ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Ν. 47(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 47(I) του 1997 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΩ ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Α ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων 82(Ι) του 2000 Νόµοι του 1997 µέχρι (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ερµηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 111 του 1985 «αρχή τοπικής διοίκησης» σηµαίνει Συµβούλιο ήµου και Κοινοτικό Συµβούλιο τα 1 του 1986 οποία εγκαθιδρύονται δυνάµει των περί ήµων και των περί Κοινοτήτων Νόµων, 8 του 1986 αντίστοιχα 25 του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 1996 Cyprus Legal Portal - Page 1 of 33

2 85(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του του 27(Ι) του «αστυνοµικός σηµαίνει µέλος της Αστυνοµίας κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό δυνάµει του περί Αστυνοµίας Νόµου 73(Ι) του (Ι) του (Ι) του Πίνακες. "δίωξη" σηµαίνει ποινική δίωξη ασκούµενη σε σχέση µε πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκηµα κατά παράβαση των νόµων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερµηνεύεται ανάλογα "ειδοποίηση" σηµαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου "εξώδικο πρόστιµο" σηµαίνει το πρόστιµο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήµατος ή της αναφοράς στη νοµοθετική διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκηµα, καθώς και τη, σύµφωνα µε το άρθρο 5, εκδιδόµενη ειδοποίηση, και περιλαµβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόµενη δυνάµει του άρθρου 6 "πρόσθετη επιβάρυνση" σηµαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάµει του άρθρου 6(2) 2 του 99(Ι) του «Υγειονοµικός Επιθεωρητής» σηµαίνει τον υγειονοµικό επιθεωρητή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. (2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόµου σε άλλο νόµο ή κανονισµό, θεωρείται αναφορά και σε άρθρα του εν λόγω Νόµου ή Κανονισµού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν προϋφιστάµενα άρθρα ή κανονισµούς. Αδικήµατα που 3. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρµόζεται τιµωρούνται χωρίς για τα αδικήµατα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα να ασκείται δίωξη. αν τα αδικήµατα αυτά απαντώνται και σε νόµους ή κανονισµούς άλλους από τους αναφερόµενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του (α) Καθορίζει τις περιοχές στις οποίες θα εφαρµόζεται ο Νόµος. 2(α) του 90(Ι) του (β) Προσθέτει, αντικαθιστά ή αφαιρεί Πίνακες ή αδικήµατα που αναφέρονται σ αυτούς, µε εξαίρεση τον Πίνακα VI ο οποίος δεν δύναται να τροποποιηθεί µε διάταγµα. 2(β) του 90(Ι) του (γ) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τροποποιεί τα εξώδικα πρόστιµα τα οποία αναγράφονται στους Πίνακες µε την αντικατάστασή τους µε 2 του 127(Ι) του µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσά µεταξύ του κατώτατου ορίου των οκτώ ευρώ 8 και Cyprus Legal Portal - Page 2 of 33

3 του ανώτατου ορίου των ογδόντα πέντε ευρώ ( 85), νοουµένου ότι το εξώδικο πρόστιµο δεν υπερβαίνει το µέγιστο ποσό του προστίµου που προβλέπει ο νόµος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4. Αδικήµατα που 4. Τα αδικήµατα τα οποία περιλαµβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για επιδέχονται εξώδικη ρύθµιση είναι αδικήµατα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόµου ή εξώδικη ρύθµιση. διοικητικής πράξης, και που τιµωρούνται µε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις ή µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και µε τις δύο ποινές. Επίδοση 5. (1) Αν αστυνοµικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκηµα ειδοποίησης σε που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδώσει µέσα σε αδικοπραγούντες. χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία διάπραξης του 2 του 82(Ι) του αδικήµατος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκηµα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο. Καµιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιµο καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, πριν από την πάροδο τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης. (2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνοµικό, µε βάση το εδάφιο (1), χορηγείται (α) Σε τροχονόµο ή σε άλλο υπάλληλο δήµου, αλλά µόνο για αδικήµατα σε σχέση µε 111 του 1985 καθήκοντα που καθορίζονται από το ηµοτικό Συµβούλιο, δυνάµει του περί ήµων 1 του 1986 Νόµου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν. 8 του του του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρµόδιο για την εφαρµογή νόµων ή διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού. 4 του 52(Ι) του (γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, δεόντως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 2 του 96(Ι) του (δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από το ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 46(Ι) του 1994 Cyprus Legal Portal - Page 3 of 33

4 94(Ι) του 1997 µόνο για αδικήµατα δυνάµει του περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµου, 75(Ι) του 2000 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα 43(Ι) του 2002 IV. 95(Ι) του (I) του Πίνακας IV. 3 του 99(Ι) του (ε) Σε Υγειονοµικό Επιθεωρητή, για αδικήµατα σε σχέση µε καθήκοντα που καθορίζονται από τους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) 75(Ι) του 2002 Νόµους του 2002 έως 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και 40(Ι) του 2003 από τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτών. 37(Ι) του (Ι) του (I) του (I) του Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): του 124(Ι) του Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 2001 (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνοµικό µε βάση το εδάφιο (1) χορηγείται- Cyprus Legal Portal - Page 4 of 33

5 12(I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (α) σε τροχονόµο ή άλλο υπάλληλο δήµου, εξουσιοδοτηµένο από τον οικείο δήµαρχο, στα όρια του οικείου δήµου, Άσκηση δίωξης και αύξηση του εξώδικου προστίµου µετά την επίδοση της ειδοποίησης. 3 του 127(Ι) του Τόπος και τρόπος πληρωµής εξώδικου προστίµου. Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού εκτός δηµοτικών ορίων, (γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συµβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας, (δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτηµένο από την οικεία αρχή. 6. (1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσης της. (2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιµο που αναφέρεται σε αυτή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιµο αυξάνεται µε την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου µε το µισό του εν λόγω. 7. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 73 των περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Κανονισµών, ανάλογα µε την αρχή που εκδίδει το εξώδικο πρόστιµο, η πληρωµή του εν λόγω προστίµου γίνεται ως ακολούθως: Cyprus Legal Portal - Page 5 of 33

6 (α) (β) (γ) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδίδεται από αστυνοµικό, η πληρωµή γίνεται σε οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα συµβεβληµένη ή συµβεβληµένο µε τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωµών που επιλέγει η ηµοκρατία, εφόσον η εµπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα συµφωνεί να αποδέχεται πληρωµές εξώδικων ρυθµίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια ήµου και η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθµιση εκδόθηκε από τροχονόµο ή άλλο εκπρόσωπο του ήµου, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του ήµου όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση σε περίπτωση που το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µέσα στα όρια Κοινοτικού Συµβουλίου ή ορισµένης Επαρχίας και η ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των Cyprus Legal Portal - Page 6 of 33

7 νόµων και των διοικητικών πράξεων που περιλαµβάνονται στους Πίνακες ή από τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού Συµβουλίου ή Επάρχου 4(α) του 99(Ι) του (δ) (ε) (στ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, η πληρωµή γίνεται στα γραφεία του εν λόγω Οργανισµού σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωµή γίνεται στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθµό που αναφέρεται στην ειδοποίηση σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονοµικό Επιθεωρητή, η πληρωµή γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του Υπεύθυνου Ιατρικού Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. (2) Το εξώδικο πρόστιµο καταβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο η αρµόδια αρχή ορίζει, συµπεριλαµβανοµένων της πληρωµής σε µετρητά, της πληρωµής µε τραπεζική επιταγή ή µέσω διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωµής σε εµπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, µε οποιοδήποτε τρόπο συµφωνηθεί µε την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυµα. (3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκηµα, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκηµα. 4(β) του 99(Ι) του (4) Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου ήµου ή του Κοινοτικού Συµβουλίου ή του Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του Κτηνιατρικού Σταθµού ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος Ιατρικός Λειτουργός ή τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπου γίνεται η πληρωµή του εξώδικου προστίµου, εκδίδει σε καθορισµένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωµή αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο ακολούθως, σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος: Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωµής εκδίδεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος πληρωµής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της πληρωµής του εξώδικου προστίµου και της εξώδικης ρύθµισης του αδικήµατος. Περιεχόµενο της 8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάµει του άρθρου 5 ειδοποίησης. (α) Καθορίζει το αδίκηµα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριµένης διάταξης νόµου ή κανονισµού. (β) Παρέχει σε συντοµία κάθε στοιχείο του αδικήµατος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόµενος ισχυρισµός. (γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκηµα. Cyprus Legal Portal - Page 7 of 33

8 4 του 82(Ι) του του του του του του του του του του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίµου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, αυξάνεται κατά το ήµισυ. (ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιµο δύναται να πληρωθεί. (στ) Παραθέτει τους βαθµούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκηµα είναι µεταξύ εκείνων που η εξώδικη ρύθµιση επιτρέπεται µόνο µε την επιβολή βαθµών και εξώδικου προστίµου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθµιση απαιτεί σύµφωνα µε τους περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Νόµους του 1972 µέχρι (Αρ. 3) του Επικόλληση 9. (1) Σε περίπτωση που αστυνοµικός εντοπίζει όχηµα αναφορικά µε το οποίο ειδοποίησης στο εύλογα πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αδίκηµα που εµπίπτει στις όχηµα. διατάξεις του παρόντος Νόµου, αυτός δύναται να ενεργήσει, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, µε τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε εξεύρει το πρόσωπο το οποίο, µε βάση το άρθρο 5(1), εύλογα θα πίστευε ότι διέπραξε το αδίκηµα και ακολούθως επικολλά στο όχηµα την ειδοποίηση, η οποία θεωρείται ότι δόθηκε στο πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. (2) Η εξουσία που, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), χορηγείται σε αστυνοµικό χορηγείται επίσης και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, αλλά µόνο όσον αφορά αδικήµατα σε σχέση µε καθήκοντα τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει του περί ήµων Νόµου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτά. (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο ιδιοκτήτης του οχήµατος τεκµαίρεται ότι είναι το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα. Απαγόρευση αφαίρεσης της ειδοποίησης. 10. Η αφαίρεση ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέµβαση σε ειδοποίηση που επικολλήθηκε, δυνάµει του άρθρου 9, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο οδηγός ή ο υπεύθυνος για το όχηµα ή το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκηµα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί µε την άδεια των πιο πάνω προσώπων συνιστά αδίκηµα το οποίο τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα λίρες. Cyprus Legal Portal - Page 8 of 33

9 Η πληρωµή 11. Η εξώδικη ρύθµιση αδικήµατος και η πληρωµή εξώδικου προστίµου, µε βάση τις εξώδικου διατάξεις του παρόντος Νόµου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όµως δύναται προστίµου δεν να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιµέτρηση της ποινής σχετικά µε τη αποτελεί καταδίκη. διάπραξη άλλων παρόµοιων αδικηµάτων. Έκδοση 12. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ρυθµίσει µε την έκδοση Κανονισµών Κανονισµών. οποιοδήποτε ζήτηµα είναι συναφές µε την εφαρµογή του Νόµου αυτού και ειδικότερα 4 του 127(Ι) του (α) τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαµβάνει και τον τόπο πληρωµής του εξώδικου προστίµου. (β) Τα καθήκοντα των αστυνοµικών και άλλων λειτουργών, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (γ) Γενικά κάθε ζήτηµα που χρήζει καθορισµού, δυνάµει του παρόντος Νόµου. Κατάργηση. 13. Ο περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµος, Κεφ. 152, και οι περί Κεφ Εξωδίκου Ρυθµίσεως Τροχαίων Αδικηµάτων Νόµοι του 1963 έως του 1963 καταργούνται. 19 του του του του του ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ II: ΠΙΝΑΚΑΣ III: ΠΙΝΑΚΑΣ IV: 4(α) του 90(Ι) του ΠΙΝΑΚΑΣ VI: ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΗΣΗ ΟΧΛΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 5 πρόστιµο για όλα τα αδικήµατα Αυξ. Αρ. Περιγραφή Αδικήµατος Νόµος / Κανονισµός Άρθρο / Κανονισµός 1. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακος του ηµ. Καν. 8(α). ηµ. Καν. 177(Ι)(α). ηµ. Καν. 8(α). ηµ. Καν. 9(α). Cyprus Legal Portal - Page 9 of 33

10 Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. Κουδούνι - Ποδήλατο χωρίς κουδούνι. 2. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του ηµ. Καν. 6(α). Καν. 7(α). Καν. 7(α). ηµ. Καν. 11(2). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του ηµ. Καν. 180(2). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 11(2). Μονόδροµοι - Παραδόσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονόδροµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκίνητων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του ηµ. Καν. 12(2). Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 9(2). Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Κυρηνείας του ηµ. Καν. 185(3). Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - Παραβάσεις µονοδρόµου κατεύθυνσης από οδηγούς µη µηχανοκινήτων οχηµάτων. 3. Πεζός - δεν υπακούει σε σήµατα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Καν. 166(3). Καν. 166(3). Καν. 10. Καν. 9(δ). Πεζός - δεν υπακούει σε σήµατα τροχαίας για τον Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 9(δ). Cyprus Legal Portal - Page 10 of 33

11 έλεγχο των πεζών Πεζός - δεν χρησιµοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών Πεζός - δεν χρησιµοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελπ'ωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 9(β). Καν. 9(β). 5. Πεζός - διασταυρώνει το δρόµο σε σηµείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Πεζός - διασταυρώνει το δρόµο σε σηµείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 10(1)(β). Καν. 10Α. 6. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Ποδηλατιστής - επί πεζοδροµίου. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονσυοί Αµµοχώστου του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις). Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του ηµ. Καν. 9(5). ηµ. Καν. 178(δ). ηµ. Καν. 9(δ). ηµ. Καν. 10(δ). ηµ. Καν. 7(δ). Καν. 8(δ). Καν. 8(δ). 7. Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 9(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού ηµ. Καν. 178(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµού Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 9(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 10(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 7(α). Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Καν. 8(α). Cyprus Legal Portal - Page 11 of 33

12 Ποδηλατιστής -Παραπλεύρως άλλου οχήµατος. Οι περί Χωρίων ( ίοίκησις και Βελτίωσης) Κανονισµοί (Τροχαίας Κ.νήσεως) Στροβόλου του Καν. 8(α). 8. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου του Καν. 13(η)και Καν.13(θ). ηµ. Καν. 182(η) και ηµ. Καν. 182(θ). ηµ. Καν. 13{η) και ηµ. Καν. 13(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 14(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 11(η) και ηµ. Καν. 11(θ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Καν. 166Α(α) και Καν. 166Α(β). 9. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 8(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου ηµ. Καν. 177(Ι)(β). ηµ. Καν. 8(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του ηµ. Καν. 9(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του ηµ. Καν. 6(β). Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Τροχοπέδες - ποδήλατο χωρίς τροχοπέδες και στους δύο τροχούς. Οι περί Χωρίων ( ίοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν. 7(β). Καν. 7(β). 10. Φώτα Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας του 1965 ηµ. Καν. 8(γ). Φώτα - Ποδήλατο χωρίς Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού ηµ. Καν. 177(2). Cyprus Legal Portal - Page 12 of 33

13 λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Φώτα - Ποδήλατο χωρίς λευκό φως µπροστά και κόκκινο φως ή κόκκινο αντανακλαστήρα πίσω. Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Αµµοχώστου Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λάρνακας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Πάφου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του ΠΙΝΑΚΑΣ II ΟΧΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗ ηµ. Καν. 3(γ). ηµ. Καν. 9(γ). ηµ. Καν. 6(γ). Καν. 7(ε). Καν. 7(ε). Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήµατος και καθορισµένο πρόστιµο Νόµος ή ευτερογενής Νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων Κανονισµών Άρθρο/ Κανονισµός 1. Άδεια - παράλειψη ανάρτησης και προσκόµισης άδειας κυκλοφορίας µηχανοκινήτων οχηµάτων. 2. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, µεταφορέα) να διατηρεί αυτή αναρτηµένη σε περίοπτο µέρος µέσα στο όχηµα. 3. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, µεταφορέα) να διατηρεί αυτή καθαρή και σε καλή κατάσταση. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Καν. 23. Καν. 8(β). Καν. 8(α). 4. Αλεξήνεµο - επιγραφή επί αλεξηνέµου. 10 Οι περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 50(20) 5. Απόβαρο φορτηγού - παράλειψη εγγραφής απόβαρου σε φορτηγό όχηµα. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 51(1). 6. Ασφαλής δίοδος σχηµάτων παράλειψη Καν. 58(2)(δ). Cyprus Legal Portal - Page 13 of 33

14 οδηγού να επιβραδύνει το όχηµα του για να επιτρέψει ασφαλή δίοδο σε οχήµατα ή τροχαία. Κινήσεως Κανονισµοί του Βραδυπορία χωρίς λόγο Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 58(1)(η). 8. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµά του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών ιαβάσεις µαθητών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση µαθητών. 9. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. ιαβάσεις µαθητών - οδηγός εκκινεί το όχηµά του προτού ο τροχονόµος ή εξουσιοδοτηµένο, από το ηµοτικό Συµβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. 10. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµά του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. ιαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταµατήσει το όχηµα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιµοποιούν τις καθορισµένες διαβάσεις πεζών. 11. Ελαστικά καλύµµατα τροχών - Μηχανοκίνητο όχηµα χωρίς πνευστά ελαστικά καλύµµατα τροχών. 12. Ελαστικά καλύµµατα τροχών oχήµατος σε επικίνδυνη κατάσταση. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λάρνακας του 1965 Πάφου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λάρνακας του Πάφου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας Λεµεσού του Κινήσεως Κανονισµοί του Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 ηµ. Καν. 11Γ(α). ηµ. Καν. 11Γ(α). ηµ. Καν. 22(α). ηµ. Καν. 11Γ(β). ηµ. Καν. 11Γ(β). ηµ. Καν. 22(β). Καν. 58(1)(κε). Καν. 14(ιβ) ηµ. Καν.182Α(β). Καν. 50(5). Καν. 50(5). 13. Eπιβάτες - αριθµός επιβατών - παράλειψη Καν. 57. Cyprus Legal Portal - Page 14 of 33

15 εγγραφής του σε λεωφορείο. 14. Επιβάτες - λεωφορείων που δεν κάθονται σε σταθερά καθίσµατα. 15. Eπιβάτες (α) εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µεταφερόµενα σε ανασφαλή καθίσµατα. (β) µη εξουσιοδοτηµένα ή και υπεράριθµα πρόσωπα σε φορτηγά οχήµατα. 16. Επιβάτης µοτοσυκλέττας που δεν κάθεται ιππαστί. 17. Επιβάτης µοτοσυκλέττας που κάθεται µπροστά από µοτοσυκλεττιστή. 18. Επιβάτης (ες) που δεν κάθεται (ονται) σε σταθερά καθίσµατα. 19. Επιβάτης οχήµατος που κάµνει σήµατα ή χειρονοµίες που δυνατό να εκληφθούν ως σήµατα τροχαίας. 20. Επιβάτης οχήµατος που παρακωλύει ή παρεµβαίνει στη κανονική λειτουργία του οχήµατος. 21. Επιβάτης οχήµατος που προβάλλει τα χέρια του ή άλλο µέρος του σώµατος του από το παράθυρο του οχήµατος. 22. Eπιβάτης οχήµατος που στέκεται µέσα σε όχηµα το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο να µεταφέρει ιστάµενους επιβάτες. 23. Επιβάτης σε αντικανονική πλευρά του οδηγού. 24. Επιβάτες υπεράριθµοι - παράβαση όρων άδειας. Κινήσεως Κανονισµοί, του 1984 Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Μηχανοκίνητων Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 52(1). Καν. 51(5). Καν. 59(2). Καν. 59(1). Καν. 58(1)(δ). Καν. 62(δ). Καν. 62(α). Καν. 62(γ). Καν. 62(ε). Καν. 58(1)(β). Καν Ζώνες ασφάλειας - παράλειψη: 15 Ο περί Οδικής Ασφάλειας Αρθρο 14,15 και 17. Cyprus Legal Portal - Page 15 of 33

16 (α) εγκατάσταση (β) χρήση από οδηγούς και επιβάτες 26. Θύρες - πρόσωπο που ανοίγει τη θύρα οχήµατος κατά τρόπο ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα οχήµατα. 27. Θύρες - πρόσωπο που αφήνει τη θύρα οχήµατος ανοικτή προς τη πλευρά κίνησης οχηµάτων πέραν του δέοντος. 28. Καθαριστήρες αλεξηνέµου - µη ύπαρξη ή µη λειτουργία αυτών. 29. Καυσαέριο - λεητουργία µηχανής οχήµατος που αναδύει έγχρωµο ή αδιαφανή καπνό κλπ. 30. Καυσαέριο - χρήση οχήµατος που αναδύει έγχρωµο ή αδιαφανή καπνό κλπ. 31. Κάτοπτρα - παραβάσεις αναφορικά µε αντανακλαστικά κάτοπτρα. 32. Kόµιστρα - πίνακες κοµίστρων ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να διατηρεί σε περίοπτο µέρος του οχήµατος του πίνακα κοµίστρων σε καθαρή και ευανάγνωστη κατάσταση. 33. Κράνος - οδηγός ή επιβάτης µοτοσυκλέττας χωρίς κράνος. 34. Κύριος δρόµος - είσοδος σε κύριο δρόµο χωρίς στάση ή επιβράδυνση της ταχύτητας. 35. Λεωφορείο - αδειούχο λεωφορείο που κυκλοφορεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του. 36. Λεωφορείο - αντικανονική µεταφορά εµπορευµάτων στην οροφή λεωφορείου. 37. Λεωφορείο - απαγορευτικές πινακίδες - λεωφορείο που δεν φέρει απαγορευτικές πινακίδες για: Νόµος του Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Καν. 63(α). Καν. 63(β). Καν. 50(22). Καν. 50(18). Καν. 58(3). Καν. 50(8). Καν. 13(ζ). Καν. 59(3). Καν. 58(1)(ιστ) Καν. 17(β). Καν. 58(1)(κβ). Καν. 17(ια). Cyprus Legal Portal - Page 16 of 33

17 α) το πτύειν µέσα και έξω από το λεωφορείο. β) την ρίψη άχρηστων αντικειµένων µέσα και έξω από το λεωφορείο. 38. Λεωφορείο α) Εκκίνηση από µη εγκεκριµένη στάση. β) Στάθµευση σε µη εγκεκριµένη στάση. γ) ροµολόγιο - λεωφορείο που δεν ακολουθεί τα εγκεκριµένα δροµολόγια σε προκαθορισµένα ωράρια. 39. Λεωφορείο - καθαριότητα - αδειούχο λεωφορείο που δεν διατηρείται εσωτερικά και εξωτερικά σε καθαρή κατάσταση. 40. Λεωφορείο - κάπνισµα οδηγός µηχανοκινήτου οχήµατος λεωφορείου που καπνίζει ενώ οδηγεί αυτό. 41. Λεωφορείο - πινακίδες δροµολογίων - λεωφορείο που δεν φέρει σε περίοπτα σηµεία τις εγκεκριµένες πινακίδες δροµολογίων και τιµολογίων. 42. Λεωφορείο - που δεν είναι εφοδιασµένο µε πυροσβεστικές συσκευές, καθρέφτες πορείας, καθρέφτες εσωτερικής επίβλεψης και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. 43. Λωρίδες και πορεία στα αριστερά - παραβάσεις σχετικά µε πορεία στα αριστερά ή αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας. 44. Μαθητευόµενος - οδηγός που δεν συνοδεύεται από αδειούχο οδηγό. 45. Μαθητευόµενος οδηγός οχήµατος που µεταφέρει επιβάτη εκτός του επόπτη. 46. ιαγράφηκε µε το 3 του 90(Ι) του Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. 15 Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λεµεσού του Καν. 17(γ). Καν. 17(η). Καν. 23(3). Καν. 17(ι). Καν. 10(2)(ιστ). Καν. 58(2)(α). Καν. 30(4)(α). Καν. 30(4)(α). Καν. 11(2). ηµ. Καν. 180(2). Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Αµµοχώστου του ηµ. Καν. 11(2). Cyprus Legal Portal - Page 17 of 33

18 Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκίνητων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονόδροµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Μονόδροµοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση µονοδρόµου από οδηγούς µηχανοκινήτων οχηµάτων. Λάρνακας του Πάφου του Κυρήνειας του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Οι περί Χωρίων ιοίκπσις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του ηµ. Καν. 12(2). ηµ. Καν. 9(2). ηµ. Καν. 185(3). Καν. 166(3). Καν. 166(3). Καν Οδήγηση προς τα πίσω. Καν. 50(1)(στ). 49. Οδηγίες αστυνοµικού - απείθεια στις οδηγίες αστυνοµικού εν στολή. Καν. 58(1)(ι) και 58(ιβ). 50. Οδηγός - οδηγός που προβάλλει το χέρι του από το όχηµα χωρίς λόγο. 51. Οδηγός - οδηγός σε αντικανονική θέση στο όχηµα. 52. Παράθυρα - υάλινα παράθυρα µε περιορισµένη ορατότητα. 53. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. 5 Οι περί Μηχανοκινήτων 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Αµµοχώστου του Καν. 58(1)(γ). Καν. 58(1)(α). Καν. 50(21). Καν. 13(1). ηµ. Καν. 13(ι). Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από µηχανοκίνητο όχηµα. Λεµεσού του ηµ. Καν. 182(ι). Cyprus Legal Portal - Page 18 of 33

19 54. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου προσώπου οχήµατος, αλόγου ή κτήνους µε αµέλεια ή θεληµατικά. Καν. 58(1)(ιδ). 55. Παρακώλυση κυκλοφορίας. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Παρακώλυση κυκλοφορίας. Λεµεσού του Παρακώλυση κυκλοφορίας. Αµµοχώστου του Παρακώλυση κυκλοφορίας. Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 14(στ). ηµ. Καν ηµ. Καν. 4. Καν. 58(1)(ζ). 56. Παράνοµη είσοδος µηχανοκινήτων οχηµάτων σε πεζόδροµο. 57. Παράνοµη είσοδος µηχανοκινήτων οχηµάτων σε δρόµο µε περιορισµούς στην κυκλοφορία µηχανοκινήτων οχηµάτων. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 ηµ. Καν. 11(2). ηµ. Καν. 11(1)και 11(2). 58. Παρεµπόδιση - διόδου 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Παρεµπόδιση - διόδου 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Καν Καν Πινακίδα εγγραφής - παραβάσεις σχετικά µε τη πινακίδα του αριθµού εγγραφής. Κινήσεως Κανονισµοί του 1984 Καν. 6(5), και 6(7) εύτερο Παράρτηµα. 60. Πινακίδα επίδειξης οχήµατος (D.L.) Καν. 11(3). 61. Πινακίδα µαθητευόµενου - παράλειψη ανάρτησης πινακίδας "L". 62. Πινακίδες λεωφορείων υπερβολικού µήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R." Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 30(4)(γ). Καν. 52(5). 63. Πινακίδες φορτηγών υπερβολικού µήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R." Καν. 51(4). Cyprus Legal Portal - Page 19 of 33

20 64. Προτεραιότητα - οδηγός που δεν παρέχει προτεραιότητα σε οχήµατα που έρχονται από τα δεξιά του, σε κόµβους ή µη ελεγχόµενες διασταυρώσεις. 65. Προτεραιότητα - oδηγός που προτίθεται να στρίψει δεξιά δεν παρέχει δικαίωµα προτεραιότητας σε οχήµατα ευθείας πορείας που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Κινήσεως Κανονισµοί του Καν. 58(1)(ιζ). Καν. 58(1)(ιη). 66. Προσπέρασµα - από αντικανονική πλευρά. Καν. 58(2)(β) 67. Προσπέρασµα βαρέων οχηµάτων - οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου παραλείπει να σταµατήσει και να επιτρέψει το πέρασµα ελαφρότερων µηχανοκινήτων οχηµάτων. 68. Προσπέρασµα - παράλειψη οδηγού να ελαττώσει τη ταχύτητα του και να παραµερήσει όταν προσπερνάται από άλλο όχηµα. 69. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος δηµόσιος µεταφορέας που δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. 70. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος ιδιώτης µεταφορέας που δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. 71. Πυροσβεστική αντλία - ταξί - ιδιοκτήτης ταξί που δεν διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική αντλία και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. 72. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος δηµόσιος µεταφορέας δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. 73. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος ιδιώτης µεταφορέας δεν µεταφέρει µέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. 74. Πρώτων βοηθειών κουτί - ταξί ιδιοκτήτης/ταί δεν διατηρεί σε αυτό κουτί πρώτων βοηθειών Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Ο περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισµοί του Καν. 58(2)(ε). Καν. 58(2)(γ). Καν. 21(ε). Καν. 22(β). Καν. 14(α). Καν. 21 (ε). Καν. 22(β). Καν. 14(α). 75. Ρυµούλκηση ποδηλατιστή ή µοτοσυκλεττιστή. Καν. 58(1)(ε). Cyprus Legal Portal - Page 20 of 33

21 76. Σειρήνα - αντικανονική χρήση του εγκεκριµένου τύπου σειρήνας. 77. Σειρήνα - µηχανοκίνητο όχηµα χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα σειρήνα. Καν. 58(1)(ιθ). Καν. 50(7). 78. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Καν. 58(1)(ια), και Καν. 58(ιγ). Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. Σήµατα τροχαίας - παραβάσεις σηµάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. 79. Σηµατοδοσία - παράλειψη σηµατοδοσίας από οδηγό. 80. Σιγαστήρες - έλλειψη σιγαστήρα ή συστήµατος εξαγωγής. 81. Στάθµευση - αντικανονική ακινητοποίηση οχήµατος ή εγκατάλειψη του σε χώρο στάθµευσης ή σε οδό κατά τρόπο αντίθετο προς την επιτρεπόµενη φορά οδήγησης οχηµάτων. 82. Στάθµευση δηµόσιος µεταφορέας σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που δεν καθορίζεται στην άδειά του. 83. Στάθµευση επικίνδυνη - µηχανοκίνητο όχηµα σταθµευµένο σε επικίνδυνη θέση. 84. Στάθµευση - ιδιωτικός µεταφορέας σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. 85. Στάθµευση - σε µικρή απόσταση από γωνία, φώτα τροχαίας κλπ. 86. Ταχύτητα - παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Λεµεσού του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ.2) Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ. 2) ανά χιλιό- µετρο Οι περί Μηχανοκινήτων Κινήσεως Νόµοι του 1972 έως (αρ.2) Καν. 13(η) και 13(θ). ηµ. Καν. 182(η) και 182(θ). Καν. 58(1)(θ). Καν. 50(17). Καν. 58(1)(κδ)(ιι) Καν. 21 (η). Άρθρο 14. Καν. 22(δ). Καν. 58(1)(κγ). Άρθρο 6(2) και 6(3). 87. Τρίγωνα - παράλειψη µεταφοράς 5 Οι περί Μηχανοκινήτων Καν. 58(1)(κστ). Cyprus Legal Portal - Page 21 of 33

22 αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. 88. Φορτίο επιβάτη - επιβάτης οχήµατος που µεταφέρει ογκώδες και επικίνδυνο φορτίο µέσα σε όχηµα. 89. Φορτία - που προεξέχουν ή είναι επικίνδυνα. 90. Φορτίο σε ταξί χρήση ταξί για τη µεταφορά ογκώδους φορτίου αγαθών. 91. Φτερά οχήµατος - φτερά οχήµατος που δεν είναι αποτελεσµατικά. 92. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα µικρά πλάγια φώτα υπερµεγέθους λεωφορείου. 93. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα µικρά πλάγια φώτα υπερµεγέθους φορτηγού οχήµατος. 94. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τους φανούς και φώτα µηχανοκινήτου οχήµατος. 95. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά µε τα φώτα στάθµευσης και τοποθέτησης αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. Κινήσεως Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του οχηµάτων και Τροχαίας Καν. 62(β). Καν. 50(16). Καν. 13(γ). Καν. 50(26). Καν. 52(4). Καν. 51(3). Καν. 50(10). Καν. 50(11). ΠΙΝΑΚΑΣ III ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήµατος και καθορισµένο πρόστιµο Νόµος ή ευτερογενής Νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων Κανονισµών Άρθρο/ Κανονισµός 1. ιαφηµιστικός πίνακας- Έκθεση αγγελίας σε διαφηµιστικό πίνακα χωρίς άδεια. 10 ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του ηµ. Καν. 153(1) και 156Α. 2. ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 10 ηµοτικός Κανονισµός Λεµεσού του ηµ. Καν. 154(1) και 156Α. ιαφηµιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφηµιστικού πίνακα χωρίς άδεια. 10 Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως ιαφηµίσεων Κανονισµοί του Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977 ηµ. Καν.4(1). Cyprus Legal Portal - Page 22 of 33

23 3. Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. 5 Οι περί Χωρίων { ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου οµετίου του Εµπορεύµατα προς πώληση σε δρόµο. 5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί Στροβόλου του Καν. 168(στ). Καν. 168(στ). 4. Εµπορεύµατα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί κανονισµοί Λευκωσίας του ηµ. Καν. 6Ε(β). Εµπορεύµατα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δηµοτικό χώρο Λάρνακας του ηµ. Καν. 3 (β). 5. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο χώρο ή κατοικία µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από αστικό ταξί. 6. Θόρυβος - πρόκληση ογληρίας σε δηµόσιο χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστηµένου µέσα σε δηµόσιο µεταφορέα. 7. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δηµόσιο χώρο µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστηµένου µέσα σε ιδιωτικό µεταφορέα. 8. Θόρυβος πρόκληση οχληρίας σε επιβάτες και σε δηµόσιους χώρους µε τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από υπεραστικό ή αγροτικό λεωφορείο. 9. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. 10. Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο 15 Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµης του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λεµεσού του 1965 Καν. 13(στ). Καν. 21 (ζ). Καν. 22(γ). Καν. 17(ιε). Καν. 4(2). Καν. 4(2) Καν. 6Μ(1)(γ). ηµ. Καν. 172(3)(γ). Μετρητής - αντικανονική στάθµευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισµένο µε γραµµές για κάθε χώρο Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 31Α. Cyprus Legal Portal - Page 23 of 33

24 11. Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα επέµβασης σε µετρητή Μετρητής - επέµβαση ή απόπειρα επέµβασης σε µετρητή 12. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το µετρητή. 13. Μετρητής- παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το µετρητή 14. Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος στάθυευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητή πέραν της καθορισµένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος 15. Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λεµεσού του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Κανονισµοί Λευκωσίας Λεµεσού του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Αµµοχώστου του Λεµεσού του Πάφου του Λάρνακος του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Καν. 6Ν. ηµ. Καν. 172(3)(δ). Καν. 6(α) και (β) Καν. 172(3)(α). Καν. 6Μ(1)(β). Καν. 31Α(1)(β) Καν. (2). ηµ.καν. 172((3)(β). ηµ. Καν. 4 (στ). ηµ. Καν.31(Α)(β). Καν. 6Μ(1)(α). Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Αµµοχώστου του Καν. 31Α(1)(α) και (2). Cyprus Legal Portal - Page 24 of 33

25 Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος Μετρητής - τέλος Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος, σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης ελεγχόµενο µε µετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος 16. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του µετρητή. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήµατος σταθµεύει σε χώρο στάθµευσης που ελέγχεται µε µετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το µετρητή µε την εισαγωγή κίβδυλου κέρµατος ή άλλου αντικειµένου ή επεµβαίνει στην οµαλή λειτουργία του µετρητή. Λεµεσού του Πάφου του Λάρνακας του Λάρνακας του 1965 Πάφου του ηµ. Καν. 172(3)(α). ηµ. Καν. 4 (ε). ηµ. Καν. 31Α(α). ηµ. Καν. 31Β. ηµ. Καν. 3(8). 17. Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό χώρο 5 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Καν. 6Ε(στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο. σε δηµοτικό χώρο Αµµοχώστου του Καν. 3 (στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Λάρνακας του 1965 ηµ. Καν. 3 (στ). Οδήγηση - σε χώρο στάθµευσης Πρόσωπο οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Πάφου του ηµ. Καν. 4Ε(στ). Οδήγηση - σε χώρο Πρόσωπο ηµ. Καν. (2)(β). Cyprus Legal Portal - Page 25 of 33

26 οδηγεί µε ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιοµέτρων την ώρα ή χρησιµοποιεί άλλο όργανο που εκπέµπει ήχο, σε δηµοτικό χώρο Λεµεσού του Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση έλξη, στάση ή στάθµευση µη µιχανοκίνητου οχήµατος επί πεζοδροµίου. ΐ5 Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµηςτου Καν. 13. Πεζοδρόµιο - διέλευση, ώθηση, έλξη, στάση ή στάθµευση µη µηχανοκίνητου οχήµατος επί πεζοδροµίου. ZS Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Καν Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο Πλύση. συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δηµοτικό χώρο 20. Ραδιόφωνα - εγκατάσταση ραδ:θφώνου ή άλλου τύπου αναµετάδοσης ήχου µέσα σε αστικό λεωφορείο. 21. Σήµατα. διαφηµίσεις, γνωστοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο προσοµοιάζον προς οδικό σήµα τροχαίας - ανέγερση επί υποστατικού εντός αποστάσεως 20 ποδών από σήµα τροχαίας. 22. Σκύβαλα ρίψη σκυβάλων εκτός του ειδικού χώρου που ορίζει ο ήµος. 23. Σκύβαλα - ρίψη σκυβάλων σε δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια του ηµοτικού Συµβουλίου. 24. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. Στάθµευση - αντικανονική στάση ή στάθµευση µηχανοκινήτου οχήµατος. 25. Στάθµευση σε χώρο στάθµευσης πρόσωπο χρησιµοποιεί δηµοτικό χώρο στάθµευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. 15 Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 Λάρνακας του Οι περί Ρυθµίσεως της Κανονισµοί του Λάρνακας του Κανονισµοί Συµβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του Οι ηµοτικοί Κανονισµοί Λεµεσού του Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωµηςτου Οι περί Χωρίων ( ιοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισµοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί Οι περί Τροχαίας ηµοτικοί 1965 ηµ. Καν. 6Ε(δ). ηµ. Καν. 3 (δ). Καν. 18(1). ηµ. Καν. 17. Καν ηµ. Καν. 102 και 226. Καν. 3. Καν. 3. ηµ. Καν. 3(1), (2) και (3) Καν. 6 (α). Cyprus Legal Portal - Page 26 of 33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3156 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 438/2010 ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4458 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 2439 Αριθμός 438 Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

~ ο ~& ~~ '"" a ο ~ ~ ~\JaIF ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

~ ο ~& ~~ ' a ο ~ ~ ~\JaIF ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 438/2010 ο ~ ο ~ ο ~& ~ ~ ~~ '"" a ο ~\JaIF χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4458 ΠαρασκευΙ1! 5 Νοεμβρίου 2010 2439

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε. Ε. Π α ρ. Ι ( I ), Α ρ. 3 7 2 2, 1 3 / 6 / 25000( 3I ) / 2 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1986 33(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ν. 85(l)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ \ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΚ SOLIDARITY - PROGRESS - PROSPERITY Μήνυμα Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Ο παρών οδηγός έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 1099 Ν. 51(Ι)/98 Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3049, 29.3.96 133 Ν. 32(Ι)/96 Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα