Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Συγγραφείς: Αδριανός Ρετάλης, ηµήτρης Παρώνης, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχος Εισαγωγή ορυφορικά δεδοµένα MODIS Επίγειες µετρήσεις αερολυµάτων Χρονοσειρές συγκέντρωσης PM 10, AOD για τους 4 σταθµούς µέτρησης Κλιµατολογική ανάλυση χαρτών οπτικού πάχους αερολυµάτων Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1. ΣΤΟΧΟΣ Η διαχρονική στατιστική µελέτη των επιπέδων αεροσωµατιδιακής ρύπανσης µε συνδυασµό επίγειων µετρήσεων και δορυφορικών δεδοµένων για την περιοχή της Κύπρου. Πιο συγκεκριµένα, η αποτύπωση της κατανοµής των αερολυµάτων και ο προσδιορισµός των συσχετισµών µεταξύ των επίγειων µετρήσεων PM 10 και των τιµών οπτικού πάχους αερολυµάτων (Aerosol Optical Depth-AOD) από δορυφορικές δεδοµένα MODIS για διάφορους τύπους επίγειων περιοχών/σταθµών (υποβάθρου, αστικός, βιοµηχανικός). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα αποτελεί µια σηµαντική κατεύθυνση στον τοµέα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης διεθνώς. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην εφαρµογή µεθόδων για την ανίχνευση και παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται τόσο από ανθρωπογενείς πηγές (π.χ. βιοµηχανική δραστηριότητα, κίνηση των οχηµάτων στα µεγάλα αστικά κέντρα) όσο και στη ρύπανση φυσικής προέλευσης. Η τελευταία είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε περιοχές της ΝΑ Μεσογείου, όπως είναι η Κύπρος, και αφορά τη µεταφορά σωµατιδίων από την έρηµο Σαχάρα. 3. ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ MODIS Ο αρχικός σχεδιασµός πρόβλεπε την χρησιµοποίηση εικόνων από τους δορυφορικούς δέκτες ΝΟΑΑ/AVHRR, MΕΤΕOSAT/SEVIRI-MVIRI και TERRA/AQUA MODIS. Η χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα των δεκτών αυτών είναι κατάλληλη για τη µελέτη των σχετικών φαινοµένων. Ο συνδυασµός δε εικόνων και από τους τρεις δέκτες ταυτόχρονα, θα εξασφάλιζε καλύτερη συχνότητα κάλυψης (4-5 εικόνες ανά ηµέρα). Στην πορεία υλοποίησης του έργου διαπιστώθηκε ότι η καλύτερη λύση για τις ανάγκες του Έργου ήταν η επιλογή των δορυφορικών δεδοµένων MODIS, που σε αντίθεση µε τους άλλους δορυφορικούς δέκτες, προσφέρουν έτοιµα προϊόντα µε µετρήσεις οπτικού πάχους αερολυµάτων. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε χρονοσειρά εικόνων αρχείου που καλύπτουν χρονική περίοδο τουλάχιστο τριών ετών ( ), διάρκεια που θεωρείται ικανή ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω στατιστικής ανάλυσης. 3

4 Ο δέκτης MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) βρίσκεται εγκατεστηµένος στους δορυφόρους Terra και Aqua. Τα διαθέσιµα δεδοµένα για τους δύο δορυφόρους τηρούνται αντίστοιχα από τον Απρίλιο του 2000 και τον Μάιο του Οι µετρήσεις του οπτικού πάχους πραγµατοποιούνται τόσο πάνω από την επιφάνεια των ωκεανών (Tanré et al., 1997) όσο και πάνω από την ξηρά (Kaufman et al., 1997), µέσω δύο ανεξάρτητων αλγορίθµων. Για την ανάκτηση των αερολυµάτων πάνω από τους ωκεανούς, χρησιµοποιούνται οι µετρούµενες τιµές ακτινοβολίας σε έξι φασµατικές περιοχές ( nm) µε χωρική ανάλυση 500m. Η αναγωγή από τα 500m σε προϊόν µε ανάλυση 10km, επιτρέπει την αυστηρή διαλογή των νεφών, την αποφυγή των κενών µεταξύ των δεδοµένων και την παραγωγή ενός αξιόλογου τελικού προϊόντος. Το οπτικό πάχος αερολύµατος (τ) που τελικά παράγεται έχει ένα σφάλµα της τάξης τ = ±0.03±0.05τ πάνω από ωκεανούς και τ = ±0.05±0.15τ πάνω από ξηρά (Tanré et al., 1997). Όταν µάλιστα στη σύσταση του αερολύµατος κυριαρχεί σκόνη παρατηρείται επιπλέον απόκλιση της τάξης +10%. Για τις ανάγκες του Έργου χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικά δεδοµένα οπτικού πάχους MODIS level-2 (MOD04_L2, Collection 5) µε ανάλυση 10km 10km για τη χρονική περίοδο από τους δορυφόρους TERRA και AQUA. Από τα δεδοµένα αυτά που περιελάµβαναν κατά µέσο όρο µία εικόνα ανά ηµέρα υπολογίστηκαν χωρικές µέσες τιµές για την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου για την περίοδο ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Οι επίγειες µετρήσεις της συγκέντρωσης των αερολυµάτων (PM 10 ) που παρέχονται από τους 4 σταθµούς µέτρησης (Λευκωσία (αστικός-κυκλοφορίας), Λάρνακα (αστικός-κυκλοφορίας), Ζύγι (βιοµηχανικός), Αγ. Μαρίνα (υποβάθρου), βλ. παραδοτέο Έργου Αρ. 1) την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των οποίων έχει το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου, χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα φάση ως αναφορά προκειµένου να συνεκτιµηθεί η διαφορά των επιπέδων ρύπανσης στους 4 διαφορετικούς τύπους σταθµών. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένοι οι 4 σταθµοί. 4

5 Λευκωσία Λάρνακα Ζύγι Αγ. Μαρίνα Εικόνα 1: Θέσεις σταθµών µέτρησης της συγκέντρωσης αερολυµάτων (PM 10 ). 5. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ PM 10, AOD ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Στο Σχήµα 1 και το Σχήµα 2 δίνονται οι χρονοσειρές PM 10 και AOD για την περίοδο για την περιοχή των τεσσάρων σταθµών του επίγειου δικτύου. Το πρώτο διάγραµµα έχει κατασκευασθεί µε βάση τις µέσες ηµερήσιες τιµές των συγκεντρώσεων των αερολυµάτων και στη δεύτερη µε βάση τις χωρικές µέσες τιµές οπτικού βάθους (TERRA, AQUA) που έχουν υπολογισθεί για κάνναβο που περιλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή της Κύπρου. 5

6 Σχήµα 1: Χρονοσειρά µέσων ηµερήσιων τιµών συγκέντρωσης PM 10 για τους τέσσερεις σταθµούς µέτρησης. Από το Σχήµα 1 παρατηρούµε ότι οι τιµές που αντιστοιχούν στον σταθµό µέτρησης Αγ. Μαρίνα (σταθµός υποβάθρου) είναι σηµαντικά µικρότερες καθόλη τη διάρκεια των τριών ετών. Οι σταθµοί Λευκωσίας και Λάρνακας δίνουν παρόµοιες χρονοσειρές χωρίς να υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ τους ενώ ο σταθµός Ζυγίου παρουσιάζει επίσης γενικά υψηλές τιµές. Παρατηρούµε επίσης την ύπαρξη µεγίστων µε τιµές που ξεπερνούν τα 500 µg/m 3 και καταγράφονται από όλους τους σταθµούς και τα οποία σχετίζονται µε το φαινόµενο µεταφοράς σκόνης από την έρηµο Σαχάρα. Στον πίνακα 1 δίνονται οι αντίστοιχες µέσες τιµές καθώς και οι τυπικές αποκλίσεις που προέκυψαν από τις µέσες ηµερήσιες τιµές των τριών ετών. Σταθµός Μέση τιµή Τυπική απόκλιση Μέγιστη τιµή ( ) ( ) ( ) Αγ. Μαρίνα Λευκωσία Λάρνακα Ζύγι Πίνακας 1: Μέση τιµή, τυπική απόκλιση και µέγιστη τιµή συγκέντρωσης PM 10 που υπολογίστηκαν µε βάση τις µέσες ηµερήσιες τιµές για την περίοδο

7 Σχήµα 2: Χρονοσειρά χωρικών µέσων τιµών οπτικού βάθους (TERRA, AQUA) για τους τέσσερεις σταθµούς µέτρησης. Στο Σχήµα 2 παρατηρούµε ότι οι τιµές οπτικού βάθους από τον δέκτη MODIS κυµαίνονται µεταξύ κατά το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου Τα αντίστοιχα µέγιστα που αντιστοιχούν σε επεισόδια µεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα είναι πολύ υψηλά και φτάνουν έως την τιµή 3.2. Οι χρονοσειρές τιµών των δύο δορυφόρων οι οποίες λαµβάνονται µε χρονική διαφορά 2-3 ωρών παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές την ίδια συµπεριφορά (βαθµός συσχέτισης R 2 =0.8). Οι αντίστοιχες µέσες και µέγιστες τιµές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. ορυφόρος Μέση τιµή Τυπική απόκλιση Μέγιστη τιµή AOD (550nm)-TERRA AOD (550nm)-AQUA Πίνακας 2: Μέση και µέγιστη τιµή οπτικού βάθους αερολυµάτων από τον δέκτη MODIS για την περιοχή της Κύπρου. 7

8 Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές του οπτικού βάθους των αερολυµάτων για τους τέσσερις σταθµούς µέτρησης. 0,6 0,5 AOD (550nm) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΖΥΓΙ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Σχήµα 3: Μέσες µηνιαίες τιµές οπτικού βάθους (TERRA, AQUA) της περιόδου για τους τέσσερεις σταθµούς µέτρησης. 6. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Για την κλιµατολογική ανάλυση των τιµών του οπτικού βάθους των αερολυµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι εικόνες του δέκτη MODIS που βρίσκεται εγκατεστηµένος στον δορυφόρο TERRA αφού όπως ήδη αναφέρθηκε, η συσχέτιση των δεδοµένων από τους δορυφόρους TERRA και AQUA είναι υψηλή. Από το σύνολο των διαθέσιµων εικόνων, υπολογίστηκαν οι µέσοι µηνιαίοι χάρτες κατανοµής του οπτικού πάχους των αερολυµάτων για την περίοδο , οι οποίοι παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι. Από κάθε µηνιαίο χάρτη, εξήχθησαν οι χωρικές µέσες, µέγιστες και ελάχιστες τιµές του οπτικού βάθους των αερολυµάτων στο µήκος κύµατος αναφοράς 550nm οι οποίες δίνονται στο Σχήµα. 8

9 Σχήµα 4: Μέσες µηνιαίες τιµές οπτικού βάθους αερολυµάτων TERRA-MODIS για την περιοχή της Κύπρου για την περίοδο Στο Σχήµα παρατηρούµε ότι οι τιµές οπτικού βάθους παρουσιάζουν ένα ισχυρό µέγιστο κατά το µήνα Απρίλιο και ένα δευτερεύον µέγιστο κατά το µήνα Σεπτέµβριο (εµφανές στην καµπύλη των µέσων µεγίστων τιµών). Τα παρατηρούµενα µέγιστα των τιµών οφείλονται στα φαινόµενα µεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα τα οποία έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι. Κατά τους µήνες Ν ΙΦ όλες οι τιµές (µέσες, µέγιστες, ελάχιστες) είναι οι µικρότερες συγκριτικά µε τις τιµές κατά τους υπόλοιπος µήνες τους έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µέσες ελάχιστες τιµές του οπτικού βάθους για την περίοδο αυτή είναι µεγαλύτερες από 0.15 σε αντίθεση µε τη χειµερινή περίοδο που προσεγγίζουν το Τα παραπάνω αποτελέσµατα, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του Παραδοτέου 7, πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου και ειδικότερα του Τελικού Παραδοτέου. 9

10 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kaufman, Y. J., D. Tanré, L. Remer, et al., 1997: Remote Sensing of Tropospheric Aerosol from EOS-MODIS Over the Land Using Dark Targets and Dynamic Aerosol Models, J. Geophys. Res., 102, Tanré, D., Y. J. Kaufman, M. Herman and S. Mattoo, 1997: Remote sensing of aerosol over oceans from EOS-MODIS, J. Geophys. Res, 102,

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11

12 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12

13 ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 13

14 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 14

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 16

Range και Meteorological Optical Range.

Range και Meteorological Optical Range. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Συγγραφείς: Σίλας Μιχαηλίδης, Αδριανός Ρετάλης, ηµήτρης Παρώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΜΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Δίκτυο Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα Αξιολόγηση συγκεντρώσεων Αιωρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας

Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Αθήνας Σερμπής Δημήτρης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μπάμπης Χάρης Συγκοινωνιολόγος M.Sc. Θεοφίλης Γιάννης Συγκοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1- ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2007-1- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής

Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Ν. Σπανίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Μαθηµατικός Γ. Ζοµπανάκης Πολιτικός Μηχανικός Π. Παπαδάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ T.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΤΣΑ ΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑЇΟΣ

Διαβάστε περισσότερα