ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πειραιώς 2005

2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στην οικογένειά µου...

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Σηµαντικοί όροι: ιοίκηση στρατηγικής, ανίχνευση εξωτερικού / εσωτερικού περιβάλλοντος, δηµιουργία και εφαρµογή στρατηγικής, επιχειρηµατική και επιχειρησιακή στρατηγική, διοίκηση στρατηγικής υπηρεσιών υγείας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι ένα πεδίο έρευνας, που εστιάζει στον οργανισµό σαν ένα σύνολο και τις αλληλεπιδράσεις του µε το περιβάλλον. Ο επιχειρηµατικός κόσµος βρίσκεται στη φάση της µετάλλαξης, λόγω της πληροφορικής τεχνολογίας και της παγκοσµιοποίησης. Το στρατηγικό µάνατζµεντ, έχοντας µια πανοραµική εικόνα αυτού του µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού χώρου, προσπαθεί να δείξει στις µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις τον τρόπο µε τον οποίο θα είναι πιο αποδοτικές και πιο αποτελεσµατικές όχι µόνο στο παρών, αλλά και στο µέλλον. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, ασχολείται µε αυτό το ενδιαφέρον αλλά και σηµαντικό πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων και έχει σαν στόχο την παρουσίαση και ανάλυση του στρατηγικού µάνατζµεντ τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος (Μέρος Α ) παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του στρατηγικού µάνατζµεντ, ενώ στο δεύτερο µέρος (Μέρος Β ) κατασκευάζεται και επιλύεται η µελέτη περίπτωσης µιας µεγάλης ελληνικής επιχείρησης στο χώρο των νοσηλευτικών υπηρεσιών, της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. Το πρώτο µέρος (Μέρος Α ) αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στην έννοια και τη σηµασία, στις φάσεις και στο βασικό µοντέλο του στρατηγικού µάνατζµεντ. Πιο συγκεκριµένα το βασικό µοντέλο στρατηγικής διοίκησης αποτελείται από τέσσερα στάδια: α) την ανίχνευση του περιβάλλοντος, β) τη διαµόρφωση της στρατηγικής, γ) την υλοποίηση της στρατηγικής και δ) την αξιολόγηση και τον έλεγχο της στρατηγικής. Ακολουθώντας αυτό το βασικό µοντέλο, στο κεφάλαιο δύο γίνεται ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, επικεντρώνοντας κυρίως

4 στο υπόδειγµα του Michael Porter, ενώ στο κεφάλαιο τρία αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον, µελετώντας έννοιες όπως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και διατηρησιµότητά του, αλυσίδα αξίας και πόροι και ικανότητες. Στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαµόρφωση της στρατηγικής µέσω της επιχειρηµατικής στρατηγικής, της επιχειρησιακής στρατηγικής και της λειτουργικής στρατηγικής. Η εφαρµογή της στρατηγικής (η αποδοτική και αποτελεσµατική υλοποίησης µιας στρατηγικής) και ο έλεγχος και η αξιολόγησή της είναι θέµατα που αναπτύσσονται στο έβδοµο κεφάλαιο. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου µέρους γίνεται µια προσπάθεια ενσωµάτωσης σε θεωρητικό επίπεδο της στρατηγικής διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας, προσεγγίζοντας µια µεθοδολογία στρατηγικού σχεδιασµού των υπηρεσιών υγείας και τονίζοντας το ρόλο της στρατηγικής διοίκησης στο σύστηµα υγείας. Το δεύτερο µέρος (Μέρος Β ) της παρούσας εργασίας αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο ένατο κεφάλαιο κατασκευάζεται η µελέτη περίπτωσης της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. µε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ετήσια δελτία και τους απολογισµούς χρήσης των ετών 2001, 2002 και 2003 της εταιρείας, από την ηλεκτρονική διεύθυνση και από την έρευνα της ICAP. Στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης µελετών περιπτώσεων, που διδάχθηκε και εφαρµόσθηκε κατά τη διάρκεια των παραδόσεων του αντίστοιχου µαθήµατος. Γίνεται δηλαδή µια προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της εν λόγω επιχείρησης σε όρους στρατηγικού µάνατζµεντ, προσδιορίζοντας το όραµα, τους στόχους, τις στρατηγικές, τις πολιτικές και την επίδοση της εταιρείας, πραγµατοποιώντας ανάλυση SWOT, προσεγγίζοντας τη δοµή και κουλτούρα της επιχείρησης και τέλος εντοπίζοντας και αναλύοντας τις στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρεία.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i ii iii ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή ορισµός φάσεις στρατηγικής διοίκησης προκλήσεις Βασικό µοντέλο στρατηγικής διοίκησης Ανίχνευση περιβάλλοντος ιαµόρφωση στρατηγικής Υλοποίηση στρατηγικής Αξιολόγηση και έλεγχος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ ΟΥ Εισαγωγή Γενικευµένο περιβάλλον ή µακρο-περιβάλλον Άµεσο εξωτερικό περιβάλλον Ανάλυση κλάδου Προσέγγιση του M. Porter Απειλή νεο-εισελθόντων Ανταγωνισµός µεταξύ υπαρχόντων επιχειρήσεων Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ιαπραγµατευτική δύναµη άλλων οµάδων ενδιαφέροντος Αναγνώριση εξωτερικών στρατηγικών στοιχείων Εξέλιξη κλάδου Στρατηγικές Οµάδες 32

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΚΛΥΣΗ Εισαγωγή Οργανωσιακή ανάλυση βάση πόρων ιατηρησιµότητα του πλεονεκτήµατος Ανάλυση αλυσίδας αξίας Ανίχνευση λειτουργικών πόρων Βασικές λειτουργικές δοµές Επιχειρησιακή κουλτούρα Στρατηγικά θέµατα µάρκετινγκ Στρατηγικά θέµατα χρηµατοοικονοµικής διοίκησης Στρατηγικά θέµατα διοίκησης έρευνας & ανάπτυξης Στρατηγικά θέµατα διοίκησης παραγωγής Στρατηγικά θέµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού Στρατηγικά θέµατα διοίκησης πληροφοριακών συστηµάτων 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ανάλυση S.W.O.T. διάγραµµα T.O.W.S Επιχειρηµατική στρατηγική Ανταγωνιστικές στρατηγικές οµή κλάδου και ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστικές τακτικές χρόνος και τόπος ανταγωνισµού Συνεργατικές στρατηγικές 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Εισαγωγή Στρατηγικές κατεύθυνσης Στρατηγικές ανάπτυξης Συγκέντρωση ιαποίκιλση ιεθνείς επιλογές εισόδου Στρατηγικές σταθερότητας Στρατηγικές περισυλλογής Στρατηγικές ανάλυσης χαρτοφυλακίου BCG Growth-Share matrix GE Business Screen Πλεονεκτήµατα-περιορισµοί ανάλυσης χαρτοφυλακίου Corporate parenting Ανάπτυξη επιχειρησιακής parenting στρατηγικής Οριζόντια στρατηγική και ανταγωνισµός πολλών σηµείων 93

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 95 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 6.1 Εισαγωγή Βασικές ικανότητες Στρατηγική µάρκετινγκ Χρηµατοοικονοµική στρατηγική Στρατηγική έρευνας & ανάπτυξης Στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων Στρατηγική παραγωγικής διαδικασίας ηµιουργία πολιτικών 102 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Εισαγωγή Εφαρµογή στρατηγικής Ανάπτυξη προγραµµάτων προϋπολογισµών διαδικασιών ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου Αξιολόγηση και έλεγχος στη στρατηγική διοίκηση Μέτρηση της επίδοσης 108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Ο παραδοσιακός σχεδιασµός Ο στρατηγικός σχεδιασµός υπηρεσιών υγείας Η µεθοδολογία του στρατηγικού σχεδιασµού υπηρεσιών υγείας Ο ρόλος της στρατηγικής διοίκησης στο σύστηµα υγείας 122 ΜΕΡΟΣ Β : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε Εισαγωγή Παρουσίαση κλάδου «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» Θεσµικό πλαίσιο Ζήτηση Προσφορά Ανταγωνισµός Ιστορική αναδροµή οµή του οµίλου Περιγραφή αντικειµένου εργασιών Εταιρική διακυβέρνηση ιοίκηση διεύθυνση εργασιών 158

8 9.8 Μέτοχοι Οργανόγραµµα Προσωπικό Παρούσα κατάσταση Οικονοµικά στοιχεία Προοπτικές 172 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Εισαγωγή Όραµα Στόχοι Στρατηγικές Πολιτικές Επίδοση Ευκαιρίες απειλές οµή και κουλτούρα της επιχείρησης υνάµεις αδυναµίες Στρατηγικές 192 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική 194 Ξενόγλωσση 195

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας κ. Νίκο Γεωργόπουλο για την αµέριστη κατανόηση και συµπαράσταση που µου έδειξε και την ανεκτίµητη βοήθεια και καθοδήγηση που µου προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Θα ήταν παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα επίσης όλους τους διδάσκοντες καθηγητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος Ε-ΜΒΑ και ιδιαίτερα τον διευθυντή κ. Πέτρο Μάλιαρη για τον πρωτοποριακό τρόπο διδασκαλίας που εφάρµοσαν, τις γνώσεις και εµπειρίες που µοιράστηκαν και τα πολύτιµα εφόδια που µας έδωσαν. Είναι σίγουρο πως κατά τη διάρκεια των δύο ετών αποκοµίσαµε πολλά οφέλη, φοιτώντας εκεί «όπου η καινοτοµία δεν διδάσκεται µόνο, αλλά και εφαρµόζεται». i

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ( ) 142 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2: ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ (2002) 142 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3: ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (2002) 143 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4: ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 152 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 153 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 158 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7 ΜΕΤΟΧΟΙ 161 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 165 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 169 ii

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 10 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2: ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 11 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: ΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΑ Ο 25 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Η ΑΛΥΣΙ Α ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 40 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1: ΙΑΓΡΑΜΜΑ T.O.W.S. 56 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2: ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ M. PORTER 58 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 72 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2: BCG GROWTH SHARE MATRIX 86 iii

12 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

14 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ «Αν ο άνθρωπος δε συλλογίζεται και δε σκέφτεται για το µέλλον, θα βρει λύπη στο δρόµο του. Αυτός ο οποίος δεν ανησυχεί για αυτό που είναι µακριά, σύντοµα θα βρει κάτι χειρότερο για να ανησυχεί...» Κοµφούκιος. εν υπάρχει ένας ορισµός για τη λέξη στρατηγική. Με τις διαφορετικές ερµηνείες της λέξης αυτής καλύπτεται όλο το εύρος της πολιτικής-νοµικής, κοινωνικής-πολιτιστικής, τεχνολογικής και οικονοµικής πλευράς της ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουµε τη λέξη στρατηγική ανάλογα µε το χώρο στον οποίο αναφερόµαστε. Στον οικονοµικό (επιχειρηµατικό) χώρο, λοιπόν, στρατηγική είναι ένα σχέδιο, ένα σύνολο συνειδητών ενεργειών για την αντιµετώπιση µιας κατάστασης. Είναι ένα µέσο µε το οποίο τοποθετούµε τον οργανισµό σε σχέση µε το περιβάλλον του. Είναι µια προοπτική, της οποίας το περιεχόµενο δεν αποτελείται µόνον από µια επιλεγµένη θέση, αλλά και από µια βαθιά αντίληψη του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο 1. Ένας διαφορετικός ορισµός τονίζει πως στρατηγική είναι η κατεύθυνση και ο στόχος ενός οργανισµού σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, µε τους οποίους επιτυγχάνεται αφενός µεν πλεονέκτηµα για τον οργανισµό αυτό, δια µέσω της αξιοποίησης των πόρων µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 2

15 περιβάλλον, αφετέρου δε πλήρωση των προσδοκιών των ενδιαφεροµένων (stakeholders) του οργανισµού 2. Απλοποιώντας τα παραπάνω και εξειδικεύοντας ταυτόχρονα, θα λέγαµε πως στρατηγική είναι µια σειρά - ένα σύνολο αποφάσεων προσανατολισµένων προς την επίτευξη των στόχων του οργανισµού και ενεργειών που αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες και τους πόρους του οργανισµού σε σχέση µε τις ευκαιρίες και τις απειλές του περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός αυτός 3. Σε συνάρτηση µε τον όρο στρατηγική, στρατηγικό µάνατζµεντ είναι η τέχνη και η επιστήµη της διαµόρφωσης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των διαλειτουργικών αποφάσεων, που επιτρέπουν σε έναν οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του 4. Ο ορισµός αυτός υπονοεί πως το στρατηγικό µάνατζµεντ εστιάζει στην αλληλεπίδραση και στην αµοιβαία επικοινωνία του µάρκετινγκ, της διοίκησης, της χρηµατοοικονοµικής, της λογιστικής, της παραγωγής, της έρευνας και ανάπτυξης αλλά και της πληροφοριακής τεχνολογίας µε απώτερο σκοπό την επιτυχία του οργανισµού στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριµένα, το στρατηγικό µάνατζµεντ είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων και ενεργειών, που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη επίδοση µια επιχείρησης 5. Αποτελείται από την ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης (εξωτερικού και εσωτερικού), τη διαµόρφωση της στρατηγικής (στρατηγικό ή µακροπρόθεσµο σχεδιασµό), 3

16 την υλοποίηση της στρατηγικής και την αξιολόγηση και τον έλεγχο της. Είναι δηλαδή όλες εκείνες οι ενέργειες που πραγµατοποιούν τα στελέχη έτσι ώστε να αναλύσουν και να περιγράψουν την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές προς επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και εν τέλει να αξιολογήσουν, να διορθώσουν ή και να αλλάξουν τις στρατηγικές αυτές. Αρχικά, το στρατηγικό µάνατζµεντ χρησιµοποιείτο από τις µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδους. Η συνεχώς αυξανόµενη αβεβαιότητα, τα κοστοβόρα λάθη, αλλά και ο φόβος για οικονοµική καταστροφή ωθούν τους σύγχρονους µάνατζερς να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους το στρατηγικό µάνατζµεντ, έτσι ώστε να διατηρήσουν ανταγωνιστική την επιχείρησή τους σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Μια επιχείρηση, λοιπόν, εξελίσσεται δια µέσω των τεσσάρων φάσεων του στρατηγικού µάνατζµεντ 6 : 1 η φάση. Βασικός οικονοµικός σχεδιασµός: ο σχεδιασµός λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προϋπολογισµού για τον επόµενο χρόνο. Τα διάφορα projects, που προτείνονται, εµπεριέχουν πολύ µικρού βαθµού ανάλυση, τα στοιχεία της οποίας προέρχονται κατά κύριο λόγο µέσα από την επιχείρηση και οι πληροφορίες για το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ λίγες και προέρχονται από τα τµήµατα πωλήσεων. Ο χρονικός ορίζοντας είναι συνήθως ένα έτος. 4

17 2 η φάση. Σχεδιασµός βασιζόµενος σε προβλέψεις: αντιλαµβανόµενοι τη µικρή χρησιµότητα των ετήσιων προϋπολογισµών, οι µάνατζερς καταρτούν 5-ετή πλάνα, λαµβάνοντας υπόψη τους τόσο τις εσωτερικές πληροφορίες, όσο και τις εξωτερικές πληροφορίες (οι οποίες συλλέγονται σε µια ad hoc βάση), ενώ παράλληλα προσπαθούν να προβάλουν τις παρούσες τάσεις σε µια περίοδο 5 ετών στο µέλλον. Ο χρονικός ορίζοντας είναι συνήθως 3 µε 5 έτη. 3 η φάση. Εξωτερικά προσανατολισµένος σχεδιασµός (στρατηγικός σχεδιασµός): λόγω των πολύ αναλυτικών αλλά και παράλληλα αναποτελεσµατικών 5-ετών πλάνων, η ανώτερη διοίκηση παίρνει τον έλεγχο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού. Η επιχείρηση επιζητά να αυξήσει την ανταποκρισιµότητά της στις συνεχώς µεταβαλλόµενες αγορές και στον ανταγωνισµό µε το να σκέφτεται και να ενεργεί στρατηγικά. Ο σχεδιασµός παύει να γίνεται από τα κατωτέρου επιπέδου στελέχη και συγκεντρώνεται σε ένα επιτελείο µάνατζερς, του οποίου ο σκοπός είναι η ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για την επιχείρηση. Με τη βοήθεια συµβούλων, οι οποίοι παρέχουν επιστηµονικές και καινοτόµες τεχνικές, το επιτελείο αυτό συγκεντρώνει πληροφορίες και προβλέπει µελλοντικές τάσεις. Οι ανωτέρου επιπέδου µάνατζερς συναντώνται εκτός επιχείρησης µια φορά το χρόνο, ενηµερώνονται από το επιτελείο στρατηγικού σχεδιασµού και µαζί αξιολογούν και ενηµερώνουν το υπάρχον στρατηγικό πλάνο. Αυτού του είδους ο σχεδιασµός (top-down planning) δίνει έµφαση στον τυπικό στρατηγικό σχεδιασµό και αφήνει τα θέµατα εφαρµογής του σχεδίου στα κατωτέρου επιπέδου στελέχη. 5

18 4 η φάση. Στρατηγικό µάνατζµεντ: τα ανώτερα στελέχη, αντιλαµβανόµενα πως ακόµη και τα καλύτερα σχέδια είναι δίχως αξία χωρίς τη συµµετοχή και τη δέσµευση των κατωτέρου επιπέδου µάνατζερς, οργανώνουν οµάδες σχεδιασµού, που αποτελούνται από στελέχη και εργαζοµένους σε θέσειςκλειδιά από όλα τα τµήµατα και, παράλληλα, αναπτύσσουν και ενσωµατώνουν µια σειρά από στρατηγικά πλάνα, που έχουν στόχο την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της επιχείρησης. Τα στρατηγικά σχέδια περιλαµβάνουν µε λεπτοµέρεια θέµατα εφαρµογής, αξιολόγησης και ελέγχου και, αντί να προσπαθούν να προβλέψουν µε ακρίβεια το µέλλον, δίνουν έµφαση σε πιθανά σενάρια και σε στρατηγικές συνοχής και συνέχειας. Οι στρατηγικές πληροφορίες, που ήταν προηγουµένως διαθέσιµες µόνο στα ανώτερα στελέχη, είναι τώρα προσβάσιµες από όλο το προσωπικό µέσω τοπικών δικτύων και δικτύων intranet. Αν και τα ανώτερα στελέχη ξεκινούν τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού, εντούτοις οι στρατηγικές που προκύπτουν µπορεί να προέρχονται από τον οποιονδήποτε µέσα στην επιχείρηση. Ο σχεδιασµός δηλαδή δεν έχει πλέον την top-down προσέγγιση, αλλά είναι µια διαδικασία αλληλοεπικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της επιχείρησης. Έρευνες απεκάλυψαν πως οι επιχειρήσεις που αναλώνονται σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και που δίνουν ενδεχοµένως τη δέουσα προσοχή στην κατάλληλη εναρµόνιση µεταξύ του περιβάλλοντος της επιχείρησης και της στρατηγικής, της δοµής και των διαδικασιών της, ξεπερνούν σε επιδόσεις τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν ασχολούνται µε το στρατηγικό µάνατζµεντ 7. Παράλληλα, µετά από έρευνα σε περίπου 50 επιχειρήσεις 6

19 διαφόρων χωρών και κλάδων, τα τρία πλέον σηµαντικά πλεονεκτήµατα του στρατηγικού µάνατζµεντ είναι: α) πιο ξεκάθαρη και σαφής εικόνα του στρατηγικού οράµατος για την επιχείρηση, β) πιο ακριβής εστίαση στο τι είναι στρατηγικά σηµαντικό για την επιχείρηση και γ) βελτιωµένη κατανόηση του συνεχώς µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος 8. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερθούµε στις δύο νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το στρατηγικό µάνατζµεντ: την παγκοσµιοποίηση και το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce). Μέχρι πριν αρκετά χρόνια οι επιχειρήσεις οργανώνονταν γύρω από τα τµήµατα που παρήγαγαν και πουλούσαν τα προϊόντα τους στη χώρα όπου δραστηριοποιούνταν, ενώ όλη η παραγωγική διαδικασία και οι πωλήσεις εκτός της χώρας αυτής οργανώνονταν από ένα τµήµα. Οµοίως, µια επιχείρηση µπορεί να είχε επιτυχηµένη πορεία χωρίς τη χρήση του ιαδικτύου, έχοντας απλά και µόνον ένα δικτυακό τόπο για λόγους δηµοσίων σχέσεων. Αρκούσε µόνο µια οµάδα πωλητών και ένα δίκτυο διανοµέων, ενώ το προϊόν έφθανε στον τελικό καταναλωτή µέσω σηµείων λιανικής πώλησης. Το ιαδίκτυο χρησιµοποιείτο από µικρό αριθµό στελεχών για εύρεση χρήσιµων πληροφοριών και δεν αποτελούσε χρήσιµο εργαλείο για τη διεξαγωγή των καθηµερινών επιχειρησιακών συναλλαγών. Σήµερα, όµως, όλα τα παραπάνω έχουν αλλάξει. Η παγκοσµιοποίηση, η διεθνοποίηση δηλαδή των αγορών και των επιχειρήσεων, άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν σε µια παγκόσµια, διεθνή αγορά για να 7

20 προσεγγιστούν οι απαραίτητες οικονοµίες κλίµακας, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη χαµηλού κόστους και άρα χαµηλών τιµών, απαραίτητα στοιχεία ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα οργανώνονται χρησιµοποιώντας δοµές µήτρας (matrix), στις οποίες τα προϊόντα συνδέονται µε χώρες ή περιοχές. Καθώς, λοιπόν, οι επιχειρήσεις γίνονται διεθνείς, το στρατηγικό µάνατζµεντ αποκτά ένα σηµαντικότατο ρόλο και αποτελεί κύριο µέσο εντοπισµού των διεθνών εξελίξεων και τοποθέτησης της επιχείρησης για µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Το ηλεκτρονικό εµπόριο, η χρήση δηλαδή του ιαδικτύου για την πραγµατοποίηση των επιχειρησιακών συναλλαγών, άλλαξε όχι µόνο τον τρόπο µε τον οποίο οι πελάτες, οι προµηθευτές και οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν εσωτερικά. Το ιαδίκτυο έχει επηρεάσει σηµαντικά τη βάση του ανταγωνισµού σε πολλούς κλάδους, αφού αντί της παραδοσιακής εστίασης στα χαρακτηριστικά και το κόστος του προϊόντος, δίνεται µεγαλύτερη προσοχή σε ένα πιο στρατηγικό επίπεδο, στο οποίο η παραδοσιακή αλυσίδα αξίας ενός κλάδου έχει αλλάξει σηµαντικά. Οι επτά πιο σηµαντικές τάσεις, που οφείλονται εν µέρει ή εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη του Internet, έχουν ως εξής 9 : 1. Το Internet υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να µεταλλαχθούν. Η λογική της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης των πελατών, των προµηθευτών και των συνεργατών είναι πλέον µια πραγµατικότητα. 8

21 2. Νέα κανάλια αλλάζουν την πρόσβαση στις αγορές, προκαλώντας το σπάσιµο των παραδοσιακών καναλιών διανοµής. Οι επιχειρήσεις, αλληλεπιδρώντας απευθείας µε τους πελάτες, µπορούν να αποφύγουν τους συνήθεις διανοµείς και µπορούν, ως εκ τούτου, να συνάψουν στενότερες σχέσεις µε τους τελικούς καταναλωτές, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να µειώσουν το συνολικό τους κόστος. 3. Το ισοζύγιο της δύναµης µετατοπίζεται προς τον καταναλωτή. Οι καταναλωτές, έχοντας απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες δια µέσω του Internet, είναι πιο καλά ενηµερωµένοι και περισσότερο απαιτητικοί. 4. Ο ανταγωνισµός αλλάζει. Οι νέες, τεχνολογικά καθοδηγούµενες επιχειρήσεις αλλά και οι παλιοί, παραδοσιακοί ανταγωνιστές αξιοποιούν το Internet, µε στόχο να γίνουν πιο καινοτόµες και πιο αποτελεσµατικές. 5. Ο ρυθµός ζωής των επιχειρήσεων αυξάνεται δραστικά. Οι ορίζοντες σχεδιασµού, οι ανάγκες πληροφορίας και οι προσδοκίες των καταναλωτών / προµηθευτών αντανακλούν την αµεσότητα του ιαδικτύου. Λόγω αυτού του άτακτου, συνεχώς µεταβαλλόµενου και εξελισσόµενου περιβάλλοντος, ο χρόνος συµπιέζεται και φαντάζει να µην επαρκεί. 6. Το Internet ωθεί τις επιχειρήσεις έξω από τα παραδοσιακά τους όρια. Ο παραδοσιακός διαχωρισµός µεταξύ προµηθευτών, κατασκευαστών και καταναλωτών γίνεται πλέον ασαφής µε την ανάπτυξη και εξάπλωση των εξωτερικών δικτύων (extranets), µε τα οποία οι συνεργαζόµενες 9

22 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση η µία στα εσωτερικά λειτουργικά πλάνα και διαδικασίες της άλλης. 7. Η γνώση γίνεται το στοιχείο κλειδί και η κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 1.2 ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το στρατηγικό µάνατζµεντ αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία 10 : Ανίχνευση του περιβάλλοντος ιαµόρφωση και οργάνωση της στρατηγικής Υλοποίηση της διαµορφούµενης στρατηγικής Αξιολόγηση και έλεγχος της υλοποιούµενης στρατηγικής Ανίχνευση Περιβάλλοντος ιαµόρφωση Στρατηγικής Υλοποίηση Στρατηγικής Αξιολόγηση & Έλεγχος Σχήµα 1.1: Βασικά στοιχεία της διαδικασίας Στρατηγικού Μάνατζµεντ Το µοντέλο 11 που παρατίθεται πιο κάτω αποτελεί το µοντέλο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωµατική εργασία και αποτελεί το βασικό µοντέλο για τη µελέτη της στρατηγικής των επιχειρήσεων. 10

23 Σχήµα 1.2: Μοντέλο Στρατηγικού Μάνατζµεντ Ανίχνευση περιβάλλοντος Η ανίχνευση περιβάλλοντος είναι ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η µεταφορά πληροφοριών από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά και η µεταβίβασή τους σε ανθρώπους κλειδιά µέσα στην επιχείρηση. Σκοπός της είναι η αναγνώριση των στρατηγικών παραγόντων των εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων που θα καθορίσουν το µέλλον της επιχείρησης 12. Ο πιο απλός τρόπος διεξαγωγής της ανίχνευσης του περιβάλλοντος είναι η ανάλυση SWOT ανάλυση 11

24 δυνάµεων (Strengths), αδυναµιών (Weaknesses), ευκαιριών (Opportunities) και απειλών (Threats). Πιο συγκεκριµένα, το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από µεταβλητές (ευκαιρίες και απειλές), που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της επιχείρησης και δεν υπάρχουν στο βραχυπρόθεσµο έλεγχο των στελεχών της ανώτερης διοίκησης. Αυτές οι µεταβλητές µπορεί να είναι γενικές δυνάµεις και τάσεις µέσα στο ευρύτερο γενικευµένο περιβάλλον ή µπορεί να είναι συγκεκριµένοι παράγοντες, που λειτουργούν µέσα στον κλάδο της επιχείρησης και δηµιουργούν το χώρο µέσα στον οποίο αυτή βρίσκεται. Το εσωτερικό περιβάλλον αποτελείται από µεταβλητές (δυνάµεις και αδυναµίες), οι οποίες υπάρχουν εσωτερικά της επιχείρησης και σχηµατίζουν το πεδίο µέσα στο οποίο βρίσκεται η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Στις µεταβλητές αυτές συµπεριλαµβάνονται η δοµή της επιχείρησης, η κουλτούρα της και οι πόροι της. Οι πιθανές δυνάµεις κλειδιά αποτελούν τις βασικές ικανότητες της επιχείρησης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ιαµόρφωση στρατηγικής Με τον όρο διαµόρφωση στρατηγικής νοείται η ανάπτυξη µακροπρόθεσµων σχεδίων για την αποτελεσµατική διοίκηση των ευκαιριών και των απειλών του περιβάλλοντος, υπό το πρίσµα των 12

25 δυνάµεων και των αδυναµιών της επιχείρησης. Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της αποστολής της επιχείρησης, τον καθορισµό των επιµέρους στόχων, οι οποίοι είναι δυνατό να επιτευχθούν, την ανάπτυξη των αντίστοιχων στρατηγικών και, τέλος, τη δηµιουργία και εφαρµογή της κατάλληλης πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα: Α) Η αποστολή µιας επιχείρησης είναι ο λόγος, η αιτία ύπαρξής της και δηλώνει το τι προσφέρει η εν λόγω επιχείρηση στην κοινωνία, είτε αυτό είναι προϊόν, είτε αυτό είναι υπηρεσία. Η σαφώς ορισµένη αποστολή µιας επιχείρησης τη διαχωρίζει από τις άλλες επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο κλάδο και παράλληλα προσδιορίζει το εύρος της λειτουργίας της σε όρους προσφερόµενων προϊόντων και αγοράς που εξυπηρετεί 13. Μπορεί να περιλαµβάνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης σχετικά µε το πως κάνει τη δουλειά της και τον τρόπο που αντιµετωπίζει και συµπεριφέρεται στους υπαλλήλους της. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι διατυπώνει µε λόγια όχι µόνο το πως είναι σήµερα η επιχείρηση, αλλά και το πως θέλει η διοίκηση να είναι η επιχείρηση στο µέλλον (όραµα της επιχείρησης). Τέλος, η αποστολή της επιχείρησης προωθεί µια αίσθηση κοινών προσδοκιών στους υπαλλήλους και επικοινωνεί τη δηµόσια εικόνα της στις οµάδες ενδιαφέροντος του task περιβάλλοντος. Β) Ο σκοπός µιας επιχείρησης είναι το τελικό αποτέλεσµα µιας προσχεδιασµένης δραστηριότητας και καθορίζει αυτό που πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει, ενώ θα πρέπει κατά το δυνατό να 13

26 ποσοτικοποιείται. Η επίτευξη του σκοπού θα πρέπει να καταλήγει στην πλήρωση της αποστολής της επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν πολλαπλούς επιµέρους στόχους από στόχους, οι οποίοι εκφράζουν τις ευρύτερες αξίες, πάνω στις οποίες εδράζεται η συνολική συµπεριφορά τους, µέχρι ευρύτερους επιχειρησιακούς στόχους, οι οποίοι εδραιώνουν τη φύση και τη µορφή των επιχειρήσεων και δείχνουν τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθούν 14. Γ) Οι στρατηγικές µιας επιχείρησης αποτελούν τα πλήρη και λεπτοµερή σχέδια, στα οποία δηλώνονται οι τρόποι µε τους οποίους θα επιτευχθούν η αποστολή, ο σκοπός της και οι επιµέρους στόχοι της 15. Με τα σχέδια αυτά γίνεται προσπάθεια βελτιστοποίησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε παράλληλη ελαχιστοποίηση του ανταγωνιστικού µειονεκτήµατος. Μια τυπική ανά κλάδο µορφή επιχείρησης λαµβάνει υπόψη της τρεις τύπους στρατηγικής: 1) Επιχειρησιακή ή εταιρική στρατηγική (corporate strategy): όπου περιγράφεται η συνολική κατεύθυνση της επιχείρησης σε όρους ανάπτυξης και η διοίκηση των διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων και γραµµών προϊόντος. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες επιχειρησιακών στρατηγικών: στρατηγική σταθερότητας, στρατηγική ανάπτυξης και στρατηγική περισυλλογής. 2) Επιχειρηµατική στρατηγική (business strategy): λαµβάνει χώρα στο επίπεδο στρατηγικών επιχειρηµατικών µονάδων ή προϊόντος και δίνει έµφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του 14

27 προϊόντος ή της υπηρεσίας στο συγκεκριµένο κλάδο ή τµήµα αγοράς, που εξυπηρετείται από την επιχείρηση. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες επιχειρηµατικής στρατηγικής: η ανταγωνιστική στρατηγική (competitive strategy) και η συνεργατική στρατηγική (cooperative strategy). 3) Λειτουργική στρατηγική (functional strategy): είναι η προσέγγιση που υιοθετείται από ένα λειτουργικό τµήµα µιας επιχείρησης, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί και επιχειρηµατικοί επιµέρους στόχοι και στρατηγικές µε τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιµων πόρων. ) Οι πολιτικές µιας επιχείρησης είναι γενικοί κανόνες, που θέτουν τα όρια µέσα στα οποία πραγµατοποιείται κάθε ενέργεια 16. Είναι, δηλαδή, οδηγίες για τη λήψη αποφάσεων, που συνδέουν τη διαµόρφωση στρατηγικής µε την υλοποίησή της. Οι πολιτικές µιας επιχείρησης εξασφαλίζουν το ότι οι αποφάσεις, που λαµβάνονται σε καθηµερινό επίπεδο, στηρίζουν και συµπλέουν µε το σκοπό, τους επιµέρους στόχους και τις στρατηγικές της Υλοποίηση στρατηγικής Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία κατά την οποία οι στρατηγικές και οι πολιτικές της επιχείρησης γίνονται πράξη, µέσω της 15

28 ανάπτυξης προγραµµάτων, προϋπολογισµών και διαδικασιών 17. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να περιλαµβάνει και αλλαγές στη συνολική κουλτούρα, δοµή και/ή σύστηµα διοίκησης ολόκληρης της επιχείρησης. Αν εξαιρέσει, όµως, κανείς αυτές τις δραστικές αλλαγές, η υλοποίηση της στρατηγικής γίνεται συνήθως από τα µεσαία και κατώτερα στελέχη, αλλά αναθεωρείται από την ανώτερη διοίκηση. Α) το πρόγραµµα είναι µια δήλωση των ενεργειών ή των βηµάτων, που απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου και µπορεί να αφορά στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης, στην αλλαγή της εσωτερικής κουλτούρας ή στην έναρξη µιας νέας ερευνητικής προσπάθειας. Β) ο προϋπολογισµός, που χρησιµοποιείται για σχεδιασµό και έλεγχο, είναι µια δήλωση του προγράµµατος της επιχείρησης σε χρηµατικούς όρους και απαριθµεί το λεπτοµερές κόστος κάθε προγράµµατος. Γ) οι διαδικασίες είναι ένα σύστηµα διαδοχικών βηµάτων ή τεχνικών, που περιγράφουν µε λεπτοµέρεια πως θα γίνει µια συγκεκριµένη εργασία. Με το σύστηµα αυτό καταγράφονται οι διάφορες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα προγράµµατα της επιχείρησης. 16

29 1.2.4 Αξιολόγηση και έλεγχος Η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι µια διαδικασία κατά την οποία καταγράφεται η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών της επιχείρησης και παρακολουθούνται η πρόοδος των ενεργειών και η επίδοση της επιχείρησης έτσι ώστε να συγκριθούν τα πραγµατικά µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα 18. Τα στελέχη κάθε επιπέδου κάνουν χρήση των εξαγόµενων από τη διαδικασία αυτή πληροφοριών για να λάβουν τις κατάλληλες διορθωτικές αποφάσεις και να επιλύσουν τυχόν προβλήµατα. Παρόλο που η αξιολόγηση και ο έλεγχος είναι τα τελευταία κύρια στοιχεία του στρατηγικού µάνατζµεντ, εντούτοις µπορούν να αποκαλύψουν αδυναµίες σε προηγούµενα στρατηγικά σχέδια και κατά συνέπεια να προκαλέσουν την επανέναρξη της όλης διαδικασίας. 17

30 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J. B., Ghoshal S., The Strategy Process Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education International, 2003, p Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy Text and Cases 6 th edition, Financial Times Prentice Hall, 2002, p Coulter M., Strategic Management in Action 2 nd edition, Prentice Hall, 2002, p David F. D., Strategic Management Concepts & Cases 9 th edition, Prentice Hall, 2003, p Wheelen T. L., Hunger J. D., Strategic Management and Business Policy 9 th edition, Pearson Prentice Hall, 2004, p Gluck F. W., Kaufman S. P., Walleck A. S., The Four Phases of Strategic Management, Journal of Business Strategy, 1982, p Andersen T. J., Strategic Planning, Autonomous Actions and Corporate Performance, Long Range Planning, April 2000, p ; Zajac E. J., Kraatz M. S., Bresser R. F., Modeling the Dynamics of Strategic Fit: A Normative Approach to Strategic Change, Strategic Management Journal, April 2000, p Wilson I., Strategic Planning Isn t Dead It Changed, Long Range Planning, August 1994, p Callahan C. V., Pasternack B. A., Corporate Strategy in the Digital Age, Strategy & Business, Issue 15 (2 nd quarter 1999), p

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) Διπλωματική Εργασία Διαμόρφωση Στρατηγικής Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Συμβολή του Θεσμού της Διικτύωσης των Επιιχειιρήσεων ((Cllusterr)) στην Επιιβίίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ξενοδοχειακή επιχείρηση και ανάλυση των κυριότερων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 2: Βήμα 1 Ανάλυση Υφιστάμενης Εταιρικής Κατάστασης Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 10: Συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 11: Στρατηγική στην πράξη Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα