Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 27 η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., ύστερα από την υπ αριθμ. 9393/ πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. ««4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ. ««5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 085 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «MCK ASPECT AE», «BIG SOLAR AE» «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» «Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» «IMIA TEXNIKH A.E. (πρώην ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ )» που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου». Αφού θέτει υπ όψιν της Επιτροπής το υπ άριθμ. 9390/ έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουμε τις ενστάσεις των εταιριών «MCK ASPECT AE», «BIG SOLAR AE», «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», «Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» και «IMIA TEXNIKH A.E. (πρώην ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ), καθώς και την σχετική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου» και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 1

2 Η Οικονομική Επιτροπή Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση της επιτροπής που έχει ως κατωτέρω: «Για τις ενστάσεις υποψήφιων προμηθευτών για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου» Στο Ίλιον σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 50) η κατά το 46 ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 10/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους : 1. Ζαπαντιώτης Ανδρέας 2. Μπέλλου Αθανασία 3. Μπίνιος Παναγιώτης έχοντας υπόψη : α) Τη με αριθμό 49314/ διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδα και μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας, β) το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που υποβλήθηκαν για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου», γ) τη με κωδικό Π52/2013 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, δ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7289/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» (δ. τ. «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α. Ε.») κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, ε) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7296/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ. τ. «BIG SOLAR Α. Ε.») κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, στ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7303/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ. τ. «Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Ε.») κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, ζ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7360/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.» κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, η) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7392/ ένσταση της ένωσης προμηθευτών με δ. τ. «MCK ASPECT Α. Ε.» και «MCK SPARK Α. Ε.» κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, η οποία στάλθηκε μέσω συσκευής τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον Δήμο Ιλίου στις 16/2/2015, 15:22, θ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ. Υ./ εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, ι) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται ο παρών διαγωνισμός προμήθειας και ια) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προμήθειας, συνήλθε να εξετάσει τις ενστάσεις που υπέβαλλαν στο Δήμο Ιλίου οι υποψήφιοι προμηθευτές «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.» και ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος είναι ένωση των εταιρειών «MCK ASPECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «MCK ASPECT Α. Ε.» και «MCK SPARK SOFTWARE & SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «MCK SPARK Α. Ε.» κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης. Εξετάζοντας το μέρος των προαναφερόμενων ενστάσεων που αφορούν στα δικαιολογητικά άλλων υποψήφιων προμηθευτών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : Α) Ένσταση (δ) του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.» Λόγος ένστασης Ι (α), σελ. 2 Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εγκρίθηκε η συμμετοχή του υποψήφιου 2

3 προμηθευτή στον παρόντα διαγωνισμό προμήθειας και η εκπροσώπησή του, είναι ακριβές αντίγραφο. Η υποβολή του σε μορφή ακριβούς αντιγράφου είναι σύμφωνη με ότι σχετικό προβλέπεται στην 1 η παράγραφο του 12 ου άρθρου της με αριθμό 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), καθώς και με την 2 η φράση της παραγράφου 6.8 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, στην οποίαν αναφέρεται επί λέξει ότι «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Α. Ε., τότε επιπλέον της βεβαίωσης εκπροσώπησης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπουμένου απαιτείται και η προσκόμιση σχετικού αντιγράφου πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής». Λόγος ένστασης Ι (β), σελ. 2 Μαζί με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή έχουν υποβληθεί : 1. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή με ημερομηνία , στην επίσημη μετάφραση της οποίας αναφέρεται επί λέξει ότι «Η I.L.S./ Innovative LED Lighting Systems είναι ο επίσημος μας διανομέας για την Ελληνική αγορά. Ως εκ τούτου η Minel-Schreder, ως μέλος του ομίλου Schreder, θα αποδεχτεί, εκτελέσει και παραδώσει οποιαδήποτε παραγγελία μας δοθεί από τον επίσημο μας διανομέα I.L.S./ Innovative LED Lighting Systems σχετικά με το διαγωνισμό με τα ανωτέρω στοιχεία». 2. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή με ημερομηνία 6/5/2014, στην επίσημη μετάφραση της οποίας αναφέρεται επί λέξει ότι «η I.L.S. ως ο επίσημος διανομέας μας, θα αποδεχτεί, θα εκτελέσει και θα παραδώσει παραγγελία η οποία είναι υποκείμενο αυτού του διαγωνισμού. Ως ο επίσημος αντιπρόσωπός μας η I.L.S. θα βοηθήσει με κάθε τρόπο που είναι δυνατός στην εκτέλεση του παραπάνω έργου σε περίπτωση που διοριστεί υπέρ της πλευράς μας». Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη δήλωση του κ. Τρύφωνα Νικολάου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας I.L.S. Innovative LED Lighting Systems, περί αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της στον υποψήφιο προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, καλύπτουν ουσιαστικά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.13 της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α. Ε.» Λόγος ένστασης ΙΙΙ (α), σελ. 3 Η παράγραφος 6.4 της διακήρυξης, η οποία είναι ακριβώς ίδια σε περιεχόμενο και διατύπωση με την αντίστοιχη 3 η περίπτωση του (α) εδαφίου της 2 ης παραγράφου του 7 ου άρθρου της με αριθμό 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), αναφέρεται επί λέξει σε «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία». Με βάση αυτά προκύπτει ότι το πιστοποιητικό που πρέπει να υποβληθεί, από το οποίο θα προκύπτουν όσα αναφέρονται παραπάνω, χρειάζεται να έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή και όχι οπωσδήποτε από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και μόνο. Όμως, το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ. που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο προμηθευτή είναι πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο προκύπτουν όσα αναφέρονται παραπάνω, συνεπώς καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας. Λόγος ένστασης ΙΙΙ (β), σελ. 3 Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες έχουν επισυναφθεί στην ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» (ΣτΕ 287/2011, ΣτΕ 198/2011, ΔΕφΑθ 297/2012 και ΔΕφΑθ 93/2013), εξετάζονται περιπτώσεις, στις οποίες πρέπει να συμπίπτει η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ενώ η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής από την αρμόδια αρχή είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωσή μας, η ημερομηνία υπογραφής της εξουσιοδότησης που υποβλήθηκε είναι 22/9/2014, ενώ η ημερομηνία επικύρωσής της είναι 24/9/2014, δηλαδή είναι μεταγενέστερη και όχι προγενέστερη. Επίσης, δεν απαιτείται από την διακήρυξη της παρούσας προμήθειας να συμπίπτει η ημερομηνία υπογραφής της εξουσιοδότησης με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Με άλλα λόγια, δεν προκύπτει από τις προαναφερόμενες αποφάσεις του 3

4 Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ότι η χρονολόγηση της υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής πρέπει να γίνονται την αυτή ημερομηνία και στην περίπτωση του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.» Λόγος ένστασης ΙV (α), σελ. 4 και 5 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υποβλήθηκε αναφέρει επί λέξει ότι «Η εγγύηση διέπεται από ότι ορίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και στη διακήρυξη με αρ. πρωτ / ». Συνεπώς, ουσιαστικά καλύπτονται οι απαιτήσεις τόσο της παραγράφου 7.1 της διακήρυξης όσο και της 1 ης παραγράφου του 26 ου άρθρου της με αριθμό 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Λόγος ένστασης ΙV (β), σελ. 5 Η παράγραφος 6.4 της διακήρυξης αναφέρεται επί λέξει σε «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία». Με βάση αυτά προκύπτει ότι το πιστοποιητικό που πρέπει να υποβληθεί, από το οποίο θα προκύπτουν όσα αναφέρονται παραπάνω, χρειάζεται να έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή και όχι οπωσδήποτε από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και μόνο. Όμως, το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ. που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο προμηθευτή είναι πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο προκύπτουν όσα αναφέρονται παραπάνω, συνεπώς καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΉ Α. Ε.» (πρώην «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.») Λόγος ένστασης V (α), σελ. 6 Στην 3 η παράγραφο της παραγράφου 6.8 της διακήρυξης αναφέρεται επί λέξει ότι «Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου». Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7759/2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο προμηθευτή δεν καλύπτει την περίπτωση της αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς αναφέρει μέσα σε παρένθεση επί λέξει «Πιστοποιητικό περί μη ενάρξεως διαδικασίας θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση δεν εκδίδεται, γιατί δεν τηρούνται στην υπηρεσία μας τα αντίστοιχα βιβλία». Όμως, το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ. που υποβλήθηκε καλύπτει και την περίπτωση της αναγκαστικής διαχείρισης, συνεπώς η υποβολή ένορκης δήλωσης ή ένορκης βεβαίωσης δεν απαιτείται. Λόγος ένστασης V (β), σελ. 6 Καθώς την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού της παρούσας προμήθειας (26/9/2014), η επωνυμία του υποψήφιου προμηθευτή ήταν «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε.», δηλαδή ήταν Ομόρρυθμη Εταιρεία, ορθώς υπέβαλλε την Σύσταση της εν λόγω εταιρείας και το Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων αυτής και δεν υπέβαλλε Φ. Ε. Κ., καθώς δεν εκδίδονται Φ. Ε. Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού ή εκπροσώπησης για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες. Η αναφορές σε Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού ή εκπροσώπησης στην παράγραφο 6.9 της διακήρυξης αφορά σε Ανώνυμες Εταιρείες και ο υποψήφιος προμηθευτής δεν ήταν ακόμα Ανώνυμη Εταιρεία στις 26/9/2014. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.» Λόγος ένστασης VΙ (α), σελ. 6 και 7 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υποβλήθηκε αναφέρει επί λέξει ότι «Η εγγύηση διέπεται από ότι ορίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και στη διακήρυξη με αρ. πρωτ / ». Συνεπώς, ουσιαστικά καλύπτονται οι απαιτήσεις τόσο της παραγράφου 7.1 της διακήρυξης όσο και της 1 ης παραγράφου του 26 ου άρθρου της με αριθμό 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Λόγος ένστασης VΙ (β), σελ. 7 Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, την οποίαν υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής, αρκεί για να καλύψει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παραγράφου 6.9 της διακήρυξης και δεν χρειάζεται να 4

5 υποβληθούν το καταστατικό σύστασης και οι υπόλοιπες δεκαπέντε τροποποιήσεις του καταστατικού. Λόγος ένστασης VΙ (γ), σελ. 7 Ο υποψήφιος προμηθευτής υπέβαλλε με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του και τα θεωρημένα με APOSTILE έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας PHILIPS με τίτλους «Appointment of authorized representative in Greece and Cyprus AUTHORIZATION» (επίσημη μετάφραση : «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ») και «AUTHORIZATION» (επίσημη μετάφραση : «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ»), από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο κ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος είναι νόμιμος εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας, εξουσιοδοτημένος από αυτήν να υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της προμήθειας, η οποία απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 6.13 της διακήρυξης. Σημειώνεται δε ότι ακριβώς τα ίδια έγγραφα έχουν υποβληθεί και από τον ενιστάμενο υποψήφιο προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» με τα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθούν οι λόγοι της ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», οι οποίοι αφορούν τα δικαιολογητικά της προσφοράς άλλων υποψήφιων προμηθευτών. Β) Ένσταση (ζ) του υποψήφιου προμηθευτή «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.» Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.», λόγος ένστασης (1), σελ. 3 Το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ., τo οποίo υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής, καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της διακήρυξης. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΉ Α. Ε.» (πρώην «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»), λόγος ένστασης (2), σελ. 3 Το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ. και τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα οποία υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής, καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι το με αριθμό 24254/2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών που υποβλήθηκε αναφέρει επί λέξει ότι «δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ». Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α. Ε.», λόγος ένστασης (3), σελ. 3 Το πιστοποιητικό Γ. Ε. ΜΗ., το οποίο υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής, καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4 της διακήρυξης. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθούν οι λόγοι της ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.», οι οποίοι αφορούν τα δικαιολογητικά της προσφοράς άλλων υποψήφιων προμηθευτών. Η από 26/2/2015 (θ) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του (β) πρακτικού αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν σε τεχνικά στοιχεία προσφορών που υποβλήθηκαν, αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα : Α) Ένσταση (1) του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α. Ε.», λόγος ένστασης ΙΙ, σελ. 2 και 3 Η φωτεινή ροή του φωτιστικού σώματος στην φωτοτεχνική μελέτη που υποβλήθηκε είναι lm, δηλαδή χαμηλότερη της συνολικής φωτεινής ροής του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος ως συνόλου στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε (α/α 5), η οποία είναι lm. Παρ όλα αυτά, η φωτοτεχνική μελέτη επιβεβαιώνει στο σύνολό της την συμφωνία των αποτελεσμάτων όσον αφορά στο επίπεδο φωτισμού και σε ομοιομορφίες από την χρήση των προσφερόμενων φωτιστικών, δηλαδή συμφωνεί με τα φωτοτεχνικά αποτελέσματα που απαιτούνται για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης της παρούσας προμήθειας και ιδίως στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών (α/α 19.1 και 19.2). Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α. Ε.» Λόγος ένστασης ΙΙΙ (γ), σελ. 4 Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος που χρειάζεται να συμπεριλάβει κάθε υποψήφιος προμηθευτής στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 5

6 είναι αυτά που χρειάζεται να συμπληρώσει στην 4 η στήλη με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του αναλυτικού πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβάλλει. Δεν απαιτείται ούτε στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης ούτε στο 10 ο άρθρο της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας να υποβάλλει ο υποψήφιος προμηθευτής επιπρόσθετα έγγραφα σχετικά με τον βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος, τα οποία να επιβεβαιώνουν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του βραχίονα. Λόγος ένστασης ΙΙΙ (δ), σελ. 4 Το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, το οποίο αναφέρεται ως απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους (α/α 10) στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, είναι ελάχιστη και όχι μονοσήμαντη απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους. Με άλλα λόγια, η αναφορά του αποσκοπεί στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία υστερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (π. χ. λαμαρίνα) και όχι στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία ισοδυναμούν ή υπερτερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με αυτό. Το αλουμίνιο διέλασης, το οποίο αναφέρεται ως υλικό κατασκευής του κελύφους στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε είναι πρωτογενές υλικό και δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα ή προσμίξεις μετά την επεξεργασία του, σε αντίθεση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, όπου οι φυσαλίδες αέρα ή οι προσμίξεις που συχνά δημιουργούνται κατά την επεξεργασία του μπορούν να λειτουργήσουν μονωτικά σε βάρος της απαγωγής θερμότητας από το φωτιστικό σώμα, με συνέπεια αυτό να θερμαίνεται περισσότερο κατά τη λειτουργία του από όσο θα θερμαινόταν αν το κέλυφός του ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο διέλασης. Επίσης, καθώς το αλουμίνιο διέλασης είναι περισσότερο συμπαγές από το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο λόγω της έλλειψης φυσαλίδων αέρα και προσμίξεων στο εσωτερικό του, υπερτερεί και σε αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, το κέλυφος από αλουμίνιο διέλασης υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, τις οποίες καλύπτει το κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.», λόγος ένστασης ΙV, σελ. 6, και κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», λόγος ένστασης V, σελ. 7 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σε όμοιο λόγο ένστασης κατά άλλου υποψήφιου προμηθευτή, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος που χρειάζεται να συμπεριλάβει κάθε υποψήφιος προμηθευτής στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του είναι αυτά που χρειάζεται να συμπληρώσει στην 4 η στήλη με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του αναλυτικού πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβάλλει. Δεν απαιτείται ούτε στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης της παρούσας προμήθειας ούτε στο 10 ο άρθρο της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας να υποβάλλει ο υποψήφιος προμηθευτής επιπρόσθετα έγγραφα σχετικά με τον βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος, τα οποία να επιβεβαιώνουν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του βραχίονα. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθούν οι λόγοι της ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», οι οποίοι αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς άλλων υποψήφιων προμηθευτών. Β) Ένσταση (2) του υποψήφιου προμηθευτή «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λόγος ένστασης 1, σελ. 2 Καθώς το πιστοποιητικό CE υποβλήθηκε με σκοπό να καλύψει αντίστοιχες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της με κωδικό Π52/2013 μελέτης και των όρων της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας, ενώ ή αναφορά δοκιμής (Test Report) /01 που το συνοδεύει δεν απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ή της όρους της διακήρυξης, υπερισχύει η αναφορά ισχύος στο πιστοποιητικό CE, όπου αναφέρεται ισχύς 118 W και όχι μέγιστη ισχύς 118 W. Ο πίνακας στην 2 η σελίδα της αναφοράς δοκιμής με τίτλο «Variants of luminaire LP1» (μετάφραση : «Παραλλαγές του φωτιστικού LP1») παρουσιάζει σε 6 στήλες μέρη του κωδικού προϊόντος κάθε φωτιστικού που είναι παραλλαγή του φωτιστικού LP1. Η 1 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Τύπος φωτιστικού» με μοναδική επιλογή το «LP1». Η 2 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Τύπος LED» και 2 επιλογές (Α και Β). Η 3 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Αριθμός LED» και 6 6

7 επιλογές (1, 2, 3, 4, 5, 6). Η 4 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Διάδοση φωτισμού» και 2 επιλογές (Α και Β). Η 5 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Ρεύμα» και 4 επιλογές (35, 40, 45, 50). Η 6 η στήλη του πίνακα έχει τον τίτλο «Κανονισμός» και 8 επιλογές (R, N, P, X, Y, D, E, A). Ένας πιθανός συνδυασμός των παραπάνω επιλογών (LP1, A, 3, A, 50, R) σχηματίζει τον κωδικό LP1A3A50R. Ένας άλλος πιθανός συνδυασμός των παραπάνω επιλογών (LP1, A, 6, A, 50, R), όμως, σχηματίζει τον κωδικό LP1A6A50R. Συνολικά, οι πιθανοί διαφορετικοί κωδικοί προϊόντων που μπορούν να διαμορφωθούν με βάση αυτόν τον πίνακα και να αντιστοιχούν σε πιθανές παραλλαγές του φωτιστικού LP1 είναι 768. Άρα, δεν προκύπτει από τον πίνακα αυτόν ότι η αναφορά δοκιμής αντιστοιχεί στον κωδικό προϊόντος LP1A3A50R και όχι στον LP1A6A50R. Επίσης, στην ίδια σελίδα, το αντίγραφο της ετικέτας σήμανσης εικονίζεται να γράφει «LP1A6A50R», «12000lm» και «118W», ενώ το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα Luxtella LP1A3A50R έχει συνολική ισχύ 58 W και συνολική φωτεινή ροή lm. Συνεπώς, ο εξεταζόμενος λόγος ένστασης δεν αποδεικνύει ότι το πιστοποιητικό CE που υποβλήθηκε αφορά στο προσφερόμενο φωτιστικό σώμα με κωδικό προϊόντος LP1A3A50R και όχι στο φωτιστικό σώμα με κωδικό προϊόντος LP1A6A50R. Λόγος ένστασης 2, σελ. 2 Ο πίνακας αποτελεσμάτων του φωτομετρικού εργαστηρίου SNAS με τίτλο «Appendix to the photometric measurements of Luxtella luminaires» έχει 6 στήλες με τίτλους «12 LED (1 module)», «24 LED (2 modules)», «36 LED (3 modules)», «48 LED (4 modules)», «60 LED (5 modules)» και «72 LED (6 modules)» και 4 γραμμές με τίτλους «350mA», «400mA», «450mA» και «500mA». Στο τετράγωνο που αντιστοιχεί στην 3 η στήλη και την 4 η γραμμή αναφέρεται η ισχύς (58 W) και η φωτεινή ροή (6.000 lm) του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Όμως, στα άλλα 23 τετράγωνα του πίνακα αναφέρονται άλλοι 23 συνδυασμοί ισχύος και φωτεινής ροής. Άρα, δεν προκύπτει από τον συγκεκριμένο πίνακα μία ξεκάθαρη αντιστοιχία με το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα. Ακολουθεί αναφορά δοκιμής (Test Report) 8 σελίδων, στις 5 από τις οποίες αναφέρεται το φωτιστικό σώμα ως «LUXTELLA LEDXLAMP X-TE 4500K 100W 10000LM». Συνεπώς, ο εξεταζόμενος λόγος ένστασης δεν αποδεικνύει ότι η βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου SNAS αφορά στο προσφερόμενο φωτιστικό σώμα με κωδικό προϊόντος LP1A3A50R και όχι σε φωτιστικό σώμα ισχύος 100 W και φωτεινής ροής lm. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθεί η ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Γ) Ενστάσεις (3) και (4) των υποψήφιων προμηθευτών «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.», αντίστοιχα Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «SIRECLED ΕΛΛΑΣ Α. Ε.» Λόγος ένστασης (α1) στην σελ. 4 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 1.1 στην σελ. 3 της ένστασης (4) Το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, το οποίο αναφέρεται ως απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους (α/α 10) στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, είναι ελάχιστη και όχι μονοσήμαντη απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους. Με άλλα λόγια, η αναφορά του αποσκοπεί στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία υστερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (π. χ. λαμαρίνα) και όχι στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία ισοδυναμούν ή υπερτερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με αυτό. Στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε, το υλικό κατασκευής του κελύφους αναφέρεται ως αλουμίνιο διέλασης και όχι ως ανοδειωμένο αλουμίνιο. Το αλουμίνιο διέλασης είναι πρωτογενές υλικό και δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα ή προσμίξεις μετά την επεξεργασία του, σε αντίθεση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, όπου οι φυσαλίδες αέρα ή οι προσμίξεις που συχνά δημιουργούνται κατά την επεξεργασία του μπορούν να λειτουργήσουν μονωτικά σε βάρος της απαγωγής θερμότητας από το φωτιστικό σώμα, με συνέπεια αυτό να θερμαίνεται περισσότερο κατά τη λειτουργία του από όσο θα θερμαινόταν αν το κέλυφός του ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο διέλασης. Επίσης, καθώς το αλουμίνιο διέλασης είναι περισσότερο συμπαγές από το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο λόγω της έλλειψης φυσαλίδων αέρα και προσμίξεων στο εσωτερικό του, υπερτερεί και σε αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, το κέλυφος από αλουμίνιο διέλασης υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, τις οποίες καλύπτει το κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 7

8 Λόγος ένστασης (α2) στις σελ. 4 και 5 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 1.2 στην σελ. 3 της ένστασης (4) Περίπτωση (α) Η κλάση μόνωσης ΙΙ, η οποία αναφέρεται ως απαίτηση για την κλάση μόνωσης (α/α 15) στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, είναι ελάχιστη και όχι μονοσήμαντη απαίτηση για την κλάση μόνωσης. Με άλλα λόγια, η αναφορά της αποσκοπεί στον αποκλεισμό υποδεέστερων κλάσεων μόνωσης και όχι στον αποκλεισμό ισοδύναμων ή ανώτερων σε ποιότητα και ιδιότητες κλάσεων μόνωσης. Η κλάση μόνωσης ΙΙ αντιστοιχεί σε φωτιστικό σώμα που δεν γειώνεται μεν, αλλά έχει διπλό κέλυφος μόνωσης ώστε να μη χρειάζεται γείωση. Όμως, η κλάση μόνωσης Ι εξασφαλίζει άμεση γείωση του κελύφους του φωτιστικού σώματος στο δίκτυο γείωσης, το οποίο υπάρχει στην περίπτωσή μας, συνεπώς όχι μόνο δεν είναι υποδεέστερη της κλάσης μόνωσης ΙΙ αλλά υπερισχύει. Επίσης, ο πίνακας αναλυτικών τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε αναφέρει στην κλάση μόνωσης «Κλάση Ι και κλάση ΙΙ». Περίπτωση (β) Στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης η συνολική ισχύς φωτιστικού (α/α 4 στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών) απαιτείται να μην ξεπερνάει τα 65 W. Επίσης, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΕΛ. Κ. Ε. Π. Η. Υ. Α. Ε. Β. Ε. με την οδηγία χαμηλής τάσης LVD2006/95 και τα πρότυπα EN και ΕΝ που υποβλήθηκε δεν αναφέρεται σε ισχύ 56 W. Οι αναφορές σε ισχύ 56 W εντοπίζονται σε σημεία της αναφοράς δοκιμής (Test Report) που ακολουθεί, της οποίας η υποβολή δεν απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ή της όρους της διακήρυξης. Επομένως, από τα παραπάνω δεν προκύπτει ούτε ότι το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα δεν συμφωνεί με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ούτε ότι το πιστοποιητικό του ΕΛ. Κ. Ε. Π. Η. Υ. Α. Ε. Β. Ε. αφορά σε άλλο φωτιστικό σώμα από το προσφερόμενο. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ Α. Ε.», λόγος ένστασης (β) στην σελ. 5 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 3 στην σελ. 4 της ένστασης (4) Όπως προκύπτει από το σχέδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του βραχίονα (ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ) που υποβλήθηκε με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, το επάνω μέρος του βραχίονα έχει κλίση 96 ο σε σχέση με το κατακόρυφο μέρος του, δηλαδή κλίση 6 ο προς τα επάνω σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Η τεχνική περιγραφή που υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρεται σε δυνατότητα κλίσης από 0 ο έως 15 ο για τοποθέτηση του φωτιστικού σε βραχίονα και για ρύθμιση των γωνιών ανά 5 ο, ενώ η αντίστοιχη εικόνα 1 στην ίδια σελίδα της τεχνικής περιγραφής δείχνει ότι πρόκειται για γωνίες προς τα κάτω σε σχέση με τον βραχίονα. Από αυτά προκύπτει ότι είναι πρακτικά εφικτό να συνδυαστεί η κλίση 6 ο του βραχίονα προς τα επάνω σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο με ρύθμιση της γωνίας του φωτιστικού σε σχέση με τον βραχίονα σε 5 ο προς τα κάτω, οπότε η συνολική κλίση του βραχίονα και του φωτιστικού σώματος ως προς τον ορίζοντα που θα προκύψει θα είναι 1 ο (+6 ο -5 ο =1 ο ) όση ακριβώς δηλώνεται από τον υποψήφιο προμηθευτή τόσο στην αντίστοιχη προδιαγραφή του αναλυτικού πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υπέβαλλε όσο και στην φωτοτεχνική μελέτη που υπέβαλλε. Κατά του υποψήφιου προμηθευτή «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α. Ε.» Λόγος ένστασης (γ1) στις σελ. 4 και 5 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 2.1 στην σελ. 4 της ένστασης (4) Η κλάση μόνωσης ΙΙ, η οποία αναφέρεται ως απαίτηση για την κλάση μόνωσης (α/α 15) στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, είναι ελάχιστη και όχι μονοσήμαντη απαίτηση για την κλάση μόνωσης. Με άλλα λόγια, η αναφορά της αποσκοπεί στον αποκλεισμό υποδεέστερων κλάσεων μόνωσης και όχι στον αποκλεισμό ισοδύναμων ή ανώτερων σε ποιότητα και ιδιότητες κλάσεων μόνωσης. Η κλάση μόνωσης ΙΙ αντιστοιχεί σε φωτιστικό σώμα που δεν γειώνεται μεν, αλλά έχει διπλό κέλυφος μόνωσης ώστε να μη χρειάζεται γείωση. Όμως, η κλάση μόνωσης Ι εξασφαλίζει άμεση γείωση του κελύφους του φωτιστικού σώματος στο δίκτυο γείωσης, το οποίο υπάρχει στην περίπτωσή μας, συνεπώς όχι μόνο δεν είναι υποδεέστερη της κλάσης μόνωσης ΙΙ αλλά υπερισχύει. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές ενός προσφερόμενου φωτιστικού υπερισχύουν σε κάποιο σημείο των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται στη μελέτη με κωδικό Π52/2013, δεν είναι 8

9 αντίθετες με τις τεχνικές προδιαγραφές στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεπώς, δεν προκύπτει ότι το πιστοποιητικό ENEC που υποβλήθηκε δεν αφορά το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα. Λόγος ένστασης (γ2) στη σελ. 5 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 2.2 στην σελ. 4 της ένστασης (4) Το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, το οποίο αναφέρεται ως απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους (α/α 10) στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, είναι ελάχιστη και όχι μονοσήμαντη απαίτηση για το υλικό κατασκευής του κελύφους. Με άλλα λόγια, η αναφορά του αποσκοπεί στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία υστερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (π. χ. λαμαρίνα) και όχι στον αποκλεισμό υλικών κατασκευής, τα οποία ισοδυναμούν ή υπερτερούν σε ποιότητα και ιδιότητες σε σχέση με αυτό. Δεν προκύπτει ξεκάθαρα από κάποιο σημείο των τεχνικών φυλλαδίων του φωτιστικού που υποβλήθηκαν ότι το υλικό κατασκευής του κελύφους του είναι αλουμίνιο διέλασης, ενώ στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε αναφέρεται ως υλικό κατασκευής του κελύφους το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Ακόμα όμως και αν είναι αλουμίνιο διέλασης το υλικό κατασκευής του κελύφους, το αλουμίνιο διέλασης είναι πρωτογενές υλικό και δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα ή προσμίξεις μετά την επεξεργασία του, σε αντίθεση με το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, όπου οι φυσαλίδες αέρα ή οι προσμίξεις που συχνά δημιουργούνται κατά την επεξεργασία του μπορούν να λειτουργήσουν μονωτικά σε βάρος της απαγωγής θερμότητας από το φωτιστικό σώμα, με συνέπεια αυτό να θερμαίνεται περισσότερο κατά τη λειτουργία του από όσο θα θερμαινόταν αν το κέλυφός του ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο διέλασης. Επίσης, καθώς το αλουμίνιο διέλασης είναι περισσότερο συμπαγές από το χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο λόγω της έλλειψης φυσαλίδων αέρα και προσμίξεων στο εσωτερικό του, υπερτερεί και σε αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Συνεπώς, το κέλυφος από αλουμίνιο διέλασης υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις, τις οποίες καλύπτει το κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Λόγος ένστασης (γ3) στη σελ. 5 της ένστασης (3) και αντίστοιχος λόγος ένστασης 2.3 στην σελ. 4 της ένστασης (4) Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος που χρειάζεται να συμπεριλάβει κάθε υποψήφιος προμηθευτής στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του είναι αυτά που χρειάζεται να συμπληρώσει στην 4 η στήλη με τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του αναλυτικού πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών που υποβάλλει. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το πάχος του βραχίονα (3 mm στον πίνακα που υποβλήθηκε από τον υποψήφιο προμηθευτή), την διάμετρο του βραχίονα (Φ60 στον πίνακα που υποβλήθηκε), την επιβεβαίωση ότι ο βραχίονας είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά EN ISO 1461 και το πάχος γαλβανίσματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 55 μm (γράφει ΝΑΙ στον πίνακα που υποβλήθηκε), το μέγιστο μήκος του βραχίονα, συμπεριλαμβανομένου του φωτιστικού σώματος (1 m στον πίνακα που υποβλήθηκε) και την συνολική κλίση βραχίονα και φωτιστικού σώματος ως προς τον ορίζοντα (5 ο στον πίνακα που υποβλήθηκε). Δεν απαιτείται ούτε στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης της παρούσας προμήθειας ούτε στο 10 ο άρθρο της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας να υποβάλλει ο υποψήφιος προμηθευτής επιπρόσθετα έγγραφα σχετικά με τον βραχίονα του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος, τα οποία να επιβεβαιώνουν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του βραχίονα. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθούν οι λόγοι της ένστασης των υποψήφιων προμηθευτών «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΩΡΙΩΝ Α. Τ. Ε.», οι οποίοι αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς άλλων υποψήφιων προμηθευτών. Δ) Ένσταση (5) του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος είναι ένωση των εταιρειών «MCK ASPECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «MCK ASPECT Α. Ε.» και «MCK SPARK SOFTWARE & SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «MCK SPARK Α. Ε.» Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και διασφαλίσεις που κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία στις προσφοράς του σε πλήρη και σωστή μορφή, σύμφωνα με ότι αναφέρεται αναλυτικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης και στο 10 ο άρθρο της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, 9

10 περιλαμβάνουν και φωτοτεχνική μελέτη. Η φωτοτεχνική μελέτη που θα υποβληθεί χρειάζεται οπωσδήποτε να βασίζεται στα στοιχεία του οδικού δικτύου, ακριβώς όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές στην 6 η σελίδα της με κωδικό Π52/2013 μελέτης και χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση. Τα στοιχεία του οδικού δικτύου αναφέρουν, μεταξύ άλλων, επί λέξει «Πλάτος οδοστρώματος: 7,60 m με πεζοδρόμια εκατέρωθεν 1,20 m έκαστο», δηλαδή αναφέρονται σε πεζοδρόμια πλάτους περίπου 1,20 m εκατέρωθεν του οδοστρώματος πλάτους περίπου 7,60 m. Όμως, στην φωτοτεχνική μελέτη που υποβλήθηκε το πλάτος του οδοστρώματος είναι 5,20 m, δηλαδή πολύ μικρότερο των 7,60 m. Με άλλα λόγια, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην φωτοτεχνική μελέτη που υποβλήθηκε, είναι εμφανώς διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π52/2013 μελέτης, συνιστώντας ουσιώδη απόκλιση από αυτές. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να απορριφθεί η ένσταση της ένωσης προμηθευτών με διακριτικούς τίτλους «MCK ASPECT Α. Ε.» και «MCK SPARK Α. Ε.». Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να απορριφθούν στο σύνολό τους : 1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7289/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» (δ. τ. «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α. Ε.»). 2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7296/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ. τ. «BIG SOLAR Α. Ε.»). 3. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7303/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ. τ. «Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Ε.»). 4. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7360/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.». 5. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7392/ ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος είναι ένωση των εταιρειών «MCK ASPECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «MCK ASPECT Α. Ε.» και «MCK SPARK SOFTWARE & SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «MCK SPARK Α. Ε.». Αποφασίζει Ομόφωνα Αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής και απορρίπτει τις ενστάσεις των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες «MCK ASPECT AE», «BIG SOLAR AE», «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», «Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» και «IMIA TEXNIKH A.E. (πρώην ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ) κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου», για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Τα Μέλη Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., Γκόγκος Κ., Βέργος Ι., Χαραλαμπόπουλος Ι., Κάβουρας Κ., Κουτσιανάς Π. 10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα