ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λ.π., με εντο λή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, Επιθεωρητή Δασών και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών και Δα σαρχείων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α) «Περί Δι οικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 532/1970 καθώς και αυτές των Διαταγμάτων 733/1969, 709/1970, 453/1977, 332/1983, 3/1984, 347/1986,146/1988 και 94/1993 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων». 2. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρμο διοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Του ν. 2664/1998 «Εθνικό κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις». 5. Του π.δ. 187/2000 (ΦΕΚ 187/Α) «Διάρθρωση, αρμοδιό τητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών και των νομών». 6. Του άρθρου 66 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/Α) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 7. Του άρθρου 210 του π.δ. 433/1977 «Περί οργανισμού Υπουργείου Γεωργίας». 8. Του π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α) «Περί αναδιοργανώ σεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωρ γίας», όπως τροποποιήθηκε με τα όμοιά του 402/1988, 422/1991,46/1991, 352/1991 και 242/ Του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου κ.λ.π.». 10. Του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθι σταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των, όπως επίσης και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 12. Την ανάγκη ύστερα από τις αριθμ. ΔΟΑ/26601/ και ΔΟΑ/ Φ.17/οικ / εγκυκλί ους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης για περαιτέρω απλούστευση διαδικα σιών με την μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα, με σκοπό την τα χεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. 13. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες και παρέχουμε εξουσι οδότηση υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κλπ Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, Προϊστάμενο Επιθεώρη σης Δασών και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων ως εξής: Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1. Δασικά θέματα που συνιστούν ή περιέχουν άσκηση Κυβερνητικής Πολιτικής. 2. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που κατά την κρίση του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Ηπείρου άπτεται θέματος πολιτικής ευθύνης. 1. Παραχώρηση εκμετάλλευσης κ.λ.π. των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Τομέα στους Δασικούς Συνεταιρισμούς (άρθρα 3 και 4 π.δ.126/1986). 2. Απόφαση ανταλλαγής εκτάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.δ. 86/ Η κατάρτιση προγράμματος Κτηματογράφησης του Νομού (ν.2026/1992, π.δ.94/1993 ΦΕΚ 40/Α ). ΙΙΙ. ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Θεώρηση ετήσιου δασικού προγράμματος και υπο βολή για έγκριση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων (αρθ. 8 παρ. 6 του ν. 3208/2003).

2 3342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για δημιουργία του ριστικών εγκαταστάσεων (αρθ. 51 ν.998/1979 και π.δ. 347/1986 αρθ. 1 παρ. 7α3α). 2. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για δημιουργία βιομηχανικής περιοχής ή επέκταση (αρθ.56 παρ. 2 ν. 998/1979 και π.δ. 347/1986 αρθ. 1 παρ. 7α3στ). 3. Κύρωση και κήρυξη προσωρινών δασικών χαρτών ως οριστικών (αρθ. 27 παρ. 4 του ν.2664/1998). 4. Απόφαση κύρωσης αναμορφωμένων δασικών χαρ τών (παρ. 4 του αρθ. 27 του ν.2664/1998, όπως προ στέθηκε εδάφιο στην παρ. 4 του αρθ. 5 παρ. 3 του ν.3208/2003). 5. Απόφαση κατεδάφισης ανεγερθεισών ή ανεγειρομέ νων οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκατα στάσεων εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων κατά τα άρθρα 71 ν.998/1979 και 114 ν.1892/1990, όπως ισχύουν συμπεριλαμβανομένης και όποιας απόφασης απαιτείται για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 114 του ν.1892/ Απόφαση κήρυξης και άρσης αναδασώσεων (αρθ. 38, 41 και 44 ν.998/1979). V. ΘΗΡΑ 1. Έκδοση απόφασης κανονισμού, οργάνωσης, λειτουρ γίας και διαχείρισης Εθνικών Δρυμών (αρθ. 5 παρ. 2 ν.δ.996/1971). 2. Η απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λ.π. (άρθρο 4 παρ. 3 του ν.177/1975, ΦΕΚ 205/Α). 3. Ίδρυση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και το ποθέτηση προσωπικού (αρθ. 3 και 4 παρ. 15 ν.177/1975 και αρθ. 29 ν.2040/1992). 4. Η απόφαση ίδρυσης τροποποίησης κατάργησης καταφυγίων άγριας ζωής (ν.δ. 86/1969, ν. 177/1975 και ν. 2637/1998). Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1. Όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Γεν. Γραμματέα θα μονογράφονται προηγουμένως από τον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης. 2. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει ών στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων Δασών Περιφέρειας. 3. Παραπομπή των ανωτέρω στις αρμόδιες Υγειονομι κές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής πε ρίθαλψης αυτών και των μελών της οικογενείας των. 4. Έγκριση μετακίνησης εντός και εκτός των ορίων της Περιφέρειας του Προϊσταμένου Επιθεωρησης Δασών και των Προϊσταμένων Δ/νσεων Δασών Περιφέρειας Ηπεί ρου. Θεώρηση οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων. Έγκριση μετακίνησης πέραν των ορίων Περιφέρειας Ηπείρου όλων των υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Συγκρότηση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Επί λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3208/2003). 6. Διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού σύμ φωνα με το ν. 2190/1994 (προκήρυξη και τελική από φαση). 7. Έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ. του Κράτους ή διορισμό δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (αρθ. 38 παρ.8 ν.1845/1989). 8. Άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 116, 117, 118 του ν.3528/2007 και παρ. 2 αρ. 1 του ν.2503/1997 για τον Προϊστάμενο Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου και τους Προϊσταμένων Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των Προϊσταμένων των Δασαρχείων. 9. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ αποδο χών μέχρι 15 ημέρες (11 εργάσιμες ημέρες) των Προϊστα μένων Δ/νσεων Δασών Περιφέρειας και Προϊστάμενου Επιθεώρησης Δασών Περιφέρειας Ηπείρου. 10. Ο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας Δα σαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων (αρθ. 25 π.δ.1213/1981 και π.δ.332/1983). 11. Η υπογραφή ερωτημάτων για παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων προς τις Κ.Υ. 12. Έγκριση κίνησης εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου όλων των οχημάτων της Περιφέρειας. 1. Η εκμίσθωση Δημοσίων εκτάσεων σε τρίτους ως και η διάθεση εκτάσεων Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημόσιο για αναδάσωση (αρθ.39 και 40 του ν.998/1979, ΦΕΚ 289/Α, π.δ.1157/1980, ΦΕΚ 293/Α). 2. Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπι κού σε ιδιοκτήτες δασών (αρθ. 184 του ν.δ.86/1969 και π.δ.2026/1992). 3. Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (μέχρι 300στρ.) για δασικούς σκοπούς (αρθ. 10 παρ. 2 του ν.666/1977). 4. Παραχώρηση μεριδίου του Δημοσίου επί συνιδιο κτητών με το Δημόσιο δασών (αρθ. 63 ν.998/1979). 5. Κήρυξη εκπτώτου του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρι σμού σε περίπτωση που δεν εκτελεί τις εργασίες εκμε τάλλευσης του δάσους, σύμφωνα με το π.δ.126/1986 και το πρωτόκολλο εγκατάστασης, ύστερα από εισήγηση Δασάρχη και Δ/ντή Δασών Νομού (αρθ. 9 π.δ.126/1986). 6. Καθορισμό αυξημένου μισθώματος σε περιπτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέ ντων δημοσίων δασών (αρθ. 164 παρ. 4 ν.δ. 86/1969). 7. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οποιονδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια με ταλλευτικών ερευνών εντός Δημοσίων δασών, καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ.130 και 132 ν.δ.86/1969. ΦΕΚ 7Α/1969). 8. Απόφαση παραχώρησης εκμετάλλευσης, συντήρη ση, βελτίωση των δημοσίων δασών στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς (άρθρα 3 & 11 π.δ. 126/1986). ΙΙΙ. ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Απόφαση κατανομής πιστώσεων Δημοσίων Επεν δύσεων κατά νομό. 2. Κατανομή επιδότησης του προγράμματος ανά πτυξης Μη Δημόσιας Δασοπονίας κατ εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργί ας και Οικονομικών (ν.δ.131/1974, ν,1409/1983 και αρθ.39 ν.2065/1992). 3. Έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού έργου από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του (αρθ.20 παρ.6 ν.1418/1984).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η έγκριση παραχώρησης κατά χρήση των χω ρών δασικής αναψυχής σε Δήμους και Κοινότητες (66102/19970/ Δ/γή Υπ. Γεωργίας). 5. Απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτωρίων (αρθ.1 παρ.7α2 π.δ.347/1986). 6. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδό χων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (αρθ.12 του ν.1418/1984 ΦΕΚ 23/Α, αρθ.57 του π.δ.609/1985 ΦΕΚ 223/Α, αρθ. 6 παρ. 1 του π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α). 7. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (αρθ.12 του ν.1418/1984 ΦΕΚ 23/Α, αρθ.57 του π.δ.609/1984 ΦΕΚ 223/Α, αρθ.6 παρ.1 του π.δ.146/1988 ΦΕΚ 65/Α, ν.3316/2005). 8. Ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας και επιβολής ποινικών ρητρών ή εκπτώσεων των μελετητών και εργοληπτών δασικών έργων (π.δ.437/1981 αρθ.2 παρ.1 ν.3316/2005). 9. Λήψη αποφάσεων επί ενστάσεων κατά πρακτικών δημοπρασίας έργων προϋπολογισμού άνω των και ενστάσεων εργολάβων κατά αποφάσεων περί κήρυ ξης αυτών ως έκπτωτων (π.δ.437/1981 αρθ.8 παρ.3). 10. Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών μελετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε ιδιώτες μελετητές (π.δ.437/1981 αρθ.2 παρ.1, ν.3316/2005). 11. Η ανάθεση στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (δασική αναψυχή), άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 998/79 & άρθρο 1 παρ. Ε27 του ν. 2647/98. IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Περιορισμό, καθορισμό και απόσβεση δικαιωμάτων επί δασών (αρθ.57 παρ.2 ν.δ.86/1969). 2. Παραχώρηση καστανοτεμαχίων (αρθ.16 ν.1734/1987). 3. Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς (αρθ.6 του π.δ.67/1981 ΦΕΚ 23/Α Διόρθωση στο ΦΕΚ 43/Α). 4. Έγκριση, επέμβαση και παραχώρηση δημοσίων δα σών και δασικών εκτάσεων για διενέργεια μεταλλευτι κών και λατομικών εργασιών (ν.998/1979 αρθ.57). 5. Παραχώρηση κοινοχρήστων ή διαθέσιμων δασικών εποικιστικών εκτάσεων σε ειδικούς οικοδομικούς συνε ταιρισμούς (αρθ.33 παρ.2 του ν.1845/1989). 6. Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προστασίας (αρθ.22 παρ.4 ν.998/1979). 7. Σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών ιδιοκτησίας ιδιωτικών δασών (αρθ.1 & 2 παρ. 2 & 3 του ν.1267/1939, ΦΕΚ 64 Α/39, αρθ.151 παρ.7, 8, 9 ν.δ.86/1969). 8. Καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιομηχα νίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δηλητηρι ώδεις ή άλλες τοξικές ουσίες σε υγροβιότοπους (αρθ.7 παρ.3α κοινή υπουργική απόφαση /1985, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.7 παρ.3α κοινή υπουργική απόφαση /1996 ΦΕΚ 1188/Β). 9. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς (αρθ.17 παρ.2, 3 ν.1734/1987). 10. Εκχέρσωση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσε ων (αρθ.46 ν.998/1979). 11. Εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.47 ν.998/1979). 12. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτά σεις για τη κατασκευή μεγάλων Δημόσιων Έργων και έργων υποδομής (αρθ.58 παρ.1 και αρθ.58 παρ.2, όπως αντικαταστήθηκε με ν.2040/1992 αρθ.12 και ν.2145/1993 αρθ.41). 13. Απόφαση χαρακτηρισμού και κατάταξη των προ στατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.70 του ν. δ/τος 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.4 παρ.6 του ν.3208/2003). 14. Κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιότο πων, καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστο ρική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (αρθ.3 παρ.3 εδαφ. δεύτερο του ν.δ.996/1971,φεκ 192/Α). 15. Αναγνώριση εκτάσεων ως αυτοτελών δασυλλίων υπέρ των κατόχων αυτών (αρθ. 7 ν.δ.86/1969). 16. Παραχώρηση και αλλαγή χρήσεως δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων εμβαδού μέχρι 50 στρεμμάτων και αλλαγή χρήσης Δημοτικών και Κοινοτικών δασικών εκτάσεων (αρθ.13 ν. 1734/1987). 17. Απόφαση συγκρότησης επιτροπών των αντιρρή σεων κατά των προσωρινών δασικών χαρτών (αρθ. 27 παρ.3 του ν. 2664/1998). 18. Άσκηση αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτη ρισμού του Δασάρχη στην Α/θμια Ε.Ε.Δ.Α. και άσκηση αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. στην Β/θμια Ε.Ε.Δ.Α (αρθ.10 και 14 ν.998/1979). 19. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αποτερμα τισμού και οριοθέτησης Δημοσίων δασών (άρθρο 73 ν.998/1979 και π.δ. 557/1980). V. ΘΗΡΑ 1. Ο χαρακτηρισμός συνιδιόκτητων εκτάσεων στις οποίες το Δημόσιο μετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., ο καθορισμός μισθώ ματος υπέρ του Δημοσίου, ως και ο καθορισμός του ετήσιου δικαιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών (π.δ. 453/1977 αρθ. 6 παρ.4). 2. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας και χορήγηση άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας και η ανάκληση χορηγηθείσης άδειας (αρθ. 264 παρ. 4 και 5 του ν.δ. 86/1969). 3. Ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγητικών Συλλόγων (αρθ. 266 παρ.7 ν.δ. 86/1969 και 25234/1637/ απόφ. Υπ. Γεωργίας) και τρίτου μέλους εξελεγκτικής επιτροπής της Ε ΚΟΗΚ. 4. Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (αρθ.267 παρ.3 ν.δ. 86/1969). 5. Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών οργανώσεων (καταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λ.π.) πλην συνο μοσπονδίας (αρθ.266 του ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7/Α). 6. Αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζο μένων με το Υπ. Γεωργίας (πλην νομού Αττικής) (αρθ. 11 ν. 177/1975). ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Όσες αρμοδιότητες αποκεντρώθηκαν (μεταβιβάστη καν) και δεν αναφέρονται στην παρούσα εκ παραδρομής, θα ασκούνται από τον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Πε ριφέρειας μέχρι τροποποίησης της απόφασης αυτής. Γ. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 1. Χορήγηση κανονικών αδειών, αναρρωτικών, και λοι

4 3344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πών αδειών στους υπαλλήλους της Επιθ/σης Δασών Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Παραπομπή των ανωτέρω υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών οικογενειών τους. 3. Έγκριση μετακίνησης εντός των ορίων Περιφέρειας των υπαλλήλων της Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου και θεώρηση οδοιπορικών και αποζημιώσεων. 4. Έγκριση κίνησης εντός της Περιφέρειας του επιβα τικού οχήματος της Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου. Δ. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. 1. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει ών στους υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Περιφέρει ας. 2. Παραπομπή των υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών Πε ριφέρειας στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών της οικογενειών τους. 3. Έγκριση μετακίνησης εντός της Περιφέρειας των υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας και θεώρη ση των οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων. 4. Έγκριση κίνησης εντός της Περιφέρειας Ηπείρου των οχημάτων της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Ηπεί ρου. 1. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσόμενων από Προϊστάμενο Δ/νσης Δασών Νο μού. 2. Η έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκ θέσεων κάρπωσης των Μη Δημόσιων δασών και οι τρο ποποιήσεις αυτών (αρθ. 141 παρ. 2 ν.δ. 85/1969). 3. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσω ρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων Δημόσιων δασών (αρθ. 64 ν.δ. 86/1969). 4. Έγκριση και τροποποίηση πινάκων υλοτομίας των μη δημόσιων δασικών εκτάσεων άνω των 50 στρεμμά των (αρθ. 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 5. Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (αρθ. 1 & 3 ν.δ. 221/1974, ΦΕΚ 368/Α, αρθ. 11 & 13 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107/Α). 6. Έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί σθωμα κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (παρ. 4 αρθ.168 ν.δ. 86/1969). 7. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χω ρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ.134 ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7Α/1969). 8. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ. 113 του από π.δ. ΦΕΚ 252Α/1928). ΙΙΙ. ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών Δασο τεχνικών Έργων (π.δ.437/1981). 2. Η χορήγηση άδειας, σε ιδιώτες ή Νομικά πρόσωπα, για λειτουργία φυτωρίων για παραγωγή ειδών που προ ορίζονται για ξυλοπαραγωγή (π.δ.135/1987). 3. Επικαιροποίηση τιμολογίων και αναμόρφωση προ ϋπολογισμού μελετών (αρθ.10 ν. 1418/1984, αρθ.4, 43 και 58 π.δ. 609/1985, αρθ.81180/1236/ Δ/γη Υπ. Γεωρ γίας). 4. Έγκριση τιμολογίων δασοτεχνικών έργων (π.δ. 437/1981, 998/1979, / δ/γή Υπ. Αγρ. Ανά πτυξης και Τροφίμων). 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των δια μικροερ γολαβιών εκτελούμενων έργων (αρθ.12 π.δ.437/1981). 6. Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστι κής παραλαβής δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 13 παρ. 5 και παρ.12 π.δ. 437/1981). 7. Σύσταση μονίμου Επιτροπής ανάθεσης εκτέλεσης έργων και εργασιών ως και προμηθειών πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών, παράδοσης και παραλαβής αυτών και των γενομένων εργασιών μετουσίωσης των υλικών (αρθ. 9 παρ.4 π.δ. 437/1981). 8. Απόφαση σύστασης Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και προσωρινής και οριστικής παραλα βής των δασικών έργων και εργασιών (αρθ.9, 13 π.δ. 437/1981). 9. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και των πρα κτικών των τακτικών και πρόχειρων διαγωνισμών και ανάθεση της εργασίας δι απ ευθείας συμφωνίας σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου (δις) αποτελέσματος (αρθ.9, 11, 12 π.δ.437/1981). IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Τροποποίηση ή άρση των επιβληθεισών δασικών αστυνομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστα τευτικά δάση (αρθ. 72 παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 2. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγο ρεύεται εντελώς στην Περιφέρεια η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας υπό οποιανδήποτε μορφή ξύλινων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώ ματος ως και χαλικών και άμμου περιεχόντων χώματα (αρθ. 221 ν.δ. 86/1969). 3. Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ει δών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (αρθ. 6 και 8 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α). V. ΘΗΡΑ 1. Έγκριση απολογισμού έργων και εργασιών στις Ε.Κ.Π. (π.δ. 453/1977 αρθ. 9 παρ.6). 2. Έγκριση θήρας έλαφου, δορκάδος, αιγάγρου, αγρι όγιδου εφ όσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί (αρθ. 258 παρ.1δ και π.δ. 94/1993). 3. Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντα νών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδρο στοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.τ.λ ). 4. Χαρακτηρισμός επιβλαβών θηραμάτων στην Ε.Κ.Π. πέραν των περιλαμβανομένων στην απόφαση χαρα κτηρισμού ως επιβλαβών για όλη τη χώρα, ρύθμιση της αμοιβής για την εξόντωσή τους και κάθε άλλη λεπτο μέρεια (π.δ. 453/1977 αρθ. 2 παρ. 4). 5. Η συμπλήρωση και υπογραφή προβλεπόμενων κατά περίπτωση από τους κανονισμούς ΕΟΚ 3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών εγγράφων διακίνησης των ειδών της από 3 Μαρτίου 1973 σύμβασης της Ουάσι γκτον (CITES). 6. Καθορισμό τύπου, μορφής κ.λ.π ειδικής άδειας κυ νηγίου (αρθ. 7 παρ.1 π.δ. 453/1977). 7. Καθορισμό χρόνου θήρας λοιπών ειδών (αρθ. 7 παρ.6 π.δ. 453/1977).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έγκριση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασι ών θήρας, καθώς και κανονισμό λειτουργίας των Ε.Κ.Π. (αρθ. 3 παρ.1, 3, 4 π.δ. 453/1977). 9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (π.δ.453/1977). 10. Καθορισμός αρμόδιας αρχής για ελεγχόμενη κυ νηγετική περιοχή εκτεινόμενη σε δύο Νομούς ή δύο Δασαρχεία (αρθ. 1 παρ. 1 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141Α/1977). 11. Η απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεως των ιδιοκτη τών, η έγκριση μελετών διαχείρισης του θηραματικού πλούτου αυτών, η έγκριση του ετήσιου προγράμματος θήρας και ο καθορισμός εισπραττόμενου δικαιώματος των ιδιοκτητών των εκτάσεων αυτών από τους νόμιμους εφοδιασμένους με άδεια θήρας κυνηγούς (ν. 177/1975 αρθ. 4 παρ. 13, π.δ. 453/1997 αρθ. 6 παρ. 1, 2 και 3). Ε. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ. 1. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει ών στους υπάλληλους της Δ/νσης Δασών. 2. Χορήγηση κανονικών αδειών απουσίας, αναρρωτι κών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους των Δα σαρχείων του Νομού. 3. Παραπομπή όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στις Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ια τροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 4. Έγκριση μετακίνησης εντός και εκτός Νομού και εντός των ορίων Περιφέρειας Ηπείρου υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών και των Προϊσταμένων των Δασαρχείων, ως και την έγκριση μετακίνησης εκτός Νομού και εντός Περιφέρειας των υπαλλήλων των Δασαρχείων. 5. Έγκριση κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Δασών εκτός Νομού και εντός Περιφέρειας Ηπείρου. Έγκριση κίνησης των οχημάτων των Δασαρχείων εκτός Νομού και εντός Περιφέρειας. 6. Ορισμό αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα δηλώνουν παράταση πολιτικής αγωγής για υποθέσεις που προβλέπονται από το αρθ.294 ν.δ. 86/ Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων σε δασικούς υπαλλήλους (Σχετ.αρθ.305 ν.δ.86/1969). 8. Έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος Ιδιώτη Τεχν/γου Δασοπονίας και ανάκλησης της (Σχετ. αρθ. 6, 17, 18, 19 π.δ. 437/1981). 1. Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (παρ. 3 αρθ. 61 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 2. Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενη στα πρι ονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και απόφαση αναγνώ ρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (παρ.1, 2 αρθ.4 του από π.δ. ΦΕΚ 323Α/1941, β.δ. 581/1960 ΦΕΚ 127Α/1960). 3. Ορισμό υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως ξηράνσεως, ατμίσεως, εμποτισμού επεξεργασίας ρητίνης και κατα σκευής ξυλοκιβωτίων διακίνησης γεωργικών προϊόντων (αρθ. 4 β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/Α). 4. Την Τεχνολογική Εποπτεία και τον τεχνολογικό έλεγχο των δασικών βιομηχανιών και βιοτεχνικών επι χειρήσεων (Β,Δ. 427/1970 ΦΕΚ 140Α/1970). 5. Έγκριση της εκδοθείσης από τον Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασι κών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού και τροποποί ησης ή άρσης αυτών (αρθ. 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 6. Τον καταλογισμό στο ελάχιστο των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου κατά την καταμέτρηση και έκ δοση άδειας υλοτομίας δασικών προϊόντων και απόφαση επί ένστασης κατά πρωτοκόλλου εξέλεγξης που συντά χθηκε από το Δασάρχη και απόφαση αναθεώρησης κα ταλογισμού (αρθ.96, 97, 98, παρ. β ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969 και αρθ.62 του π.δ. της ΦΕΚ 252Α/1928). 7. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκ μίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και κάρπωσης Δημοσίων Δασών οποτεδήποτε (παρ.5 αρθ.123 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 8. Απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας έτοιμων δασικών προϊόντων που παράχθηκαν με αυτεπιστασία από δη μόσια δάση, καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος αυτών (π.δ.616/1979). 9. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση έτοι μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν, καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος (παρ. ιδ αρθ.138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασι κών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία (παρ. 1στ αρθ.138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969 και π.δ. 963/1979). 11. Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης (αρθ. 88 του από ΦΕΚ 252Α/1928). 12. Απόφαση διάλυσης μισθώσεων απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ.96 του από π.δ. ΦΕΚ 252Α/1928). 13. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου ανα δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιω μάτων απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ.124 του από π.δ. ΦΕΚ 252Α/1928). 14. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών Ενοικιάσεων του αποκλειστικού δικαιώματος της καρ πώσεως των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημόσιων δασών (αρθ.103 του π.δ.). 15. Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής τελικής εξέλεγξης και επιθεώρησης υλοτομίας δημοσίων δασών (αρθ. 45, 58, 70 του από π.δ. ΦΕΚ 252Α/1928, αρθ. 93, 95 του ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 16. Έγκριση για τον συμψηφισμό πλεονασμάτων ή ελ λειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων (αρθ.11 του από π.δ. ΦΕΚ 323Α/1941). 17. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων (αρθ. 96 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 18. Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (αρθ.97 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 19. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημίες στα υλοτομούμενα δάση (αρθ. 48 του από π.δ. ΦΕΚ 252Α/1928). 20. Απόδοση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών προϊόντων (αρθ. 274 παρ.2 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 21. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό μων (αρθ. 137 ν.δ. 86/1969).

6 3346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτομί ας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (αρθ.15 του από π.δ. ΦΕΚ 323Α/1941). 23. Απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και αρ γαλειών στα δασικά προϊόντα (αρθ.4 του από π.δ. ΦΕΚ 323Α/1941). 24. Κατανομή εσόδων μεταξύ δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. από την εκμετάλλευση δασών (αρθ.40 παρ.2 ν.998/1979). 25. Έγκριση τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του Δασάρχου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών διατά ξεων βοσκής εφ όσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικασία (παρ.5 αρθ.113 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 26. Άρση απαγόρευσης βοσκής (αρθ.105 παρ.3 ν.δ.86/1969). 27. Ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (αρθ.109 παρ.3 ν.δ.86/1969). 28. Ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (αρθ.111 ν.δ.86/1969). 29. Απόφαση καθορισμού παραγωγής δυναμικότητας των Δασικών Συνεταιρισμών (αρθ.135 ν.δ.86/1969). 30. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης έτοιμων προϊόντων των Δασαρχείων του Νομού (αρθ.2 παρ.2 και 4 π.δ.963/1979). 31. Εκκαθάριση δαπανών από σύνταξη διαχειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών Δασών παρά Δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων (αρθ.143 ν.δ.86/1969). 32. Συγκρότηση μονίμου Επιτροπής διενέργειας δια γωνισμών, παράδοσης και παραλαβής, εκποίησης, δι αγραφών, μισθώσεων κ.λ.π. από πιστώσεις Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που προβλέπονται από το άρθ.12 β.δ. 248/1961 και το από π.δ. Δ/νσης Δασών και Δασαρχείων του Νομού. 33. Θεώρηση βιβλίων δελτίων κ.λ.π. (Δ/γή Υπ. Γεωργίας 58/ ). 34. Συγκρότηση Επιτροπής εκ νέου μέτρησης εκποι ηθέντων προϊόντων (π.δ.963/1979 αρθ.12). 35. Απόφαση απόδοσης εισοδήματος στους συνιδιο κτήτες για συνιδιόκτητα δάση διαχειριζόμενα από το Δημόσιο (αρθ. 152 ν.δ.86/1969). 36. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Συνεταιριστι κών Δασών (αρθ. 151 ν.δ.86/1969). 37. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων Μη Δημόσιας Δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συν/σμοί με το π.δ. 126/1986 (393155/ Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 579 τ.β./ ). 38. Καθορισμός του μισθώματος του μεριδίου του Δημοσίου στις περιπτώσεις των συνιδιοκτητών δασών, έγκριση αυτού και ανάθεση διαχείρισης του 1/5 μεριδίου του δημόσιου στους κατόχους των 4/5 συνιδιοκτητών δασών (ν.δ.86/1970 αρθ.152 παρ. 2). 39. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέλεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλλη λο ή περισσότερους από δύο (παρ.3 αρθ.90 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 40. Έγκριση έκτακτης κάρπωσης (αρθ. 35 π.δ ). 41. Μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών από Αγροτικούς Δασικούς Συνεται ρισμούς (άρθρο 7 του π.δ. 126/1986). 42. Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (αρθ. 28 ν. 2040/1992). ΙΙΙ. ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται στα δι αυτεπιστασίας εκτελούμενα έργα από θεομηνίες (αρθ.16 ν. 998/1979, αρθ.14 π.δ. 437/1981). 2. Χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση πτυχίων εργοληπτικών δημοσίων δασοτε χνικών έργων (αρθ.16 του π. δ. 437/1981). 3. Απόφαση κήρυξης εργολάβων δασικών έργων έκ πτωτων επί εργολαβίας έργου (π.δ. 437/1981, ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985 αρθ.6 ν. 3263/2004). IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 1. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση μικρών δημοσίων ή δημοτικών και κοινοτικών έργων κ.λ.π. (αρθ. 58 παρ.3, όπως κάθε φορά έχει αντικατασταθεί). 2. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για τη διάνοιξη δημοσίων οδών δια μέσου αυτών (αρθ. 48 ν.998/1979). 3. Απόφαση για τη ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παράνομης υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (αρθ. 274 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). V. ΘΗΡΑ 1. Άδεια χρησιμοποίησης θηρευτικού ιέρακος δια θήρα αποδημητικών πτηνών και αετού ή ικτίδος δια τη θήρα επιβλαβών θηλαστικών (αρθ. 255 παρ. ΙΙ ν.δ.86/1969). 2. Απόφαση ορισμού Δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών που προκαλούν τα θηράματα στις ιδιωτικές γε ωργικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια των Ε.Κ.Π. (π.δ. 553/1977 αρθ. 5 παρ.1ζ). 3. Απόφαση ορισμού Δασολόγου για την διαπίστωση της φθοράς που προξενείται στα ζώα κτηνοτρόφων από τα επιβλαβή θηράματα (π.δ.453/1977 αρθ.5 παρ.2). 4. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Ζη μιών που προκαλούν τα θηράματα στη γεωργία κτη νοτροφία στις Ε.Κ.Π. (αρθ.5 παρ.3 π.δ.453/1977). 5. Καταβολή μερίσματος σε ιδιόκτητες εκτάσεων εντός ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (αρθ. 4 παρ. 12 ν.177/1975). 6. Απόφαση διάθεσης στα σχολεία της Περιφέρει ας Ε.Κ.Π. μέσων για τη κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων δια την απονομή επάθλων, και οργάνωσης κυνηγετικών εορτών και εκδηλώσεων. 7. Ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (παρ. 2 αρθ.4 ν.177/1975 και π.δ.332/1983, ΦΕΚ 1190Α/1983). 8. Έκδοση απαγορευτικών διατάξεων θήρας ορισμένου χρόνου (αρθ.7 παρ. 3 του ν.δ.177/1975). 9. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (αρθ.258 παρ.3 εδ. στ ν.δ.86/1969 κοινή υπουργική απόφαση /1985 αρθ.5 παρ.3). ΣΤ. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ. 1. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει ών στους υπαλλήλους των Δασαρχείων, παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών, κατά τα ισχύοντα κάθε φορά.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρμοδιότητα έγκρισης μετακίνησης εντός Νομού των υπαλλήλων των Δασαρχείων και θεώρηση οδοι πορικών εξόδων και αποζημιώσεων. 3. Έγκριση κίνησης των οχημάτων του Δασαρχείου εντός περιοχής ευθύνης και εντός Νομού. 1. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και του τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στο οποίο έγινε η παραγωγή (αρθ ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 2. Έγκριση για την έκδοση δασικής Αστυνομικής διάτα ξης που ρυθμίζει τα της μεταφοράς δασικών προϊόντων (αρθ.14 του από π.δ. ΦΕΚ 323Α/1941, αρθ.101 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 3. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβο λή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (αρθ.168 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 4. Καθορισμός τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων κ.λ.π. (αρθ. 271 παρ.2 ν.δ. 86/1969). 5. Έγκριση για την πώληση των ατελών συλλεγομένων καυσοξύλων και θάμνων, στη περιφέρεια άλλου συνο ρεύοντος Δασαρχείου ως και καθορισμό μισθώματος ή φόρου στις περιπτώσεις διάθεσης τούτων σε εργοστά σια ασβεστοκάμινους κ.λ.π. (παρ.16 αρθ.177 ν.δ.86/1969). 6. Απόφαση περί επιβολής κατάσχεσης ζώων και τρο χοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χρι στουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (παρ.4 αρθ.270 ν.δ.86/1969). 7. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων (αρθ. 46 παρ.5 του ν.998/1979 και δ/γές Υπ. Αγρ. Αν. & Τροφίμων. 8. Απόφαση παράτασης του χρόνου μίσθωσης του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και κάρπωσης Δημοσίων Δασών (αρθ. 125 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227Α/1969). 9. Έγκριση έκδοσης αδειών υλοτομίας για μικροϋλοτο μικές ανάγκες και καθορισμό του μισθώματος (αρθ.127 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 10. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δη μόσια δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες : α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών. β) μεταλλείων και γ) λιγνιτωρυχείων καθώς και καθορισμό μισθώματος (αρθ.128 και 132 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 11. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δη μόσια δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυκών και β) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων ή για τη δι αμονή των εργατών όταν η παραγωγή δασικών προ ϊόντων των Δημόσιων δασών γίνεται με εργολαβίες, καθώς και το καθορισμό του μισθώματος (αρθ.129 και 132 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 12. Απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρασία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομί ας Δημόσιων δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε καυσόξυλα ή ξυλάνθρακες, καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ.131 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 13. Απόφαση για τη κάρπωση Δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας, καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 133 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 14. Απόφαση για τη διάθεση προϊόντων Κ.Ε.Δ. με πρό χειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ., έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγω νισμού και καθορισμό του τιμήματος διάθεσης χωρίς δημοπρασία (παρ. 1γ αρθ.138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7Α/1969). 15. Έκδοση απόφασης για παράταση κάρπωσης μη Δημοσίων δασών (αρθ. 142 ν.δ.86/1969). 16. Απαγόρευση βοσκής σε καέντα δάση (αρθ.107 παρ.2 και 3 ν.δ.86/1969). 17. Παράταση της άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστα σίων (π.δ. 190/1981). 18. Η παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης των δα σών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (π.δ.126/1986). 19. Παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων και κα ταβολής δόσεων. III. ΘΗΡΑ 1. Διαδικασία καταγραφής θηρευομένων θηραμάτων κ.λ.π. (αρθ.7 παρ.13 π.δ. 453/1977 και π.δ.94/1993). 2. Θεώρηση βιβλίων διαχείρισης (αρθ. 9 παρ.4 π.δ.453/1977 & π.δ.94/1993). 3. Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κατοι κημένων χώρων (αρθ.256 παρ.1 ν.δ. 86/1969 κοινή από φαση /1985 αρθ.3 παρ.2). 4. Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη κυνηγ. Συλλόγων για τη προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λ.π. (αρθ.267 παρ.4 ν.δ.86/1969). 5. Συγκρότηση της επιτροπής κρίσης ικανότητας κυνη γών που για πρώτη φόρα ζητούν άδεια θήρας (αρθ.262 παρ.6 ν.δ.86/1969, 37276/2984/ απόφ. Υπ. Γεωργί ας, / κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προε δρίας και Υπ. Γεωργίας, / κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προεδρίας και Υπ. Οικονομικών). 6. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που έχουν καταδικασθεί : α) για πταισματική παράβαση των διατάξεων περί θήρας μετά πάροδο δύο (2) ετών από την έκτιση της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του αρθ.9 του ν.177/1975 σε βαθμό πλημμελήματος, μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (αρθ.264 παρ.1, ν.δ.86/1969 και αρθ.9 ν.177/1976). 7. Κανονισμό ζώνης ασφάλειας στην περίπτωση θήρας καθ ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων (αρθ.258 παρ.3, αρθ.259 παρ.2 (α,β) ν.δ.86/1969). 8. Έγκριση απαγόρευσης βοσκής, εκχέρσωσης έκτασης ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων κα θώς και εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές του αρθ.8 παρ.1 Κοινή υπουργική απόφαση /1985, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (αρθ.259 παρ.3 ν.δ.86/1969 κοινή υπουργική από φαση /1985 αρθ.7 παρ.3 εδ.δ). Ζ. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των

8 3348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργείων και των Κεντρικών Φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφ όσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέντρω ση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Την υπογραφή των έγγραφων για αρχειοθέτηση, τα οποία δεν απαιτούν ενέργεια. 4. Την χορήγηση στους πολίτες επικυρωμένων αντιγρά φων, διοικητικών πράξεων, στοιχείων μελετών κ.λ.π., εφ όσον δεν υπάρχει κώλυμα από τη κείμενη νομοθεσία. Η. ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 1. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των Υπουργείων και των Κεντρικών Φορέων), εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφ όσον έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό, πλην των γενικών εγκυκλίων. 2. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέντρω ση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές εγκυκλίους. 3. Ενέργειες που αφορούν θέματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών του νομού. 4. Ενέργειες που αφορούν θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Θ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρμοδιότητες που έχουν καταχωρηθεί στην παρούσα θα ασκούνται σύμφωνα με τη σχετική διάταξη. Στους Προϊσταμένους Δ/νσεων Δασών των Νομών Άρ τας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας εκχωρούνται αθροιστικά και οι αρμοδιότητες των Δασαρχών της Περιφέρειας. Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της. Κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα, καθώς και οι υπ αριθ.25487/ , 35275/ , 29446/ , 13519/ και 20538/ αποφάσεις μας, παύ ουν να ισχύουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 29 Ιανουαρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22839 4 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2262 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141194 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20155 12 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6985/85797 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21443 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2131 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34817 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21607 23 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2150 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 648 19 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1669/33104 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμ ματέως Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 484 29 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 1550 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3243 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 417 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους, εμβαδού 1,985 στρ. στη δασική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 545 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,590 στρ. στη θέση «Τσακάλι»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων Χαρακτηρισμοί Δασικοί χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24977 18 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απορρέουν από τα: Π.Δ. 1102/80. Περί καθορισμού των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5005 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 449 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.783,88 τετρ. μέτρων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-ΒΧ4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. ΑΔΑ: Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ0-ΒΧ4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. ΑΔΑ: Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 21 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης και δάσους πεύ κης 501,924 στρ. ως αναδασωτέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 704 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 326,695 στρ. στη θέση «Λόγκος», αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 289 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,465 στρεμ μάτων, που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου... 1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 392 24 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθμ. 602/28.3.1989 (Φ.Ε.Κ 210/Δ /17.4.1989) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1939 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κε ρατίδι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1826 23 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8878 Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογρα φής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1259 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 139 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μερική Ανάκληση της υπ αριθμ. 3033/30-8-2000 (ΦΕΚ 604/τ.Δ /19-9-2000) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 223 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης, εμβαδού 3,053 στρ. στη δασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 1569/27-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πολύγυρος 8-11-2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. : 27225 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Προς : κ. Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ από το Δασαρχείο Σερρών Αικατερίνη Μαργιούλα Δασολόγος με Α βαθμό Νικόλαος Ματθαίου Δασοπόνος με Α βαθμό Παραγωγή κλώνων Λεύκης Λευκοκαλλιέργεια στις ζώνες έργων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 431 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρί σκεται στο όριο της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Σκύδρα 28-02-2017 Αρ.πρωτ.: 2474 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 67/2017 Η Δήμαρχος Σκύδρας Έχοντας υπόψη: 1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1191 11 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4097 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 361 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημοσία δασική έκταση αειφύλλων-πλατύφυλλων, εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι094691ΩΓ-Π. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ41/19 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Ι094691ΩΓ-Π. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ41/19 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. Πρωτ. : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Αριθ. Πρωτ. : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 23-05-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 10630 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 9 ης /

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 9 ης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 22/3/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 9 ης / 21-3 - 2017 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση 22.6.2017 Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα 11 και 47Β του Ν.998/1979, όπως ισχύουν σήμερα και μετά την τελευταία τροποποίησή τους από το Ν.4467/2017 ( ΦΕΚ Α 56/13.4.2017). --------------------- Ν.998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 129 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.316 τ.μ. στη θέση «Λάμνες-Σύρα-Πετρώνας»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 / 05 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.οικ. 35014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 408 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 60/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ./νση : Κ. Νευροκόπι Ταχ. Κωδ : 66033 Tμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα