ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα 26510 61308"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα Πληροφορίες: ΣΤΟΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX : Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Ελευθερίας.-Ευκλείδη Τ.Κ Ιωάννινα ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 02/2012 Ιωάννινα, Αριθμ. Πρωτ: 629 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «Τρόφιμα», όπως αναλυτικά ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. Τεμάχια - Κιλά Λίτρα και άλλες μονάδες μέτρησης ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή σύνολο ,00 ευρώ, με κάλυψή της από τον Κ.Α [Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων] του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Στις κατά τόπους Διευθύνσεις των Παιδικών Σταθμών Άμεσα HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Tο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή πώλησης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.1. Toυ Ν.2286/95 «Προμήθεια τoυ δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ( ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 1.2 Aριθμ.35130/739 Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 1.3 Του Ν. 3463/2006 κύρωση του νόμου Δήμου και Κοινοτήτων, άρθρο 209.

2 Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), όπως εκάστοτε ισχύει. Αριθμός Πρακτικού 15 / Αριθμός Απόφασης Δ.Σ 50 /2012. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη λιανική τιμή πώλησης, για «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» (προμήθεια τροφίμων), για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας όπως αναλυτικά ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή σύνολο ,00 ευρώ με κάλυψή της από τον Κ.Α [Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων] του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας στο Νέο Δημαρχείο, Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη. 3. Η δημοσίευση του διαγωνισμού θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας, στο πρόγραμμα Διαύγειας του Ν.Π.Δ.Δ. και σε τοπικές εφημερίδες. 4. Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας στο Νέο Δημαρχείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

3 ( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 2/2012 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ» (προμήθεια τροφίμων), όπως αναλυτικά ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 2. Οι ενδιαφερόμενοι πoυ θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει vα υποβάλλουν τηv προσφορά τους, στo αρμόδιο Γραφείο τoυ Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας στο Νέο Δημαρχείο. Λόγω του ότι οι Παιδικοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας βρίσκονται στις Δ. Ενότητες Πασσαρώνος και Ζίτσας οι οποίες έχουν μεγάλη χιλιομ. απόσταση μεταξύ τους, ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μια ή και για τις δυο Δημοτικές ενότητες. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος τoυ Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας τoυ διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία τoυ αποστολέα.

4 3. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 3.1. Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο θα εσωκλείονται: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α 75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι, σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, θα προσκομίσει αυτά έγκαιρα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 3.2. Κλειστός υποφάκελος με τηv ένδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο θα τοποθετηθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι όλα τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ποτών και τροφίμων Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με τηv ένδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο του ΝΠΔΔ από επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρευρεθούν τα μέλη της επιτροπής και εκπρόσωποι των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό ( εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ). 5. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

5 6. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 8. ΤΙΜΕΣ : Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης στη λιανική τιμή πώλησης των ειδών. 8.1 Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη, όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 9. Οι προσφορές ισχύoυv και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες. Η έναρξη προμήθειας αρχίζει απo τηv επόμενη της διενέργειας τoυ διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύoς μικρότερο τoυ προβλεπόμενου απo τηv παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας της κάθε ζητούμενης από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης κατηγορίας τροφίμων. 11. H κατακύρωση τoυ διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη λιανική τιμή), ανά ζητούμενη κατηγορία τροφίμων και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, από τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 12. Στον προμηθευτή(- τές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 24 του ΕΚΠΟΤΑ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται η σχετική σύμβαση, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 13. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι αναφερόμενες στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ προϋποθέσεις.

6 14. Παράδοση Παραλαβή Η παράδοση των τροφίμων θα γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή (-των). Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται άμεσα από την παράδοσή τους, από τις Διευθύντριες των Παιδικών Σταθμών, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η σύμβαση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση. Η παράδοση των τροφίμων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα ορθής υγιεινής πρακτικής. 13. Πληρωμή - Κρατήσεις 13.1 Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ Toν προμηθευτή (-τές) πoυ θα αναδειχθεί βαρύνουν oι νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 14. Σε ότι αφορά την κατάθεση ενστάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 15. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και υπεύθυνα για την επίλυση της κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ

7 ( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. 02/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα ζητούμενα είδη με τις αντίστοιχες ποσότητες φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας-Ευκλείδη Ελεούσα Ιωαννίνων Τηλ «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Tου: Έδρα Οδός: Αριθμός: Τηλέφωνο Fax: ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ,00 με Φ.Π.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (Κορν Φλέικς) 300 ΤΕΜ 2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού) (Ελληνικής Παραγωγής) 70 ΚΙΛΑ 3 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ. 500γρ) (Ελληνικής παραγωγής) 85 ΚΙΛΑ 4 ΑΥΓΑ (Α' Ποιότητας, Ελληνικά, με ημερομηνία Παραγωγής) ΤΕΜ 5 ΑΛΑΤΙ 80 ΚΙΛΑ 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με οξύτητα <=0,1) (Ελλ. παραγωγής) 200 ΛΙΤΡΑ 7 ΕΛΙΕΣ (μαύρες ) (Ελληνικής Παραγωγής) 130 ΚΙΛΑ 8 ΖΑΧΑΡΗ (Ελληνικής Παραγωγής) 150 ΚΙΛΑ 9 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουί-γλασέ 50 ΚΙΛΑ 10 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 250 γρ. (Ελληνικής Παραγωγής) 450 ΤΕΜ 11 ΞΥΔΙ (Ελληνικής Παραγωγής) 60 ΤΕΜ 12 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 250 γρ. (Ελληνικής Παραγωγής) 150 ΤΕΜ 13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚ. 500 γρ. 100 ΚΙΛΑ 14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ συσκ. 500 γρ. 100 ΤΕΜ 15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ -ΠΑΣΤΕΣ συσκ. 500 γρ. 500 ΤΕΜ 16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380 γρ. χωρίς συντηρητικά και χρώμα) 200 ΤΕΜ 17 ΜΕΛΙ (συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη κωνοφόρα ή θυμάρι) 100 ΚΙΛΑ 18 ΚΡΕΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 80 ΤΕΜ

8 19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ (Ελληνικής Παραγωγής) 600 ΤΕΜ 20 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 50γρ. 50 ΤΕΜ 21 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ (συσκ. 500 γρ., Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας) 100 ΚΙΛΑ 22 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (συσκ 500 γρ., Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας) 200 ΚΙΛΑ 23 ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΞΑΝΘΕΣ (Ελλην. Παραγωγής ) 250 γρ. 70 ΤΕΜ 24 ΒΟΥΤΥΡΟ Φυτικής προέλευσης 150 ΚΙΛΑ 25 ΦΑΚΕΣ (Ελλην. Παραγωγής,Α' ποιότητας, συσκ. 1 κιλού) 110 ΚΙΛΑ 26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας, συσκ. 1 κιλού) 70 ΚΙΛΑ 27 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκ. 250 ml (100% φυσικός χυμός) ΤΕΜ 28 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 50 ΛΙΤΡΑ 29 ΚΡΑΣΙ ΑΣΠΡΟ 30 ΛΙΤΡΑ 30 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 400 ΤΕΜ 31 ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 50 ΤΕΜ 32 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 50 ΤΕΜ 33 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΤΑ 120 ΤΕΜ 34 ΛΑΖΑΝΙΑ 50 ΚΙΛΑ 35 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΡΙΧΡΩΜΑ 50 ΚΙΛΑ 36 ΖΩΜΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ 40 ΤΕΜ 37 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 50 ΛΙΤΡΑ 38 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 40 ΚΙΛΑ 39 ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 10 ΚΙΛΑ 40 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (50ΓΡ) ΤΕΜ 41 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 10 ΤΕΜ 42 ΡΙΓΑΝΗ 10 ΤΕΜ 43 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 15 ΤΕΜ 44 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ 15 ΤΕΜ 45 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 15 ΤΕΜ 46 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 200 ΤΕΜ 47 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330 ml 300 ΤΕΜ 48 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5 lit 300 ΤΕΜ

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΓΑΛΑ Συμπυκνωμένο μακράς διάρκειας 250 ΤΕΜ 2 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ Φρέσκο ΑΓΕΛΑΔΟΣ (Ελλην. Παραγωγής ) 1500 ΛΙΤΡΑ 3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ πλήρες ΠΡΟΒΕΙΟ (Ελλην. Παραγωγής ) 800 ΤΕΜ 4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ (Α' ποιότητας) 250 ΚΙΛΑ 5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 6 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 40 ΚΙΛΑ Γ. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 300 ΤΕΜ 2 ΑΝΙΘΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΜΑΤΣ. 3 ΑΡΑΚΑΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 120 ΚΙΛΑ 4 ΑΧΛΑΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 600 ΚΙΛΑ 5 ΒΕΡΥΚΟΚΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 120 ΚΙΛΑ 6 ΚΑΡΟΤΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 120 ΚΙΛΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 55 ΚΙΛΑ 8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 210 ΚΙΛΑ 9 ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 70 ΚΙΛΑ 10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΜΑΤΣ. 11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΤΕΜ 12 ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 650 ΚΙΛΑ 13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 700 ΚΙΛΑ 14 ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 250 ΚΙΛΑ 16 ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 700 ΚΙΛΑ 17 ΠΕΠΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 18 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 90 ΚΙΛΑ 19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΚΙΛΑ 20 ΡΟΔΑΚΙΝΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΚΙΛΑ 21 ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 40 ΚΙΛΑ 22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΚΙΛΑ 23 ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 24 ΣΤΑΦΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 25 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 120 ΚΙΛΑ 26 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 27 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 200 ΚΙΛΑ 28 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 50 ΚΙΛΑ 29 ΣΚΟΡΔΑ 30 ΤΕΜ 30 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ 150 ΚΙΛΑ

10 31 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 100 ΜΑΤΣ. 32 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 80 ΚΙΛΑ 33 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 80 ΚΙΛΑ 34 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 50 ΚΙΛΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Να είναι παρασκευασμένα από σιτάρι που να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Παράδοση σε χάρτινες σακούλες) 1 ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 5500 ΚΙΛΑ 2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ 300 ΚΙΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Νωπό (Ελληνικής Παραγωγής) (Α' ποιότητας, από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία) 800 ΚΙΛΑ ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ (από ζώο που έχει εκτραφεί και σφραγιστεί στην Ελλάδα, η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες, να είναι κρέας νωπό, άπαχο από το μπούτι του ζώου κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά) 500 ΚΙΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ (από ζώο που έχει εκτραφεί και σφραγιστεί στην Ελλάδα, η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες) 250 ΚΙΛΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ( Να είναι Α' ποιότητας, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα) Φρέσκο 1 ΣΟΛΩΜΟΣ 300 ΚΙΛΑ

11 ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (Κορν Φλέικς) 60 ΤΕΜ 2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού) (Ελληνικής παραγωγής) 15 ΚΙΛΑ 3 ΦΑΡΙΝΑ (συσκ.500γρ.) (Eλλην. παραγωγής) 50 ΚΙΛΑ 4 ΑΥΓΑ (Α' Ποιότητας, Ελληνικά, με ημερομ. παραγωγής) 700 ΤΕΜ 5 ΑΛΑΤΙ 16 ΚΙΛΑ 6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με οξύτητα <=0,1) (Ελλ. παραγ.) 55 ΛΙΤΡΑ 7 ΕΛΙΕΣ (μαύρες ) (Ελληνικής Παραγωγής) 25 ΚΙΛΑ 8 ΖΑΧΑΡΗ 40 ΚΙΛΑ 9 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουί-γλασέ 10 ΚΙΛΑ 10 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 250 γρ. (Ελληνικής Παραγωγής) 90 ΤΕΜ 11 ΞΥΔΙ (Ελληνικής Παραγωγής) 15 ΤΕΜ 12 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 250 γρ. 30 ΤΕΜ 13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚ 500 γρ. 25 ΚΙΛΑ 14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ συσκ. 500 γρ. 50 ΤΕΜ 15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ - ΠΑΣΤΕΣ συσκ. 500 γρ. 200 ΤΕΜ 16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ χωρίς συντηρητικά και χρώμα) 50 ΤΕΜ 17 ΜΕΛΙ (συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη κωνοφόρα ή θυμάρι) 25 ΚΙΛΑ 18 ΚΡΕΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 20 ΤΕΜ 19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ (Ελληνικής Παραγωγής) 150 ΤΕΜ 20 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 50γρ. 10 ΤΕΜ 21 ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ (συσκ. 500 γρ., Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας) 35 ΚΙΛΑ 22 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (συσκ. 500 γρ., Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας) 60 ΚΙΛΑ 23 ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΞΑΝΘΕΣ (Ελλην. Παραγωγής ) 250 γρ. 20 ΤΕΜ 24 ΒΟΥΤΥΡΟ Φυτικής προέλευσης 70 ΚΙΛΑ 25 ΦΑΚΕΣ (Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας, συσκ. 1 κιλού) 30 ΚΙΛΑ 26 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (Ελλην. Παραγωγής, Α' ποιότητας, συσκ. 1 κιλού) 30 ΚΙΛΑ 27 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ συσκ. 1 λίτρου (100% φυσικός χυμός ) 200 ΤΕΜ 28 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 15 ΛΙΤΡΑ 29 ΚΡΑΣΙ ΑΣΠΡΟ 10 ΛΙΤΡΑ 30 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 80 ΤΕΜ

12 31 ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 15 ΤΕΜ 32 ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 25 ΤΕΜ 33 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΤΑ 30 ΤΕΜ 34 ΛΑΖΑΝΙΑ 15 ΚΙΛΑ 35 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΡΙΧΡΩΜΑ 15 ΚΙΛΑ 36 ΖΩΜΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ 10 ΤΕΜ 37 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20 ΛΙΤΡΑ 38 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 10 ΚΙΛΑ 39 ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 3 ΚΙΛΑ 40 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (50γρ.) 200 ΤΕΜ 41 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 3 ΤΕΜ 42 ΡΙΓΑΝΗ 3 ΤΕΜ 43 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 3 ΤΕΜ 44 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ 3 ΤΕΜ 45 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 3 ΤΕΜ 46 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 40 ΤΕΜ Β. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 1 ΓΑΛΑ Συμπυκνωμένο μακράς διάρκειας 100 ΤΕΜ 2 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ Φρέσκο ΑΓΕΛΑΔΟΣ (Ελλην. Παραγωγής) 700 ΛΙΤΡΑ 3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΒΕΙΟ (Ελλην. Παραγωγής) 200 ΤΕΜ 4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ (Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 5 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 6 MOΤΣΑΡΕΛΑ 10 ΚΙΛΑ Γ. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 70 ΤΕΜ 2 ΑΝΗΘΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 20 ΜΑΤΣ. 3 ΑΡΑΚΑΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 30 ΚΙΛΑ 4 ΑΧΛΑΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 120 ΚΙΛΑ 5 ΒΕΡΙΚΟΚΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 25 ΚΙΛΑ 6 ΚΑΡΟΤΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 35 ΚΙΛΑ

13 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 20 ΚΙΛΑ 8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 9 ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 25 ΚΙΛΑ 10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 25 ΜΑΤΣ. 11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 50 ΤΕΜ 12 ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 200 ΚΙΛΑ 13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 150 ΚΙΛΑ 14 ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 30 ΚΙΛΑ 15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 60 ΚΙΛΑ 16 ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 250 ΚΙΛΑ 17 ΠΕΠΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 18 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 30 ΚΙΛΑ 19 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 100 ΚΙΛΑ 20 ΡΟΔΑΚΙΝΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 30 ΚΙΛΑ 21 ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 20 ΜΑΤΣ. 22 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 60 ΚΙΛΑ 23 ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 30 ΚΙΛΑ 24 ΣΤΑΦΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 25 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 40 ΚΙΛΑ 26 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 40 ΚΙΛΑ 27 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) 50 ΚΙΛΑ 28 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 15 ΚΙΛΑ 29 ΣΚΟΡΔΑ 15 ΤΕΜ 30 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ 30 ΚΙΛΑ 31 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 20 ΜΑΤΣ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Να είναι παρασκευασμένα από σιτάρι που να έχει ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Παράδοση σε χάρτινες σακούλες) ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 600 ΚΙΛΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ 60 ΚΙΛΑ

14 1 2 3 ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Νωπό (Ελληνικής Παραγωγής) (Α' ποιότητας, από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία) 180 ΚΙΛΑ ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ (από ζώο που έχει εκτραφεί και σφραγιστεί στην Ελλάδα, η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες, να είναι κρέας νωπό, άπαχο από το μπούτι του ζώου κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά) 100 ΚΙΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ (από ζώο που έχει εκτραφεί και σφραγιστεί στην Ελλάδα, η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες) 60 ΚΙΛΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (Να είναι Α' ποιότητας, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα) Φρέσκο 1. ΣΟΛΩΜΟΣ 80 ΚΙΛΑ Ελεούσα,../12/2012 Ο Προσφέρων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΡΙΘΜ. 2/ 2012 Ποσό με Φ.Π.Α : ,00 Στην Ελεούσα σήμερα την μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας που εδρεύει στην Ελεούσα, οδός Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη (Νέο Δημαρχείο ) ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Β Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας κ. Χανδόλια Απόστολο Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο. με ΑΦΜ.. της Δ.Ο.Υ.. (στο εξής καλούμενη «Προμηθευτής») που εδρεύει (οδός., Τ.Κ..) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την., κάτοικο, οδός, με ΑΔΤ.. Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: Ήδη με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία.(καλούμενη στο εξής «ο Προμηθευτής») και αυτή αναλαμβάνει τα Έξοδα Λειτουργίας Συσσιτίων (Προμήθεια τροφίμων) που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της Σύμβασης Τιμές Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης αριθμ. 02/2012 του διαγωνισμού, ήτοι : Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προμήθεια ειδών, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω και σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής Η παράδοση θα γίνει άμεσα, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις κατά τόπους Διευθύνσεις των Παιδικών Σταθμών. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το

16 ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Η μεταφορά των ειδών θα γίνει με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και μέχρι την 13η ώρα. Η άμεση παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τις Διευθύντριες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του προμηθευτή α) Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. β) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των υλικών από τον προμηθευτή ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον προμηθευτή τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη αριθμ. 2/2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση προμηθευτή Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, (β) αν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, (γ) αν ο προμηθευτής εκχωρεί τη σύμβαση, (δ) αν ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας μετά από προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Προμηθευτή οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ζίτσας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρο 33,34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

17 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ν.Π.Δ.Δ ή σε ανώτερη βία. ΆΡΘΡΟ 5 ο : Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. - Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. - Πλημμύρα. - Σεισμός. - Πόλεμος. - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας. ΆΡΘΡΟ 6 ο : Τίμημα - Τρόπος πληρωμής 1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός ενενήντα (90) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 36 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

18 4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 6. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού. 7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. 9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. ΆΡΘΡΟ 7 ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΆΡΘΡΟ 8 ο : Λοιποί Όροι Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Ο προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα