Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Αυγούστου 2006 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2005 σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι επιφυλάξεις και οι επισημάνσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν συνεννόησης με ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, προχώρησε στην αναδιατύπωση της εγκυκλίου με στόχο την εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς των προνοιών της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους Εργασίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, τόσο ο εργοδότης όσο και οι ίδιοι οι εργοδοτούμενοι είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν μέτρα και να συνεργάζονται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε κάθε χώρο εργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα κατανοήσουν ότι η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας θα συμβάλει στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας στα Δημόσια Σχολεία και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος τόσο για το εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό, όσο και για τους μαθητές. Κύριος στόχος της εφαρμογής του θεσμού είναι η καλλιέργεια συνείδησης ασφάλειας και υγείας για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Εκπαίδευση και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που πάντοτε παραμονεύουν. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 1. Εργοδότης: Ο εργοδότης, όπως αναφέρεται στη νομοθεσία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπείται στην περίπτωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 2. Οριζόμενος Εργαζόμενος: Εκπρόσωπος του εργοδότη για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, 3. Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ). Οι ΑΑΥ εκλέγονται ή ορίζονται ανάμεσα στους εργαζόμενους, τους οποίους και εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 4. Λειτουργοί Ασφάλειας: Οι Λειτουργοί Ασφάλειας ορίζονται από τον εργοδότη και είναι άτομα που εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλήρη απασχόληση στον τομέα Ασφάλειας

2 και Υγείας. Στο παρόν στάδιο ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στους Λειτουργούς του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 5. Επιτροπή Ασφάλειας: Η Επιτροπή Ασφάλειας συγκροτείται στις εγκαταστάσεις όπου εργοδοτούνται δέκα ή περισσότερα άτομα από τον ίδιο εργοδότη. 6. Επιθεωρητής Εργασίας: Ο όρος αναφέρεται στον Επιθεωρητή Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Οι Διευθυντές/ντριες Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ορίζονται ως Οριζόμενοι Εργαζόμενοι και εκπροσωπούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στη σχολική τους μονάδα. Στα πλαίσια ανάληψης αυτού του ρόλου οι Διευθυντές/ντριες θα ακολουθούν τις υπάρχουσες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε περίπτωση εντοπισμού ενός προβλήματος. Διευκρινίζεται ότι ο πιο πάνω ορισμός δεν προσθέτει οτιδήποτε νέο στα καθήκοντα των Διευθυντών, όπως αυτά καθορίζονται στα Σχέδια Υπηρεσίας τους και στους Κανονισμούς Λειτουργίας των σχολείων. Ο Διευθυντής μπορεί να αξιοποιήσει το προσωπικό του για την υλοποίηση και εφαρμογή ενός πλαισίου προληπτικών μέτρων. Υπενθυμίζεται, ότι κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2005, το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου, πραγματοποίησε σειρά σχετικών σεμιναρίων στα οποία κλήθηκαν και παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των σχολείων όλων των βαθμίδων οι οποίοι παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σχετική επιμόρφωση θα εξακολουθεί να παρέχεται και στο μέλλον σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας (ΑΑΥ) Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι ΑΑΥ. Συγκεκριμένα: Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός ΑΑΥ Ανά 50 επιπρόσθετοι 1 Ο αριθμός των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες περιλαμβάνει όλο το προσωπικό του σχολείου που απαρτίζεται από εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό. Η εκλογή των ΑΑΥ διοργανώνεται από τους Διευθυντές/ντριες μεταξύ των εργαζομένων και η θητεία τους είναι τριετής. Σε περίπτωση μετακίνησης ενός ΑΑΥ διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή. Οι ΑΑΥ γενικά εκπροσωπούν τους εργαζόμενους για όλα τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους ασφάλεια και υγεία. Συγκεκριμένα: - συμμετέχουν στις συνεδρίες της Επιτροπής Ασφάλειας, - συνοδεύουν τους Επιθεωρητές Εργασίας και τους Λειτουργούς Ασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του σχολείου, - εισηγούνται τη λήψη προληπτικών μέτρων, - συμβουλεύουν τους άλλους εργαζόμενους σε θέματα ασφάλειας και υγείας, 2

3 - διεξάγουν περιοδικές επιθεωρήσεις, τουλάχιστον μια κάθε τρεις μήνες, για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Επιτροπή Ασφάλειας Ο ρόλος της Επιτροπής Ασφάλειας είναι καθαρά συμβουλευτικός. Σ αυτή συμμετέχουν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και οι Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας. Το κατά πόσο θα συμμετέχει ή όχι εκπρόσωπος των μαθητών στις εργασίες της Επιτροπής, επαφίεται στην κρίση του Διευθυντή. Επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος προτεινόμενων μέτρων ασφάλειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ώστε να τίθεται υπόψη των μελών της Επιτροπής κατά τις συνεδρίες. Η Επιτροπή Ασφάλειας: - Συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες, - συνεδριάζει έκτακτα αν αυτό κριθεί αναγκαίο, - μεριμνά ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων, - επιλαμβάνεται γενικά όλων των θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, - φροντίζει και ενδιαφέρεται για την ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας, - συνεργάζεται με τις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, - συνεργάζεται με τους Λειτουργούς Ασφάλειας του ΥΠΠ, - συνεργάζεται με τους Επιθεωρητές Εργασίας. Λειτουργοί Ασφάλειας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ο Λειτουργός Ασφάλειας ασκεί συμβουλευτικό ρόλο ενώ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: - Διεξάγει επιθεωρήσεις, - υποβάλλει συστάσεις αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, - συνοδεύει τον Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης, - οργανώνει ή βοηθά στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, - επιλαμβάνεται γενικά όλων των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Επιθεωρητής Εργασίας Ο Επιθεωρητής Εργασίας, εφόσον ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου, μπορεί ανάμεσα στα άλλα του καθήκοντα: - να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης ή βλάβης στο περιβάλλον, - να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Με βάση τα πιο πάνω αναμένεται όπως ακολουθηθούν τα επόμενα στάδια για εφαρμογή της νομοθεσίας και υλοποίηση του θεσμού των Επιτροπών Ασφάλειας: 3

4 - Διεξαγωγή σεμιναρίων για τους Διευθυντές/ντριες των Δημόσιων Σχολείων όλων των βαθμίδων τα οποία θα οργανώσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Στα σεμινάρια θα κληθούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, - διεξαγωγή εκλογών, αν χρειαστεί, ανάμεσα στους εργαζόμενους των σχολείων για καθορισμό των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας και κοινοποίηση των ονομάτων προς το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου, - σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας στα σχολεία όπου απασχολούνται δέκα ή περισσότερα άτομα. Οι Λειτουργοί Ασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλέφωνα: Χρ. Αντωνίαδης Μέση Εκπαίδευση Π. Κυριακίδης Τεχνική Εκπαίδευση Γ. Κασουλίδης Δημοτική Εκπαίδευση (Χρ. Παντελίδης) Αν. Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης (Χ. Κωνσταντίνου) Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ. Νικολαΐδης) Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοιν.: Γ.Ε.Δ.Ε. Γ.Ε.Μ.Ε. Γ.Ε.Τ.Ε. Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Δ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (υπόψη κ. Αναστάσιου Γιαννάκη) Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών (υπόψη Δρος Χατζηαναστασίου) Προϊσταμένη Επισκεπτριών Υγείας (μέσω Προϊσταμένης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης) Σχολικές Εφορείες Π.Ο.Ε.Δ. Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Εγκύκλιος Ασφάλεια και Υγεία

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α) Ο κατάλογος αυτός τίθεται υπόψη του/της Διευθυντή/ντριας και των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας του σχολείου με στόχο την πρόληψη και αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων. Β) Σε περίπτωση εντοπισμού ενός προβλήματος η Διεύθυνση του σχολείου: λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή για να επιληφθεί του θέματος, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενημερώνει το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τις ενέργειες που έγιναν για το συγκεκριμένο πρόβλημα. ΑΡΜΟΔΙΑ Α/Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΗ 1. Η αίθουσα προσωπικού είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστήρες Νερού και CO 2 2. Η αίθουσα βιβλιοθήκης είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστήρες Νερού και CO 2 3. Τα εργαστήρια είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες Νερού και CO 2 4. Οι αίθουσες Πολλαπλής χρήσης και Θεάτρου είναι εφοδιασμένες με πυροσβεστήρες Νερού και CO 2 5. Το κυλικείο είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες CO 2 6. Το δωμάτιο φωτοτυπικής είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες CO 2 7. Το μηχανοστάσιο ΚΘ είναι εφοδιασμένο με δύο πυροσβεστήρες Σκόνης (Powder). Ένας τοίχου και ένας οροφής (αυτόματος) 8. Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις Γίνεται ετήσιος έλεγχος και συντήρηση των πυροσβεστήρων από την προμηθεύτρια εταιρεία Οι κύλινδροι υγραερίου είναι τοποθετημένοι σε ανοικτό και ασφαλισμένο υπαίθριο χώρο (σε ασφαλισμένα ερμάρια τα οποία διαθέτουν ανοίγματα/ Λούβερς σε χαμηλά σημεία για σκοπούς εξαερισμού του υγραερίου) 11. Τα εργαστήρια διαθέτουν 2 εξόδους 12. Τα εργαστήρια διαθέτουν σύστημα εξαερισμού 13. Τα εργαστήρια διαθέτουν ανιχνευτές υγραερίου και καπνού 14. Τα εργαστήρια διαθέτουν διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση άμεσης ανάγκης 5

6 Τα εργαστήρια διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα στα μηχανήματα (Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση) Υπάρχει ειδικό αποχωρητήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες με ράμπα πρόσβασης, ειδικό εξοπλισμό αποχωρητηρίου και νιπτήρα Το σχολείο διαθέτει κιβώτια Πρώτων Βοηθειών στους εργαστηριακούς χώρους με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό 18. Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός κλιμακοστασίων για ασφαλή διαφυγή 19. Οι έξοδοι κινδύνου της αίθουσας πολλαπλής χρήσης (όπου υπάρχει) ανοίγουν προς τα έξω, διαθέτουν σύρτη πανικού και την κατάλληλη φωτεινή σήμανση 20. Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι κατάλληλα σηματοδοτημένοι 21. Πρέπει να μην υπάρχουν: -Φθαρμένα ή γυμνά ή κομμένα ηλεκτροφόρα καλώδια -Σπασμένοι ρευματοδότες ή διακόπτες 22. Η περίφραξη του σχολείου είναι σε καλή κατάσταση Τα οχήματα προσωπικού και επισκεπτών σταθμεύουν σε χώρο εκτός της αυλής ή άλλων χώρων διακίνησης μαθητών του σχολείου Ο εργολάβος έλαβε μέτρα προφύλαξης για προστασία των παιδιών (όπου λειτουργεί εργοτάξιο), όπως προστατευτικά κιγκλιδώματα και προειδοποιητικές, απαγορευτικές πινακίδες Οι σχολικοί χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες Οι ψύχτες νερού, όπου υπάρχουν, να είναι ελεγμένοι για την καταλληλότητά τους Σχολιατρική Υπηρεσία * Για τις Σχολές, Αρμόδια Αρχή, όπου αναφέρεται η Εφορεία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΣΗΜ: Σημαντικές πληροφορίες για τους πυροσβεστήρες και τη χρήση τους Είδη Πυροσβεστήρων ΝΕΡΟΥ CO2 ΣΚΟΝΗΣ Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.) Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.), ηλεκτρικές συσκευές και υγρά καύσιμα Κατάλληλος για στερεά υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασμα κ.ά.), ηλεκτρικές συσκευές και υγρά καύσιμα. Η χρήση του στα σχολεία συστήνεται ΜΟΝΟ για το μηχανοστάσιο της κεντρικής θέρμανσης ώστε να αποφευχθεί η εισπνοή σκόνης από τα παιδιά ή το προσωπικό 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ. 15.8.01 21 Φεβρουαρίου 2014 Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

SIR 2014 Πρότυπο: Sound Industrial Relations 2014

SIR 2014 Πρότυπο: Sound Industrial Relations 2014 Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SIR 2014 Πρότυπο: Sound Industrial Relations 2014 Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.09/12 5.13.04.3 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 26 Αυγούστου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 28 Φεβρουαρίου, 2013 Αρ. Φακ. 15.8.01 Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΒΗΡΙΔΟΣ 9. ΤΗΛ.2310905164-ΦΑΞ 903721

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΒΗΡΙΔΟΣ 9. ΤΗΛ.2310905164-ΦΑΞ 903721 ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΒΗΡΙΔΟΣ 9. ΤΗΛ.2310905164-ΦΑΞ 903721 ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΞΕ Ο ΕΟΤ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόψεις για σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

ΘΕΜΑ: Απόψεις για σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Τηλ. 210-6969829,

Διαβάστε περισσότερα