Ελεούσα Αριθ.πρωτ: ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ FAX.: : ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ Ελεούσα Αριθ.πρωτ: ΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΨΗ ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΡΡΥΥΞΞΗ ΔΔΗΜΟΠΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Νομού Ιωαννίνων, Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα: α) Με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93) β) Την υπ αριθμ. 243/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών- Καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. γ)τους αντίστοιχους κωδικούς του Δήμου,του ΝΠΔΔ του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης 3/2014), και με κριτήριο κατακύρωσης κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά και κατεψυγμένα) και ψάρια (νωπά), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικίας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή (ή στους προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜO ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ,51 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού ανευ Φ.Π.Α.για κάθε ομάδα. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 2. Τόπος Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 1

2 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης: - Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. - Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά),που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή εκπρόσωπό τους ή καθ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 4. Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακήρυξης απαραίτητη είναι η κατάθεση του διπλότυπου είσπραξης ποσού των 15,00 από το ταμείο του Δήμου στον Κ.Α σύμφωνα με την απόφαση 243/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για έξοδα αναπαραγωγής. 5. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, υπεύθυνη κ.σταύρου Αγγελική τηλ fax Ο Δήμαρχος Πλιάκος Μιχάλης 2

3 Ελεούσα Αριθ.πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη- Ελεούσα Τ.Κ.: Τηλ FAX.: ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Τροφίμων- Γάλακτος για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2015 Απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια ΑΝΟΙΧΤΟΥ διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων- Γάλακτος για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα Α. Τις διατάξεις: Έχοντας υπόψη : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. Β. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 τεύχος Β'): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών" (Ε.Π.Π.) Γ. Την αριθ.50/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου καθώς και την υπ αρίθμ. 362/ εισήγηση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας Δ. Την υπ αρίθμ. 373/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας έγκρισης διενέργειας προμήθειας Τροφίμων-Γάλακτος για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για το οικ.έτος 2015 Ε. Την υπ αριθ.243/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγησης των προσφορών 3

4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ.Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά και κατεψυγμένα) και ψάρια (νωπά), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικίας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή (ή στους προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των αγαθών όπως περιγράφονται στην μελέτη 3/2014 Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα συνολικού προϋπολογισμού ,51 με το ΦΠΑ : Α. Για το Δήμο Ζίτσας: Α1. Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα): Α.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γάλα) ΕΝΔΕΙΚΤIKH 1 Γάλα φρέσκο ενός (1) λίτρου λίτρα 1, ,35 Φ.Π.Α. 13% 1.702,65 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τους ΚΑ , , , , , , , , του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας του 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Α2. Τρόφιμα-κρέατα-γαλακτοκομικά (Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο): Η Προμήθεια των κάτωθι ειδών θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας του 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους Α.2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Τρόφιμα) ΕΝΔΕΙΚΤIKH 1 Μακαρόνια 500gr Τεμ. 0, ,00 2 Κριθαράκι 500gr Τεμ. 0, ,00 3 Ελαιόλαδο 1λ. Τεμ. 4, ,00 4 Ρύζι πακέτο 500gr Τεμ. 0, ,60 5 Φασόλια μέτρια πακέτο 500gr Τεμ. 0, ,60 6 Φακές ψιλές πακέτο 500gr Τεμ. 0, ,00 4

5 7 Καφές ελληνικός 100gr Τεμ. 1, ,00 8 Χυμό ντομάτας 500gr Τεμ. 0, ,20 9 Γάλα εβαπορέ 410gr Τεμ. 0, ,40 10 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) Τεμ. 0, ,00 1Kgr 11 Ζάχαρη 1Κgr πακέτο Τεμ. 1, ,00 12 Μαρμελάδα 400gr Τεμ. 1, ,00 13 Αλάτι ψιλό( σακουλάκι 1Kgr) Τεμ. 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.244,80 *Φ.Π.Α. 13% 681,82 ΣΥΝΟΛΟ Α.2.1 ΜΕ Φ.Π.Α ,62 Α.2.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) ΕΝΔΕΙΚΤIKH 14 Κοτόπουλο ( νωπό ολόκληρο) Κgr. 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00 Φ.Π.Α. 13% 156,00 ΣΥΝΟΛΟ Α.2.2 ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Α.2.3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) ΕΝΔΕΙΚΤIKH 15 Φέτα δοχείο 1Kgr Τεμ. 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 Φ.Π.Α. 13% 312,00 ΣΥΝΟΛΟ Α.2.3 ΜΕ Φ.Π.Α ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 5.926,62 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1.356,00 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2.712,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,62 5

6 Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας: Β1. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος: Β1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) 1 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Τεμάχια 0, ,50 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Τεμάχια 0, ,50 3 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1, ,00 4 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2, ,75 5 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 4, Ελιές (μαύρες) Κιλά 6, ,00 7 Καραμέλες φρουί-γλασέ Κιλά 5, ,00 8 Ζάχαρη (1κιλό) Τεμάχια 1, ,00 9 Κακάο (1κιλό) Τεμάχια 6, ,00 10 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,55 7 3,85 11 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 7 7,70 12 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5, ,00 13 Κομπόστα Ροδάκινο Τεμάχια 1, ,50 14 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0, ,00 15 Λαζάνια 500 γρ. Τεμάχια 1, ,40 16 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0, ,10 17 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0, ,00 18 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1, ,00 19 Μέλι 1 κιλό Τεμάχια 8, ,50 20 Μοσχοκάρυδο τριμμένο Τεμάχια 1, ,20 21 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1, ,50 22 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0, ,00 23 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ Τεμάχια 0, ,20 24 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 0, ,50 25 Ξύδι Τεμάχια 0, ,30 26 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0, ,00 27 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 2, ,28 28 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 2, ,80 29 Πραλίνα φουντουκιού Τεμάχια 4, ,50 30 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4, ,10 31 Ρύζι άσπρο Κιλά 2, ,50 32 Ρύζι κίτρινο Κιλά 3, ,00 33 Σοκολάτα γάλακτος (50 Τεμάχια 0, ,00 6

7 γρ.) 34 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 3, ,00 35 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 1, ,10 36 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχια 0, ,00 37 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 2, ,50 38 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1, ,00 39 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 2, ,50 40 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλό Τεμάχια 2, ,50 41 Φασολάκια κατεψυγμένα 1 κιλό Τεμάχια 2, ,00 42 Χυλοπίτες Τεμάχια 1, ,20 43 Βούτυρο ζωικής προελ. 250γρ Τεμάχια 3, ,50 44 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Τεμάχια 3, ,00 45 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0, ,10 46 Βανίλιες (5 τεμ.) Τεμάχια 0, ,75 47 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1, ,72 48 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0, ,20 49 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0, ,75 50 Ρεβύθια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,60 51 Πληγούρι 500γρ. Τεμάχια 2, ,00 52 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 0, ,50 53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0, ,20 54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0, ,25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ,05 Φ.Π.Α. 13% 1.411,81 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ,86 55 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 0, ,00 56 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 1, ,00 57 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4, ,00 58 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml (100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.965,50 Φ.Π.Α. 23% 452,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 2.417,57 Β1.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: Ζωικά φυτικά έλαια) 59 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύτητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 20, ,37 7

8 60 Αραβοσιτέλαιο 5 l Τεμάχια 9, ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 902,28 Φ.Π.Α. 13% 117,30 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.019,58 Β1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 61 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 5.600,00 Φ.Π.Α. 13% 728,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 6.328,00 Β1.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Β1.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Λαχανικά) 62 Αγγούρια Τεμάχια 0, ,90 63 Άνηθος Τεμάχια 0, ,00 64 Καρότα Κιλά 0, ,00 65 Κολοκυθάκια Κιλά 1, ,30 66 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0, ,40 67 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1, ,50 68 Λάχανο άσπρο Κιλά 0, ,40 69 Λεμόνια Κιλά 1, ,00 70 Μαϊντανός Τεμάχια 0, ,50 71 Μαρούλια Τεμάχια 0, ,50 72 Μανιτάρια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,00 73 Μελιτζάνες Κιλά 1, ,20 74 Μπρόκολα Κιλά 2, ,00 75 Ντομάτες Κιλά 1, ,40 76 Πατάτες Κιλά 0, ,00 77 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1, ,60 78 Σέλινο Τεμάχια 1, ,60 79 Σκόρδα Τεμάχια 0, ,00 80 Σπανάκι Κιλά 1, ,38 81 Φασολάκια Κιλά 2, ,50 82 Πράσσα Κιλά 1, ,50 83 Χόρτα Κιλά 1, ,50 84 Κουνουπίδι Κιλά 1, ,25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 3.757,43 8

9 Φ.Π.Α. 13% 488,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 4.245,90 Β1.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: Φρούτα και Καρποί) 85 Αχλάδια Κιλά 2, ,80 86 Βερύκοκα Κιλά 1, ,80 87 Καρπούζια Κιλά 0, ,80 88 Μανταρίνια Κιλά 0, ,50 89 Μήλα Κιλά 1, ,00 90 Μπανάνες Κιλά 1, ,20 91 Νεκταρίνια Κιλά 1, ,20 92 Πεπόνια Κιλά 0, ,60 93 Πορτοκάλια Κιλά 0, ,12 94 Ροδάκινα Κιλά 1, ,20 95 Σταφύλια Κιλά 2, ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 5.162,97 Φ.Π.Α. 13% 671,19 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.834,16 Β1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 96 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9, ,00 97 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 4, ,00 98 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9, ,50 99 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 9, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 8.677,50 Φ.Π.Α. 13% 1.128,08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 9.805,58 Β1.6 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ(CPV: Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 100 Βακαλάος παστός Κιλά 5, , Βακαλάος φιλέτο Κιλά 7, , Κοκκινόψαρο Κιλά 7, , Φιλέτο γλώσσας Κιλά 13, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 4.439,20 Φ.Π.Α. 13% 577,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.016,30 9

10 Β1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρκείας Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Τεμάχια 0, ,70 Τεμάχια 1, , Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια 0, , Γραβιέρα Α ποιότητας Κιλά 11, , Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 9, , Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά 7, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 9.528,30 Φ.Π.Α. 13% 1.238,68 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ,98 Β2. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Ζίτσας: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,23 ΦΠΑ 13% 6.360,63 ΦΠΑ 23% 452,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,93 Β2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) 1 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Τεμάχια 0, ,00 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Τεμάχια 0, ,50 3 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1, ,00 4 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2, ,00 5 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 4, ,25 6 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6, ,00 7 Καραμέλες φρουί-γλασέ Κιλά 5, ,00 8 Ζάχαρη (1κιλό) Τεμάχια 1, ,40 9 Κακάο (1κιλό) Τεμάχια 6, ,00 10 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,55 2 1,1 11 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 1 1,10 12 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5, ,00 13 Κομπόστα Ροδάκινο Τεμάχια 1, ,00 14 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0, ,00 15 Λαζάνια 500 γρ. Τεμάχια 1, ,00 16 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0, ,00 17 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0, ,90 10

11 18 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1, ,40 19 Μέλι 1 κιλό Τεμάχια 8, ,00 20 Μοσχοκάρυδο τριμμένο Τεμάχια 1,60 1 1,60 21 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1, ,50 22 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0, ,00 23 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ Τεμάχια 0,56 4 2,24 24 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 0, ,50 25 Ξύδι Τεμάχια 0, ,00 26 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0, ,25 27 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 2,24 3 6,72 28 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 2, ,20 29 Πραλίνα φουντουκιού Τεμάχια 4, ,00 30 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 2 9,80 31 Ρύζι άσπρο Κιλά 2, ,00 32 Ρύζι κίτρινο Κιλά 3, ,00 33 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 0, ,50 34 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 3,00 2 6,00 35 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 1, ,10 36 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχια 0, ,00 37 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 2, ,50 38 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1, ,00 39 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 2, ,80 40 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλό Τεμάχια 2, ,02 41 Φασολάκια κατεψυγμένα 1 κιλό Τεμάχια 2, ,50 42 Χυλοπίτες Τεμάχια 1, ,16 43 Βούτυρο ζωικής προελ. (250 γρ.) Τεμάχια 3, ,55 44 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Τεμάχια 3, ,90 45 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,45 7 3,15 46 Βανίλιες (5 τεμ.) Τεμάχια 0, ,50 47 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1,24 7 8,68 48 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 4 3,80 49 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 6 5,7 50 Ρεβύθια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,70 51 Πληγούρι 500γρ. Τεμάχια 2, ,50 52 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 0,95 7 6,65 53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 4 1,80 54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 6 2,7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2.182,67 Φ.Π.Α. 13% 283,75 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 2.466,42 55 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 0, ,50 56 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 1, ,00 11

12 57 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,00 2 8,00 58 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml (100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 310,50 Φ.Π.Α. 23% 71,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 381,92 Β2.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: Ζωικά φυτικά έλαια) 59 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύτητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 20, ,64 60 Αραβοσιτέλαιο 5 l Τεμάχια 9, ,97 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 196,61 Φ.Π.Α. 13% 25,56 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 222,17 Β2.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 61 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 960,00 Φ.Π.Α. 13% 124,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.084,80 Β2.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Β2.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Λαχανικά) 62 Αγγούρια Τεμάχια 0, ,86 63 Άνηθος Τεμάχια 0, ,50 64 Καρότα Κιλά 0, ,70 65 Κολοκυθάκια Κιλά 1, ,80 66 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0, ,00 67 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1, ,25 68 Λάχανο άσπρο Κιλά 0, ,00 69 Λεμόνια Κιλά 1, ,80 70 Μαϊντανός Τεμάχια 0, ,00 71 Μανιτάρια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,50 72 Μαρούλια Τεμάχια 0, ,50 73 Μελιτζάνες Κιλά 1, ,05 12

13 74 Μπρόκολα Κιλά 2, ,00 75 Ντομάτες Κιλά 1, ,00 76 Πατάτες Κιλά 0, ,00 77 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1, ,75 78 Σέλινο Τεμάχια 1, ,52 79 Σκόρδα Τεμάχια 0, ,00 80 Σπανάκι Κιλά 1, ,70 81 Φασολάκια Κιλά 2, ,50 82 Πράσσα Κιλά 1, ,25 83 Χόρτα Κιλά 1, ,50 84 Κουνουπίδι Κιλά 1, ,25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 760,43 Φ.Π.Α. 13% 98,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 859,29 Β2.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: Φρούτα και Καρποί) 85 Αχλάδια Κιλά 2, ,20 86 Βερύκοκα Κιλά 1, ,40 87 Καρπούζια Κιλά 0, ,00 88 Μανταρίνια Κιλά 0, ,30 89 Μήλα Κιλά 1, ,00 90 Μπανάνες Κιλά 1, ,25 91 Νεκταρίνια Κιλά 1, ,58 92 Πεπόνια Κιλά 0, ,00 93 Πορτοκάλια Κιλά 0, ,65 94 Ροδάκινα Κιλά 1, ,77 95 Σταφύλια Κιλά 2, ,40 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 901,55 Φ.Π.Α. 13% 117,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.018,75 Β2.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 96 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9, ,00 97 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 4, ,00 98 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9, ,50 99 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 9, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.418,50 13

14 Φ.Π.Α. 13% 184,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.602,91 Β2.6 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ (CPV: Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 100 Βακαλάος παστός Κιλά 5, , Βακαλάος φιλέτο Κιλά 7, , Κοκκινόψαρο Κιλά 7, , Φιλέτο γλώσσας Κιλά 13, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 471,80 Φ.Π.Α. 13% 61,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 533,13 Β2.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) 104 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρκείας Τεμάχια 0, , Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Τεμάχια 1, , Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια 0, , Γραβιέρα Α ποιότητας Κιλά 11, , Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 9, , Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά 7, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.702,80 Φ.Π.Α. 13% 221,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.924,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.904,86 ΦΠΑ 13% 1.117,27 ΦΠΑ 23% 71,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,55 ΣΥΝΟΛΟ Α&Β ,48 ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Γάλα για το προσωπικό B3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) 14

15 1 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Λίτρα 1, ,2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2.654,20 Φ.Π.Α. 13% 345,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 2.999,25 Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τους ΚΑ , Eξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,48 και Λοιπές Δαπάνες προσωπικού (γάλα) 2.999,25 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας του 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ε. Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,77 ΕΛΑΙΑ 1.019,58 222, ,75 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 6.328, , ,80 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ , , ,10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 9.805, , ,49 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.016,30 533, ,43 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ , , ,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ) , , ,48 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΓΑΛΑ) 2.999,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΓΑΛΑ) 2.999,25 ΣΥΝΟΛΟ ,73 15

16 Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας: Γ1. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:: Γ1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) 1 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Τεμάχια 0,50 8 4,00 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Τεμάχια 0, ,00 3 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1, ,00 4 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2, ,00 5 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 4, ,25 6 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6, ,00 7 Καραμέλες φρουί-γλασέ Κιλά 5, ,00 8 Ζάχαρη (1κιλό) Τεμάχια 1, ,00 9 Κακάο (1κιλό) Τεμάχια 6, ,00 10 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,55 1 0,55 11 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 1 1,10 12 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5, ,00 13 Κομπόστα Ροδάκινο Τεμάχια 1, ,30 14 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0, ,00 15 Λαζάνια 500 γρ. Τεμάχια 1,10 5 5,50 16 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0,70 5 3,50 17 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0, ,50 18 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1, ,00 19 Μέλι 1 κιλό Τεμάχια 8, ,00 20 Μοσχοκάρυδο τριμμένο Τεμάχια 1,60 1 1,60 21 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1, ,60 16

17 22 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0, ,00 23 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ Τεμάχια 0,56 2 1,12 24 Ντοματοχυμός 500 γρ. Τεμάχια 0, ,50 25 Ξύδι Τεμάχια 0,30 9 2,70 26 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0,75 7 5,25 27 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 2,24 3 6,72 28 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 2,24 3 6,72 29 Πραλίνα φουντουκιού Τεμάχια 4,50 2 9,00 30 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 1 4,90 31 Ρύζι άσπρο Κιλά 2, ,75 32 Ρύζι κίτρινο Κιλά 3, ,00 33 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 0, ,00 34 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 3,00 1 3,00 35 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 1,30 7 9,10 36 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχια 0,90 3 2,70 37 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 2, ,50 38 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1, ,00 39 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 2, ,50 40 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλό Τεμάχια 2, ,28 41 Φασολάκια κατεψυγμένα 1 κιλό Τεμάχια 2, ,50 42 Χυλοπίτες Τεμάχια 1, ,84 43 Βούτυρο ζωικής προελ. 250γρ Τεμάχια 3,65 2 7,30 44 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Τεμάχια 3,65 2 7,30 45 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,45 3 1,35 46 Βανίλιες (5 τεμ.) Τεμάχια 0,65 5 3,25 47 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1,24 5 6,20 48 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 2 1,90 49 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 3 2,85 50 Ρεβύθια 500 γρ. Τεμάχια 2,10 2 4,20 17

18 51 Πληγούρι 500γρ. Τεμάχια 2,50 1 2,50 52 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 0,95 3 2,85 53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 4 1,80 54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 3 1,35 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 866,83 Φ.Π.Α. 13% 112,69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 979,52 55 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,00 1 4,00 56 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml (100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 89,00 Φ.Π.Α. 23% 20,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 109,47 Γ1.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: Ζωικά φυτικά έλαια) 57 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύτητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 20, ,15 58 Αραβοσιτέλαιο 5 l Τεμάχια 9, ,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 124,13 Φ.Π.Α. 13% 16,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 140,27 Γ1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 59 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1, ,00 18

19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 288,00 Φ.Π.Α. 13% 37,44 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 325,44 Γ1.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ1.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Λαχανικά) 60 Αγγούρια Τεμάχια 0, ,60 61 Άνηθος Τεμάχια 0,50 7 3,50 62 Καρότα Κιλά 0, ,50 63 Κολοκυθάκια Κιλά 1,34 7 9,38 64 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0, ,00 65 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1,75 3 5,25 66 Λάχανο άσπρο Κιλά 0, ,60 67 Λεμόνια Κιλά 1, ,40 68 Μαϊντανός Τεμάχια 0, ,70 69 Μαρούλια Τεμάχια 0,90 3 2,70 70 Μανιτάρια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,00 71 Μελιτζάνες Κιλά 1,47 5 7,35 72 Μπρόκολα Κιλά 2, ,00 73 Ντομάτες Κιλά 1, ,00 74 Πατάτες Κιλά 0, ,80 75 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1, ,70 76 Σέλινο Τεμάχια 1,92 3 5,76 77 Σκόρδα Τεμάχια 0, ,00 78 Σπανάκι Κιλά 1, ,90 79 Φασολάκια Κιλά 2, ,50 19

20 80 Πράσσα Κιλά 1,75 5 8,75 81 Χόρτα Κιλά 1,10 5 5,50 82 Κουνουπίδι Κιλά 1,75 5 8,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 303,64 Φ.Π.Α. 13% 39,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 343,11 Γ1.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: Φρούτα και Καρποί) 83 Αχλάδια Κιλά 2, ,50 84 Βερύκοκα Κιλά 1, ,76 85 Καρπούζια Κιλά 0, ,76 86 Μανταρίνια Κιλά 0, ,26 87 Μήλα Κιλά 1, ,00 88 Μπανάνες Κιλά 1, ,40 89 Νεκταρίνια Κιλά 1, ,67 90 Πεπόνια Κιλά 0, ,00 91 Πορτοκάλια Κιλά 0, ,85 92 Ροδάκινα Κιλά 1, ,48 93 Σταφύλια Κιλά 2,05 4 8,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 396,88 Φ.Π.Α. 13% 51,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 448,47 Γ1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 20

21 94 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9, ,50 95 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 4, ,00 96 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9, ,50 97 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 9, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 651,00 Φ.Π.Α. 13% 84,63 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 735,63 Γ1.6 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ (CPV: Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 98 Βακαλάος παστός Κιλά 5, ,00 99 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 7, , Κοκκινόψαρο Κιλά 7, , Φιλέτο γλώσσας Κιλά 13, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 270,00 Φ.Π.Α. 13% 35,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 305,10 Γ1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) 102 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρκείας Τεμάχια 0,82 8 6, Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Τεμάχια 1, , Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια 0, , Γραβιέρα Α ποιότητας Κιλά 11, , Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 9, ,00 21

22 107 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά 7, ,70 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 744,46 Φ.Π.Α. 13% 96,78 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 841,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.733,94 ΦΠΑ 13% 473,84 ΦΠΑ 23% 20,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.228,25 Γ2. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Εκάλης: Γ2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) 1 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Τεμάχια 0, ,00 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Τεμάχια 0, ,00 3 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1, ,00 4 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2, ,75 5 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 4, ,00 6 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6, ,00 7 Καραμέλες φρουί-γλασέ Κιλά 5, ,00 8 Ζάχαρη (1κιλό) Τεμάχια 1, ,00 9 Κακάο (1κιλό) Τεμάχια 6, ,00 10 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,55 2 1,1 11 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 2 2,20 12 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5, ,00 22

23 13 Κομπόστα Ροδάκινο Τεμάχια 1, ,00 14 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0, ,00 15 Λαζάνια 500 γρ. Τεμάχια 1, ,00 16 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0, ,00 17 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0, ,00 18 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1, ,00 19 Μέλι 1 κιλό Τεμάχια 8, ,00 20 Μοσχοκάρυδο τριμμένο Τεμάχια 1,60 1 1,60 21 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1, ,00 22 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0, ,00 23 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ Τεμάχια 0,56 2 1,12 24 Ντοματοχυμός 500 γρ. Τεμάχια 0, ,00 25 Ξύδι Τεμάχια 0, ,50 26 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0, ,50 27 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 2, ,20 28 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 2, ,20 29 Πραλίνα φουντουκιού Τεμάχια 4, ,50 30 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 2 9,80 31 Ρύζι άσπρο Κιλά 2, ,25 32 Ρύζι κίτρινο Κιλά 3, ,00 33 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 0, ,00 34 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 3,00 2 6,00 35 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 1, ,00 36 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχια 0,90 8 7,20 37 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 2, ,00 38 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1, ,00 39 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 2, ,50 40 Αρακάς κατεψυγμένος 1 κιλό Τεμάχια 2, ,35 41 Φασολάκια κατεψυγμένα 1 κιλό Τεμάχια 2, ,00 23

24 42 Χυλοπίτες Τεμάχια 1, ,60 43 Βούτυρο ζωικής προελ. (250 γρ.) Τεμάχια 3, ,50 44 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Τεμάχια 3, ,25 45 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,45 6 2,70 46 Βανίλιες (5 τεμ.) Τεμάχια 0, ,50 47 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1, ,4 48 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 5 4,75 49 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 7 6,65 50 Ρεβύθια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,6 51 Πληγούρι 500γρ. Τεμάχια 2,50 3 7,50 52 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 0, ,50 53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 7 3,15 54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 6 2,7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 3.143,57 Φ.Π.Α. 13% 408,66 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.552,23 55 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,00 2 8,00 56 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml (100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 305,50 Φ.Π.Α. 23% 70,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 375,77 Γ2.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: Ζωικά φυτικά έλαια) 57 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύτητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 20, ,45 24

25 58 Αραβοσιτέλαιο 5 l Τεμάχια 9, ,95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 362,40 Φ.Π.Α. 13% 47,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 409,51 Γ2.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 59 Ψωμί σταρένιο 750 γρ τεμάχια 1, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.200,00 Φ.Π.Α. 13% 156,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.356,00 Γ2.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ2.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: Λαχανικά) 60 Αγγούρια Τεμάχια 0, ,40 61 Άνηθος Τεμάχια 0, ,50 62 Καρότα Κιλά 0, ,60 63 Κολοκυθάκια Κιλά 1, ,50 64 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0, ,40 65 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1, ,5 66 Λάχανο άσπρο Κιλά 0, ,40 67 Λεμόνια Κιλά 1, ,20 68 Μαϊντανός Τεμάχια 0, ,50 69 Μανιτάρια 500 γρ. Τεμάχια 2, ,00 70 Μαρούλια Τεμάχια 0, ,00 25

26 71 Μελιτζάνες Κιλά 1, ,40 72 Μπρόκολα Κιλά 2, ,50 73 Ντομάτες Κιλά 1, ,80 74 Πατάτες Κιλά 0, ,00 75 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1, ,10 76 Σέλινο Τεμάχια 1, ,44 77 Σκόρδα Τεμάχια 0, ,00 78 Σπανάκι Κιλά 1, ,15 79 Φασολάκια Κιλά 2, ,00 80 Πράσσα Κιλά 1, ,25 81 Χόρτα Κιλά 1, ,00 82 Κουνουπίδι Κιλά 1, ,25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.142,89 Φ.Π.Α. 13% 148,58 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.291,47 Γ2.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: Φρούτα και Καρποί) 83 Αχλάδια Κιλά 2, ,50 84 Βερύκοκα Κιλά 1, ,60 85 Καρπούζια Κιλά 0, ,00 86 Μανταρίνια Κιλά 0, ,80 87 Μήλα Κιλά 1, ,00 88 Μπανάνες Κιλά 1, ,50 89 Νεκταρίνια Κιλά 1, ,30 90 Πεπόνια Κιλά 0, ,00 91 Πορτοκάλια Κιλά 0, ,35 26

27 92 Ροδάκινα Κιλά 1, ,30 93 Σταφύλια Κιλά 2, ,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.737,10 Φ.Π.Α. 13% 225,82 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.962,92 Γ2.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 94 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9, ,00 95 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 4, ,00 96 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9, ,50 97 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 6, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2.807,50 Φ.Π.Α. 13% 364,98 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.172,48 Γ2.6 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗ (CPV: Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 98 Βακαλάος παστός Κιλά 5, ,00 99 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 7, , Κοκκινόψαρο Κιλά 7, , Φιλέτο γλώσσας Κιλά 13, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 877,50 Φ.Π.Α. 13% 114,08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 991,58 27

28 Γ2.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) 102 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρκείας Τεμάχια 0, , Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Τεμάχια 1, , Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια 0, , Γραβιέρα Α ποιότητας Κιλά 11, , Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 9, , Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά 7, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 3.073,80 Φ.Π.Α. 13% 399,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.473,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,26 ΦΠΑ 13% 1.864,82 ΦΠΑ 23% 70,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Γάλα για το προσωπικό Γ3. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: Γαλακτοκομικά προϊόντα) 1 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 λίτρο) Λίτρα 1, ,55 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 1.238,55 Φ.Π.Α. 13% 161,01 28

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ε. Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΚΑΛΗΣ(ΜΕ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.399,56 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1088, , ,99 ΕΛΑΙΑ 140,27 409,51 549,78 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 325, , ,44 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 791, , ,97 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 735, , ,11 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 305,10 991, ,68 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 841, , ,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.228, , ,60 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΓΑΛΑ) 1.399,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΓΑΛΑ) 1.399,56 ΣΥΝΟΛΟ ,16 29

30 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην 3/2014 μελέτη προμήθειας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό κατάστημα την 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. (Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη.) Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαιολογητικά 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισμοί 2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 30

31 α) Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Οι αλλοδαποί: 1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4). 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 31

32 μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. δ) Οι συνεταιρισμοί: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 4. Άλλα δικαιολογητικά 32

33 1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή: α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. ι) Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. 2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή όταν δεν υπάρχουν τα παραπάνω- υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β) Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται: - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. - Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). - Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 33

34 - Εάν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. - Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και παραγωγής - κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 34

35 φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 7) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προϊόντων ανα ομάδα.οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά συνολική για το δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα,είτε μόνο για το Δήμο ή μόνο για το ΝΠΔΔ του Δήμου ή την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου(είτε για τις ΔΕ χωριστά,είτε συγκεντρωτικά) 3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης Διευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 35

36 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 5. Τιμή προσφοράς Η επιτροπή του διαγωνισμού θα δεχθεί προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το Δήμο ή μόνο για το ΝΠΔΔ του Δήμου ή την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου(είτε για τις ΔΕ χωριστά,είτε συγκεντρωτικά) Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα σε προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα,βάση του άρθρου 11 και 12 του ΕΚΠΟΤΑ 1) Για τα είδη για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης (ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια νωπά) οι προσφορές δίνονται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικίας Περιφέρειας,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου13 του Ν.3438/2006 για τα ελαιόλαδακατεψυγμένα λααχνικά-αυγά-οπωρολαχανικά-κρέατα και πουλερικά Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, για τα οποία η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης, οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 36

37 5) Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 6) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 6. Υποβολή προσφορών 1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΟΣ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΕΛΕΟΥΣΑ Τ.Κ: Ιωάννινα 2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2014 ημερομηνία και 11.00π.μ ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 7. Εγγυήσεις 1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (ανευ Φ.Π.Α) ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που προσφέρεται. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό απευθύνονται στο Δήμο Ζίτσας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 37

38 3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η κάθε σύμβαση (Δήμο ή ΝΠΔΔ ή Κοινωφελής Επιχείρηση). 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 5) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ με ξένα νομίσματα,για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της,την προθεσμία κατά ανώτερο όριο (3) μήνες,χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αποσφράγιση προσφορών 1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογραφούνται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 38

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 14438 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15703/25-9-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308 Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: 26510 61308 FAX : 26510 62794 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Βόλος 8 / 8 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. 89821/ΤΥ 6093 Ταχ.Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη, 11-07-2011 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τροφίµων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 42518 Δ Ι Α Κ H Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα