Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης"

Transcript

1 Αλλέ-ρετύΥ φωτεινς διπλήςένδειξης αρκcιταλ t1legraπd α jzi Όταν φωτεινός αλλέ-ρετύρ συνδέεταl χωρίς υδέτερ τα λαμπάκι τυ λειτυρυεί συνεχώς Iένδειςηηρσνατλισμύ) jzlo φωτεινός λλέ-ρετύρμε υδέτερέχει λαμπάκικαιάοτgσης λειτυργίαςτ 00010παραμένει αναμμένόσ χρόν δακόmnςείναι κλειστός(θέαηο) ~ I Αλλέ-ρετύρφωτεινός μευδέτερ ~ ~

2 L11egrand Ανιχνευτής κινησης αρ καταλ ιζ]ενεργπιεί τ φωτισμό ενός χώρυ όταν ανιχνεύει την παpoυσίaaτόμoυ jι"jτoπoθετείτoι OII! θέση διακόπτη ενός Εγκατάσταση IΖ!Σύνδεnχωρίς IΖ!lσχύς 320 W ~ ~ = Εμβέλειαανιχνευτήγιαύψςτπθέτησης12m max12m H=12m 6m 6m 3m 3m 6m

3 t1legrand' Χρηση jzjο διaκόιιτηςμηρείνα yivti φωτεινός με τγ Βόα!! και 111 λυχνίααρ κτσλ ώστε γα διακρίνεταιστ σκτάδ Απλός Αλλέ-ρετύρ αρ καταλ7758olt06 Απλός διακόπτης(αρκαταλ775801) ~ ~~ ~ ι ""'~ " Αλλέ-ρετύρ [aρκ'λ775806) "'-'-- ~ ~ ι

4 Αυτόματς κλιμακστασίυ με πρειδπιητή αρκατλ04712 r::m:d r::ι legrnci ιζ]ρύθμισηχρόνυ πό 05 έως 12 min ιζ]διάρκειaπρειδπίησης 20 sec μετάτ τέλς τυχρόνυρύθ μισης με συ~oμεlώσεlς της φωιεινότητας Εγκτάατααη ιζ]2000 W για λαμnιnρεςπυράκτωπς lζ1σύνδεσημε 4 καλώδι ~--'-" Σύνδεση με 4 καλώδια' ' ι MΠOυTόν~ j o Ασφάλε!α10Α αρκαταλο3268 (πρoστooiα κuκλώμmς) o o Α2 o Β ~ ' Α1 4 = '' "10

5 []!Σ!Β tιlegrnd Αυτόματς κλιμακστασίυ αρ καταλ037ο ΖΡύθμισηχρόνυ από 05 έως 10 min JZIΜε μεταγωγικόδιακόπτηγια αυτόματη ή συνεχήλεlιυρυί ΖΜε διακόπτη εnlλουnςστ nmi τυ μηχανισμύγια σύνδεση με 3 ή 4 καλώδια Εγκατάσταση 1Ζ12000W για λμnιnρες πυράκτωσης1000να για λαμπτήρες φθρισμύ ΖΔέχετσι απεριόριστ αριθμό μη φωτεινώνμηυτόνr\ max 50 φωτεινά μηυτόνμε λυχνία νέν 1 ma ~ Σύνδεσημε3 Kαλώδl~-;"'~- ΠρέnεlναγυρσετετO διαkόmηεπιλυήςκαλωδίωσης στηθέσηγιασύνδεση με 3καλώδιαΓια Ονδεσημε4 KaλώδιαακλυθήστεΤVaχτης σελ 13 ΜΠΟlJTόν o o Α 4= ~ "ί'" - - '" Ασψόλεια10ΑαρκστωΟ3268 (πpoσrασίσkυκλώματoς)

6 L1legrand' Αυτόνμς μηχανισμς ελεγχυρλλών ιζ1χρπιμπlείτlγια lrtvτan ρλλό 0Δυνατότπτα αυτόματπς ri χε- ΡκίνnτnςλεΤΟUΡΥίςμεδlκό πτπ 2 θέσεων 121Σύνδεσπ με τ kit αρ καταλ Ζ!Μέγιστη ισχύς μτέρ 500 W Αυτόνμς μηχανισμός ελέγχυ(αρκαταλ775771\ ~ ~_ ΔaτσμήKaλωδίOυ: 15mm2 ί '" Μτέρ <:500VA KOLΠί δakλcιδωσης Ανεμόμετρ! φωτόμετρ αρκταλ49504

7 Γενικός αυτματς μηχανισμς ελέγχυρλλών αρ καταλ ι::ι legrand eiγια τν γενικό αυιόματ ή χει pokivnιo έλεγχ 1rμναυτόματων μnχανισμών αρ κτλ Ζ!Συνδέεται " _'Ψ' ~- rενικόςαυτόματςέλεγχςρλλών ι Aνεμ6μεrρo! φuπ6μετρo aρ"ιπαλ49504 ΓενIK6ςαιrrόμrnoς μηχανισμόςελtασ" oρkcπιιλ """""""" Μτέρ <500VA : Μτέρ <50QVA

8 αlegrand Θερμστάτες χωρυ αρκαταλ ΖΡύθμισιι θερμκρασίας μετα- ~ύ +5~C και +30 C IΖ!Δlaθέτει nεριστρφlκό μπυιόν με ένδειζηκαι όρια ΥΌ την ι;;nιλου'iiγς ελάχιστης και της μέγιστιις θερμκρασίας Σύνδεσησε συνδυασμόμε χρνοδιακόπτηκαιρελέ XΡOνOδιαKόmης αρκαταλο3761 θερμστάτης αρ καταλ αρkaταλ04()49 '''' Θερμαντικό σώμα Ηλεκτρνικός θερμστάτης χώρυ(αρκαταλ775868) ι "

9 t11egrand ~I Κμ-μυτατέρ ΔιπΧός αλλέ-ρετύρ αρκαταλ775805/08 ej κμμυτατέρεnlτρέnεl τν έλεγχ δύ διαφρετικών κυκλωμάτων φωτισμύ από έναν μόνδιaκόητη lζ1 δnλός αλλέ-ρcτύρεπιτρέπει ιν έλεγχ δύ διαφρετικών κυκλωμάτωνφωτισμύαπό δίioσημείa Κμμυτατέρ (αρκαταλ775805) NU : ι ~~~ t Διπλόςαλλέ-ρετύρ (σρκαταλ775808) ~ ~

10 Μεσαίς αλλέ-ρετύρ Διπλικς διακόπτης αρ καταλ775807t02 L1legran Χρήσπ ~o μεσαίς αλλέ-ρετύρεπιτρέπει ιν έλεγχ ενός κυκλώμaιoς φωιισμoιj από τpia διαφρετικάσπμεία σε συνδυασμό με 2 αλλέ-ρετύρ- ιlio διπλlκός διακόπτης επlτρέπεl1ηsiokonnτπς φάσηςκι τυυδετέρυ Γ Μεσαίςαλλέ-ρετύρ (αρκταλ775807) ~ ~~~""""~- Δπλικόςlopκαταλ775802) ~ I ι

11 αlegrand' Μετάδσηήχυ αρκαταλ Επιτήρηση παιδικύ δωματίυ αρκαταλ L11egra ~- ej ενlχuτnςδέχεται τν nxo από JO στερεφωνικότ ραδιόφων κλπ και τ μεταδίδει άλλυς μέσω jl] Με ι στιχεί εnlτnρnnς μnρύμεναέχuμετnνaκυ- OTlKn επιτt'iρnσnτυ παιδικύ δωματίυ ενώ Βρισκόμαστε ένα άλλ χώρ τυ σπιτιύ Γ " - ""' Μετάδσηή~~υ Η σύνδεσητων μηχανισμώνγίνεταl με τηλεφωνικό καλώδι 3 ζευγών9/10 ΤpoψoδoT"'ιj ~ρ καται 7757 ~8 ΕVισχυτής<Lόδ" αρ-""λπ5722 ΤόTIι;όςx"ρoσμό~ αρkσrαλ Ηχ'IΟ OΡKm"" " 230V "':'" Τπ"όχφσμός op_t«<t<>λ HXio ρ"""77721 Πpίζαρεόμσroς ΡΟΤΟλ Ρλ!τ/λχ-'Ρ'μ<'; ΩP"'αλ7ΊS726 Τρφδτιό αρ Kcrmλ777 ~8 ~ Εvισχuτ/ς"σόδu <ψ ""σα Σaψloπιτ/ρησης αρ - 77~725 Μι<ρό<ρ""" αρ"αλ Τπ"όχ"ριμός ρκατα> H;(io αρκαταλ V Τπ"όςΧ"Ρσμός ρστα>?75723 " Ηχ" apmoλ Πρ(ζaΡU-ός αρ"σrαλ Ρλέτ/>εχ&lριμυ <>p_i«i'r<>λ ;12(]

12 Μετρητqς ηλεκτρικης ενερυειας ρ καταλ04671 [DI!I Dlegrond Il!Γι ΤΠνμέτρησητης κταναλικόμενπς πλεκτρlκnς ενέργειας μvφασlκύκυκλώματς Il! Με φωτεινγι σnμανσπ ένδειξπς λεlτυργίας Il! Οθόvn6 ψηφίων1μνάδα'"lkwh Εγκατάσταση Il! Τρφδσία 230 V ll1απευθείας αύνδεσπ έως 32Α ~ Μνφασlκός μετρnτής --- Οθόνη6 ψηφίων ~rίιi (i<) (i() kwh - "" ΘΘ ~~ Ο ' I/; ' ι '- ΖΥ ν~ 32Α

13 tllegran Μηχανισμί τραβηχτί αρ καταλ Εγκτασταση jziδιακόπτης αλλέ-ρετύρ Επιτρέπειτν έλεγχ τυ φωτισμύ πόένήδι:ίπμεία ΖΜπυτάνμεταγωγικό Για τν έλεγχ Πχ ιnλεχειριζόμεvυ διακόπτη Εnειδι'i τ μηυτόν εiναl μεταγωγικό μπρύν να συνδεθύνδύ ΤΓλεχειριζόμενl με εvαλλαγn στη λειιυρ Υιιυς 1& Μπυτόνμεταγωγικό(αρκαταλ ) δ

14 Dlegrand' Μqχανισμός ελεγχυρλλών SmartControl αρκαταλ Dlegran Χρ"η Ζ!Μηχανισμός πυ επιτρέπει ΤΟΥ έλεγχα ενός ή περισστέρων ρλλώγο έλεγχς μπρεί να γίνει χεφκiνnιαr\ αυτόματασε συνδυασμόμε τ kit ανίχνευσης riλlυ/έρααρ- ~olαλ Ζ!Συνδυάζεται με ι πλακίδι αρ καταλ777χ 73 Ρελέελέγχυρλλών(αρκαταλ775713) Ομαδικόςέλενχςρλλών 77χχ73 77χχ73 Τ7χ ;<χ14 rn! j or:r49504! If j Ρύθμισηρίων j "' '' ~υ ~~o ~" ' Γ~ ' Uo φ ~φ ::-::::" -:::' ενεργπ[ησης ~ ~~ NS -- '" " "' "' Μ1+Μ2+Μ3 j NLJ11 LJ11 LJ11 I V ' ' :$50m Μ1+Μ2+Μ

15 αlegrand a Μηχανισμί ελέγχυρλχών αρκαταλ775804/14 '!' f " Ζ!Έλεγχς ρλλών τενών με μπχανισμύς ίδιας laθπτlκιίς με τ υπόλιπ δaκnτικό υλικό - ~ ~ Μπuτόνρλλών(αρκaταλ ) - ~ ~_

16 L11egrancl - '''''~ Μπuτόναπλό Μπuτόνφωτειν αρκqτcιλ775811/13 IΖΤσ μnυτόv εηlτρέηυυ τν έλεγχ τυ αυιόματυ κλιμακστασίυ JOυ τηλεχειριζόμενυ διaκόnτnκ_λn 121τ απλό μηυτόν γίνεται φωτεινό με την ιψσθγκω λυχνίας και βάσης Έλενχςαυτόματυκλιμακστασίυαρκαταλ Σύνδεση με 4 καλώδια ι o Aσlpάλι:ια10A αpkmαλ03431 (πρστασίσ KυllλώμmOς) o " Θ:::0 ΑυτόμmςκλιμaΚQτaσίυ αρkaτaλ037o1 10 "'- ;

17 rm:!!j 1:/ legrnd Οικιακός πινακας διανμής Γεw<όςδ'OK6mης40A~ αρkcπαλ04307 J~ < σρkατ'~ μ&ασφ~ σρκ ι32α rm:!! 1:/ legrnd ' m' ΕνδεU<τLκήλU;Υla" αρκαταλο44β4 μεaσφaλεωoπζεuκτη αρκαταλο5814 Κα/nσφ6λειaαρκατaλ13:JΟ2 - Ασψ<'ιλειεςτίιπυ8 αρι«παλoj270 15m"" <lpι:λi ~ ~ m' o L o <lπρoστσrεuτu<όυπέρτασης αρκαωλο3921 ΑσφαλίζεταιμεμικραιπόματΟ40Α τ(mucαρκαταλο6924 Κλέμιιαγειωσης --- """""Q"" "ιfi' Κλtμμα υ&τέρυ Πρστασια 0/κλματισ"κμε ασφάλε!ατύnαuc apkatoλr0386 Acrψόλεες10Α ~ αρ-καταλο326β Δια/ιόm<ςθερμCFiφωνα "'''Τ)λεκτρικήςκυζίνας αρ-ι<ltrαλij4325 με ενδεu<tιl<tςλuχν;ες αρκαταλcl44β4 "~ooδι:τtpσu <AσψΆΛΕU;θέρμoσ(ιpωνα20A cιρ-"α/όλ "ι ηλι;κψικήςκuζlνας25α lρ-"ι;rroλ IWII 11 ι lί;;j Πρς <λέμμα ""~

18 Πίνακας τεχνlκωνχαρακτηρισtlκων ηριζών τηλεόρασης 1ι1'81 t'jo1"it] ijo'v"' τν R τν R τν R : SAT ma DC 22ΚΗΖ ν Returnedchannel 4-30 ΜΗΖ VHFl 47-68ΜΗΖ FM SMHz VHF ΜΗΖ UHF ΜΗΖ 1F ΜΗΖ 1F ΜΗΖ Απώλιια ατηδιεύλειιαπ

19 L11egrand Πρίζατηλεόραση δρυφρικής λήψης TV+FM+SAT Ζ!Πρίζα ηλεόρασης για λι'iψη δρυφρικύ αιlμotoςεπίγει κι FM αρκαταλ Κεραία δρυφρικής λήψης Κερα τηλεόρασης Κερlα ραδιφώνυ \ )

20 Πρίζ~ς πληρφρικης κατ6 αρ~αtαλ t1legran Σύνδεσηηρίζαςμε καλώδιuτρ ή ~ ~

21 t11egrancl Πρίζες %iξ τη-λεφώνυ Rj 45ISDN αρκατλ IΖΕπlιρέηειτη σύνδεσηενός modem 010 δίκτυ IZJΑφδέκτες l/δ nεριστρφnς ταχείας σύνδεσnς χωρίς αηγύμνωσητυ καλωδίυ Il!OI διπλί ακρδέκτες εηlτρέπυν τη συνέχιση της εykaιάστασης atnv εnόμενn ιηλεφωνl- KnaUOKtun ΣύνδεσηπριζώνISDNσε σειρά Ρ1 Ρ2 Ρ3 *10QΩ-Ο5W-5% Μβ Ka~

22 L1legrand Πρίζεςτηλεόραση τν TV+FM TV+FM+SAT Χρπσπ Ζ!Όλες ι πρiζες τnλεόρασnς γι κόθε τύπ f;γκτόσσnς για απλι'i λriψn τηλεόρασπς για σύνθετη λriψn τnλεόρασnς και FM και για σύνθετπλriψπδρυφρκω επίγεια και FM """'''" Απλήσύνδεση """"""'"'" Είσδςτυ καλωδίυ Περιστρφήτης βίδας για σuυl<ράτησητυκαλωδίυ

23 Πρίζες ΤIjλεόρα<;Jης για επιγεισημα τναρκαταλ775965/66/67 TV+FMαρκαταλ775968/69170 αlegrand eiγια απλιi επίγεια λr'iψγiδυνα" τότητατπθέτησης μέχρι4 πρ'- ζ&lνσεσειρά eιαηώλεl διέλευσης 15 db απώλεια πρς την auokeunτης τηλεόρασης14db αρκαταλ775967ή70 αρ καταλ ήδ9

24 ΠρΟΥραμματιζόιιενς θεριιστατης χρν-διακόπτης ρκαταλ ι:ιiegrand" W ΕμφόνΓτων ΓρΟΥρμμότωνe:lMio έζδς 8 Α κι των παραμέτρωνθερμκρασίας r\ χρόνυ στγνθόνη τυ ηργραμματισμόςγίννται WH εnιλγnτης λειτυργίαςκαι Γλκδίυ μέσω τυ αντίστιχυπλακιδίυ Σε συνδυασμόμετ πλακίδιαρκαταλ777χ67 Έξδςσε θερμαντικόσώμαμέσωρελέ ι'ιαπευθείαςσε καυστήρα 0- =:) ""'Ο '''' apkmoλ0404!1 Β '" ;:::::: '" " ~-~_Ξ:_Ξ_Ξ~ '"-""---'-"'Ψ" '"-'--'---""'-"'-""'--"-''-"'"'''''''''-'''' 0'0 ΠρΟΥραμματιζόμενς χρνδιακόnτnς -''"'- Σε συνδυασμόμετ πλακδlαρκαταλ777χ68 '~o :

25 rm:!ii alegrπd Πρστατευτικό υπερτασης ισχυρ!>ν ρευματων ρ ιιcιτcιλ /41/ Πρστασία lζ1πρστατεύυντις ηλεκτρικές εγκαταστάσειςσε περιχές με lδιαίτερnσυχνότητακεραυνών jl] Μέγιστρεύμαδιαψιιγnς70 ka IΖ1Με ενδεικτικά λειτυργίας: πρασιν: κaνουiκπλειτυργί πρτκαλί:τ στιχεί πρστασίας npintl να ανtlκατασταθεί 10mm' ι -- Θ ι~ Πρς καταναλώσεις Πρστασία μεαuτόμmη ααρόλεια40α αρl\αταλο6924 Πρστατευτικό υπέρτασης

26 Πρστατευτικό υπερτασryς τηλεφωνικων Υραμμων αρκαταλ r::i!m Qlegrnd Εγκατάσταση Ζ!Σε σειρά με την lπλεφωνlκn γραμμri Ζ αρ καταλ είναι για ψηφιακήγραμμή και αρ- KQταλ για γρaμμπ ISDN IΖ!Με ενδεικτικά λειτυργίας πράσιν: καννική λειτυργία πρτκαλί:τ στιχεί πρστασίας πρέπεινα αντικατασταθεί ~ Γιαψηφιακήγραμμή:"~---"""':""-"":"""~ eι Ο - -

27 Ρελέισχύςμε αθόρυβηλειτυργία γιανυκτερ-ιν τιμλόγι αρκαταλ04060 r:m:mι αlegrn \li Τρφδτείρισμένεςσυσκευές με τ νυκτερινότιμλόγι (πχθερμσίφωνεςl ΖΑθόρυβκατάτη xpr\onτυ Ζ!Διακόπτηςελέγχυ3 θέσεων: υπχρεωllκnλειτυργίαυlόμτγ λειτυργίακι μόνιμη δακπ (I-Auto-O) Φ6η πριναπό τρελέ διαρρής o 0 00 ΟuδtτερςvuχτερlνιJ τιμλγ[u(δενπερνό απότ ρελέ διαρρής) Ασφάλεια20Α αρ κταλ03271 (πρστασία κυκλώματς) :~~

28 rm:d l:llegrand Ρελέ χρνικης καθυστέρησης ρκατλ04740/41/42/43 ΖΓια τν έλεγχ της λειτυργίας Ο r\ QFF μίας αuακευιίς (φωτισμύεςφισμύ συστημάτων ελέυχ)και σnμαvσnς) σε πρκαθρισμένυςχρόνυς από 01 sec έως 100 h ΚaθυστtρησηστκλείOlμαρκαταλ04740 Έξαδςπρς ελεγχόμενη ' ~ Εγκατάσταση Ζτόση τρφδσίας 12 έως 230 V- AC/DC έξδς 8 Α 250 V- συνφ- ανά εnαφnεξόδυ ~~- Κυκλικήλειτυργία (1Iashing)αριι:ταλ04742 Έξδςπρς ελεγχόμενη συσκευή

29 ι:ιlegrand' Ό Ρυθμιστές εντασης φωτισμυγια αμπτήρες12v'\ αρ καταλ775903/05 IΖ!Ρύθμισnμε ηφιστρφ" Βπμσ- ΤIKOύπλr'iKτρOυ Ζ!Δυνατότητα ρύθμισης της min ψωτεινότπτας ω oσύνδεσπ αλ/έρετύρμ' Γιαηλεκτρνικό μεταχημιπlστή (αρκαταλ775903'1 Λαμmήρεςlωδνης12Υ με ηλεκτρνικόμσως 420νΑ Σύνδεσηκαι μεαλλέ-ρετύρ '" ~ 230ν L ΓιαπΜκτρμ/κό μετασχηματιστή (αρκτaλ775905! Λαμπτήρεςlωδίνης12Vμε ηλεκτρμαυνηtlκό Μ/Σ40έως 500VAΣύνδεσηκαι με αλλέ-ρετύρ L

30 Ρυθμιστές εντασηςφωτισυυ για λαμπτηρες 230Ύ'\ αρ καταα /10 L1legran ΖΡύθμισημε nερloτρφnβημα- IIKoύηλr]Kτρoυ ΖΔυνατότηταρύθμισης της min φωτενότηισς "Σύνδεση αλ/έ-ρετύρ " μ' ΛαμmήΡεςπυράκτωσηςκαllωδνης230 V'" W ~ _c::::::)ισ- Λαμmήρεςφθρισμύ500W με ηλεκτρνικόμπόλαστ Σύνδεσηκαι μεαλλέ-ρετίίρ "'" ~

31 t:iii:d αlegraπd Ρυθμιστής 1000W αρ κaταλ03464 ιζρυ8μιστnςέντooγlς φωτισμύ για έλεγχοαπό aπότααπ Εγκατάσταση jli ΛαμΓlιΊρες πuράκτωσης r\ lωδίνης 230 V σχύς 100έως 1000 W ιζιχειρισμόςαπό απόστασημε μη φωτεινό μπυτόν ~ Π-υράκτωσπς ή ιωδ'ίνης 2"103'O'"V' ~ ~o' _" l B~OO ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~EJ ~ '

32 []!ΣD αlegrπd ιζ]ρυθμιστnς Ρυθμιστής 500W ρ KQTQλo03655 Εγκατάσταση IΖ!Λαμnτnρες πυράκτωπς n ιωδίνπς 230 V" Ζ!σχύς 60 έως 500 W 12!Χειρισμός με πλήκτρ στην πρόσψπτυ ρυθμισιt'i D - -L - - '

33 αlegrand' Ρυθμιστής εντασης φωτισμυ αρ καταλ7759ο Il! Ρύθμισημε nεριστρφril3πμα- IIKoύηλr1Kτρoυ Ζ!Για λαμnτnρες φθρισμύ (2) 26 mm Εγκατάσταση -- Γιαλαμητήρεςφθρισμύ1-10V g 26mm EVG ' 1-10V - +_LN ιι " EVG ' - ; 1-10V - Αλλέ-ρετύρ o_c=::)ou-"'o <fu IZJΜε ηλεκτρνικάμηάλαστ 1-10V IZJΣύνδεση κι με διακόπτη αλ/ε-ρετύρ- :D '0 " ' 2 L-

34 Ρυθμιστής λαμπτήρων φθρισμύ 1500νΑ αρ καταλ03662 []!Σ!! Dlegon ~ Ζ!Ρuθμιll'iς έντασης φωτιμύ λμnτnρωvφθρισμύ με niitκτρνlκόμπόλασι Εγκατάστσπ Ζ!Λoμπτι'iρες φθρισμύ 1500ΥΑ με μπάλατ 1-10 ν- IZJΡύθμlη φωιειvόιnιας από τν ρυθμισtι'i r'i από απόσταση με μπυτόν Il! Δυνατότητα επέκτασης έως 5000 W L MηφωτεινόμΠOUΤόν 50mAmaχ - ~ Μπάλαστ ' ' 'ldv "- ΛαμmήρεςφθOρισμO ~~~~ 026Kαιeι16ή ) ι/ ι/ ι/ / ) λαμmήρεςol~oνoμlkoi / ι/ι ι/ι /ι ι/ - Oll~:(~) ~ Μπόλαστ ' 110Ṿ 11 ~~OḊ

35 Ρυθμιστής πλλαπλών εφαρμγων 1000W αρ καταλ [:mm αlegrnd IZIΡuθμιτnς έντασης φωτισμύ για έλεγχ από απόσταση Εγκατάσταση ΖΛαμπτπρες πυράκιωaπς ή ιωδiνπς 230 V"c σχύς 100 έως 1000W Ζ!Λαμnτnρεςιωδίνης 12 ηλεκτρμαγνητικόμσ 100 έως 1000νΑ v με σχύς IZIΔιινατόπταχειρισμύπό τν ρυθμloτririanόanόσταση ΖΔυνατότηταεπέκτασηςισχύς έως 5000 W " 'Πυράκτωσnς ή ιωδίνης230v~ B~BB ;/11//1/11// / ι/ι //1 /1/;/ Ο " U~~~:C~) ~~~o Μη φωτεινάμηυτόν ι ι '

36 [m!b alegrnd Τηλεχειριζόμενς διακόπτης ap ΚτλΟ4Ο15 IIIΕπιτρέπειτν έλεγχ τυ φωτισμύ από πλλά σημεία IlIΧρπσιμπlείτalγlαλαμπτήρες πuράkτωoπςιωδίνπς 230 V και φθρισμύ IlIΧειρlμός εiτε από την ιψόψπτυ μηχανισμύείτε από μπυτόνσε απόσταση r""""'--16 Α - 230V"vM~' ι 0 00 Aσ~IΩ10A αρκαταλο3268 (πρστασία κυκλώματς) '"""' - * 0 "~"'"

37 ι:ιlegrand Φωτισμός ασφαλείας αρ κατσλ jl] ΑνόΒεl σε nnς ρεύμστς jl] Δυνατότnτ αφαίρεσηςαπό Tn Βόση τυ ώστε ν χρησιμπιηθεί σσν φaκός r!""""'ψ-'- Φωτισμόςασφαλείας L Διακόπτηςδύθέσεωνκαιενδεικτικόλειτυργίας -'-- "" " " "" "- '- - " :- -' 'ι': ~ '' - <IIDDI)i) '''ΌrJ W "'W ~ ~o '' 'OΓil Ο 00 - '-" '- -~' ' " - " πχ-καννικήλειτuργ(230ν" ΔιaKσπτηςστηθέσηAUTO εvδεll\τικόαναμμέναφόρτιση μπαταριaς -- "Γil -:ocw 'ι' 00

38 []!1!Β alegrand Χρνδιακόπτες αναλγικί μεωρλγιακύς δεικτες ρ καταλ /55 [:m:d alegran Χρπση ιli Δυνατότητασυνεχύς rί πρ- ΥρμμΟIlζόμενηςλειτυργίας ιli Οι δείκτες στρέφνται και πρςtlςδύκτευθύνσεις Εγκατόστασπ jljρύθμισn της ώρας με περιστρεφόμενυςδείκτες IΖ1ΕπλΟΥ"των πργραμμάτων με τη Borίθειo των ακίδων τυ δίσκυ Πρόγραμμα ημερπσι ΖΑρ- κτλ χωρίς εφεδρεία ΖΑρ καταλ με εφεδρεία >100h ΖΕλάΧιστς χρόνς ηργραμματσμύ30 min ΠρόγρQμμClεβδμδιαί ΖΑρ- καταλ με εφεδρεία >100h Ζ!ΕλάΧιστς χρόνς πργραμματισμύ4 h Έλεγχςαπό 16Α έως20 A-ιf!fJ!!If!!' Παρόδειγμα:φωτισμός ι ι Ασφάλε(20Α αρκαταλο3271 Ρελέ20Α αρκαταλο4049 o Θ Ασφάλειa10Α αpkαrαλ03268 r~μίφ~8 ι Ασφάλεια1ΒΑ (yιoπρoσrασίαρελέ KO()(POνOδιαKόπrη) αρkατaλ03270 Θερμαντικόσωμα 20Amaχ

39 [:J!m Dlegrand Χρνδιακόπτης αναλγικός 1στιχείυ ei Με διaκόnτn δύ θέσεων γι auvtxn ή πργραμματιζόμενη λειτυργία apκαταλ Eγιcατάσταση ΖΠρόγραμμαnμερnσιμε ελά χιστ χρόν "ργραμματισμύ 15 min ΖΑρ ιcaταλ με εφεδρεία >100h ΖΑρ κτλ χωρίς εφε- δρεί- L Ασφάλεια16Α αρκαταλο3270 Θερμαντικόσώμα 16Amax

40 Ψηφιακός χρνδιακόπτης ημερήσις/ εβδμαδιαίς αρ ΚΟΤΩλ r:m:mι tllegrn -~ t'i _-- ei riα εζlκνόμησπ ενέρυεlας κι άνεση τη λεnοllρυίατων συσκευών EYKOTqaTaan eιεφεδρείσ10έτη IΖ!Έναπρόγραμμααπτελείια από την ώρα έναρξηςκαι την ώρα λπξπς και γίνεται για κάθε Γψέρα της εβδμάδας / 230 ν~ 1 έξδ10α ι o "0000 rn ; ~/ - /- _/j 2 Γ->I-Ί 4 (0000) Θερμαντικόσώμα 10Amax

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Niloé. Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Niloé Η «φυσική» εξέλιξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η «φυσική» εξέλιξη... για το περιβάλλον και για εσάς Eco σχεδιασμός μείωση των σημάνσεων laser βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12-1 ABB - BASIC 55 ABB BASIC 55 Διακόπτες Διακόπτης μονός Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 92 Ιβουάρ 139.12986 92 Ιβουάρ 139.12987 94 139.13146 94 139.13147 93 Σαμπάνια 139.49938 93 Σαμπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοsaic TM ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μοsaic TM ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μοsaic TM ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ 200 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΣΤΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ... Εργονομία & ευελιξία! Ελευθερία συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤX 3 & DX 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤX 3 & DX 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤX 3 & DX 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 0 010 00 Τριπλή ενδεικτική λυχνία 0 031 43 13,00

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2014 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ R Kit θυροτηλεόρασης Κουδούνια Κit ασύρματων κουδουνιών Ανιχνευτές κίνησης Έλεγχος & Σύνδεση Xρονοδιακόπτης Φωτισμός Προϊόντα τηλεόρασης Δοκιμαστικό κατσαβίδι

Διαβάστε περισσότερα

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Merten λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Απρίλιος 2014 1 Σειρά διακοπτών Merten Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσετε το σπίτι των ονείρων σας, η άνεση, η ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ AΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς

λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Merten λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Μάρτιος 2015 1 Σειρά διακοπτών Merten Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς Όταν έρθει η στιγμή να δημιουργήσετε το σπίτι των ονείρων σας, η άνεση, η ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

παγκοσμιοσ ειδικοσ στισ ηλεκτρικεσ και ψηφιακεσ κτιριακεσ υποδομεσ

παγκοσμιοσ ειδικοσ στισ ηλεκτρικεσ και ψηφιακεσ κτιριακεσ υποδομεσ παγκοσμιοσ ειδικοσ στισ ηλεκτρικεσ και ψηφιακεσ κτιριακεσ υποδομεσ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 2 Cubist Alu ή Brushed Alu / Silver, ανακαλύψτε νέες αρμονίες που συνδυάζουν δημιουργικότητα και ευαισθησία, αισθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας

Διαχείριση ενέργειας Διαχείριση ενέργειας Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) 5.05 Hλεκτρονόμοι (ρελέ ισχύος) αθόρυβοι 5.06 Hλεκτρονόμοι με χειροκίνητο έλεγχο Hλεκτρονόμοι για αυτοματισμούς νυχτερινού τιμολογίου 5.07 Ρελέ τηλεχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BUS/SCS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ/ZIGBEE R www.legrand.com.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανόραμα εφαρμογών... σ. 2 2 νέες τεχνολογίες... σ. 4 Τεχνολογία Ασύρματη/ZigBee *... σ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

H εμπνευσμένη απλότητα

H εμπνευσμένη απλότητα H εμπνευσμένη απλότητα Merten Σεπτέμβριος 2010 1 Υλικά κατασκευής Πιστοποίηση Κατοικία 2 Merten: ένα ιστορικό όνομα εμπλουτίζει τη σειρά διακοπτών της Schneider Electric Ως παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 Cubist Alu ή Brushed Alu / Silver, ανακαλύψτε νέες αρμονίες που συνδυάζουν δημιουργικότητα και ευαισθησία, αισθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Impuls ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού ΝΕO Νέα αίσθηση επαφής Ξεχωριστή αίσθηση σε κάθε άγγιγμα Τα ξεχωριστά υλικά και τα νέα χρώματα μαύρο και λευκό Soft Touch της σειράς Impuls ήρθαν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τεχνολογίες ανίχνευσης ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo διακοπτικό υλικό Διακοπτικό υλικό Σειρά Systo Systo, διακόπτης αλέρετούρ photo : ISIDE/B.MIEBACH.06.09.5.6 Οδηγός επιλογής Mηχανισμοί Βάσεις και πλαίσια Τεχνικές σελίδες Θερμοστάτης προγραμματιζόμενος.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GaleaTM. Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων

GaleaTM. Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων GaleaTM Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Aνακαλύψτε τι θα μπορούσε να κάνει το... σπίτι σας! Ρυθμιστής έντασης φωτισμού πατητός Η σειρά Galea Life συνδυάζει το διακριτικό design με

Διαβάστε περισσότερα

Galea TM. Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων

Galea TM. Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων Galea TM Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Aνακαλύψτε τι θα μπορούσε να κάνει το... σπίτι σας! Ρυθμιστής έντασης φωτισμού πατητός Η σειρά Galea Life συνδυάζει το διακριτικό design με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα

www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα 2011 www.centurycontrol.gr ιακόπτες Χωνευτοί Μηχανισμοί με πλήκτρα χωρίς πλαίσιο Υλικά ικτύων ομημένης Καλωδίωσης Ανταλλακτικά - Εξαρτήματα ιακόπτες Στεγανοί Εξωτερικοί IP 54 Dimmer - Ροοστάτες Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης,

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST ΜΟΝΤΕΛΑ CHEMIST 401, EN 50379, UNI 7129, UNI 11137, ISO 9001:2000! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 2 (χωρίς δυνατότητα τρίτυ)! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο 2, CO / Η 2, επιπλέν μετρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

GaleaTM Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων

GaleaTM Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων GaleaTM Life Το σπίτι στην άκρη των δακτύλων R ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 www.legrand.com.gr Aνακαλύψτε τι θα μπορούσε να κάνει το... σπίτι σας! Ευέλικτη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας Έλεγχος των ρολλών με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες για λιμάνια και κάμπινγκ

Πίνακες για λιμάνια και κάμπινγκ Πίνακες για λιμάνια και κάμπινγκ Περιεχόμενα Σελίδα CAMPUS 100 129 CAMPUS 300 131-127- ΡΕΥΜΑΤΟΣ / ΝΕΡΟΥ με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ή χωρίς ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Πίνακες για λιμάνια και κάμπινγκ ΚΑΡΤΑ ΤΥΠΟΣ CAMPUS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ Για την μελέτη της κεντρικής εγκατάστασης κεραίας σε πολυκατοικία πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015. Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2015 Απλότητα που μας εμπνέει Chiara modular Chiara Ιταλική φινέτσα Όπως δηλώνει και το όνομα της σειράς, οι διακόπτες Chiara χαρακτηρίζονται από την απλότητα, την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENA LIFE Η εξέλιξη που μεταμορφώνει την καθημερινότητα Με την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέση και λειτουργίες των πλήκτρων ελέγχου Σελ. 10 Εγκατάσταση Σελ. 13 Τροφοδοσία Σελ. 13 Εγκατάσταση κεραίας Σελ. 13 Πως να θέσετε σε λειτουργία τον πομποδέκτη Σελ. 13 Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

S.1/B.3/Q.1 26 B.7 30. K.1/K.5/Arsys 34. serie 1930/1930 Porzellan/Glasserie/ Palazzo

S.1/B.3/Q.1 26 B.7 30. K.1/K.5/Arsys 34. serie 1930/1930 Porzellan/Glasserie/ Palazzo Τιμοκατάλογος 2014 2 S.1/B.3/Q.1 26 B.7 30 K.1/K.5/Arsys 34 serie 1930/1930 Porzellan/Glasserie/ Palazzo 38 3 4 Berker S.1 Στυλιστικό πρότυπο Ο Berker S.1 έχει καθιερωθεί ως "πρότυπο" για δύο λόγους :

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 71 / 15-05-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 615,0060 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ SMATV Τιμοκατάλογος ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ TV για ψηφιακή & αναλογική τηλεόραση Μεταλλικοί, με πλήρη θωράκιση, σύνδεση με F connectors, DC σε 1 ή 2 εισόδους 1 ή 2 έξοδοι, Ειδικό πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Pure ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Pure ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Pure ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού ANTI FINGERPRINT καθαρό ατσάλι ANTI FINGERPRINT Εξαιρετικό! Διακεκριμένο! Τέλειος συνδυασμός αισθητικής, λειτουργικότητας και ποιότητας. Οι καθαρές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Unica. αισθητική υπεροχή. Απρίλιος 2014

Unica. αισθητική υπεροχή. Απρίλιος 2014 Unica αισθητική υπεροχή Απρίλιος 2014 1 Σειρά διακοπτών Unica Λειτουργική όσο και εντυπωσιακή Η σειρά διακοπτικού υλικού Unica χαρακτηρίζεται από όλες τις αξίες της Schneider Electric, που την έχουν καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας Εξοικονόμηση Aνιχνευτές κίνησης επίτοιχοι IP55 13.05 Aνιχνευτές κίνησης / παρουσίας οροφής 13.06 νέο Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης 13.06 Xρονοδιακόπτες αναλογικοί 13.07 Xρονοδιακόπτες ψηφιακοί 13.08 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού

Τιμοκατάλογος 2011. Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Τιμοκατάλογος 2011 Basic55 ΑΒΒ Διακόπτες Φωτισμού Συχνά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που προσδίδουν κάτι το διαφορετικό στη ζωή μας. Αντικείμενα προσεκτικά επιλεγμένα, που όμως συνιστούν ένα εναρμονισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ TELEVES Ημερομηνία 23-10-2013 Κατηγορία Κωδικός λογιστηρίου Προϊόν Τιμή Internet Τιμή Καταστήματος Προτ. Λιανική τιμή με Φ.Π.Α. 12-36-0002 7321 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΗ 12v 1.6A

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ CAMPUS 100 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΥΠΟΣ CAMPUS 100 ΤΗΣ GEYER Το σύστημα διανομής ρεύματος νερού

Διαβάστε περισσότερα