ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγρά φων και άλλων πράξεων, στον Γενικό Δ/ντη Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αττικής, στον προϊστάμενο της Δ/νσης Συ ντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους προϊστα μένους των Δ/νσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, στους προϊσταμένους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/ Α/1979). β) του π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/81) «περί αναδιοργανώ σεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε με τα όμοιά του 402/1988, 422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993. γ) του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Ορ γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997). δ. του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «νέα αρχιτεκτο νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α/2010). ε) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. ζ) του π.δ. 187/2000 «διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός, στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασι κών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Πε ριφερειών και των Δ/νσεων Δασών των Νομών» (ΦΕΚ 187/Α/2000). η) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006). θ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α/2007). ι) του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προσαμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255/Α/ ). ια) τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/2010). 2. Την υπ. Αρ. ΔΟΑ/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «μείωση των υπογραφών στις Διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα». 3. Την υπ. Αρ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ / εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. «διευκρινήσεις σχετικά με την μείωση των υπογραφών στις Διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα». 4. Την υπ. Αρ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ. 5709/ εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. «πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την μείωση των υπογραφών στις Διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των σχετικών αποφάσεων». 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων με σκο πό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί, την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που επιλαμβάνονται, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να υπογράφει με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑ» τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα, ή άλλες πράξεις: Χορήγηση κανονικών συνδικαλιστικών και αναρρωτι κών αδειών στους προϊσταμένους των Δ/νσεων όλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υπο

2 5354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θέσεων. Επίσης τις αποφάσεις παραπομπής των ανωτέρω στις Υγειονομικές Επιτροπές καθώς και τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών αδειών απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι 11 ημέρες των ιδίων ως άνω. Ειδικά για τις κανονι κές άδειες θερινής περιόδου των Δασικών Υπηρεσιών η έγκριση θα δίνεται ύστερα από προγραμματισμό που θα καταρτίζει ο κάθε προϊστάμενος σε συνεργασία με τους ανωτέρω Δ/ντες και τον Γενικό Δ/ντή. έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης για εκτέλεση υπηρε σίας, θεώρηση και υπογραφή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας των προϊσταμένων Δ/νσεων. έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης για εκτέλεση υπη ρεσίας του προσωπικού των Δ/νσεων Δασαρχείων εκτός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έγκριση κίνησης των πάσης φύσεως κρατικών οχημά των όλων των Δ/νσεων Δασαρχείων εκτός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έγκριση του ετήσιου αναπτυξιακού προγράμματος δασοπονίας (άρθρο 10 παρ. 7 ν. 2503/1997). Έγκριση μελετών δασοτεχνικών έργων με αυτεπιστασία. η έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ.Κ ή ο διορισμός δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (αρθ. 38 παρ.8 ν. 1845/89 (ΦΕΚ/Α/102/89) και Π.Δ. 94/93). Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των προϊσταμένων των Δ/νσεων όλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων. ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (αρθ. 266 παρ. 7 Ν.Δ. 86/69 και απόφαση 25234/1637/7.4.76). απόφαση έκδοσης Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουρ γίας και Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών (ν.δ. 996/1971 αρθ. 5 παρ. 2 και ν.δ. 94/1993). θέματα υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Δ/νσεων και Δασαρχείων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφο ρές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων. Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών των συλλο γικών οργάνων (επιτροπών και ομάδων εργασίας) χωρίς αμοιβή αρμοδιότητας γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρο τικών Υποθέσεων. η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 243/93 (π.δ. 243/93, άρθρο 18, ΦΕΚ 107/Α), σχετικά με υγειονομικούς όρους που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια (ν. 2647/98, άρθρο 1, παρ. 1Ε25). η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 297/97 (π.δ. 297/97, άρθρο 18, ΦΕΚ 213/Α), σχετικά με υγειονομικούς όρους που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (ν. 2647/98, άρθρο 1, 1Ε26). Έγγραφα με τα οποία προτείνεται ο ορισμός υπαλ λήλων των Δ/νσεων και Δασαρχείων για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Έγκριση συγκρότησης των συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης που αφορούν τους υπαλλήλους των Διευ θύνσεων και Δασαρχείων. Κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 157/Α), ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/ ). Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπικού σε ιδιοκτήτες δασών (άρθρο 184 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69 και ν. 2026/1992). Έγκριση μελετών δασοτεχνικών έργων εκτός εκεί νων που εκτελούνται με αυτεπιστασία (άρθρο 5 και 7 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/81, β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/A/1970, β.δ. 192/1972 και π.δ. 332/1993). σχεδιασμό των αναδασώσεων, λευκοκαλλιέργειας, δενδροστοιχιών και κατάρτιση πολυετών προγραμμά των σε επίπεδο νομού. (άρθρο 8 παρ. 2β π.δ. 466/1991 διαβιβάσθηκε με π.δ. 94/1993). Απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτωρίων (άρθρο 1 παρ. 7 α 2 π. δ. 347/1986 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για αναδασώ σεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργα νισμούς. (άρθρο 1 παρ. 7α π.δ. 347/1986 διαβιβάσθηκε με π.δ. 94/1993). έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού έργου από ενδι αφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δαπάνη τους (ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23/Α/84 άρθρο 20 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93 και άρθρο 178 παρ. 6 ν. 3669/08). Κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προστα τευτικών (αρθ. 70 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69, β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/1969, αρθ.4 παρ.6 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α/2003) Αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 2286/1995 και π.δ. 396/1996 και αναφέρονται σε θέματα προμηθειών δημοσίου εφ όσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ,62 ευρώ. ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τους προϊσταμένους όλων των Διευ θύνσεων και Δασαρχείων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑ» (Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.) τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις: μετακίνηση υπαλλήλων εντός των τμημάτων της Δι εύθυνσής τους. Διαβιβαστικά έγγραφα από Δ/νση σε Δ/νση, καθώς και τα αντίστοιχα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών, καθώς και την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων μελετών και εκθέσεων. Κατάταξη σε προσωρινές θέσεις προσωπικού ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας του προσωπικού. Έγκριση κανονικών αδειών απουσίας, χορήγηση αναρ ρωτικών αδειών καθώς και τις εγκρίσεις τακτικών εκτός έδρας μετακινήσεων, μετακινήσεις με ειδική εντολή και θεώρηση δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων και ημε ρησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού της Δ/νσής των Δασαρχείου τους. Έγκριση κινήσεως των πάσης φύσεως κρατικών οχη μάτων της Δ/νσής τους Δασαρχείου τους εντός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απαντήσεις σε ερωτήματα για την έννοια των διατά ξεων που αφορούν θέματα των Δ/νσεων Δασαρχείων τους, για τα οποία υπάρχουν νομολογιακές λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική της υπηρεσίας, καθώς και τις απα ντήσεις σε αιτήσεις υπηρεσιών, πολιτών ή υπαλλήλων, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5355 Έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Δασαρχείου τις ετή σιες ή άλλες εκθέσεις απολογισμού ή προγραμματικού χαρακτήρα. Έγγραφα που απευθύνονται στα Δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασαρχείου. Παροχή στοιχείων σε αρχές, δικαστήρια κλπ κατά νόμο ή σε εκτέλεση δικαστικών ή άλλων δεσμευτικών αποφάσεων. Πράξεις για τη θέση εγγράφων στο αρχείο καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Δ/νσης Συ ντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να υπογράφει «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»: έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δη μόσια δάση χωρίς δημοπρασία:α) για τις ανάγκες των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών άνω του ποσού των 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικι αστών ιχθυοτροφείων του Κράτους ή δημοσίων αλυκών και γ) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών γίνεται με εργολαβίες, καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 129 & 132 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ/Α/1969, β.δ. 193/1972 & β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ ΚΤΓΚ και Δασών από Συνεταιρισμούς (άρθρο 7 π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α/1986). Υπαγωγή εποικιστικών δασικών εκτάσεων στη διαχεί ριση της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 15 ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189/Α/87). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/ «περί παραχωρήσεως ιδανικού μεριδίου του Δημοσίου επί δασών δασικών εκτάσεων και εκούσιας διανομής επικοί νων μετά του Δημοσίου τοιούτων» (ΦΕΚ 130/Α/1981). Χορήγηση άδειας συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8, π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23/Α/1981, ν. 2647/1998, ΦΕΚ 237/Α/ ). Κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιότοπων καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιάζουν ιδιαί τερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (παρ. 3 άρ. 3 ν.δ. 996/1971 ΦΕΚ 192/Α/71, άρθρο 78 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69, ν. 2637/1998 ΦΕΚ 200/Α/98). Παροχή σύμφωνης γνώμης για την σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρο 1 και 3 ν.δ. 221/1974 ΦΕΚ 368/74, άρθρο 11 και 13 ν. 1734/1987 ΦΕΚ 185/Α/87, άρθρο 10 ν. 2503/1997, ν. 2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/ ). Καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών δα σοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία, ανάθεση) και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση θέ ματα (άρθ. 1 και 2 π.δ. 437/1981, ΦΕΚ 120/Α/81, ν. 716/1977, β.δ. 709/1970, β.δ. 192/1972 και π.δ. 332/1993). Έγκριση ανάθεσης βοηθητικών εργασιών της μελέ της δασικών έργων σε ιδιώτες δασολόγους (αρθ. 4 παρ.2 π.δ. 437/198 ΦΕΚ 120/Α/811, π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσωρινών ή μόνιμων δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και πινάκων υλοτο μίας δημοσίων δασών για ποσότητες μεγαλύτερες των 300 κ.μ.(άρθρο 64 ν.δ. 86/69, ΦΕΚ 7/Α/1969, β.δ. 709/70 άρθρο 1 παρ. ΔΓ1 ΦΕΚ 235/A/1970 π.δ. 1231/1981 άρθρο 18A 6a ββ ΦΕK 300/A/1981 π.δ. 332/1983 και 1 παρ. Ββ1 του β.δ ). Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπικού σε ιδιοκτήτες δασών (άρθρο 184 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69 και ν. 2026/1992). Σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών ιδιοκτησίας ιδιωτικών δασών (άρθρο 1 του α. ν. 1627/1939, αρθ. 151 παρ. 7,8,9 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69 και β.δ. 733/1969) και αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προστασίας μη δημοσίων δασών (άρθρο 22 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79, π.δ. 796/81 ΦΕΚ 208/Α/81). Απόφαση κήρυξης στοιχείων της φύσης και του το πίου (μεμονωμένα δένδρα) ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (ν.δ. 996/1971 άρθρο 3 παρ. 3 ΦΕΚ 192/Α/71 και π.δ. 94/1993). Ορισμό εκκαθαριστή αποδοχών της Δ/νσής του. Όλες οι αρμοδιότητες που ρυθμίζονται από τις δια τάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010). Προβλεπόμενους κανονισμούς χρήσεως χώρων διη μέρευσης εντός δασών και δασικών εκτάσεων (Πικ νίκ) (άρθρο 48 παρ.4 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79). Μέριμνα ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών δι ευθέτησης χειμάρρων, ο έλεγχος, η επεξεργασία και η μέριμνα για την έγκρισή τους (άρθρο 8 παρ. 2γ π.δ. 46/1991 και π.δ. 94/1993). Εκδόσεις αδειών CITES. Χορήγηση αντιγράφων από τα τηρούμενα διαβαθμι σμένα ή μη έγγραφα. Αποστολή φακέλων και παροχή πληροφοριών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και λοιπά Διοικητικά Δικαστήρια και Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου (εκτός ερωτημάτων) ΙΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τους προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών του νομού Αττικής να υπογράφουν: έγκριση της εκδοθείσης από το Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή η άρση αυτών (άρθρο 66 ν.δ. 86/1969 Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και του άρθρου 2 εδ. Βββ.εεε β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 277/Α/1969). Καταλογισμό στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων δικαι ωμάτων του Δημοσίου κατά την καταμέτρηση και έκδοση άδειας υλοτομίας δασικών προϊόντων (άρθρο 98 παρ.β ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και άρθρο 62 π.δ ). Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασικών προϊόντων που το εκπλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο από τα 30 ευρώ (άρθρο 99 ν. δ 86/69 Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώ σεως Δημοσίων Δασών οποτεδήποτε (παρ. 5 άρθρο 123 ν.δ. 86/1969 Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεως Δημοσίων Δασών (άρθρο 125 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/1969). Έγκριση απόληψης δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων

4 5356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εντός ή πλησίον των Δασών, β) μεταλλείων και γ) λιγνι τωρυχείων καθώς και ο καθορισμός μισθώματος (άρθρο 129 & 132 ν.δ. 86/1969 Έγκριση απόληψης δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικιαστών ιχθυοτροφεί ων του κράτους ή δημόσιων αλυκών και γ) για την κατα σκευή καλυβίων ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών που γίνεται με εργολαβίες, καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 129 & 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969, β.δ. 192/1972 ΦΕΚ 41/Α/72 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από την διά νοιξη αντιπυρικών λωρίδων, την διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οποιονδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια με ταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος(άρθρο 130 & 132 ν.δ. 86/1969 Απόφαση για την κάρπωση Δημόσιων Δασών χωρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας κα θώς και ο καθορισμός μισθώματος (άρθρο 133 ν.δ. 86/1969 Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δημο πρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορι σμός μισθώματος (άρθρο 134 ν.δ. 86/1969 Απόφαση για την διάθεση προϊόντων ΚΕΔ με πρόχειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ., η έγκριση των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεσης, χωρίς δημο πρασία (παρ. 1γ άρθρο 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και του άρθρου 2 εδ. Βββ.ζζζ β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 277/Α/1969). Απόφαση για την διάθεση χωρίς δημοπρασία σε δα σικούς συνεταιρισμούς εργασίας έτοιμων δασικών προ ϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δημόσια δάση καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος αυτών (π.δ. 616/1979 ΦΕΚ 183/Α/79). Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση έτοιμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος (παρ. 1δ άρθρο 138 ν.δ. 86/1969 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτε πιστασία (παρ. 1στ άρθρο 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και π.δ. 963/1979). Απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διάθεσης έτοιμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυτε πιστασία από δημόσια δάση (παρ. 2 άρθρο 139 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969 και π.δ. 963/1979). Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεως εκ των καέντων δημοσίων δασών (παρ. 4 άρθρο 164 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/ Α/1969). Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρο 88 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την διάθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 113 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 252/Α/1969). Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου αναδει χθέντος πλειοδότη δημοπρασίας διάθεσης δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 124 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Απόφαση για τη σύσταση επιτροπής τελικής εξέλεγ ξης και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρο 46, 58,70 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928, π.δ. 93/95 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή, αφαίρεση πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. (άρθρο 16,17 Π.Δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/81) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη δα σολόγου και ιδιώτη τεχνολόγου δασοπονίας (παρ. 2 άρθρο 143 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α/1969, ν. 1734/87, π.δ. 332/1983). Έγκριση για το συμψηφισμό πλεονασμάτων ή ελλειμ μάτων μεταφερόμενων δασικών προϊόντων (άρθρο 11 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση για την έκδοση δασικής αστυνομικής διάταξης η οποία ρυθμίζει τα της μεταφοράς δασικών προϊόντων (άρθρο 14 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και άρ θρο 101 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69, και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέ λεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλληλο ή περισσότερους από δύο (άρθρο 90 παρ. 3 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συ ντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων ή τμημάτων δασών (άρθρο 96 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (άρθρο 97 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Η απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημί ες στα υλοτομούμενα δάση (άρθρο 48 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Ο καθορισμός τιμήματος κατασχόμενων προϊόντων κ.λ.π. (άρθρο 274 παρ.2 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Απόδοση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών προ ϊόντων (άρθρο 274 παρ.2 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλή ρωσης των υποχρεώσεων του (άρθρο 121 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτόμων (άρθρο 137 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικίασης του δικαιώματος ρητίνευσης για ολόκληρο το μήνα Φεβρουά ριο (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968 και άρθρο 102 του ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/69). Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής τελι κής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών (άρθρο 4 παρ. 3 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968). Έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων πρωτο κόλλων καταλογισμού ρητινευόμενων δημοσίων δασών από δευτεροβάθμια επιτροπή (άρθρο 4 παρ. 4 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968). Τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσας απαγόρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δένδρα από τον Δασάρχη (άρθρο 5 παρ. 2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/ Α/1968). Έγκριση απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προστατευ τικό δάσος ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση και για λόγους δασοκομικούς, αισθητικούς, τουριστικούς κλπ (άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5357 Έγκριση χορήγησης παράτασης μίσθωσης ρητίνευ σης των δασών (άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968). Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η στηθιαία περίμετρος με τον φλοιό είναι μικρότερη των 0,80μ. και η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών ρητίνευσης (άρθρο 1 παρ. 3 & 7 του β.δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α/1968). Διορισμό και απόλυση ιδιωτικών Δασολόγων και δα σοφυλάκων ως και άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί των ιδιωτικών Δασολόγων και δασοφυλάκων (παρ. 1,3,5,6 του άρθρου 183 ν.δ. 86/1969 Η έκδοση απόφασης περί παρατάσεως καρπώσεως μη δημοσίων δασών 733/69 ΦΕΚ 227/A/1969 και π.δ. 235/ A/1970). Έγκριση της απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου δια την χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλ λεύσεως κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δασικούς συ νεταιρισμούς (άρθρο 147 παρ. 2 ν.δ. 86/69 Έγκριση για την καταβολή στο τέλος του διαχειρι στικού έτους του οφειλόμενου δημόσιου δασικού φόρου (άρθρο 162 παρ. 2 ν.δ. 86/69 Έγκριση μείωσης του καταβαλλόμενου διπλού δημο σίου δασικού φόρου των καμένων δασών (άρθρο 164 παρ. 2 ν.δ. 86/69 Έγκριση καρπώσεως ατελώς ή με ελαττωμένο μίσθω μα ή φόρο κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (άρθρο 164 παρ.3 ν.δ. 86/69 Έγκριση μείωσης του δημοσίου δασικού φόρου στις περιπτώσεις διάνοιξης δασικών οδών εντός των μη Δημο σίων δασών (άρθρο 168 παρ. 4 & 5 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση δια την πώληση των ατελώς συλλεγομένων καυσόξυλων και θάμνων στη περιφέρεια άλλου συνορεύο ντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώματος ή φό ρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κλπ (παρ. 1β του άρθρου 177 ν.δ. 86/69 Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτομίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες ή μι σθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 14 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Η έγκριση ή μη καρπώσεως στα μη δημόσια δάση (άρθρο 183 παρ. 5 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων, πινάκων υλοτομιών των μη δημόσιων δασών και οι τροποποιήσεις αυτών για ποσότητες μέχρι 300 κ.μ. (άρθρο 141 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969, π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α και άρθρο 1 παρ. Ββ1 του β.δ ΦΕΚ 286/Α). Καθορισμός μισθώματος μεριδίου του δημοσίου στα συνιδιόκτητα δάση (το από π.δ. ΦΕΚ 356/Α και άρθρο 152 ν.δ. 86/69 Αγροί που άλλαξαν μορφή. Ρύθμιση αγρών σε δασικές εκτάσεις (άρθρο 14 του ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189/Α/87, άρθρο 67 ν. 998/79, άρθρο10 παρ.1 εδάφιο η ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α/2003). Ανακατανομή ποσοστών επιδότησης του προγράμμα τος ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας, κατ εξου σιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουρ γών ΠΕΚΑ και Οικονομικών (ν.δ 131/1974 ΦΕΚ 320/Α/1974 ν. 1409/1983 ΦΕΚ 199/Α/1983). Απόφαση για το καθορισμό ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (παρ.3 άρθρου 61 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α/1928 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενης στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και η απόφαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (παρ.6 άρθρου 3 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970, και β.δ. 581/60 ΦΕΚ 127/Α/1960). Απόφαση για το χαρακτηρισμό σκευών και εργαλείων σαν δασικά προϊόντα (άρθρο 4 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α/1941 β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων (άρθρο 305 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/ Α/1970). Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παρανόμου υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατασχέσεως(άρθρο 274 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969). Τροποποίηση ή άρση επιβληθεισών δασικών αστυνομι κών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστατευτικά δάση (άρθρο 72 ν.δ. 86/69 Τροποποίηση ή ανανέωση των υπό του δασάρχου εκδιδομένων δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, εφ όσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικα σία (άρθρο 113 παρ.5 ν.δ. 86/69 Έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για κατα σκευή μικρών δημοσίων έργων (άρθρο 58 παρ.3 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70/Α/92 και αναριθμήθηκε με την παρ. 4 ν. 2941/2001 ΦΕΚ 201/Α/01). Εγκατάσταση πινακίδων σε δασικές εκτάσεις (άρθρο 20 παρ.2 ν. 998/79&π.δ. 94/1993). Απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107 παρ.2 και 3 ν.δ. 86/69 Ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (άρθρο 109 παρ.3 ν.δ. 86/69 Ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 παρ.3 ν.δ. 86/69 Έγκριση επέμβασης στα δάση και δασικές εκτάσεις (ν. 1822/1988 άρθρο 13 παρ.3 όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 58 παρ 2 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79 και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2941/1994 ΦΕΚ 201/Α και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (άρθρο 28 ν. 2090/1992 ΦΕΚ 178/Α και π.δ. 94/1993). Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά (άρθρο 41 παρ. 2 ν. 2145/1993 ΦΕΚ 88/Α/93). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/ ΦΕΚ130/Α/1981 «περί παραχωρήσεως ιδανικού μεριδίου του δημοσίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων και εκούσιας διανομής επικοίνων μετά του δημοσίου τοιούτων». Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1144/1980 ΦΕΚ 290/Α/1980 «περί παραχωρήσεως δημοσίων δασών δασικών εκτάσεων για δενδροκομική και γεωργική καλ λιέργεια». Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής και τοποθέτησης ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων δασικού περιεχομένου. Άδεια διάνοιξης δασοδρόμων (μικρού μήκους) εντός ιδιωτικών δασών (άρθρο 15 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/1979), μετά από πρόταση Δασάρχη και τεχνική έκθεση δασολόγου. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης παρα λαβής εργασιών έργων δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων (παρ. 4 άρθρου 9 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Απόφαση επίλυσης διαφωνιών ως προς την ποιότητα των με πρόχειρο τακτικό διαγωνισμό εκτελεσθεισών ερ γασιών μεταξύ Δασαρχείου και αναδόχου (παρ. 3 άρθρου 12 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981).

6 5358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έγκριση πρακτικών προχείρων και τακτικών μειοδοτι κών διαγωνισμών έργων δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων (παρ. 4,5 άρθρου 11 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Άδεια διάνοιξης οδού για εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσε ων, βιομηχανιών, μεταλλείων, λατομείων (άρθρο 48 παρ. 3 και ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79). Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής εργασιών που ανατέθηκαν με πρόχειρο ή τακτικό διαγωνισμό και επίλυση διαφωνιών ως προς την επιμέτρηση (παρ. 5,6 άρθρου 12 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργων (παρ. 5 άρθρου 13 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981) και ορι στικής παραλαβής (παρ. 12 άρθρου 13 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρωτοκόλλου εκτίμησης ζημιών (άρθρο 14 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι παραγγελ λομένων ειδών ή ανατιθέμενων εργασιών (παρ. 8 άρθρου 15 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Η συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας αποτερματι σμού και οριοθέτησης Δημοσίων Δασών (π.δ. 577/1980 ΦΕΚ 157/Α/ και παρ.1 του αρθ. 73 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/1979). Αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23/Α/84, π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/Α, π.δ. 146/1988 (όπως ισχύουν σήμερα) και αφορούν δημόσια δασοτεχνικά έργα (Προϊσταμένη αρχή). Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσωρινών ή μόνιμων δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και πινάκων υλοτομίας δημοσίων δασών για ποσότητες μέχρι 300κ. μ. (άρθρο 64 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969, β.δ. 709/1970 άρ θρο 1 παρ. ΔΓ1 ΦΕΚ 235/Α/1970, π.δ. 1231/1981 άρθρο 18Α 6αββ ΦΕΚ 300/Α/1981, π.δ. 332/1983, άρθρο 1 παρ.ββ1 του ν.δ ). Σύλληψη θηράματος για επιστημονικούς σκοπούς ή εμπλουτισμό άλλης περιοχής (άρθρο 4 παρ.6 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/75, ν. 2040/92 άρθρο 29 και π.δ. 94/1993). Για την προστασία των θηραμάτων και της μικροπα νίδας επιτρέπεται η διάθεση στα σχολεία της περιφέρει ας της Ε.Κ.Π. των αναγκαίων μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων κλπ (άρθρο 2 παρ. 14 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 453/1988 ΦΕΚ 206/Α και π.δ. 92/1993). Ορισμός Δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών (άρθρο 5 παρ. 1ζ,2,3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 332/1983). Διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λ.π. ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφίας εντός των Ε.Κ.Π. (άρθρο 3 παρ.3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 94/1993). Έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός (άρθρο 258 παρ. 2 εδάφ. ζ ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1979 ΦΕΚ 227/Α/79). Έγκριση απαγορεύσεως βοσκής, εκχερσώσεως εκτά σεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωση δένδρων ή συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές του άρθρου 8 παρ. 1 υπ. αρ /1985(ΦΕΚ757/Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης για σκοπούς ή προστασίας και αναπαραγωγής ζώων ή πτηνών (άρθρο 259 παρ. 3 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1979 ΦΕΚ 227/Α/79 και π.δ. 99/1993 ΦΕΚ 46/Α). Έκδοση απόφασης περί απαγορεύσεως της θήρας και χορηγήσεως άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανα κλήσεως χορηγηθείσας άδειας (άρθρο 264 παρ. 4 και 5 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1979 ΦΕΚ 227/Α/79). Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνηγη τικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λ.π. (άρθρο 264 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1979 ΦΕΚ 227/Α/79). Συγκρότηση Επιτροπής κρίσεως ικανότητας δια το πρώτον αιτουμένους έκδοση άδειας θήρας. (άρθρο 262 παρ.6 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και απόφαση Υπ. Γεωργίας 37276/2984/ , όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 577/Β/1969), π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Θήρα έλαφου, δορκάδος, αιγάγρου, αγριόγιδου εφ όσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί (άρθρο 258 παρ.1 εδάφ. δ ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969.) Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιομη χανίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δηλητήρια ή απόβλητα σε υγροβιότοπους (άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιο α ΚΥΑ /1985 ΦΕΚ 757/Β/85 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Ορισμός παραβόλου για την χορήγηση ταυτότητος κυνηγετικών σκύλων (άρθρο 255 παρ.2 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρα κτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λ.π.) (κοινή υπουργική απόφαση άρθρο 8 παρ. 5 ΚΥΑ /1985 ΦΕΚ 757/ Β/85). Οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιδοτήσεως αι γοτρόφων (άρθρο 116 παρ.1 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93.) Θεώρηση, χρεοπίστωση και έλεγχος δασικών βιβλί ων. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ο καθορι σμός μισθώματος σε περίπτωση διαθέσεώς τους χωρίς δημοπρασία προϊόντων έκτακτων καρπώσεων (άρθρο 35 π.δ ΦΕΚ 252/Α/1928). Απόφαση παροχής εντολής παραστάσεως του Δημο σίου ως πολιτικού ενάγοντος (άρθρο 294 παρ.1 ν.δ. 86/69 Απόφαση εκμετάλλευσης ή και η ανάθεση συντήρη σης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Δασι κούς Συνεταιρισμούς, κήρυξη έκπτωτου Α.Δ.Σ., παράτα ση της παραχώρησης κ.λ.π. έγγραφα (π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α/1986). Απόφαση ανανέωσης άδειας εγκατάστασης ποι μνιοστασίου εντός δάσους (άρθρο 3 π.δ. 190/1981 ΦΕΚ 54/Α/1981). Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών συλλογικών ορ γάνων και κάθε επιτροπής που αφορά δασικά θέματα (εκτός αν οι οικίες διατάξεις ορίζουν διαφορετικά). (άρθρο 4 ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/92) και κοινή απόφαση Υπουρ γών Προεδρίας, Γεωργίας και οικονομικών / ΦΕΚ 579/Β/92). Διάθεση δασικών προϊόντων Κρατικής Εκμετάλλευσης (ΚΕΔ) χωρίς δημοπρασία σε Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και Οργανισμούς που εποπτεύονται από το Δημόσιο (άρθρο 138 παρ.1α ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/87) με τις οποίες συμπληρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 998/1979. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των Ε.Κ.Π. (άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5359 Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών εντός των Ε.Κ.Π. (άρθρο 7 παρ. 6 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 94/1993). Έγκριση για εκτέλεση έργων που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημαντικούς βιότοπους που λιών (άρθρο 7 παρ.3δ της κοινής υπουργικής απόφασης /85 ΦΕΚ 757/Β/85). Περιορισμός θήρας πτερωτών θηραμάτων κατά το χρόνο, τόπο και αριθμό θηραμάτων λόγω ιδιαίτερα δυ σμενών συνθηκών (άρθρο 5 παρ.3 της κοινής υπουργικής απόφασης /85 ΦΕΚ 757/Β/85). ΙV Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμένο της Δ/νσης Αγρο τικών Υποθέσεων να υπογράφει: Χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς (π.δ. 67/1981 άρθρο 6 Φεκ 23/Α/ 1981 διόρθωση στο 43Α) [ ν. 2647/98 άρθρο 1 παρ. 1Ε5 και π.δ. 135/2010 άρθρο 10 παρ Ε2β]. Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μί σθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες [ν.δ. 221/74 άρθρα 1&3 ΦΕΚ 368/Α/1974, ν. 1734/87 άρθρα 11 & 13 ΦΕΚ 189/Α/1987, ν. 2503/97 άρθρο 10 ΦΕΚ 107/Α/1997, ν. 2647/1998 άρθρο 1 παρ. 1Ε6]. Η επιβολή τελών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών (ν. 1650/1986 άρθρο 6 παρ. 4 ΦΕΚ 160/Α/1986, ν. 2647/1998 άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο 10). Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτε χνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (π.δ. 227/87 άρθρο 3 ΦΕΚ 100/Α/1987, ν. 2647/1998 άρθρο 1 παρ 2 εδάφιο 11). V Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμένο της Δ/νσης Ανα δασώσεων Αττικής να υπογράφει: Απόφαση συγκρότησης επιτροπής ανάθεσης παρα λαβής εργασιών έργων δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων (παρ. 4 άρθρου 9 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Απόφαση επίλυσης διαφωνιών ως προς την ποιότητα των με πρόχειρο τακτικό διαγωνισμό εκτελεσθεισών ερ γασιών μεταξύ του τμήματος εκτέλεσης έργων και ανα δόχου (παρ. 3 άρθρου 12 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρακτικών προχείρων και τακτικών μειοδοτι κών διαγωνισμών έργων δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων (παρ. 4,5 άρθρου 11 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής εργασιών που ανατέθηκαν με πρόχειρο ή τακτικό διαγωνισμό και επίλυση διαφωνιών ως προς την επιμέτρηση(παρ. 5,6 άρ θρου 12 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργων (παρ. 5 άρθρου 13 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981) και ορι στικής παραλαβής (παρ. 12 άρθρου 13 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση πρωτοκόλλου εκτίμησης ζημιών (άρθρο 14 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι παραγγελ λομένων ειδών ή ανατιθέμενων εργασιών (παρ. 8 άρθρου 15 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/1981). Αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 146/1988 (όπως ισχύουν σήμερα) και αφο ρούν δημόσια δασοτεχνικά έργα. (Προϊσταμένη Αρχή) Όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την εύρυθ μη λειτουργία της Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977) του τροποποιητικού π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/1981) του ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ 1998) και του άρθρου 11 του ν. 2672/1998 ΦΕΚ 290/Α/1998, πλήν των εγγράφων εκείνων που ο Δ/ντης προσδιορίζει στην ισχύουσα κάθε φορά απόφασή του, περί ανάθεσης καθηκόντων στους υφισταμένους του, η οποία κοινοποι είται και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 146/1988 και αφορούν δημόσια δασοτε χνικά έργα στα οποία το Τμήμα εκτελέσεως δασοτεχνι κών έργων ενεργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. VI Εξουσιοδοτούμε τους προϊσταμένους των Δασαρ χείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να υπο γράφουν: κλήτευση των φερομένων ως κυρίων αυθαίρετων κατα σκευών εντός δασών προς κατεδάφιση και υποβολή όλων των αναγκαίων στοιχείων για την υπεράσπιση των συμ φερόντων του Δημοσίου σε περιπτώσεις ασκήσεως προ σφυγής (άρθρο 114 ν. 1892/1990, άρθρο 45 ν. 2145/1999). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 769/27 6 / ΦΕΚ 208/Α/81 «περί συστάσεως Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών Προστασίας (ΑΔΣΠ). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 577/2 7/ ΦΕΚ 157/Α/80 «περί αποτερματισμού και οριο θέτησης των δημόσιων δασών». Αυτοψία και πρόταση για την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων (άρθρο 38 και 41 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79). Άδεια εγκατάστασης για περιορισμένο χρόνο εντός δημοσίων δασών δασικών εκτάσεων, ποιμνιοστασίων, πτη νοτροφείων κ.λ.π. (άρθρο 46 παρ. 5 και 41 ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/79, π.δ. 190/1981). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 467/ ΦΕΚ 130/Α/81 «περί παραχωρήσεως ιδανικού μεριδίου του Δημοσίου επί Δασών και δασικών εκτάσεων και εκούσιας διανομής επικοινωνιών μετά του Δημοσίου τοιούτου». Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1144/1980 ΦΕΚ 290/Α/1980 «περί παραχωρήσεως δημοσίων δασών δασικών εκτάσεων για δενδροκομική και γεωργική καλ λιέργεια». Διενέργεια προχείρων και τακτικών μειοδοτικών δι αγωνισμών ανάθεσης εκτέλεσης επί μέρους εργασιών και σύνταξη διακηρύξεων (άρθρο 11 π.δ. 437/ ΦΕΚ 120/Α/81.) δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται με αυ τεπιστασία. Απ ευθείας ανάθεση δασοτεχνικών εργασιών εντός των ορίων που προσδιορίζονται στην παρ. 3 άρθρου 9 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/81. Επισκευές δασοτεχνικών έργων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι 220 ευρώ. (παρ.5,6 άρθρου 15 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/81). Υπογραφή συμβάσεων προμήθειας διαφόρων εφοδίων υλικών ή ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών (παρ.9 άρθρου 15 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α/81). Αρμοδιότητες που απορρέουν από το π.δ. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 146/1988 και αφορούν δημόσια δασοτε χνικά έργα στα οποία το Δασαρχείο ενεργεί ως Διευθύ νουσα Υπηρεσία. Έγκριση χορήγησης άδειας για το φόνο και ταρίχευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο 158 παρ.4 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/69). Απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρασία δι καιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομίας δημο σίων δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε καυσόξυλα ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 131 και 132 ν.δ. 86/69 Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας οι κοδομήσιμης ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 168 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/ Α/1970).

8 5360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων ρητίνευσης σε πάρ κα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λ.π. (άρθρο 7 παρ. 2 του 439/1968 β.δ. ΦΕΚ 150/Α/1968). Έγκριση υλοτομίας αναγνωρισμένων δασοτεμαχίων εκτάσεων μέχρι 50 στρεμμάτων (π.δ. της και άρ θρο 141 του ν.δ. 86/69 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/69). Απόφαση περί επιβολής κατασχέσεως ζώων και τρο χοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χριστου γέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (άρθρο 271 ν.δ. 86/69 Ορισμός υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως ξηράνσεως, ατμίσεως, εμποτισμού επεξεργασίας ρητίνης και κατα σκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρο 4 β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/Α/ και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Τεχνολογική εποπτεία και τεχνολογικό έλεγχο των δασικών βιομηχανικών επιχειρήσεων (β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/Α/ ). Διαδικασία καταγραφής θηρευόμενων θηραμάτων κ.λ.π. (άρθρο 7 παρ.13 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 14/Α και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Βιβλία διαχείρισης (άρθρο 9 παρ.9 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993). Έγκριση για την χρησιμοποίηση παγίδων προς θήρευση για επιστημονικούς σκοπούς (άρθρο 252 παρ 7 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κατοικη μένων χώρων (άρθρο 256 παρ 1 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και κοινή υπουργική απόφαση /85 άρθρο 3 παρ.2 ΦΕΚ 757/Β/85) Λήψη μέτρων προς διαφύλαξη και αύξηση του θη ραματικού κεφαλαίου σε λίμνες, βάλτους, ελώδεις κ.λ.π. εκτάσεις (άρθρο 257 παρ 2 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και κοινή υπουργική απόφαση /85 άρθρο 8 παρ.5 ΦΕΚ 757/Β/85) Έγκριση χορήγησης άδειας για το φόνο και ταρίχευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο 258 παρ 4 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και κοινή υπουργική απόφαση /85 άρ θρο 3 παρ.2 ΦΕΚ 757/Β/85 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/69, π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Έγκριση χρήσεως παγίδων και δηλητηρίων κατά τη διάρ κεια της κυνηγετικής περιόδου (άρθρο 261 παρ. 6 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και κοινή υπουργική απόφαση /85 άρ θρο 3 παρ.2,3 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α/69). Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (άρθρο 267 παρ. 3 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 733/1969). Άσκηση του Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγχου ως και η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού των κυνηγετικών οργανώσεων (άρθρο 266 παρ. 7,8,10 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και β.δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α/1970). Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι οποίοι έχουν καταδικασθεί: α) για πταισματική παράβα ση των διατάξεων περί θήρας μετά από πάροδο δύο ετών από της εκτίσεως της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του άρθρου 9 του ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/75 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε ετών από της εκτίσεως της ποινής (άρθρο 264 παρ.1 ν.δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α/1969 και άρθρο 9 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/75). Καθορισμό ζώνης ασφάλειας στην περίπτωση θήρας καθ ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων (άρ θρο 258 παρ.3 & 259 παρ. 2α,β ν.δ. 86/69 Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων θήρας ορισμέ νου χρόνου (άρθρο 7 παρ. 3 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/75 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α/93). Έκδοση απολήψεως και διαθέσεως δασικών προϊόντων από έκτακτες καρπώσεις (χιονοθλασίες, ανεμοριψίες, δι ανοίξεις δρόμων εγκαταστάσεων ΔΕΗ ΟΤΕ, πυρκαγιών κ.λ.π.) (άρθρο 35 π.δ ΦΕΚ 252/Α/1928). Έκδοση διακήρυξης για τη δημοπρασία εκποίησης δασικών προϊόντων που παράγονται με αυτεπιστασία (άρθρο 3 παρ.1 β.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α/79). Καθορισμό χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (άρθρο 255 ν.δ. 86/69 Έγκριση τοποθετήσεως απαγορευτικών της θήρας πινακίδων (άρθρο 256 παρ. 5 ν.δ. 86/69 Οι εξουσιοδοτούμενοι με την απόφαση αυτή να υπογράφουν με την «εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» υποχρεούνται να τηρούν ενήμερα τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά κλι μάκια για κάθε σοβαρό κατά τη κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους ή και να προσκομίζουν σε υπέρτε ρο κλιμάκιο για υπογραφή έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε θέμα απαιτείται ενημέρωση Υπουργού ή Υφυπουργού κλπ, οποιουδήποτε Υπουργείου, θα διενεργείται δια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Αττικής. Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως της παρούσης. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 22 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3243 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ. Τηλ: 210-2124609 FAX : 210 5244135

ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ. Τηλ: 210-2124609 FAX : 210 5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ. 136953/5132 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόρινθος: Αριθμ. Πρωτοκ: 5855/110

Κόρινθος: Αριθμ. Πρωτοκ: 5855/110 ΔΔ 5855/110/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λι μνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Α. ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου την χωρίς άδεια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Α. ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου την χωρίς άδεια Πολύγυρος 11-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ: 24231 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Δ.Α.Δ. 29 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ./νση : Κ. Νευροκόπι Ταχ. Κωδ : 66033 Tμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 24 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των Κέ ντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 319 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,176 στρ. στη θέση «Άσπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια.

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ : ΔΑΣ. ΦΥΤΩΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4257, 29/10/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 158 του 1990 32(Ι) του 1995 141(Ι) του 1999. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 81521 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 10/6/2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρίθμ. Διακ. 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 10/6/2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρίθμ. Διακ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 10/6/2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρίθμ. Διακ. 6/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Στη σελ.2, παράγραφος 4,εδ. α η φράση «Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας» αντικαθιστάται από τη λέξη Περιφερειάρχης και στη δελ.3 παράγραφος 2, εδ..β η φράση «Γ.Γ Περιφέρειας» αντικαθιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα