ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπη ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου... 1 «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρε σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι κών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΓ 15649/1522 (1) «Με εντολή Γενι κού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Δι εύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλ λοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) τα άρθρα 6 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107), όπως έχουν τροποποιηθεί. 4) την πράξη 40/ του Υπουργικού Συμ βουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» (ΦΕΚ Α 247). 5) τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σκοπό την ταχύ τερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 6) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης να υπογράφουν με εντολή μας (Με εντολή Γενικού Γραμματέα) αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω με την παρούσα απόφαση: Άρθρο 1 για θέματα περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση ΠΠΕΑ) έρ γων & δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 με ορισμένες εξαιρέσεις (περιοχές NATURA), πλην οινοποιίας οξο ποιίας, παραγωγής επεξεργασίας σκευασίας χυμού σπόρων, παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, σφα γείων και πτηνοσφαγείων, μονάδων υδατοκαλλιεργει ών (από 01/01/2012). 2. Ο συντονισμός της υλοποίησης των προγραμμά των εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα ΓΠΣ και τις Πολεοδομικές Μελέτες. 3. Οι αρμοδιότητες επιθεωρητή που αναφέρονται σε θέματα επικινδύνων οικοδομών σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 5 του από 13/ π.δ. (ΦΕΚ 153 Α)

2 7180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου κα τεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 4, παρ. 1, εδαφ. 3 του π.δ. 5/ (ΦΕΚ 291 Α). 5. Ο καθορισμός ελευθέρου ύψους υπογείων βοη θητικής χρήσης σε ειδικά κτίρια που δεν υπάγονται σε αρμόδιο φορέα λειτουργίας (άρθρο 8, παρ.32 κτι ριοδομικού κανονισμού και απόφαση 3046/304 της 30.1/ , ΦΕΚ 59Δ) 6. Η μέριμνα για σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος αποτύπωσης και υδατο ρέματος που βρίσκεται εντός και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμού που δεν έχει ρυμοτομικό σχέδια και η έκδοση απόφασης επικύρωσης του κα θορισμού των οριογραμμών. 7. Η κίνηση των Κ.Υ. αυτοκινήτων καθώς και η με τακίνηση εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όλων των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χω ρικού Σχεδιασμού. 8. Η μετακίνηση για εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 9. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειά ζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και η θεώρηση δικαιολογητικών, οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων, εκτός έδρας, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Άρθρο 2 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 1. Εξειδίκευση κατευθυντηρίων γραμμών περιβαλλο ντικής και χωροταξικής πολιτικής και το συντονισμό των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 2. Η παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομ/κών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών και παροχή κατευθύνσεων σε αυτές. 3. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδη γιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. 4. Η παρακολούθηση ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ό,τι αφορά προγράμματα μελετών ΓΠΣ και πολεοδομικών μελετών. 5. Επεξεργασία θεμάτων: Β Ε.Π.Α.Ε. Σ.Χ.Ο.Π. 6. Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδη γιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. 7. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ό,τι αφορά προγράμματα μελετών Γ.Π.Σ. και πολεοδομικών μελετών. 8. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειάζο νται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 9. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 10. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 11. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Άρθρο 3 για θέματα υδάτων στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Αποφάσεις για άδειες που αφορούν περιοχές που ανήκουν ταυτόχρονα στα διοικητικά και υδατικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.: Άδειας Χρήσης νερού. Άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Άδειας ανανέωσης χρήσης νερού. 2. Η κίνηση των Κ.Υ. αυτοκινήτων καθώς και η με τακίνηση εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όλων των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Υδάτων. 3. Η μετακίνηση για εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Υδάτων. 4. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειά ζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και η θεώρηση δικαιολογητικών, οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων, εκτός έδρας, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Υδάτων. Άρθρο 4 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Υδάτων 1. Αλληλογραφία: με την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με τις συναρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων άλλων Αποκε ντρωμένων Διοικήσεων για την απαιτούμενη επικοινωνία στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης με τις Υπηρε σίες του Δημοσίου Τομέα, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολίτες κ.λπ., για την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολο γητικών σε υποβαλλόμενα αιτήματα. 2. Κοινοποίηση ενημερωτικών εγγράφων και εγκυ κλίων σε Υπηρεσίες. 3. Καθορισμός συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατά περίπτωση σε υποβαλλόμενα αιτήματα έκδοσης αδειών. 4. Γνωμοδοτήσεις σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι πτώσεων (Μ.Π.Ε.) για έκδοση άδειας χρήσης νερού ή άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή ενιαίας άδειας χρήσης νερού. εκτέλεσης έργου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προπαρασκευαστικές ενέργειες με τις οποίες ζη τούνται πληροφορίες ή στοιχεία από Υπηρεσίες, Οργα νισμούς και Φορείς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση Αποφάσεων και γενικότερα διοικητικών πράξεων. 6. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειά ζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδάτων. 7. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Υδάτων. 8. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσωπικού της Διεύθυνσης Υδάτων. 9. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Υδάτων (εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) 10. Αρχειοθέτηση εγγράφων. 11. Έγκριση και θεώρηση όλων των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Υδάτων όπως, μισθοδοσία προσωπικού, οδοιπορικά έξοδα, ημερολόγια κίνησης και τιμολόγια πάσης φύσεως δαπανών. Άρθρο 5 για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργα στήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλλη λότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. 2. Παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων για θέματα αρ μοδιότητας της και βάση του Ν. 3852/2010 για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτι σμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρ μόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α ) και της σχετικής νομοθεσίας. 3. Η κίνηση των Κ.Υ. αυτοκινήτων καθώς και η μετα κίνηση εκτός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. 4. Η μετακίνηση για εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. 5. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειάζο νται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και η θεώρηση δικαιολογητικών, οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων, εκτός έδρας, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. Άρθρο 6 στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των Υπουργείων και των κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. 4. Διαχείριση των δαπανών της Διεύθυνσης.. 5. Απαντήσεις σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες, εργο λάβους κλπ., για τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων υλικών. 6. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. 7. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 8. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου. 9. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (εντός της Αποκεντρω μένης Διοίκησης). 10. Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, κατασκευών, ανεγερθεισών ή ανεγειρόμε νων οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκατα στάσεων εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας και εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέ ων εκτάσεων που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιές εξαιρέσει των υπό του άρθρου 45 του Ν. 998/ Θέματα εκμίσθωσης και διαχείρισης δημόσιων λατομείων. 12. Η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερ μικών πεδίων για αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεω θερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90 C, χαμηλής ενθαλπίας (άρθρο 144 του Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α και 295 Α και άρθρα 2 παρ. 3 και 3 του Ν. 1475/1984, ΦΕΚ 131 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο β του Ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α ). Άρθρο 7 για θέματα των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Χορήγηση κανονικών αδειών με αποδοχές και χο ρήγηση γονικών και αναρρωτικών αδειών στον Πρ/νο της Δ/νσης. 2. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Δ/ νσης και των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 3. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Δ/ νσης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 4. Χορήγηση αδειών πολλαπλής χρήσης νερού, εκτέ λεση έργων και αξιοποίησης υδατικών πόρων.

4 7182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 1. Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης υποχρε ούται να τηρεί ενήμερο τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή για κάθε, κατά την κρίση του, σοβαρό θέμα που υπάγεται με την παρούσα στην αρμοδιότητα του ή και να προσκομίζει τη σχετική αλληλογραφία για υπογραφή. 2. Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης δικαι ούται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για την υπογραφή του οποίου έχουν εξουσιοδοτηθεί οι Προ ϊστάμενοι Τμημάτων, οι δε προϊστάμενοι τμημάτων υποχρεούνται όπως τα σοβαρής σημασίας έγγραφα τα θέτουν υπόψη του Διευθυντή για να υπογράφονται από αυτόν Με εντολή Γενικού Γραμματέα ή εφόσον αυτός κρίνει ότι πρόκειται για μεγάλης σοβαρότητας έγγραφα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα ή τον Γε νικό Διευθυντή και θέτει υπόψη τους αυτά για την υπογραφή τους. Άρθρο 9 στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των Υπουργείων και των κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο Έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. Άρθρο 10 για θέματα των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Οι αποφάσεις, που αφορούν στη χορήγηση δικαι ώματος αμμοληψίας σε αναδόχους δημοσίων έργων και ιδιώτες (α.ν. 1219/1938, όπως ισχύει) 2. Χορήγηση κανονικών αδειών με αποδοχές και χο ρήγηση γονικών και αναρρωτικών αδειών στον Προϊ στάμενο της Διεύθυνσης. 3. Έγκριση μετακίνησης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων και των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 4. Έγκριση μετακίνησης των Προϊσταμένων των Δι ευθύνσεων Δημοσίων Έργων εντός της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Άρθρο 11 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων 1. Ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων υποχρεούται να τηρεί ενήμερο τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενι κό Δ/ντή για κάθε κατά την κρίση του σοβαρό θέμα που υπάγεται με την παρούσα στην αρμοδιότητα του ή και να προσκομίζει την σχετική αλληλογραφία για υπογραφή. 2. Ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων δικαιούται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για την υπογραφή του οποίου έχουν εξουσιοδοτηθεί οι Προϊστάμενοι Τμημάτων, οι δε προϊστάμενοι Τμημάτων υποχρεού ται όπως τα σοβαρής σημασίας έγγραφα τα θέτουν υπ όψη του Διευθυντή για να υπογράφονται από αυτόν ή εφόσον αυ τός κρίνει ότι πρόκειται για μεγάλης σοβαρότητας έγγραφα ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα ή τον Γενικό Διευθυντή και θέτει υπόψη τους αυτά για την υπογραφή τους. 3. Τη διαχείριση των δαπανών 4. Τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών προσωπικού 5. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων Άρθρο 12 για θέματα των Διευθύνσεων Ελέγχου Κατασκευής Έργων στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Χορήγηση κανονικών αδειών με αποδοχές και χο ρήγηση γονικών και αναρρωτικών αδειών στον Προϊ στάμενο της Διεύθυνσης. 2. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης και των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 3. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Άρθρο 13 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ελέγχου Κατασκευής Έργων 1. Ο Διευθυντής Ελέγχου Κατασκευής Έργων υποχρε ούται να τηρεί ενήμερο τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή για κάθε, κατά την κρίση του σοβαρό θέμα που υπάγεται με την παρούσα στην αρμοδιότητα του ή και να προσκομίζει τη σχετική αλληλογραφία για υπογραφή. 2. Ο Διευθυντής Ελέγχου Κατασκευής Έργων δικαι ούται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για την υπογραφή του οποίου έχουν εξουσιοδοτηθεί οι προ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7183 ϊστάμενοι Τμημάτων, οι δε προϊστάμενοι Τμημάτων υποχρεούνται όπως τα σοβαρής σημασίας έγγραφα τα θέτουν υπόψη του Διευθυντή για να υπογράφονται από αυτόν Με εντολή Γενικού Γραμματέα ή εφόσον αυτός κρίνει ότι πρόκειται για μεγάλης σοβαρότητας έγγραφα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα ή τον Γε νικό Διευθυντή και θέτει υπόψη τους αυτά για την υπογραφή τους. Άρθρο 14 στους προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Ελέγχου Κατασκευής Έργων 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των Υπουργείων και των κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. Άρθρο 15 για θέματα των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων στο Γενικό Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Χορήγηση κανονικών αδειών με αποδοχές και χο ρήγηση γονικών & αναρρωτικών αδειών στους Προϊ σταμένους των Διευθύνσεων. 2. Έγκριση μετακίνησης των προϊσταμένων των Διευ θύνσεων και των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 3. Έγκριση μετακίνησης των προϊσταμένων των Διευ θύνσεων εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άρθρο 16 στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων 1. Οι Διευθυντές Ελέγχου Συντήρησης Έργων υπο χρεούνται να τηρούν ενήμερο τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή για κάθε, κατά την κρίσης του σοβαρό θέμα που υπάγεται με την παρούσα στην αρμοδιότητά τους ή και να προσκομίζουν την σχετική αλληλογραφία για υπογραφή. 2. Οι Διευθυντές Ελέγχου Συντήρησης Έργων δικαι ούνται να υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο για την υπογραφή του οποίου έχουν εξουσιοδοτηθεί οι Προϊ στάμενοι Τμημάτων, οι δε προϊστάμενοι των τμημάτων υποχρεούνται όπως τα σοβαρής σημασίας έγγραφα τα θέτουν υπόψη του Διευθυντή για να υπογράφονται από αυτό «Με εντολή γενικού Γραμματέα» ή εφόσον αυτός κρίνει ότι πρόκειται για μεγάλης σοβαρότητας έγγραφα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα ή τον Γενικό Διευθυντή και θέτει υπόψη τους αυτά για την υπογρα φή τους. Άρθρο 17 στους προϊσταμένους των Τμημάτων Συντήρησης των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες υπηρεσίες (εκτός των Υπουρ γείων και των κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρα κτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. 4. Η υπογραφή Πρωτοκόλλων φθορών Εθνικού Οδι κού Δικτύου. 5. Η υπογραφή αποσπασμάτων κτηματολογικών δι αγραμμάτων και Πινάκων. Άρθρο 18 στους προϊσταμένους των Τμημάτων Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορί ες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίας (εκτός Υπουργείων και κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντες και εφόσον έχουν χαρα κτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. 4. Η υπογραφή Πρωτοκόλλων φθορών σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Άρθρο 19 στους προϊσταμένους των Τμημάτων Εξοπλισμού και Διαχείρισης των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορί ες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή Υπηρεσίας (εκτός Υπουργείων και των κεντρικών φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικότερων εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέ ντρωση στοιχείων και πληροφοριών εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια. Άρθρο 20 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός από τους παραπάνω εξουσιοδοτούμενους η άσκηση «Με

6 7184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εντολή Γενικού Γραμματέα» των κατά τα ανωτέρω αντιστοίχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται ως εξής: α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊ στάμενου της Διεύθυνσης, η άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται από τον αναπληρωτή του. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 139/2010 οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δη μοσίων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ελέγ χου Συντήρησης Έργων υπάγονται στη Γενική Διεύ θυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μέχρι και την 30η Ιουνίου Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων μπορούν να επι λαμβάνονται της μελέτης κάθε, κατά την κρίση τους, θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυν σης και υποχρεούνται να τηρούν ενήμερο το Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή για κάθε, κατά την κρίση τους, σοβαρό θέμα που υπάγεται με την πα ρούσα στην αρμοδιότητα τους ή και να προσκομίζουν τη σχετική αλληλογραφία για υπογραφή. 4. Οι Διευθυντές, εφόσον κρίνουν ότι πρόκειται για μεγάλης σοβαρότητας έγγραφα ενημερώνουν τον Γε νικό Γραμματέα ή τον Γενικό Διευθυντή και θέτουν υπόψη τους αυτά για την υπογραφή τους. 5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 1 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. ΓΓ15646/1521 (2) «Με εντολή Γενι κού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Δι εύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υπο θέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τα άρθρα 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» 2) Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α/ 232/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 3) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/ 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/107), όπως έχουν τροπο ποιηθεί 4) Την πράξη 40/ του Υπουργικού Συμ βουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» (ΦΕΚ Α/ 247) 5) Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσε ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυ πηρέτηση των πολιτών 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγρο τικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων να υπογράφουν με εντολή μας (Με εντολή Γενικού Γραμματέα) αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότη τάς μας, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω με την παρούσα απόφαση: Άρθρο 1 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» για θέματα δασών στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ. 1. Η μετακίνηση, για την εκτός έδρας, εκτέλεση υπη ρεσίας του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 2. Η κίνηση πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων, καθώς και η μετακίνηση εκτός της Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όλων των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών. 3. Η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών καθώς και θεώρηση δικαιολογητικών, οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων, εκτός έδρας, του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 4. Η απόφαση συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφι σβητήσεων (άρθρο 10 Ν.998/1979 ως συμπληρώθηκε με το Ν. 3208/2003). 5. Η απόφαση ενοικιάσεως δασικών κτιρίων (Ν.Δ. 86/69 αρ. 305, Β.Δ. 709/1970). 6. Οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών συλλογικών οργάνων και κάθε Επιτροπής που αφορά δασικά θέμα τα (εκτός αν οι οικείες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά) (Ν. 2026/1992 Κοινή Απόφαση Υπουργών Προεδρίας Γεωργίας Οικονομικών αρ / ). 7. Ο διορισμός εκτάκτων δασοφυλάκων και εποπτών πρασίνου, (άρθρο 18 Ν.Δ. 86/1969 Π.Δ. 709/1970 και η /742/1976 αποφ. γπ. Γεωργίας. 8. Ο διορισμός και η απόλυση ιδιωτικών Δασολόγων και Δασοφυλάκων ως και η άσκηση πειθαρχικής εξου σίας επί των ιδιωτικών Δασολόγων και Δασοφυλάκων (άρθρο 183 παρ. 1, 3, 5, 6, Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 /Α/1969). 9. Ο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας Δα σαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων (άρθρο 25 Π.Δ. 1213/81 και Π.Δ. 332/83).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ. 11. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων των προυπο λογισμών για την πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Προσφυγή εκ μέρους του Δημοσίου ενώπιον των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Δασικών Αμφισβητήσε ων και Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣτΕ Αποφάσεων των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών (άρθρο10 και άρ θρο 14 παρ. 3 Ν. 998/1979 Απόφαση 78806/4479/ ). 2. Η αναπομπή υποθέσεων χαρακτηρισμού εκτάσεων στις Επιτροπές για επανεξέταση (167004/3524/ ΥΠ.Γ.Ε). 3. Η έκδοση άδειας εκχερσώσεως εποικιστικών δα σικών εκτάσεων που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας μέχρι (άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 2145/1993). 4. Η κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προ στατευτικών (άρθρο 70 Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 /Α/1969 και ΒΔ. 733/1969 ΦΕΚ 227 Α/1969 ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3208/2003 ). 5. Η τροποποίηση ή άρση των επιβληθεισών δασικών αστυνομικών διατάξεων «στα κηρυχθέντα ως προστα τευτικά δάση» (άρθρο 72 παρ. 2 Ν.Δ. 86/1969). 6. Ο χαρακτηρισμός δασών ως προστατευτικών (άρ θρο 70 και 71 παρ. 5 Ν.Δ. 86/1969). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Η ίδρυση κρατικών εκτροφείων θηραμάτων (άρθρο 3, άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). 2. Η ίδρυση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και τοποθέτηση προσωπικού (άρθρ. 3, 4 παρ. 15 Ν. 177/1975, το άρθρο 29 Ν. 2040/1992 και Π.Δ. 94/1993). 3. Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιο μηχανίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δη λητήρια ή απόβλητα σε υγροβιότοπους (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. α της Κ.Υ.Α /1985). 4. Η έγκριση εκτέλεσης έργων και εργασιών που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημαντι κούς βιότοπους πουλιών (άρθρ. 7 παρ. 3 εδ. Δ της Κ.Υ.Α /1985). 5. Η απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής τελική επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών (άρθρο 4 παρ. 3 του ΒΔ 439/1968 ΦΕΚ 150/ Α/1968). 6. Η έγκριση της αποφάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου για την χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώμα τος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 147 παρ. 2 ΝΔ. 86/1969). 7. Η μέριμνα ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών διευθέτησης χειμάρρων, ο έλεγχος, η επεξεργασία και η μέριμνα για την έγκρισή τους (άρθρο 8 παρ. 2γ Π.Δ. 46/91, Π.Δ. 94/1993). 8. Η απόφαση για την σύσταση επιτροπής τελικής εξέλεγξης και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρο του από Π.Δ. ΦΕΚ 252/ Α/1928, άρθρο του ΝΔ. 86/1969 ΦΕΚ 7 /Α/1969 και ΒΔ. 709/1970 ΦΕΚ 235 Α/1970). 9. Η έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλλείων, γ) λιγνιτω ρυχείων ως και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρ. 128 και 132 ΝΔ. 86/1969 ΦΕΚ 7/ Α/1969). ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Η αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλίων υπέρ των κατόχων αυτών (άρθρο 7 Ν.Δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/ Α /1969 και Π.Δ. 94/1993). 2. Η απόφαση για ανταλλαγή δημοσίων εκτάσεων, δασικών ή μη, με αξιόλογες δασικές ή μη εκτάσεις που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρο 5 παρ.3 ΝΔ. 86/1969, ΦΕΚ 7 /Α /1969, Π.Δ. 332/1983). 3. Η παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (μέχρι 300 στρ.) για δασικούς σκοπούς (αρ. 10 παρ. 2 Ν 666/1977). 4. Η παραχώρηση ρητινευμένων δασών (άρθρο 64 Ν. 998/1979). 5. Η απαλλοτρίωση μη δημοσίων προστατευτικών δασών (άρθρο 72 ΝΔ. 86/1969). 6. Η παραχώρηση μεριδίου του δημοσίου επί συνιδι οκτητών με το δημόσιο δασών (άρθρ.63 Ν. 998/79). 7. Η παραχώρηση δασικών εκτάσεων για στρατιω τικούς σκοπούς (άρθρο 17 παρ. 3 Ν. 1734/1987) και 17 παρ. 2 ιδίου νόμου. Η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με το Π.Δ. 94/1993). 8. Η παραχώρηση δασικών εκτάσεων μέχρι 50 στρέμ ματα (άρθρο 13 Ν. 1734/1987). 9. Οι αγροί που άλλαξαν μορφή. Ρύθμιση αγρών σε δα σικές εκτάσεις (άρθρ. 14 του Ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189 /Α). 10. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας αποτερ ματισμού και οριοθετήσεως Δημοσίων Δασών (Π.Δ. 577/1980, ΦΕΚ 157/Α/1980). 11. Η παραχώρηση χορτολιβαδικών εδαφών στους δήμους και κοινότητες (άρθρο 39 παρ. 6 Ν. 998/1979 και Π.Δ. 94/1993). 12. Η εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρο 39 και 40 του Ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α, Π.Δ. 1157/1980 ΦΕΚ 293 /Α, άρθρο 5 του Π.Δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/Α, άρθρο 6 του Π.Δ. 146/1988 ΦΕΚ 65 /Α ). 13. Ανάκληση παραχωρητηρίου σε περίπτωση παρα βίασης των όρων του παραχωρητηρίου (άρθρο 14 παρ. 3 εδ. 1 του Ν. 3208/2003). 14. Έκδοση οριστικού παραχωρητηρίου που παρα χωρήθηκε προσωρινά (άρθρο 17 παρ.2 εδ. 1και 2 του Ν. 3208/2003). 15. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης ανάκλησης ορι στικού ή προσωρινού παραχωρητηρίου(άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3208/2003). 16. Απόφαση κατασκευής Μουσείων κ.λ.π. εντός δα σών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 60 παρ.2 του Ν. 998/79 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3208/2003). ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟI ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Ο χαρακτηρισμός συνιδιοκτητών εκτάσεων, στις οποίες το δημόσιο συμμετέχει κατά το μικρότερο πο σοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π. ο καθορισμός μισθώματος υπέρ Δημοσίου ως και ο καθορισμός του ετήσιου δικαιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών (άρθρο 6 παρ. 4 Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 332/1983). 2. Η ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 177/1975 και Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/ Α/1983).

8 7186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η ίδρυση λειτουργία ιδιωτικών ελεγχόμενων κυ νηγετικών περιοχών (Ε.Κ.Π.) (άρθρο 4 παρ. 13 Ν. 177/1975 και Π.Δ. 332/1983). 4. Η ίδρυση καταφυγίων Άγριας Ζωής (άρθρο 3 και παρ. 5, 6 άρθρο 4 Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993.). 5. Ο καθορισμός δικαιώματος χρήσης και δικαιώμα τος βοσκής (άρθρο 5 παρ. 2, 3, 6, 7, Ν. 1734/1987). 6. Η ανταλλαγή αγροτεμαχίων ευρισκομένων μέσα σε βοσκοτόπους (άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 1734/1987). 7. Η παραχώρηση βοσκοτόπων για σταυλικές εγκα ταστάσεις (άρθρο 9 Ν. 1734/1987 και Π.Δ. 94/1993). 8. Η έγκριση απαγόρευσης βοσκής, εκχερσώσεων εκτάσεων ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορρο πία στις περιοχές του άρθρο 8 παρ 4 Κ.Υ.Α /1985, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259 παρ. 3 ΝΔ. 86/1969, Κ.Υ.Α /85 άρθρο 7 παρ. 3 εδ. δ,βδ. 733/1969 και Π.Δ. 94/1993). 9. Η αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (άρθρ. 267 παρ. 3 Ν.Δ. 86/1969 και ΒΔ. 733/1969). 10. Ο ορισμός δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών (άρθρου 5 παρ. ιζ, 2, 3 Π.Δ. 53/1977 και Π.Δ. 332/1983). 11. Η συγκρότηση επιτροπής κρίσεως ικανότητας για τους για πρώτη φορά αιτούμενους έκδοση άδειας θήρας (άρθρο 262 παρ. 6 ΝΔ. 86/69 και Απόφ. Υπ. Γε ωργίας 37276/2984/ Π.Δ. 94/1993). 12. Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών Συλλόγων (καταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λ.π. ) πλην Συ νομοσπονδίας (άρθρο 266 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/ Α/1969) ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Η έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για κατασκευή μικρών Δημ. Έργων (άρθρο 58 παρ. 5 εδ.1 N.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 Ν. 2040/1992 και αναριθμήθηκε με την παρ. 4 άρθρο 2 του Ν 2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 άρθρο 1 του Ν. 3208/2003). 2. Οι αρμοδιότητες που προκύπτουν από την /2819/ Κ.Υ.Α σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών και συνα φών υπηρεσιών. 3. Η ανάθεση στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων(δασική αναψυ χή)(άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 998/1979 ΦΕΚ. 289/ Α ). 4. Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας ανα δόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έρ γων (Ν. 1418/1984, Π.Δ. 609/1985, όπως ισχύουν με το Ν. 3669/2008). Άρθρο 2 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Η χορήγηση αδειών, εκτός εκείνων που χρειάζο νται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στους Διευθυντές των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 3. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας των Διευθυντών Δασών των νομών εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων της Διεύθυσνης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 5. Η μετακίνηση όλων των υπαλλήλων της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης εκτός του Νομού που υπηρετούν και εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 6. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων εκτός έδρας των Δ/ντών Δασών των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 7. Η χορήγηση άδειων έκτος εκείνων που χρειάζο νται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο προσωπικό της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 8. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 9. Η έκδοση Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτου Δημοσίων Δασοτεχνικών Εργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), ανανέωση κ.λ.π. (Π.Δ. 437/1981 άρθρο 16,17,18,19,20 περί μελέτης και εκτέλε σης Δασοτεχνικών έργων και Π.Δ. 332/1983). 10. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων των πρου πολογισμών για την πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Η αντίρρηση κατά της πράξεως χαρακτηρισμού και προσφυγή εκ μέρους του Δημοσίου για τις Διευ θύνσεις χωρίς Δασαρχεία, κατά των αποφάσεων των προβλεπομένων από το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 998/1979 περί Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Η θεώρηση και έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων καρπώσεως καθώς και πινάκων υλοτομίας λήμματος πλέον των 300 κ.μ. των μη δη μοσίων δασών και τροποποιήσεις αυτών (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 141 παρ.2 ΦΕΚ 7/Α/69, Β.Δ. 709/70 αρ. 1Δγ 7 ΦΕΚ 235/Α/70, Π.Δ.1231/81 αρ. 18Α 6α ββ ΦΕΚ 300/Α/81, Π.Δ. 332/83). 2. Η θεώρηση και έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποί ηση των προσωρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων καθώς και πινάκων υλοτομίας λήμμα τος πλέον 300 κ.μ. δημοσίων δασών (Π.Δ.1231/81, Π.Δ. 332/83). 3. Η έγκριση μειώσεως του δημοσίου δασικού φόρου στις περιπτώσεις διάνοιξης δασικών οδών εντός των μη Δημοσίων δασών (αρθρο 168 παρ. 5 και 6 του Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 709/70). 4. Η έγκριση μείωσης του καταβαλλομένου διπλού δημοσίου δασικού φόρου των καέντων δασών (παρ. 2 του άρθρου 164 του Ν.Δ. 86/69). ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. από αγροτικούς Δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του Π.Δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α/86)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7187 ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟI ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Η άσκηση του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγ χου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολο γισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Ομοσπον διών (άρθρο 266 Ν.Δ. 86/69, Β.Δ. 709/70) ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Η θεώρηση και έγκριση των μελετών δασοτεχνικών έργων και ο καθορισμός του τρόπου (αυτεπιστασίας εργολαβία) εκτέλεση αυτών (άρθρο 5 και 7 Π.Δ. 437/81, Β.Δ.709/80, Β.Δ. 192/72 και Π.Δ. 332/83). 2. Η απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτω ρίων (προβλέπεται από άρθρο 1 παρ. 7α 2 Π.Δ. 347/86, Π.Δ. 94/93). 3 Η απόφαση εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων δια νομαρχιακού επιπέδου (Π.Δ. 146/1988,ΦΕΚ 65/Α). Εφαρ μόζονται οι περί Δημοσίων Έργων ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 ως ισχύουν όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυήσεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκπτώσε ων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών,νέων τιμών μονάδων, επιβλέψεων και παραλαβών των έργων, εν στάσεων κ.λ.π. (άρθρο 8 Π.Δ. 437/81 Π.Δ.332/83, Π.Δ. 146/88 και Ν. 2229/94 και Ν. 3669/2008). Άρθρο 3 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Διευθυντές Δασών των Νομών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Η χορήγηση αδειών, εκτός εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών και των Δασαρχών του νομού. 2. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού της Δ/νσης Δασών, των Δα σαρχών του νομού, και των υπαλλήλων των Δασαρχεί ων του Νομού στις περιπτώσεις που κινούνται εντός του νομού στον οποίο υπάγονται. 3. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας και του προσωπικού της Δ/νσης Δασών και των Δασαρχών του νομού. 4. Η κίνηση των πάσης φύσεως ΚΥ. αυτοκινήτων εντός των ορίων του Νομού. 5. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη Δασολόγου (άρθρο 143 παρ. 2 Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 332/1983). 6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη Τεχνο λόγου Δασοπόνου (Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 143 παρ. 2 Ν. 1734/1987 άρθρο 4 παρ. 5 και Π.Δ. 332/1983). 7. Η απόφαση παροχής εντολής παραστάσεως του Δημοσίου ως πολιτικού ενάγοντος (άρθρο 294 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69). 8. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων των προυπο λογισμών για την πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Η αντίρρηση κατά της πράξεως χαρακτηρισμού και προσφυγή εκ μέρους του Δημοσίου για τις Δ/ σεις με Δασαρχεία, κατά των αποφάσεων των προ βλεπομένων από το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 998/1979 Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμ φισβητήσεων. 2. Η τροποποίηση ή η ανανέωση των υπό του Δα σάρχου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών Διατά ξεων βοσκής εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικασία (άρθρο 113 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ7 /Α1969). 3. Ο καθορισμός αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγ χόμενη κυνηγετική περιοχή (άρθρο 1 παρ. 1 Π.Δ. 453/77 ΦΕΚ 141/Α/77 και Π.Δ. 94/93). 4. Η κατάρτιση προγράμματος κτηματογράφησης του Νομού (Ν. 2026/92, Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α/93). 5. Η τροποποίηση ή ανανέωση δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής (άρθρο 113 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69). 6. Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξα γωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 του Π.Δ. 67/ 1981) 7. Η άρση απαγόρευσης βοσκής (άρθρο 105 παρ. 3 Ν.Δ.86/69). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Η ανάθεση σε ιδιώτες δασολόγους της σύνταξης δασοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών δασοσκε πούς εκτάσεως άνω των στρεμμάτων (άρθρο 117 παρ. 4 Ν.Δ. 86/69, αρ. 1 παρ. 4γ Β.Δ. 709/70, Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ40/Α/93). 2. Η έγκριση χωρίς θεώρηση της Διεύθυνσης Συντο νισμού και Επιθεώρησης Δασών και τροποποίηση πι νάκων υλοτομίας δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων, μέχρι λήμματος 300κ.μ. (άρθρο 63,64 και 141 παρ. 2 Ν.Δ.86/69, Π.Δ.332/83). 3. Η απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσω πικού σε ιδιοκτήτες δασών (άρθρο 184 του Ν.Δ. 86/69 και Ν.2026/92). 4. Η σύσταση αναγκαστικών συν/σμών ιδιοκτησίας ιδιωτικών δασών (άρθρ. 1 αναγκαστικού νόμου 1627/39 ΦΕΚ 64/Α/39, αρ. 151 παρ. 7, 8, 9 του Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ.733/69). 5. Η ανακατανομή ποσοστών επιδότησης του προγράμ ματος ανάπτυξης της μη Δημόσιας Δασοπονίας κατ εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουρ γών Γεωργίας και Οικονομικών (Ν.Δ. 181/1974, Ν. 1409/ 83 και αρ. 39 του Ν. 2065/1992 ΦΕΚ /Α/ 113 /92). 6. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό των Δήμων πο σοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα ανα δάσωσης (άρθρου 103 παρ. 3 Ν.Δ. 86/69). 7. Η αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (άρθρου 97 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/ Α/1969). 8. Η απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δά σους κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως(άρθρου 88 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235/ Α/70) 9. Η απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκ μεταλλεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτόμων (άρθρ. 137 Ν.Δ. 86/1969). 10. Η απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς Εργασίας Ετοίμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δη μόσια δάση καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος αυτών (Π.Δ. 616/1979). 11. Η απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγ ξης συντασσομένων από τους προϊστάμενους Δασαρ χείων (άρθρο 9 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7 /Α/1969).

10 7188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Η απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημίες από υποτιμούμενα δάση (άρθρο 48 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235 /Α/1970). 13. Η απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 134 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969). 14. Η απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διά θεσης ετοίμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (άρθρο 139 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7 /Α/1969). 15. Η απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παρανόμου υλοτομίας και μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατασχέσεως (άρθρο 274 Ν.Δ. 86/69). 16. Η απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση ετοίμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δη μόσια δάση, με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορι σμός του τιμήματος (άρθρο 138 παρ. 18 Ν.Δ. 86/69). 17. Η απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (άρθρο 61 παρ. 3 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235/ Α/1970). 18. Η απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δα σικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235 /Α/1970). 19. Η απόφαση κήρυξης εκπτώτου του μισθωτή πο λυετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (άρθρο 121 Ν.Δ. 86/69). 20. Η απόφαση κήρυξης εκπτώτου του τελευταίου αναδειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δι καιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση(άρθρ. 124 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 709/1970 ΦΕΚ 235 /Α/ 1970). 21. Η απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέλενξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλ ληλο ή περισσότερους από δύο (άρθρο 90 παρ. 3 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ7/Α/69). 22. Η έγκριση αλλαγής του τύπου πρώτης αποθήκευ σης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρ. 85 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και του Β.Δ. 733/ Η έγκριση για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής διάταξης η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των δασικών προϊόντων (άρθρο 14 του από 15/9/1941 Π.Δ., Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235/ Α/1970). 24. Η έγκριση εκδοθείσης από το Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει τα θέματα από ληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός βαλανιδιού καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή άρση αυτών (άρθρο 66 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7 /Α/1969). 25. Η έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικία σης του δικαιώματος της ρητίνευσης και ολόκληρο το μήνα Φεβρουάριο (άρθρο 2 παρ. 2 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150 /Α/1968 και άρθρ. 102 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/ Α/1969). 26. Η έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων πρωτοκόλλων καταλογισμού ρητινευμένων δημοσίων δασών από τη δευτεροβάθμια επιτροπή (άρθρο 4 παρ. 4 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150/ Α/1968). 27. Η έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία (άρθρο 138 παρ. l στ Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/ Α/1969 και Π.Δ. 963/79 ). 28. Η τεχνολογική εποπτεία και ο τεχνολογικός έλεγχος των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (Β.Δ. 427/70 ΦΕΚ 140/Α/1970). 29. Η τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσης απαγό ρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δένδρα από το Δασάρχη (άρθρο 5 παρ. 2 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150/ Α/1968). 30. Η κατανομή εσόδων μεταξύ Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. από την εκμετάλλευση Δασών (άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 998/79 και Π.Δ. 94/93). 31. Ο ορισμός υπαλλήλων γα τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνών ξύλου πρίσεως ξηράν σεως, ατμίσεως, εμποτισμού επεξεργασίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρο 4 Β.Δ. 427/70 ΦΕΚ 140/Α/1970 και Β.Δ.709/70 ΦΕΚ 235/Α/1970). 32. Η υπαγωγή εποικιστικών δασικών εκτάσεων στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 15 Ν. 1734/87). 33. Ο καθορισμός μισθώματος μεριδίου του Δημοσί ου στα συνιδιόκτητα δάση (το από 7/10/1934 Π.Δ. και άρθρο 152 του Ν.Δ. 86/69). 34. Ο καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περι πτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέντων δημοσίων δασών (άρθρο 164 παρ. 4 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7 /Α/1969). 35. Η έγκριση απολήψεως και διαθέσεως δασικών προϊόντων από έκτακτες καρπώσεις, (χιονοθλασίες, ανεμορριψίες, διανοίξεις δρόμων, εγκαταστάσεων Δ.Ε.Η. Σ.τ.Ε., πυρκαγιών κ.λ.π.). Η έγκριση των πρα κτικών δημοπρασίας και ο καθορισμός μισθώματος σε περίπτωση διαθέσεώς τους χωρίς δημοπρασία (Π.Δ άρθρο 35). 36.Η απόφαση εκμετάλλευσης ή και ανάθεσης συ ντήρησης και βελτίωσης των δασών, που ανήκουν στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Δασικούς Συνεταιρισμούς, κήρυξη εκπτώτου Α.Δ.Σ., παράταση της παραχώρησης κ.λ.π. έγγραφα (Π.Δ. 126/86). 37. Η διάθεση δασικών προϊόντων Κρατικής Εκμε ταλλεύσεως (Κ.Ε.Δ.), χωρίς δημοπρασία σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και Οργανισμούς που επο πτεύονται από το Δημόσιο (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 138 παρ. ια και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α/93). 38. Οι αποφάσεις που προβλέπονταν από το άρθρο 15 Ν.1734/87 με τις οποίες συμπληρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 998/ Η θεώρηση, χρεοπίστωση και έλεγχος δασικών βιβλίων (Ν. 2503/97). 40. Η απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρ πώσεως δημοσίων δασών (άρθρο 125 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και Π.Δ. 733/69). 41. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 113 του από 19/11/1928 Π.Δ. και Β.Δ. 733/69).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η έκδοση αποφάσεως περί παρατάσεως κάρπωσης μη Δημοσίων δασών (άρθρο 142 Ν.Δ. 86/69, Β.Δ. 733/69 ΦΕΚ 227/Α/1969 και Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235 /Α /1970) 43. Ο καταλογισμός στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά την καταμέτρηση και έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊόντων (άρθρο 98 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και άρθρο 62 Π.Δ. 19/11/1928 ΦΕΚ 52/Α/1928) 44. Η εκποίηση των από Κ.Ε.Δ παραγόμενων πρωτο γενών και δευτερογενών προϊόντων και η έγκριση των πρακτικών των διενεργηθέντων σχετικών διαγωνισμών (Π.Δ. 963/1979, ΦΕΚ 271 /Α/79). ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Η παραχώρηση καστανοτεμαχίων (άρθρο 46 παρ. 1 Ν.1734/87 και Π.Δ. 94/93). 2. Ο περιορισμός, καθορισμός και απόσβεση δικαιω μάτων επί δασών (άρθρο 57 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69). 3. Η έγκριση διάνοιξης δημοσίων οδών δια μέσου δα σών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 48 παρ. 1 Ν. 998/79 και Π.Δ. 94/93). 4. Η διάνοιξη οδών διά μέσου δασών και δασικών εκτάσεων για μήκος μεγαλύτερο των μ. (άρ θρο 48 παρ. 3 Ν. 998/79 και Δ/γές Υπ. Γεωργίας α) /1384/ και β) 6965/ ). 5. Η παραχώρηση νομής δημοσίων δασών σε Δήμους και Κοινότητες (άρθρο 41 Ν.Δ. 86/69). ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Η ανάθεση διαχειριστικών μελετών, προγραμμάτων αξιοποίησης και εκτέλεσης έργων επί βοσκοτόπων (άρθρο 4 Ν. 1734/87). 2. Η σύλληψη θηράματος για επιστημονικούς σκο πούς ή εμπλουτισμό άλλης περιοχής (άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 177/75 και Π.Δ. 94/93). 3. Η αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνερ γαζόμενων με το Υπ. Γεωργίας (πλην Νομού Αττικής) (άρθρο 11 Ν. 177/75 και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α/93). 4. Η έγκριση ετήσιου προγράμματος εργασιών και θήρας καθώς και κανονισμός λειτουργίας της ΕΚΠ (άρθρο 4 παρ. 1, 3, 4 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 332/83). 5. Η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των ΕΚΠ (άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 332/83). 6. Η έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί (α) για πταισματική πα ράβαση των διατάξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) ετών από της εκτίσεως της ποινής και (β) για παραβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του άρθρου 9 του Ν. 177/75 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (άρθρο 264 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69 και άρθρ. 3 Ν. 177/75). 7. Η έκδοση αποφάσεως περί απαγορεύσεως της θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (άρθρο 258 παρ. 3 εδ. στ Ν.Δ. 86/69, ΚΥΑ /85 άρθρο 5 παρ. 3, ΒΔ. 733/69 και Π.Δ. 94/93). 8. Η έκδοση αποφάσεως περί απαγόρευσης της θή ρας και χορηγήσεως άδειας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανακλήσεως χορηγηθείσας άδειας (άρθρο 264 παρ. 4 και 5 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 733/69). 9. Η θήρα έλαφου, δορκάδος, αίγαγρου, αγριόγιδου, εφόσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί (άρθρο 258 παρ. 1 εδ.δ Ν.Δ. 86/69 και Π.Δ. 94/93). 10. Ο καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών (άρθρο 7 παρ. 6 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93). 11. Ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγητικών Συλλόγων (άρθρο 266 παρ. 7 Ν.Δ. 86/69 και αποφ. Αρ /1637/76). 12. Ο περιορισμός θήρας πτερωτών θηραμάτων κατά το χρόνο, τόπο και αριθμό θηραμάτων λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (άρθρ. 5 παρ. 3 ΚΥΑ /85). 13. Ο καθορισμός δικαιώματος χρήσης και δικαιώμα τος βοσκής (άρθρο 5 παρ. 2, 3, 6, 7 Ν. 1734/87). 14. Ο Καταλογισμός δαπανών για υπαίτιο καταστρο φής έργων βελτίωσης βοσκοτόπου (άρθρ. 8 παρ. 4 Ν. 1734/87). 15. Η έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός (άρθρ. 258 παρ. 2 εδ. ζ Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 733/69). 16. Ο καθορισμός τύπου, μορφής κ.λ.π. ειδικής άδειας κυνηγίου (άρθρο 7παρ. 1 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93). 17. Ο ορισμός παραβόλου για τη χορήγηση ταυτότη τας κυνηγετικών κυνών (άρθρο 255 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ.709/70). 18. Η απόφαση έκδοσης Κανονισμού, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (άρθρο 5 παρ. 2 Ν.Δ. 996/71 και Π.Δ. 94/93). 19. Οι προβλεπόμενοι κανονισμοί χρήσεως χώρων διημέρευσης εντός δασών και δασικών εκτάσεων (πικ νικ) (άρθρο 48 Ν. 998/79). ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δι αυτεπιστασίας (κυρίως μικροεργολαβίες) εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9. 11, 12, 13, 14 και 15 του Π.Δ. 437/81 (Π.Δ. 94/93). 2. Ο καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών δασοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία ανάθεση) και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπό νηση θέματα (άρθρο 1 και 2 Π.Δ. 437/81, Ν. 716/77, Β.Δ. 709/70, Β.Δ. 192/72, Π.Δ. 332/1983 και 3316/05). 3. Ο σχεδιασμός των αναδασώσεων, λευκοκαλι έργειας, δενδροστοιχιών και η κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων σε επίπεδο Νομού (προβλέπεται από άρθρο 8 παρ. 2β και 2δ Π.Δ. 46/91, διαβιβάστηκε με Π.Δ. 94/93). 4. Η αρμοδιότητες εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (πλην διανομαρχιακών) δι εργολαβίας. Εφαρμόζο νται οι περί Δημοσίων Έργων ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει με τον 3669/08 όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυήσεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκπτώσεων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών,νέων τιμών μονάδων, επιβλέψε ων και παραλαβών των έργων, ενστάσεων κ.λ.π. (άρθρο 8 Π.Δ. 437/81, Π.Δ. 332/83,Π.Δ. 146/88 και Ν. 2229/94). Άρθρο 4 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Δασάρχες των Νομών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Η χορήγηση αδειών εκτός εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στους υπαλλήλους του Δασαρχείου.

12 7190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων εντός των ορίων του Δασαρχείου. 3. Η μετακίνηση προσωπικού για την εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων εντός των ορίων του Δασαρχείου. 4. Η θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας. 5. Η χορήγηση αντιγράφων εγγράφων δασικού πε ριεχομένου. 6. Η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 39 παρ. 4 Ν. 1845/89 και Π.Δ. 94/93). 8. Η χορήγηση βεβαιώσεων τελεσιδικίας των πράξε ων χαρακτηρισμού. 9. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων των προυπο λογισμών για την πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών τους. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Η απόφαση περί επιβολής κατασχέσεως ζώων και τροχοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χριστουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (άρθρο 270 παρ. 4 του Ν.Δ. 86/69) 2. Η Εγκατάσταση πινακίδων σε δασικές εκτάσεις (άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 998/79 και ΠΔ 332/93). 3. Η Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά (άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 2145/93). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Η έγκριση έκδοσης αδειών υλοτομίας για μικροϋ λοτομικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 127 Ν.Δ. 86/69). 2. Η έγκριση για το συμψηφισμό πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων (άρ θρο11 του από 15/9/1941 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70). 3. Η έγκριση για την πώληση των ατελώς συλλεγο μένων καυσόξυλων και θάμνων στην περιφέρεια άλλου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μι σθώματος ή φόρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τού των σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κ.λ.π. (άρθρο 177 παρ. 1β Ν.Δ. 86/69). 4. Η έγκριση υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμα χίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων (Π.Δ. της 6/9/1931 και άρθρο 141 του Π.Δ. 86/69 και Β.Δ. 733/1969). 5. Η απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκ μίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε (άρθρο 123 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69). 6. Η βεβαίωση (με απόφαση) για την μη συμμόρφωση στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δα σικών έργων (άρθρο 17 παρ. 4 Ν. 998/79) 7. Η απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλο τομίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασο κτήμονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 15 του από 15/9/1941 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70) 8. Η απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, την διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια με ταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 130 και 132 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1996) 9. Η απόφαση για τη διάθεση προϊόντων ΚΕΔ με πρόχειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ., η έγκριση των πρακτικών του πρό χειρου διαγωνισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεση χωρίς δημοπρασία (άρθρο 138 παρ. 1γ Ν.Δ. 86/69). 10. Η απόφαση για την κάρπωση δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δου λείας καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 133 Ν.Δ. 86/69). 11. Η απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημο πρασία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομίας δημοπρασιών δασών ή και της διαμόρφω σης αυτών σε καυσόξυλο ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 131 και 132 Ν.Δ. 86/69). 12. Η απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και εργαλείων σαν δασικά προϊόντα (άρθρο 4 του από 15/9/41 Π.Δ. και Β.Δ. 709/70) 13. Η απόφαση έγκρισης χορήγησης αδείας υλοτομί ας οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με κατα βολή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 168 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 709/ Η απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η στηθαία περίμετρος με το φλοιό είναι μικρότερη των 0,80 μ. Η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών ρητίνευσης (άρθρ. 1 παρ. 3 και 7 του 439/68 Β.Δ.) 15. Η απόδοση συντηρητικών κατασχεθέντων δασι κών προϊόντων (άρθρο 274 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69) 16. Η έγκριση απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προ στατευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευ ση και για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς κ.λ.π. (άρθρο παρ. 1 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150/ Α/1968) 17. Η έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από δη μόσια δάση χωρίς δημοπρασία για την κατασκευή καλυ βών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών Προϊόντων των δημοσίων δασών γίνεται με εργολαβίες καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 129 και 132 ΝΔ 86/69, Β.Δ. 192/72 2 και Β.Δ ) 18. Η έγκριση για την καταβολή στο τέλος του δια χειριστικού έτους του οφειλόμενου δημοσίου δασικού φόρου (άρθρο 162 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/69). 19. Η έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενη στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και η απόφαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (άρθρο 42 παρ. 1, 2 άρθρο 3 και 6 του από 15/9/1941 Π.Δ. ΦΕΚ 323/ Α/ 1941, Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235/Α/ 1970 και Β.Δ. 581/60 ΦΕΚ 127/ Α/1960). 20. Η έγκριση διάθεσης δικαιώματος ρητίνευσης χω ρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 8 παρ. 1 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150/ Α/1968) 21. Η έγκριση ή μη κάρπωσης στα μη δημόσια δάση (άρθρο 183 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/70) 22. Η έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί σθωμα ή φόρο κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (άρθρ. 168 παρ. 4 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 709/70) 23. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκποίη σης αδέσποτων δασικών προϊόντων που το εκπλειστη ρίασμα είναι μεγαλύτερο από τις 29,347 ευρώ. (άρθρο 99 Ν.Δ 86/69).

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η έγκριση χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρητίνευσης των δασών (άρθρο 8 παρ. 1 του 439/68 Β.Δ. ΦΕΚ 150 /Α/1968). 25. Η έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ρητίνευσης σε πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λ.π. (άρθρο 7 παρ. 2 του 439/68 Β.Δ.) 26. Ο καθορισμός τιμήματος κατησχυμένων προϊό ντων κ.λ.π. (άρθρο 271 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69) ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Η έγκριση μείωσης του φόρου μέχρι 1/4 του κα νονικού προκειμένου περί εκχέρσωσης ή καθορισμού εκτάσεων που καλύπτονται από αγριελιές ή άγρια οπωροφόρα δένδρα. ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Ο καθορισμός ζώνης ασφαλείας στην περίπτω ση θήρας καθ ομάδες και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων (άρθρο 258 παρ. 3, 259 παρ. 2 (α, β) Ν.Δ. 86/69). 2. Η έγκριση χορηγήσεως άδειας για το φόνο και ταρίχευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο258 παρ. 4 Π.Δ. 86/69, ΚΥΑ /85, άρθρο 3 παρ. 2 Β.Δ. 733/69 και Π.Δ. 94/93) 3. Η έγκριση χρήσεως παγίδων και δηλητηρίων κατά τη διάρκεια της Κυνηγετικής περιόδου (άρθρο 261 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 733/69). 4. Η άσκηση του Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγ χου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολο γισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Συλλόγων (άρθρο 266 παρ. 7, 8,10 Ν.Δ. 86/69, Β.Δ. 709/70). 5. Η απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107 παρ. 2 και 3 Ν.Δ. 86/69). 6. Η απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (άρθρο 28 Ν.2040/92 και Π.Δ. 94/93). 7. Η ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 Ν.Δ.86/69). 8. Η έγκριση για τη χρησιμοποίηση παγίδων προς θήρευση για επιστημονικούς σκοπούς (άρθρο 252 παρ. 7 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 709/70). 9. Η έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κα τοικημένων χώρων (άρθρο 256 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69, ΚΥΑ /85, Π.Δ. 733/69, Π.Δ. 94/93). 10. Η οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιδοτήσε ως αιγοτρόφων (άρθρο 116 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69 και Π.Δ. 94/93). 11. Για την προστασία των θηραμάτων και της μικρο πανίδας επιτρέπεται η διάθεση στα σχολεία της πε ριφέρειας της ΕΚΠ των αναγκαιούντων μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων κ.λπ. (άρθρο 2 παρ. 14 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93). 12. Η διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λ.π. ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφίας εντός των ΕΚΠ (άρθρο 5 παρ. 3 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93). 13. Η διαδικασία καταγραφής θηρευμένων θηραμά των κ.λ.π. (άρθρο 7 παρ. 13 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93) 14. Η έκδοση απαγορευτικών διατάξεων θήρας ορισμέ νου χρόνου (άρθρο 7 παρ. 3 Ν 177/75 και Π.Δ. 94/93) 15. Η λήψη μέτρων προς διαφύλαξη του θηραματι κού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις (άρθρο 257 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 και ΚΥ Α /85 άρθρο. 8 παρ. 5) 16. Η έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων με ταφοράς κ.λπ. (άρθρ. 267 παρ. 4 Ν.Δ. 86/69 και Β.Δ. 733/69) 17. Καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (άρθρ. 4 παρ. 12 Ν. 177/75 και Π.Δ. 94/93). 18. Η λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κλ.π.) (άρθρο 8 παρ. 5 ΚΥΑ /85). 19. Η ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (άρθρο 109 παρ. 3 ΝΔ 86/69) 20. Η ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ.λ.π. σώ ματος βοηθών κυνηγών (άρθρο 4 παρ 5 Π.Δ. 453/77 και ΠΔ 94/93). 21. Ο χαρακτηρισμός επιβλαβών εντός ΕΚΠ εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται νια όλη τη χώρα (άρθρο 2 παρ. 4 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 332/83). 22. Τα βιβλία Διαχείρισης (άρθρο 9 παρ. 4 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93). ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Η έγκριση, ανάθεση βοηθητικών εργασιών της με λέτης δασικών έργων σε ιδιώτες Δασολόγους (Π.Δ. 437/81 άρθρο 4 παρ. 2 και Π.Δ. 94/1993) 2. Η χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για ανα δασώσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς (προβλέπεται από άρθρο 1 παρ. 7α Π.Δ.347/86, Π.Δ. 94/93). 3.Η διάνοιξη οδών δια μέσου δασών και δασικών εκτάσεων για μήκος μικρότερο των μ. (άρθρο 48 παρ. 3 Ν.998/79). Άρθρο 5 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων για θέματα αγροτικών υποθέσεων 1. Η χορήγηση κανονικών αδειών με αποδοχές και χορήγηση γονικών και αναρρωτικών αδειών στους Δ/ ντές των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. 2. Η έγκριση μετακίνησης των Δ/ντών των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων εντός Περιφέρειας. 3. Η έγκριση μετακίνησης των Δ/ντων των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων και των υπαλλήλων για εκτέ λεση υπηρεσίας εκτός Περιφέρειας. 4. Ορισμός υπαλλήλων στις επιτροπές ανάθεσης μελετών αναδασμού εποικισμού και στις επιτροπές που προβλέπονται από τη νομοθεσία επικοισμού και αναδασμού. 5. Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες. 6. Η χορήγηση άδειας συλλογής υδροβίων οργανι σμών για ερευνητικούς σκοπούς. 7. Η κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανά πτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων. 8. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για δι ενέργεια δοκιμαστικής αλιείας και για ερευνητικούς σκοπούς. 9. Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβά τες των διατάξεων του Π.Δ. 243/1993.

14 7192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβά τες των διατάξεων του Π.Δ. 297/1997. Άρθρο 6 «Mε εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων 1. Η χορήγηση αδειών, εκτός εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων. 2. Η μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού των Δ/νσεων Αγροτικών Υπο θέσεων εντός της Περιφέρειας. 3. Η κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων των Διευθύνσων Αγροτικών Υποθέσεων εντός της Περιφέρειας. 4. Τις αποφάσεις ανάληψης πιστώσεων των προϋπο λογισμών για την πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών τους. Άρθρο 7 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Όταν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απουσιά ζουν, η άσκηση των εις την παρούσα προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων τους θα γίνεται από αυτούς που τους αναπληρούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές περί αναπλήρωσης προϊσταμένων διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας (ή έλλειψης) και του ανα πληρωτή τότε το θέμα θα ρυθμίζεται κατά περίπτω ση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 1 Μαρτίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

15

16 7194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λι μνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 22 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 256 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος που διέρχεται όμορα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3243 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 319 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,176 στρ. στη θέση «Άσπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1275/1 8 1978 (Φ.Ε.Κ. 511/Δ /30 09 1978) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 321 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιοχή Οι νούσας, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.... 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 336 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 226 10 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,047 στρ. στη θέση «Τσουκαλιά» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα