος όρος θα περιλαµβάνεται στη Σύµβαση που θα υπογραφεί : «Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της, η οποία θεωρείται ως ηµεροµηνία υπογραφής της». 22. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισµό περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ 2/ και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύµβαση περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ Σε περίπτωση διάστασης ανάµεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας ιακήρυξης, οι Ειδικοί Όροι θα υπερισχύουν. 24. Τα συνηµµένα στην παρούσα ιακήρυξη έγγραφα και προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 25. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα ιακήρυξη συναποτελείται από τα ακόλουθα µέρη : 1. ΕΝΤΥΠΟ- 3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ EΠΙΣΩΤΡΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 4. ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Σελ.12) 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ- 2/ ) µε τα συν/να τους 7. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/ ) µε τα συν/να τους 9. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.15

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείµενο Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προµήθειας των ελαστικών επισώτρων χωµατουργικών µηχανηµάτων και οχηµάτων που κινούνται εντός και εκτός Ορυχείων και εργοταξίων της ΕΗ Α.Ε. 1.2 Συνθήκες εργασίας Τα µηχανήµατα που φέρουν τα εν λόγω ελαστικά επίσωτρα εργάζονται: σε υπαίθριους χώρους λιγνιτωρυχείων και εργοταξίων σε ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας (µαλακά, λασπώδη και ανώµαλα εδάφη) σε συνεχή λειτουργία µε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες. σε δρόµους επικλινείς και λασπώδεις, ο οποίοι το καλοκαίρι καταβρέχονται. 1.3 Κλιµατολογικές συνθήκες -Θερµοκρασία περιβάλλοντος από -20 C έως +40 C. -Υψόµετρο 650 m -Σχετική υγρασία 40% έως 90%. -Μέση ετήσια βροχόπτωση mm 1.4 Κανονισµοί - Οδηγίες -Tα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιηµένα σειράς παραγωγής, καινούργια, χωρίς καµία αστοχία ή παραµόρφωση, ανταποκρινόµενα στην σύγχρονη τεχνολογία. -Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνα µε την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards,(European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία 92/23/EOK, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ'αυτά και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. -Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2000, για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευµένου οίκου πιστοποίησης. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΠΤΡΩΝ 2.1 Τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διακήρυξη (ή σύµβαση προµήθειας).

16 2.2 Τα ελαστικά επίσωτρα µε α/α 1, 2, 6 και 9 θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τεχνολογίας RADIAL, τα υπόλοιπα µπορεί να είναι είτε συµβατικά είτε RADIAL. 2.3 Τα ελαστικά επίσωτρα (εκτός από το είδος µε α/α 3) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αεροστεγή χωρίς αεροθάλαµο (tubeless) 2.4 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα τη ζητούµενη από την διακήρυξη (ή σύµβαση προµήθειας) µορφή πέλµατος και µόνο αυτή, για να µην παρατηρούνται φαινόµενα ολίσθησης λόγω των συνθηκών εργασίας τους. 2.5 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα όλα τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά (επωνυµία, τύπος, διαστάσεις κ.λ.π.) σύµφωνα µε την προδιαγραφή Ε.Τ R.T.O. και την Οδηγία 92/23 ΕΟΚ. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1 Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων. 3.2 Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια και παραγωγής εντός του τελευταίου παράδοσης τους. 9-µήνου πρίν από την ηµεροµηνία 3.3 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα όλα τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυµία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (MADE IN...), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων µέχρι του ορίου φθοράς τους και για τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης των τουλάχιστον, όποιο συµβεί πρώτο. Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τα παραπάνω ελάχιστα όρια, που δε θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στην Επιχείρηση ως αποζηµίωση το αναλογούν τίµηµα (%) της συµβατικής αξίας προµήθειας του ελαστικού επισώτρου που αντιστοιχεί στον υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας για την συµπλήρωση των ελάχιστα εγγυηµένων ορίων.

17 Τεχνική Προσφορά ιαγωνιζοµένων ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει πλήρη, ρητή και δεσµευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλµατος, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, οίκο, εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης). Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σηµειωθούν από τους διαγωνιζόµενους οι αντίστοιχοι προσφερόµενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε το συνηµµένο Φύλλο Συµµόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόµενο. 2. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 3. Τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευµένου οίκου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά. 4. Επιπλέον οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Τα προσφερόµενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των προσφερόµενων οίκων κατασκευής θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί συστηµατικά, µε επιτυχία, χωρίς προβλήµατα και σε επαρκείς ποσότητες από: α) τα Ορυχεία των Λιγνιτικών Κέντρων της ΕΗ Α.Ε. ή β) από άλλα Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατοµεία και Εργοτάξια µε παρόµοιες συνθήκες λειτουργίας µε αυτές των ορυχείων της ΕΗ ( λειτουργία µηχανηµάτων σε λασπώδη και ανώµαλα εδάφη) κατά την τελευταία 5-ετία. Τα παραπάνω θα πρέπει ν' αποδεικνύονται από: I) Βεβαιώσεις χρηστών και κυρίως από εκείνους στους οποίους οι σχετικοί οίκοι έχουν κάνει τις περισσότερες πωλήσεις. ή II) Καταλόγους πωλήσεων σε συνδυασµό µε βεβαιώσεις χρηστών ή III) οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο των πωλήσεων και της ικανοποιητικής ποιοτικής συµπεριφοράς των προσφερόµενων ειδών. Η ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των παραπάνω στοιχείων.

18 Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη ή αντίστοιχα ελαστικά επίσωτρα των προσφερόµενων οίκων κατασκευής έχουν χρησιµοποιηθεί στα ορυχεία της ΕΗ Α.Ε µε επιτυχία κατά την τελευταία 5-ετία δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων χρηστών και καταλόγων πωλήσεων. 5. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εµπορική επιχείρηση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών επισώτρων ή επισήµου εµπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να προµηθεύσει τον διαγωνιζόµενο µε τα προσφερόµενα απ'αυτόν είδη καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους του υπόψη διαγωνισµού. 6. Προσφορές εµπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επίσωτρα µε δικό τους εµπορικό σήµα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές. 7. Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται. ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: Φύλλο Συµµόρφωσης Προσφοράς (για συµπλήρωση από τον διαγωνιζόµενο)

19 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΣΤΑΣΗ RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ PR ή ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ TL ήττ ΕΙ ΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΚΡΗ ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

20 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΕΝΤΥΠΟ 2/ /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οδός ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. : FAX : & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προµήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) ακριβή αντίγραφα. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τον Προµηθευτή ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται µε σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 2.2 Η προσφορά πρέπει να είναι κλεισµένη σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον οποίο να περιέχονται τα παρακάτω έγγραφα : Εγγύηση συµµετοχής (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.12δ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.14α ή 42.15α) ήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων διαγωνισµού και σύµβασης µε δυνατότητα εξαίρεσης του χρόνου παράδοσης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 24.12β) ήλωση αποδοχής της καθοριζόµενης στην παρακάτω παράγραφο 4 προθεσµίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 24.14) ήλωση αλληλέγγυας ευθύνης των οίκων σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αυτούς µε µορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.18α) Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 για την εφαρµογή του άρθρου 57 του Συντάγµατος της Ελλάδας, αν απαιτείται από τους ειδικούς όρους της διακήρυξης Οποιοδήποτε άλλο τυπικό στοιχείο απαιτείται Τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων υλικών ή και των προσφεροµένων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου τυχόν επιπλέον τέτοια στοιχεία ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο µε τη φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που να αναγράφει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο 6 της παρακάτω παραγράφου 3 του όρου «Υποβολή προσφορών» και στον οποίο να περιέχονται τα αναγκαία οικονοµικά στοιχεία των προσφεροµένων υλικών ή και των προσφεροµένων υπηρεσιών, δηλαδή : - Τιµές µονάδας, ποσότητες και ολικές τιµές ανά είδος υλικού. ΕΝΤΥΠΟ 2/