ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΗ ΕΤΠΕΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 Τμιμα Ανάλυςθσ, Τεκμθρίωςθσ και Αξιοποίθςθσ Δεδομζνων Δ/νςθ Εργαςιακϊν Σχζςεων - Κεντρικι Υπθρεςία - Σ.ΕΡ.Ε. 1

2 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θ ζβδομθ ζκκεςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου «ΑΡΣΕΜΙ» αποτυπϊνει τθ δράςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ, ςε όλθ τθ χϊρα για το διάςτθμα 15 επτεμβρίου Απριλίου 2014 και παράλλθλα εμπεριζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ κοινισ ελεγκτικισ δράςθσ του ΣΕΡΕ και τθσ ΕΥΡΕΑ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αναςφάλιςτθσ εργαςίασ από ζωσ Τα εν λόγω ςτοιχεία αντλοφνται από τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ και τθσ ΕΥΡΕΑ, καταχωροφνται ςε ειδικι βάςθ δεδομζνων, όπου γίνεται θ επεξεργαςία και ανάλυςθ τουσ από το Τμιμα Ανάλυςθσ, Τεκμθρίωςθσ και Αξιοποίθςθσ Δεδομζνων τθσ Δ/νςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Σ.ΕΡ.Ε. και παρουςιάηονται αναλυτικά και ςε μθνιαία βάςθ, ςτο ειδικό τεφχοσ «ΑΡΣΕΜΙ» που περιλαμβάνει όλο το επιχειρθςιακό ςχζδιο δράςθσ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, για τθν καταπολζμθςθ τθσ αναςφάλιςτθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΗ ΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 27397/122/ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΕΩ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 Ζνασ εκ των βαςικϊν μοχλϊν τθσ παραοικονομίασ είναι θ αδιλωτθ εργαςία, θ οποία αποτελεί ςκόπελο ςτθν προοπτικι ανάπτυξθσ τθσ κάκε χϊρασ. Θ χϊρα μασ παρουςιάηει διαχρονικά, μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζνα από τα υψθλότερα επίπεδα παραοικονομίασ και αδιλωτθσ εργαςίασ. Θ ζκταςθ του φαινομζνου αυτοφ ζχει δυςμενείσ και πολυεπίπεδεσ επιπτϊςεισ κακϊσ υποβακμίηει- πρϊτα και κφρια - τα δικαιϊματα και τθν προςταςία των ίδιων των εργαηομζνων, αποδυναμϊνει τα δθμόςια ζςοδα και τθ χρθματοδοτικι επάρκεια του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, νοκεφει τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων και υπονομεφει καίρια τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Με αφορμι τθν ζναρξθ ιςχφοσ από 15 επτεμβρίου 2013, τθσ Υ.Α Υπ. Αρικμ /122/ (ΦΕΚ 2062/Β / 23 Αυγοφςτου 2013), που προβλζπει αυςτθροποίθςθ των προςτίμων και με ςκοπό τθν δραςτικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ αδιλωτθσ και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ, θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, αποφάςιςε τθν εφαρμογι ενόσ επιχειρθςιακοφ πλαιςίου δράςθσ, με τθν ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικϊν φορζων του Υπουργείου (ΣΕΡΕ και ΕΥΡΕΑ) και τθν υλοποίθςθ εςτιαςμζνων ελζγχων ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 2

3 ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΔΡΑΗ.ΕΠ.Ε. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται από μικτά κλιμάκια Επικεωρθτϊν Εργαςιακϊν Σχζςεων και Επικεωρθτϊν Αςφάλειασ & Υγείασ τθσ Εργαςίασ του Σ.ΕΡ.Ε. και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ με τθν ςυνδρομι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου Αςφάλιςθσ (ΕΥΡΕΑ) του ΛΚΑ. Θ πλειοψθφία των ελζγχων είναι κυρίωσ δειγματολθπτικοί ςε όλουσ τουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αλλά και ςτοχευμζνοι ςε κλάδουσ που με βάςθ όλεσ τισ μζχρι ςιμερα ενδείξεισ παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά αναςφάλιςτθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ, ιτοι: Επιςιτιςτικά επαγγζλματα, Κομμωτιρια, Πρατιρια Βενηίνθσ, Συνεργεία Αυτοκινιτων, Λιανικό εμπόριο, Κακαριότθτα, Καταςκευζσ, Φιλοξενία, Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ κλπ. Ππωσ φαίνεται και ςτον Πίνακα Ι, ςτο διάςτθμα 15 επτεμβρίου 2013 ζωσ 30 Απριλίου 2014, διενεργικθκαν ςτα πλαίςια του ειδικοφ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου «Άρτεμισ» ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δειγματολθπτικισ διαδικαςίασ 998 επιχειριςεισ, βρζκθκαν να απαςχολοφν αδιλωτουσ εργαηόμενουσ (ποςοςτό 7,80%). Σε ςφνολο εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ που διενεργικθκαν ζλεγχοι, εντοπίςτθκαν αδιλωτοι εργαηόμενοι (ποςοςτό 1,85%), ενϊ τα πρόςτιμα που επιβλικθκαν, αποκλειςτικά για τθν αδιλωτθ εργαςία ανζρχονται ςτο ποςό των Οι υψθλζσ αυτζσ κυρϊςεισ επιβλικθκαν άμεςα, επιτόπια και κατά «δζςμια αρμοδιότθτα» του ελεγκτι, κακϊσ θ αδιλωτθ εργαςία αντιμετωπίηεται πλζον, και με τθν υποςτιριξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, ωσ ευκζωσ αποδεικνυόμενθ παράβαςθ, ενϊ τα πρόςτιμα ζχουν αυςτθροποιθκεί και ανζρχονται ςτο 18πλάςιο του κατϊτατου μιςκοφ δθλαδι ευρϊ ανά αδιλωτο εργαηόμενο. ΠΙΝΑΚΑ Ι Αρικμόσ Ελεγχκειςϊν Επιχειριςεων Αρικμόσ Επιχειριςεων με Αδιλωτουσ Εργαηόμενουσ Ροςοςτό % Ραραβατικϊν Επιχειριςεων Αρικμόσ Εργαηομζνων Αρικμόσ Αδιλωτων Εργαηομζνων Ροςοςτό % Αδιλωτων Εργαηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εργαηομζνων Ροςά Ρροςτίμων ςε ( ) , , Στον Πίνακα ΙΙ παρουςιάηονται τα αντίςτοιχα ςτοιχεία ελζγχων ανά γεωγραφικι περιφζρεια τθσ χϊρασ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ & ΚΑΚΘΣ Αρικμόσ Ελεγχκειςϊν Επιχειριςεων Αρικμόσ Επιχειριςεων με Αδιλωτουσ Εργαηόμενουσ Ροςοςτό % Ραραβατικϊν Επιχειριςεων Αρικμόσ Εργαηομζνων Αρικμόσ Αδιλωτων Εργαηομζνων Ροςοςτό % Αδιλωτων Εργαηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εργαηομζνων Ροςά Ρροςτίμων ςε ( ) , , ΑΤΤΛΚΘΣ , , ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , , ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , , ΘΡΕΛΟΥ , , ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ , , ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ , , ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , , ΚΘΤΘΣ , , ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , , ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ , , ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , ΤΝΟΛΟ , , Στο Διάγραμμα Ι αποτυπϊνονται ο αρικμόσ ελζγχων για αδιλωτθ εργαςία, ο ςυνολικόσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ που ελζγχκθκαν και ο αρικμόσ αδιλωτων εργαηομζνων ανά Ρεριφζρεια κατά το διάςτθμα 15/9/ /4/2014. Στο Διάγραμμα ΙΙ, αποτυπϊνονται το ποςοςτό % επιχειριςεων που απαςχολοφςαν αδιλωτουσ εργαηόμενουσ, το ποςοςτό % αδιλωτων εργαηομζνων επί του ςυνόλου των εργαηομζνων που ελζγχκθκαν και τα ποςά επιβλθκζντων προςτίμων για αδιλωτθ εργαςία, ανά Ρεριφζρεια κατά το διάςτθμα 15/9/ /4/

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ - ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΔΗΛΩΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (15/9/ /4/2014) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ & ΚΑΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΘΤΘΣ 402 ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ ΑΛΚΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΛΚΜΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 478 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ ΠΟΟΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΠΟΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΣΩΝ ΠΡΟΣΙΜΩΝ Ε ( ) (15/9/ /4/2014) ,55% 10,75% ,92% 5,41% 5,50% 5,11% 8,86% 8,30% 6,82% 5,97% 7,27% 8,37% ,67% ,16% 2,71% 2,55% 2,51% ,59% ,07% 1,56% 1,17% 1,00% 1,64% 1,77% ,17% ,83% ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ & ΚΑΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΘΤΘΣ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΡΑΑΒΑΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΕΡΛ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΕΡΛ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΡΟΣΑ ΡΟΣΤΛΜΩΝ ΣΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 5

6 ΑΔΗΛΩΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΣΩΝ ΠΡΟΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (15/9/ /4/2014) Κεντρικι Μακεδονία Ανατολικι Μακεδονία & Κράκθ Δυτικι Μακεδονία Ιπειροσ Κεςςαλία Βόρειο Αιγαίο Λόνια Νθςιά Δυτικι Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Ρελοπόννθςοσ Νότιο Αιγαίο Αττικι Κριτθ ΧΑΤΘΣ : ΑΔΘΛΩΤΟΛ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ ΚΑΛ ΡΟΣΑ ΕΡΛΒΛΘΚΕΝΤΩΝ ΡΟΣΤΛΜΩΝ ΑΝΑ ΡΕΛΦΕΕΛΑ 6

7 Στον Πίνακα ΙΙΙ παρουςιάηονται τα ςτοιχεία ελζγχων από ζωσ ανά περιφερειακι ενότθτα τθσ χϊρασ. ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙI ΑΛΚΜΟΣ ΕΛΕΓΧΚΕΛΣΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΑΛΚΜΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΒΟΥ ,76 ΟΔΟΡΘΣ ,58 ΞΑΝΚΘΣ ,54 ΚΑΒΑΛΑΣ ,77 ΔΑΜΑΣ ,57 ΚΑΣΟΥ ,00 ΣΕΩΝ ,03 ΡΕΛΛΑΣ ,00 ΚΛΛΚΛΣ ,51 ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ,07 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ ,41 ΘΜΑΚΛΑΣ ,17 ΡΛΕΛΑΣ ,48 ΓΕΒΕΝΩΝ ,14 ΚΑΣΤΟΛΑΣ ,57 ΚΟΗΑΝΘΣ ,89 ΦΛΩΛΝΑΣ ,33 ΑΤΑΣ ,38 ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ,69 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ,81 ΡΕΒΕΗΑΣ ,99 ΚΑΔΛΤΣΑΣ ,45 ΛΑΛΣΑΣ ,60 ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ,33 ΣΡΟΑΔΩΝ ,00 ΤΛΚΑΛΩΝ ,60 ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ ,74 ΑΧΑΪΑΣ ,71 ΘΛΕΛΑΣ ,12 ΒΟΛΩΤΛΑΣ ,82 ΕΥΒΟΛΑΣ ,96 ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ ,21 ΦΚΛΩΤΛΔΑΣ ,38 ΦΩΚΛΔΑΣ ,00 ΗΑΚΥΝΚΟΥ ,73 ΛΚΑΚΘΣ ,00 ΚΕΚΥΑΣ ,98 ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ ,00 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,69 ΛΚΑΛΑΣ ,00 ΛΕΣΒΟΥ ,80 7

8 ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΛΘΜΝΟΥ ,00 ΣΑΜΟΥ ,85 ΧΛΟΥ ,59 ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ,25 ΒΟΕΛΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΘΝΩΝ ,85 ΔΥΤΛΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ,49 ΔΥΤΛΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΘΝΩΝ ,43 ΚΕΝΤΛΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΘΝΩΝ ,65 ΝΘΣΩΝ ,06 ΝΟΤΛΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΘΝΩΝ ,82 ΡΕΛΑΛΩΣ ,92 ΑΓΟΛΛΔΑΣ ,07 ΑΚΑΔΛΑΣ ,36 ΚΟΛΝΚΛΑΣ ,77 ΛΑΚΩΝΛΑΣ ,87 ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ,58 ΑΝΔΟΥ ,83 ΚΘΑΣ ,00 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ,00 ΚΑΡΑΚΟΣ ,00 ΚΕΑΣ-ΚΥΚΝΟΥ ,00 ΚΩ ,00 ΜΘΛΟΥ ,00 ΜΥΚΟΝΟΥ ,29 ΝΑΞΟΥ ,00 ΡΑΟΥ ,00 ΟΔΟΥ ,58 ΣΥΟΥ ,53 ΤΘΝΟΥ ,00 ΘΑΚΛΕΛΟΥ ,84 ΛΑΣΛΚΛΟΥ ,30 ΕΚΥΜΝΟΥ ,95 ΧΑΝΛΩΝ ,61 ΤΝΟΛΟ ,85 Στον Πίνακα ΙV παρουςιάηονται αναλυτικά οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςτουσ οποίουσ βρζκθκαν να απαςχολοφνται αδιλωτοι εργαηόμενοι. 8

9 ΠΙΝΑΚΑ ΙV ΚΩΔ. ΚΛΑΔ. ΛΕΚΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΗΛΩΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΟΣΟ % ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Ρολλαπλαςιαςμοσ των φυτων ,39 01 Φυτικθ και ηωικθ παραγωγθ, κθρα και ςυναφεισ δραςτθριοτθτεσ Μικτεσ γεωργοκτθνοτροφικεσ δραςτθριοτθτεσ Υποςτθρικτικεσ δραςτθριοτθτεσ για τθ ηωικθ παραγωγθ , ,50 Δραςτθριοτθτεσ μετα τθ ςυγκομιδθ ,52 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,12 03 Καλαςςια υδατοκαλλιεργεια , Βιομθχανια τροφιμων Λατομεια ςκυρων, αμμοχαλικων και αμμου ,33 Επεξεργαςια και ςυντθρθςθ κρεατοσ ,73 Επεξεργαςια και ςυντθρθςθ ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων ,74 Επεξεργαςια και ςυντθρθςθ πατατων ,50 Ραραγωγθ χυμων φρουτων και λαχανικων Ραραςκευθ διατθρουμενων φρουτων και λαχανικων , ,56 Ελαιοτριβεια ,04 Ραραγωγθ αλλων μθ επεξεργαςμενων ελαιων και λιπων Λειτουργια γαλακτοκομειων και τυροκομια Αρτοποιια, παραγωγθ νωπων ειδων ηαχαροπλαςτικθσ Ραραγωγθ παξιμαδιων και μπιςκοτων, παραγωγθ διατθρουμενων ειδων ηαχαροπλαςτικθσ Ραραγωγθ κακαο, ςοκολατασ και ηαχαρωτων Ραραγωγθ αλλων ειδων διατροφθσ π.δ.κ.α. Ραραγωγθ παραςκευαςμενων ηωοτροφων για ηωα που εκτρεφονται ςε αγροκτθματα , , , , , , ,67 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Καταςκευθ ειδων ενδυςθσ Καταςκευθ ετοιμων κλωςτοχφαντουργικων ειδων, εκτοσ απο ενδυματα Καταςκευθ αλλων εξωτερικων ενδυματων , ,29 Καταςκευθ εςωρουχων ,57 Καταςκευθ αλλων ενδυματων και εξαρτθματων ενδυςθσ ,77 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,41 18 Εκτυπϊςεισ 20 Ραραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων Αλλεσ εκτυπωτικεσ δραςτθριοτθτεσ ,85 Υπθρεςιεσ προεκτυπωςθσ και προεγγραφθσ μεςων Ραραγωγθ ςαπουνιων και απορρυπαντικων, προϊοντων κακαριςμου και ςτιλβωςθσ Ραραγωγθ αρωματων και παραςκευαςματων καλλωπιςμου Ραραγωγθ αλλων χθμικων προϊοντων π.δ.κ.α , , , ,00 9

10 22 23 Ραραγωγθ αλλων μθ μεταλλικων ορυκτων προϊοντων ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,45 Καταςκευθ πλαςτικων ειδων ςυςκευαςιασ ,25 Καταςκευθ επιπεδου γυαλιου ,00 Μορφοποιθςθ και κατεργαςια επιπεδου γυαλιου Καταςκευθ τουβλων, πλακιδιων και λοιπων δομικων προϊοντων απο οπτθ γθ Καταςκευθ δομικων προϊοντων απο ςκυροδεμα , , , Καταςκευθ μεταλλικων προϊοντων, με εξαιρεςθ τα μθχανθματα και τα ειδθ εξοπλιςμου Καταςκευθ ετοιμου ςκυροδεματοσ ,99 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,27 Καταςκευθ μεταλλικων ςκελετων και μερων μεταλλικων ςκελετων Καταςκευθ μεταλλικων πορτων και παρακυρων Καταςκευθ ςωματων και λεβθτων κεντρικθσ κερμανςθσ , , ,13 Μεταλλοτεχνια ,00 Καταςκευθ αλλων μεταλλικων προϊοντων π.δ.κ.α ,81 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,98 Ναυπθγθςθ πλοιων και πλωτων καταςκευων Καταςκευθ επιπλων για γραφεια και καταςτθματα , ,76 Καταςκευθ αλλων επιπλων ,68 Αλλεσ μεταποιθτικεσ δραςτθριοτθτεσ π.δ.κ.α ,85 Επιςκευθ μεταλλικων προϊοντων ,29 Επιςκευθ θλεκτρικου εξοπλιςμου ,00 Επιςκευθ και ςυντθρθςθ πλοιων και ςκαφων ,81 35 Εμποριο θλεκτρικου ρευματοσ ,33 38 Συλλογθ μθ επικινδυνων αποβλθτων ,55 Επεξεργαςια και διακεςθ μθ επικινδυνων αποβλθτων ,63 Αποςυναρμολογθςθ παλαιων ειδων ,15 41 Καταςκευθ κτιριων για κατοικιεσ και μθ ,17 42 Εργα πολιτικου μθχανικου Καταςκευθ δρομων και αυτοκινθτοδρομων Καταςκευθ κοινωφελων εργων τθλεπικοινωνιων Καταςκευθ υδραυλικων και λιμενικων εργων Καταςκευθ αλλων εργων πολιτικου μθχανικου π.δ.κ.α , , , ,41 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,17 Ρροετοιμαςια εργοταξιου ,54 Θλεκτρικεσ εγκαταςταςεισ ,49 Αλλεσ καταςκευαςτικεσ εγκαταςταςεισ ,35 43 Εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ Επιχριςεισ κονιαματων ,29 Ξυλουργικεσ εργαςιεσ ,00 Επενδυςεισ δαπεδων και τοιχων ,00 Αλλεσ καταςκευαςτικεσ εργαςιεσ ολοκλθρωςθσ και τελειωματοσ Αλλεσ εξειδικευμενεσ καταςκευαςτικεσ δραςτθριοτθτεσ π.δ.κ.α , ,72 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,17 10

11 Χονδρικο και λιανικο εμποριο, επιςκευθ μθχανοκινθτων οχθματων και μοτοςυκλετων Χονδρικο εμποριο, εκτοσ απο το εμποριο μθχανοκινθτων οχθματων και μοτοςυκλετων Λιανικο εμποριο, εκτοσ απο το εμποριο μθχανοκινθτων Ρωλθςθ αυτοκινθτων και ελαφρων μθχανοκινθτων οχθματων Συντθρθςθ και επιςκευθ μθχανοκινθτων οχθματων Λιανικο εμποριο μερων και εξαρτθματων μθχανοκινθτων οχθματων , , ,56 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,98 Εμπορικοι αντιπροςωποι που μεςολαβουν ςτθν πωλθςθ γεωργικων πρωτων υλων, ηωντων ηωων, κλωςτοχφαντουργικων πρωτων υλων και θμιτελων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροςωποι που μεςολαβουν ςτθν πωλθςθ καυςιμων, μεταλλευματων, μεταλλων και βιομθχανικων χθμικων προϊοντων Εμπορικοι αντιπροςωποι που μεςολαβουν ςτθν πωλθςθ ξυλειασ και οικοδομικων υλικων Εμπορικοι αντιπροςωποι που μεςολαβουν ςτθν πωλθςθ κλωςτοχφαντουργικων προϊοντων, ενδυματων, γουναρικων, υποδθματων και δερματινων προϊοντων Χονδρικο εμποριο ςιτθρων, ςπορων και ηωοτροφων Χονδρικο εμποριο λουλουδιων και φυτων Χονδρικο εμποριο φρουτων και λαχανικων Χονδρικο εμποριο γαλακτοκομικων προϊοντων, αβγων και βρωςιμων ελαιων και λιπων , , , , , , , ,06 Χονδρικο εμποριο ποτων ,00 Χονδρικο εμποριο ηαχαρθσ, ςοκολατασ και ειδων ηαχαροπλαςτικθσ Χονδρικο εμποριο ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων , ,08 Χονδρικο εμποριο αλλων τροφιμων ,00 Μθ ειδικευμενο χονδρικο εμποριο τροφιμων, ποτων και καπνου Χονδρικο εμποριο κλωςτοχφαντουργικων προϊοντων Χονδρικο εμποριο αρωματων και καλλυντικων Χονδρικο εμποριο φαρμακευτικων προϊοντων Χονδρικο εμποριο γραφικθσ υλθσ και χαρτικων ειδων, βιβλιων, περιοδικων και εφθμεριδων Χονδρικο εμποριο γεωργικων μθχανθματων, εξοπλιςμου και προμθκειων Χονδρικο εμποριο αλλων μθχανθματων και εξοπλιςμου Χονδρικο εμποριο ςτερεων, υγρων και αεριων καυςιμων και ςυναφων προϊοντων Χονδρικο εμποριο μεταλλων και μεταλλευματων Χονδρικο εμποριο ξυλειασ, οικοδομικων υλικων και ειδων υγιεινθσ Χονδρικο εμποριο απορριμματων και υπολειμματων , , , , , , , , , , ,75 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,67 Καταςτθματα γενικων λιανικων πωλθςεων και υπεραγορεσ (super market), ςτα οποια υπεριςχυουν τα τροφιμα, τα ποτα θ ο καπνοσ ,23 11

12 οχθματων και μοτοςυκλετων Ραντοπωλεια ,93 Αλλο λιανικο εμποριο ςε μθ ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο φρουτων και λαχανικων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο κρεατοσ και προϊοντων κρεατοσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ψαριων, καρκινοειδων και μαλακιων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ψωμιου, αρτοςκευαςματων και λοιπων ειδων αρτοποιιασ και ηαχαροπλαςτικθσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ποτων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο προϊοντων καπνου ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο αλλων τροφιμων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο καυςιμων κινθςθσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο θλεκτρονικων υπολογιςτων, περιφερειακων μοναδων υπολογιςτων και λογιςμικου ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο τθλεπικοινωνιακου εξοπλιςμου ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο κλωςτοχφαντουργικων προϊοντων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ςιδθρικων, χρωματων και τηαμιων ςε ειδικευμενα καταςτθματα , , , , , , , , , , , , ,80 Λιανικο εμποριο θλεκτρικων οικιακων ςυςκευων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο επιπλων, φωτιςτικων και αλλων ειδων οικιακθσ χρθςθσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο εφθμεριδων και γραφικθσ υλθσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ακλθτικου εξοπλιςμου ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο παιχνιδιων κακε ειδουσ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο ενδυματων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο υποδθματων και δερματινων ειδων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Φαρμακευτικα ειδθ ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο καλλυντικων και ειδων καλλωπιςμου ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο λουλουδιων, φυτων, ςπορων και λιπαςματων ςε ειδικευμενα καταςτθματα (ανκοπωλεια) Λιανικο εμποριο ηωων ςυντροφιασ και ςχετικων ηωοτροφων ςε ειδικευμενα καταςτθματα (pet shop) Λιανικο εμποριο ρολογιων και κοςμθματων ςε ειδικευμενα καταςτθματα , , , , , , , , , , , ,41 Λιανικο εμποριο φωτογραφικων ειδων ,19 Λιανικο εμποριο αναμνθςτικων ειδων και ειδων λαϊκθσ τεχνθσ ,52 12

13 49 Οδικζσ Μεταφορζσ 50 Ρλωτεσ μεταφορεσ Λιανικο εμποριο λοιπων καινουργιων ειδων ςε ειδικευμενα καταςτθματα Λιανικο εμποριο τροφιμων, ποτων και καπνου ςε υπαικριουσ παγκουσ και αγορεσ Λιανικο εμποριο αλλων ειδων ςε υπαικριουσ παγκουσ και αγορεσ , , ,33 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 Υπεραςτικεσ ςιδθροδρομικεσ μεταφορεσ επιβατων Αςτικεσ και προαςτιακεσ χερςαιεσ μεταφορεσ επιβατων , ,73 Εκμεταλλευςθ ταξι ,67 Οδικεσ μεταφορεσ εμπορευματων ,01 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,66 Καλαςςιεσ και ακτοπλοϊκεσ μεταφορεσ εμπορευματων Εςωτερικεσ πλωτεσ μεταφορεσ εμπορευματων , ,26 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,34 51 Αεροπορικεσ μεταφορεσ επιβατων , Ταχυδρομικεσ και ταχυμεταφορικεσ δραςτθριοτθτεσ 55 Καταλυματα Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων εςτιαςθσ 61 Τθλεπικοινωνιεσ 62 Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμ Δραςτθριοτθτεσ ςυναφεισ με τισ χερςαιεσ μεταφορεσ ,88 Διακινθςθ φορτιων ,33 Ταχυδρομικεσ δραςτθριοτθτεσ ςτο πλαιςιο τθσ υποχρεωςθσ παροχθσ κακολικθσ υπθρεςιασ Αλλεσ ταχυδρομικεσ και ταχυμεταφορικεσ δραςτθριοτθτεσ , ,37 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,14 Ξενοδοχεια, μοτελ και παρομοια καταλυματα με εςτιατοριο Ξενοδοχεια, μοτελ και παρομοια καταλυματα χωρισ εςτιατοριο , ,14 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50 Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων εςτιατοριων ,03 Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων ηαχαροπλαςτειων Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων κινθτων μοναδων εςτιαςθσ (καντινεσ) Δραςτθριοτθτεσ μοναδων εςτιαςθσ για φαγθτο αμεςθσ καταναλωςθσ και παρομοιεσ υπθρεςιεσ Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων τροφοδοςιασ για εκδθλωςεισ , , , ,35 Αλλεσ υπθρεςιεσ εςτιαςθσ ,25 Μπαρ και καφε-μπαρ ,82 Καφενεια (περιλαμβανονται και οι καφετεριεσ) Νυχτερινα κεντρα και αλλα κεντρα διαςκεδαςεωσ , ,33 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,33 Δραςτθριοτθτεσ προβολθσ κινθματογραφικων ταινιων ,41 αδιοφωνικεσ εκπομπεσ ,43 Τθλεοπτικοσ προγραμματιςμοσ και τθλεοπτικεσ εκπομπεσ Ενςυρματεσ τθλεπικοινωνιακεσ δραςτθριοτθτεσ , ,00 Αλλεσ τθλεπικοινωνιακεσ δραςτθριοτθτεσ ,33 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50 Δραςτθριοτθτεσ προγραμματιςμου θλεκτρονικων ςυςτθματων ,44 13

14 64 θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ ςυμβοφλων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ Δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα ςυνταξιοδοτικά ταμεία Δραςτθριοτθτεσ παροχθσ ςυμβουλων ςχετικα με τουσ θλεκτρονικουσ υπολογιςτεσ ,26 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,33 Δραςτθριοτθτεσ εταιρειων χαρτοφυλακιου ,33 Χρθματοδοτικθ μιςκωςθ (leasing) ,33 Αλλεσ πιςτωτικεσ δραςτθριοτθτεσ ,33 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,05 65 Αςφαλειεσ ηωθσ , Διαχειριςθ χρθματαγορων ,00 Δραςτθριοτθτεσ αςφαλιςτικων πρακτορων και μεςιτων Δραςτθριοτθτεσ λογιςτικθσ, τθρθςθσ βιβλιων και λογιςτικου ελεγχου παροχθ φορολογικων ςυμβουλων Δραςτθριοτθτεσ παροχθσ επιχειρθματικων ςυμβουλων και αλλων ςυμβουλων διαχειριςθσ , , ,68 71 Τεχνικεσ δοκιμεσ και αναλυςεισ , Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ Διαφθμιςτικα γραφεια ,32 Ερευνα αγορασ και δθμοςκοπθςεισ ,00 Δραςτθριοτθτεσ ειδικευμενου ςχεδιου ,35 Αλλεσ επαγγελματικεσ, επιςτθμονικεσ και τεχνικεσ δραςτθριοτθτεσ π.δ.κ.α , Δραςτθριότθτεσ παροχισ προςταςίασ και ζρευνασ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,10 Ενοικιαςθ και εκμιςκωςθ αυτοκινθτων και ελαφρων μθχανοκινθτων οχθματων Ενοικιαςθ και εκμιςκωςθ ειδων αναψυχθσ και ακλθτικων ειδων Δραςτθριοτθτεσ ταξιδιωτικων πρακτορειων Δραςτθριοτθτεσ γραφειων οργανωμενων ταξιδιων Δραςτθριοτθτεσ παροχθσ ιδιωτικθσ προςταςιασ Δραςτθριοτθτεσ υπθρεςιων ςυςτθματων προςταςιασ , , , , , ,78 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,59 81 Γενικοσ κακαριςμοσ κτιριων ,58 82 Αναπαραγωγθ φωτοτυπιων, προετοιμαςια εγγραφων και αλλεσ ειδικευμενεσ δραςτθριοτθτεσ γραμματειακθσ υποςτθριξθσ ,11 Δραςτθριοτθτεσ τθλεφωνικων κεντρων ,22 Δραςτθριοτθτεσ ςυςκευαςιασ ,67 Αλλεσ δραςτθριοτθτεσ παροχθσ υπθρεςιων προσ τισ επιχειρθςεισ π.δ.κ.α ,86 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , Εκπαιδευςθ Γενικεσ δραςτθριοτθτεσ δθμοςιασ διοικθςθσ ,15 Ρροςχολικθ εκπαιδευςθ ,70 Ρρωτοβακμια εκπαιδευςθ ,20 14

15 Δραςτθριοτθτεσ ανκρωπινθσ υγειασ Δραςτθριότθτεσ βοικειασ κατ' οίκον Γενικθ δευτεροβακμια εκπαιδευςθ ,45 Μεταδευτεροβακμια μθ τριτοβακμια εκπαιδευςθ ,00 Φροντιςτθρια ξενων γλωςςων ,90 Φροντιςτθρια για μακθτεσ και ςπουδαςτεσ Λοιπεσ ςχολεσ και κεντρα εκπαιδευςθσ π.δ.κ.α. Εκπαιδευτικεσ υποςτθρικτικεσ δραςτθριοτθτεσ , , ,00 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,09 Νοςοκομειακεσ δραςτθριοτθτεσ ,29 Δραςτθριοτθτεσ αςκθςθσ ειδικων ιατρικων επαγγελματων Δραςτθριοτθτεσ αςκθςθσ οδοντιατρικων επαγγελματων Αλλεσ δραςτθριοτθτεσ ανκρωπινθσ υγειασ , , ,48 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,53 Δραςτθριοτθτεσ αποκλειςτικου (-θσ) νοςοκομου κατϋ οικον Δραςτθριοτθτεσ αποκλειςτικου (-θσ) νοςοκομου κατϋ οικον για θλικιωμενουσ και ατομα με αναπθρια , ,64 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,73 Δραςτθριοτθτεσ βρεφονθπιακων και παιδικων ςτακμων Υποςτθρικτικεσ δραςτθριοτθτεσ για τισ τεχνεσ του κεαματοσ , ,86 92 Τυχερα παιχνιδια και ςτοιχθματα , Ακλθτικεσ δραςτθριοτθτεσ και δραςτθριοτθτεσ διαςκεδαςθσ και ψυχαγωγιασ Αλλεσ δραςτθριοτθτεσ παροχθσ προςωπικων υπθρεςιων Εκμεταλλευςθ ακλθτικων εγκαταςταςεων ,24 Δραςτθριοτθτεσ ακλθτικων ομιλων ,58 Εγκαταςταςεισ γυμναςτικθσ ,22 Αλλεσ ακλθτικεσ δραςτθριοτθτεσ ,00 Δραςτθριοτθτεσ παρκων αναψυχθσ και αλλων κεματικων παρκων Αλλεσ δραςτθριοτθτεσ διαςκεδαςθσ και ψυχαγωγιασ , ,69 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,24 Δραςτθριοτθτεσ επιχειρθματικων και εργοδοτικων οργανωςεων Ρλυςιμο και (ςτεγνο) κακαριςμα κλωςτοχφαντουργικων και γουνινων προϊοντων Δραςτθριοτθτεσ κομμωτθριων, κουρειων και κεντρων αιςκθτικθσ Δραςτθριοτθτεσ γραφειων κθδειων και ςυναφεισ δραςτθριοτθτεσ Δραςτθριοτθτεσ ςχετικεσ με τθ φυςικθ ευεξια Αλλεσ δραςτθριοτθτεσ παροχθσ προςωπικων υπθρεςιων π.δ.κ.α , , , , , ,67 ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,23 ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,35 15

16 Στον Πίνακα V, καταγράφονται τα ποςοςτά αδιλωτθσ εργαςίασ ανά φφλο, ενϊ ςτον Πίνακα VI, καταγράφονται τα ποςοςτά αδιλωτθσ εργαςίασ, αλλοδαπϊν και θμεδαπϊν εργαηομζνων. ΠΙΝΑΚΑ V ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΑΝΔΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ ΑΔΘΛΩΤΟΛ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ (ΑΝΔΕΣ) ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ (ΑΝΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΔΩΝ) ΓΥΝΑΛΚΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΕΣ ΑΔΘΛΩΤΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΕΣ (ΓΥΝΑΛΚΕΣ) ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ (ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΛΚΩΝ) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ & ΚΑΚΘΣ , ,21 ΑΤΤΛΚΘΣ , ,41 ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , ,35 ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ,29 ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , ,56 ΘΡΕΛΟΥ , ,06 ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ , ,33 ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ , ,72 ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , ,76 ΚΘΤΘΣ , ,36 ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , ,67 ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ , ,07 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ,27 ΤΝΟΛΟ , ,79 ΠΙΝΑΚΑ VΙ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΜΕΔΑΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΘΜΕΔΑΡΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΘΜΕΔΑΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΜΕΔΑΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΔΘΛΩΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝ. & ΚΑΚΘΣ , ,14 ΑΤΤΛΚΘΣ , ,94 ΒΟΕΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , ,75 ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ,62 ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , ,22 ΘΡΕΛΟΥ , ,98 ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ , ,52 ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ , ,90 ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ , ,35 ΚΘΤΘΣ , ,18 ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ , ,98 ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ , ,32 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ,59 ΤΝΟΛΟ , ,65 16

17 Ππωσ φαίνεται ςτον Πίνακα V από τουσ ςυνολικά εργαηόμενουσ που απαςχολοφνταν αδιλωτοι ςτισ επιχειριςεισ που ελζγχκθκαν, οι άνδρεσ καταλαμβάνουν ποςοςτό 55,94%, ενϊ οι γυναίκεσ 44,06%. Το μερίδιο των αδιλωτων ανδρϊν εργαηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των ανδρϊν εργαηομζνων αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 1,90%, ενϊ το αντίςτοιχο μερίδιο των αδιλωτων γυναικϊν εργαηομζνων, καταλαμβάνει ποςοςτό 1,79%. Ππωσ προκφπτει από τον Πίνακα VI, από τουσ εργαηόμενουσ που απαςχολοφνταν ςυνολικά ςτισ επιχειριςεισ που ελζγχκθκαν οι είναι θμεδαποί, (ποςοςτό 90,22%), ενϊ οι αλλοδαποί (ποςοςτό 9,78%). Το ποςοςτό των αδιλωτων θμεδαπϊν εργαηομζνων, ςε ςχζςθ με το ςφνολο των θμεδαπϊν εργαηομζνων είναι 1,55%, ενϊ αντίςτοιχα το ποςοςτό των αδιλωτων αλλοδαπϊν εργαηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των αλλοδαπϊν εργαηομζνων είναι 4,65%. Οι αδιλωτοι θμεδαποί εργαηόμενοι ςτο ςφνολο των αδιλωτων εργαηομζνων αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 75,45%, ενϊ οι αδιλωτοι αλλοδαποί εργαηόμενοι αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 24,55%. 17

18 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΕΤΠΕΑ KAI ΣΟΤ ΕΠΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 Οι ζλεγχοι που διενεργοφνται από μικτά κλιμάκια αποτελοφμενα από υπαλλιλουσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Ελζγχου Αςφάλιςθσ ΕΤΠΕΑ του Ι.Κ.Α. και όπου απαιτείται ςε ςυνεργαςία με το.επ.ε. είναι ςτοχευμζνοι ςτουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που με βάςθ όλεσ τισ μζχρι ςιμερα ενδείξεισ παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά αναςφάλιςτθσ εργαςίασ, ιτοι: Επιςιτιςτικά επαγγζλματα (εςτιατόρια-ταβζρνεσ, αίκουςεσ δεξιώςεων, μεηεδοπωλεία, καφετζριεσ μπαρ, κζντρα διαςκζδαςθσ), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομθχανικζσ ηώνεσ, Κομμωτιρια, Πρατιρια Βενηίνθσ, Συνεργεία Αυτοκινιτων, Μεταφορικζσ Επιχειριςεισ, Λιανικό εμπόριο, Κακαριότθτα, Καταςκευζσ, Φιλοξενία, Υπθρεςίεσ αςφαλείασ (Security), Επιχειριςεισ Φαςόν. Ππωσ φαίνεται και ςτον αναλυτικό Ρίνακα VII, κατά τον μινα Απρίλιο του 2014 διενεργικθκαν ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ. των ανωτζρω κλάδων. Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ που ζγιναν ζλεγχοι είναι και ο αρικμόσ των αναςφάλιςτων εργαηομζνων που προκφπτει είναι 1.010, ποςοςτό 21,65%. Από τουσ 1.010, οι 540 είναι αλλοδαποί, που αντιπροςωπεφουν το 37,79% ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό των αλλοδαπϊν εργαηομζνων, ο οποίοσ ανζρχεται ςτουσ για τισ επιχειριςεισ που πραγματοποιικθκαν οι ζλεγχοι. Οι θμεδαποί αναςφάλιςτοι και μθ καταχωρθμζνοι ςτα ειδικά βιβλία νεοπροςλαμβανόμενου προςωπικοφ είναι 470, ποςοςτό 14,52% των ςυνολικά θμεδαπϊν εργαηόμενων ςτισ επιχειριςεισ που ελζγχκθκαν. Κα πρζπει ωςτόςο να ςθμειϊςουμε (βλ. Διάγραμμα ΛΛΛ) ότι ενϊ το ποςοςτό αναςφάλιςτθσ εργαςίασ ςτουσ κλάδουσ υψθλισ παραβατικότθτασ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2013 κυμαινόταν ςε πάρα πολφ υψθλά επίπεδα, τον Φεβρουάριο του 2013 ζφταςε μάλιςτα το 40,5%, από τον Λοφνιο του 2013 και μζχρι ςιμερα με τθν υποςτιριξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ«εργανη» και τθν εκπόνθςθ ειδικϊν ςχεδίων δράςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εντατικοποίθςθ των ελζγχων παρουςιάηεται ςτακερά μειωμζνο, με αποτζλεςμα το μινα Δεκζμβριο 2013 να φτάνει ςτο 18,95%, τον Ιανουάριο του 2014 ςτο 24,76%, τον Φεβρουάριο ςτο 21,86% τον Μάρτιο ςτο 23,61% και τον Απρίλιο του ίδιου ζτουσ ςτο 21,65%. Σθμαντικό βζβαια ρόλο ζχει παίξει και θ αυςτθροποίθςθ των προςτίμων για τθν αδιλωτθ εργαςία που από 15 επτεμβρίου 2013 φτάνουν τα ευρϊ ανά αδιλωτο εργαηόμενο. Στον Ρίνακα VII, αναφζρονται επίςθσ το ποςοςτό των επιχειριςεων που απαςχολοφςαν αναςφάλιςτουσ εργαηόμενουσ και καταγράφονται ςτο 32,32% κακϊσ και τα πρόςτιμα που επιβλικθκαν, αποκλειςτικά για τθν αναςφάλιςτθ εργαςία και ανζρχονται ςτισ , χωρίσ ωςτόςο να περιλαμβάνονται τα πρόςτιμα για παραβάςεισ τθσ Εργατικισ νομοκεςίασ. 18

19 ΑΛΛΟΔΑΡΟΛ ΘΜΕΔΑΡΟΛ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΟΛ ΘΜΕΔΑΡΟΛ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ VII 2014 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΑΝΑΦΑΛΙΣ Ο ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΟΟΣΟ % ΠΑΡΑΒΑΣΙ ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩ Ν ΕΓΑΗΟΜΕΝ ΩΝ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΘΜΕΔΑΡΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝ ΩΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΩΝ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑ Ν ΚΑΣΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ ΜΙΘΩΣΟΙ ΣΟ ΕΙΔ. ΒΙΒΛΙΟ ΑΚΑΣΑΧΩΡΗΣΟΙ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΜΙΘΩΣΟΙ ΣΟ ΕΙΔ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛΙ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠ ΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠ ΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛΙ ΣΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩ Ν Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩ Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΩΝ ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛΙ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠ ΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΝΑΦΑΛΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛ ΙΣΩΝ ΗΜΕΔΑΠ ΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΝΑΦΑΛ ΙΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜ ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛ ΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΕΡΛΒΛΘΚΕΝ ΤΩΝ ΡΟΣΤΛΜΩΝ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΥΡΕΑ ΡΟΣΑ ΡΟΣΤΜΩΝ ΣΕ ( ) ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ , ,14 20,12 39,70 60,30 24, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ , ,77 17,04 44,48 55,52 21, ΜΑΡΣΙΟ , ,03 17,38 46,62 53,38 23, ΑΠΡΙΛΙΟ , ,79 14,52 53,47 46,53 21, Α' ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 2014 Α' ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ , ,27 17,43 45,48 54,52 22, ,20 34,37 38,23 61,77 39, ΔΙΑΦΟΡΑ ,93-16,94 7,25-7,25-16,

20 Στο Διάγραμμα ΙΙI, αποτυπϊνεται θ διακφμανςθ ανά μινα για το ζτοσ 2013 και το Α τετράμθνο του ζτουσ 2014 του ποςοςτοφ αναςφάλιςτθσ εργαςίασ, όπωσ προζκυψε από τουσ ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ ςτουσ κλάδουσ υψθλισ παραβατικότθτασ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΩΝ ΕΣΩΝ ,00 40,00 35,00 40,47% 39,04% 39,18% 38,50% 38,68% 35,01% 34,07% 30,00 25,00 27,21% 26,30% 21,39% 20,57% 24,76% 21,86% 23,61% 20,00 15,00 10,00 5,00 18,95% 21,65% 0,00 ΛΑΝΟΥΑΛΟΣ ΦΕΒΟΥΑΛΟΣ ΜΑΤΛΟΣ ΑΡΛΛΛΟΣ ΜΑΪΟΣ ΛΟΥΝΛΟΣ ΛΟΥΛΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ ΟΚΤΩΒΛΟΣ ΝΟΕΜΒΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ ΛΑΝΟΥΑΛΟΣ 2014 ΦΕΒΟΥΑΛΟΣ 2014 ΜΑΤΛΟΣ 2014 ΑΡΛΛΛΟΣ 2014 ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑΣΦΑΛΛΣΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ Στο Διάγραμμα ΙV, αποτυπϊνεται το ποςοςτό αναςφάλιςτθσ εργαςίασ θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν εργαηομζνων, ςε ςχζςθ με το ςφνολο των αλλοδαπϊν & θμεδαπϊν εργαηομζνων, για τον Απρίλιο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙV ΠΟΟΣΟ % ΑΝΑΦΑΛΙΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 37,79% 14,52% ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ 20

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2013 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

XΡΗΜΑ. Εξι στους δέκα κάτω από το αφορολόγητο 1.741$ ΑΡΓΟ +3,95% S&P 500 (ΕΒ.) 1,279$ ΧΡΥΣΟΣ +2,10% ΕΥΡΩ. Εξυπνο

XΡΗΜΑ. Εξι στους δέκα κάτω από το αφορολόγητο 1.741$ ΑΡΓΟ +3,95% S&P 500 (ΕΒ.) 1,279$ ΧΡΥΣΟΣ +2,10% ΕΥΡΩ. Εξυπνο Εξυπνο XΡΗΜΑ Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) Στις 693,49 µονάδες ο Γ.. +7,22% Στοιχεία µε κλείσιµο Παρασκευής 17.30. ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Με ζηµιές το 68% των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 Π.2.2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 Π.2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα