ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού Α.Π.ΟΙΚ.: Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες :.ΝΑΣΜΗ Τηλέφωνο : Αθήνα, Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 2. Τον Ν.2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» 3. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 4. Την µε αριθµ.545/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση θυρών αποτροπής σε κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΛΕΙ τις εταιρείες που επιθυµούν, να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στη ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα, Τµήµα Προµηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, τηλέφωνο , fax , Λεωφ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ , από ηµέρα Παρασκευή µέχρι την ηµέρα Πέµπτη και 1

2 ώρες , έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για την προµήθεια και εγκατάσταση θυρών αποτροπής σε κτίριο της Περιφέρειας Αττικής. Οι τιµές που θα δοθούν θα αφορούν στην κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναλυτικά αυτές περιγράφονται στο κατωτέρω παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. Γενικά Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προµήθεια και την εγκατάσταση στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού και σε είσοδο του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Λεµπέση 14, ενός (1) συστήµατος διπλής ηλεκτρονικής θύρας αποτροπής. Το σύστηµα που θα εγκατασταθεί προορίζεται για την ελεγχόµενη ροή των επισκεπτών στο κτήριο µε την ταυτόχρονη αναγνώριση και ανίχνευση επικίνδυνων αντικειµένων (όπλων, µεταλλικών αντικειµένων, κλπ) χωρίς όµως να γίνεται δυσχερής η διέλευση εργαζοµένων και επισκεπτών. Οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις προδιαγραφές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την προµήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και δοκιµή των επί µέρους συστηµάτων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων. Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται και η εκπόνηση-παράδοση των «ως κατασκευάσθει» σχεδίων (µέχρι π.χ. λεπτοµέρεια κλέµας σε πίνακα) στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένης εγκατάστασης. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους Επίσηµους Κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνει εκτός από τα παρακάτω ρητά αναφερόµενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, ακόµη και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. Όλα λοιπόν τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, µη υποκείµενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Όλες οι οµοειδείς µονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα οµοειδή εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλακτικά µεταξύ τους και µε τα τυχόν απαιτούµενα ανταλλακτικά τους. Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των όποιων προµηθειών και εργασιών πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη και σαφή τεχνική περιγραφή (πίνακας υλικών) που θα καθορίζει ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και γενικώς των υλικών (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.), καθώς και σχετικά σχεδιαγράµµατα εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την παρούσα και την προσφορά. Επίσης σε αυτό το στάδιο θα καθοριστεί και η ακριβής θέση του συστήµατος κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/φυλλάδια/prospectus του εξοπλισµού πρέπει να είναι σαφή και πλήρη ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός 2

3 ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και καταλληλότητα τους και τα όποια πιστοποιητικά αυτού να είναι διαθέσιµα προς υποβολή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν. Τυχόν έγκριση υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξήλωση τους εφόσον µετέπειτα διαπιστωθεί ακαταλληλότητά τους για διάφορους λόγους. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι Επίσηµοι Κανονισµοί (π.χ. του ΕΛΟΤ, του Υπουργείου Βιοµηχανίας, της ΕΗ κλπ.) οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συµπληρώνονται από τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN, VDE, VDI κλπ. ή τους Κανονισµούς της χώρας προέλευσης των µηχανηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, εκτός βεβαίως των δοκιµών που ορίζουν οι κανονισµοί, θα γίνουν: Βασικές δοκιµές απόδοσης για κάθε τύπο κύριας συσκευής. Συνήθεις δοκιµές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές/εγκαταστάσεις έχουν συναρµολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από ηλεκτρολογική και µηχανολογική άποψη. οκιµές και µετρήσεις των εγκαταστάσεων Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόµη και ο τρόπος µεταφοράς ή αποµάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση σχετικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει (αναλόγως των σταδίων του) της εγκρίσεως της Υπηρεσίας για αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων σε χρήστες του κτηρίου. Το κόστος των όποιων καθυστερήσεων ή µεταβολών ρυθµού εκτέλεσης των σχετικών εργασιών (µετά των προµηθειών, κλπ) λόγω των προαναφερόµενων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών έχει ληφθεί υπόψη στην προσφορά και ουδεµία πρόσθετη αξίωση για τους λόγους αυτούς δύναται να γίνει αποδεκτή. Ο Ανάδοχος λοιπόν θα προσφέρει, ελέγξει και θα προσαρµόσει κατάλληλα στα σωστά τους µεγέθη όλες τις εγκαταστάσεις και γενικώς θα τηρήσει όλα τα παραπάνω αναφερόµενα άνευ ουδεµίας πρόσθετης αξιώσεως. Β. Τεχνική Περιγραφή συστήµατος Το σύστηµα θα αποτελείται από διπλό θωρακισµένο περιµετρικά θάλαµο (καµπίνα) αλουµινίου αντιβανδαλιστικής κατηγορίας, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλ. και κατηγορίας WK2 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1627 (θα κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό), σφηνοειδούς τύπου, εισόδου εξόδου µε διαιρούµενα πλαίσια (εσωτερικό χώρισµα) µε τέσσερις (4) ανοιγόµενες θύρες µε µηχανισµούς επαναφοράς που θα λειτουργούν ανάλογα για είσοδο και έξοδο. Η λειτουργία των θυρών θα ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή interlocking και θα συνοδεύεται από κονσόλα τηλεχειρισµού και τον απαιτούµενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό hardware και software. Στο θάλαµο εισόδου θα γίνεται ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων µέσω ενός ειδικού µηχανισµού ανίχνευσης και το εξειδικευµένο λογισµικό αυτού. Οι εξωτερικές θύρες θα είναι κατασκευασµένες από µη µαγνητικά υλικά λόγω της ύπαρξης του ανιχνευτή µετάλλου. Το σύστηµα µε όλα τα εξαρτήµατα που το αποτελούν θα είναι κατάλληλο για 24ωρη λειτουργία χωρίς µεταβολή των λειτουργικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών του και δεν θα επηρεάζεται από πηγές ηλεκτροµαγνητικού θορύβου (noise sources). Το σύστηµα θα συνοδεύεται µε τον απαραίτητο, για τη λειτουργία του, εξοπλισµό καθώς και το απαραίτητο λογισµικό για την εύρυθµη λειτουργία του. Όλα τα προσφερόµενα προφίλ του θωρακισµένου θαλάµου, θα είναι ειδικού τύπου και εξειδικευµένης µελέτης και κατασκευής, προκειµένου αφενός να διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλης της δοµής του συστήµατος και αφετέρου να διασφαλίζουν στο ακέραιο, την χωρίς παρεµβολές απρόσκοπτη λειτουργία του ανιχνευτή µετάλλων. 3

4 Για το παραπάνω σύστηµα απαιτείται να προσκοµιστεί το πιστοποιητικό CE του θαλάµου και το ISO του κατασκευαστή αυτού. Το παραπάνω σύστηµα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιµο για χρήση και στην τελική προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται και το κόστος αποξήλωσης-αποκοµιδής υπαρχόντων θυρών και προφίλ, εγκατάστασης και καλωδίωσης καθώς και αποκατάστασης µερεµετιών δαπέδου και πλήρης προσαρµογή του συστήµατος που θα τοποθετηθεί στο χώρο. Τα υλικά που θα αποξηλωθούν θα πρέπει είτε να µεταφερθούν (είτε εξολοκλήρου είτε κατόπιν διαλογής σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία) σε χώρο αποθήκευσης που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός Αττικής, είτε να µεταφερθούν για ανακύκλωση σε εγκεκριµένο χώρο και τα οποία επίσης συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 1. ιαστάσεις Οι επιθυµητές διαστάσεις του συστήµατος είναι: Πλάτος 2000mm x Βάθος 1200mm Ολικό ύψος: 2.070mm Τυχόν µεταβολή έως και 10% σε οποιαδήποτε διάσταση από τις παραπάνω αναφερόµενες δεν επιφέρει ουδεµία αξίωση από µέρους του προσφέροντος. Η ευθύνη για την επιτόπια ακριβή λήψη υψοµέτρων, διαστάσεων, ευθυγραµµιών κλπ και τις συναφείς παραγγελίες αλουµινίων κρυστάλλων κλπ που συγκροτούν κάθε θύρα, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 2. Κρύσταλλα Τα κρύσταλλα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής και θα προσφέρουν την µέγιστη διαφάνεια και υψηλή αντοχή. Ειδικότερα θα πρέπει: α) Οι εσωτερικές θύρες του συστήµατος, καθώς και όλες οι σταθερές πλευρές του θαλάµου θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από αντιβανδαλικά & αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, µε πιστοποίηση κατηγορίας τουλάχιστον P6B σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 356 και κατηγορίας BR2S σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN1063. β) Οι εξωτερικές θύρες θα διαθέτουν αντιβανδαλικά κρύσταλλα µε πιστοποίηση κατηγορίας τουλάχιστον P6B σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 356. Για όλους τους τύπους των κρυστάλλων θα προσκοµιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όπου θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής, ο τύπος και η χώρα προέλευσης τους και θα έχουν (κατά την τοποθέτηση) ενσωµατωµένη ένδειξη του τύπου και της πιστοποίησής τους. 3. Μεταλλικό Μέρος Θαλάµου- Προφίλ Τα προφίλ του θωρακισµένου θαλάµου θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος και θα έχουν δυνατότητα εγκατάστασης ανιχνευτή µετάλλου. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των αλουµινίων µε την οποία θα πιστοποιούνται τα παραπάνω, καθώς επίσης και βεβαίωση του οίκου κατασκευής του ανιχνευτή µετάλλου. Το µεταλλικό µέρος του θαλάµου, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο βαρέως & αντιβανδαλιστικού τύπου, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλ. κατηγορίας WK2 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ1627 (θα κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό) και θα βαφεί σύµφωνα µε το χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. Οι εξωτερικές θύρες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από µη µαγνητικά υλικά για την σωστή λειτουργία του ανιχνευτή µετάλλου. 4

5 Οι ενώσεις των ταµπλάδων µε την υπόλοιπη κατασκευή του θαλάµου,θα εκτελεστούν και θα παραδοθούν χωρίς εµφανής βίδες πριτσίνια. Έκαστος θάλαµος θα παραδοθεί απόλυτα φινιρισµένος χωρίς κακοτεχνίες. Τα µεταλλικά µέρη του συστήµατος θα πρέπει να είναι ηλεκτροστατικής βαφής φούρνου, σε απόχρωση RAL και να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές βαφής για αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 20 ετών. 4. Θύρες Οι πόρτες θα πρέπει να στηρίζονται σε τουλάχιστον τρία (3) σηµεία και οι µεντεσέδες θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής (βαρέως τύπου), µε αντοχή τουλάχιστον διπλάσια του βάρους της πόρτας µαζί µε τους υαλοπίνακες και να διαθέτουν το ανάλογο πιστοποιητικό αντοχής. Επίσης οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι: Υδραυλική διάταξη επαναφοράς της θύρας για κάθε θύρα. Ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της σχετικής παραγράφου. Μηχανικές κλειδαριές ασφαλείας (πέραν των ηλεκτροµαγνητικών) µε σετ τουλάχιστον 3 κλειδιών (µόνο οι εξωτερικές). Χειρολαβές inox ( ιαστάσεις και σχέδιο αυτών κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία) Φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες µε ενσωµατωµένα µπουτόν. Ηλεκτρονικές εξόδους (αναµονές) για την σύνδεση µε πυρανίχνευση, συναγερµό ασφαλείας και πρόβλεψη καναλιών για µελλοντική τοποθέτηση κάµερας. Αναγραφόµενες όλες οι σχετικές ενδείξεις µε εικονίδια στις κατάλληλες θέσεις. Μαγνητική επαφή (για εξωτερικές θύρες). Σύστηµα συγκράτησης δαπέδου για όλες τις θύρες. Ετικέτες µεταλλικές ή αυτοκόλλητες ( µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7 έτη ) µε πληροφοριακά µηνύµατα 5. Ηλεκτρονικός Πίνακας και εξοπλισµός Το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εισόδου εξόδου του θαλάµου περιλαµβάνει τον πίνακα ελέγχου, την κονσόλα χειροκίνητου ελέγχου µε ενδείξεις για την κατάσταση των θυρών, σύστηµα ενδοεπικοινωνίας, το σύστηµα αδιάλειπτου τροφοδοσίας και το σύστηµα ηχητικής αναγγελίας κατά την λειτουργία των θυρών. Ο κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε σηµείο τέτοιο ώστε να γίνεται εύκολα η πρόσβαση για την συντήρηση, αντικατάσταση και ρύθµιση ηλεκτρονικών µηχανικών µερών της θύρας που ελέγχει. Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα πρέπει να είναι βυσµατωτού τύπου, για την άµεση αντικατάσταση σε τυχόν βλάβες. Όλα δε τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα hardware πλακέτες, τροφοδοτικά, µπαταρίες, θα πρέπει να είναι προφυλαγµένα εντός ειδικού µεταλλικού κουτιού που θα φέρει κλειδαριά και θα ασφαλίζει ερµητικά, προστατευµένο από τυχόν υγρασία. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός του συστήµατος θα αποτελείται κατ ελάχιστο από τα κάτωθι: Σύστηµα interlock (ηλεκτρονική διάταξη που απαγορεύει την ασυγχρόνιστη λειτουργία). Σύστηµα ηχητικής αναγγελίας µηνύµατος και ενδοεπικοινωνίας µε το θάλαµο. Ολική εµπλοκή ή απεµπλοκή µέσω της κονσόλας. υνατότητα σύνδεσης µε το σύστηµα συναγερµού και πυρασφάλειας. Οι θύρες να διαθέτουν κονσόλα πολλαπλών δυνατοτήτων, προγραµµάτων και υποπρογραµµάτων, µε οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. 5

6 Εγκατάσταση συστήµατος ανιχνευτή µετάλλων, ο οποίος θα συνδέεται στον κεντρικό πίνακα της θύρας και ο χειρισµός θα γίνεται από την κονσόλα. Εγκατάσταση ογκοµετρικού ανιχνευτή στην είσοδο για τον έλεγχο ενός ατόµου στο θάλαµο, για την ανατροπή της ανάποδης εισόδου στο κτήριο. υνατότητα µελλοντικής εγκατάστασης συστήµατος ανάγνωσης και απόρριψης προσώπων, καλυµµένα µε κράνος ή κουκούλα (face control). Το όλο σύστηµα θα λειτουργεί µε χαµηλή τάση D.C., και θα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 6. Κονσόλα χειρισµού Το σύστηµα των θυρών αποτροπής, θα πρέπει να περιλαµβάνει ηλεκτρονική κονσόλα χειρισµού και ενδείξεων που θα ενσωµατώνει σύστηµα ενδοσυνεννόησης µε το εσωτερικό του θαλάµου. Το λογισµικό του συστήµατος θα επιτρέπει τη διαχείριση κάθε θαλάµου αποτροπής, µε εναλλακτικά προγράµµατα λειτουργίας που θα καλύπτουν κάθε περίπτωση ασφάλειας του κτηρίου όπως: Πρόγραµµα το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα η προσπέλαση και των δυο των θαλάµων να γίνεται αυτόµατα. Πρόγραµµα το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα η είσοδος και έξοδος να επιτυγχάνονται µόνο µετά από εντολή του χειριστή ή εναλλακτικά είσοδος κατ εντολή του χειριστή και έξοδος αυτόµατη. Πρόγραµµα το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος και έξοδος µόνο µετά από εντολή του χειριστή. Ο τρόπος ασφάλισης και η κατασκευή των θαλάµων θα πρέπει να επιτρέπουν την δυνατότητα άµεσης εκκένωσης του καταστήµατος σε περίπτωση κινδύνου. Εκτός από το κοµβίο «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΥΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» η ηλεκτρονική κονσόλα χειρισµού πρέπει να περιλαµβάνει κουµπί άµεσης χειροκίνητης απελευθέρωσης των θυρών ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου. Η κονσόλα χειρισµού όπως και το κουµπί πανικού πρέπει να βρίσκονται στη θέση που είναι οι φύλακες του κτηρίου έτσι ώστε η ροή εισόδου εξόδου να είναι συνεχώς υπό έλεγχο. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει αυτοδιαγνωστικό πρόγραµµα βλαβών συνεχούς ελέγχου και σε περίπτωση βλάβης θα ειδοποιείται οπτικοακουστικά ο χειριστής. Η κεντρική µονάδα πρέπει να είναι εξοπλισµένη, για την περίπτωση διακοπής ρεύµατος, είτε µε συσσωρευτές, κατάλληλης χωρητικότητας, κλειστού τύπου, είτε µε UPS ισχύος και µε ελάχιστο χρόνο αυτονοµίας και για τις δύο περιπτώσεις τις τρεις ώρες. Σε κάθε περίπτωση η εναλλαγή λειτουργίας (από ρεύµα σε µπαταρίες ή UPS και αντίστροφα) θα γίνεται αυτόµατα. 7. Κλειδαριές Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές ασφαλείας θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας, προσφέροντας την µέγιστη ασφάλεια, τύπου fail safe και ελεγχόµενες από το σύστηµα αυτοµατισµών των θυρών αποτροπής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει prospectus του κατασκευαστικού οίκου και να δηλώνεται σαφώς ο τύπος και η χώρα προέλευσης. Οι κλειδαριές του συστήµατος θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Το σύστηµα θα διαθέτει ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές ασφάλισης εµβόλου (µε πύρο) οι οποίες θα διαθέτουν και σύστηµα µηχανικής απασφάλισης σε περίπτωση εµπλοκής. Όλες οι κλειδαριές ηλεκτροµαγνητικές και µηχανικές θα πρέπει να λειτουργούν µε το ίδιο κλειδί και θα παραδοθούν τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα αυτών. Οι κλειδαριές µε το µηχανισµό τους θα είναι πλήρως ενσωµατωµένες στο πλαίσιο και θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντίσταση τουλάχιστον 1000kg και το παραπάνω χαρακτηριστικό να πιστοποιείται από τον οίκο κατασκευής. 6

7 Η ασφάλιση και απασφάλιση κλειδαριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα γίνεται µέσω κονσόλας χειρισµού και κοµβίου απελευθέρωσης θυρών. Θα διαθέτουν ηλεκτρονικά κυκλώµατα άριστης κατασκευής και ποιότητας µε τις κατάλληλες ηλεκτρονικές εξόδους για την σύνδεση τους µε το σύστηµα πυρανίχνευσης για την αυτόµατη απασφάλισης τους σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερµού φωτιάς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής, καθώς και ηλεκτρονική έξοδο για την σύνδεση µε τη µονάδα συναγερµού, προκειµένου να ελέγχεται η κατάσταση των θυρών. Θα είναι σχεδιασµένες για περισσότερες από 1000 χρήσεις ηµερησίως, και θα πρέπει να διατηρούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά τους ακόµη και στην περίπτωση ακραίας χρήσης( η πίεση 100 κιλών στην θύρα από ένα άτοµο σε κατάσταση πανικού να µην µειώνει την πιθανότητα απασφάλισης). 8. Σύστηµα κοµβίων Οι µπουτονιέρες ανοίγµατος θυρών θα πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και φινιρίσµατος, εύκολης αναγνωσιµότητας, εργονοµικής σχεδίασης προκειµένου να διευκολύνουν και να εξασφαλίζουν, την προσπέλαση άµεσα. Σε καµία περίπτωση οι προσφερόµενες µπουτονιέρες, δεν θα πρέπει να δηµιουργούν σύγχυση η ασάφειες κατανόησης χρήσης τους, αλλά θα πρέπει να είναι άµεσα κατανοητές και χρηστικές, από όλους τους επισκέπτες, ακόµα και από τους ηλικιωµένους. Το σύστηµα επίσης θα είναι εφοδιασµένο και µε ειδική µπουτονιέρα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ/Β/18/ ). 9. Εξοπλισµός θαλάµου Ο κάθε θάλαµος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο τα κάτωθι: Εσωτερικό φωτισµό µε φωτιστικό σώµα PL 2x18W. Μεγαφωνική εγκατάσταση που θα µεταδίδει µαγνητοφωνηµένα µηνύµατα οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. Εξασφάλιση της εξωτερικής και εσωτερικής θύρας µε κλειδαριές ασφαλείας. υνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας κλεισίµατος των θυρών. Να διαθέτει θυρίδα αερισµού. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα κλειδώµατος, το οποίο να προγραµµατίζεται για άνοιγµα των θυρών από τους επισκέπτες µε το πάτηµα κοµβίου, να µπορεί να επεµβαίνει µε εντολή του ο χειριστής της κονσόλας, κλπ. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και παύσης λειτουργίας των µπαταριών ή του UPS, οι ηλεκτρικές κλειδαριές θα πρέπει να απασφαλίζουν αυτόµατα. Οι εξωτερικές πόρτες θα πρέπει να φέρουν µηχανική κλειδαριά ασφαλείας µε τουλάχιστον 3 αντίγραφα κλειδιών. Στην προσφορά περιλαµβάνεται η υποδοµή τους (αναµονές) για σύνδεση µε τον πίνακα πυρασφαλείας και συναγερµού. Οι εξωτερικές θύρες θα διαθέτουν µαγνητικές επαφές εσωτερικά στην κάσα της θύρας. 10. Ανιχνευτής µετάλλων Ο ανιχνευτής µετάλλων θα εγκατασταθεί στην πόρτα ασφαλείας που χρησιµοποιείται για την είσοδο, η οποία επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να δεχτεί σύστηµα µε ογκοµετρικό αισθητήρα για την διέλευση ενός και µόνο ατόµου. Θα είναι πλήρως ενσωµατωµένος στο παθητικό σύστηµα και θα πρέπει να προσκοµιστούν για αυτόν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 7

8 Θα είναι µεταβλητής ευαισθησίας, θα σαρώνει ολόκληρη την περιοχή του εσωτερικού της καµπίνας και θα εντοπίζει µεταλλικά αντικείµενα σε οποιοδήποτε σηµείο της και αν έχουν αφεθεί όπως επίσης θα εντοπίζεται κάθε οπλισµένο πρόσωπο, ανεξάρτητα σε ποιο σηµείου του σώµατος του φέρει το όπλο. Επίσης ο ανιχνευτής µετάλλων θα πρέπει να διαθέτει: Μεγάλη διαβάθµιση και ρύθµιση της ευαισθησίας του. Μεγάλη ταχύτητα σύλληψης µεταλλικών αντικειµένων, δηλ. αντίδραση στην ταχύτητα προσπέλασης (πέταγµα όπλου). Συντελεστή οµοιοµορφίας κάλυψης του ελεγχόµενου χώρου. Συντελεστή µέτρησης γενικού φυσικού θορύβου. υνατότητα απορρόφησης και αποµόνωσης ηλεκτρικών θορύβων. Αυτοδιαγνωστικό πρόγραµµα εντοπισµού βλαβών. Μετρητή συναγερµών. Για λόγους ασφαλείας η αλλαγή της ευαισθησίας του ανιχνευτή µετάλλων θα γίνεται µόνο µε την εισαγωγή κώδικα ασφαλείας (password). Ο ανιχνευτής µετάλλων θα µπορεί να ανιχνεύει κινητά τηλέφωνα, µικρά µεταλλικά αντικείµενα (ρολόγια, κοσµήµατα, κέρµατα κλπ) κατόπιν κατάλληλης ρύθµισης της ευαισθησίας του ανιχνευτή. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από αυτόν βηµατοδότες, αντλίες διαβητικών, φωτογραφικές µηχανές (φιλµ), δισκέτες, CD και DVD. Για το σύστηµα ανιχνευτή µετάλλων απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή για την οµαλή και σωστή λειτουργία µε την προσφερόµενη λύση όπως επίσης απαιτούνται πιστοποιητικά ότι ο συγκεκριµένος ανιχνευτής µετάλλων δεν επηρεάζει ανθρώπους που διαθέτουν βηµατοδότη. 11. Λειτουργία συστήµατος Κατά την είσοδο του στο κτήριο ο επισκέπτης, θα ανοίγει την εξωτερική θύρα πατώντας το κοµβίο και θα εισέρχεται στο θάλαµο. Τότε θα κλείνει η εξωτερική θύρα και στην συνέχεια θα ελέγχεται από τον ανιχνευτή µετάλλου και: α) Εφόσον δεν φέρει µεταλλικά αντικείµενα και µόνο τότε ανοίγει η εσωτερική επιτρέποντας τη διέλευση στο εσωτερικό του κτηρίου. Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος που θα απαιτείται θα είναι 3-8 sec µε δυνατότητα ρύθµισης. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ανατροπής της ανάποδης εισόδου στο κτήριο από το θάλαµο εξόδου, µε την τοποθέτηση ογκοµετρικού ανιχνευτή. β) Σε περίπτωση που το άτοµο µεταφέρει όπλα ή µεταλλικά αντικείµενα, ο ανιχνευτής µετάλλων το εντοπίζει αµέσως και δεν ανοίγει η εσωτερική θύρα. Αµέσως θα πρέπει να µεταδίδεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα στην Ελληνική γλώσσα που θα τον ενηµερώνει ότι δεν µπορεί να εισέλθει στο κτήριο και ότι θα πρέπει να αφήσει τα µεταλλικά του αντικείµενα στις ειδικές προς τούτο θυρίδες. Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι και λειτουργίες του συστήµατος θα γίνονται αυτόµατα και χωρίς τη µεσολάβηση του χειριστή της κονσόλας. γ) Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα, µέσω του χειριστηρίου του ανιχνευτή µετάλλου, εξαίρεσης της λειτουργίας του, µε σκοπό την είσοδο στο κτήριο ειδικών ατόµων, όπως αστυνοµικών που φέρουν οπλισµό, γνωστών προσώπων που φέρουν στο σώµα τους µέταλλα µετά από εγχειρήσεις, κλπ, µε αυτόµατη επαναφορά της λειτουργίας του στην αρχική κατάσταση µετά τη διέλευσή τους. εν θα επιτρέπεται το άνοιγµα της εσωτερικής πόρτας από το εσωτερικό του κτηρίου, όταν βρίσκεται άτοµο στην καµπίνα, ακόµα και στην περίπτωση στην οποία η εξωτερική είναι κλειστή. 8

9 Θα αποκλείεται η διέλευση στο εσωτερικό του κτηρίου από τον θάλαµο που χρησιµοποιείται µόνο για έξοδο. Το όλο σύστηµα θα ελέγχεται από ηλεκτρονικό χειριστήριο που θα εγκαθίσταται εκτός θαλάµου και οι παρεχόµενες από αυτό ενδείξεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Η κονσόλα του χειριστηρίου θα φέρει οθόνη και θα έχει δυνατότητα επιλογών (menu) και ενδοσυνεννόηση µε τον θάλαµο ελέγχου (καµπίνα). Στο χειριστήριο θα πρέπει να υπάρχει κοµβίο µπλοκαρίσµατος των θυρών, αµέσου επέµβασης και ξεµπλοκαρίσµατος αυτών (emergency). Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει αυτοδιαγνωστικό πρόγραµµα βλαβών συνεχούς ελέγχου και σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιείται οπτικοακουστικά ο χειριστής.. Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις Κάθε ενδιαφερόµενος, που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιµή που θα προσφέρει θα περιλαµβάνονται η εγκατάσταση, ρυθµίσεις, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα θα πρέπει: 1. Οι συσκευές του συστήµατος θα είναι κατάλληλες για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόµενα υπερθέρµανσης σε οποιαδήποτε από τις υποµονάδες τους. 2. Κάθε συσκευή να φέρει τη σήµανση CE κατά τα οριζόµενα στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 992/Β/ Για όλα τα προς προµήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά υγείας, ασφαλούς λειτουργίας και συµβατότητας µε όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισµούς και νόρµες Ελληνικών και διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισµών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρµες EN κλπ) σε σχέση µε: Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Επιδράσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων σε βηµατοδότες καρδιοπαθών. Επιδράσεις µαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (µαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες). 4. Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και λογισµικού που απαιτούνται για την συναρµολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµαστική λειτουργία και παράδοση του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία, όπως έχει παραπάνω περιγραφεί, καθώς και όλα τα υλικά και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήµατος ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. Ο Ανάδοχος οφείλει πριν την κατασκευή και τοποθέτηση της θύρας να προσκοµίσει αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια προς έγκριση από την Υπηρεσία. 6. Η µεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελεστούν σε εργάσιµες και µη ηµέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης αναλαµβάνει την υποχρέωση σύνταξης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 9

10 7. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, χωρίς ελαττώµατα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγµένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα αποµακρυνθούν εκτός του κτιρίου. 8. Στην προσφορά συµπεριλαµβάνεται και το κόστος αποξήλωσηςαποκοµιδής υπαρχόντων θυρών, εγκατάστασης και καλωδίωσης καθώς και αποκατάστασης µερεµετιών δαπέδου και πλήρης προσαρµογή του συστήµατος που θα τοποθετηθεί στο χώρο. Τα υλικά που θα αποξηλωθούν θα πρέπει είτε να µεταφερθούν (είτε εξολοκλήρου είτε κατόπιν διαλογής) σε χώρο αποθήκευσης που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός Αττικής, είτε να µεταφερθούν για ανακύκλωση σε εγκεκριµένο χώρο και συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 9. Μετά το πέρας των εργασιών καθηµερινά, εάν κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία, θα γίνεται καθαρισµός των χώρων, των επίπλων, εξοπλισµού κ.λ.π και θα επανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις. 10. Οι εργασίες δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηµοσίων Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρµόδιου µηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενηµερώνει για οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει. 12. Στην τελική προσφορά συµπεριλαµβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού για έως και δύο (2) ηµέρες, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. Ε. Εγγυήσεις - Συντήρηση 1. Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία τόσο των µηχανικών µερών όσο και των ηλεκτρονικών συστηµάτων των θυρών και στο διάστηµα αυτό θα περιλαµβάνεται και η συντήρηση χωρίς πρόσθετη χρέωση. 2. Στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει κατ ελάχιστον τέσσερις (ανά τρίµηνο) τακτικές προληπτικές συντηρήσεις κάθε συστήµατος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωµαλίας του εξοπλισµού, που απαρτίζει κάθε µεµονωµένη θύρα ή/και σύστηµα, ή/και στην αντικατάσταση (εφ όσον απαιτείται) µέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καµία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίµων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, µικρουλικών, κλπ κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 3. Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος µέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήµατος να ενηµερώνει, αναβαθµίζει ή αντικαθιστά το λογισµικό ελέγχου των θυρών µε κάθε νεώτερη έκδοση που διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 4. Θα πρέπει να δοθεί η δαπάνη και πρόγραµµα συντήρησης, µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο και για τα επόµενα πέντε χρόνια. 5. Πρέπει να δοθεί πίνακας κυριοτέρων ανταλλακτικών µε τιµές. 6. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση για δεκαετή, τουλάχιστον, δυνατότητα προµήθειας ανταλλακτικών των συσκευών του συστήµατος. ΣΤ. Χρόνος Παράδοσης 10

11 Ο προσφέρων θα δηλώσει τον χρόνο παράδοσης του συστήµατος ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ζ. Παραλαβή συστήµατος Η Παραλαβή του συστήµατος θα γίνει δύο (2) εβδοµάδες µετά την εγκατάσταση και ικανοποιητική λειτουργία του, οπότε και θα ξεκινά ο Χρόνος Εγγύησης. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκοµίσουν: 1. Σφραγισµένη οικονοµική προσφορά. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι αποδέχονται πλήρως όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος όπως καταγράφονται αναλυτικά ανωτέρω και ότι θα συµµορφωθούν πλήρως µε αυτές 3. Πιστοποιητικό CE για ολόκληρο το σύστηµα και το ISO του κατασκευαστή αυτού. 4. Πιστοποίηση για τα κρύσταλλα των εσωτερικών θυρών του συστήµατος, κατηγορίας τουλάχιστον Ρ6Β σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 356 και κατηγορίας BR2S σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN Πιστοποίηση για τα κρύσταλλα των εξωτερικών θυρών κατηγορίας τουλάχιστον Ρ6Β σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Πιστοποιητικά για όλους τους τύπους κρυστάλλων όπου θα αναγράφεται: i) ο οίκος κατασκευής ii) ο τύπος iii) χώρα προέλευσης 7. Πιστοποιητικό για το θάλαµο αλουµινίου για αντιβανδαλιστική κατηγορία τουλάχιστον WK2 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των αλουµινίων ότι ο θωρακισµένος θάλαµος θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος και υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ανιχνευτή µετάλλου. 9. Πιστοποιητικό αντοχής (µε αντοχή τουλάχιστον διπλάσια του βάρους της πόρτας µαζί µε τους υαλοπίνακες αυτής). 10. Πιστοποιητικό από τον οίκο κατασκευής των κλειδαριών (µε όλο το µηχανισµό τους) ότι εξασφαλίζουν αντίσταση τουλάχιστον 1000 kg. 11. Πιστοποιητικό ότι δεν επηρεάζει ανθρώπους που διαθέτουν βηµατοδότη, αντλίες διαβητικών κλπ. 12. Βεβαίωση του κατασκευαστή του ανιχνευτή µετάλλων για την οµαλή και σωστή λειτουργία του µε το προσφερόµενο σύστηµα θυρών. 11

12 13. Prospectus του κατασκευαστικού οίκου που να δηλώνεται σαφώς ο τύπος και η χώρα προέλευσης για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές ασφαλείας. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιµη και στο ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: gr. Ο προϋπολογισµός του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσόν των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Ε.Φ , προϋπολογισµού έτους Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και θα προσκοµίσει όλα τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όπως ζητούνται ανωτέρω στα δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 12

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα