ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011"

Transcript

1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικ. Έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης». Στην Τρίπολη σήμερα, 20 ην Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν. 3852/2010, ύστερα από την / πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος 2. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 1. Καλτεζιώτης Πέτρος 3. Κατσίρης Ιωάννης 2. Κοσκινάς Δημήτριος 4. Κάρλος Γεώργιος 3. Τσιαμούλος Νικόλαος 5. Κουκάκης Σταύρος 6. Τζιούμης Κωνσταντίνος 7. Βόσνος Δημήτριος (Αν και νόμιμα κλήθηκαν) Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά μέλη της Οικ. Επιτροπής: α) ο κ. Καλτεζιώτης Πέτρος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το νόμιμο αναπληρωτή του κ. Κουκάκη Σταύρο που είχε νόμιμα κληθεί, β) ο κ. Κοσκινάς Δημήτριος και ο κ. Τσιαμούλος Νικόλαος των οποίων δεν προσήλθαν οι αναπληρωτές των αν και νόμιμα κλήθηκαν. Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αγγελική Κυριαζοπούλου για την τήρηση των πρακτικών.

2 Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, εισηγούμενος το 17 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών αυτής την από εισήγηση του γραφείου κίνησης του Δήμου Τρίπολης, η οποία αναφέρεται στην έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του Δήμου Τρίπολης και τη διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικ. Έτους 2011 για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο γνώρισε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη την ανάγκη έγκρισης των λειτουργικών δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Α) Εγκρίνει τις παρακάτω αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Τρίπολης και τη διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικ. Έτους 2011 για την πληρωμή, συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης, ως κατωτέρω: 1. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σετ σινεμπλόκ σουστών εμπρός, τεσσάρων [4] ζυγκιών σουστών, για την επισκευή του ΚΗΟ 9876 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 460,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 2. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] παρμπρίζ εμπρός, ενός [1] λάστιχου παρμπρίζ, για την επισκευή του ΚΗΙ 7628 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 329,33 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 3. Δαπάνη προμήθειας μιας [1] μπαταρίας 100ΑΗ, για την επισκευή του ΚΗΙ 7577 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 153,75 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας μιας [1] φυσούνας Δ.Ε., για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 184,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] μοτέρ καλοριφέρ, ενός [1] καθρέπτη, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 369,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σταυρού κεντρικού άξονα, για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 55,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ελαστικού σωλήνα με ρακόρ, δυο [2] κυαθίων, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 135,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων. 8. Δαπάνη προμήθειας δυο [2] φυσούνων Δ.Ε. δισκοφρένων, για την επισκευή του ΚΗΙ 7605 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 442,80 σε βάρος της υπό Κ.Α

3 9. Δαπάνη προμήθειας μιας [1] αντλίας, για την επισκευή του Πλυστικού μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 861,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ρουλεμάν αναβατορίου, μιας [1] τσιμούχας, ενός [1] φίλτρου πετρελαίου, ενός [1] φίλτρου λαδιού, ενός [1] φίλτρου υδραυλικού, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 355,47 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 11. Δαπάνη προμήθειας δυο [2] κεντρικών βουρτσών Φ660mm μήκους 1280mm νάιλον με πλαστική βάση, μιας [1] βούρτσας πλαϊνής Φ600 mm [νάιλον σύρμα] σε ξύλινη βάση, μιας [1] βούρτσας μπροστινής Φ820mm [νάιλον -σύρμα] σε ξύλο, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 1537,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] φίλτρου αέρος, ενός[1] φίλτρου λαδιού, για την επισκευή του ΚΗΟ 9883 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 34,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας τεσσάρων [4] ελαστικών 205R 16, για την επισκευή του ΚΗO 9883 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 601,47 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας λαμαρινών, για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 369,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] κρυστάλλου, δυο [2] ακρόμπαρων, δυο [2] φανών, τεσσάρων [4] περικοχλίων, δυο [2] βάσεων, τεσσάρων [4] μπουλονιών, μιας [1] ηλεκτρονικής αντλίας πετρελαίου, μιας [1] γωνίας υδραυλικής, δυο [2] δοχ. λαδιού Τ46, δύο [2] φίλτρων άέρος, δεκατεσσάρων [14] λιτ. λαδιού JCB, ενός [1] δοχ λαδιού super plus, ενός [1] φίλτρου πετρελαίου, ενός [1] φίλτρου λαδιού, σωλήνων πετρελαίου, ενός [1] δοχ. super plus πίσω διαφορικού, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 1959,39 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας λαδιών, ενός [1] φίλτρου λαδιού, ενός [1] φίλτρου αιρκοντίσιον, μιας [1] ροδέλας τάπας, ενός [1] καθαριστικού τζαμιών, για την επισκευή του ΚΗΙ 7628 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 69,85 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ελαστικού σωλήνα με ρακόρ, για την επισκευή του ΚΗΙ 7605 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 95,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] χειροκίνητου γρασαδόρου 12 κιλ., πέντε [5] κιλ. γράσου, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 155,59 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 19. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σετ λασπωτήρων, για την επισκευή του ΚΗΙ 7631 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 19,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] κρυστάλλων πίσω φανών, για την επισκευή του ΤΡΒ 8835 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 30,00 σε βάρος της υπό Κ.Α

4 21. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] τζαμιού, μιας [1] τσιμούχας, ενός [1] φάρου, τριών [3] φαναριών, ενός [1] βαρελακίου 12ν, οκτώ [8] λαμπών, ενός [1] καθρέπτη, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 328,41 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 22. Δαπάνη προμήθειας επτά [7] λιτ. λαδιού, τεσσάρων [4] μπουζί, ενός [1] ιμάντα δυναμό, ενός [1] ιμάντα χρονισμού, ενός [1] ιμάντα Υ/Τ, ενός [1] τεντωτήρα, ενός [1] τεντωτήρα αντίβαρων, ενός [1] φίλτρου αέρος, ενός [1] φίλτρου βενζίνης, ενός [1] φίλτρου λαδιού, ενός [1] φίλτρου α/c, ενός [1] αντιψυκτικού, ενός [1] υγρού φρένων, μιας [1] ροδέλας, ενός[1] καθαριστικού παρμπρίζ, τεσσάρων [4] λαμπών, βαλβολίνες για την επισκευή του ΚΗΙ 7560 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 383,42 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους 23. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] μηχανισμού χειριστηρίου, ενός[1] ελαστικού σωλήνα με ρακόρ, για την επισκευή του ΚΗΟ 9909 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 248,46 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 24. Δαπάνη προμήθειας ενός[1] σετ συμπλέκτη, ενός [1] ρουλεμάν βολάν, τεσσάρων [4] μπουζί, ενός[1] φίλτρου βενζίνης, ενός [1] φίλτρου αέρος, ενός[1] φίλτρου λαδιού, δυο [2] ιμάντων, επτά [7] κιλ. Λαδιού, για την επισκευή του ΚΗΟ 9881 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 607,25 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] φαναριών, μιας [1] βαλβίδας, τεσσάρων [4] λαμπών, ενός [1] ρελέ 12ν, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 184,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας τριών [3] δοντιών κουβά, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 66,42 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] φίλτρων πετρελαίου αέρος, για την επισκευή του ΤΡΒ 8835 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 46,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] ιμάντων, ενός [1] γκαζιού, ενός [1] κολάρου νερού, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 159,90 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 29. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] μπαλάκι, για την επισκευή του ΤΡΒ 9223 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 45,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 30. Δαπάνη προμήθειας δυο [2] μπαταριών 12ν 140ΑΗ, ενός [1] αυτομάτου, μιας[1] πλακέτας για την επισκευή του ΚΗΟ 9909 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 455,10 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 31. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] φίλτρου βενζίνης, ενός[1] φίλτρου λαδιού, ενός [1] σετ συμπλέκτη, δυο [2] κιλ. βαλβολίνης, τεσσάρων [4] μπουζί, πέντε [5] κιλ. λάδι δυο [2] ιμάντων, για την επισκευή του ΚΗΙ 7554 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 492,00 σε βάρος της υπό Κ.Α

5 32. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ελαστικού , για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 290,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 33. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σετ ζαμφόρ, για την επισκευή του ΚΗΟ 9876 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 88,56 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] φάρων 24ν,ενός [1] διακόπτη χειριστηρίου, τριών [3] λαμπών, για την επισκευή του ΚΗΙ 7632 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 100,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 35. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ρουλεμάν τροχού, μιας[1] τσιμούχας τροχού, δυο [2] κιλ. βαλβολίνης, για την επισκευή του ΚΗΟ 9883 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 98,40 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 36. Δαπάνη προμήθειας δυο [2] ελαστικών 16 χ9 χ28, δυο [2] ελαστικών 12,00 χ 12,5 χ 18, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 2000,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 37. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σπιράλ εξατμίσεως, μιας [1] σωλήνας εξατμίσεως για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 86,10 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων 38. Δαπάνη προμήθειας μιας [2] φλάντζας με εσωτ. καρέ, ενός [1] σταυρού κεντρικού, ενός [1] κεντρικού για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 539,48 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] χειριστηρίου, για την επισκευή του ΚΗΟ 9909 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 165,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] φίλτρου πετρελαίου, ενός [1] φίλτρου νεροπαγίδας για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 73,80 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 41. Δαπάνη προμήθειας τεσσάρων [4] ελαστικών 285/70/19,5 για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 1320,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] ρουλεμάν, ενός[1] δίσκου, ενός [1] πλατό, δυο [2] αμορτισέρ εμπρός, δυο [2] αμορτισέρ πίσω, για την επισκευή του ΚΗΙ 7560 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 557,05 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] κρυστάλλου πόρτας, μιας [1] βάσης καθρέπτη, ενός [1] φίλτρου υδραυλικού, ενός [1] φίλτρου νεροπαγίδας ενός [1] φίλτρου τρασμίσιον, ενός [1] φίλτρου λαδιού, ενός [1] φίλτρου αέρος εξωτ. Ενός [1] φίλτρου αέρος εσωτ, μιας [1] τάπας πετρελαίου, ενός [1] δοχείου τρασμίσιον, ενός [1] δοχ. διαφορικού πίσω, ενός [1] θερμοστάτη μιας [1] φλάντζας, ενός [1] καπακιού, για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 1168,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] σινεμπλόκ σούστας εμπρός ρουλεμάν, ενός[1] σετ λάστιχων ζαμφόρ εμπρός & πίσω, για την επισκευή του ΚΗΙ 7565

6 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 282,90 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] προβολέα, ενός[1] διακόπτη φώτων, ενός [1] ρελέ, ενός [1] φάρου, τριών [3] λαμπών Η3 24ν για την επισκευή του ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 190,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δέκα [10] λαμαρινών 5χιλ. για την επισκευή του ΚΗΟ 9876 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 553,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] αεροθαλάμων 470χ25 για την επισκευή του ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 130,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας τριών [3] καθαριστήρων, για την επισκευή του ΚΗΙ 7560 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 40,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας ενός [1] φαναριού, για την επισκευή του ΚΗΙ 7577 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 45,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη προμήθειας δυο [2] βάσεις καθρεπτών, ενός [1]σετ καθαριστήρων, μιας [1] φλάντζας, μιας [1] παντόφλας γκαζιού, για την επισκευή του ΚΗΟ 9807 μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 135,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 51. Δαπάνη προμήθειας ενός [1] γραναζιού καρέ μέσα- έξω, για την επισκευή του ΚΗΟ 9876 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 270,60 σε βάρος της υπό Κ.Α Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνουν με απόφαση του κ. Δήμαρχου σύμφωνα με την υπ αριθ /1993 Υπουργική Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Β. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 209, την παράγραφο 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 28/80 ως εξής : 1. Δαπάνη εργασίας επισκευής καθίσματος-αλλαγής αμορτισέρ & ζήτα καθίσματος, για το ΚΗΙ 7605 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 220,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής εξαγωγής & επανατοποθέτησης καθισμάτωνμοκέτας- ταπετσαρίας-βαφής ουρανού- καπό- φιλέτου πόρτας, τοποθετήσεως καθρέπτη, αντικατάσταση παρμπρίζ-λάστιχου, για το ΚΗΙ 7628 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 1143,90 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής φρένων εξαγωγής & αλλαγής φυσούνας για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 61,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας εξαγωγής & αντ/σης μοτέρ καλοριφέρ-αλλαγής καθρέπτη για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 123,00 σε βάρος της υπό Κ.Α

7 5. Δαπάνη εργασίας επισκευής πλάκας & ζυγκίων εμπρόσθιου άξονα, για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 30,75 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής δυο [2] ελαστικών για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 200,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής φρένων, εξαγωγής & αλλαγής φυσούνων πίσω τροχών-ρύθμιση φρένων & δισκοφρένων, για το ΚΗΙ 7605 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 123,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7581 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 10,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 9. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΟ 9894 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 10,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 10. Δαπάνη εργασίας επισκευής αντλίας για το Πλυστικό μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 246,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής μίζας για το ΚΗΟ 9894 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 49,20 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 12. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 20,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 13. Δαπάνη εργασίας επισκευής φρένων & σωληνώσεων για το ΚΗΟ 9876 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 61,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής αλλαγής ρουλεμάν άνω αναβατορίου λαδιών φίλτρων-σέρβις ευθυγραμμίσεως, για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 430,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΟ 9858 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 10,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 16. Δαπάνη εργασίας σέρβις, εξαγωγής & επισκευής πόρτας, αλλαγής ακρόμπαρων-φανών, αντλίας πετρελαίου, γωνίας υδραυλικού, λαδιών φίλτρων, μπουλονιών, εξαγωγής τροχών &επισκευή μπουκάλας για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 492,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας σέρβις, για το ΚΗΙ 7628 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 55,35 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 18. Δαπάνη εργασίας επισκευής καρμπυρατέρ, για το ΚΗΙ 7576 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 100,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 19. Δαπάνη εργασίας σέρβις, έλεγχος λαδιών, βαλβολινων, φώτων, για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 307,50 σε βάρος της υπό Κ.Α

8 20. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 100,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 21. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7560 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 10,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 22. Δαπάνη εργασίας σέρβις, για το ΚΗΙ 7560 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 275,03 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 23. Δαπάνη εργασίας γενικού ελέγχου, αλλαγής σετ συμπλέκτη, ρουλεμάν βολάν, μπουζί, φίλτρων λαδιού- βενζίνης- αέρος, ιμάντες, ρύθμιση φρένων, για το ΚΗΟ 9881 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 344,40 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας αλλαγής σαρώθρων, γκαζιού, κολάρου για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 233,70 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 20,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 26. Δαπάνη εργασίας επισκευής κολλήματος τύμπανου βαρέλας, για το ΚΗΟ 9876 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 307,50 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας αλλαγής μπαλακίου για το ΤΡΒ 9223 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 38,13 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 28. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7565 αυτ/του και διάθεση συνολικού ποσού 15,01 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 29. Δαπάνη εργασίας επισκευής αριστερής κλειδαριάς, αντ/σης μπροστινού δεξιού μεντεσέ πόρτας, αλλαγή γρύλου τζαμιού, για το ΚΗΙ 7576 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 270,60 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 30. Δαπάνη εργασίας γενικού ελέγχου αλλαγής σετ συμπλέκτη λαδιών, φίλτρων λαδιού, βενζίνης βαλβολινών, ιμάντων για το ΚΗΙ 7554 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 369,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 31. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΤΡΒ 9223 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 10,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 32. Δαπάνη εργασίας επισκευής εξαγωγής επανατοποθέτησης ζαμφόρ, επισκευής καθίσματος οδηγού, για το ΚΗΟ 9876 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 159,90 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 33. Δαπάνη εργασίας γενικού ελέγχου φώτων, αντ/ση φάρων λαμπών - διακόπτη χειριστηρίου επισκευής καλωδιώσεων πίσω αισθητήρων ασφαλείας, για το ΚΗΙ 7632 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 123,00 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας αλλαγής ρουλεμάν, τσιμούχας τροχού εμπρός δεξιάαλλαγή βαλβολίνων για το ΚΗΟ 9883 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού

9 123,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων 35. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 30,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 36. Δαπάνη εργασίας επισκευής ευθυγραμμίσεως ελέγχου -ρυθμίσεως, επισκευής δεξιού άκρου για το ΚΗΟ 9914 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 147,60 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του 37. Δαπάνη εργασίας επισκευής δύο [2] ελαστικών για το ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 184,50 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 38. Δαπάνη εργασίας τοποθετήσεως εξατμίσεως για το ΜΕ μηχ/τος και διάθεση συνολικού ποσού 61,50 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 39. Δαπάνη εργασίας επισκευής εξαγωγής κεντρικής πλάκας αντλίας βαρέλας- αντ/ση κεντρικού, κεντρικού σταυρού, φλάντζας με εσωτ. καρέ και επανατοποθέτηση για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 98,40 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων. 40. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7631 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 25,01 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 41. Δαπάνη εργασίας επισκευής δυναμό για το ΚΗΟ 9858 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 166,05 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 42. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 30,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 43. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 20,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 44. Δαπάνη εργασίας αλλαγής μαρκουτσιού-λαδιών υδραυλικού για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 86,10 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 45. Δαπάνη εργασίας επισκευής αναβατορίου-εξαγωγής & καθαρισμού ψυγείου- αλλαγής σκουπών, για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 369,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων 46. Δαπάνη εργασίας αλλαγής δίσκου, πλατό, ρουλεμάν,-τοποθετήσεως δυο [2] αμορτισέρ εμπρός & δυο [2] αμορτισέρ πίσω για το ΚΗΙ 7560 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 282,90 σε βάρος της υπό Κ.Α Δαπάνη εργασίας γενικού σέρβις-αλλαγής λαδιών φίλτρων υδραυλικού, βάση καθρέπτη, θερμοστάτη, βαλβίδων, έλεγχος και ρύθμιση μπέκ για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 615,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 48. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελαστικού για το ΚΗΟ 9858 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 20,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης

10 49. Δαπάνη εργασίας αντ/σης διακόπτη-προβολέα, μετατροπή καλωδίων για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 100,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 50. Δαπάνη εργασίας επισκευής κάδου για το ΚΗΟ 9876 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 307,50 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 51. Δαπάνη εργασίας επισκευής δύο [2] ελαστικών για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 60,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 52. Δαπάνη εργασίας επισκευής δύο [2] ελαστικών εκτός καταστήματος για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 140,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 53. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελέγχου ρυθμίσεως φρένων & χειρόφρενου για το ΚΗΟ 9807 μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 73,80 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 54. Δαπάνη εργασίας επισκευής δύο [2] ελαστικών εκτός καταστήματος για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 150,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 55. Δαπάνη εργασίας κωλυμάτων λαμαρινών για το ΜΕ μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 246,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης 56. Δαπάνη εργασίας αντ/σης σινεμπλόκ σούστας εμπρός λάστιχων ζαμφόρ εμπρός και πίσω για το ΚΗΙ 7565 αυτ/το και διάθεση συνολικού ποσού 369,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων 57. Δαπάνη εργασίας επισκευής ελέγχου μπροστινού συστήματος, φρένων αλλαγή βάσης καθρέπτη, δεξιού & αριστερού παντόφλας γκαζιού, αλλαγής φλάντζας βαλβίδων για το ΚΗΟ 9807 μηχ/μα και διάθεση συνολικού ποσού 150,00 σε βάρος της υπό Κ.Α γραμμένης πίστωσης του σκέλους των εξόδων. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 204 /2011 Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 2. Κατσίρης Ιωάννης 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Κουκάκης Σταύρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 5. Τζιούμης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 6. Βόσνος Δημήτριος

11

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2013 ΘΕΜΑ: 69 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 305. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 305. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22986 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 305 Περίληψη Απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2- ΑΠΟΦΑΣΗ 115/ ΘΕΜΑ: 38 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αρ.Πρωτ. 5403 Ημερομηνία:20/02/2014 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 22 Περίληψη Απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμ. Απόφ. 347/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Η παρούσα µελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς και των µηχανικών µερών τους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός και

Διαβάστε περισσότερα