ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1669/33104 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμ ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέ σεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δα σαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής απο κέντρωσης» καθώς και αυτές του Ν.Δ. 532/70 «Συμπλή ρωση διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης». 3. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι αδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων και εξουσιοδό τησης προς υπογραφή. 4. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση αρμοδιο τήτων στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Του Ν. 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 6. Του Π.Δ.187/2000 (ΦΕΚ 187/Α) «Διάρθρωση, αρμοδιό τητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Περιφερειών και των Δ/νσεων Δασών των Νομών». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α κ.λπ. και άλλες συναφείς διατάξεις. 8. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 ΦΕΚ 7/Α του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α, Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189/Α, Ν. 2181/94 ΦΕΚ 10/Α, Ν. 2637/ 98 ΦΕΚ 200/Α, Ν.3208/03 ΦΕΚ 303/Α κ.λπ. 9. Τις Διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/ Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 10. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες των περιφερειών ασκούνται από , εκτός εκείνων του τομέα Α (Προγραμματισμού Ανάπτυξης) υπ αριθ μούς 1 έως και 31, του υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ (Φυσικών πόρων Ενέργειας Βιομηχανίας) και του τομέα ΣΤ (Έργων Χωροταξίας Περιβάλλοντος) υπ αριθμούς 1 έως 12 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ασκούνται από την , καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 280 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες, οι Αποκεντρωμένες Διοι κήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφε ρειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαί ρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. 11. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ νήσεως και λοιπές διατάξεις» 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». 13. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχύτερη και άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τους ανω τέρω νόμους. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας ως εξής: Άρθρο 1 Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ ματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

2 9182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στον Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δι καίωμα να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε: 1. Κατανομή Δημοσίων Επενδύσεων κατά Νομό. 2. Έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ. του Κράτους ή διορισμό δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (άρθ. 38. παρ, 8 ν.1845/1989). 3. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδό χων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 του ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 57 π.δ. 609/85 ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65 Α). 4. Έκδοση απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (άρθρο 23 του ν. 716/1977 ΦΕΚ 295 Α, άρθρο 12 του ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 5 του π.δ. 609/85 ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 του π,δ. 146/1988 ΦΕΚ 65 Α ). 5. Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (μέχρι 300 στρ.) για δασικούς σκοπούς (αρθ. 10 παρ. 2 ν. 666/77 ΦΕΚ 234/Α). 6. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγο ρεύεται εντελώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα λίας Στερεάς Ελλάδας, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας υπό οιανδήποτε μορφή ξύλινων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέων, φυτι κής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα (αρθ. 221 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 7. Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 177/1975, ΦΕΚ 205/Α). 8. Απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων δασικών εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεων των ιδιοκτητών. 9. Έγκριση λειτουργίας της Ζ Κυνηγετικής Ομοσπον δίας Θεσσαλίας και Ν. Σποράδων. 10. Χαρακτηρισμό συνιδιόκτητων εκτάσεων στις οποί ες το Δημόσιο μετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., καθορισμό μισθώματος υπέρ του Δημοσίου, ως και καθορισμό του ετησίου δι καιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών (π.δ. 453/1977 άρθ. 6 παρ. 4 ΦΕΚ 141/Α). 11. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας και χορήγηση άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας και η ανάκληση χορηγηθείσης άδειας (αρθ. 264 ν. δ. 86/1969 παρ. 4 και 5 ΦΕΚ 7/Α). 12. Απόφαση για προσωρινή εγκατάσταση και διαμονή πληγέντων από φυσικές καταστροφές εντός δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (αρθρ. 1 παρ. 12 ν. 3208/ 2003 ΦΕΚ 303/Α). 13. Απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογι κών κήπων (αρθρ. 6 π.δ. 98/2004 ΦΕΚ 69/Α). 14. Απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης και μεταβί βασης αδειών λειτουργίας ζωολογικών κήπων (αρθρ. 7 πδ. 98/2004 ΦΕΚ 69/Α). 15. Απόφαση ανάκλησης άδειας λειτουργίας ολόκλη ρου του ζωολογικού κήπου ή τμήματος αυτού (αρθρ. 10 παρ. 1 π.δ. 98/2004 ΦΕΚ 69/Α). 16. Απόφαση διακοπής λειτουργίας κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 98/2004 και δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (αρθρ. 11 π.δ. 98/2004 ΦΕΚ 69/Α). 17. Έκδοση αιτήματος σύγκλησης της Επιστημονικής Αρχής για θέματα κατ εφαρμογή της διεθνούς σύμβα σης CITES και του κανονισμού (ΕΚ) 338/ Θεώρηση προγράμματος για την χρηματοδότηση έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου (Ν. 3889/2010 ΦΕΚ 182/Α). 19. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΣΗΘΥΑ με ΑΠΕ (αρ. 58 παρ. 2 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α, αρ. 19 ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/Α, αρ. 24 ν. 3468/2006, αρ. 29 ν. 3734/2009, αρ. 12 και 15 ν. 3851/2010 ΦΕΚ 85/Α και ν.3889/2010 ΦΕΚ 182/Α). 20. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση έργων υποδομής για εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργει ας και μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων (αρθρ. 30 ν. 3229/2004 ΦΕΚ 38 Α, άρθρ. 19 Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/Α, Ν 3468/2006 ΦΕΚ 129/Α, Ν 3851/2010 ΦΕΚ 85/Α). 21. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ αποδο χών μέχρι 15 ημέρες στο Δ/ντή Συντονισμού και Επιθε ώρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Ν. 1157/81 ΦΕΚ 126/Α, Ν.1288/92, Π.Δ. 611/77 198/Α, Π.Δ. 347/86 154/Α, Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26/Α). 22. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτικών, υπολογιστών, κ.λ.π) στο Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώ ρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 23. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας, στο Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλ λήλους της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υπο θέσεων. 24. Παραπομπή του Δ/ντη Συντονισμού και Επιθεώ ρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 25. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των οχημάτων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 26. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του Δ/ντη Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 27. Θεώρηση των δικαιολογητικών ενταλματοποίησης των πάσης φύσεως εγκεκριμένων από τον προϋπολο γισμό δαπανών της Υπηρεσίας. 28. Έκδοση πράξης για τη χορήγηση μισθολογικού κλι μακίου στον Δ/ντη Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 29. Την χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών καθώς και την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9183 και εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στε ρεάς Ελλάδας, του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθε ώρησης Δασών, του Διευθυντή Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και του Διευθυντή Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας. 30. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκτός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας όλων των υπαλλήλων και οχημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 31. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 32. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 33. Χαρακτηρισμός εργασίας ή έργου ως σημαντικού και η παραπομπή τους για γνωμοδότησή του στα αρ μόδια Συμβούλια. 34. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ γράφων και υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη ροφορίες που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας. 35. Αποφάσεις έγκρισης κατανομών υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 36. Έκδοση απόφασης για την άσκηση αρμοδιοτήτων από υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης για έργα των οποίων ο κύριος δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση (άρ.3 παρ. Ν.3316/2005). 37. Συντονισμός των εργασιών αναδασμού εποικι σμού 38. Απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθε ρων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 39. Απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυ οτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/ Α). 40. Απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δημο πρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 41. Απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης ιχθυοτροφεί ου (άρθρο 55 του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 42. Απόφαση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφα πτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο κα θορισμός των όρων της σύμβασης (άρθρο 56 του ν.δ. 420/ 1970 ΦΕΚ 27/Α). 43. Εκμίσθωση χώρων κατάλληλων για την καλλιέρ γεια οστρέων και μυτίλων, (άρθρο 57, του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 44. Απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 του νδ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 45. Απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιμαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου μορφής καλλιέργειας υδρό βιων ζώων και η εν συνεχεία μίσθωση των χώρων και η απόφαση ανανέωσης της μίσθωσης (άρθρο 64 του ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27/Α). 46. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο δοχών μέχρι 15 ημέρες στους Δ/ντές Αγροτικών Υπο θέσεων Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Ν. 1157/81 ΦΕΚ 126/Α, Ν.1288/92, άρθ Π.Δ. 611/77 ΦΕΚ 198/Α, Π.Δ. 347/ 86 ΦΕΚ 114/Α, Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26/Α ). 47. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτικών, υπολογιστών, κ.λπ.) στους Δ/ντες Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. 48. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας, στους Δ/ντες Αγροτικών Υποθέσεων Θεσ σαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. 49. Παραπομπή των Δ/ντων Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμα κευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικο γενειών τους. 50. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των Δ/ντών Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της Στε ρεάς Ελλάδας. 51. Έκδοση πράξης για τη χορήγηση μισθολογικού κλι μακίου στους Δ/ντές Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Άρθρο 2 Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ ματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο δοχών μέχρι 15 ημέρες στους υπαλλήλους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και Δ/ντές Δασών των Νομών (Ν.1157/81 ΦΕΚ 126/Α, Ν.1288/92, Π.Δ. 611/77 ΦΕΚ 198/Α, Π.Δ. 347/ 86 ΦΕΚ 154/Α, Ν.3528/07 ΦΕΚ 26/Α). 2. Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδει ών (κύησης, τοκετού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτικών, υπο λογιστών, κ.λπ.) στους Δ/ντές Δασών Νομών και στους υπαλλήλους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 3. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση υπη ρεσίας, των υπαλλήλων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των Δ/ντών Δασών των Νομών εντός Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 3 του Ν. 2685/1999 ΦΕΚ 35/Α). 4. Παραπομπή των Δ/ντών Δασών των Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περί θαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 5. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας των οχημάτων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 6. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των υπαλλή λων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των Δ/ντών Δασών των Νομών εντός Περιφερειακής Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 7. Θεώρηση των δικαιολογητικών ενταλματοποίησης των πάσης φύσεως εγκεκριμένων από τον προϋπολο γισμό δαπανών της Υπηρεσίας.

4 9184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Έκδοση πράξης για τη χορήγηση μισθολογικού κλι μακίου στους υπαλλήλους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και Δ/ντές Δασών των Νομών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/03. ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Παραχώρηση μεριδίου του Δημοσίου επί συνιδιο κτητών με το Δημόσιο δασών (αρθ. 63 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α). 2. Πρόταση για συγκρότηση επιτροπών εκδίκασης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών (ΠΔ 187/2000 ΦΕΚ 176/Α). 3. Πρόταση για επικύρωση των προσωρινών δασικών χαρτών (ΠΔ 187/2000 ΦΕΚ 176/Α). 4. Πρόταση για την κήρυξη των προσωρινών δασικών χαρτών ως οριστικών (ΠΔ 187/2000 ΦΕΚ 176/Α). 5. Υπογραφή δήλωσης ιδιοκτησίας ή ένστασης προ σφυγής του Δημοσίου στις διαδικασίες κτηματογρα φήσεων του Ν. 2308/95 ΦΕΚ 114/Α και σύμφωνα με τα στοιχεία των Δασικών Χαρτών των άρθρων 27 και 28 του Ν. 2664/1998 ΦΕΚ 275/Α (Δ/γή /878/ Υπ. Αγροτ. Αν. και Τροφίμων). 6. Παραχώρηση νομής δημοσίων δασών σε Δήμους και Κοινότητες (άρθρο 41 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α). 7. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων (άρθρο 13 παρ, 3 Ν.1734/87 ΦΕΚ/189/Α εφ όσον πρόκειται για εκτάσεις από στρ. H αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με το Π.Δ. 94/93). 8. Παραχώρηση ρητινευομένων δασών (άρθρο 64 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α). 9. Δικαίωμα προτίμησης αγοράς ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 72 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α, Π.Δ. 137/81 ΦΕΚ 41/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α). 10. Απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτωρί ων (αρ. 1 παρ. 7α2 π.δ. 347/1986 ΦΕΚ/154/Α). 11. Χορήγηση άδειας, σε ιδιώτες ή Νομικά πρόσωπα, για λειτουργία φυτωρίων για παραγωγή ειδών που προ ορίζονται για ξυλοπαραγωγή (π.δ 135/1987 ΦΕΚ 74/Α). 12. Κατάρτιση προγραμμάτων Δασικών χαρτογραφή σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 13. Απόφαση για συγκρότηση Β/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις Δασικές Υπηρεσίες των Νόμων και η παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού (π.δ. 142/2010 ΦΕΚ 235/Α). 2. Οι αποφάσεις επί εγκρίσεως των ετησίων προγραμ μάτων εκτελέσεως δασικών έργων και εργασιών, εντός των χορηγουμένων πιστώσεων και για τα αναφερόμενα στο πρόγραμμα έργα, ύστερα από πρόταση των Διευ θύνσεων Δασών. 3. Η έγκριση για την εκτέλεση έργων ή εργασιών που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημα ντικούς βιότοπους πουλιών (άρθρο 7 παρ. 3 εδ. δ της κοινής υπουργικής απόφασης /1985) 4. Απόφαση για την εγκατάσταση εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, εγκαταστάσεων βιομηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο (αρ. 56, παρ. 1 Ν 998/79 ΦΕΚ 289/Α) ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Καθορισμός αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχόμε νη κυνηγετική περιοχή (άρθρο 1 παρ. 1 Π.Δ. 453/77 ΦΕΚ 141/Α και Π.Δ 94/93 ΦΕΚ 40/Α). 2. Ίδρυση λειτουργεία Κρατικών εκτροφείων θηραμά των (άρθρο 3 και παρ. 1 άρθρο 2 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 3. Ίδρυση λειτουργία ελεγχόμενων κυνηγετικών περι οχών και τοποθέτηση προσωπικού (άρθρο 3, 4 παρ. 15 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α και άρθρο 29Ν. 2040/92 ΦΕΚ 70/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α. 4. Χαρακτηρισμός Ε.Κ.Π. ως συνεχών (άρθρο 29 Ν.2040/92 ΦΕΚ 70/Α ). 5. Απόφαση έκδοσης Κανονισμού Οργάνωσης, Λει τουργίας και Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (Ν.Δ. 996/97 άρθρο 5 παρ. 2 και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 6. Χαρακτηρισμός συνιδιόκτητων εκτάσεων, στις οποί ες το δημόσιο συμμετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., ο καθορισμός μισθώ ματος υπέρ Δημοσίου ως και καθορισμός του ετήσιου δικαιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών. (άρθρο 6 παρ, 4 Π.Δ. 453/77 ΦΕΚ 141/Α ). 7. Ορισμός παραβόλου για τη χορήγηση ταυτότητας κυνηγετικών κυνών. (άρθρο 255 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α 8. Άρση χαρακτηρισμού ιδιωτικών εκτάσεων ως Ε.Κ.Π. (άρθρο 6 παρ. 7 Π.Δ.453/77 ΦΕΚ 141/Α ). 9. Έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 258 παρ. 2 εδάφ. Ζ ΦΕΚ 7/Α ). 10. Καθορισμός τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυνηγίου (άρθρο 7 παρ, Ι Π.Δ. 453/77 ΦΕΚ 141/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ/40/Α). 11. Ορισμός και τρίτου Μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ζ Κ.Ο. Θεσσαλίας (αρθ. 266 παρ. 7 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α και 25234/1637/ αποφ. Υπ. Γεωργίας) 12. Συμπλήρωση και υπογραφή των προβλεπομένων κατά περίπτωση από τους Κανονισμούς ΕΟΚ 3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών εγγράφων διακίνησης των ειδών της, από 3 Μαρτίου 1973, σύμβασης της Ου άσιγκτον (CITES). 13. Έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξα γωγής, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων σχετικών με την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που καταλογογραφούνται στα πα ραρτήματα της σύμβασης cites και τους πίνακες του εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΚ 338/1997 L61/97 ως έχει. 14. Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών επεξεργασμέ νων ή μη που κατάσχονται από την αρμόδια δασική ή τελωνειακή αρχή. 15. Έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεχθέντος υλικού (άρθρο 6 και 8 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 43 Α. 16. Χορήγηση αδείας συλλογής για ερευνητικούς σκο πούς των υδροβίων οργανισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 π.δ. 67/1981 ΦΕΚ 43 Α. 17. Καθορισμός αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχο μένη κυνηγετική περιοχή εκτεινόμενη σε Νομούς ή δύο Δασαρχεία (αρθ. 1 παρ. 1 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α). 18. Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών (αρθ. 7 παρ. 6 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141 Α. 19. Αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργα ζομένων με το Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιμα τικής Αλλαγής (αρθ. 11 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205 Α ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9185 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων, ή εκ θέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τρο ποποιήσεις αυτών έπειτα από θεώρησή τους από την οικία Δ/νση Δασών Νομού (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 141 παρ. 2 ΦΕΚ 7/Α. 2. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των προσω ρινών ή μονίμων δασοπονικών μελετών σχεδίων και εκθέσεων Δημοσίων Δασών έπειτα από θεώρησή τους και σχετική εισήγηση από την οικεία Δ/νση Δασών Νο μού (ν.δ. 86/1969 άρθ. 64 ΦΕΚ 7 Α ) 3. Έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτο μίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων άνω των 50 στρεμ, (άρθρο 141 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 4. Παράταση του αρχικώς και επί τη βάσει δασο πονικών μελετών ή πινάκων υλοτομίας άνω των 50 στρεμμάτων ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως σε μη δημόσια δάση (άρθρο 142 παρ. 1 ΝΔ 86/δ9 ΦΕΚ 7/Α ). 5. Απόφαση για την ενιαία διαχείριση διηρημένων δα σών (άρθρο 141 παρ. 6 ΝΔ 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 6. Έγκριση μειώσεως του δημοσίου δασικού φόρου στις περιπτώσεις διάνοιξης δασικών οδών εντός των μη δημοσίων δασών (παρ. 5 και 6 άρθρο 168 του Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 7. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νο μού. 8. Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών μελετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε ιδιώτες μελετητές (π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α άρθ. 2 παρ. 1, 716/1977 ΦΕΚ 295/Α, π.δ. 194/1979 ΦΕΚ 53/Α ). 9. Χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για ανα δασώσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς (Α.Δ. 1213/1981 άρθ. 10, π.δ. 347/1986 άρθ. 1 εδ. 7α1 ΦΕΚ 154/Α ). 10. Κήρυξη εκπτώτου και αποκλεισμού από το δικαί ωμα παραχώρησης συστάδων για εκμετάλλευση του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού σε περίπτωση που δεν εκτελεί τις εργασίες εκμετάλλευσης του δάσους σύμφωνα με το π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α και το πρωτό κολλο εγκατάστασης στην περίπτωση ύπαρξης διαφο ρετικών εισηγήσεων Δασάρχη και Δ/ντη Δασών Νομού (αρθ. 9 και 3 παρ. του π.δ.126/1986 ΦΕΚ 44/Α ). Άρθρο 3 Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ ματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών των Νομών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμμα τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερε άς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. α) Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ απο δοχών μέχρι 15 ημέρες στους Δασάρχες και υπαλλήλους των Δ/νσεων Δασών των Νομών β) Χορήγηση κανονι κών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών (κύησης, τοκε τού, συνδικαλιστικών, αιμοδοτικών, υπολογιστών, κ.λπ.) στους Δασάρχες και στους υπαλλήλους της Δ/νσεων Δασών. γ) Παραπομπή όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατρο φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους (αρθ π.δ. 611/1977). (Ν. 1157/81 ΦΕΚ 126/Α, Ν.1288/92, άρθ Π.Δ. 611/77 ΦΕΚ 198/Α, Π.Δ. 347/ 86 ΦΕΚ 114/Α, Ν. 3528/07 ΦΕΚ 26/Α ). 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Νομού των υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών και των Προϊσταμένων των Δασαρχείων. Έγκριση κίνησης όλων των υπαλλή λων και οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών του Νομού εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπηρεσιακούς λόγους, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Περιβάλ λοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής ή της Γενι κής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Γενικού Γραμματέα, Γενικού Διευθυντή, Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών). 3. Έγκριση κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Δα σών. 4. Σύσταση γραφείου κίνησης αυτοκινήτων και συ γκρότηση Επιτροπής Επισκευής και συντήρησης αυτοκι νήτων (Σχετ. αριθ. 3373/ απόφ. Υπ. Προεδρίας). 5. Ορισμός αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για υπο θέσεις που προβλέπονται από το άρθ. 294 ν. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 6. Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων σε δασικούς υπαλλήλους (Σχετ. άρθ. 305 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 7. Έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη Δασολόγου και ιδιώτη Δασοπόνου (Τεχν/γου Δασοπονί ας) και ανάκλησή της (Σχετ. άρθ. 16,17,18,19 π.δ 437/1981 ΦΕΚ 120/Α ). 8. Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων έργων σε Δασολόγους και Δασοπόνους (Τεχνολόγους Δασοπο νίας) και την προαγωγή ή ανανέωση αυτού καθώς και την ανάκλησή του (π.δ. 437/1981 άρθρα 16, 17, 18, 19, 20 «περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων ΦΕΚ 120/Α, Ν. 2647/98 ΦΕΚ 237/Α. 9. Απόφαση ενοικιάσεως δασικών κτιρίων (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 305 ΦΕΚ 7/Α ). 10. Θεώρηση των δικαιολογητικών ενταλματοποίησης των πάσης φύσεως εγκεκριμένων από τον προϋπολο γισμό δαπανών της Υπηρεσίας. 11. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής εξετάσεως αντιρρήσεων του άρθρου 27 & 3 του Ν. 2664/98 ΦΕΚ 275/Α. 12. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξό δων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Δασών του νομού και των Δα σαρχών του Νομού και χορήγηση σ αυτούς κανονικών, αναρρωτικών κ.λπ. αδειών. 13. Έκδοση πράξης για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στους Δασάρχες και υπαλλήλους της υπη ρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/03 ΦΕΚ 297/Α. 14. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ γράφων, των υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη ροφορίες (πλην αυτών που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας) και των πράξεων θέσης στο αρχείο εγγράφων που δεν χρειάζονται πε ραιτέρω ενέργεια. 15. Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δασαρχείων.

6 9186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1. Συγκρότηση επιτροπής διενεργείας αποτερματισμού και οριοθέτησης Δημοσίων Δασών (παρ. 73 ν.998/1979 ΦΕΚ 289/Α και π.δ. 577/1980 ΦΕΚ 157/Α ). 2. Επεμβάσεις Παραχώρηση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για διενέργεια μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών (ν. 998/1979 άρθ. 57 ΦΕΚ 289/Α και Ν.1734/1987 άρθ. 13 1α ΦΕΚ 189/Α ). 3. Απόφαση Παραχώρησης Καστανοτεμαχίων (αρθρ. 16 ν.1734 ΦΕΚ 189/Α ). 4. Εκχέρσωση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (άρθ. 46 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α /79). 5. Εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (άρθ. 47 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 6.Απόφαση ανάκλησης του παραχωρητηρίου λόγω παραβίασης των όρων του (αρθρ. 14 παρ. 3 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α ). 7. Απόφαση παραχώρησης δασικής έκτασης κατά το τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της πα ραχώρησης (αρθρ. 17 παρ. 2 εδαφ. 1 και 2 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α ). 8. Απόφαση για το τυχόν εναπομένον μέρος του προ σωρινού ή οριστικού παραχωρητηρίου αρθρ. 17 παρ. 3 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α ). 9. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης για δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν προσωρινά ή οριστικά και έχουν εγκαταλειφθεί και οι οποίες περιέχονται αυτοδίκαια στο Δημόσιο (αρθρ. 17 παρ. 3 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α ). 10. Συγκρότηση Α/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασι κών Αμφισβητήσεων έκαστου Νομού (αρθ. 10 παρ. 3 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α και άρθ /82 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις αρ /1982 και /1992 όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και συγκρότηση όλων των προβλεπόμενων Επι τροπών δασικής αρμοδιότητας επιπέδου Νομού. 11. Κατάρτιση προγράμματος κτηματογράφησης του Νομού (Ν. 2026/1992). 12. Απόφαση, για την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων (αρθ. 38 και 41 Ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 13. Υπογραφή των δηλώσεων, ενστάσεων και προσφύ γων του Δημοσίου, σε εφαρμογή των νόμων 2308/1995 ΦΕΚ 114/Α και 2664/1998 ΦΕΚ 275/Α άρθρα ΦΕΚ 252/Α για τις Δασικές και Χορτολιβαδικές εκτάσεις. 14. Απόφαση για άσκηση αντιρρήσεων ή μη κατά πρά ξεων χαρακτηρισμού των Δασαρχών ενώπιον των Α/ βαθμιων Ε.Ε.Δ.Α. και πρόταση για άσκηση αντιρρήσεων ή μη κατά των αποφάσεων των Α βάθμιων ΕΕΔΑ ενώ πιων των Β/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α. (αρθ. 10 και 14 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 15. Έγκριση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για κατα σκευή μικρών δημοσίων δημοτικών ή κοινοτικών έργων (αρθ. 58 παρ. 3 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α όπως τροπο ποιήθηκε μεταγενέστερα ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70/Α και ν. 1822/1988 ΦΕΚ 272/Α ). 18. Έκδοση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας (άρθρο 75 παρ.1 Ν.998/79 ΦΕΚ 289/Α και άρθρο 15, παρ 1 Ν. 1734/87, ΦΕΚ 189 Α). 19. Απόφαση κήρυξης στοιχείων της φύσης και του τοπίου (μεμονωμένα δένδρα) ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν.Δ.996/1971 άρθρο 3 παρ.3 ΦΕΚ /Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 20. Κήρυξη δασικών εκτάσεων και εδαφών ως προ στατευτικών (άρθρο 70 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 21. Τροποποίηση ή άρση των επιβληθεισών δασικών αστυνομικών διατάξεων «στα κηρυχθέντα ως προστα τευτικά δάση (άρθρο 72 παρ. 2 ΝΔ 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 22. Έγκριση εγκατάστασης παρατηρητηρίων ή φυλα κίων (άρθρα 18, 16 παρ. 1, 26 παρ. 2 του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α ). 23. Έγκριση απόθεσης απορριμμάτων (σκουπιδότοποι) από τον Ο.Τ.Α. (άρθρο 23 παρ. 1γτου Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α ). 24. Απόφαση απαγόρευσης διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο (άρθρο 15 παρ. 7 του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α κ.λπ. 26. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων μέχρι 10 στρέμ ματα (άρθρο 13 Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189/Α ). 27. Αγροί που άλλαξαν μορφή. Ρύθμιση αγρών σε δα σικές εκτάσεις (άρθρο 14 του Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189 Α ). 28. Παραχώρηση καστανοτεμαχίων. (άρθρο 16 παρ.1 Ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 29. Παραχώρηση χορτολιβαδικών εδαφών στους Δή μους και Κοινότητες (άρθρο 39 παρ. 6 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 30. Πρόταση στην Α βάθμια ΕΕΔΑ για Άρση αναδα σώσεων (άρθρο 44 Ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 31. Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προστασίας (αρθ. 22 παρ. 4 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 32. Σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών ιδιοκτησίας ιδιωτικών δασών (αρθ. 1 και 2 παρ. 2 και 3 του ν. 1627/39 ΦΕΚ 64 Α, άρθ. 151 παρ. 7, 8, 9 ν.δ, 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 33. Συγκρότηση περειφερειακών Συμβουλίων (άρθρο 10 ν. 998/1979 παρ. 3,4 ΦΕΚ 289/Α ). 34. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση κεραιών (αρ. 1 παρ. 4α ν. 2801/2000 και αρ. 31 παρ. 24 ν. 3431/2006 ΦΕΚ 13/Α ). ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού, έργου από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του (αρθ. 20 παρ. 6 ν. 1418/1984 ΦΕΚ 23/Α ). 2. Θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών Δασο τεχνικών Έργων και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλε σης των έργων δι εργολαβίας ή δι αυτεπιστασίας (π.δ. 437/1981 άρθ. 5, άρθ. 7 παρ. 1 ΦΕΚ 120/Α ). 3. Δασοτεχνικά έργα και εργασίες δι εργολαβίας ή δι αυτεπιστασίας. Εφαρμόζονται οι περί Δημοσίων Έρ γων ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 1418/84 ΦΕΚ 23/Α και του Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223/Α όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυήσεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκπτώσεων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων τιμών μονάδων, συ γκριτικών πινάκων, επιβλέψεων και παραλαβών των έργων, ενστάσεων, εκτίμηση ζημιών εκ θεομηνιών κ.λπ. (Π.Δ.437/81 ΦΕΚ 120/Α, Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223/Α, Π.Δ. 146/88 ΦΕΚ 65/Α, Π.Δ. 368/94 ΦΕΚ 201/Α, Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α, Ν. 2052/92 ΦΕΚ 94/Α, Ν. 2229/94 ΦΕΚ 138/Α, Ν. 2576/98 ΦΕΚ 25/Α κ.λπ.). 4. Καθορισμός του τρόπου σύνταξης των μελετών δασοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία ανάθεση) και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπό νηση θέματα, (άρθρο 1 και 2 Π.Δ. 437/81 ΦΕΚ 120/Α Ν. 716/77 ΦΕΚ 295/Α ). 5. Απόφαση κατανομής όλων των πηγών χρηματοδο τήσεων πιστώσεων κατά Δασαρχείο και ενάριθμο έργο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9187 που έχει προγραμματισθεί και εγκριθεί (162115/ Δ/γή Υπουργείου Γεωργίας). 6. Δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντι πυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων (αρθ. 60 παρ 3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α και άρθ. 4 παρ. 2 ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303/Α, 93493/1885/2006 δ/γή Υ.Α.Α. και Τρ). 7. Η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας χώρων δα σικής αναψυχής (άρθρο 48 παρ. 4 του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α ). 8. Απόφαση εθελοντικής αναδάσωσης (άρθρο 16 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α ). 9. Έγκριση διάνοιξης δασικού δρόμου μικρού μήκους (Ν. 998/79 παρ 2 άρθρο 15 και άρθρο 48 παρ. 3 ΦΕΚ 289/ Α και σχετικές διαταγές Υπ. Αγρ. Αν. και Τροφίμων). 10. Έγκριση επέμβασης διάνοιξης δρόμου σε δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρο 45 και 48 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α ). 11. Σύσταση μονίμου Επιτροπής ανάθεσης εκτέλεσης έργων και εργασιών ως και προμηθειών πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών, παράδοσης και παραλαβής αυτών και των γενομένων εργασιών μετουσίωσης των υλικών (παρ. 4 άρθ. 9 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α ). 12. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και των τα κτικών και πρόχειρων διαγωνισμών και ανάθεση της εργασίας δι απ ευθείας συμφωνίας σε περίπτωση άγο νου ή ασύμφορου (δις) αποτελέσματος (άρθ. 9, 11, 12 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120 /Α ). 13. Απόφαση σύστασης Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και προσωρινής και οριστικής παραλαβής των δασικών έργων και εργασιών (άρθ. 9,13 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α ). 14. Απόφαση σύστασης Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των δασικών έργων και εργασιών (άρθ. 53 και 55 π.δ. 609/1985 ΦΕΚ 223/Α ). 15. Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και ορι στικής παραλαβής δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 13 παρ. 5 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α ). 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των δια μικρο εργολαβιών εκτελούμενων έργων (άρθ. 12 Ν. 437/81 ΦΕΚ 120/Α ). 17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκτέλεσης δασι κών έργων (β.δ. 709/1970 άρθ. 1 παρ. ΔΕ7 και άρθ. 2Γγ3Β. Δ. 192/72 άρθ. 1Ι11.γ3). 18. Απόφαση κήρυξης εργολάβων δασικών έργων έκ πτωτων επί εργολαβίας έργου (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3 ΦΕΚ 120/Α ). 19. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων του ν. 716/1977 ΦΕΚ 295/Α και π.δ. 194/1979 που παρέχουν στον εργοδότη και που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης και σύνταξης πάσης φύσεως μελετών, πλην των θεμά των επί παρατάσεως προθεσμιών, ενστάσεων, εκπτώ σεων, λύσεως συμβάσεων και επιβολή ποινικών ρητρών που αναφέρονται στα άρθρα αυτά. 20. Η θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών δασο τεχνικών έργων και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των έργων δι εργολαβίας ή δι αυτεπιστασίας των Δι ευθύνσεων Δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.(π. δ. 437/1981 άρθ. 5, άρθ. 7 παρ. 1 ΦΕΚ 120/Α, ΒΔ 709/80, ΒΔ 192/72 ΦΕΚ 41/Α ). 21. Ανάθεση και εκπόνηση των μελετών διευθέτησης χειμάρρων, έλεγχο επεξεργασία και έγκριση αυτών (αρθ. 8 παρ. 2γ π.δ. 46/1991 ΦΕΚ 25/Α ). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 1. Απόφαση διάθεσης καρπώσεως χωρίς δημοπρασία σε δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ., (άρ. 129 του Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 2. Απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διάθε σης έτοιμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (παρ. 2 αρθ 139 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 3. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυε τούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του (αρθ. 121 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 4. Έγκριση της εκδοθείσης από το Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και τροποποίησης ή άρσης αυτών (αρθ. 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α και άρθρο 37 Π.Δ ΦΕΚ 252/Α ). 5. Ανάθεση σε ιδιώτες δασολόγους της σύνταξης δα σοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών, (άρθρο 117 παρ. 4 Ν. Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α, Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 6. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυκών και β) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγ μάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων ή για τη διαμονή των εργατών όταν η παραγωγή δασικών προϊόντων των Δημοσίων Δασών γίνεται με εργολαβίες καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 129 και 132 ν.δ. 86/ 1969 ΦΕΚ 7/Α). 7. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χω ρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 134 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 8. Απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας έτοιμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δη μόσια δάση καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος αυτών (π.δ. 616/79 ΦΕΚ 183/Α ). 9. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση έτοι μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος (παρ. ιδ, άρθ. 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δασι κών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία (παρ. 1 στ άρθ. 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α και π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α). 11. Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέντων δημοσίων δασών (παρ. 4 άρθ. 164 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 12. Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρο 88 του από Π.Δ. ΦΕΚ 252/Α και Β.Δ.709/70 ΦΕΚ 2135/ Α ). 13. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθε ση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημό σια δάση (αρθ. 113 του από π.δ. ΦΕΚ 252/ Α). 14. Απόφαση κήρυξης εκπτώτου του τελευταίου ανα δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ. 124 του από π.δ ΦΕΚ 252 /Α).

8 9188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών Ενοικιάσεων του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώ σεως των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημο σίων δασών (αρθ. 103 του από π.δ ΦΕΚ 252/Α ). 16. Θεώρηση, χρεοπίστωση και έλεγχος όλων των δασικών βιβλίων. 17. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέ λεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλληλο ή περισσοτέρους από δύο (παρ. 3 άρθ. 90ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 18. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων (αρθ. 96 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α). 19. Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (αρθ. 97 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 20. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημίες στα υλοτομούμενα δάση (άρθρο 97 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 21. Απόφαση καταλογισμού των επί ελάτων βεβαι ωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου (αρθ. 98 παρ.3 ν.δ.86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 22. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό μων (αρθ. 137 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 23. Έκδοση απόφασης για παράταση κάρπωσης μη Δημοσίων Δασών (αρθ. 142 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 24. Έγκριση της απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (παρ. 2 άρθ. 147 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 25. Έγκριση μείωσης του καταβαλλόμενου διπλού δη μόσιου δασικού φόρου των καέντων δασών (παρ. 2 του άρθ. 164 του ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 26. Έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί σθωμα ή φόρο κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (παρ. 4 άρθ. 168 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 27. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτομί ας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (αρθ. 15 του από π.δ. ΦΕΚ 323/Α). 28. Κατανομή ποσοστού φόρου 5% υπέρ Ο.Τ.Α από εισπράξεις δασικών προϊόντων παραγωγής ΚΕΔ. (ν.δ. 4620/62, ν.δ. 703/70 ΦΕΚ 219/Α). 29. Έγκριση τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του Δασάρχου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών διατά ξεων βοσκής, εφ όσων δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικασία (παρ. 5 άρθ. 113 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 30. Εγγραφή στον προϋπολογισμό των Δήμων και Κοινοτήτων ποσοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα αναδάσωσης (αρθ. 103 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α. 31. Αποφάσεις Εγκρίσεις Τροποποιήσεις διατάξεων περί ρητινεύσεως δασών (Β.Δ. 439/68). 32. Άρση απαγόρευσης βοσκής (αρθ. 105 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 33. Γνωμοδότηση περί της κηρύξεως ή μη αναδασω τέων κοινοχρήστων δασικών εκτάσεων ως και διαθε σίμων του αγροτικού κώδικα για την απόδοσή τους στην αγροτική εκμετάλλευση και την διάθεσή τους προς εκπλήρωση του Στ κεφ. ν. 998/1979 ή άλλων σκοπών (αρθ. 75 παρ. 2 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 34. Απόφαση καθορισμού ετήσιας παραγωγικής δυ ναμικότητας των δασικών Συνεταιρισμών (αρθ. 135 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 35. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης έτοιμων προϊόντων των Δασαρχείων του Νομού (αρθ. 2 παρ. 2 και 4 π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α ). 36. Εκκαθάριση δαπανών από σύνταξη διαχειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών Δασών παρά δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων (αρθ. 143 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 37. Έγκριση καταβολής δημοσίου δασικού φόρου στο τέλος του διαχειριστικού έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα του επόμενου έτους (αρθ. 162 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 38. Διάθεση βενζίνης με μειωμένο ειδικό φόρο κατανά λωσης (αρθ. 5ν. 827/1978. Ρύθμιση δασμολογικών θεμά των και άλλων διατάξεων και υπ αριθμ /4388/78 απόφ. Υπ. Γεωργίας). 39. Συγκρότηση μονίμου Επιτροπής διενέργειας δια γωνισμών, παράδοσης και παραλαβής, εκποίησης, δι αγραφών, μισθώσεων κ.λπ. από πιστώσεις Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που προβλέπονται από το άρθ. 12 β.δ. 248/61 και το από π.δ Δ/νσης Δασών και Δασαρχείων του Νομού. 40. Κατανομή επιδότησης του προγράμματος ανάπτυ ξης μη Δημόσιας Δασοπονίας κατ εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ν.δ. 131/74, ν. 1409/1983 και άρθ. 39 ν. 2065/1992). 41. Παραχώρηση εκμετάλλευσης κ.λπ. των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσί ου Τομέα στους Δασικούς Συνεταιρισμούς καθώς και παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης (αρθ. 3 και 4 π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α ). 42. Η επιλογή, ο τρόπος και η απόφαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης, και βελτίωσης δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου Τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς (Π.Δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α και άρθρο 44 Ν. 2169/93). 43. Η έγκριση απολήψεως και διαθέσεως δασικών προϊόντων εξ εκτάκτων καρπώσεων, χιονοθλασιών, ανεμορριψιών, εκ διανοίξεως δρόμων, εγκαταστάσε ων ΔΕΗ και ΟΤΕ, κατόπιν πυρκαγιών, εγκαταστάσεως μεταλλείων, εκβρασμάτων ποταμών, διανοίξεως ή κα θαρισμού τάφρων και διωρύγων, προσβεβλημένων υπό μυκήτων, εντόμων και ασθενειών, ξηρών κ.λπ. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ο καθορισμός μισθώ ματος εις περίπτωση διαθέσεως των άνευ δημοπρασίας. (άρθρο 35 Π.Δ και άρθρο 2 περίπτ. Β/γ/ββ/δδδ ΦΕΚ 252/Α ). 44. Συγκρότηση Επιτροπής εκ νέου μέτρησης εκποιη θέντων προϊόντων (π.δ. 963/1979 άρθ. 12 ΦΕΚ 271/Α ). 45. Παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων, κα ταβολής δόσεων (άρθρο 14 παρ. 4 π.δ. 963/1979 ΦΕΚ 271/Α ). 46. Η ανά διετία ανανέωση της χορηγηθείσης από το Δασάρχη άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίου (π.δ. 190/1981 ΦΕΚ 54/Α ). 47. Απόφαση απόδοσης εισοδήματος στους συνιδιο κτήτες, για συνιδιόκτητα δάση διαχειριζόμενα από το Δημόσιο (αρθ. 152 ν. δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 48. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Συνεταιριστι κών Δασών (αρθ. 151 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 49. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων μη δη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9189 μόσιας δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊ όντων που παραγάγουν οι δασικοί συν/σμοί με το π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α (393155/ Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 579 τ.β.). 50. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την διάνοιξη δημοσίων οδών δια μέσου αυτών (αρθ. 48 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 51. Κατανομή πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων στα Δασαρχεία. 52. Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (παρ. 3 άρθ. 61 του από π.δ. ΦΕΚ 252/Α). 53. Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενη στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και από φαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (παρ. 1,2 αρθ.4 του από π.δ. ΦΕΚ 323 Α/41, β.δ. 581/1960 ΦΕΚ 127/Α). 54. Ορισμό υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως ξη ράνσεως επεξεργασίας ρητίνης και κατασκευής ξυ λοκιβωτίων γεωργικών προϊόντων (αρθ. 4 β.δ. 427/1970, ΦΕΚ 140/Α). 55. Την Τεχνολογική εποπτεία και τον τεχνολογικό έλεγχο των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επι χειρήσεων (β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/ Α). 56. Σχεδιασμός των αναδασώσεων λευκοκαλλιέργειας, δενδροστοιχιών και κατάρτιση πολυετών προγραμμά των σε επίπεδο Νομού (αρθ. 8 παρ. 2β και 2δ π.δ. 46/1991 Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 57. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση των ζημι ών που προκαλούνται στα δι αυτεπιστασίας εκτελούμε να έργα από θεομηνίες (αρθ. 16 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α, άρθ. 14 π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α). 58. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων. (Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 59. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημιές στα υλοτομούμενα δάση. (άρθρο 48 του από ΦΕΚ 252/Α ). 60. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δασι κών προϊόντων σε δημόσια δάση. (άρθρο 98 του από Π.Δ. ΦΕΚ 252/Α). 61. Απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και εργα λείων των δασικών προϊόντων (αρθ. 4 του από π.δ. ΦΕΚ. 323/Α). 62. Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας επιτροπής τελικής επιθεώρησης ρητινευομένων δημοσίων δασών (άρθρο 4 παρ. 3 του 439/68 ΒΔ ΦΕΚ 150/Α ). 63. Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευ σης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στα οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 64. Η έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας ενοικία σης του δικαιώματος της ρητίνευσης και ολόκληρο τον μήνα Φεβρουάριο. (άρθρο 2 παρ. 2 του 439 Β.Δ. ΦΕΚ 150/Α /1968 και άρθρο 102 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 65. Έγκριση ή τροποποίηση των συντασσόμενων πρω τοκόλλων καταλογισμού ρητινευομένων δημοσίων δα σών από την δευτεροβάθμια επιτροπή. (άρθρο 4 παρ. 4 του Β.Δ. 439/68 ΦΕΚ 150/Α ). 66. Τροποποίηση ή άρση της επιβληθείσης απαγό ρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευθέντα δένδρα από τον Δασάρχη. (άρθρο 5 παρ. 2 του 439/68 ΒΔ ΦΕΚ 150/Α ). 67. Κατανομή εσόδων μεταξύ δημοσίου και ΝΠΔΔ από την εκμετάλλευση δασών. (άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α και ΠΔ 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 68. Υπαγωγή εποικιστικών δασικών εκτάσεων στη δι αχείριση της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 15 Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189/Α ). 69. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παράνομης υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (αρθ. 274 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 70. Έκδοση ειδικού κανονισμού ρύθμισης της διέλευ σης και παραμονής των ιδιωτών εντός δασών και δα σικών εκτάσεων επικίνδυνων περιοχών και η λήψη των μέτρων επείγοντος χαρακτήρα (ν. 998/1979 άρθ. 25 παρ. 3δ ΦΕΚ 289/Α ). 71. Βεβαίωση (με απόφαση) για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δα σικών έργων (αρθ. 17 ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α ). 72. Καθορισμός του μισθώματος του μεριδίου του Δημοσίου στις περιπτώσεις των συνιδιοκτητών δασών, έγκριση αυτού και ανάθεση διαχείρισης του 1/5 μερι δίου του Δημοσίου στους κατόχους των 4/5 συνιδιοκτη τών δασών (ν.δ. 86/1969 άρθ. 152 παρ. 2 ΦΕΚ 7/Α ). 73. Η παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση ή μίσθωση εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων (άρθρα 1 και 3 ν.δ. 221/1974, ΦΕΚ 368/Α ). 74. Η θεώρηση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη Δημόσιων Δασών και οι τροποποιήσεις αυτών, (ν.δ. 86/1969 άρθ. 141 παρ. 2 ΦΕΚ 7/Α ). 75. Η θεώρηση των Προσωρινών ή μονίμων δασο πονικών σχεδίων και εκθέσεων Δημοσίων Δασών (ν.δ. 86/1969 άρθ. 64 ΦΕΚ 7/Α ). 76. Κήρυξη εκπτώτου και αποκλεισμού από το δικαί ωμα παραχώρησης συστάδων για εκμετάλλευση του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού σε περίπτωση που δεν εκτελεί τις εργασίες εκμετάλλευσης του δάσους σύμφωνα με το π.δ. 126/1986 και το πρωτόκολλο εγκα τάστασης ύστερα από εισήγηση του Δασάρχη (αρθ. 9 και 3 παρ. 3 του π.δ. 126/1986 ΦΕΚ 44/Α ). 77. Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών μελετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε υπαλλήλους με αυτεπιστασία ως και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την, εκ πόνηση των ανωτέρω μελετών θέματα (π.δ. 437/1981 ΦΕΚ 120/Α άρθ. 2 παρ. 1 και άρθ. 63 και 67 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α ). 78. Η έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων μέχρι 50 στρεμ, (άρθρο 141 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 79. Η θεώρηση πινάκων υλοτομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων άνω των 50 στρεμ, (άρθρο 141 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α ). 80. Θεώρηση βιβλίων δελτίων κ.λ.π. (Δ/γή Υπ. Γεωργίας 58/ ). ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΘΗΡΑ 1. Έγκριση έκδοσης Απαγορευτικών Διατάξεων Θήρας εκδιδομένων από το Δασάρχη.

10 9190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Συγκρότηση συνεργείων για την προστασία των υγροβιότοπων, κυνηγότοπων, χριστουγεννιάτικων δέν δρων κ.λπ. και καθορισμό αμοιβής υπερωριακής απασχό λησης των συμμετεχόντων στα ανωτέρω συνεργεία. 3. Άδεια χρησιμοποίησης θηρευτικού ιέρακος δια θήρα αποδημητικών πτηνών και αετού ή ικτίδος δια την θήρα επιβλαβών θηλαστικών (άρθ. 255 παρ. 11 ν.δ. 86/69). 4. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Ζη μιών που προκαλούν τα θηράματα στην γεωργία κτη νοτροφία στις Ε.Κ.Π. (άρθ. 5 παρ. 3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ). 5. Θεώρηση βιβλίων διαχείρισης (αρθ. 9 παρ. 4 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α ). 6. Απόφαση διάθεσης στα σχολεία της Περιφέρειας Ε.Κ.Π. μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων δια την απονομή επάθλων, και οργάνωσης κυνηγετικών εορτών και εκδηλώσεων. 7. Ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ λ.π. σώματος βο ηθών κυνηγών (αρθ. 4παρ. 5 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ). 8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την προμή θεια κτηνοτροφών και ζωοτροφών και των πρακτικών δημοπρασίας. 9. Έγκριση ετήσιου προγράμματος έργων και εργασι ών θήρας καθώς και του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ.Π (αρθ. 3 παρ. 1,3,4 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ). 10. Έγκριση απολογισμού έργων και εργασιών στις Ε.Κ.Π (π.δ. 453/1977 άρθ. 9 παρ. 6 ΦΕΚ 141/Α ). 11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ). 12. Καθορισμό τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυ νηγίου (αρθ. 7 παρ. 1 π.δ 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ). 13. Έγκριση μελετών κ.λπ. μη δημοσίων δασικών εκτά σεων ή πινάκων διαχείρισης του θηραματικού πλούτου αυτών, έγκριση του ετησίου προγράμματος θήρας και καθορισμό του εισπρατομένου δικαιώματος των ιδιοκτη τών των εκτάσεων αυτών από τους νομίμως κατέχοντες άδεια θήρας κυνηγούς (άρθ.4 παρ. 13 ν. 177/1975, άρθρ. 6 παρ. 1, 2, 3 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α ) των χαρακτηρι σμένων ως Κυνηγετικών περιοχών. 14. Χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπού (άρθ. 6 του π.δ. 67/1981 ΦΕΚ 23 Α /81 Διόρθωση στο ΦΕΚ 43/ Α ). 15. Απόφαση παραχώρησης της χρήσης των έργων ευκολιών αναψυχής οργανωμένων χώρων υπαίθριας αναψυχής εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων στους Ο.Τ.Α, ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (66102/970/ απόφαση Υπ. Γε ωργίας). 16. Έκδοση απόφασης λήψης ειδικών μέτρων προστα σίας θηραμάτων και έλεγχο πληθυσμού σε προστατευ όμενες περιοχές (αρθ. 259 ν,δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 17. Έκδοση απόφασης γενικών απαγορεύσεων θήρας (αρθ. 258 ν,δ. 86/1969 ΦΕΚ 141/Α ). 18. Μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς (άρθρο 7 π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44/Α ). 18. Ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώτες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (παρ. 2 άρθρο 4 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α άρθρο 29 του Ν. 2040/92, άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 2637/98 ΦΕΚ 200/Α και άρθρο 4 παρ. 10 του Ν /03 ΦΕΚ 303/Α ). 19. Ίδρυση λειτουργία ιδιωτικών ελεγχόμενων κυνη γετικών περιοχών (Ε.Κ.Π.) (παρ. 13 άρθρου 4 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α ). 20. Ανάθεση διαχειριστικών μελετών, προγραμμάτων αξιοποίησης και εκτέλεσης έργων επί βοσκοτόπων (άρ θρο 4 Ν. 1734/87 ΦΕΚ 189/Α ). 21. Σύλληψη θηράματος για επιστημονικούς σκοπούς ή εμπλουτισμού άλλης περιοχής (άρθρο 4 παρ. 7 Ν.177/75 ΦΕΚ 205/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 22. Ίδρυση καταφυγίων άγριας ζωής (άρθρο 3 και παρ. 5,6, άρθρο 4 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α και άρθρο 57 Ν. 2637/1998 ΦΕΚ 200/Α). 23. Η έγκριση για εκτέλεση έργων ή εργασιών που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημα ντικούς βιότοπους πουλιών (άρθρο 7 παρ. 3 ιδ δ κοινή υπουργική απόφαση /85). 24. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί: α) για πταισματική παρά βαση των διατάξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) ετών από της εκτίσεως της ποινής και β) για παρα βάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του άρθρου 9 του Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποι νής (άρθρο 264 παρ. 1 Ν. Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/Α και άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α ). 25. Θήρα έλαφου, δορκάδας, αίγαγρου, αγριόγιδου, εφόσον ο αριθμός τούτων αυξηθεί (άρθρο 258 παρ. Ι εδ. Δ ΝΔ 86/69 ΦΕΚ 7/Α και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α). 26. Καθορισμός χρόνου θήρας λοιπών ειδών (άρθρο 7 παρ. 6 Π.Δ. 453/77 και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 27. Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (αρθ. 266 παρ. 7 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α και 25234/1637/ απόφ. Υπ. Γεωργίας). 28. Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ.), (αρ. 2 ν.3208/2003 ΦΕΚ 303/Α ). 29. Η έγκριση λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλόγων (καταστατικά κ.λπ.) 30. Περιορισμός θήρας πτερωτών θηραμάτων κατά το χρόνο, τόπο και αριθμό θηραμάτων λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (άρθρο 5 παρ. 3 κοινή υπουργική απόφαση /85). 31. Έκδοση αποφάσεως περί απαγόρευσης της θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτε ρα δυσμενών συνθηκών (άρθρο 258 παρ. 3 εδ. (στ) Ν.Δ. 86/69 κοινή υπουργική απόφαση άρθρο 5 παρ. 3 και Π.Δ. 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). 32. Επιβολή Διοικητικού προστίμου (άρθρο 57 ν. 2637/1998 ΦΕΚ 200/Α όπως τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969) ΦΕΚ 7/Α. 33. Βιβλία Διαχείρισης (άρθρο 9 παρ. 5 ΠΔ 453/77 ΦΕΚ 141/Α και ΠΔ 94/93 ΦΕΚ 40/Α ). Άρθρο 4 Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ ματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 22 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3243 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Δασοπροστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας δάσους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια.

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ : ΔΑΣ. ΦΥΤΩΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 319 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,176 στρ. στη θέση «Άσπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2025 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμ βαδού 21.469,00 στρεμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λι μνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1275/1 8 1978 (Φ.Ε.Κ. 511/Δ /30 09 1978) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα