Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης"

Transcript

1 Αλλέ-ρετύΥ φωτεινς διπλήςένδειξης αρκcιταλ t1legraπd α jzi Όταν φωτεινός αλλέ-ρετύρ συνδέεταl χωρίς υδέτερ τα λαμπάκι τυ λειτυρυεί συνεχώς Iένδειςηηρσνατλισμύ) jzlo φωτεινός λλέ-ρετύρμε υδέτερέχει λαμπάκικαιάοτgσης λειτυργίαςτ 00010παραμένει αναμμένόσ χρόν δακόmnςείναι κλειστός(θέαηο) ~ I Αλλέ-ρετύρφωτεινός μευδέτερ ~ ~

2 L11egrand Ανιχνευτής κινησης αρ καταλ ιζ]ενεργπιεί τ φωτισμό ενός χώρυ όταν ανιχνεύει την παpoυσίaaτόμoυ jι"jτoπoθετείτoι OII! θέση διακόπτη ενός Εγκατάσταση IΖ!Σύνδεnχωρίς IΖ!lσχύς 320 W ~ ~ = Εμβέλειαανιχνευτήγιαύψςτπθέτησης12m max12m H=12m 6m 6m 3m 3m 6m

3 t1legrand' Χρηση jzjο διaκόιιτηςμηρείνα yivti φωτεινός με τγ Βόα!! και 111 λυχνίααρ κτσλ ώστε γα διακρίνεταιστ σκτάδ Απλός Αλλέ-ρετύρ αρ καταλ7758olt06 Απλός διακόπτης(αρκαταλ775801) ~ ~~ ~ ι ""'~ " Αλλέ-ρετύρ [aρκ'λ775806) "'-'-- ~ ~ ι

4 Αυτόματς κλιμακστασίυ με πρειδπιητή αρκατλ04712 r::m:d r::ι legrnci ιζ]ρύθμισηχρόνυ πό 05 έως 12 min ιζ]διάρκειaπρειδπίησης 20 sec μετάτ τέλς τυχρόνυρύθ μισης με συ~oμεlώσεlς της φωιεινότητας Εγκτάατααη ιζ]2000 W για λαμnιnρεςπυράκτωπς lζ1σύνδεσημε 4 καλώδι ~--'-" Σύνδεση με 4 καλώδια' ' ι MΠOυTόν~ j o Ασφάλε!α10Α αρκαταλο3268 (πρoστooiα κuκλώμmς) o o Α2 o Β ~ ' Α1 4 = '' "10

5 []!Σ!Β tιlegrnd Αυτόματς κλιμακστασίυ αρ καταλ037ο ΖΡύθμισηχρόνυ από 05 έως 10 min JZIΜε μεταγωγικόδιακόπτηγια αυτόματη ή συνεχήλεlιυρυί ΖΜε διακόπτη εnlλουnςστ nmi τυ μηχανισμύγια σύνδεση με 3 ή 4 καλώδια Εγκατάσταση 1Ζ12000W για λμnιnρες πυράκτωσης1000να για λαμπτήρες φθρισμύ ΖΔέχετσι απεριόριστ αριθμό μη φωτεινώνμηυτόνr\ max 50 φωτεινά μηυτόνμε λυχνία νέν 1 ma ~ Σύνδεσημε3 Kαλώδl~-;"'~- ΠρέnεlναγυρσετετO διαkόmηεπιλυήςκαλωδίωσης στηθέσηγιασύνδεση με 3καλώδιαΓια Ονδεσημε4 KaλώδιαακλυθήστεΤVaχτης σελ 13 ΜΠΟlJTόν o o Α 4= ~ "ί'" - - '" Ασψόλεια10ΑαρκστωΟ3268 (πpoσrασίσkυκλώματoς)

6 L1legrand' Αυτόνμς μηχανισμς ελεγχυρλλών ιζ1χρπιμπlείτlγια lrtvτan ρλλό 0Δυνατότπτα αυτόματπς ri χε- ΡκίνnτnςλεΤΟUΡΥίςμεδlκό πτπ 2 θέσεων 121Σύνδεσπ με τ kit αρ καταλ Ζ!Μέγιστη ισχύς μτέρ 500 W Αυτόνμς μηχανισμός ελέγχυ(αρκαταλ775771\ ~ ~_ ΔaτσμήKaλωδίOυ: 15mm2 ί '" Μτέρ <:500VA KOLΠί δakλcιδωσης Ανεμόμετρ! φωτόμετρ αρκταλ49504

7 Γενικός αυτματς μηχανισμς ελέγχυρλλών αρ καταλ ι::ι legrand eiγια τν γενικό αυιόματ ή χει pokivnιo έλεγχ 1rμναυτόματων μnχανισμών αρ κτλ Ζ!Συνδέεται " _'Ψ' ~- rενικόςαυτόματςέλεγχςρλλών ι Aνεμ6μεrρo! φuπ6μετρo aρ"ιπαλ49504 ΓενIK6ςαιrrόμrnoς μηχανισμόςελtασ" oρkcπιιλ """""""" Μτέρ <500VA : Μτέρ <50QVA

8 αlegrand Θερμστάτες χωρυ αρκαταλ ΖΡύθμισιι θερμκρασίας μετα- ~ύ +5~C και +30 C IΖ!Δlaθέτει nεριστρφlκό μπυιόν με ένδειζηκαι όρια ΥΌ την ι;;nιλου'iiγς ελάχιστης και της μέγιστιις θερμκρασίας Σύνδεσησε συνδυασμόμε χρνοδιακόπτηκαιρελέ XΡOνOδιαKόmης αρκαταλο3761 θερμστάτης αρ καταλ αρkaταλ04()49 '''' Θερμαντικό σώμα Ηλεκτρνικός θερμστάτης χώρυ(αρκαταλ775868) ι "

9 t11egrand ~I Κμ-μυτατέρ ΔιπΧός αλλέ-ρετύρ αρκαταλ775805/08 ej κμμυτατέρεnlτρέnεl τν έλεγχ δύ διαφρετικών κυκλωμάτων φωτισμύ από έναν μόνδιaκόητη lζ1 δnλός αλλέ-ρcτύρεπιτρέπει ιν έλεγχ δύ διαφρετικών κυκλωμάτωνφωτισμύαπό δίioσημείa Κμμυτατέρ (αρκαταλ775805) NU : ι ~~~ t Διπλόςαλλέ-ρετύρ (σρκαταλ775808) ~ ~

10 Μεσαίς αλλέ-ρετύρ Διπλικς διακόπτης αρ καταλ775807t02 L1legran Χρήσπ ~o μεσαίς αλλέ-ρετύρεπιτρέπει ιν έλεγχ ενός κυκλώμaιoς φωιισμoιj από τpia διαφρετικάσπμεία σε συνδυασμό με 2 αλλέ-ρετύρ- ιlio διπλlκός διακόπτης επlτρέπεl1ηsiokonnτπς φάσηςκι τυυδετέρυ Γ Μεσαίςαλλέ-ρετύρ (αρκταλ775807) ~ ~~~""""~- Δπλικόςlopκαταλ775802) ~ I ι

11 αlegrand' Μετάδσηήχυ αρκαταλ Επιτήρηση παιδικύ δωματίυ αρκαταλ L11egra ~- ej ενlχuτnςδέχεται τν nxo από JO στερεφωνικότ ραδιόφων κλπ και τ μεταδίδει άλλυς μέσω jl] Με ι στιχεί εnlτnρnnς μnρύμεναέχuμετnνaκυ- OTlKn επιτt'iρnσnτυ παιδικύ δωματίυ ενώ Βρισκόμαστε ένα άλλ χώρ τυ σπιτιύ Γ " - ""' Μετάδσηή~~υ Η σύνδεσητων μηχανισμώνγίνεταl με τηλεφωνικό καλώδι 3 ζευγών9/10 ΤpoψoδoT"'ιj ~ρ καται 7757 ~8 ΕVισχυτής<Lόδ" αρ-""λπ5722 ΤόTIι;όςx"ρoσμό~ αρkσrαλ Ηχ'IΟ OΡKm"" " 230V "':'" Τπ"όχφσμός op_t«<t<>λ HXio ρ"""77721 Πpίζαρεόμσroς ΡΟΤΟλ Ρλ!τ/λχ-'Ρ'μ<'; ΩP"'αλ7ΊS726 Τρφδτιό αρ Kcrmλ777 ~8 ~ Εvισχuτ/ς"σόδu <ψ ""σα Σaψloπιτ/ρησης αρ - 77~725 Μι<ρό<ρ""" αρ"αλ Τπ"όχ"ριμός ρκατα> H;(io αρκαταλ V Τπ"όςΧ"Ρσμός ρστα>?75723 " Ηχ" apmoλ Πρ(ζaΡU-ός αρ"σrαλ Ρλέτ/>εχ&lριμυ <>p_i«i'r<>λ ;12(]

12 Μετρητqς ηλεκτρικης ενερυειας ρ καταλ04671 [DI!I Dlegrond Il!Γι ΤΠνμέτρησητης κταναλικόμενπς πλεκτρlκnς ενέργειας μvφασlκύκυκλώματς Il! Με φωτεινγι σnμανσπ ένδειξπς λεlτυργίας Il! Οθόvn6 ψηφίων1μνάδα'"lkwh Εγκατάσταση Il! Τρφδσία 230 V ll1απευθείας αύνδεσπ έως 32Α ~ Μνφασlκός μετρnτής --- Οθόνη6 ψηφίων ~rίιi (i<) (i() kwh - "" ΘΘ ~~ Ο ' I/; ' ι '- ΖΥ ν~ 32Α

13 tllegran Μηχανισμί τραβηχτί αρ καταλ Εγκτασταση jziδιακόπτης αλλέ-ρετύρ Επιτρέπειτν έλεγχ τυ φωτισμύ πόένήδι:ίπμεία ΖΜπυτάνμεταγωγικό Για τν έλεγχ Πχ ιnλεχειριζόμεvυ διακόπτη Εnειδι'i τ μηυτόν εiναl μεταγωγικό μπρύν να συνδεθύνδύ ΤΓλεχειριζόμενl με εvαλλαγn στη λειιυρ Υιιυς 1& Μπυτόνμεταγωγικό(αρκαταλ ) δ

14 Dlegrand' Μqχανισμός ελεγχυρλλών SmartControl αρκαταλ Dlegran Χρ"η Ζ!Μηχανισμός πυ επιτρέπει ΤΟΥ έλεγχα ενός ή περισστέρων ρλλώγο έλεγχς μπρεί να γίνει χεφκiνnιαr\ αυτόματασε συνδυασμόμε τ kit ανίχνευσης riλlυ/έρααρ- ~olαλ Ζ!Συνδυάζεται με ι πλακίδι αρ καταλ777χ 73 Ρελέελέγχυρλλών(αρκαταλ775713) Ομαδικόςέλενχςρλλών 77χχ73 77χχ73 Τ7χ ;<χ14 rn! j or:r49504! If j Ρύθμισηρίων j "' '' ~υ ~~o ~" ' Γ~ ' Uo φ ~φ ::-::::" -:::' ενεργπ[ησης ~ ~~ NS -- '" " "' "' Μ1+Μ2+Μ3 j NLJ11 LJ11 LJ11 I V ' ' :$50m Μ1+Μ2+Μ

15 αlegrand a Μηχανισμί ελέγχυρλχών αρκαταλ775804/14 '!' f " Ζ!Έλεγχς ρλλών τενών με μπχανισμύς ίδιας laθπτlκιίς με τ υπόλιπ δaκnτικό υλικό - ~ ~ Μπuτόνρλλών(αρκaταλ ) - ~ ~_

16 L11egrancl - '''''~ Μπuτόναπλό Μπuτόνφωτειν αρκqτcιλ775811/13 IΖΤσ μnυτόv εηlτρέηυυ τν έλεγχ τυ αυιόματυ κλιμακστασίυ JOυ τηλεχειριζόμενυ διaκόnτnκ_λn 121τ απλό μηυτόν γίνεται φωτεινό με την ιψσθγκω λυχνίας και βάσης Έλενχςαυτόματυκλιμακστασίυαρκαταλ Σύνδεση με 4 καλώδια ι o Aσlpάλι:ια10A αpkmαλ03431 (πρστασίσ KυllλώμmOς) o " Θ:::0 ΑυτόμmςκλιμaΚQτaσίυ αρkaτaλ037o1 10 "'- ;

17 rm:!!j 1:/ legrnd Οικιακός πινακας διανμής Γεw<όςδ'OK6mης40A~ αρkcπαλ04307 J~ < σρkατ'~ μ&ασφ~ σρκ ι32α rm:!! 1:/ legrnd ' m' ΕνδεU<τLκήλU;Υla" αρκαταλο44β4 μεaσφaλεωoπζεuκτη αρκαταλο5814 Κα/nσφ6λειaαρκατaλ13:JΟ2 - Ασψ<'ιλειεςτίιπυ8 αρι«παλoj270 15m"" <lpι:λi ~ ~ m' o L o <lπρoστσrεuτu<όυπέρτασης αρκαωλο3921 ΑσφαλίζεταιμεμικραιπόματΟ40Α τ(mucαρκαταλο6924 Κλέμιιαγειωσης --- """""Q"" "ιfi' Κλtμμα υ&τέρυ Πρστασια 0/κλματισ"κμε ασφάλε!ατύnαuc apkatoλr0386 Acrψόλεες10Α ~ αρ-καταλο326β Δια/ιόm<ςθερμCFiφωνα "'''Τ)λεκτρικήςκυζίνας αρ-ι<ltrαλij4325 με ενδεu<tιl<tςλuχν;ες αρκαταλcl44β4 "~ooδι:τtpσu <AσψΆΛΕU;θέρμoσ(ιpωνα20A cιρ-"α/όλ "ι ηλι;κψικήςκuζlνας25α lρ-"ι;rroλ IWII 11 ι lί;;j Πρς <λέμμα ""~

18 Πίνακας τεχνlκωνχαρακτηρισtlκων ηριζών τηλεόρασης 1ι1'81 t'jo1"it] ijo'v"' τν R τν R τν R : SAT ma DC 22ΚΗΖ ν Returnedchannel 4-30 ΜΗΖ VHFl 47-68ΜΗΖ FM SMHz VHF ΜΗΖ UHF ΜΗΖ 1F ΜΗΖ 1F ΜΗΖ Απώλιια ατηδιεύλειιαπ

19 L11egrand Πρίζατηλεόραση δρυφρικής λήψης TV+FM+SAT Ζ!Πρίζα ηλεόρασης για λι'iψη δρυφρικύ αιlμotoςεπίγει κι FM αρκαταλ Κεραία δρυφρικής λήψης Κερα τηλεόρασης Κερlα ραδιφώνυ \ )

20 Πρίζ~ς πληρφρικης κατ6 αρ~αtαλ t1legran Σύνδεσηηρίζαςμε καλώδιuτρ ή ~ ~

21 t11egrancl Πρίζες %iξ τη-λεφώνυ Rj 45ISDN αρκατλ IΖΕπlιρέηειτη σύνδεσηενός modem 010 δίκτυ IZJΑφδέκτες l/δ nεριστρφnς ταχείας σύνδεσnς χωρίς αηγύμνωσητυ καλωδίυ Il!OI διπλί ακρδέκτες εηlτρέπυν τη συνέχιση της εykaιάστασης atnv εnόμενn ιηλεφωνl- KnaUOKtun ΣύνδεσηπριζώνISDNσε σειρά Ρ1 Ρ2 Ρ3 *10QΩ-Ο5W-5% Μβ Ka~

22 L1legrand Πρίζεςτηλεόραση τν TV+FM TV+FM+SAT Χρπσπ Ζ!Όλες ι πρiζες τnλεόρασnς γι κόθε τύπ f;γκτόσσnς για απλι'i λriψn τηλεόρασπς για σύνθετη λriψn τnλεόρασnς και FM και για σύνθετπλriψπδρυφρκω επίγεια και FM """'''" Απλήσύνδεση """"""'"'" Είσδςτυ καλωδίυ Περιστρφήτης βίδας για σuυl<ράτησητυκαλωδίυ

23 Πρίζες ΤIjλεόρα<;Jης για επιγεισημα τναρκαταλ775965/66/67 TV+FMαρκαταλ775968/69170 αlegrand eiγια απλιi επίγεια λr'iψγiδυνα" τότητατπθέτησης μέχρι4 πρ'- ζ&lνσεσειρά eιαηώλεl διέλευσης 15 db απώλεια πρς την auokeunτης τηλεόρασης14db αρκαταλ775967ή70 αρ καταλ ήδ9

24 ΠρΟΥραμματιζόιιενς θεριιστατης χρν-διακόπτης ρκαταλ ι:ιiegrand" W ΕμφόνΓτων ΓρΟΥρμμότωνe:lMio έζδς 8 Α κι των παραμέτρωνθερμκρασίας r\ χρόνυ στγνθόνη τυ ηργραμματισμόςγίννται WH εnιλγnτης λειτυργίαςκαι Γλκδίυ μέσω τυ αντίστιχυπλακιδίυ Σε συνδυασμόμετ πλακίδιαρκαταλ777χ67 Έξδςσε θερμαντικόσώμαμέσωρελέ ι'ιαπευθείαςσε καυστήρα 0- =:) ""'Ο '''' apkmoλ0404!1 Β '" ;:::::: '" " ~-~_Ξ:_Ξ_Ξ~ '"-""---'-"'Ψ" '"-'--'---""'-"'-""'--"-''-"'"'''''''''-'''' 0'0 ΠρΟΥραμματιζόμενς χρνδιακόnτnς -''"'- Σε συνδυασμόμετ πλακδlαρκαταλ777χ68 '~o :

25 rm:!ii alegrπd Πρστατευτικό υπερτασης ισχυρ!>ν ρευματων ρ ιιcιτcιλ /41/ Πρστασία lζ1πρστατεύυντις ηλεκτρικές εγκαταστάσειςσε περιχές με lδιαίτερnσυχνότητακεραυνών jl] Μέγιστρεύμαδιαψιιγnς70 ka IΖ1Με ενδεικτικά λειτυργίας: πρασιν: κaνουiκπλειτυργί πρτκαλί:τ στιχεί πρστασίας npintl να ανtlκατασταθεί 10mm' ι -- Θ ι~ Πρς καταναλώσεις Πρστασία μεαuτόμmη ααρόλεια40α αρl\αταλο6924 Πρστατευτικό υπέρτασης

26 Πρστατευτικό υπερτασryς τηλεφωνικων Υραμμων αρκαταλ r::i!m Qlegrnd Εγκατάσταση Ζ!Σε σειρά με την lπλεφωνlκn γραμμri Ζ αρ καταλ είναι για ψηφιακήγραμμή και αρ- KQταλ για γρaμμπ ISDN IΖ!Με ενδεικτικά λειτυργίας πράσιν: καννική λειτυργία πρτκαλί:τ στιχεί πρστασίας πρέπεινα αντικατασταθεί ~ Γιαψηφιακήγραμμή:"~---"""':""-"":"""~ eι Ο - -

27 Ρελέισχύςμε αθόρυβηλειτυργία γιανυκτερ-ιν τιμλόγι αρκαταλ04060 r:m:mι αlegrn \li Τρφδτείρισμένεςσυσκευές με τ νυκτερινότιμλόγι (πχθερμσίφωνεςl ΖΑθόρυβκατάτη xpr\onτυ Ζ!Διακόπτηςελέγχυ3 θέσεων: υπχρεωllκnλειτυργίαυlόμτγ λειτυργίακι μόνιμη δακπ (I-Auto-O) Φ6η πριναπό τρελέ διαρρής o 0 00 ΟuδtτερςvuχτερlνιJ τιμλγ[u(δενπερνό απότ ρελέ διαρρής) Ασφάλεια20Α αρ κταλ03271 (πρστασία κυκλώματς) :~~

28 rm:d l:llegrand Ρελέ χρνικης καθυστέρησης ρκατλ04740/41/42/43 ΖΓια τν έλεγχ της λειτυργίας Ο r\ QFF μίας αuακευιίς (φωτισμύεςφισμύ συστημάτων ελέυχ)και σnμαvσnς) σε πρκαθρισμένυςχρόνυς από 01 sec έως 100 h ΚaθυστtρησηστκλείOlμαρκαταλ04740 Έξαδςπρς ελεγχόμενη ' ~ Εγκατάσταση Ζτόση τρφδσίας 12 έως 230 V- AC/DC έξδς 8 Α 250 V- συνφ- ανά εnαφnεξόδυ ~~- Κυκλικήλειτυργία (1Iashing)αριι:ταλ04742 Έξδςπρς ελεγχόμενη συσκευή

29 ι:ιlegrand' Ό Ρυθμιστές εντασης φωτισμυγια αμπτήρες12v'\ αρ καταλ775903/05 IΖ!Ρύθμισnμε ηφιστρφ" Βπμσ- ΤIKOύπλr'iKτρOυ Ζ!Δυνατότητα ρύθμισης της min ψωτεινότπτας ω oσύνδεσπ αλ/έρετύρμ' Γιαηλεκτρνικό μεταχημιπlστή (αρκαταλ775903'1 Λαμmήρεςlωδνης12Υ με ηλεκτρνικόμσως 420νΑ Σύνδεσηκαι μεαλλέ-ρετύρ '" ~ 230ν L ΓιαπΜκτρμ/κό μετασχηματιστή (αρκτaλ775905! Λαμπτήρεςlωδίνης12Vμε ηλεκτρμαυνηtlκό Μ/Σ40έως 500VAΣύνδεσηκαι με αλλέ-ρετύρ L

30 Ρυθμιστές εντασηςφωτισυυ για λαμπτηρες 230Ύ'\ αρ καταα /10 L1legran ΖΡύθμισημε nερloτρφnβημα- IIKoύηλr]Kτρoυ ΖΔυνατότηταρύθμισης της min φωτενότηισς "Σύνδεση αλ/έ-ρετύρ " μ' ΛαμmήΡεςπυράκτωσηςκαllωδνης230 V'" W ~ _c::::::)ισ- Λαμmήρεςφθρισμύ500W με ηλεκτρνικόμπόλαστ Σύνδεσηκαι μεαλλέ-ρετίίρ "'" ~

31 t:iii:d αlegraπd Ρυθμιστής 1000W αρ κaταλ03464 ιζρυ8μιστnςέντooγlς φωτισμύ για έλεγχοαπό aπότααπ Εγκατάσταση jli ΛαμΓlιΊρες πuράκτωσης r\ lωδίνης 230 V σχύς 100έως 1000 W ιζιχειρισμόςαπό απόστασημε μη φωτεινό μπυτόν ~ Π-υράκτωσπς ή ιωδ'ίνης 2"103'O'"V' ~ ~o' _" l B~OO ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~EJ ~ '

32 []!ΣD αlegrπd ιζ]ρυθμιστnς Ρυθμιστής 500W ρ KQTQλo03655 Εγκατάσταση IΖ!Λαμnτnρες πυράκτωπς n ιωδίνπς 230 V" Ζ!σχύς 60 έως 500 W 12!Χειρισμός με πλήκτρ στην πρόσψπτυ ρυθμισιt'i D - -L - - '

33 αlegrand' Ρυθμιστής εντασης φωτισμυ αρ καταλ7759ο Il! Ρύθμισημε nεριστρφril3πμα- IIKoύηλr1Kτρoυ Ζ!Για λαμnτnρες φθρισμύ (2) 26 mm Εγκατάσταση -- Γιαλαμητήρεςφθρισμύ1-10V g 26mm EVG ' 1-10V - +_LN ιι " EVG ' - ; 1-10V - Αλλέ-ρετύρ o_c=::)ou-"'o <fu IZJΜε ηλεκτρνικάμηάλαστ 1-10V IZJΣύνδεση κι με διακόπτη αλ/ε-ρετύρ- :D '0 " ' 2 L-

34 Ρυθμιστής λαμπτήρων φθρισμύ 1500νΑ αρ καταλ03662 []!Σ!! Dlegon ~ Ζ!Ρuθμιll'iς έντασης φωτιμύ λμnτnρωvφθρισμύ με niitκτρνlκόμπόλασι Εγκατάστσπ Ζ!Λoμπτι'iρες φθρισμύ 1500ΥΑ με μπάλατ 1-10 ν- IZJΡύθμlη φωιειvόιnιας από τν ρυθμισtι'i r'i από απόσταση με μπυτόν Il! Δυνατότητα επέκτασης έως 5000 W L MηφωτεινόμΠOUΤόν 50mAmaχ - ~ Μπάλαστ ' ' 'ldv "- ΛαμmήρεςφθOρισμO ~~~~ 026Kαιeι16ή ) ι/ ι/ ι/ / ) λαμmήρεςol~oνoμlkoi / ι/ι ι/ι /ι ι/ - Oll~:(~) ~ Μπόλαστ ' 110Ṿ 11 ~~OḊ

35 Ρυθμιστής πλλαπλών εφαρμγων 1000W αρ καταλ [:mm αlegrnd IZIΡuθμιτnς έντασης φωτισμύ για έλεγχ από απόσταση Εγκατάσταση ΖΛαμπτπρες πυράκιωaπς ή ιωδiνπς 230 V"c σχύς 100 έως 1000W Ζ!Λαμnτnρεςιωδίνης 12 ηλεκτρμαγνητικόμσ 100 έως 1000νΑ v με σχύς IZIΔιινατόπταχειρισμύπό τν ρυθμloτririanόanόσταση ΖΔυνατότηταεπέκτασηςισχύς έως 5000 W " 'Πυράκτωσnς ή ιωδίνης230v~ B~BB ;/11//1/11// / ι/ι //1 /1/;/ Ο " U~~~:C~) ~~~o Μη φωτεινάμηυτόν ι ι '

36 [m!b alegrnd Τηλεχειριζόμενς διακόπτης ap ΚτλΟ4Ο15 IIIΕπιτρέπειτν έλεγχ τυ φωτισμύ από πλλά σημεία IlIΧρπσιμπlείτalγlαλαμπτήρες πuράkτωoπςιωδίνπς 230 V και φθρισμύ IlIΧειρlμός εiτε από την ιψόψπτυ μηχανισμύείτε από μπυτόνσε απόσταση r""""'--16 Α - 230V"vM~' ι 0 00 Aσ~IΩ10A αρκαταλο3268 (πρστασία κυκλώματς) '"""' - * 0 "~"'"

37 ι:ιlegrand Φωτισμός ασφαλείας αρ κατσλ jl] ΑνόΒεl σε nnς ρεύμστς jl] Δυνατότnτ αφαίρεσηςαπό Tn Βόση τυ ώστε ν χρησιμπιηθεί σσν φaκός r!""""'ψ-'- Φωτισμόςασφαλείας L Διακόπτηςδύθέσεωνκαιενδεικτικόλειτυργίας -'-- "" " " "" "- '- - " :- -' 'ι': ~ '' - <IIDDI)i) '''ΌrJ W "'W ~ ~o '' 'OΓil Ο 00 - '-" '- -~' ' " - " πχ-καννικήλειτuργ(230ν" ΔιaKσπτηςστηθέσηAUTO εvδεll\τικόαναμμέναφόρτιση μπαταριaς -- "Γil -:ocw 'ι' 00

38 []!1!Β alegrand Χρνδιακόπτες αναλγικί μεωρλγιακύς δεικτες ρ καταλ /55 [:m:d alegran Χρπση ιli Δυνατότητασυνεχύς rί πρ- ΥρμμΟIlζόμενηςλειτυργίας ιli Οι δείκτες στρέφνται και πρςtlςδύκτευθύνσεις Εγκατόστασπ jljρύθμισn της ώρας με περιστρεφόμενυςδείκτες IΖ1ΕπλΟΥ"των πργραμμάτων με τη Borίθειo των ακίδων τυ δίσκυ Πρόγραμμα ημερπσι ΖΑρ- κτλ χωρίς εφεδρεία ΖΑρ καταλ με εφεδρεία >100h ΖΕλάΧιστς χρόνς ηργραμματσμύ30 min ΠρόγρQμμClεβδμδιαί ΖΑρ- καταλ με εφεδρεία >100h Ζ!ΕλάΧιστς χρόνς πργραμματισμύ4 h Έλεγχςαπό 16Α έως20 A-ιf!fJ!!If!!' Παρόδειγμα:φωτισμός ι ι Ασφάλε(20Α αρκαταλο3271 Ρελέ20Α αρκαταλο4049 o Θ Ασφάλειa10Α αpkαrαλ03268 r~μίφ~8 ι Ασφάλεια1ΒΑ (yιoπρoσrασίαρελέ KO()(POνOδιαKόπrη) αρkατaλ03270 Θερμαντικόσωμα 20Amaχ

39 [:J!m Dlegrand Χρνδιακόπτης αναλγικός 1στιχείυ ei Με διaκόnτn δύ θέσεων γι auvtxn ή πργραμματιζόμενη λειτυργία apκαταλ Eγιcατάσταση ΖΠρόγραμμαnμερnσιμε ελά χιστ χρόν "ργραμματισμύ 15 min ΖΑρ ιcaταλ με εφεδρεία >100h ΖΑρ κτλ χωρίς εφε- δρεί- L Ασφάλεια16Α αρκαταλο3270 Θερμαντικόσώμα 16Amax

40 Ψηφιακός χρνδιακόπτης ημερήσις/ εβδμαδιαίς αρ ΚΟΤΩλ r:m:mι tllegrn -~ t'i _-- ei riα εζlκνόμησπ ενέρυεlας κι άνεση τη λεnοllρυίατων συσκευών EYKOTqaTaan eιεφεδρείσ10έτη IΖ!Έναπρόγραμμααπτελείια από την ώρα έναρξηςκαι την ώρα λπξπς και γίνεται για κάθε Γψέρα της εβδμάδας / 230 ν~ 1 έξδ10α ι o "0000 rn ; ~/ - /- _/j 2 Γ->I-Ί 4 (0000) Θερμαντικόσώμα 10Amax