ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Ν. 47(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 82(Ι) του 2000 Νόµοι του 1997 µέχρι (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ερµηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 111 του 1985 «αρχή τοπικής διοίκησης» σηµαίνει Συµβούλιο ήµου και Κοινοτικό Συµβούλιο τα 1 του 1986 οποία εγκαθιδρύονται δυνάµει των περί ήµων και των περί Κοινοτήτων Νόµων, 8 του 1986 αντίστοιχα 25 του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 1996 Cyprus Legal Portal - Page 1 of 33

2 85(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του του 27(Ι) του «αστυνοµικός σηµαίνει µέλος της Αστυνοµίας κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό δυνάµει του περί Αστυνοµίας Νόµου 73(Ι) του (Ι) του (Ι) του Πίνακες. "δίωξη" σηµαίνει ποινική δίωξη ασκούµενη σε σχέση µε πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκηµα κατά παράβαση των νόµων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερµηνεύεται ανάλογα "ειδοποίηση" σηµαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου "εξώδικο πρόστιµο" σηµαίνει το πρόστιµο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήµατος ή της αναφοράς στη νοµοθετική διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκηµα, καθώς και τη, σύµφωνα µε το άρθρο 5, εκδιδόµενη ειδοποίηση, και περιλαµβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόµενη δυνάµει του άρθρου 6 "πρόσθετη επιβάρυνση" σηµαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάµει του άρθρου 6(2) 2 του 99(Ι) του «Υγειονοµικός Επιθεωρητής» σηµαίνει τον υγειονοµικό επιθεωρητή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. (2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόµου σε άλλο νόµο ή κανονισµό, θεωρείται αναφορά και σε άρθρα του εν λόγω Νόµου ή Κανονισµού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν προϋφιστάµενα άρθρα ή κανονισµούς. Αδικήµατα που 3. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρµόζεται τιµωρούνται χωρίς για τα αδικήµατα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα να ασκείται δίωξη. αν τα αδικήµατα αυτά απαντώνται και σε νόµους ή κανονισµούς άλλους από τους αναφερόµενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του (α) Καθορίζει τις περιοχές στις οποίες θα εφαρµόζεται ο Νόµος. 2(α) του 90(Ι) του (β) Προσθέτει, αντικαθιστά ή αφαιρεί Πίνακες ή αδικήµατα που αναφέρονται σ αυτούς, µε εξαίρεση τον Πίνακα VI ο οποίος δεν δύναται να τροποποιηθεί µε διάταγµα. 2(β) του 90(Ι) του (γ) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τροποποιεί τα εξώδικα πρόστιµα τα οποία αναγράφονται στους Πίνακες µε την αντικατάστασή τους µε 2 του 127(Ι) του µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσά µεταξύ του κατώτατου ορίου των οκτώ ευρώ 8 και Cyprus Legal Portal - Page 2 of 33

3 του ανώτατου ορίου των ογδόντα πέντε ευρώ ( 85), νοουµένου ότι το εξώδικο πρόστιµο δεν υπερβαίνει το µέγιστο ποσό του προστίµου που προβλέπει ο νόµος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4. Αδικήµατα που 4. Τα αδικήµατα τα οποία περιλαµβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για επιδέχονται εξώδικη ρύθµιση είναι αδικήµατα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόµου ή εξώδικη ρύθµιση. διοικητικής πράξης, και που τιµωρούνται µε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις ή µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και µε τις δύο ποινές. Επίδοση 5. (1) Αν αστυνοµικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκηµα ειδοποίησης σε που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδώσει µέσα σε αδικοπραγούντες. χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία διάπραξης του 2 του 82(Ι) του αδικήµατος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκηµα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο. Καµιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιµο καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, πριν από την πάροδο τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης. (2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνοµικό, µε βάση το εδάφιο (1), χορηγείται (α) Σε τροχονόµο ή σε άλλο υπάλληλο δήµου, αλλά µόνο για αδικήµατα σε σχέση µε 111 του 1985 καθήκοντα που καθορίζονται από το ηµοτικό Συµβούλιο, δυνάµει του περί ήµων 1 του 1986 Νόµου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν. 8 του του του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρµόδιο για την εφαρµογή νόµων ή διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού. 4 του 52(Ι) του (γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, δεόντως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 2 του 96(Ι) του (δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από το ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 46(Ι) του 1994 Cyprus Legal Portal - Page 3 of 33

4 94(Ι) του 1997 µόνο για αδικήµατα δυνάµει του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου, 75(Ι) του 2000 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα 43(Ι) του 2002 IV. 95(Ι) του (I) του Πίνακας IV. 3 του 99(Ι) του (ε) Σε Υγειονοµικό Επιθεωρητή, για αδικήµατα σε σχέση µε καθήκοντα που καθορίζονται από τους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) 75(Ι) του 2002 Νόµους του 2002 έως 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και 40(Ι) του 2003 από τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτών. 37(Ι) του (Ι) του (I) του (I) του Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): του 124(Ι) του Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 2001 (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνοµικό µε βάση το εδάφιο (1) χορηγείται- Cyprus Legal Portal - Page 4 of 33

5 12(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (α) σε τροχονόµο ή άλλο υπάλληλο δήµου, εξουσιοδοτηµένο από τον οικείο δήµαρχο, στα όρια του οικείου δήµου, Άσκηση δίωξης και αύξηση του εξώδικου προστίµου µετά την επίδοση της ειδοποίησης. 3 του 127(Ι) του Τόπος και τρόπος πληρωµής εξώδικου προστίµου. Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού εκτός δηµοτικών ορίων, (γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συµβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας, (δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτηµένο από την οικεία αρχή. 6. (1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσης της. (2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο που αναφέρεται σε αυτή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιµο αυξάνεται µε την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου µε το µισό του εν λόγω. 7. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 73 των περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Κανονισµών, ανάλογα µε την αρχή που εκδίδει το εξώδικο πρόστιµο, η πληρωµή του εν λόγω προστίµου γίνεται ως ακολούθως: Cyprus Legal Portal - Page 5 of 33

6 (α) (β) (γ) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδίδεται από αστυνοµικό, η πληρωµή γίνεται σε οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα συµβεβληµένη ή συµβεβληµένο µε τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωµών που επιλέγει η ηµοκρατία, εφόσον η εµπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα συµφωνεί να αποδέχεται πληρωµές εξώδικων ρυθµίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια ήµου και η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδόθηκε από τροχονόµο ή άλλο εκπρόσωπο του ήµου, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του ήµου όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια Κοινοτικού Συµβουλίου ή ορισµένης Επαρχίας και η ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των Cyprus Legal Portal - Page 6 of 33

7 νόµων και των διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού Συµβουλίου ή Επάρχου 4(α) του 99(Ι) του (δ) (ε) (στ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, η πληρωµή γίνεται στα γραφεία του εν λόγω Οργανισµού σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωµή γίνεται στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθµό που αναφέρεται στην ειδοποίηση σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονοµικό Επιθεωρητή, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του Υπεύθυνου Ιατρικού Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. (2) Το εξώδικο πρόστιµο καταβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο η αρµόδια αρχή ορίζει, συµπεριλαµβανοµένων της πληρωµής σε µετρητά, της πληρωµής µε τραπεζική επιταγή ή µέσω διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωµής σε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, µε οποιοδήποτε τρόπο συµφωνηθεί µε την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυµα. (3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκηµα, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκηµα. 4(β) του 99(Ι) του (4) Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου ήµου ή του Κοινοτικού Συµβουλίου ή του Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του Κτηνιατρικού Σταθµού ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος Ιατρικός Λειτουργός ή τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπου γίνεται η πληρωµή του εξώδικου προστίµου, εκδίδει σε καθορισµένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωµή αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο ακολούθως, σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος: Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος πληρωµής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος. Περιεχόµενο της 8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάµει του άρθρου 5 ειδοποίησης. (α) Καθορίζει το αδίκηµα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριµένης διάταξης νόµου ή κανονισµού. (β) Παρέχει σε συντοµία κάθε στοιχείο του αδικήµατος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόµενος ισχυρισµός. (γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκηµα. Cyprus Legal Portal - Page 7 of 33

8 4 του 82(Ι) του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίµου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, αυξάνεται κατά το ήµισυ. (ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιµο δύναται να πληρωθεί. (στ) Παραθέτει τους βαθµούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκηµα είναι µεταξύ εκείνων που η εξώδικη ρύθµιση επιτρέπεται µόνο µε την επιβολή βαθµών και εξώδικου προστίµου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθµιση απαιτεί σύµφωνα µε τους περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Νόµους του 1972 µέχρι (Αρ. 3) του Επικόλληση 9. (1) Σε περίπτωση που αστυνοµικός εντοπίζει όχηµα αναφορικά µε το οποίο ειδοποίησης στο εύλογα πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αδίκηµα που εµπίπτει στις όχηµα. διατάξεις του παρόντος Νόµου, αυτός δύναται να ενεργήσει, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, µε τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε εξεύρει το πρόσωπο το οποίο, µε βάση το άρθρο 5(1), εύλογα θα πίστευε ότι διέπραξε το αδίκηµα και ακολούθως επικολλά στο όχηµα την ειδοποίηση, η οποία θεωρείται ότι δόθηκε στο πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. (2) Η εξουσία που, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), χορηγείται σε αστυνοµικό χορηγείται επίσης και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, αλλά µόνο όσον αφορά αδικήµατα σε σχέση µε καθήκοντα τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει του περί ήµων Νόµου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτά. (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο ιδιοκτήτης του οχήµατος τεκµαίρεται ότι είναι το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. Απαγόρευση αφαίρεσης της ειδοποίησης. 10. Η αφαίρεση ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέµβαση σε ειδοποίηση που επικολλήθηκε, δυνάµει του άρθρου 9, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο οδηγός ή ο υπεύθυνος για το όχηµα ή το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί µε την άδεια των πιο πάνω προσώπων συνιστά αδίκηµα το οποίο τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα λίρες. Cyprus Legal Portal - Page 8 of 33

9 Η πληρωµή 11. Η εξώδικη ρύθµιση αδικήµατος και η πληρωµή εξώδικου προστίµου, µε βάση τις εξώδικου διατάξεις του παρόντος Νόµου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όµως δύναται προστίµου δεν να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιµέτρηση της ποινής σχετικά µε τη αποτελεί καταδίκη. διάπραξη άλλων παρόµοιων αδικηµάτων. Έκδοση 12. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ρυθµίσει µε την έκδοση Κανονισµών Κανονισµών. οποιοδήποτε ζήτηµα είναι συναφές µε την εφαρµογή του Νόµου αυτού και ειδικότερα 4 του 127(Ι) του (α) τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαµβάνει και τον τόπο πληρωµής του εξώδικου προστίµου. (β) Τα καθήκοντα των αστυνοµικών και άλλων λειτουργών, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (γ) Γενικά κάθε ζήτηµα που χρήζει καθορισµού, δυνάµει του παρόντος Νόµου. Κατάργηση. 13. Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος, Κεφ. 152, και οι περί Κεφ Εξωδίκου Ρυθµίσεως Τροχαίων Αδικηµάτων Νόµοι του 1963 έως του 1963 καταργούνται. 19 του του του του του ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ II: ΠΙΝΑΚΑΣ III: ΠΙΝΑΚΑΣ IV: 4(α) του 90(Ι) του ΠΙΝΑΚΑΣ VI: ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΗΣΗ ΟΧΛΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 5 πρόστιµο για όλα τα αδικήµατα Αυξ. Αρ. Περιγραφή Αδικήµατος Νόµος / Κανονισµός Άρθρο / Κανονισµός 1. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακος του ηµ. Καν. 8(α). ηµ. Καν. 177(Ι)(α). ηµ. Καν. 8(α). ηµ. Καν. 9(α). Cyprus Legal Portal - Page 9 of 33

10 Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. 2. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του ηµ. Καν. 6(α). Καν. 7(α). Καν. 7(α). ηµ. Καν. 11(2). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του ηµ. Καν. 180(2). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 11(2). Μονόδροµοι - Παραδόσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονόδροµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκίνητων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του ηµ. Καν. 12(2). Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 9(2). Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Κυρηνείας του ηµ. Καν. 185(3). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. 3. Πεζός - δεν υπακούει σε σήµατα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Καν. 166(3). Καν. 166(3). Καν. 10. Καν. 9(δ). Πεζός - δεν υπακούει σε σήµατα τροχαίας για τον Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 9(δ). Cyprus Legal Portal - Page 10 of 33

11 έλεγχο των πεζών Πεζός - δεν χρησιµοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών Πεζός - δεν χρησιµοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελπ'ωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 9(β). Καν. 9(β). 5. Πεζός - διασταυρώνει το δρόµο σε σηµείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Πεζός - διασταυρώνει το δρόµο σε σηµείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 10(1)(β). Καν. 10Α. 6. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονσυοί Αµµοχώστου του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις). Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του ηµ. Καν. 9(5). ηµ. Καν. 178(δ). ηµ. Καν. 9(δ). ηµ. Καν. 10(δ). ηµ. Καν. 7(δ). Καν. 8(δ). Καν. 8(δ). 7. Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 9(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού ηµ. Καν. 178(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµού Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 9(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 10(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 7(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Καν. 8(α). Cyprus Legal Portal - Page 11 of 33

12 Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Χωρίων ( ίοίκησις και Βελτίωσης) Κανονισµοί (Τροχαίας Κ.νήσεως) Στροβόλου του Καν. 8(α). 8. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του Καν. 13(η)και Καν.13(θ). ηµ. Καν. 182(η) και ηµ. Καν. 182(θ). ηµ. Καν. 13{η) και ηµ. Καν. 13(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 14(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 11(η) και ηµ. Καν. 11(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Καν. 166Α(α) και Καν. 166Α(β). 9. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 8(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου ηµ. Καν. 177(Ι)(β). ηµ. Καν. 8(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του ηµ. Καν. 9(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 6(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι περί Χωρίων ( ίοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 7(β). Καν. 7(β). 10. Φώτα Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 8(γ). Φώτα - Ποδήλατο χωρίς Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού ηµ. Καν. 177(2). Cyprus Legal Portal - Page 12 of 33

13 λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του ΠΙΝΑΚΑΣ II ΟΧΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗ ηµ. Καν. 3(γ). ηµ. Καν. 9(γ). ηµ. Καν. 6(γ). Καν. 7(ε). Καν. 7(ε). Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήµατος και καθορισµένο πρόστιµο Νόµος ή ευτερογενής Νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων Κανονισµών Άρθρο/ Κανονισµός 1. Άδεια - παράλειψη ανάρτησης και προσκόµισης άδειας κυκλοφορίας µηχανοκινήτων οχηµάτων. 2. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, µεταφορέα) να διατηρεί αυτή αναρτηµένη σε περίοπτο µέρος µέσα στο όχηµα. 3. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, µεταφορέα) να διατηρεί αυτή καθαρή και σε καλή κατάσταση. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Καν. 23. Καν. 8(β). Καν. 8(α). 4. Αλεξήνεµο - επιγραφή επί αλεξηνέµου. 10 Οι περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 50(20) 5. Απόβαρο φορτηγού - παράλειψη εγγραφής απόβαρου σε φορτηγό όχηµα. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 51(1). 6. Ασφαλής δίοδος σχηµάτων παράλειψη Καν. 58(2)(δ). Cyprus Legal Portal - Page 13 of 33

14 οδηγού να επιβραδύνει το όχηµα του για να επιτρέψει ασφαλή δίοδο σε οχήµατα ή τροχαία. Κινήσεως Κανονισµοί του Βραδυπορία χωρίς λόγο Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 58(1)(η). 8. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµά του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών. 9. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. 10. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµά του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. 11. Ελαστικά καλύµµατα τροχών - Μηχανοκίνητο όχηµα χωρίς πνευστά ελαστικά καλύµµατα τροχών. 12. Ελαστικά καλύµµατα τροχών oχήµατος σε επικίνδυνη κατάσταση. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λάρνακας του 1965 Πάφου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λάρνακας του Πάφου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας Λεµεσού του Κινήσεως Κανονισµοί του Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 ηµ. Καν. 11Γ(α). ηµ. Καν. 11Γ(α). ηµ. Καν. 22(α). ηµ. Καν. 11Γ(β). ηµ. Καν. 11Γ(β). ηµ. Καν. 22(β). Καν. 58(1)(κε). Καν. 14(ιβ) ηµ. Καν.182Α(β). Καν. 50(5). Καν. 50(5). 13. Eπιβάτες - αριθµός επιβατών - παράλειψη Καν. 57. Cyprus Legal Portal - Page 14 of 33

15 εγγραφής του σε λεωφορείο. 14. Επιβάτες - λεωφορείων που δεν κάθονται σε σταθερά καθίσµατα. 15. Eπιβάτες (α) εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µεταφερόµενα σε ανασφαλή καθίσµατα. (β) µη εξουσιοδοτηµένα ή και υπεράριθµα πρόσωπα σε φορτηγά οχήµατα. 16. Επιβάτης µοτοσυκλέττας που δεν κάθεται ιππαστί. 17. Επιβάτης µοτοσυκλέττας που κάθεται µπροστά από µοτοσυκλεττιστή. 18. Επιβάτης (ες) που δεν κάθεται (ονται) σε σταθερά καθίσµατα. 19. Επιβάτης οχήµατος που κάµνει σήµατα ή χειρονοµίες που δυνατό να εκληφθούν ως σήµατα τροχαίας. 20. Επιβάτης οχήµατος που παρακωλύει ή παρεµβαίνει στη κανονική λειτουργία του οχήµατος. 21. Επιβάτης οχήµατος που προβάλλει τα χέρια του ή άλλο µέρος του σώµατος του από το παράθυρο του οχήµατος. 22. Eπιβάτης οχήµατος που στέκεται µέσα σε όχηµα το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να µεταφέρει ιστάµενους επιβάτες. 23. Επιβάτης σε αντικανονική πλευρά του οδηγού. 24. Επιβάτες υπεράριθµοι - παράβαση όρων άδειας. Κινήσεως Κανονισµοί, του 1984 Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Μηχανοκίνητων Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 52(1). Καν. 51(5). Καν. 59(2). Καν. 59(1). Καν. 58(1)(δ). Καν. 62(δ). Καν. 62(α). Καν. 62(γ). Καν. 62(ε). Καν. 58(1)(β). Καν Ζώνες ασφάλειας - παράλειψη: 15 Ο περί Οδικής Ασφάλειας Αρθρο 14,15 και 17. Cyprus Legal Portal - Page 15 of 33

16 (α) εγκατάσταση (β) χρήση από οδηγούς και επιβάτες 26. Θύρες - πρόσωπο που ανοίγει τη θύρα οχήµατος κατά τρόπο ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα οχήµατα. 27. Θύρες - πρόσωπο που αφήνει τη θύρα οχήµατος ανοικτή προς τη πλευρά κίνησης οχηµάτων πέραν του δέοντος. 28. Καθαριστήρες αλεξηνέµου - µη ύπαρξη ή µη λειτουργία αυτών. 29. Καυσαέριο - λεητουργία µηχανής οχήµατος που αναδύει έγχρωµο ή αδιαφανή καπνό κλπ. 30. Καυσαέριο - χρήση οχήµατος που αναδύει έγχρωµο ή αδιαφανή καπνό κλπ. 31. Κάτοπτρα - παραβάσεις αναφορικά µε αντανακλαστικά κάτοπτρα. 32. Kόµιστρα - πίνακες κοµίστρων ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να διατηρεί σε περίοπτο µέρος του οχήµατος του πίνακα κοµίστρων σε καθαρή και ευανάγνωστη κατάσταση. 33. Κράνος - οδηγός ή επιβάτης µοτοσυκλέττας χωρίς κράνος. 34. Κύριος δρόµος - είσοδος σε κύριο δρόµο χωρίς στάση ή επιβράδυνση της ταχύτητας. 35. Λεωφορείο - αδειούχο λεωφορείο που κυκλοφορεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του. 36. Λεωφορείο - αντικανονική µεταφορά εµπορευµάτων στην οροφή λεωφορείου. 37. Λεωφορείο - απαγορευτικές πινακίδες - λεωφορείο που δεν φέρει απαγορευτικές πινακίδες για: Νόµος του Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Καν. 63(α). Καν. 63(β). Καν. 50(22). Καν. 50(18). Καν. 58(3). Καν. 50(8). Καν. 13(ζ). Καν. 59(3). Καν. 58(1)(ιστ) Καν. 17(β). Καν. 58(1)(κβ). Καν. 17(ια). Cyprus Legal Portal - Page 16 of 33

17 α) το πτύειν µέσα και έξω από το λεωφορείο. β) την ρίψη άχρηστων αντικειµένων µέσα και έξω από το λεωφορείο. 38. Λεωφορείο α) Εκκίνηση από µη εγκεκριµένη στάση. β) Στάθµευση σε µη εγκεκριµένη στάση. γ) ροµολόγιο - λεωφορείο που δεν ακολουθεί τα εγκεκριµένα δροµολόγια σε προκαθορισµένα ωράρια. 39. Λεωφορείο - καθαριότητα - αδειούχο λεωφορείο που δεν διατηρείται εσωτερικά και εξωτερικά σε καθαρή κατάσταση. 40. Λεωφορείο - κάπνισµα οδηγός µηχανοκινήτου οχήµατος λεωφορείου που καπνίζει ενώ οδηγεί αυτό. 41. Λεωφορείο - πινακίδες δροµολογίων - λεωφορείο που δεν φέρει σε περίοπτα σηµεία τις εγκεκριµένες πινακίδες δροµολογίων και τιµολογίων. 42. Λεωφορείο - που δεν είναι εφοδιασµένο µε πυροσβεστικές συσκευές, καθρέφτες πορείας, καθρέφτες εσωτερικής επίβλεψης και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. 43. Λωρίδες και πορεία στα αριστερά - παραβάσεις σχετικά µε πορεία στα αριστερά ή αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας. 44. Μαθητευόµενος - οδηγός που δεν συνοδεύεται από αδειούχο οδηγό. 45. Μαθητευόµενος οδηγός οχήµατος που µεταφέρει επιβάτη εκτός του επόπτη. 46. ιαγράφηκε µε το 3 του 90(Ι) του Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. 15 Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λεµεσού του Καν. 17(γ). Καν. 17(η). Καν. 23(3). Καν. 17(ι). Καν. 10(2)(ιστ). Καν. 58(2)(α). Καν. 30(4)(α). Καν. 30(4)(α). Καν. 11(2). ηµ. Καν. 180(2). Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 11(2). Cyprus Legal Portal - Page 17 of 33

18 Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκίνητων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονόδροµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Λάρνακας του Πάφου του Κυρήνειας του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Οι περί Χωρίων ιοίκπσις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του ηµ. Καν. 12(2). ηµ. Καν. 9(2). ηµ. Καν. 185(3). Καν. 166(3). Καν. 166(3). Καν Οδήγηση προς τα πίσω. Καν. 50(1)(στ). 49. Οδηγίες αστυνοµικού - απείθεια στις οδηγίες αστυνοµικού εν στολή. Καν. 58(1)(ι) και 58(ιβ). 50. Οδηγός - οδηγός που προβάλλει το χέρι του από το όχηµα χωρίς λόγο. 51. Οδηγός - οδηγός σε αντικανονική θέση στο όχηµα. 52. Παράθυρα - υάλινα παράθυρα µε περιορισµένη ορατότητα. 53. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Αµµοχώστου του Καν. 58(1)(γ). Καν. 58(1)(α). Καν. 50(21). Καν. 13(1). ηµ. Καν. 13(ι). Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. Λεµεσού του ηµ. Καν. 182(ι). Cyprus Legal Portal - Page 18 of 33

19 54. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου προσώπου οχήµατος, αλόγου ή κτήνους µε αµέλεια ή θεληµατικά. Καν. 58(1)(ιδ). 55. Παρακώλυση κυκλοφορίας. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Παρακώλυση κυκλοφορίας. Λεµεσού του Παρακώλυση κυκλοφορίας. Αµµοχώστου του Παρακώλυση κυκλοφορίας. Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 14(στ). ηµ. Καν ηµ. Καν. 4. Καν. 58(1)(ζ). 56. Παράνοµη είσοδος µηχανοκινήτων οχηµάτων σε πεζόδροµο. 57. Παράνοµη είσοδος µηχανοκινήτων οχηµάτων σε δρόµο µε περιορισµούς στην κυκλοφορία µηχανοκινήτων οχηµάτων. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 ηµ. Καν. 11(2). ηµ. Καν. 11(1)και 11(2). 58. Παρεµπόδιση - διόδου 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Παρεµπόδιση - διόδου 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Καν Καν Πινακίδα εγγραφής - παραβάσεις σχετικά µε τη πινακίδα του αριθµού εγγραφής. Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 6(5), και 6(7) εύτερο Παράρτηµα. 60. Πινακίδα επίδειξης οχήµατος (D.L.) Καν. 11(3). 61. Πινακίδα µαθητευόµενου - παράλειψη ανάρτησης πινακίδας "L". 62. Πινακίδες λεωφορείων υπερβολικού µήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R." Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 30(4)(γ). Καν. 52(5). 63. Πινακίδες φορτηγών υπερβολικού µήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R." Καν. 51(4). Cyprus Legal Portal - Page 19 of 33

20 64. Προτεραιότητα - οδηγός που δεν παρέχει προτεραιότητα σε οχήµατα που έρχονται από τα δεξιά του, σε κόµβους ή µη ελεγχόµενες διασταυρώσεις. 65. Προτεραιότητα - oδηγός που προτίθεται να στρίψει δεξιά δεν παρέχει δικαίωµα προτεραιότητας σε οχήµατα ευθείας πορείας που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 58(1)(ιζ). Καν. 58(1)(ιη). 66. Προσπέρασµα - από αντικανονική πλευρά. Καν. 58(2)(β) 67. Προσπέρασµα βαρέων οχηµάτων - οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου παραλείπει να σταµατήσει και να επιτρέψει το πέρασµα ελαφρότερων µηχανοκινήτων οχηµάτων. 68. Προσπέρασµα - παράλειψη οδηγού να ελαττώσει τη ταχύτητα του και να παραµερήσει όταν προσπερνάται από άλλο όχηµα. 69. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος δηµόσιος µεταφορέας που δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. 70. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος ιδιώτης µεταφορέας που δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. 71. Πυροσβεστική αντλία - ταξί - ιδιοκτήτης ταξί που δεν διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική αντλία και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. 72. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος δηµόσιος µεταφορέας δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. 73. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος ιδιώτης µεταφορέας δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. 74. Πρώτων βοηθειών κουτί - ταξί ιδιοκτήτης/ταί δεν διατηρεί σε αυτό κουτί πρώτων βοηθειών Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Καν. 58(2)(ε). Καν. 58(2)(γ). Καν. 21(ε). Καν. 22(β). Καν. 14(α). Καν. 21 (ε). Καν. 22(β). Καν. 14(α). 75. Ρυµούλκηση ποδηλατιστή ή µοτοσυκλεττιστή. Καν. 58(1)(ε). Cyprus Legal Portal - Page 20 of 33

21 76. Σειρήνα - αντικανονική χρήση του εγκεκριµένου τύπου σειρήνας. 77. Σειρήνα - µηχανοκίνητο όχηµα χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα σειρήνα. Καν. 58(1)(ιθ). Καν. 50(7). 78. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Καν. 58(1)(ια), και Καν. 58(ιγ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. 79. Σηµατοδοσία - παράλειψη σηµατοδοσίας από οδηγό. 80. Σιγαστήρες - έλλειψη σιγαστήρα ή συστήµατος εξαγωγής. 81. Στάθµευση - αντικανονική ακινητοποίηση οχήµατος ή εγκατάλειψη του σε χώρο στάθµευσης ή σε οδό κατά τρόπο αντίθετο προς την επιτρεπόµενη φορά οδήγησης οχηµάτων. 82. Στάθµευση δηµόσιος µεταφορέας σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που δεν καθορίζεται στην άδειά του. 83. Στάθµευση επικίνδυνη - µηχανοκίνητο όχηµα σταθµευµένο σε επικίνδυνη θέση. 84. Στάθµευση - ιδιωτικός µεταφορέας σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. 85. Στάθµευση - σε µικρή απόσταση από γωνία, φώτα τροχαίας κλπ. 86. Ταχύτητα - παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λεµεσού του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ.2) Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ. 2) ανά χιλιό- µετρο Οι περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ.2) Καν. 13(η) και 13(θ). ηµ. Καν. 182(η) και 182(θ). Καν. 58(1)(θ). Καν. 50(17). Καν. 58(1)(κδ)(ιι) Καν. 21 (η). Άρθρο 14. Καν. 22(δ). Καν. 58(1)(κγ). Άρθρο 6(2) και 6(3). 87. Τρίγωνα - παράλειψη µεταφοράς 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 58(1)(κστ). Cyprus Legal Portal - Page 21 of 33

22 αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. 88. Φορτίο επιβάτη - επιβάτης οχήµατος που µεταφέρει ογκώδες και επικίνδυνο φορτίο µέσα σε όχηµα. 89. Φορτία - που προεξέχουν ή είναι επικίνδυνα. 90. Φορτίο σε ταξί χρήση ταξί για τη µεταφορά ογκώδους φορτίου αγαθών. 91. Φτερά οχήµατος - φτερά οχήµατος που δεν είναι αποτελεσµατικά. 92. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα µικρά πλάγια φώτα υπερµεγέθους λεωφορείου. 93. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα µικρά πλάγια φώτα υπερµεγέθους φορτηγού οχήµατος. 94. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τους φανούς και φώτα µηχανοκινήτου οχήµατος. 95. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα φώτα στάθµευσης και τοποθέτησης αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του οχηµάτων και Τροχαίας Καν. 62(β). Καν. 50(16). Καν. 13(γ). Καν. 50(26). Καν. 52(4). Καν. 51(3). Καν. 50(10). Καν. 50(11). ΠΙΝΑΚΑΣ III ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήµατος και καθορισµένο πρόστιµο Νόµος ή ευτερογενής Νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων Κανονισµών Άρθρο/ Κανονισµός 1. ιαφηµιστικός πίνακας- Έκθεση αγγελίας σε διαφηµιστικό πίνακα χωρίς άδεια. 10 ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του ηµ. Καν. 153(1) και 156Α. 2. ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 10 ηµοτικός Κανονισµός Λεµεσού του ηµ. Καν. 154(1) και 156Α. ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 10 Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως ιαφηµίσεων Κανονισµοί του Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977 ηµ. Καν.4(1). Cyprus Legal Portal - Page 22 of 33

23 3. Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. 5 Οι περί Χωρίων { ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί Στροβόλου του Καν. 168(στ). Καν. 168(στ). 4. Εµπορεύµατα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί κανονισµοί Λευκωσίας του ηµ. Καν. 6Ε(β). Εµπορεύµατα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο Λάρνακας του ηµ. Καν. 3 (β). 5. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο χώρο ή κατοικία µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από αστικό ταξί. 6. Θόρυβος - πρόκληση ογληρίας σε δηµόσιο χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστηµένου µέσα σε δηµόσιο µεταφορέα. 7. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστηµένου µέσα σε ιδιωτικό µεταφορέα. 8. Θόρυβος πρόκληση οχληρίας σε επιβάτες και σε δηµόσιους χώρους µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από υπεραστικό ή αγροτικό λεωφορείο. 9. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. 10. Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο 15 Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λεµεσού του 1965 Καν. 13(στ). Καν. 21 (ζ). Καν. 22(γ). Καν. 17(ιε). Καν. 4(2). Καν. 4(2) Καν. 6Μ(1)(γ). ηµ. Καν. 172(3)(γ). Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 31Α. Cyprus Legal Portal - Page 23 of 33

24 11. Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα επέµβασης σε µετρητή Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα επέµβασης σε µετρητή 12. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το µετρητή. 13. Μετρητής- παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το µετρητή 14. Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος στάθυευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος 15. Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λεµεσού του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας Λεµεσού του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Αµµοχώστου του Λεµεσού του Πάφου του Λάρνακος του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Καν. 6Ν. ηµ. Καν. 172(3)(δ). Καν. 6(α) και (β) Καν. 172(3)(α). Καν. 6Μ(1)(β). Καν. 31Α(1)(β) Καν. (2). ηµ.καν. 172((3)(β). ηµ. Καν. 4 (στ). ηµ. Καν.31(Α)(β). Καν. 6Μ(1)(α). Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Αµµοχώστου του Καν. 31Α(1)(α) και (2). Cyprus Legal Portal - Page 24 of 33

25 Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 16. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του µετρητή. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του µετρητή. Λεµεσού του Πάφου του Λάρνακας του Λάρνακας του 1965 Πάφου του ηµ. Καν. 172(3)(α). ηµ. Καν. 4 (ε). ηµ. Καν. 31Α(α). ηµ. Καν. 31Β. ηµ. Καν. 3(8). 17. Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό χώρο 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Καν. 6Ε(στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό χώρο Αµµοχώστου του Καν. 3 (στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 3 (στ). Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Πάφου του ηµ. Καν. 4Ε(στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο ηµ. Καν. (2)(β). Cyprus Legal Portal - Page 25 of 33

26 οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Λεµεσού του Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση έλξη, στάση ή στάθµευση µη µιχανοκίνητου οχήµατος επί πεζοδροµίου. ΐ5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµηςτου Καν. 13. Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση, έλξη, στάση ή στάθµευση µη µηχανοκίνητου οχήµατος επί πεζοδροµίου. ZS Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο 20. Ραδιόφωνα - εγκατάσταση ραδ:θφώνου ή άλλου τύπου αναµετάδοσης ήχου µέσα σε αστικό λεωφορείο. 21. Σήµατα. διαφηµίσεις, γνωστοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο προσοµοιάζον προς οδικό σήµα τροχαίας - ανέγερση επί υποστατικού εντός αποστάσεως 20 ποδών από σήµα τροχαίας. 22. Σκύβαλα ρίψη σκυβάλων εκτός του ειδικού χώρου που ορίζει ο ήµος. 23. Σκύβαλα - ρίψη σκυβάλων σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια του ηµοτικού Συµβουλίου. 24. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. 25. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης πρόσωπο χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λάρνακας του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Λάρνακας του Κανονισµοί Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµηςτου Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 ηµ. Καν. 6Ε(δ). ηµ. Καν. 3 (δ). Καν. 18(1). ηµ. Καν. 17. Καν ηµ. Καν. 102 και 226. Καν. 3. Καν. 3. ηµ. Καν. 3(1), (2) και (3) Καν. 6 (α). Cyprus Legal Portal - Page 26 of 33

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 47(Ι) του 1997 82(Ι) του 2000 52(Ι) του 2002 27(Ι) του 2006 96(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -----------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 285 26 του 1959 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 Ο ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΩΝ Ο ΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία 3. Αδικήµατα για πράξεις σε, επί ή πάνω από δηµόσιες οδούς. 4. Εξουσία στο ιευθυντή ηµοσίων Έργων να απαγορεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.- Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 29 του 1977 67 του 1983 20(Ι) του 1992 5(Ι) του 2000 41(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Αριθµός 57(Ι) του 1992 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 2724, 10.7.92 Ν. 57(Ι)/92 Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικοµανών Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4053, 25/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 184(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 Ν. 200(Ι)/2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 31. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα