ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY"

Transcript

1 ΕΛΕΤΟ / ELETO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ / HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ) / GENERAL SCIENTIFIC BOARD (GESY) E Λ Ε Τ Ο L E Όροι στα Φόρα / Terms on Fora Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων που έχουν εκριθεί από την ΕΛΕΤΟ English-Greek glossary of terms approved by ELETO (Έκδοση/Edition 12 Λήμματα/Entries: 1.364) (Όροι που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα στη «Γωνιά του ΓΕΣΥ» και όροι που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα κυρίως στο Translatum.gr και έχουν εγκριθεί από το ΓΕΣΥ) (Terms published in Orogramma at the column of ELETO's Scientific Board "GESY" and terms that have been proposed by ELETO members on Internet Fora mainly on Translatum.gr and have been approved by GESY) Αγγλικός όρος "CE" certificate, CE certificate πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE Τυποποίηση, "CE" certification, CE certification πιστοποίηση "CE", πιστοποίηση CE Τυποποίηση, "CE" mark, CE mark σήμα "CE", σήμα CE Τυποποίηση, "CE" marking, CE marking σήμανση "CE", σήμανση CE Τυποποίηση, abduction, abductive inference απαγωγή, απαγωγική συναγωγή Λογική ability ικανότητα able ικανός absorbing clamp method μέθοδος της απορροφητικής αρπάγης Ηλεκτροτεχνία, abstract representation access code αφηρημένη παράσταση κωδικός πρόσβασης, κωδικός προσπέλασης, access demarcation point, ADP σημείο οριοθέτησης πρόσβασης, ADP Ηλεκτροτεχνολογία access interface διεπαφή πρόσβασης access network δίκτυο πρόσβασης Ηλεκτροτεχνολογία accident τύχημα, τυχαίο γεγονός, συμβεβηκός Φιλοσοφία accounting standard λογιστικό πρότυπο Λογιστική accounting standardization λογιστική τυποποίηση Λογιστική acoustic shock ακουστικός συγκλονισμός, ακουστικό σοκ Ακουστική 1

2 acoustical interface ακουστική διεπαφή activate ενεργοποιώ activate over the air ενεργοποιώ ασυρματικά activate over the air ενεργοποιώ ασυρματικά activated ενεργοποιημένος activation ενεργοποίηση active ενεργητικός active ενεργός actor δρών, δράστης, ενεργητής ad hoc terminology work, punctual terminology work ad hoc terminology, punctual terminology, topic-specific terminology, nonsystematic terminology περιπτωσιακή ορολογική εργασία Ορολογία περιπτωσιακή Ορολογία, ασυστηματική Ορολογία Ορολογία adaptability προσαρμοσιμότητα adaptability index δείκτης προσαρμοσιμότητας adaptable προσαρμόσιμος adaptive προσαρμοστικός adaptive προσαρμοστικός Τεχνικοί τομείς Adaptive Cruise Control προσαρμοστικός έλεγχος πορείας, σύστημα προσαρμοστικού ελέγχου πορείας Τεχνικοί τομείς adaptive voltage positioning, AVP προσαρμοστική τοποθέτηση τάσης Ηλεκτροτεχνολογία adaptivity προσαρμοστικότητα added value stamp πρόσθετο τέλος Φιλοτελισμός addressing information πληροφορίες διευθυνσιοδότησης advection and diffusion μεταγωγή και διάχυση, συναγωγή και διάχυση Mεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό agent πράκτορας agent, reagent αντιδραστήριο Χημεία aggregate {adj.} συναθροιστικός aggregate {v} συναθροίζω aggregated συναθροισμένος aggregation συνάθροιση agma, angma, eng άγμα Φωνητική, Φωνολογία aid industry τομέας της ανθρωπιστικής βοήθειας Κοινωνιολογία 2

3 air interface, radio interface ραδιοδιεπαφή air vent δίοδος αερισμού Ακουστική airproof stamps αεροπορικά γραμματόσημα Φιλοτελισμός alias ψευδώνυμο alternative keyboard εναλλακτικό πληκτρολόγιο alternative mouse ναλλακτικό ποντίκι amphiphilic, amphipathic, amphipathetic analog representation αμφίφιλος, αμφιπαθής Χημεία αναλογική παράσταση, 3 analog, analogue αναλογικός analogue interface αναλογική διεπαφή annual temperature range, ATR ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΕΘΕ Μετεωρολογία anti-noise microphone αντιθορυβικό μικρόφωνο anti-noise microphone αντιθορυβικό μικρόφωνο anti-spyware αντικατασκοπισμικό anti-tracking αντιιχνωσικός Ηλεκτροτεχνία application program interface, API διεπαφή προγράμματος εφαρμογής archive αρχείο, archive αρχειοθήκη, αρχειοθέτηση, αρχειοθετώ, προς φύλαξη arrow diagram βελοδιάγραμμα Ορολογία associated συσχετισμένος Τυποποίηση attached USB memory προσαρτώμενη μνήμη USB audiology ακοολογία Ακουστική audiometer ακοόμετρο Ακουστική audiometry ακοομετρία, ακοομέτρηση Ακουστική auditory representation ακουστική παράσταση aural ωτικός Ακουστική aural ωτικός, με το αυτί Ακουστική aural examination εξέταση με το αυτί Ακουστική back end {n.} νωτιαίο άκρο back end, back-end {adj.} νωτιαίου άκρου, νωτιαίος backrest-adjustable seat κάθισμα με ρυθμιζόμενο ερεισίνωτο Επιπλοποιΐα backslash οπισθοπλαγία, λαιοπλαγία Τυπογραφία

4 ball bearing ένσφαιρος τριβέας Μηχανολογία banner διαφημιστικό πανό, πανό bar chart ραβδοδιάγραμμα Ορολογία barcode {v.} γραμμοκωδικεύω Οικονομικά barcode, bar code γραμμοκωδικός Οικονομικά barcoded γραμμοκωδικευμένος Οικονομικά barcoding γραμμοκωδίκευση Οικονομικά basic access interface διεπαφή βασικής πρόσβασης batch operation λειτουργία κατά δεσμίδες batch processing επεξεργασία κατά δεσμίδες beat διακρότημα Ακουστική benchmark (test) benchmark {n.} δοκιμή συγκριτικής αξιολόγησης, δοκιμή αρεικρίνησης πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης, πρότυπο αρεικρίνησης, πρότυπο αρεικρισίας Τεχνικοί τομείς Τεχνικοί τομείς 4 benchmark {v.} αξιολογώ συγκριτικά, αρεικρινώ Τεχνικοί τομείς benchmarking {n.} συγκριτική αξιολόγηση, αρεικρίνηση, Τεχνικοί τομείς biconditional αμφίδρομα υποθετικός, Λογική διπροϋποθετικός biconditional proposition διπροϋποθετική πρόταση, αμφιυποθετική πρόταση Λογική biff {n} σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος biff {v} σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος binary digit δυαδικό ψηφίο, Τεχνολογία Πληροφοριών binary representation δυαδική παράσταση binaural αμφιωτικός Ακουστική binaural beat αμφιωτικό διακρότημα Ακουστική binaural free-field listening αμφιωτική ακρόαση ελευθέρου ηχητικού Ακουστική πεδίου binaural hearing threshold κατώφλιο αμφιωτικής ακοής Ακουστική binaural listening αμφιωτική ακρόαση Ακουστική binaural listening αμφιωτική ακρόαση Ακουστική binaural tone αμφιωτικός τόνος Ακουστική bit δυφίο, Τεχνολογία Πληροφοριών blended threat σύμμεικτη απειλή

5 block πλοκάδα Κοσμολογία block application channel κανάλι πλοκαδοεφαρμογών block mode dialling πλοκαδοτροπική επιλογή block of four τετράς Φιλοτελισμός block pattern πλοκαδοσχηματομορφή block transfer πλοκαδική μεταφορά block-based concept πλοκαδοπαγής έννοια blocked records πλοκαδοποιημένες εγγραφές blocking factor παράγοντας πλοκαδοποίησης blog {adj.} ιστολογιακός και blog {n.} ιστολόγιο και blog {v.} ιστολογώ, ιστολογιογραφώ, ιστογραφώ και blogger blogging {ger.} ιστολόγος, ιστολογιογράφος, ιστογράφος ιστολόγηση, ιστολογιογράφηση, ιστογράφηση και και blogging {n.} ιστολογιογραφία, ιστογραφία και blogosphere ιστολογιόσφαιρα και blow the whistle καταυδώ Γενική γλώσσα body σώμα {μηνύματος} book hunter βιβλιoθήρας, βιβλιοκυνηγός Ανάγνωση βιβλίων book hunting βιβλιoθηρία, βιβλιοκυνηγητό Ανάγνωση βιβλίων bookcrossing βιβλιομεταγωγή, βιβλιοδιάθεση, βιβλιοαπελευθέρωση Ανάγνωση βιβλίων booklet τευχίδιο Φιλοτελισμός boom microphone τηλεσκοπικό μικρόφωνο boom microphone μικρόφωνο σε κεραία Ακουστική boring machine μηχάνημα διάτρησης Πυροβολικό bot {adj.} μποτικός, μποτο- bot {adj.} μποτικός, μποτο- 5

6 bot {n.} μποτ, λογισμικό ρομπότ bot {n.} μποτ, λογισμικό ρομπότ both way interface αμφίδρομη διεπαφή botnet μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο botnet μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο botware μποτισμικό botware μποτισμικό breathy έμπνους, έμπνοος, εμπνοϊκός Ακουστική, Φωνιατρική breathy person εμπνοϊκό άτομο, εμπνοϊκός Ακουστική, Φωνιατρική breathy voice έμπνους φωνή, έμπνοη, εμπνοϊκή φωνή Ακουστική, Φωνιατρική broadcast ευρυεκπομπή broadcast conference call κλήση διάσκεψης ευρυεκπομπής built-in microphone ενσωματωμένο μικρόφωνο bullet εδαφιόσημο bulleted list εδαφιοσημασμένη λίστα bundle δέσμη bundle {v.} δεσμοποιώ bundled δεσμοποιημένος bundled access δεσμοποιημένη πρόσβαση bundled local loop δεσμοποιημένος τοπικός βρόχος bundled services δεσμοποιημένες υπηρεσίες bundling {g.} δεσμοποίηση button microphone μικρόφωνο μπουτονιέρας Ακουστική cable clamp σφιγκτήρας καλωδίου Ηλεκτροτεχνία, cable quad τετραδική πλέξη καλωδίου, τετράδα καλωδίων Ηλεκτροτεχνολογία cable shaft φρέαρ καλωδίων Ηλεκτροτεχνολογία cabling καλωδίωση Ηλεκτροτεχνολογία cache (memory) κρυφή μνήμη, προμνήμη caching (προσωρινή) απόκρυψη caching technique τεχνική (προσωρινής) απόκρυψης calibrated half-inch microphone βαθμονομημένο μικρόφωνο μισής ίντσας calibrated probe microphone βαθμονομημένο ανιχνευτικό μικρόφωνο calibration βαθμονόμηση 6

7 calibration διακρίβωση calibration {πριν από κάθε μέτρηση} calibration {σε τακτά διαστήματα σε εργαστήριο} βαθμονόμηση Ακουστική, Δοκιμές διακρίβωση Ακουστική, Δοκιμές calibrator βαθμονομητήρας Ακουστική, Δοκιμές calibrator βαθμονομητήρας call initiated state κατάσταση Εκκίνηση Κλήσης call initiator εκκινητής κλήσεων call site call site caching technique θέση κλήσης (μιας συνάρτησης σε κώδικα προγράμματος) τεχνική απόκρυψης θέσης κλήσης (μιας συνάρτησης σε κώδικα προγράμματος) cancelation σφραγίδα Φιλοτελισμός capability ικανότητα capability ικανότητα capable ικανός capacitive clamp χωρητική αρπάγη Ηλεκτροτεχνία, carbon microphone, carbon (telephone) transmitter μικρόφωνο άνθρακα cardioid microphone καρδιοειδές μικρόφωνο CD drive οδηγός σύμπυκνου δίσκου, οδηγός CD, CE (European Standards) certificate πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE Τυποποίηση, cell block κυτταροπλοκάδα certificate of conformity πιστοποιητικό συμμόρφωσης Τυποποίηση, channel gap καναλικό χάσμα, καναλικό διάκενο character representation παράσταση χαρακτήρων, characteristic χαρακτηριστικό charity stamps γραμματόσημα πρόνοιας Φιλοτελισμός check νυγματίζω child connection τεκνική σύνδεση child directory θυγατρικός κατάλογος, τεκνικός κατάλογος child node τεκνικός κόμβος child operation θυγατρική λειτουργία circumaural earphone περιωτικό ακουστικό Ακουστική 7

8 circum-aural earphone περιωτικό ακουστικό Ακουστική clamp σφιγκτήρας Ηλεκτροτεχνία, clamp αρπάγη Ηλεκτροτεχνία, clamp-on ammeter αμπερόμετρο αρπάγης Ηλεκτροτεχνία, class κλάση Φιλοτελισμός cleanroom καθαρός χώρος, χώρος ελεγχόμενης υψηλής καθαρότητας Τυποποίηση clearly distinguishable σαφώς διακριτός, σαφώς διακρίσιμος cluster συστάδα Τεχνικοί τομείς cluster συσταδοποιώ Τεχνικοί τομείς clustered συσταδοποιημένος Τεχνικοί τομείς clustering συσταδοποίηση Τεχνικοί τομείς coach διαπονώ, προγυμνάζω Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coach(er) διαπονητής, προγυμναστής Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coachee διαπονούμενος, προγυμναζόμενος Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coaching διαπόνηση, προγύμνασμα Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού coaching διαπονητική, προγύμναση Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού co-channel interference (CCI) ομοκαναλική παρεμβολή code, encode κωδικεύω, εγκωδικεύω, codec κωδικοαποκωδικευτής, coded representation κωδικευμένη παράσταση, coder, encoder κωδικευτής, εγκωδικευτής, codification κωδικοποίηση, codifier κωδικοποιητής, codify κωδικοποιώ,

9 coding, encoding κωδίκευση, εγκωδίκευση, coefficient συντελεστής co-frequency ομοσυχνότητα, συσσυχνότητα colon-separated values (CSV) τιμές οριοθετημένες με δίστιγμο co-meronym συμμερώνυμο Ορολογία comma-separated values (CSV) τιμές οριοθετημένες με κόμμα commemorative cancelation αναμνηστική σφραγίδα Φιλοτελισμός commemorative issues αναμνηστικές εκδόσεις Φιλοτελισμός commemorative stamps αναμνηστικά γραμματόσημα Φιλοτελισμός communication application emulator εξομοιωτής εφαρμογής επικοινωνίας compact disk, CD σύμπυκνος δίσκος, CD, compiled hash-values complementary extra-factorial sum, inverse extra-factorial sum μεταγλωττισμένες τιμές κατατεμαχισμού, μεταγλωττισμένες τιμές κατακερματισμού συμπληρωματικό εξωπαραγοντικό άθροισμα, αντίστροφο εξωπαραγοντικό άθροισμα, Θεωρία των γράφων complex representation μιγαδική παράσταση, composition σύνθεση computer crime, cybercrime, electronic crime, e-crime computer science (CS) computing systems design πληροφορικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα επιστήμη των υπολογιστών, πληροφορική σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων concordance συμπαράθεση, συμφραστικός πίνακας Ορολογία concordance lines γραμμές συμπαράθεσης concordancer συμπαραθέτης condenser πυκνωτής Ηλεκτρονική condenser microphone condenser microphone condenser microphone ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο, πυκνωτικό μικρόφωνο ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό μικρόφωνο Ακουστική Ακουστική Ακουστική conductible αγώγιμος Ηλεκτροτεχνολογία 9

10 conductive αγωγός, αγωγικός Ηλεκτροτεχνολογία conference call κλήση διάσκεψης conferencing over IP, CoIP διάσκεψη μέσω IP, διάσκεψη μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ connection clamp αρπάγη σύνδεσης Ηλεκτροτεχνία, consumer radio microphone καταναλωτικό ραδιομικρόφωνο consumer wireless microphone ασυρματικό μικρόφωνο (ευρείας) κατανάλωσης container content περιέκτης περιεχόμενο Τεχνικοί τομείς containment περίεξη Τεχνικοί τομείς contrast dye CT scan υπολογιστική (αξονική) τομογραφία με ακτινοσκιερή ουσία Ιατρική control numbers αριθμοί ελέγχου Φιλοτελισμός converge {v. intr..} συγκλίνω {ρ. αμετάβατο} converge {v. tran.} κάνω να συγκλίνει converged συγκεκλιμένος converged networks συγκεκλιμένα δίκτυα converged protocols συγκεκλιμένα πρωτόκολλα converged services συγκεκλιμένες υπηρεσίες convergence σύγκλιση converging συγκλίνων converging environment συγκλίνον περιβάλλον converging pattern συγκλίνουσα σχηματομορφή converging platforms συγκλίνοντα πλατύβαθρα converging technologies συγκλίνουσες τεχνολογίες cookie μπισκότο (δεδομένων) core network δίκτυο πυρήνα Ηλεκτροτεχνολογία co-sourcing συμπορισμός Οικονομικά crash κατάρρευση crash dump κατεκτύπωση κατάρρευσης crosslink σταυροδεσμός Χημεία crosslinking σταυρόδεση Χημεία crosslinking agent αντιδραστήριο σταυρόδεσης Χημεία cross-platform {adj.} (διασταυρωτικά, χιαστί) διαπλατυβαθρικός crowdfunding πληθοχρηματοδότηση crowdsource {v.} (= outsource to the crowd) πληθοπορίζομαι Οικονομικά 10

11 crowdsourcing πληθοπορισμός crowdsourcing πληθοπορισμός crowdsourcing πληθοπορισμός Οικονομικά crushed neoprene συν(τε)θλιμμένο νεοπρένιο Χημεία current clamp αρπάγη ρεύματος Ηλεκτροτεχνία, customer network δίκτυο πελάτη Ηλεκτροτεχνολογία cybercrime, electronic crime, e- crime, computer crime κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, πληροφορικό έγκλημα data block πλοκάδα δεδομένων data flow rate ρυθμός ροής δεδομένων data representation deactivate παράσταση δεδομένων απενεργοποιώ {= αίρω την ενεργοποίηση}, deactivated απενεργοποιημένος deactivation απενεργοποίηση deaggregate {v.} αποσυναθροίζω deaggregation αποσυνάθροιση décalqué ντεκαλκέ Φιλοτελισμός decimal representation δεκαδική παράσταση, decimal sign, decimal point δεκαδική υποδιαστολή Τεχνικοί τομείς decode αποκωδικεύω, decoder αποκωδικευτής, decoding αποκωδίκευση, deduction, deductive inference παραγωγή, παραγωγική συναγωγή Λογική deductive learning, learning by deduction παραγωγική μάθηση, μάθηση μέσω παραγωγής Λογική defect ελάττωμα Φιλοτελισμός definitive stamps κοινά γραμματόσημα Φιλοτελισμός deinterlace {v.} αποδιεμπλέκω deinterlacing αποδιεμπλοκή 11

12 delimiter-separated values (DSV) τιμές οριοθετημένες με οριοθέτη demand response, DR απόκριση της ζήτησης Ηλεκτροτεχνολογία demand side management, DSM διαχείριση της (πλευράς) ζήτησης Ηλεκτροτεχνολογία demand signal σήμα ζήτησης design σχεδιασμός, σχεδίαση, Ηλεκτροτεχνία design σχεδιασμός, σχεδίαση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) design παράσταση Φιλοτελισμός desktop computer επιτραπέζιος υπολογιστής, desktop publishing επιτραπέζια έκδοση, desktop video επιτραπέζιο βίντεο, diagrammatic representation διαγραμματική παράσταση, dicalcium phosphate φωσφορικό διασβέστιο, Χημεία όξινο φωσφορικό ασβέστιο, μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο dichotic διχωτικός Ακουστική dichotic listening διχωτική ακρόαση Ακουστική die proofs δοκίμια μήτρας Φιλοτελισμός diet products προϊόντα ειδικής διατροφής, διαιτητικά προϊόντα diffuse field microphone μικρόφωνο διάχυτου ηχητικού πεδίου Ακουστική diffuse-field calibrated microphone μικρόφωνο βαθμονομούμενο σε διάχυτο ηχητικό πεδίο Ακουστική digital ψηφιακός digital ψηφιακός digital living ψηφιακό ζην, ψηφιακή ζωή Ηλεκτροτεχνολογία Digital Living Network Alliance, DLNA Συμμαχία Δικτύων για το Ψηφιακό Ζην, Συμμαχία Δικτύων για την Ψηφιακή Ζωή, DLNA Ηλεκτροτεχνολογία digital radio microphone ψηφιακό ραδιομικρόφωνο digital representation ψηφιακή παράσταση, digital video disk, DVD ψηφιακός βιντεοδίσκος, βιντεοδίσκος, digital wireless microphone ψηφιακό ασυρματικό μικρόφωνο 12

13 dimensionless αδιάστατος dimensions διαστάσεις Φιλοτελισμός diotic διωτικός Ακουστική diotic listening διωτική ακρόαση Ακουστική diplexer διπλέκτης directional microphone κατευθυντικό μικρόφωνο Ακουστική directly attached microphone μικρόφωνο απευθείας προσαρτώμενο Ακουστική disability ανικανότητα, αναπηρία disable {v.} καθιστώ ανίκανο disable {v.} αδρανοποιώ disabled αδρανοποιημένος disabling αδρανοποίηση discernible signal διακριτό σήμα discrete access διάκριτη πρόσβαση discrete data διάκριτα δεδομένα discrete frequency διάκριτη συχνότητα discrete function διάκριτη συνάρτηση discrete representation διάκριτη παράσταση, discretely-timed signal διάκριτα χρονισμένο σήμα, σήμα διάκριτου χρονισμού disengage αποσυμπλέκομαι, αποδεσμεύομαι disengagement αποσύμπλεξη, αποδέσμευση display visually παρουσιάζω οπτικά distillation fraction κλάσμα απόσταξης Χημική Μηχανική distinct integer value διάκριτη ακέραια τιμή distinct phase διάκριτη φάση distinguished encoding rules διακεκριμένοι κανόνες εγκωδίκευσης distinguished value διακεκριμένη τιμή distribution access network δίκτυο πρόσβασης διανομής Ηλεκτροτεχνολογία distribution hub πλήμνη διανομής diurnal temperature range, DTR ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΗΘΕ Μετεωρολογία domain loss απώλεια τομέα, απώλεια θεματικού πεδίου Ορολογία domain, subject field θεματικό πεδίο, τομέας, πεδίο Ορολογία dots per inch (DPI) στιγμές ανά ίντσα double call dial-in διεπιλογή εισόδου διπλής κλήσης 13

14 double-sided printing εκτύπωση διπλής όψης, αμφίπλευρη εκτύπωση down stream συρρευματικός, κατερχόμενος download download καταφόρτωση, τηλεφόρτωση προς τα κάτω, κατέβασμα καταφορτώνω, τηλεφορτώνω προς τα κάτω, κατεβάζω,, download καταφορτώνω downloadability καταφορτωσιμότητα downloadable καταφορτώσιμος downloading καταφόρτωση downsampling μειοδειγματοληψία, μειοδειγματολήπτηση υποβιβασμός (συχνότητας) δειγματοληψίας drag αντίσταση Υδροδυναμική drawing σχεδίαση, σχεδιασμός Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) και dummy {v.} εικονικοποιώ dummy microphone βουβό μικρόφωνο Ακουστική dummying εικονικοποίηση dummying tool εργαλείο εικονικοποίησης dump {n.} κατεκτύπωση dump {n.} κατεκτύπωμα dump {v.} κατεκτυπώνω duplex gap αμφιδρομικό χάσμα, αμφιδρομικό διάκενο, χάσμα αμφιδρομίας, διάκενο αμφιδρομίας duplexer αμφιδρομητής e-auction ηλ-πλειστηριασμός, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός e-bank ηλ-τράπεζα, ηλεκτρονική τράπεζα e-banking ηλ-τραπεζικά e-book ηλ-βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο e-bookshop ηλ-βιβλιοπωλείο, ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο e-business ηλ-επιχειρείν e-card ηλ-κάρτα e-chat ηλ-συζήτηση e-clearance ηλ-εκκαθάριση 14

15 e-commerce ηλ-εμπόριο e-community ηλ-κοινότητα e-conference ηλ-διάσκεψη economic actor οικονομικός ενεργητής, οικονομικός δρων) e-document ηλ-έγγραφο e-economy ηλ-οικονομία efficiency απόδοση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) e-forms ηλ-έντυπα e-gateway ηλ-πύλη e-government ηλ-διακυβέρνηση e-income ηλ-εισόδημα e-learning ηλ-μάθηση electrodynamic microphone ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο Ακουστική electromagnetic compatibility (EMC) ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC / ΗΜΣ) electromagnetic disturbance ηλεκτρομαγνητική διαταραχή electromagnetic environment ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον electron mobility ευκινησία ηλεκτρονίου Ηλεκτρονική electronic crime, e-crime, cybercrime, computer crime ηλεκτρονικό έγκλημα, ηλ-έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα, πληροφορικό έγκλημα electronic mail ( , ) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλ.-ταχ.) electronic mail, (service) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλταχυδρομείο (συντομ.: ηλ-ταχ) electronic mailbox ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, electronic shock electronic shock protection electronic shock protection electronic shock protection electronic mail message, message, (message) ηλεκτρονικός συγκλονισμός, ηλεκτρονικό σοκ ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) συγκλονισμό, ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) σοκ προστασία (έναντι) ηλεκτρονικού συγκλονισμού ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό) σοκ/συγκλονισμό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό μήνυμα, ηλ-μήνυμα Ηλεκτροτεχνολογία Ηλεκτροτεχνολογία e-library ηλ-βιβλιοθήκη 15

16 e-list ηλ-κατάλογος e-magazine ηλ-περιοδικό ηλ-ταχυδρομείο ηλ-ταχυδρομείο, (message) server ηλ-μήνυμα, ηλεκτρονικό μήνυμα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-market ηλ-αγορά e-marketing ηλ-αγοραλογία e-meeting ηλ-σύνοδος empathy κατανόηση, συμπάθεια, συμμερισμός, συνταύτιση Γενική γλώσσα emulate εξομοιώνω emulator εξομοιωτής e-museum ηλ-μουσείο enable {v.} καθιστώ ικανό enable {v.} δραστικοποιώ enabled δραστικοποιημένος enabling δραστικοποίηση e-news ηλ-ειδήσεις Engreek Αγγληνικά Γενική γλώσσα error σφάλμα Φιλοτελισμός escape διαφυγή escape character χαρακτήρας διαφυγής e-science ηλ-επιστήμη e-shop ηλ-κατάστημα e-solution ηλ-λύση essays αρχικά δοκίμια Φιλοτελισμός e-stock ηλ-αποθέματα e-submission ηλ-υποβολή e-system ηλ-σύστημα e-text ηλ-κείμενο e-translation ηλ-μετάφραση European accounting standardization ευρωπαϊκή λογιστική τυποποίηση Λογιστική e-vote ηλ-ψήφος 16

17 excitotoxicity διεγερσιτοξικότητα Ιατρική expert {adj.} εμπειρογνωσιακός Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert {adj.} εμπειρογνωσιακός Τεχνικοί τομείς expert {n.} εμπειρογνώμονας Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert {n.} εμπειρογνώμονας Τεχνικοί τομείς expert analysis εμπειρογνωσιακή ανάλυση Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) expert analysis εμπειρογνωσιακή ανάλυση Τεχνικοί τομείς expert system εμπειρογνωσιακό σύστημα, έμπειρο σύστημα expert system, ES εμπειρογνωσιακό σύστημα expertise expertise expertise {n.} expertise {n.} εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο εμπειρογνώμονας} εμπειρογνωμοσύνη {= γνωμάτευση εμπειρογνώμονα} εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο εμπειρογνώμονας} εμπειρογνωμοσύνη {γνωμάτευση εμπειρογνώμονα} Τεχνικοί τομείς Τεχνικοί τομείς Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) extension handle επεκτάσιμη λαβή external benchmarking εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση, Τεχνικοί τομείς extra-factorial sum εξωπαραγοντικό άθροισμα Θεωρία των γράφων factor παράγοντας facts στοιχεία failback αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία failover αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία falsetto register, falsetto voice έκταση φαλσέτο, φωνή φαλσέτο, υψιαρμονική φωνή Ακουστική fast (= high rate) υψηλού ρυθμού fast and very fast broadband networks ευρυζωνικά δίκτυα υψηλού και πολύ υψηλού ρυθμού fatigue κόπωση, κάματος Ιατρική fault follow-up παρεπόμενα (εντοπισμού) βλάβης faultlessness κατάσταση αρτιότητας Φιλοτελισμός 17

18 feature γνώρισμα feature rich object-oriented αντικειμενοστρεφής με πλούσια γνωρίσματα feedback ανάδραση field {adj.} επιτόπου, επιτόπιος, στον τόπο εγκατάστασης Διαθεματικός όρος (τεχνικά πεδία) field wiring terminal ακροδέκτης επιτόπιας συρμάτωσης figure-eight microphone οκτωειδές μικρόφωνο file αρχείο, final proofs τελικά δοκίμια Φιλοτελισμός financial accounting standardization financial accounting standardization χρηματοοικονομική λογιστική τυποποίηση χρηματοοικονομική λογιστική τυποποίηση Οικονομικά Λογιστική fine λεπτοϋφής Τυποποίηση fine graphics λεπτοϋφή γραφικά firmware σταθερισμικό first day cover, FDC φάκελλος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, ΦΠΗΚ Φιλοτελισμός first flight cover φάκελος πρώτης πτήσης Φιλοτελισμός fixed microphone σταθερό μικρόφωνο Ακουστική fixing clamp σφιγκτήρας στερέωσης Ηλεκτροτεχνία, flag σημαία flag σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ flag {n.} σημαία flag {v.} σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ flagged σημαιοδοτημένος, σημαιοθετημένος flagging σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση flagging σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση flash memory αστραπιαία μνήμη, flash threat αστραπιαία απειλή flexicurity ευελικτασφάλεια Οικονομικά fluid mechanics μηχανική των ρευστών Τεχνολογία των ρευστών 18

19 fluidics ρευστονική Τεχνολογία των ρευστών folded corner of the sheet αναδίπλωση γωνίας του φύλλου Φιλοτελισμός folder φάκελος, follow up {v.i.} επακολουθώ {παθητικό: επακολουθούμαι}, παρέπομαι Γενική γλώσσα follow up activity επακόλουθη δραστηριότητα following up {p.} επακολουθών, παρεπόμενος, επακολουθούμενος Γενική γλώσσα follow-up {adj.} επακόλουθος, παρεπόμενος Γενική γλώσσα follow-up {adv.} επακόλουθα, επακολούθως Γενική γλώσσα follow-up {n.} επακολούθηση Γενική γλώσσα follow-up {n.} επακολούθημα, παρεπόμενο Γενική γλώσσα follow-up training programme επακόλουθο πρόγραμμα κατάρτισης foreign issues ξένες εκδόσεις Φιλοτελισμός forged copy πλαστό γραμματόσημο Φιλοτελισμός form μορφή formal logic τυπική λογική Λογική formal-systematic index τυπικό-συστηματικό ευρετήριο formant σχηματίζουσα Ακουστική format μορφότυπο forum {pl. fora, forums} φόρο {πληθ. φόρα}, φόρουμ {πληθ. φόρουμ} Γενική γλώσσα four port USB hub τετράθυρη πλήμνη USB four-dimensional τετραδιάστατος fractional distillation κλασματική απόσταξη Χημική Μηχανική fracture {n.} ρωγμή Γεωλογία fracture {v.} ρωγμώνω Γεωλογία fractured ρωγμωμένος Γεωλογία fractured rock ρωγμωμένος βράχος, ρωγμωμένο πέτρωμα Γεωλογία fracturing {n.} ρώγμωση Γεωλογία frama φράμα Φιλοτελισμός free field microphone μικρόφωνο ελεύθερου ηχητικού πεδίου Ακουστική front end {n.} μετωπιαίο άκρο front end, front-end {adj.} μετωπιαίου άκρου, μετωπιαίος 19

20 fully retracted position (of a rolling device) θέση πλήρους επαναφοράς (τυλισσόμενης διάταξης) Τυποποίηση function composition σύνθεση συναρτήσεων functional benchmarking λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση, Τεχνικοί τομείς fuse ασφάλεια (τήξης) Ηλεκτρολογία gamut of colours, colour gamut κλίμακα χρωμάτων Ηλεκτροτεχνία, gene γονίδιο Βιολογία general γενικός general theory of relativity γενική θεωρία της σχετικότητας Φυσική generic γένιος Τυποποίηση generic address γένια διεύθυνση generic drugs γενόσημα φάρμακα Ιατρική, Φαρμακολογία generic function γένια λειτουργία generic layout structure γένια δομή κατάστρωσης generic standards γένια πρότυπα Τυποποίηση genericize γενιοποιώ Εμπόριο genericized γενιοποιημένος Εμπόριο genericized trademark γενιοποιημένο εμπορικό σήμα Εμπόριο genus-species relation, generic σχέση γένους-είδους Ορολογία relation Global Positioning System, GPS Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού, GPS google {v.} γκουγκλεύω, ψάχνω με την μηχανή αναζήτησης Γκουγκλ, graphic document γραφικό τεκμήριο graphical representation γραφική παράσταση, Greeklish Ελληγγλικά Γενική γλώσσα gum γόμμα Φιλοτελισμός handset microphone μικρόφωνο χειροσυσκευής handwriting recognition αναγνώριση χειρόγραφης γραφής, αναγνώριση χειρογραφής hard disk drive (HDD) οδηγός σκληρού δίσκου head κεφαλή header κεφαλίδα 20

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2014 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ QR CODES ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΩ SQL ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩ- ΝΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ANDROID ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 2 η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία Βαρκελώνη Ισπανίας 26-27 Νοεμβρίου 2004 Ο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ Κώστας Βαλεοντής, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We Share Δράση Grundtvig www.weshareproject.eu ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου We Share είναι να ασχοληθεί

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 3.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα