ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Π. Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 1

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Π.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Προϋπολογισμός: ,49 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Εισαγωγή 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ανταλλακτικών των Πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά παράρτημα, ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι επιμέρους τιμές, κατά περίπτωση, θα αθροιστούν για την διαμόρφωση της χαμηλότερης τιμής που έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο ενός ή περισσοτέρων των παραρτημάτων ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ανά παράρτημα, ανταλλακτικών (α/α και τεμάχια) όπως αυτά προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι επιμέρους τιμές, κατά περίπτωση, θα αθροιστούν για την διαμόρφωση της χαμηλότερης τιμής που έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης. 2

3 2. Ανταλλακτικά πλωτών μέσων 2.1. Είδη Ανταλλακτικών - Απαιτήσεις Σκοπός της παρούσας είναι η κάλυψη των αναγκών των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για κύριες μηχανές, ηλεκτρομηχανές, βοηθητικά μηχανήματα σκαφών Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά περιγράφονται στο τέλος της τεχνικής προδιαγραφής στα αντίστοιχα παραρτήματα. Θα πρέπει να είναι συμβατά με τους συγκεκριμένους τύπους κύριων μηχανών/μηχανημάτων και να είναι γνήσια ή ισοδύναμου τύπου Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συγκεντρωτικά οι μηχανές / μηχανήματα για τα οποία γίνεται ζήτηση προσφοράς σε ανταλλακτικά με γενική κατηγοριοποίηση των ειδών τους και το αντίστοιχο παράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά τα διάφορα ανταλλακτικά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α Β Γ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MTU 12V 2000 M91 MTU 12V 2000 M90 MAN D240 LΕ 401 και LXE Δ ΦΙΛΤΡΑ Κ/Μ MTU 16V 396 TB94 Ε ΣΤ Ζ ΦΙΛΤΡΑ Κ/Μ ΦΙΛΤΡΑ Κ/Μ ΦΙΛΤΡΑ Κ/Μ MAN D240 LX ΚΑΙ LXE MTU 12V M MTU 12V M ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η Θ Ι ΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ Κ/Μ ΦΙΛΤΡΑ Η/Μ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ZF SDS WATERJET MTU 12V 331 TC1-2 KOHLER 13EFOZ D & ONAN MD KAD (13,5 kw) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, 3

4 2.2. Εγγυήσεις ΥΛΙΚΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΥ (ΨΥΓΕΙΑ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (MECHANICAL SEAL), ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (01) έτος από την παραλαβή τους, που θα καλύπτει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία συμβεί στον εξοπλισμό Για τα υλικά των παραρτημάτων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι που αφορούν αναλώσιμα ανταλλακτικά (Φίλτρα), ως χρόνος εγγύησης ορίζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση, ώρες λειτουργίας τους Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση μεμονωμένης αστοχίας ή βλάβης του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να το επισκευάσει επί τόπου στο σκάφος που έχει τοποθετηθεί ή να χορηγήσει νέο προς αντικατάσταση του ίδιο υλικό στον τόπο παράδοσης των υλικών που έχει οριστεί από την Υπηρεσία για τον παρόντα διαγωνισμό, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες από την ειδοποίησή του, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που η ως άνω αστοχία ή βλάβη προκαλέσει διαπιστωμένα ευρύτερη βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα ή μηχανήματα του σκάφους στο οποίο τοποθετήθηκαν, ο προμηθευτής είναι υπόλογος για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά του επηρεαζόμενου εξοπλισμού του σκάφους στην αρχική του κατάσταση, σε οποιοδήποτε λιμένα και αν βρίσκεται το σκάφος, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων. Σε περίπτωση που στην ευρύτερη περιοχή όπου θα έχει λάβει χώρα η βλάβη δεν υπάρχει λιμένας με τις απαραίτητες υποδομές για την επισκευή του σκάφους, η επισκευή δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια Υπηρεσία, να λάβει χώρα σε λιμένα της προτιμήσεως του προμηθευτή, πλησίον του λιμένα που έλαβε χώρα η βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 4

5 Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του Προμηθευτή στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παραπάνω παράγραφο 2.2.3, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αποκατάστασης της βλάβης με όποια μέσα κριθούν αναγκαία και η σχετική δαπάνη θα καταλογίζεται στον Ανάδοχο Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή αστοχία στο προς προμήθεια υλικό, κατά την διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υλικού θα παρατείνεται για ένα (01) έτος από την ημερομηνία περατώσεως της αντικατάστασης ή της επισκευής του Παράδοση Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΕΒ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Ελευσίνα, Θέση Καλυμπάκι) Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των τριών (03) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Υποχρεώσεις υποψήφιων Ανάδοχων Τα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις γνησιότητας σύμφωνα με την παρ καθώς και οι βεβαιώσεις ισοδυναμίας σύμφωνα με την παρ των ανταλλακτικών, θα προσκομιστούν με την παράδοση, εξαιρουμένων αυτών που δεν αναφέρεται στην παρούσα αριθμός εξαρτήματος (part number) για τα οποία δεν υφίσταται απαίτηση. Για όσα υλικά δεν υφίσταται η παραπάνω απαίτηση απαιτείται με την παράδοση η προσκόμιση εκ μέρους του αναδόχου ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με την παρούσα. 5

6 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να βεβαιώσει στην προσφορά του ότι τα ανταλλακτικά/υλικά που θα παραδώσει είναι καινούργια, μη ανακατασκευασμένα και αμεταχείριστα. Στη ίδια βεβαίωση για τα ισοδύναμου τύπου ανταλλακτικά/υλικά θα πρέπει να βεβαιώσει α) ότι αυτά είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα γνήσια μνημονεύοντας υποχρεωτικά για κάθε ένα ισοδύναμου τύπου ανταλλακτικό/υλικό τον αριθμό εξαρτήματος (part number) του γνησίου ανταλλακτικού/υλικού για το οποίο ισχύει η ισοδυναμία, και β) ότι τα ισοδύναμα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τοποθέτηση στους κινητήρες για τους οποίους προορίζονται χωρίς την απαίτηση τροποποίησης συμβαλλόμενων μερών-εξαρτημάτων των κινητήρων αυτών και δεν θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση στην απόδοσή τους Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει δήλωση της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών ενός (01) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία παραλαβής τους εξαιρουμένων των φίλτρων όπου τηρούνται οι ώρες λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ίση με το 3% της συμβατικής αξίας, η οποία επιστρέφεται μετά το πέρας ενός (01) έτους Το ανταλλακτικό υλικό ή (διαζ.) ομάδα ανταλλακτικών, στην περίπτωση που είναι γνήσια, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό/ βεβαίωση γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρίας των μηχανών μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, όσον αφορά στην ποιότητα και τη χρήση για την όποια προορίζονται. Το εν λόγω πιστοποιητικό / βεβαίωση θα προσκομιστεί με την παράδοση των ανταλλακτικών Για όσα προμηθευόμενα υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, ο Ανάδοχος με την παράδοσή τους, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή των ανταλλακτικών/αναλωσίμων στην οποία θα βεβαιώνει: α) την ισοδυναμία με το αντίστοιχο γνήσιο ανταλλακτικό σε ότι αφορά την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται β) την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ανταλλακτικού με χρόνο ζωής αντίστοιχο των γνήσιων ανταλλακτικών και γ) τη δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς την απαίτηση για την τροποποίηση συμβαλλόμενων μερών/εξαρτημάτων. 6

7 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 12V 2000 M91 (Προϋπολογισμός 1.79,72 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER ΤΕΜ. 1 WASHER A COP NOZZLE HOLDER ASM INJECTION PUMP E VALVE PRESS RELIEF(FUEL) 5 SEAL VALVE STEM PASTE MOLYKOTE G-N PLUS 7 PASTE ULTRA THERM MTU MOLYKOTE P37 500G TIN 9 O-RING GASKET TUBE ASM FUEL INJECTOR 2.5MM ID NO BAND DIAPHRAGM TAPE SEALING PTFE RTV X THERMOSTAT THERMAL ACTUATOR THERMOSTAT SEALING RING REPAIR KIT REPAIR KIT SNAP RING SEAL ROTARY SEAL OIL 4 X 72 X MNN36 24 O-RING CYL ROLLER BEARING CYL ROLLER BEARING ANGLR-CONT BALL BRG 2 ROTARY SEAL SEALING RING

8 30 SEALING RING PIN SPLIT RING SNAP HV ZNPH R5F 33 SNAP RING RING SNAP NUT HEX S2000/ STUD BALL HEAD SWIVEL SPRING PIN SLEEVE WEAR FRONT CRSHF 40 BUSHING IDLER GEAR SEAL RING EXHAUST HOUSING 42 RING CLAMPING RING WASHER TAB WASHER PIN SLOT SPR (CYL HD LOCATING) 47 GASKET RING SEALING O-RING FOR ON ENGINE SENSO 50 SEALING RING 000N0564/ SEALING RING WASHER A COP WASHER A COP WASHER A SEALING RING WASHER A COP WASHER A COP WASHER A COP WASHER A WASHER A COP WASHER A33X39 COP METALLIC 62 WASHER A COP WASHER A COP WASHER A COP BELT POLY-V 9PK ALT. 66 SEALING RING SHAFT SEAL SEALING RING SEAL RND SEC GASKET GASKET

9 72 GASKET GASKET SEALANT GASKET GASKET GASKET GASKET 531SK GASKET GASKET FOR GEAR CASE 1 GASKET GASKET GASKET FOR FUEL FLAP GASKET FOR EXHAUST ELBOW 6 GASKET GASKET SEALING RING GASKET RIGHT GASKET LEFT GASKET GASKET GASKET GASKET RING O SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER RUBBER SLEEVE SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER A SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING

10 11 O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING HOSE HOSE PLUG PLUG O-RING SEALING RING GROMMET GASKET SEALING RING GASKET RING M COMPRESSION 154 RING PISTON FIRST COMPRESSION 155 RING D OIL CONTROL BEARING UPPER CONN ROD 157 BEARING CONN ROD LOWER 15 BUSHING FRONT OUTBOARD SUPT BRG 159 WASHER THRUST STD BEARING UPPER MAIN 40 X

11 161 BEARING LOWER 40 X MAIN RING SEAL LINER LOWER 163 RING SCRAPER LINER CYLINDER CARBON SCRAPER 165 SEALING RING GASKET FUEL PUMP LOW 10 X PRESSURE 16 BUSHING BUSHING RING SEALING SHAFT SEAL RING O WASHER A COP BRUSH CARBON NEEDLE BEARING NEEDLE BEARING COIL SPRING RING SEALING RING SEALING ABM GROOVED BALL X BEARING 11 REPAIR KIT GROMMET GASKET CARBON BRUSH KIT GROOVED BALL BRG BALL BEARING OIL SEAL LEVER ASM GASKET REPAIR KIT PROTECTIVE SLEEVE VALVE INLET VALVE EXHAUST VALVE SEAT INLET VALVE SEAT EXHAUST VALVE GUIDE SEALING RING SCREW CONROD BOLT PUSH ROP SLIDER (SET) SCREW PISTON O-RING

12 205 WASHER PRESS- RELIEF VALVE (oil) 207 O-RING QUICK-CATCH CLAMP O-RING ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ MTU 12V 2000 M90 (Προϋπολογισμός ,1 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER ΤΕΜ. 1 PIPE RING SEAL LINER LOWER 3 SEALING RING WASHER A COP WASHER A COP WASHER A COP GASKET FOR OIL PAN CLAMP CLAMP CLAMP GASKET WASHER A COP WASHER A COP S2000/ WASHER A COP S2000/ WASHER A COP HOSE HOSE BREATHER MM X 400MM 1 HOSE BREATHER MM X 270MM 19 GASKET DIAPHRAGM RUBBER SLEEVE SLEEVE RUBBER O-RING CLAMP CLAMP

13 26 CLAMP CLAMP CLAMP SPRING PIN SPRING PIN SPRING PIN WASHER A COP BEARING 4 33 OUTBOARD SUPPORT O-RING O-RING O-RING O-RING WASHER A COP WASHER A COP GASKET FOR GEAR CASE 41 GROMMET O-RING O-RING SEALING RING GASKET ELBOW GASKET GASKET GASKET SPRING PIN SPRING PIN MAIN BEARING (SET) 53 PIN SPRING SEAL LIP SHAFT RADIAL G 55 COVER SEALING RING SEALING RING SEALING RING RING M COMPRESSION 60 RING PISTON FIRST COMPRESSION 61 RING D OIL CONTROL 62 BEARING CONROD SEALING RING GASKET SEALING WASHER INJECTION PUMP E

14 67 INJECTOR SEALING RING TUBE ASM FUEL INJECTOR 2.5MM ID NO BAND O-RING FOR ON ENGINE SENSO 71 GASKET RING O O-RING SEALING RING CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP WASHER A COP GASKET KIT HOSE RING SEALING WASHER A COP SEALING RING CLAMP WASHER A COP GASKET FOR FUEL O-RING O-RING O-RING CLAMP CLAMP SEALING RING O-RING OIL DEFLECTOR REPAIR KIT REPAIR KIT GASKET GASKET O-RING O-RING O-RING CLAMP PIN SPLIT RING SNAP HV ZNPH R5F 107 FLAP STOP O-RING O-RING

15 111 CLAMP NUT CLAMP SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER O-RING CLAMP WASHER A COP O-RING SEALING RING SPLIT PIN SPRING PIN SPRING PIN GASKET DIFFUSER EXHAUST RING CLAMPING RING O-RING O-RING O-RING O-RING PIN SPRING WASHER A GASKET GASKET FOR EXHAUST ELBOW 136 BRUSH CARBON VALVE PLATE VALVE PLATE GASKET GLAND PACKING SPRING PIN GASKET GASKET GASKET O-RING O-RING O-RING O-RING SEALING RING 000N0564/ O-RING GASKET SLEEVE RUBBER O-RING RING SNAP SEAL ROTARY SEALING RING WASHER A COP

16 15 WASHER A COP BEARING ANGULAR CONTACT ROLLER 160 GASKET SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER SLEEVE RUBBER A SLEEVE RUBBER SEAL OIL 4 X 72 X MNN36 16 O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING BEARING CYLINDRICAL ROLLER HOSE HOSE HOSE CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP WASHER A COP SLEEVE RUBBER RING SEALING A X1 CU 17 CLAMP GASKET O-RING GASKET GASKET GASKET THERMAL ACTUATOR 194 WASHER A COP GASKET GASKET 531SK O-RING HOSE PLUG HOSE

17 201 RING SNAP HV ZNPH R5F 202 SNAP RING SNAP RING PIN SPRING CUZN WASHER A33X COP METALLIC 206 SEAL RADIAL LIP TYPE 207 GASKET GASKET GASKET O-RING SLEEVE RUBBER O-RING ROTARY SEAL CYL ROLLER BEARING 215 ANGLR-CONT BALL BRG 216 SEALING RING SEALING RING SEALING RING CLAMP GROMMET GASKET CARBON BRUSH KIT BEARING ROLLER TENSIONING 224 SPRING TENSION LOCKING RING BELT POLY-V 9PK ALT. 227 BUSHING CLAMP CLAMP PIN SPRING SPRING WASHER CYL. LINER CONROD (SET) PROTECTIVE SLEEVE 235 VALVE INLET VALVE EXHAUST VALVE SEAT INLET VALVE SEAT EXHAUST 239 VALVE GUIDE

18 240 SCREW BOLT CONROD BOLT PUSH ROP SLIDER (SET) SCREW PISTON PRESS- RELIEF VALVE (oil) 24 PRESS- RELIEF VALVE (fuel) HYDRAULICCYLIND ER FOR ETC SWITCHING X ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ MAN D240 LE 401 ΚΑΙ LXE (Προϋπολογισμός 6.649,96 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER ΤΕΜ. 1 ΧΙΤΩΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΠΙΕΛΑΣ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 6 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΕΛΩΝΑΣ 7 ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ(ΧΕΛΩΝΑΣ) 9 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΑΝΩ 13 ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 15 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

19 ΕΛΑΙΟΥ 19 ΦΛΑΝΤΖΑ ΨΥΓ ΕΛΑΙΟΥ(ΣΩΜΑ) 20 ΕΜΒΟΛΑ ΚΟΜΠΛΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 22 ΛΑΣΤΙΧΑ 75Χ ΛΑΣΤΙΧΑ 15Χ ΕΔΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΔΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΙΔΕΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΔΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΒΙΔΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 32 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΨΥΓ ΑΕΡΟΣ 33 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ / 32 ΨΥΓ. ΑΕΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΨΥΓ ΑΕΡΟΣ 35 ΡΟΔΕΛΕΣ 14ΑΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΑ 61,5Χ2, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΣΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΨΕΙΡΑ) ΛΑΣΤΙΧΑ 51Χ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ FROST STANDARD ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΠΙΣΩ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΑΚΟΥ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΨΥΓ ΕΛΑΙΟΥ 54 ΜΠΙΕΛΕΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΔΕΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 5 ΦΛΑΝΤΖΕΣ

20 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 59 ΒΙΔΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 60 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ 61 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 62 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΝΤΙΖΑ GASKET ΦΛΑΝΤΖΑ - ΑΝΤΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 66 GASKET ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 67 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 6 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑ TURBO 69 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ TURBO ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ 71 ΦΛΑΝΤΖΕΣ TURBO ΦΛΑΝΤΖΕΣ DRAIN ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 74 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ ΨΥΓ. ΕΛ. 75 ΤΑΧΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΑΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΒΙΔΕΣ ΒΟΛΑΝ DRIVE SHAFT HYDRAULIC PUMP 79 BEARING FLANGE HYDRAULIC PUMP 0 HYDRAULIC PUMP KEYSTONE RING TAPER FACE RING OIL RING ΨΥΓΕΙΟ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣΤΟΜΙΑ /

21 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ/Μ MTU 16V 396 TB94 (Προϋπολογισμός 3.995,04 ) Α/Α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIL FILTER ELEMENT FUEL FILTER ELEMENT PART NUMBER (51765Ε) (95011Ε) TEM ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ/Μ MAN D240 LE & LXE (Προϋπολογισμός 5.39,05 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER ΤΕΜ. 1 MAN OIL FILTER MAN FUEL FILTER SP61SPR FILTER AIR ECB ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ/Μ MTU 12V M (Προϋπολογισμός.95,60 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TEM. 1 MTU OIL FILTER MTU FUEL FILTER FILTER

22 ELEMENT 4 INSERT FILTER AIR FILTER TC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ/Μ MTU 12V M (Προϋπολογισμός 5.120,39 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TEM. 1 MTU OIL FILTER MTU FUEL FILTER FILTER ELEMENT AIR FILTER INSERT FILTER ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ZF - SDS - WATERJET (Προϋπολογισμός 575,79 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TEM. 1 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ P ΕΛΑΙΟΥ 2 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (ZF 2050) 3 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (ZF IRM 350 PL-1) LF

23 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Κ/Μ MTU 12V 331 TC 1-2 (Προϋπολογισμός 412,6 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TEM. 1 MTU OIL FILTER MTU FUEL FILTER ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ H/M KOHLER 13EFOZ D & ONAN MD KAD (13,5 KW) (Προϋπολογισμός 5,27 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER ΤΕΜ. 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 23

24 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΥ (ΨΥΓΕΙΑ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (MECHANICAL SEAL), ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ] (Προϋπολογισμός ,00 ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 1 Electronic Battery Isolator 12/24V τύπου MOSFET, με τερματικό ενσωματωμένης εκκίνησης, συμβατό με EN , EN , EN , ρεύματος 5 εξόδου 200A, είσοδος 1, έξοδοι τουλάχιστον 3, μέγιστες διαστάσεις μήκος 10χιλ., ύψος 170χιλ., πλάτος Φορτιστής συσσωρευτών 24V 120Α, μονής φάσης, με τάση εισόδου με κατ ελάχιστον εύρος 90VAC έως 240VAC, με κατανάλωση ρεύματος έντασης 17A, με δυνατότητα φόρτισης τουλάχιστον 3 συσσωρευτών 5 (μέγιστο 1400 Αh) κλειστού κυκλώματος, μεταβλητής τάσης εξόδου, μέγιστες διαστάσεις: μήκος 130χιλ, πλάτος 360χιλ, ύψος 410χιλ. 3 Φορτιστές συσσωρευτών 24V/75A,μονής φάσης με τάση εισόδου με κατ ελάχιστον εύρος 90VAC έως 240VAC, με κατανάλωση ρεύματος έντασης 11,5A, με δυνατότητα φόρτισης τουλάχιστον 3 συσσωρευτών 5 (μέγιστο 900 Αh) κλειστού κυκλώματος, μεταβλητής τάσης εξόδου, μέγιστες διαστάσεις: μήκος 130χιλ, πλάτος 360χιλ, ύψος 270χιλ 4 Φορτιστές συσσωρευτών 24V/30A,μονής φάσης με τάση εισόδου με κατ ελάχιστον εύρος 90VAC έως 240VAC, με κατανάλωση ρεύματος έντασης 4,5A με δυνατότητα φόρτισης τουλάχιστον 3 συσσωρευτών 5 24

25 (μέγιστο 500 Αh) κλειστού κυκλώματος, μεταβλητής τάσης εξόδου, μέγιστες διαστάσεις: μήκος 120χιλ, πλάτος 290χιλ, ύψος 225χιλ Εναλλάκτης θερμότητας (Ψυγείο) ελαίου κατάλληλο για σύστημα πρόωσης SDS 5 της εταιρείας «FRANCE HELICES» Σετ μηχανικού στεγανοποιητή Mechanical seal, κατάλληλο για αντλία θαλάσσης ΚΜ MTU M91 (p/n: και ) Σετ Μηχανικού στεγανοποιητή Mechanical seal κατάλληλο για αντλία ψύξης γλυκού ύδατος ΚΜ MTU M91 (p/n: και ) Σετ μηχανικού στεγανοποιητή Mechanical seal, κατάλληλο για αντλία θαλάσσης ΚΜ MTU M90 (p/n: και ) Συσσωρευτές ανοικτού τύπου 12V/125Ah EN με μέγιστες διαστάσεις Μήκος 350mm - Πλάτος 15mm - Ύψος 275mm Συσσωρευτές κλειστού τύπου 12V/100Ah EN με μέγιστες διαστάσεις Μήκος 300mm - Πλάτος 15mm - Ύψος 245mm

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη, 18 11 2014 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Φακ: 331.1/ 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ (13) STRADDLE CARRIERS & (3) FRONT LIFTS ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003102054 2015-09-29

15PROC003102054 2015-09-29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 29/09/2015 Α.Π.: 6861 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 35 kva, στο Κυδάδειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα

Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΛ. 2310 511156 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 1 1. ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 04 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Tηλ. 2313317546 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 2 Συντήρηση HOLTERS, Καρδιογράφου και Τεστ Κοπώσεως Προϋπολογισμός: 8.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 2 Συντήρηση HOLTERS, Καρδιογράφου και Τεστ Κοπώσεως Προϋπολογισμός: 8.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 566.000,00 ΚΑ: 0887 1 Συντήρηση υπερήχων α) Ακτινολογικού Τμήματος β) Καρδιολογικού Τμήματος Προϋπολογισμός: 43.300,00 2 Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα