ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σχεδιασµός και Κατασκευή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση του τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας (εν συντοµία: Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου) ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2003 Το έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2

3 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της από τον ν. 2773/1999 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, ανώτατου ύψους τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ 18% και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σχεδιασµός και Κατασκευή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση του τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας» (εν συντοµία: Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου). O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Aρ. 13/ Π.. 346/1998 και της ενδεικτικής ενηµέρωσης στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αρ 2002/S της ικαίωµα συµµετοχής έχουν: κάθε είδους πρόσωπα, ιδίως εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και κοινοπραξίες (εφεξής ο Σύµβουλος ) οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλλουν τις τελικές και πλήρως δεσµευτικές προσφορές τους για το Σχεδιασµό και Κατασκευή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση του τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας (εν συντοµία: Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου). Η παρούσα διακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το Π.. 346/1998, τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (Π.. 139/2001) και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 και του Π.. 394/1996. Η µελέτη αυτή θα συγχρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, εφόσον ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα. Σύµβουλοι ή Κοινοπραξίες Συµβούλων που επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να διαθέτουν επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το έργο. Το κείµενο της παρούσας διακήρυξης έχει µεταφραστεί και στην Αγγλική. Το ελληνικό κείµενο κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον Ν.2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Aπόφαση της ΡΑΕ, το παρόν έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του έτους

4 2. Το έργο συνίσταται στο σχεδιασµό και την κατασκευή ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την παρακολούθηση των τιµών και των ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του νόµου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων σχετικά µε την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών (Ν.3054/2002, ΦΕΚ Α 230/ ). 3. Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου είναι η συστηµατική παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, o εντοπισµός τυχόν στρεβλώσεων στην λειτουργία της αγοράς, η υποστήριξη του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων Αδειών του Ν.3054/2002 συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και σχετικών θεµάτων, ο εντοπισµός φαινοµένων λαθρεµπορίας και φοροδιαφυγής, η υποστήριξη της δυνατότητας επιβολής ανωτάτων ή ελαχίστων ορίων στις τιµές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην αγορά που προβλέπεται από τον Ν.3054/2002, η διευκόλυνση της σύγκρισης των τιµών της εγχώριας αγοράς µε τις διεθνείς τιµές πετρελαιοειδών αλλά και η υποστήριξη στον εντοπισµό των συνθηκών που ενδεχοµένως συνιστούν κρίσεις εφοδιασµού υγρών καυσίµων µε παρακολούθηση διεθνών δεικτών σχετικά µε τις τιµές και την διαθεσιµότητα πετρελαίου στην διεθνή αγορά. 2. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου Από τον Σύµβουλο απαιτείται να εκπονήσει το σχεδιασµό και την κατασκευή µε το κλειδί στο χέρι «Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση του τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας» (εν συντοµία: Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου). Το Έργο θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η Φάση Α αφορά στον σχεδιασµό ενώ η Φάση Β στην κατασκευή και εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου. Από τον Σύµβουλο απαιτείται να πραγµατοποιήσει κατ ελάχιστον τις παρακάτω Εργασίες: Α. Φάση Α του Έργου 1. Μελέτη του Ν.3054/2002 (ο «Νόµος») περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και κυρίως τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 20 του Νόµου αναφορικά µε την συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε δραστηριότητες στην αγορά πετρελαιοειδών καθώς και την δυνατότητα επιβολής ανωτάτων ή ελαχίστων ορίων τιµών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Μελέτη των διαδικασιών και πρακτικών που το Υπουργείο Ανάπτυξης ακολουθεί για την συλλογή στοιχείων σχετικά µε την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, καθώς και για την υποβολή στατιστικών δελτίων ή άλλων αναφορών προς άλλες εθνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας για τον τοµέα αυτό. 2. Βάσει της παραπάνω µελέτης, υποβολή Έκθεσης στην οποία θα εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα και θα προτείνονται οι κατευθυντήριες γραµµές για τον σχεδιασµό του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου. Στον σχεδιασµό θα 4

5 πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η βελτιστοποίηση των σχετικών ερωτηµατολογίων ώστε να συγκεντρώνεται ο ελάχιστος δυνατός όγκος πληροφοριών µε τρόπο, όµως, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά οι σκοποί του πληροφοριακού συστήµατος, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας, µε τον πλέον αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο. 3. Σχεδιασµός του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικά οι σκοποί αυτού όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 της παρούσας, ο οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: A. Τεχνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την συλλογή στοιχείων για όλους τους τοµείς των πετρελαιοειδών και όλες τις κατηγορίες κατόχων αδειών όπως ορίζονται στο νόµο 3054/2002. Συµπεριλαµβάνονται ο τύπος και το περιεχόµενο των σχετικών ερωτηµατολογίων καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος υποβολής των ερωτηµατολογίων αυτών από τους ασκούντες δραστηριότητα στον τοµέα πετρελαιοειδών και από πρωτογενείς πηγές πληροφορίας, όπως τα τελωνεία της χώρας µε σκοπό τη διασταύρωση των πληροφοριών και τη συµπλήρωσή τους. Επίσης, θα πρέπει να περιλαµβάνεται περιγραφή της διαδικασίας συλλογής στοιχείων διεθνών τιµών αργού πετρελαίου και προϊόντων, στοιχείων παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου και στοιχείων παραγωγικής δυναµικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο όπως δηµοσιεύονται από διεθνείς οργανισµούς και φορείς. Κατά την κατάρτιση των σχετικών ερωτηµατολογίων πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµβατότητα των ζητούµενων στοιχείων µε τα υπάρχοντα δελτία συλλογής στοιχείων που ήδη υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. B. Τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την στατιστική επεξεργασία των συγκεντρωθέντων στοιχείων. Σε αυτές περιλαµβάνονται τουλάχιστον ο έλεγχος της ποιότητας των συγκεντρωθέντων στοιχείων και η διασταύρωση των στοιχείων που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, η κατάρτιση ισοζυγίων σχετικά µε την διακίνηση ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντος, ο υπολογισµός της διακύµανσης των τιµών πετρελαιοειδών προϊόντων εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου και µεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας και η σύγκριση των τιµών αυτών µε αντίστοιχες διεθνείς τιµές καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε το ύψος των αποθεµάτων ασφαλείας και τα ανταλλάγµατα µίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και ανάθεσης σε τρίτους της υποχρέωσης τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας. Γ. Τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τις περιοδικές αναφορές οι οποίες θα καταρτίζονται αυτόµατα από το Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου. Θα πρέπει να καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και η συχνότητα των εν λόγω αναφορών, συµπεριλαµβανοµένων τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και ετήσιων ισοζυγίων των ποσοτήτων πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται ή καταναλώνονται στην ελληνική αγορά, συγκεντρωτικά στοιχεία τιµών ανά κατηγορία πετρελαιοειδών και ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας, καθώς και στοιχείων σχετικών µε το ύψος των αποθεµάτων ασφαλείας, τα ανταλλάγµατα πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους και ανάθεσης της υποχρέωσης τήρησης 5

6 αποθεµάτων ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να προτείνονται τεχνικές για την δηµιουργία αναφορών οριζόµενων από τους χρήστες πέραν αυτών που θα καταρτίζονται αυτόµατα από το Σύστηµα.. Τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατηγοριοποίηση και διαβάθµιση των πληροφοριών. Συµπεριλαµβάνεται η αναγνώριση ρόλων για διαφορετικές οµάδες χρηστών καθώς και η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των επίπεδων ασφάλειας και πρόσβασης σε στοιχεία και αναφορές. Θα πρέπει επίσης να δοθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον έλεγχο πρόσβασης στο σύστηµα από τις διάφορες οµάδες χρηστών. 4. Προετοιµασία τελικής έκθεσης σχεδιασµού του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου και παρουσίαση στη ΡΑΕ. Β. Φάση Β του Έργου 1. Εφαρµογή του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον: Α. Κατασκευή και εγκατάσταση βάσης δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να συµµορφώνεται µε το πρότυπο ASI SQL 92 ενώ µπορεί να χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Oracle RDBMS που διαθέτει η ΡΑΕ. Συµπεριλαµβάνεται η παράδοση πλήρως τεκµηριωµένου του κανονικοποιηµένου σχήµατος της βάσης δεδοµένων στο οποίο µπορεί να περιλαµβάνονται και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, όπως δήλωση χρηστών και επιπέδων πρόσβασης και παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών. Το σύστηµα διαπροσωπίας του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να υλοποιεί µηχανισµούς για την ασφαλή αποθήκευση, ανάκτηση και επεξεργασία των δεδοµένων σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες εξουσιοδοτήσεις. Επίσης, το Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επικοινωνίας/πρόσβασης µέσω ιαδικτύου ακολουθώντας τις τρέχουσες πρακτικές ασφαλείας που ακολουθούνται από τη ΡΑΕ. Το σύστηµα είναι επιθυµητό να χρησιµοποιεί σελιδοποιητές τύπου Internet Explorer και να µην έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό ή λογισµικό από τα συστήµατα των χρηστών. Το παραδοτέο λογισµικό είναι επιθυµητό να λειτουργεί σε περιβάλλον Unix µε αρχιτεκτονική 3-tier και θα πρέπει να παρέχεται σε ανοικτό κώδικα ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση και προσαρµογή του σε οποιεσδήποτε ανάγκες των χρηστών, να εξάγει αναφορές σε µορφή συµβατή µε MS Excel και να συνοδεύεται από πλήρες Εγχειρίδιο Οδηγιών στην ελληνική γλώσσα, τόσο για το λογισµικό όσο και για τη χρήση του Συστήµατος για την πετρελαϊκή πολιτική και εποπτεία Tέλος, η βάση δεδοµένων θα εγκατασταθεί από τον Σύµβουλο τουλάχιστον στην έδρα της ΡΑΕ και ενδεχοµένως στην έδρα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η βάση δεδοµένων πρέπει να είναι 6

7 διαχειρίσιµη και προσβάσιµη τόσο από τη ΡΑΕ όσο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Β. Εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από την ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου. Συµπεριλαµβάνεται η προετοιµασία και παράδοση από τον Σύµβουλο του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Γ. Πιλοτική εφαρµογή (µία φορά) του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου από την ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης υπό την επίβλεψη του Συµβούλου για την συλλογή παρατηρήσεων και τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων κατά την λειτουργία του. 2. ιορθώσεις ή προσαρµογές του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, που θα πραγµατοποιηθούν από τον Σύµβουλο βάσει των παρατηρήσεων από την πιλοτική λειτουργία του. 3. Παροχή από τον Σύµβουλο τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος µετά την οριστική παράδοση του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου. 3. ιάρκεια Η συνολική διάρκεια της Σύµβασης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα δύο (42) εβδοµάδες, εξαιρουµένου του ενός (1) έτους τεχνικής υποστήριξης. Η σύµβαση αρχίζει να εκτελείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 4. Παραδοτέα Κατά την Φάση Α του Έργου ο Σύµβουλος πρέπει να παραδώσει: 1. Την Έκθεση της παραγράφου Α.2 του κεφαλαίου 2 της παρούσας. 2. Ενδιάµεση έκθεση για κάθε ένα από τα εδάφια Α έως και της παραγράφου Α.3 του κεφαλαίου 2 της παρούσας. 3. Την τελική έκθεση σχεδιασµού του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου της παραγράφου Α.4 του κεφαλαίου 2 της παρούσας. 4. Το Πληροφοριακό Σύστηµα Πετρελαίου στις διάφορες εκδόσεις του και την τεκµηρίωσή του. Ο Σύµβουλος υποχρεούται να ολοκληρώσει την Φάση Α του Έργου και να υποβάλλει τα παραδοτέα 1 και 2 ανωτέρω σε περίοδο όχι µεγαλύτερη των οκτώ (8) εβδοµάδων. Το παραδοτέο 3 θα παραδοθεί εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) εβδοµάδων µετά την έγκριση των παραδοτέων 1 και 2. Το παραδοτέο 4 θα παραδοθεί σύµφωνα µε το σηµείο Α της Β Φάσης το αργότερο σε δώδεκα (12) εβδοµάδες και η τελική έκδοσή του σύµφωνα µε το στοιχείο 2 της Β Φάσης σε τέσσερις (4) εβδοµάδες µετά το πέρας της πιλοτικής εφαρµογής (σηµείο Γ της Β Φάσης). Η πιλοτική εφαρµογή αναµένεται να διαρκέσει έως δώδεκα (12) εβδοµάδες. Κατά την Φάση Β του Έργου ο Σύµβουλος πρέπει να πραγµατοποιήσει: 1. Την κατασκευή και εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, παραδίδοντας το κανονικοποιηµένο σχήµα της βάσης δεδοµένων πλήρως τεκµηριωµένο, καθώς και πλήρες Εγχειρίδιο Οδηγιών στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε το εδάφιο Α της παραγράφου Β.1 του κεφαλαίου 2 της παρούσας, σε περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα (12) εβδοµάδων. 7

8 2. Την εκπαίδευση στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου, παραδίδοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε το εδάφιο Β της παραγράφου Β.1 ανωτέρω, σε περίοδο όχι µεγαλύτερη των δύο (2) εβδοµάδων. 3. Την πιλοτική εφαρµογή του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου µε επίβλεψη της λειτουργίας του από τον Σύµβουλο, σύµφωνα µε το εδάφιο Γ της παραγράφου Β.1 ανωτέρω, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των δώδεκα (12) εβδοµάδων. 4. ιορθώσεις ή προσαρµογές του Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου βάσει των παρατηρήσεων που προέκυψαν από την πιλοτική λειτουργία του, σύµφωνα µε την παράγραφο Β.2 ανωτέρω σε περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εβδοµάδων. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει στην Φάση Β του Έργου εφόσον το παραδοτέο της Α Φάσης κριθεί ανεπαρκές. Εντός τεσσάρων (4) εβδοµάδων από την ολοκλήρωση της Φάσης Α η ΡΑΕ θα αποφασίσει την συνέχιση ή µη του Έργου. Οι εκθέσεις και τα κείµενα που θα ετοιµαστούν ως µέρος του Έργου θα υποβάλλονται από το Σύµβουλο σε δύο (2) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή (Microsoft Office 98 ή µεταγενέστερη). Τα παραδοτέα 1 και 2 της Φάσης Α του Έργου µπορούν να παραδοθούν στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Το παραδοτέο 3 της Φάσης Α του Έργου καθώς και το κανονικοποιηµένο σχήµα της βάσης δεδοµένων, το Εγχειρίδιο Οδηγιών και το εκπαιδευτικό υλικό που προβλέπονται στην Φάση Β του Έργου πρέπει να παραδοθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το παραδοτέο 4 θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή και η τεκµηρίωση σε δέκα (10) αντίτυπα σε µορφή κλασέρ µε δυνατότητα αντικατάστασης των σελίδων ανάλογα µε την πρόοδο των εκδόσεων του λογισµικού. Ο Σύµβουλος µπορεί στο πλαίσιο της µεθοδολογίας του να προτείνει και εξειδικεύσει το περιεχόµενο και τη µορφή των Εκθέσεων και των λοιπών κειµένων, χωρίς αυτό να αναιρεί τα οριζόµενα ως ανωτέρω Παραδοτέα. 5. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός της µελέτης αυτής δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ, πλέον ΦΠΑ 18%, όπου προβλέπεται. 6. Αµοιβή Ο Σύµβουλος που θα επιλεγεί θα αµειφθεί ως ακολούθως: 1. 15% της συνολικής αµοιβής µε την υπογραφή της σύµβασης και 15% µε την ολοκλήρωση της Φάσης Α του Έργου. 2. Σε περίπτωση απόφασης της ΡΑΕ για πραγµατοποίηση της Φάσης Β του Έργου, 30% της συνολικής αµοιβής µε την ενεργοποίηση του Συµβούλου, 20% µε την κατασκευή και εγκατάσταση της βάσης δεδοµένων καθώς και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και 20% µετά την πραγµατοποίηση διορθώσεων ή αναπροσαρµογών του Πληροφοριακού Συστήµατος βάσει των παρατηρήσεων από την πιλοτική λειτουργία του και την οριστική παραλαβή του έργου. 8

9 3. Σε διµηνιαία βάση για το κόστος της τεχνικής υποστήριξης διάρκειας ενός έτους. 7. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Οι προσφορές (ένα αντίτυπο) υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier) στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στα γραφεία της ΡΑΕ: 7 Ιουλίου 2003, ώρα 12:00 µ.µ. ενώπιον της Eπιτροπής Προµηθειών της ΡΑΕ. Οι προτάσεις µπορούν να κατατεθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 8. Παραλαβή ιακήρυξης Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει το τεύχος της παρούσας διακήρυξης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα από την διεύθυνση της ΡΑΕ, Πανεπιστηµίου 69 &Αιόλου, Αθήνα, 1 ος όροφος, 10:00 15:00. Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ: 9. Παροχή ιευκρινίσεων Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από τη ΡΑΕ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: µέχρι την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. 10. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Συµβούλου είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών. 11. Φάκελοι Προσφορών 1. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Προσφορά για το Σχεδιασµό και Κατασκευή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθησης του τοµέα Πετρελαιοειδών της Ελλάδας» ή «Proposal for the Design and Construction of an Integrated Information System for the Μonitoring of the Petroleum Products Market in Greece» και το όνοµα του Συµβούλου. 2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 9

10 Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Φάκελος ικαιολογητικών Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι συµµετέχοντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Γενικό Προφίλ Κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα. (1) Συνοδευτική Επιστολή (2) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Όνοµα/ Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη Νοµική Υπόσταση και τον Α.Φ.Μ. του υποψηφίου. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Νοµιµοποιητικά έγγραφα υποψηφίου (π.χ καταστατικό). (5) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. (6) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, απαιτείται έγγραφο σύστασης και σε περίπτωση υποβολής της πρότασης από πρόσωπο που χρησιµοποιεί υπεργολάβους ή συνεργάτες έγγραφη συµφωνία συνεργασίας. Τα δικαιολογητικά των ως άνω στοιχείων (3) έως (5) απαιτούνται µόνο για το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και σε περίπτωση κοινοπραξίας για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. (7) Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας - συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται στο σηµείο 8 κατωτέρω. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της ισχύος του χρόνου της προσφοράς και να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 10

11 Ο επιλεγείς θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 10% του προϋπολογιζόµενου κόστους του έργου για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του. (8) ηλώσεις αναφορικά µε της εµπειρία και υποδοµή του Προσφέροντος, Στοιχεία Εµπειρίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : 1. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 2. Λεπτοµερής περιγραφή της πρότερης εµπειρίας του Συµβούλου, ειδικά συστάσεις για προηγούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών Συµβούλου στο αντικείµενο του παρόντος έργου ιδίως σε θέµατα έρευνας αγοράς, στατιστικής, εξειδίκευσης στον τοµέα του πετρελαίου και εµπειρίας στο σχεδιασµό, ανάλυση, κατασκευή και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων. Κατάλογος εταιρειών (ΝΠ ή ΝΠΙ ) στον οποίο να αναφέρονται παρόµοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων. (9) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για το συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό Τεχνική Προσφορά Το τµήµα τεχνικής προσφοράς διακρίνεται σε δύο µέρη το περιεχόµενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια: 1. Περιεχόµενο πρότασης του προσφέροντος 2. Οµάδα Έργου Περιεχόµενο πρότασης του προσφέροντος (1) Παρουσίαση της κατανόησης του έργου από πλευράς του Συµβούλου και προτεινόµενη γενική µεθοδολογική προσέγγιση. (2) Περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, ανά Εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και των προτεινόµενων προδιαγραφών διαβούλευσης και εκθέσεων Οµάδα Έργου Το µέρος Οµάδα Έργου περιλαµβάνει : 1. Αναλυτική περιγραφή του Οργανωτικού σχήµατος της διοίκησης του έργου, του προτεινόµενου αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος και της οργάνωσης του έργου, περιλαµβανοµένων λεπτοµερειών σχετικά µε την κατανοµή του προσωπικού στις επιµέρους εργασίες µε αναφορά των ανθρωποωρών ανά άτοµο και εργασία. 2. Λεπτοµερή βιογραφικά του προσωπικού που θα εκτελέσει το έργο, µε έµφαση στη σχετική µε τη συµµετοχή τους σε αυτό το έργο εµπειρία. 11

12 3. Κατάλογο του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της οµάδας έργου, προσδιορισµό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήµα 4. Πίνακα µε άλλα έργα στα οποία τα µέλη της οµάδας έργου τυχόν απασχολούνται εφόσον αυτά δηµιουργούν ζήτηµα σύγκρουσης συµφέροντος Οικονοµική Προσφορά Οικονοµική προσφορά για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, µε ξεχωριστή ένδειξη του κόστους ταξιδιών. 12. ιαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται από Επιτροπή Προµηθειών η οποία ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και κατακυρώνει τον διαγωνισµό. Η αποσφράγιση των προσφορών (Φάκελος ικαιολογητικών, µόνο) θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΡΑΕ την ηµεροµηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος. Εάν λείπει κάποιος από τους φακέλους του κεφ. 11 της παρούσας, ο Φάκελος Προσφορών κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον Προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιµέρους Φάκελος. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής Προµηθειών δεν χωρεί ένσταση. Εάν οι ενδιαφερόµενοι δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα ικαστήρια, τότε οι Φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Η Επιτροπή Προµηθειών ανοίγει τους Φακέλους ικαιολογητικών των Προσφορών και κρίνει εάν για κάθε ένα από αυτούς πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος. Στην περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί στον Φάκελο ικαιολογητικών ή είναι ελλιπή, η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τον Προσφέροντα, του οποίου ο Φάκελος ικαιολογητικών είναι ατελής, να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήµατος όχι µεγαλυτέρου των τεσσάρων (4) επιπλέον ωρών τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προµηθειών εισηγείται προς τη ΡΑΕ ως προς το αποδεκτό ή µη των Φακέλων ικαιολογητικών. Η ΡΑΕ αποφασίζει επί του θέµατος. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στον έλεγχο των δηλώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο σηµείο 9 του κεφ , και εισηγείται προς την ΡΑΕ την αποδοχή ή όχι των δηλώσεων αυτών. Η Ρ.Α.Ε. την επόµενη ηµέρα αποφασίζει εάν οι Φάκελοι ικαιολογητικών είναι αποδεκτοί ή µη. Κατά της απόφασης της Ρ.Α.Ε., η οποία κοινοποιείται στους Προσφέροντες, χωρεί ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η ΡΑΕ εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. Οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς που κρίθηκαν µη αποδεκτοί παραµένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και επιστρέφονται στους Προσφέροντες µετά το τέλος της διαδικασίας. Η Επιτροπή Προµηθειών συνεχίζει, µετά από την απόφαση της ΡΑΕ περί της αποδοχής των Φακέλων ικαιολογητικών, µε το άνοιγµα των Τεχνικών Προσφορών. 12

13 Μετά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών καταρτίζεται Πίνακας Βαθµολογίας των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στο άνοιγµα των Οικονοµικών τους Προσφορών. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (Τεχνικής και Οικονοµικής) η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει Πόρισµα και εισηγείται στη ΡΑΕ τον Πίνακα Βαθµολογίας και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή της στους Προσφέροντες, οι οποίοι δύνανται να προβάλλουν ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η ΡΑΕ εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. Μετά την κατάθεση των προσφορών διορθώσεις ή καταθέσεις αντιπροσφορών δεν γίνονται δεκτές. 13. Αξιολόγηση Προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα τεχνικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες σύµφωνα µε του όρους του διαγωνισµού Τεχνική αξιολόγηση Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται µε βαθµολόγηση σε κάθε επιµέρους κριτήριο ως εξής: 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 1-2: όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο 3-4: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο 5: όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Ο συνολικός βαθµός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων των βαθµολογιών σε κάθε κριτήριο µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαµβάνουν βαθµολογία ίση µε µηδέν (0) έστω και σε µία από τις οµάδες κριτηρίων (1 και 2) απορρίπτονται. Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k): ΤΠ k = (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i Χ (Βαθµολογία Κριτηρίου) k,i Όπου k : κατατεθειµένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 13

14 Οι οµάδες κριτηρίων και τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σε παρένθεση δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας σε επίπεδο Οµάδας. Η ανάλυση στα επιµέρους κριτήρια δίδεται πινακοποιηµένη στη συνέχεια. Οµάδα 1: Κριτήριο Μεθοδολογίας και Οργάνωσης του Έργου (συντελεστής Βαρύτητας 50%). Σαφήνεια σχεδιασµού του αντικειµένου και των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου µεθοδολογικής προσέγγισης, χρήση κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξειδικευµένων «εργαλείων» για την εφαρµογή της, αποτελεσµατική µεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης του Έργου, χρονοδιάγραµµα και πακέτα εργασίας. Οµάδα 2: Κριτήριο επάρκειας και προσόντων της προτεινόµενης Οµάδας Έργου του Αναδόχου (συντελεστής βαρύτητας 50%). Επάρκεια και εµπειρία των µόνιµων στελεχών της Οµάδας Έργου και των εξωτερικών συνεργατών (αν υπάρχουν), κατανοµή προσώπων ανά εργασία, σύνθεση, ειδικότητες & εµπειρία µελών Οµάδας Έργου ιδίως σε θέµατα στατιστικής, έρευνας αγοράς, εξειδίκευσης στον τοµέα των πετρελαιοειδών και εµπειρία στον σχεδιασµό, ανάλυση, κατασκευή και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων, συνολική επάρκεια και εµπειρία της Οµάδας Έργου, προτεινόµενο σχήµα οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών Έργου και της Οµάδας Υποστήριξης. 14

15 Βαθµολόγηση Κριτηρίων Οµάδα 1: Κριτήριο Μεθοδολογίας και Οργάνωσης του Έργου Κατανόηση απαιτήσεων του Έργου και ποιότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας Σαφήνεια περιγραφόµενων εργασιών Σαφής περιγραφή των παραδοτέων του έργου Βαθµός συνεργασίας µεταξύ της Οµάδας Έργου και του προσωπικού της ΡΑΕ Οργάνωση του Έργου, χρονοδιάγραµµα και ανάλυση του Έργου σε φάσεις και πακέτα εργασίας Οµάδα 2: Κριτήριο επάρκειας και προσόντων της προτεινόµενης Οµάδας Έργου του Αναδόχου Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εξειδίκευση, εµπειρία και χρόνος στο έργο) Επάρκεια Οµάδας Έργου (ειδικότητες και χρόνος στο έργο) σε σχέση µε την κάλυψη των θεµατικών περιοχών του Έργου. Ποιότητα του προσωπικού της Οµάδας Έργου ως προς τις απαιτήσεις του (εξειδίκευση, εµπειρία και χρόνος στο έργο) Προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του Έργου, προσδιορισµός καθηκόντων και οµάδα υποστήριξης του Έργου Επιµέρους βαθµολογία 40% 20% 10% 20% 10% 10% 30% 50% 10% Βαθµολογία 50% 20% 10% 5% 10% 5% 50% 5% 15% 25% 5% 13.2 Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ταξιδιών και µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Για κάθε Προσφορά ο Συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται ως εξής : ΣΒΟΠ k = (Χαµηλότερη Οικονοµική προσφορά) / (Οικονοµική προσφορά) k το αποτέλεσµα του οποίου πολλαπλασιάζεται επί πέντε (5) Τελική βαθµολογία Προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε το Συνολικό Βαθµό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον µεγαλύτερο Συνολικό Βαθµό Προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθµός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: Συνολικός Βαθµός Προσφοράς: ΣΒ k = (ΤΠ k Χ 0,70 ) + (ΣΒΟΠ k Χ 0,30 ) 15

16 14. Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κρίνει τις προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, τροποποιήσει, ή να αναβάλει το διαγωνισµό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. β. Κατάπτωση µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 16

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ» Αθήνα, 22/12/2006 Η σελίδα αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020

Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ- ΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑ- ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 60680/26-11-2013 Α Α: ΒΛ1ΤΩΛΟ-Ζ89 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 1.2.7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά, 28-7-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ. 38388 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα