Αθήνα, 6 Ιουνίου Αρ. Πρωτ: Δ6Δ ΕΞ ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012. Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1086800 ΕΞ 2012. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ ΕΞ 2012 Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανοµής ΘΕΜΑ: «Αποστολή επικαιροποιηµένης κατάστασης µε τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης». ΣΧΕΤ.: α) αριθ. Δ6Δ ΕΞ 2011/ έγγραφό µας προς τους Προϊσταµένους των Δ.Ο.Υ. του Νοµού Θεσσαλονίκης. β) αριθ. Δ6Δ ΕΞ 2011/ έγγραφό µας προς τους Προϊσταµένους των Δ.Ο.Υ., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής. γ) αριθ. Δ6Δ ΕΞ 2011/ έγγραφό µας προς τους Προϊσταµένους της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κ.Υ. του ΣΔΟΕ, της Επιχειρησιακής Δ/νσης. Ειδικών Υποθέσεων ΣΔΟΕ Αθηνών και της Περιφερειακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής. δ) αριθ. Δ6Δ ΕΞ2011/ έγγραφό µας προς τους Προϊσταµένους των Δ/νσεων Προσωπικού Γ.Λ.Κ. (Δ4) και Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ. 1.- Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας στέλνουµε συνηµµένα για ενηµέρωση και χρήση σας, επικαιροποιηµένη την αναφερόµενη στο παραπάνω θέµα κατάσταση. 2.- Σας υπενθυµίζουµε ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, µπορούν να αντλούν άµεσα πληροφορίες για τις µεταβολές που επέρχονται στην προαναφερθείσα κατάσταση,στην ιστοσελίδα:http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41. Συνηµµένα: Η αναφερθείσα στο κείµενο κατάσταση Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Oικονοµικές Eπιθεωρήσεις: α) Αθηνών, β) Πειραιά, γ) Ανατολικής Αττικής και δ) Θεσσαλονίκης ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.- Δ/νσεις: α) Διοικητικής Υποστήριξης της Κ.Υ. του ΣΔΟΕ, β) Προσωπικού Γ.Λ.Κ. (Δ4) και

2 2 γ) Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ. (Δ34). 2.- Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων ΣΔΟΕ Αθηνών. 3.- Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής. 4.- Δ.Ο.Υ., που εδρεύουν γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής. 5.- Δ.Ο.Υ. του Νοµού Θεσσαλονίκης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 2.- -/- κ. Ειδικού Γραµµατέα ΣΔΟΕ 3.- Προϊσταµένους Γεν. Δ/νσεων: α) Διοικητικής Υποστήριξης, β) Οικονοµικής Επιθεώρησης, γ) Γενικού Χηµείου του Κράτους και δ) Διοίκησης και Eλέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων από την ΕΕ 4.- Δ/νσεις: α) Διοικητικού (Δ1)- Τµήµα Β, β) Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2)-Τµήµα ΣΤ, γ) Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, δ) Επιθεώρησης Υπηρεσιών ε) Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και στ) Οργάνωσης- Τµήµατα Γ, Δ.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ ΕΞ 2012 Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που αναφέρονται στον Πίνακα Δια- νοµής, για ενέργεια ΘΕΜΑ: «Περί της αρµοδιότητας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για τη χορήγηση επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών». 1.- Σας στέλνουµε συνηµµένα, για ενηµέρωσή σας, φωτοαντίγραφα: α) του αριθ. 5325/ εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για την αρµοδιότητα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων να χορηγούν την Επισηµείωση του άρθρου 3 της Σύµβασης της Χάγης (apostille), (Ν.1497/1984- Α 188) σε έγγραφα που εκδίδουν δηµόσιες Υπηρεσίες και β) των σχετικών διατάξεων των άρθρων 280 και 186 Ν.3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης- πρόγραµµα Καλλικράτης». 2.- Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, είναι οι αρµόδιες Υπηρεσίες για την χορήγηση της ως άνω Επισηµείωσης στα έγγραφα (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών) που εκδίδουν οι Υπηρεσίες σας και πρόκειται να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης. 3.- Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούµε, µε µέριµνά σας, αµέσως µετά από την παραλαβή του παρόντος: α).- Να ορίσετε, µε απόφασή σας, υπαλλήλους (τακτικούς και αναπληρωµατικούς), που θα επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα εγγράφων, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες σας και τα οποία οι ενδιαφερόµενοι θέλουν να προσκοµίσουν στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, για να τους χορηγηθεί η Επισηµείωση. Στην απόφασή σας αυτή, πρέπει να συµπεριλάβετε και τους υπαλλήλους, που είναι τελικοί υπογράφοντες σε έγγραφα, που εκδίδονται µε πρωτότυπη υπογραφή. Είναι ευνόητο ότι, σε περίπτωση υπηρεσιακών µεταβολών, θα ορίζονται άλλοι υπάλληλοι και τα δείγµατα υπογραφής αυτών θα αποστέλλονται στην παραπάνω Υπηρεσία. β).- Να αποστείλετε, ταχυδροµικώς, στην αντίστοιχη Αποκεντρωµένη Διοίκηση, δείγµατα µε την πρωτότυπη υπογραφή των προαναφερθέντων υπαλλήλων, εφόσον οι Υπηρεσίες σας βρίσκονται στον ίδιο νοµό, που εδρεύει αυτή. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται το υπόδειγµα µε αριθ.1. Στις περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες σας βρίσκονται σε διαφορετικό νοµό από αυτόν της έδρας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, πρέπει, για την ορθή διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, να σας γνωστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανωτικών µονάδων τους στο νοµό σας,

4 2 που είναι επιφορτισµένες µε τη σχετική αρµοδιότητα, προκειµένου να τους αποστείλετε τα δείγµατα υπογραφής των υπαλλήλων, κατά τα ανωτέρω. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις µπορούν να αντλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Περιφερειακών Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε και των Δ.Ο.Υ. (ταχ. δ/νσεις, τηλέφωνα, ΦΑΞ) από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, στην ηλεκτρ. δ/νση: και στη διαδροµή Επικοινωνία/Υπ. Οικονοµικών, στους τηλεφωνικούς καταλόγους της Κεντρικής Υπηρεσίας και Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Τελωνείων κ.λπ). γ).- Να αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, ανακοίνωση (επισυνάπτεται το υπόδειγµα µε αριθ. 2), στην οποία να τονίζεται η υποχρέωση των πολιτών να δηλώνουν ότι πρόκειται να προσκοµίσουν τα αιτούµενα έγγραφα στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, για να τους χορηγηθεί η Επισηµείωση της σύµβασης της Χάγης (apostille), ώστε τα έγγραφα (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) να εκδίδονται από υπαλλήλους, που έχουν αποστείλει στην υπηρεσία αυτή δείγµα υπογραφής τους. δ).- Να λάβουν γνώση αυτού, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας. 4.- Επισηµαίνουµε, ενδεικτικά, ότι όπως έχει διαπιστωθεί από τη Δ/νση Οργάνωσης, τα έγγραφα για τα οποία οι ενδιαφερόµενοι ζητούν τη χορήγηση Επισηµείωσης, είναι κυρίως τα έντυπα Ε1, Ε9, το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος, το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, αρµοδιότητας των Τµηµάτων Εισοδήµατος και Μητρώου των Δ.Ο.Υ. Τα έγγραφα αυτά ζητούνται από αλλοδαπούς που διαµένουν στη χώρα µας και θέλουν να τα προσκοµίσουν στις χώρες προέλευσής τους ή από γονείς, τα τέκνα των οποίων σπουδάζουν στο εξωτερικό ή από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται οικονοµικά στο εξωτερικό. 5.- Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτουµε, επίσης, κατάσταση µε τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης. 6.- Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι για τις Δ.Ο.Υ., που γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης, καθώς και για τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής έχουν δοθεί αντίστοιχες οδηγίες, µε ξεχωριστά έγγραφα της Δ/νσης Οργάνωσης του Υπουργείου. Συνηµµένα: Τα αναφερθέντα στο κείµενο Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑ- ΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), µε έδρα τη Λάρισα α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε: i) Στερεάς Ελλάδας και ii) Θεσσαλίας β) ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ, ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΛΙΜΝΗΣ, ΚΑΡΠΕ- ΝΗΣΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΑΣ), ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ), ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΠΑΛΑΜΑ), ΣΟΦΑΔΩΝ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, Β' ΛΑΡΙΣΑΣ, Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΑΓΙΑΣ, ΒΟΛΟΥ (Α -Β ), ΙΩΝΙΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ), ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

5 3 II.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙ- ΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), µε έδρα τα Ιωάννινα α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε: i) Ηπείρου και ii) Δυτικής Μακεδονίας. β) ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ),ΦΑΝΑΡΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΓΑΣ), ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Α -Β )- (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α -Β - ΜΕΤΣΟΒΟΥ), ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ,ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ), ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΕΡΒΙΩΝ), ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ), ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. III.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ), µε έδρα την Πάτρα α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε: i)πελοποννήσου, ii) Δυτικής Ελλάδας και iii) Ιονίων Νήσων. β) ΔΟΥ:ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΣΤΑΚΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ), ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΜΦΙΛΟ- ΧΙΑΣ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΟ- ΠΟΛΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ (ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΤΡΟΠΑΙΩΝ), Α' ΠΑΤΡΩΝ, Β' ΠΑΤΡΩΝ, Γ' ΠΑΤΡΩΝ, ΑΙΓΙΟΥ (ΑΙΓΙΟΥ-ΑΚΡΑΤΑΣ), ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΚΛΕΙ- ΤΟΡΙΑΣ), ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ), ΛΕΧΑΙΝΩΝ (ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΒΑΡΔΑΣ), ΖΑΧΑΡΩΣ, ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ), Α' ΚΕΡ- ΚΥΡΑΣ, Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ), ΙΘΑΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΝΕΜΕΑΣ), ΚΙΑΤΟΥ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ), ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΟΛΑΩΝ (ΜΟΛΑΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ), ΣΚΑΛΑΣ (ΣΚΑΛΑΣ-ΚΡΟΚΕΩΝ), ΓΥΘΕΙΟΥ (ΓΥΘΕΙΟΥ-ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ), ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΚΑΛΑ- ΜΑΤΑΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ), ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΓΑΡΓΑ- ΛΙΑΝΩΝ-ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ). IV.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), µε έδρα τον Πειραιά α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε: i) Βορείου Αιγαίου και ii) Νοτίου Αιγαίου β) ΔΟΥ:ΡΟΔΟΥ, ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΕΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ), ΛΗΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΜΗΘΥΜΝΗΣ), ΣΑΜΟΥ (ΣΑΜΟΥ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ), ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΧΙΟΥ. V.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), µε έδρα το Ηράκλειο α) Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε Κρήτης. β) ΔΟΥ:Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ (ΜΟΙΡΩΝ- ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ), ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ), ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ(Α -Β ), ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ. VI.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη α) Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης. β)περιφερειακεσ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε: i) Κεντρικής Μακεδονίας και ii) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. γ) ΔΟΥ:ΔΡΑΜΑΣ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ-

6 4 ΧΟΥ,ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ (Α -Β ),ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΘΑΣΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ(Α -Β ), ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ- ΣΚΥΔΡΑΣ), ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(Α -Β )-(ΚΑΤΕ- ΡΙΝΗΣ Α -Β -ΑΙΓΙΝΙΟΥ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΣΑΠΩΝ, Α' ΣΕΡΡΩΝ, Β' ΣΕΡΡΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΚΑ- ΣΤΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝEΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΝEΩΝ ΜΟΥΔΑ- ΝΙΩΝ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ), ΑΡΝΑΙΑΣ, Ν.ΖΙΧΝΗΣ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Oικονοµικές Eπιθεωρήσεις: α) Δυτικής Ελλάδας, β) Πελοποννήσου, γ) Βορείου Αιγαίου, δ) Κρήτης, ε) Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας, στ) Ηπείρου, ζ) Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και η) Θεσσαλίας. 2. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111- T.K ΛΑΡΙΣΑ 3. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20- T.K ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου Ν. Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 69-71, T.K ΠΑΤΡΑ 5. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου Νικήτα 6-8, T.K ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη- T.K ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης Καθ. Ρωσίδη 11- T.K ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Υπ. Οικονοµικών 2.Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα Σ.Δ.Ο.Ε. 3. Προϊσταµένους Γεν. Δ/νσεων: α) Διοικ. Υποστήριξης και β) Οικονοµικής Επιθεώρησης 4. Δ/νσεις: α) Διοικητικού (Δ1)- Τµήµα Β, β) Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2)- Τµήµα ΣΤ, γ) Διοικητικής Υποστήριξης Σ.Δ.Ο.Ε., δ) Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ε) Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, στ) Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, ζ) Φορολογίας Εισοδήµατος (Δ12), η) Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13), θ) Επιχειρησιακού Σχεδιασµού- Τµήµα Γ και ι) Οργάνωσης (Δ6)- Τµήµατα Γ, Δ

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ... (τίτλος Υπηρεσίας) (Πόλη) (Ηµεροµηνία) (µήνας) (Έτος),... Αριθ. Πρωτ.: Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ : Την Αποκεντρωµένη Διοίκηση.... ΘΕΜΑ: Αποστολή στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση κατάστασης µε δείγµατα υπογραφής υπαλλήλων της... (τίτλος Υπηρεσίας) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΒΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ (τίτλος Υπηρεσίας) (υπηρεσιακή σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο, υπογραφή)

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Οι πολίτες που ζητούν έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από την Υπηρεσία µας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα αυτών), προκειµένου να τα προσκοµίσουν στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση... (οδός αριθ, Τ.Κ..), για να τους χορηγηθεί η επισηµείωση της σύµβασης της Χάγης (apostille), παρακαλούνται να το δηλώνουν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, γιατί οι υπάλληλοι, που είναι επιφορτισµένοι µε το καθήκον της διεκπεραίωσης της διαδικασίας αυτής, είναι καθορισµένοι µε απόφαση του Προϊσταµένου της (τίτλος Υπηρεσίας)

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Α/Α ΚΡΑΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 2. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 3. ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 4. ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 5. ΑΛΒΑΝΙΑ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 6. ΑΝΔΟΡΑ 7. ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ 8. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 9. ΑΡΜΕΝΙΑ 10. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 11. ΑΥΣΤΡΙΑ 12. ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ 13. ΒΕΛΓΙΟ 14. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 15. ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 16. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 17. ΓΑΛΛΙΑ 18. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19. ΓΕΩΡΓΙΑ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 20. ΓΚΡΕΝΑΔΑ 21. ΔΑΝΙΑ 22. ΔΟΜΙΝΙΚΑ 23. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24. ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 25. ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 26. ΕΛΒΕΤΙΑ 27. ΕΛΛΑΔΑ 28. ΕΣΘΟΝΙΑ 29. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 30. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑ- ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (*) 31. ΙΑΠΩΝΙΑ

10 32. ΙΝΔΙΑ 33. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 34. ΙΣΛΑΝΔΙΑ 35. ΙΣΠΑΝΙΑ 36. ΙΣΡΑΗΛ 37. ΙΤΑΛΙΑ 38. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 39. ΚΙΝΑ (ΜΟΝΟ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ- ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ & ΤΟΥ ΜΑΚΑΟ) 40. ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 41. ΚΟΛΟΜΒΙΑ 42. ΚΟΡΕΑ 43. ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 44. ΚΡΟΑΤΙΑ 45. ΚΥΠΡΟΣ Υφίσταται η από 5 Μαρτίου 1984 διµερής σύµβαση µεταξύ Ελλάδος και Κύπρου (κυρωτικός ν. 1548/85) 46. ΛΕΖΟΘΟ 47. ΛΕΤΟΝΙΑ 48. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 49. ΛΙΒΕΡΙΑ 50. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 51. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 52. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 53. ΜΑΛΑΟΥΙ 54. ΜΑΛΤΑ 55. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 56. ΜΕΞΙΚΟ 57. ΜΟΓΓΟΛΙΑ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 58. ΜΟΛΔΑΒΙΑ 59. ΜΟΝΑΚΟ 60. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 61. ΜΠΑΧΑΜΕΣ 62. ΜΠΕΛΙΖ

11 63. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 64. ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ 65. ΝΑΜΙΜΠΙΑ 66. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 67. ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ 68. ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ 69. ΝΙΟΥΕ 70. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 71. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 72. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (*) (*) 73. ΟΜΑΝ 74. ΟΝΔΟΥΡΑ 75. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 76. ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 77. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 78. ΠΑΝΑΜΑΣ 79 ΠΕΡΟΥ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα 80. ΠΟΛΩΝΙΑ 81. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 82. ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 83. ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 84. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 85. ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 86. ΣΑΪΝΤ ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΝΙΒΕΪΣ 87. ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΤΣΙΑ 88. ΣΑΜΟΑ 89. ΣΑΟ ΤΟΜΕ Ε ΠΡΙΝΣΙΠΕ 90. ΣΕΡΒΙΑ 91. ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 92. ΣΛΟΒΑΚΙΑ 93. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 94. ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 95. ΣΟΥΗΔΙΑ 96. ΣΟΥΡΙΝΑΜ

12 97. ΤΟΓΚΑ 98. ΤΟΥΡΚΙΑ 99. ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 100. ΤΣΕΧΙΑ 101. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 102. ΦΙΤΖΙ (*) Στις εδαφικές περιοχές της, στις οποίες έχει επεκταθεί η Σύµβαση της Χάγης, περιλαµβάνονται και οι: Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Guernsey, Bailiwick of, Isle of Man, Jersey, Montserrat, Saint Helena, Turks and Caicos Islands, Virgin Islands. (*) (*) Στις εδαφικές περιοχές της, στις οποίες έχει επεκταθεί η Σύµβαση της Χάγης, περιλαµβάνονται και οι: Aruba, Netherlands Antilles. ΠΗΓΕΣ: στη διαδροµή Υποθέσεις Πολιτών/Σφραγίδα της Χάγης

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα 1 Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών ΑΔΑ: ΒΔ9Π9-6ΞΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: Β4ΘΠ9-ΞΘΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣ: τις Γραµµατείες όλων των τµηµάτων και σχολών των Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδηµιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.251/139377/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15

Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Εγγραφές των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-15 Για την εγγραφή των επιτυχόντων στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Θέμα:Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 7-9 - 2011 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΕΣΤΙΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Δ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 23-11-2012 Αριθμ.πρωτ.954 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σε συνέχεια των με αριθμ.πρωτ.739/5-10-2012 & 825/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30.9.2010) 188/2/02.08.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία) 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α (Κεντρική Υπηρεσία) 1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία 2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομικών 3. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Ρ10/268 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 18/5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ρ10/268 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ : 210.34.42.651. 688-101 FAX : 210.34.42.077 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑ 80391 ΑΦΜ 997604248 Δ.Ο.Υ ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΝΠΔΔ

ΔΣΑ 80391 ΑΦΜ 997604248 Δ.Ο.Υ ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΝΠΔΔ ATHENS LEGAL FIRM - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 ΤΗΛ: 210.8259320-3, ΦΑΞ: 210.8259320 WEBSITE:www.athenslegalfirm.com ΑΜ ΔΣΑ 80391 ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 6Α 1130443 ΕΞ 2012

Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 6Α 1130443 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ταχ. /νση:λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα