ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY"

Transcript

1 ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) / GENERAL SCIENTIFIC BOARD (GESY) E Λ Ε Τ Ο L E Όροι στα Φόρα / Terms on Fora Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων που έχουν εκριθεί από την ΕΛΕΤΟ English-Greek glossary of terms approved by ELETO (Έκδοση/Edition 12 Λήμματα/Entries: 1.364) (Όροι που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα στη «Γωνιά του ΓΕΣΥ» και όροι που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα κυρίως στο Translatum.gr και έχουν εγκριθεί από το ΓΕΣΥ) (Terms published in Orogramma at the column of ELETO's Scientific Board "GESY" and terms that have been proposed by ELETO members on Internet Fora mainly on Translatum.gr and have been approved by GESY) Αγγλικός όρος "CE" certificate, CE certificate πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE Τυποποίηση, "CE" certification, CE certification πιστοποίηση "CE", πιστοποίηση CE Τυποποίηση, "CE" mark, CE mark σήμα "CE", σήμα CE Τυποποίηση, "CE" marking, CE marking σήμανση "CE", σήμανση CE Τυποποίηση, abduction, abductive inference απαγωγή, απαγωγική συναγωγή Λογική ability ικανότητα able ικανός absorbing clamp method μέθοδος της απορροφητικής αρπάγης Ηλεκτροτεχνία, abstract representation access code αφηρημένη παράσταση κωδικός πρόσβασης, κωδικός προσπέλασης, access demarcation point, ADP σημείο οριοθέτησης πρόσβασης, ADP Ηλεκτροτεχνολογία access interface διεπαφή πρόσβασης access network δίκτυο πρόσβασης Ηλεκτροτεχνολογία accident τύχημα, τυχαίο γεγονός, συμβεβηκός Φιλοσοφία accounting standard λογιστικό πρότυπο Λογιστική accounting standardization λογιστική τυποποίηση Λογιστική acoustic shock ακουστικός συγκλονισμός, ακουστικό σοκ Ακουστική 1

2 acoustical interface ακουστική διεπαφή activate ενεργοποιώ activate over the air ενεργοποιώ ασυρματικά activate over the air ενεργοποιώ ασυρματικά activated ενεργοποιημένος activation ενεργοποίηση active ενεργητικός active ενεργός actor δρών, δράστης, ενεργητής ad hoc terminology work, punctual terminology work ad hoc terminology, punctual terminology, topic-specific terminology, nonsystematic terminology περιπτωσιακή ορολογική εργασία Ορολογία περιπτωσιακή Ορολογία, ασυστηματική Ορολογία Ορολογία adaptability προσαρμοσιμότητα adaptability index δείκτης προσαρμοσιμότητας adaptable προσαρμόσιμος adaptive προσαρμοστικός adaptive προσαρμοστικός Τεχνικοί τομείς Adaptive Cruise Control προσαρμοστικός έλεγχος πορείας, σύστημα προσαρμοστικού ελέγχου πορείας Τεχνικοί τομείς adaptive voltage positioning, AVP προσαρμοστική τοποθέτηση τάσης Ηλεκτροτεχνολογία adaptivity προσαρμοστικότητα added value stamp πρόσθετο τέλος Φιλοτελισμός addressing information πληροφορίες διευθυνσιοδότησης advection and diffusion μεταγωγή και διάχυση, συναγωγή και διάχυση Mεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό agent πράκτορας agent, reagent αντιδραστήριο Χημεία aggregate {adj.} συναθροιστικός aggregate {v} συναθροίζω aggregated συναθροισμένος aggregation συνάθροιση agma, angma, eng άγμα Φωνητική, Φωνολογία aid industry τομέας της ανθρωπιστικής βοήθειας Κοινωνιολογία 2

3 air interface, radio interface ραδιοδιεπαφή air vent δίοδος αερισμού Ακουστική airproof stamps αεροπορικά γραμματόσημα Φιλοτελισμός alias ψευδώνυμο alternative keyboard εναλλακτικό πληκτρολόγιο alternative mouse ναλλακτικό ποντίκι amphiphilic, amphipathic, amphipathetic analog representation αμφίφιλος, αμφιπαθής Χημεία αναλογική παράσταση, 3 analog, analogue αναλογικός analogue interface αναλογική διεπαφή annual temperature range, ATR ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΕΘΕ Μετεωρολογία anti-noise microphone αντιθορυβικό μικρόφωνο anti-noise microphone αντιθορυβικό μικρόφωνο anti-spyware αντικατασκοπισμικό anti-tracking αντιιχνωσικός Ηλεκτροτεχνία application program interface, API διεπαφή προγράμματος εφαρμογής archive αρχείο, archive αρχειοθήκη, αρχειοθέτηση, αρχειοθετώ, προς φύλαξη arrow diagram βελοδιάγραμμα Ορολογία associated συσχετισμένος Τυποποίηση attached USB memory προσαρτώμενη μνήμη USB audiology ακοολογία Ακουστική audiometer ακοόμετρο Ακουστική audiometry ακοομετρία, ακοομέτρηση Ακουστική auditory representation ακουστική παράσταση aural ωτικός Ακουστική aural ωτικός, με το αυτί Ακουστική aural examination εξέταση με το αυτί Ακουστική back end {n.} νωτιαίο άκρο back end, back-end {adj.} νωτιαίου άκρου, νωτιαίος backrest-adjustable seat κάθισμα με ρυθμιζόμενο ερεισίνωτο Επιπλοποιΐα backslash οπισθοπλαγία, λαιοπλαγία Τυπογραφία

4 ball bearing ένσφαιρος τριβέας Μηχανολογία banner διαφημιστικό πανό, πανό bar chart ραβδοδιάγραμμα Ορολογία barcode {v.} γραμμοκωδικεύω Οικονομικά barcode, bar code γραμμοκωδικός Οικονομικά barcoded γραμμοκωδικευμένος Οικονομικά barcoding γραμμοκωδίκευση Οικονομικά basic access interface διεπαφή βασικής πρόσβασης batch operation λειτουργία κατά δεσμίδες batch processing επεξεργασία κατά δεσμίδες beat διακρότημα Ακουστική benchmark (test) benchmark {n.} δοκιμή συγκριτικής αξιολόγησης, δοκιμή αρεικρίνησης πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης, πρότυπο αρεικρίνησης, πρότυπο αρεικρισίας Τεχνικοί τομείς Τεχνικοί τομείς 4 benchmark {v.} αξιολογώ συγκριτικά, αρεικρινώ Τεχνικοί τομείς benchmarking {n.} συγκριτική αξιολόγηση, αρεικρίνηση, Τεχνικοί τομείς biconditional αμφίδρομα υποθετικός, Λογική διπροϋποθετικός biconditional proposition διπροϋποθετική πρόταση, αμφιυποθετική πρόταση Λογική biff {n} σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος biff {v} σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος binary digit δυαδικό ψηφίο, Τεχνολογία Πληροφοριών binary representation δυαδική παράσταση binaural αμφιωτικός Ακουστική binaural beat αμφιωτικό διακρότημα Ακουστική binaural free-field listening αμφιωτική ακρόαση ελευθέρου ηχητικού Ακουστική πεδίου binaural hearing threshold κατώφλιο αμφιωτικής ακοής Ακουστική binaural listening αμφιωτική ακρόαση Ακουστική binaural listening αμφιωτική ακρόαση Ακουστική binaural tone αμφιωτικός τόνος Ακουστική bit δυφίο, Τεχνολογία Πληροφοριών blended threat σύμμεικτη απειλή

5 block πλοκάδα Κοσμολογία block application channel κανάλι πλοκαδοεφαρμογών block mode dialling πλοκαδοτροπική επιλογή block of four τετράς Φιλοτελισμός block pattern πλοκαδοσχηματομορφή block transfer πλοκαδική μεταφορά block-based concept πλοκαδοπαγής έννοια blocked records πλοκαδοποιημένες εγγραφές blocking factor παράγοντας πλοκαδοποίησης blog {adj.} ιστολογιακός και blog {n.} ιστολόγιο και blog {v.} ιστολογώ, ιστολογιογραφώ, ιστογραφώ και blogger blogging {ger.} ιστολόγος, ιστολογιογράφος, ιστογράφος ιστολόγηση, ιστολογιογράφηση, ιστογράφηση και και blogging {n.} ιστολογιογραφία, ιστογραφία και blogosphere ιστολογιόσφαιρα και blow the whistle καταυδώ Γενική γλώσσα body σώμα {μηνύματος} book hunter βιβλιoθήρας, βιβλιοκυνηγός Ανάγνωση βιβλίων book hunting βιβλιoθηρία, βιβλιοκυνηγητό Ανάγνωση βιβλίων bookcrossing βιβλιομεταγωγή, βιβλιοδιάθεση, βιβλιοαπελευθέρωση Ανάγνωση βιβλίων booklet τευχίδιο Φιλοτελισμός boom microphone τηλεσκοπικό μικρόφωνο boom microphone μικρόφωνο σε κεραία Ακουστική boring machine μηχάνημα διάτρησης Πυροβολικό bot {adj.} μποτικός, μποτο- bot {adj.} μποτικός, μποτο- 5

6 bot {n.} μποτ, λογισμικό ρομπότ bot {n.} μποτ, λογισμικό ρομπότ both way interface αμφίδρομη διεπαφή botnet μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο botnet μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο botware μποτισμικό botware μποτισμικό breathy έμπνους, έμπνοος, εμπνοϊκός Ακουστική, Φωνιατρική breathy person εμπνοϊκό άτομο, εμπνοϊκός Ακουστική, Φωνιατρική breathy voice έμπνους φωνή, έμπνοη, εμπνοϊκή φωνή Ακουστική, Φωνιατρική broadcast ευρυεκπομπή broadcast conference call κλήση διάσκεψης ευρυεκπομπής built-in microphone ενσωματωμένο μικρόφωνο bullet εδαφιόσημο bulleted list εδαφιοσημασμένη λίστα bundle δέσμη bundle {v.} δεσμοποιώ bundled δεσμοποιημένος bundled access δεσμοποιημένη πρόσβαση bundled local loop δεσμοποιημένος τοπικός βρόχος bundled services δεσμοποιημένες υπηρεσίες bundling {g.} δεσμοποίηση button microphone μικρόφωνο μπουτονιέρας Ακουστική cable clamp σφιγκτήρας καλωδίου Ηλεκτροτεχνία, cable quad τετραδική πλέξη καλωδίου, τετράδα καλωδίων Ηλεκτροτεχνολογία cable shaft φρέαρ καλωδίων Ηλεκτροτεχνολογία cabling καλωδίωση Ηλεκτροτεχνολογία cache (memory) κρυφή μνήμη, προμνήμη caching (προσωρινή) απόκρυψη caching technique τεχνική (προσωρινής) απόκρυψης calibrated half-inch microphone βαθμονομημένο μικρόφωνο μισής ίντσας calibrated probe microphone βαθμονομημένο ανιχνευτικό μικρόφωνο calibration βαθμονόμηση 6

7 calibration διακρίβωση calibration {πριν από κάθε μέτρηση} calibration {σε τακτά διαστήματα σε εργαστήριο} βαθμονόμηση Ακουστική, Δοκιμές διακρίβωση Ακουστική, Δοκιμές calibrator βαθμονομητήρας Ακουστική, Δοκιμές calibrator βαθμονομητήρας call initiated state κατάσταση Εκκίνηση Κλήσης call initiator εκκινητής κλήσεων call site call site caching technique θέση κλήσης (μιας συνάρτησης σε κώδικα προγράμματος) τεχνική απόκρυψης θέσης κλήσης (μιας συνάρτησης σε κώδικα προγράμματος) cancelation σφραγίδα Φιλοτελισμός capability ικανότητα capability ικανότητα capable ικανός capacitive clamp χωρητική αρπάγη Ηλεκτροτεχνία, carbon microphone, carbon (telephone) transmitter μικρόφωνο άνθρακα cardioid microphone καρδιοειδές μικρόφωνο CD drive οδηγός σύμπυκνου δίσκου, οδηγός CD, CE (European Standards) certificate πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE Τυποποίηση, cell block κυτταροπλοκάδα certificate of conformity πιστοποιητικό συμμόρφωσης Τυποποίηση, channel gap καναλικό χάσμα, καναλικό διάκενο character representation παράσταση χαρακτήρων, characteristic χαρακτηριστικό charity stamps γραμματόσημα πρόνοιας Φιλοτελισμός check νυγματίζω child connection τεκνική σύνδεση child directory θυγατρικός κατάλογος, τεκνικός κατάλογος child node τεκνικός κόμβος child operation θυγατρική λειτουργία circumaural earphone περιωτικό ακουστικό Ακουστική 7

8 circum-aural earphone περιωτικό ακουστικό Ακουστική clamp σφιγκτήρας Ηλεκτροτεχνία, clamp αρπάγη Ηλεκτροτεχνία, clamp-on ammeter αμπερόμετρο αρπάγης Ηλεκτροτεχνία, class κλάση Φιλοτελισμός cleanroom καθαρός χώρος, χώρος ελεγχόμενης υψηλής καθαρότητας Τυποποίηση clearly distinguishable σαφώς διακριτός, σαφώς διακρίσιμος cluster συστάδα Τεχνικοί τομείς cluster συσταδοποιώ Τεχνικοί τομείς clustered συσταδοποιημένος Τεχνικοί τομείς clustering συσταδοποίηση Τεχνικοί τομείς coach διαπονώ, προγυμνάζω Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coach(er) διαπονητής, προγυμναστής Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coachee διαπονούμενος, προγυμναζόμενος Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coaching διαπόνηση, προγύμνασμα Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coaching διαπονητική, προγύμναση Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού co-channel interference (CCI) ομοκαναλική παρεμβολή code, encode κωδικεύω, εγκωδικεύω, codec κωδικοαποκωδικευτής, coded representation κωδικευμένη παράσταση, coder, encoder κωδικευτής, εγκωδικευτής, codification κωδικοποίηση, codifier κωδικοποιητής, codify κωδικοποιώ,

9 coding, encoding κωδίκευση, εγκωδίκευση, coefficient συντελεστής co-frequency ομοσυχνότητα, συσσυχνότητα colon-separated values (CSV) τιμές οριοθετημένες με δίστιγμο co-meronym συμμερώνυμο Ορολογία comma-separated values (CSV) τιμές οριοθετημένες με κόμμα commemorative cancelation αναμνηστική σφραγίδα Φιλοτελισμός commemorative issues αναμνηστικές εκδόσεις Φιλοτελισμός commemorative stamps αναμνηστικά γραμματόσημα Φιλοτελισμός communication application emulator εξομοιωτής εφαρμογής επικοινωνίας compact disk, CD σύμπυκνος δίσκος, CD, compiled hash-values complementary extra-factorial sum, inverse extra-factorial sum μεταγλωττισμένες τιμές κατατεμαχισμού, μεταγλωττισμένες τιμές κατακερματισμού συμπληρωματικό εξωπαραγοντικό άθροισμα, αντίστροφο εξωπαραγοντικό άθροισμα, Θεωρία των γράφων complex representation μιγαδική παράσταση, composition σύνθεση computer crime, cybercrime, electronic crime, e-crime computer science (CS) computing systems design πληροφορικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα επιστήμη των υπολογιστών, πληροφορική σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων concordance συμπαράθεση, συμφραστικός πίνακας Ορολογία concordance lines γραμμές συμπαράθεσης concordancer συμπαραθέτης condenser πυκνωτής Ηλεκτρονική condenser microphone condenser microphone condenser microphone ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο, πυκνωτικό μικρόφωνο ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο Ακουστική Ακουστική Ακουστική conductible αγώγιμος Ηλεκτροτεχνολογία 9

10 conductive αγωγός, αγωγικός Ηλεκτροτεχνολογία conference call κλήση διάσκεψης conferencing over IP, CoIP διάσκεψη μέσω IP, διάσκεψη μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ connection clamp αρπάγη σύνδεσης Ηλεκτροτεχνία, consumer radio microphone καταναλωτικό ραδιομικρόφωνο consumer wireless microphone ασυρματικό μικρόφωνο (ευρείας) κατανάλωσης container content περιέκτης περιεχόμενο Τεχνικοί τομείς containment περίεξη Τεχνικοί τομείς contrast dye CT scan υπολογιστική (αξονική) τομογραφία με ακτινοσκιερή ουσία Ιατρική control numbers αριθμοί ελέγχου Φιλοτελισμός converge {v. intr..} συγκλίνω {ρ. αμετάβατο} converge {v. tran.} κάνω να συγκλίνει converged συγκεκλιμένος converged networks συγκεκλιμένα δίκτυα converged protocols συγκεκλιμένα πρωτόκολλα converged services συγκεκλιμένες υπηρεσίες convergence σύγκλιση converging συγκλίνων converging environment συγκλίνον περιβάλλον converging pattern συγκλίνουσα σχηματομορφή converging platforms συγκλίνοντα πλατύβαθρα converging technologies συγκλίνουσες τεχνολογίες cookie μπισκότο (δεδομένων) core network δίκτυο πυρήνα Ηλεκτροτεχνολογία co-sourcing συμπορισμός Οικονομικά crash κατάρρευση crash dump κατεκτύπωση κατάρρευσης crosslink σταυροδεσμός Χημεία crosslinking σταυρόδεση Χημεία crosslinking agent αντιδραστήριο σταυρόδεσης Χημεία cross-platform {adj.} (διασταυρωτικά, χιαστί) διαπλατυβαθρικός crowdfunding πληθοχρηματοδότηση crowdsource {v.} (= outsource to the crowd) πληθοπορίζομαι Οικονομικά 10

11 crowdsourcing πληθοπορισμός crowdsourcing πληθοπορισμός crowdsourcing πληθοπορισμός Οικονομικά crushed neoprene συν(τε)θλιμμένο νεοπρένιο Χημεία current clamp αρπάγη ρεύματος Ηλεκτροτεχνία, customer network δίκτυο πελάτη Ηλεκτροτεχνολογία cybercrime, electronic crime, e- crime, computer crime κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, πληροφορικό έγκλημα data block πλοκάδα δεδομένων data flow rate ρυθμός ροής δεδομένων data representation deactivate παράσταση δεδομένων απενεργοποιώ {= αίρω την ενεργοποίηση}, deactivated απενεργοποιημένος deactivation απενεργοποίηση deaggregate {v.} αποσυναθροίζω deaggregation αποσυνάθροιση décalqué ντεκαλκέ Φιλοτελισμός decimal representation δεκαδική παράσταση, decimal sign, decimal point δεκαδική υποδιαστολή Τεχνικοί τομείς decode αποκωδικεύω, decoder αποκωδικευτής, decoding αποκωδίκευση, deduction, deductive inference παραγωγή, παραγωγική συναγωγή Λογική deductive learning, learning by deduction παραγωγική μάθηση, μάθηση μέσω παραγωγής Λογική defect ελάττωμα Φιλοτελισμός definitive stamps κοινά γραμματόσημα Φιλοτελισμός deinterlace {v.} αποδιεμπλέκω deinterlacing αποδιεμπλοκή 11

12 delimiter-separated values (DSV) τιμές οριοθετημένες με οριοθέτη demand response, DR απόκριση της ζήτησης Ηλεκτροτεχνολογία demand side management, DSM διαχείριση της (πλευράς) ζήτησης Ηλεκτροτεχνολογία demand signal σήμα ζήτησης design σχεδιασμός, σχεδίαση, Ηλεκτροτεχνία design σχεδιασμός, σχεδίαση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) design παράσταση Φιλοτελισμός desktop computer επιτραπέζιος υπολογιστής, desktop publishing επιτραπέζια έκδοση, desktop video επιτραπέζιο βίντεο, diagrammatic representation διαγραμματική παράσταση, dicalcium phosphate φωσφορικό διασβέστιο, Χημεία όξινο φωσφορικό ασβέστιο, μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο dichotic διχωτικός Ακουστική dichotic listening διχωτική ακρόαση Ακουστική die proofs δοκίμια μήτρας Φιλοτελισμός diet products προϊόντα ειδικής διατροφής, διαιτητικά προϊόντα diffuse field microphone μικρόφωνο διάχυτου ηχητικού πεδίου Ακουστική diffuse-field calibrated microphone μικρόφωνο βαθμονομούμενο σε διάχυτο ηχητικό πεδίο Ακουστική digital ψηφιακός digital ψηφιακός digital living ψηφιακό ζην, ψηφιακή ζωή Ηλεκτροτεχνολογία Digital Living Network Alliance, DLNA Συμμαχία Δικτύων για το Ψηφιακό Ζην, Συμμαχία Δικτύων για την Ψηφιακή Ζωή, DLNA Ηλεκτροτεχνολογία digital radio microphone ψηφιακό ραδιομικρόφωνο digital representation ψηφιακή παράσταση, digital video disk, DVD ψηφιακός βιντεοδίσκος, βιντεοδίσκος, digital wireless microphone ψηφιακό ασυρματικό μικρόφωνο 12

13 dimensionless αδιάστατος dimensions διαστάσεις Φιλοτελισμός diotic διωτικός Ακουστική diotic listening διωτική ακρόαση Ακουστική diplexer διπλέκτης directional microphone κατευθυντικό μικρόφωνο Ακουστική directly attached microphone μικρόφωνο απευθείας προσαρτώμενο Ακουστική disability ανικανότητα, αναπηρία disable {v.} καθιστώ ανίκανο disable {v.} αδρανοποιώ disabled αδρανοποιημένος disabling αδρανοποίηση discernible signal διακριτό σήμα discrete access διάκριτη πρόσβαση discrete data διάκριτα δεδομένα discrete frequency διάκριτη συχνότητα discrete function διάκριτη συνάρτηση discrete representation διάκριτη παράσταση, discretely-timed signal διάκριτα χρονισμένο σήμα, σήμα διάκριτου χρονισμού disengage αποσυμπλέκομαι, αποδεσμεύομαι disengagement αποσύμπλεξη, αποδέσμευση display visually παρουσιάζω οπτικά distillation fraction κλάσμα απόσταξης Χημική Μηχανική distinct integer value διάκριτη ακέραια τιμή distinct phase διάκριτη φάση distinguished encoding rules διακεκριμένοι κανόνες εγκωδίκευσης distinguished value διακεκριμένη τιμή distribution access network δίκτυο πρόσβασης διανομής Ηλεκτροτεχνολογία distribution hub πλήμνη διανομής diurnal temperature range, DTR ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΗΘΕ Μετεωρολογία domain loss απώλεια τομέα, απώλεια θεματικού πεδίου Ορολογία domain, subject field θεματικό πεδίο, τομέας, πεδίο Ορολογία dots per inch (DPI) στιγμές ανά ίντσα double call dial-in διεπιλογή εισόδου διπλής κλήσης 13

14 double-sided printing εκτύπωση διπλής όψης, αμφίπλευρη εκτύπωση down stream συρρευματικός, κατερχόμενος download download καταφόρτωση, τηλεφόρτωση προς τα κάτω, κατέβασμα καταφορτώνω, τηλεφορτώνω προς τα κάτω, κατεβάζω,, download καταφορτώνω downloadability καταφορτωσιμότητα downloadable καταφορτώσιμος downloading καταφόρτωση downsampling μειοδειγματοληψία, μειοδειγματολήπτηση υποβιβασμός (συχνότητας) δειγματοληψίας drag αντίσταση Υδροδυναμική drawing σχεδίαση, σχεδιασμός Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) και dummy {v.} εικονικοποιώ dummy microphone βουβό μικρόφωνο Ακουστική dummying εικονικοποίηση dummying tool εργαλείο εικονικοποίησης dump {n.} κατεκτύπωση dump {n.} κατεκτύπωμα dump {v.} κατεκτυπώνω duplex gap αμφιδρομικό χάσμα, αμφιδρομικό διάκενο, χάσμα αμφιδρομίας, διάκενο αμφιδρομίας duplexer αμφιδρομητής e-auction ηλ-πλειστηριασμός, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός e-bank ηλ-τράπεζα, ηλεκτρονική τράπεζα e-banking ηλ-τραπεζικά e-book ηλ-βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο e-bookshop ηλ-βιβλιοπωλείο, ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο e-business ηλ-επιχειρείν e-card ηλ-κάρτα e-chat ηλ-συζήτηση e-clearance ηλ-εκκαθάριση 14

15 e-commerce ηλ-εμπόριο e-community ηλ-κοινότητα e-conference ηλ-διάσκεψη economic actor οικονομικός ενεργητής, οικονομικός δρων) e-document ηλ-έγγραφο e-economy ηλ-οικονομία efficiency απόδοση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) e-forms ηλ-έντυπα e-gateway ηλ-πύλη e-government ηλ-διακυβέρνηση e-income ηλ-εισόδημα e-learning ηλ-μάθηση electrodynamic microphone ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο Ακουστική electromagnetic compatibility (EMC) ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC / ΗΜΣ) electromagnetic disturbance ηλεκτρομαγνητική διαταραχή electromagnetic environment ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον electron mobility ευκινησία ηλεκτρονίου Ηλεκτρονική electronic crime, e-crime, cybercrime, computer crime ηλεκτρονικό έγκλημα, ηλ-έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, πληροφορικό έγκλημα electronic mail ( , ) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλ.-ταχ.) electronic mail, (service) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλταχυδρομείο (συντομ.: ηλ-ταχ) electronic mailbox ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, electronic shock electronic shock protection electronic shock protection electronic shock protection electronic mail message, message, (message) ηλεκτρονικός συγκλονισμός, ηλεκτρονικό σοκ ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) συγκλονισμό, ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) σοκ προστασία (έναντι) ηλεκτρονικού συγκλονισμού ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) σοκ/συγκλονισμό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό μήνυμα, ηλ-μήνυμα Ηλεκτροτεχνολογία Ηλεκτροτεχνολογία e-library ηλ-βιβλιοθήκη 15

16 e-list ηλ-κατάλογος e-magazine ηλ-περιοδικό ηλ-ταχυδρομείο ηλ-ταχυδρομείο, (message) server ηλ-μήνυμα, ηλεκτρονικό μήνυμα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-market ηλ-αγορά e-marketing ηλ-αγοραλογία e-meeting ηλ-σύνοδος empathy κατανόηση, συμπάθεια, συμμερισμός, συνταύτιση Γενική γλώσσα emulate εξομοιώνω emulator εξομοιωτής e-museum ηλ-μουσείο enable {v.} καθιστώ ικανό enable {v.} δραστικοποιώ enabled δραστικοποιημένος enabling δραστικοποίηση e-news ηλ-ειδήσεις Engreek Αγγληνικά Γενική γλώσσα error σφάλμα Φιλοτελισμός escape διαφυγή escape character χαρακτήρας διαφυγής e-science ηλ-επιστήμη e-shop ηλ-κατάστημα e-solution ηλ-λύση essays αρχικά δοκίμια Φιλοτελισμός e-stock ηλ-αποθέματα e-submission ηλ-υποβολή e-system ηλ-σύστημα e-text ηλ-κείμενο e-translation ηλ-μετάφραση European accounting standardization ευρωπαϊκή λογιστική τυποποίηση Λογιστική e-vote ηλ-ψήφος 16

17 excitotoxicity διεγερσιτοξικότητα Ιατρική expert {adj.} εμπειρογνωσιακός Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert {adj.} εμπειρογνωσιακός Τεχνικοί τομείς expert {n.} εμπειρογνώμονας Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert {n.} εμπειρογνώμονας Τεχνικοί τομείς expert analysis εμπειρογνωσιακή ανάλυση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert analysis εμπειρογνωσιακή ανάλυση Τεχνικοί τομείς expert system εμπειρογνωσιακό σύστημα, έμπειρο σύστημα expert system, ES εμπειρογνωσιακό σύστημα expertise expertise expertise {n.} expertise {n.} εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο εμπειρογνώμονας} εμπειρογνωμοσύνη {= γνωμάτευση εμπειρογνώμονα} εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο εμπειρογνώμονας} εμπειρογνωμοσύνη {γνωμάτευση εμπειρογνώμονα} Τεχνικοί τομείς Τεχνικοί τομείς Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) extension handle επεκτάσιμη λαβή external benchmarking εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση, Τεχνικοί τομείς extra-factorial sum εξωπαραγοντικό άθροισμα Θεωρία των γράφων factor παράγοντας facts στοιχεία failback αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία failover αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία falsetto register, falsetto voice έκταση φαλσέτο, φωνή φαλσέτο, υψιαρμονική φωνή Ακουστική fast (= high rate) υψηλού ρυθμού fast and very fast broadband networks ευρυζωνικά δίκτυα υψηλού και πολύ υψηλού ρυθμού fatigue κόπωση, κάματος Ιατρική fault follow-up παρεπόμενα (εντοπισμού) βλάβης faultlessness κατάσταση αρτιότητας Φιλοτελισμός 17

18 feature γνώρισμα feature rich object-oriented αντικειμενοστρεφής με πλούσια γνωρίσματα feedback ανάδραση field {adj.} επιτόπου, επιτόπιος, στον τόπο εγκατάστασης Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) field wiring terminal ακροδέκτης επιτόπιας συρμάτωσης figure-eight microphone οκτωειδές μικρόφωνο file αρχείο, final proofs τελικά δοκίμια Φιλοτελισμός financial accounting standardization financial accounting standardization χρηματοοικονομική λογιστική τυποποίηση χρηματοοικονομική λογιστική τυποποίηση Οικονομικά Λογιστική fine λεπτοϋφής Τυποποίηση fine graphics λεπτοϋφή γραφικά firmware σταθερισμικό first day cover, FDC φάκελλος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, ΦΠΗΚ Φιλοτελισμός first flight cover φάκελος πρώτης πτήσης Φιλοτελισμός fixed microphone σταθερό μικρόφωνο Ακουστική fixing clamp σφιγκτήρας στερέωσης Ηλεκτροτεχνία, flag σημαία flag σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ flag {n.} σημαία flag {v.} σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ flagged σημαιοδοτημένος, σημαιοθετημένος flagging σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση flagging σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση flash memory αστραπιαία μνήμη, flash threat αστραπιαία απειλή flexicurity ευελικτασφάλεια Οικονομικά fluid mechanics μηχανική των ρευστών Τεχνολογία των ρευστών 18

19 fluidics ρευστονική Τεχνολογία των ρευστών folded corner of the sheet αναδίπλωση γωνίας του φύλλου Φιλοτελισμός folder φάκελος, follow up {v.i.} επακολουθώ {παθητικό: επακολουθούμαι}, παρέπομαι Γενική γλώσσα follow up activity επακόλουθη δραστηριότητα following up {p.} επακολουθών, παρεπόμενος, επακολουθούμενος Γενική γλώσσα follow-up {adj.} επακόλουθος, παρεπόμενος Γενική γλώσσα follow-up {adv.} επακόλουθα, επακολούθως Γενική γλώσσα follow-up {n.} επακολούθηση Γενική γλώσσα follow-up {n.} επακολούθημα, παρεπόμενο Γενική γλώσσα follow-up training programme επακόλουθο πρόγραμμα κατάρτισης foreign issues ξένες εκδόσεις Φιλοτελισμός forged copy πλαστό γραμματόσημο Φιλοτελισμός form μορφή formal logic τυπική λογική Λογική formal-systematic index τυπικό-συστηματικό ευρετήριο formant σχηματίζουσα Ακουστική format μορφότυπο forum {pl. fora, forums} φόρο {πληθ. φόρα}, φόρουμ {πληθ. φόρουμ} Γενική γλώσσα four port USB hub τετράθυρη πλήμνη USB four-dimensional τετραδιάστατος fractional distillation κλασματική απόσταξη Χημική Μηχανική fracture {n.} ρωγμή Γεωλογία fracture {v.} ρωγμώνω Γεωλογία fractured ρωγμωμένος Γεωλογία fractured rock ρωγμωμένος βράχος, ρωγμωμένο πέτρωμα Γεωλογία fracturing {n.} ρώγμωση Γεωλογία frama φράμα Φιλοτελισμός free field microphone μικρόφωνο ελεύθερου ηχητικού πεδίου Ακουστική front end {n.} μετωπιαίο άκρο front end, front-end {adj.} μετωπιαίου άκρου, μετωπιαίος 19

20 fully retracted position (of a rolling device) θέση πλήρους επαναφοράς (τυλισσόμενης διάταξης) Τυποποίηση function composition σύνθεση συναρτήσεων functional benchmarking λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση, Τεχνικοί τομείς fuse ασφάλεια (τήξης) Ηλεκτρολογία gamut of colours, colour gamut κλίμακα χρωμάτων Ηλεκτροτεχνία, gene γονίδιο Βιολογία general γενικός general theory of relativity γενική θεωρία της σχετικότητας Φυσική generic γένιος Τυποποίηση generic address γένια διεύθυνση generic drugs γενόσημα φάρμακα Ιατρική, Φαρμακολογία generic function γένια λειτουργία generic layout structure γένια δομή κατάστρωσης generic standards γένια πρότυπα Τυποποίηση genericize γενιοποιώ Εμπόριο genericized γενιοποιημένος Εμπόριο genericized trademark γενιοποιημένο εμπορικό σήμα Εμπόριο genus-species relation, generic σχέση γένους-είδους Ορολογία relation Global Positioning System, GPS Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού, GPS google {v.} γκουγκλεύω, ψάχνω με την μηχανή αναζήτησης Γκουγκλ, graphic document γραφικό τεκμήριο graphical representation γραφική παράσταση, Greeklish Ελληγγλικά Γενική γλώσσα gum γόμμα Φιλοτελισμός handset microphone μικρόφωνο χειροσυσκευής handwriting recognition αναγνώριση χειρόγραφης γραφής, αναγνώριση χειρογραφής hard disk drive (HDD) οδηγός σκληρού δίσκου head κεφαλή header κεφαλίδα 20

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 12: Digital Vocabulary Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 19 η Γενική Συνέλευση 25 Απριλίου 2012

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 19 η Γενική Συνέλευση 25 Απριλίου 2012 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 19 η Γενική Συνέλευση 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 20 ή Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2013

ΓΕΣΥ ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY. 20 ή Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) Σύνταξη / Παρουσίαση: Κώστας Βαλεοντής, Πρόεδρος του ΓΕΣΥ E E Λ L Ε Τ Ο 20 ή Γενική Συνέλευση 12

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ιστορική αναδρομή Υπολογιστικές μηχανές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 11 ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ... 11 ΣΗΜΕΡΑ... 11 1.1 Ιστορική αναδρομή... 13 1.1.1 Υπολογιστικές μηχανές στην αρχαιότητα... 13 1.1.2 17ο έως τον 19ο... 14 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Τύπων. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

BOINC CS. BOINC Control System. Νικόλαος Πασσαλής 1/15

BOINC CS. BOINC Control System. Νικόλαος Πασσαλής 1/15 BOINC CS BOINC Control System Νικόλαος Πασσαλής 1/15 BOINC CS Το BOINC Control System είναι ενα σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης του BOINC (Client), προσαρμοσμένο στο περιβάλλον λειτουργίας και τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική

Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και Πληροφορική Κύρια μέρη υπολογιστή Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών προσωπικοί (επιτραπέζιοι, φορητοί,...), ενσωματωμένοι, εξυπηρετητές (servers)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με χρήση του Inovys Personal Ocelot και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά 16.05.2016 Αριθ. Πρωτ.: 155 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 150 Mbps Ασύρματο USB Adapter. Εγχειρίδιο Χρήστη. 7/24 γραμμή υποστήριξης 801 100 0911. CD Εύκολης Εγκατάστασης.

Kablosuz yaşam. 150 Mbps Ασύρματο USB Adapter. Εγχειρίδιο Χρήστη. 7/24 γραμμή υποστήριξης 801 100 0911. CD Εύκολης Εγκατάστασης. Kablosuz yaşam 150 Mbps Ασύρματο USB Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη Air 2310 CD Εύκολης Εγκατάστασης 7/24 γραμμή υποστήριξης 801 100 0911 Τρία χρ Περιεχόμενα Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-6 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ακολουθιακά κυκλώματα είσοδοι.. ακολουθιακή λογική.. έξοδοι. ανάδραση Η λειτουργία μνήμης στηρίζεται στη ανάδραση (feedback):

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP.

Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP. PANASONIC KX-TDA30 Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP. Έχει την δυνατότητα σύνδεσης με έως 28 εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα