2008 Ετήσιος Απολογισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2008 Ετήσιος Απολογισµός"

Transcript

1 2008 Ετήσιος Απολογισµός

2 Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 15 Δίκτυα Εξυπηρέτησης Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 19 Χρηµατοδότηση Μεγάλων Επιχειρήσεων Χρηµατοδότηση Ναυτιλίας Χρηµατοδότηση Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεων Leasing Factoring ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 23 Επενδυτική Τραπεζική Χρηµατιστηριακές Εργασίες Διαχείριση Διαθεσίµων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 26 Αµοιβαία Κεφάλαια Ασφαλιστικές Εργασίες Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Private Banking ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 30 Βουλγαρία Ρουµανία Σερβία Τουρκία Πολωνία Ουκρανία Κύπρος ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 37 Υπηρεσίες Θεµατοφυλακής Υπηρεσίες Διατραπεζικών Σχέσεων και Πληρωµών Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Διαδικτύου Αξιοποίηση και Εκµετάλλευση Περιουσίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 44 Η Εurobank EFG ως Εταιρικός Πολίτης Εταιρική Διακυβέρνηση Οι Άνθρωποί µας Οι Πελάτες µας Η Συµµετοχή µας στην Κοινωνία Φροντίδα για το Περιβάλλον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 79 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Έτους 2008 EFG Group ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 Απολογισµός Εταιρικής Ευθύνης

4 Η Eurobank EFG ως Εταιρικός Πολίτης Η σηµαντική θέση που κατέχει η Eurobank EFG στον τραπεζικό κλάδο και η ευρύτερη συµβολή της στην οικονοµία, δεν συνδέεται µόνο µε τις οικονοµικές της επιδόσεις. Απορρέει και από το γεγονός ότι, από την εποχή της ίδρυσής της, ο ρόλος της Eurobank EFG ως «εταιρικού πολίτη» αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ταυτότητάς της. Οι οικονοµικές επιδόσεις και η ηγετική µας παρουσία στον κλάδο συνοδεύθηκαν από την αντίστοιχη πρόοδο που επιδιώκουµε να έχουµε ως οργανισµός, σε θέµατα φροντίδας των εργαζοµένων µας, αλλά και βελτίωσης της στάσης µας έναντι των υπόλοιπων κοινωνικών µας εταίρων των προµηθευτών µας, των πελατών µας, των µετόχων µας, της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, εστιάζουµε την προσοχή µας σε τρεις κατευθύνσεις: στη διαρκή βελτίωση της προστιθέµενης αξίας που προσφέρουµε στην κοινωνία, όπως αυτή καταγράφεται µέσα από τους δείκτες του κοινωνικού προϊόντος (βλ. επόµενη σελίδα), στη συστηµατική στοχοθέτηση και την ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές µας επιδόσεις, στη δέσµευσή µας σε πρακτικές «καλού εταιρικού πολίτη» µε βάση διεθνή πρότυπα και συστήµατα αξιολόγησης. Σε µία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την παγκόσµια κοινότητα και οικονοµία, η Eurobank EFG προσπάθησε να ενισχύσει το ρόλο της ως «εταιρικού πολίτη», µέσα από µια σειρά νέων πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις τρεις παραπάνω κατευθύνσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισµένες από τις πλέον σηµαντικές πρωτοβουλίες του 2008: Εργαζόµενοι «Ε.ΜΕ.Ι.Σ.» Για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισµού πραγµατοποιήθηκε το 2008 Έρευνα Μέτρησης Ικανοποίησης Συναδέλφων (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.) στην Ελλάδα, δίνοντας έτσι το στίγµα της σηµασίας του ανθρώπινου δυναµικού στην επιτυχία και βιώσιµη ανάπτυξη του Οργανισµού. Πελάτες Μέτρηση ικανοποίησης Η πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών µας βρέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών όλων των ανθρώπων της Eurobank EFG. Μέσα από στοχευµένη έρευνα, η βελτίωση των διαδικασιών στη σχέση µας µε τους πελάτες, η καλλιέργεια της σχέσης εµπιστοσύνης µαζί τους, η αξιοπιστία και η ποιότητα των προϊόντων που τους παρέχουµε, δίνουν περιεχόµενο στην πελατοκεντρική µας προσέγγιση και αποτελούν την αιχµή του δόρατος της επιχειρηµατικής µας δράσης. Κοινωνία «Είναι Καθήκον µας» Οι δράσεις του Οµίλου σε κρίσιµους τοµείς, όπως η παιδεία, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός, µαζί µε τις δράσεις αλληλεγγύης προς ευπαθείς οµάδες συνθέτουν ένα έργο κοινωνικής προσφοράς που χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια. Το πρόγραµµα «Είναι Καθήκον µας» που αφορά στις πυρόπληκτες περιοχές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αποτέλεσε την πιο µεγάλης εµβέλειας πρωτοβουλία στο πεδίο αυτό. Περιβάλλον Ένταξη στο ΕΜΑS Η επίπτωση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή θα πρέπει να µας απασχολεί όλους. Η Εurobank EFG, µέσω της περιβαλλοντικής της πολιτικής και στρατηγικής, έχει αναπτύξει µία σειρά σηµαντικών δράσεων στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσπάθειά µας αυτή πιστοποιήθηκε µε επιτυχία µε την καταχώρηση της Τράπεζας στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS (Eco-Management & Audit Scheme Σύστηµα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου). Η Eurobank EFG είναι η µοναδική Ελληνική Τράπεζα που έχει επιτύχει κάτι τέτοιο. 46

5 Συµπόρευση µε διεθνή πρότυπα Συνδεδεµένη µε την εταιρική ευθύνη είναι η εφαρµογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και αειφορία της επιχείρησης. Η σωστή εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα στοιχείο απαραίτητο στη διαχείριση κάθε οργανισµού, καθώς εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια στις εταιρικές υποθέσεις και προωθεί τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων µερών. Για το λόγο αυτό, η Eurobank EFG ενίσχυσε το 2008 τις δοµές της εταιρικής διακυβέρνησης. Για το έργο της Eurobank EFG σε θέµατα εταιρικής ευθύνης, η µετοχή της συµπεριλαµβάνεται στους δείκτες FTSE4Good Europe και FTSE4Good World. Επίσης, η Eurobank EFG έχει προσυπογράψει τις αρχές του UN Global Compact, του πιο εκτενούς δικτύου παγκοσµίως σε θέµατα εταιρικής ευθύνης, ενώ είναι µέλος και του United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI). Για την ενότητα της Εταιρικής Ευθύνης που ακολουθεί και η οποία αφορά όλο τον όµιλο Eurobank EFG και τις θυγατρικές του εταιρείες, έχει γίνει συστηµατική προσπάθεια ώστε να συνάδει µε τις αρχές του Global Reporting Initiative (GRI), οι οποίες έχουν καλυφθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος τους και παρουσιάζονται στις σελίδες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συνεισφορά της Τράπεζας στο «Kοινωνικό Προϊόν» το 2008 ( εκατ.) Κύκλος Εργασιών Τράπεζας Διάφορα Έσοδα και Έσοδα από Συµµετοχές 543 ΦΠΑ επί Προστιθέµενης Αξίας Εταιρείας 3 Λειτουργικά, Λοιπά Έξοδα και Αποσβέσεις (προ Αµοιβών Προσωπικού, Λοιπών Φόρων και Χορηγιών/Δωρεών) (6.722) Αποθεµατικα προς διάθεση 0 Κοινωνικό Προϊόν 651 Το «Κοινωνικό Προϊόν» και η Διανοµή του ( εκατ.) Ι. Δηµόσιο Φόρος Εισοδήµατος και Διάφοροι Φόροι 30 Εισφορές σε Οργανισµούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εργοδότη και Εργαζοµένων) 103 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 3 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ΙΙ. Επιχείρηση Αδιανέµητα Κέρδη / Αποθεµατικά 236 ΙΙΙ. Προσωπικό Συνολικές Μεικτές Αποδοχές 278 Λοιπές Παροχές στο Προσωπικό 30 Εισφορές Εργαζοµένων σε Οργανισµούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων (37) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (44) Διανοµή Κερδών στο Προσωπικό IV. Μέτοχοι Καθαρό Μέρισµα σε µετρητά 0 V. Δωρεές/ Χορηγίες 9 Κοινωνικό Προϊόν 651 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

6 Εταιρική Διακυβέρνηση Ο όµιλος Eurobank EFG δεσµεύεται να τηρεί τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Για το σκοπό αυτό, ο Όµιλος διασφαλίζει: τη διαφάνεια και την πλήρη συµµόρφωση µε το εκάστοτε νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. την προστασία των συµφερόντων και την ίση µεταχείριση των µετόχων. την επαρκή και έγκαιρη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν χρηµατοοικονοµικές, οργανωτικές, διοικητικές και σχετικές συναλλαγές. τη συνέπεια των µελών της Ανώτατης Διοίκησης (accountability) για την επίτευξη των σχεδίων και την εφαρµογή των µέτρων για τη διασφάλιση των στοιχείων του ενεργητικού και τη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα του Οµίλου. τη σαφή δοµή για την κατανοµή των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων της Διοίκησης, και την αποτροπή της σύγκρουσης συµφερόντων. Το 2008, ο Όµιλος, ενθαρρύνοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα και την ανοιχτή επικοινωνία, ενίσχυσε τις δοµές εταιρικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο και ενδυνάµωσε τις ροές επικοινωνίας προς και από τις θυγατρικές. Το Διοικητικό Συµβούλιο, υποστηριζόµενο από τις Επιτροπές του και το εξειδικευµένο Τµήµα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης του Οµίλου, σύµφωνα µε το νόµο και τη βέλτιστη πρακτική. Παράλληλα, η Eurobank EFG διευκολύνει ενεργά τη διαδραστική επικοινωνία µεταξύ της Διοίκησης και των µετόχων της. Οι µηχανισµοί για την κοινοποίηση αυτή περιλαµβάνουν: Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων: Οι µέτοχοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους σε ανοικτή παρουσίαση για τα υπό εξέταση θέµατα. Τηλεφωνική Επικοινωνία: Οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε τα αρµόδια τµήµατα της Τράπεζας, όπως την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, για να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Ο εκάστοτε υπάλληλος που ενεργεί ως αρχικό σηµείο επαφής, προωθεί όλα τα σηµαντικά θέµατα στα πρόσωπα που βρίσκονται σε άµεση επικοινωνία µε τη Διοίκηση της Τράπεζας. Roadshows: Επενδυτικές παρουσιάσεις και συναντήσεις προσφέρουν την ευκαιρία στους θεσµικούς επενδυτές να διατηρούν την επαφή τους µε τη Διοίκηση, µέσω του Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων της Τράπεζας. Έντυπη Πληροφόρηση: Δύο φορές το χρόνο, η Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου και το Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων εκδίδουν ενηµερωτική επιθεώρηση, σε έντυπη µορφή και µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας, µε πληροφορίες για σηµαντικά θέµατα που αφορούν την Τράπεζα και τους µετόχους της. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο παρέχει εκτενή αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους οι µέτοχοι µπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις τους στα αρµόδια Τµήµατα της Τράπεζας. Ηλεκτρονική Φόρµα Επικοινωνίας: Στο διαδικτυακό τόπο της Eurobank EFG λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική φόρµα υποβολής συστάσεων, η οποία επιτρέπει στους µετόχους να στέλνουν τις συστάσεις ή/και τις παρατηρήσεις τους, χωρίς να χρησιµοποιούν την κλασική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 48

7 Διοικητικό Συµβούλιο & Επιτροπές Συνιστώµενες από το Δ.Σ. Διοικητικό Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Συµβούλιο Ελέγχου Κινδύνων Ανταµοιβών Ανωτάτων Στελεχών Πρόεδρος Ξενοφών Κ. Νικήτας Επίτιµος Πρόεδρος Γεώργιος Κ. Γόντικας Αντιπρόεδρος A' Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση Αντιπρόεδρος Β' Λάζαρος Δ. Εφραίµογλου Διευθύνων Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Σύµβουλος Αναπληρωτής Νικόλαος Β. Καραµούζης Διευθύνων Σύµβουλος Αναπληρωτής Μιχάλης Η. Κολακίδης Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος Αναπληρωτής Βύρων Ν. Μπαλλής Διευθύνων Σύµβουλος Chief Operating Νικόλαος Κ. Παυλίδης Officer Μη Εκτελεστικοί Φώτιος Σ. Αντωνάτος Σύµβουλοι Αντώνιος Γ. Μπίµπας Emmanuel Leonard Πρόεδρος Πρόεδρος C. Bussetil Δρ. Σπύρος Ι. Λάτσης Δρ. Περικλής Π. Πεταλάς Πρόεδρος Μη Εκτελεστικοί Δρ. Παναγιώτης Ανεξάρτητοι Β. Τριδήµας Σύµβουλοι Σπύρος Σ. Λορεντζιάδης Γραµµατέας Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Κάθε µία από τις ανωτέρω επιτροπές καταρτίζει τους Όρους Λειτουργίας της, οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στον αναλυτικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Τράπεζας και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

8 Οι Άνθρωποί µας Ο όµιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα σύγχρονο, ζωντανό και δυναµικό οργανισµό, ο οποίος ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά και άµεσα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών µε πελατοκεντρική προσέγγιση. Αυτό είναι εφικτό χάρις στον καταλυτικό ρόλο και την υποστήριξη των ανθρώπων του Οµίλου µας, των οποίων η συνεχής προσπάθεια, η αποτελεσµατικότητα, η συνέπεια και οι ικανότητές τους αποτελούν βασικά εχέγγυα της ανοδικής του πορείας και συντελούν στη διατήρηση της ισχυρής του θέσης. Η ανάπτυξη των ανθρώπων στον Όµιλό µας αποτελεί βασική δέσµευση της Διοίκησης από την πρώτη κιόλας ηµέρα της ίδρυσης της Eurobank EFG. Στο πλαίσιο αυτό και µέσα από τις πλέον σύγχρονες µεθόδους επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταµοιβής δίνεται ιδιαίτερη έµφαση και βαρύτητα: Στη στελέχωση µέσα από αξιοκρατικά συστήµατα επιλογής και αξιολόγησης, βάσει των αναγκών και απαιτήσεων κάθε εργασιακού πεδίου. Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του κάθε εργαζόµενου. Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, βάσει των αξιών που διέπουν τον Όµιλο. Απασχόληση Το 2008, ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων του Οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήλθε σε άτοµα, αυξηµένος κατά 10,8% έναντι του Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του δικτύου εκτός Ελλάδος, καθώς ο αριθµός απασχολουµένων στην Ελλάδα (Τράπεζα και θυγατρικές) παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος. Έτσι, στα τέλη του 2008, το 59% του ανθρώπινου δυναµικού εργαζόταν στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Ουκρανία και Κύπρο) και το 41% στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναµικό απασχολείται κατά 76% στην Τράπεζα και κατά 24% στις εγχώριες θυγατρικές εταιρείες. Περίπου το 78% των απασχολούµενων έχει ηλικία µικρότερη των 45 ετών, µε το µέσο όρο ηλικίας το 2008 να διαµορφώνεται στα 38 έτη. Η κατανοµή ανά φύλο είναι ιδιαίτερα ισορροπηµένη, µε τον αριθµό των γυναικών να διαµορφώνεται στο 49,7% επί του συνόλου των εργαζοµένων, γεγονός που επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο τρόπο την πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρµόζει ο όµιλος Eurobank EFG. 50

9 Στοιχεία Απασχόλησης Οµίλου Η Εξέλιξη της Απασχόλησης στον Όµιλο Απασχολούµενοι ανά χώρα Κύπρος Ρουµανία Βουλγαρία Σερβία Πολωνία Ουκρανία Τουρκία Ελλάδα Όµιλος 31/12 Τράπεζα 31/12 Στοιχεία Απασχόλησης στην Ελλάδα Κατανοµή Ηλικιών Προσωπικού Προσωπικό µε βάση την ηλικιακή οµάδα και το φύλο - Αττική < >65 < >65 Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Προσωπικό µε βάση την ηλικιακή οµάδα και το φύλο - Θεσσαλονίκη Προσωπικό µε βάση την ηλικιακή οµάδα και το φύλο - Περιφέρεια < < Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

10 Οι Άνθρωποί µας Στελέχωση Η Τράπεζα προσφέρει θέσεις εργασίας µε υψηλή δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης. Με στόχο την ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών στελέχωσής της, βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση υποψηφίων µε σύγχρονη τεχνογνωσία, δυναµισµό, οµαδικό πνεύµα και δέσµευση στη συνεχή εξέλιξη του επαγγελµατικού τους προφίλ. Η αναζήτηση επιτελείται, τόσο µέσω της εσωτερικής αγοράς εργασίας του Οµίλου, όσο και µέσω προσλήψεων εξωτερικών υποψηφίων. Στο πλαίσιο αυτό, το 2008 από το σύνολο των 727 ανοιγµάτων στην Ελλάδα, το 33% καλύφθηκε εσωτερικά, µέσω µετακινήσεων στελεχών µεταξύ διαφορετικών µονάδων της Τράπεζας και αξιοποίησης στελεχών των θυγατρικών του Οµίλου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν 561 προσλήψεις (487 στην Τράπεζα και 74 στις θυγατρικές), µετά από αξιολόγηση υποψηφίων. Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των νεοπροσληφθέντων είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς το 93% του συνόλου είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 44% έχει ολοκληρώσει κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών. Αναφορικά µε την εργασιακή εµπειρία, το 51% των νέων προσλήψεων αφορά σε στελέχη µε εκτενή και εξειδικευµένη εργασιακή εµπειρία, ενώ, παράλληλα, τα δίκτυα εξυπηρέτησης πελατών ενισχύθηκαν µε νέους επαγγελµατίες, που θα αποτελέσουν τη µελλοντική γενιά στελεχών του Οµίλου. Η αυξανόµενη παρουσία του οµίλου Eurobank EFG στην αγορά εργασίας και κατά τη διάρκεια του 2008 ήταν σηµαντική, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά βιογραφικά, από τα οποία το 84% αφορούσε αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Κατά τη διάρκεια του 2008, η Τράπεζα εφάρµοσε δύο νέα στοχευµένα προγράµµατα προσέλκυσης υποψηφίων µε εξειδικευµένες γνώσεις για τις περιοχές της Τραπεζικής των Επιχειρήσεων (Young Professionals Corporate Banking) και της Τεχνολογίας (Information Technology Talent Program). Για άλλη µια χρονιά διατηρήθηκε η συστηµατική επαφή µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα υψηλής αναγνωρισιµότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ εφαρµόσθηκαν προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης για έµπρακτη εφαρµογή των ακαδηµαϊκών γνώσεων των τελειοφοίτων. Συγκεκριµένα, το 2008, 464 φοιτητές απασχολήθηκαν στην Τράπεζά µας, µέσω προγραµµάτων µαθητείας. Αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αντικειµενικότητα και την αξιοκρατία, η διαδικασία επιλογής προσωπικού βασίζεται σε προκαθορισµένα κριτήρια, πλήρως εναρµονισµένα µε τις αξίες και το όραµα της Eurobank EFG. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο γραπτών αξιολογήσεων, δοµηµένων συνεντεύξεων, ψυχοµετρικών εργαλείων και Κέντρων Αξιολόγησης, µεθόδων και πρακτικών που συνεχώς ενηµερώνονται και βελτιώνονται, ώστε να επιτευχθεί η τεκµηριωµένη σκιαγράφηση του προφίλ των υποψηφίων. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής προσωπικού έχει πιστοποιηθεί µε ISO 9001 από τον βρετανικό οίκο British Standards Institute και εφαρµόζεται από άρτια εκπαιδευµένα εξειδικευµένα στελέχη. Κατανοµή Ανθρώπινου Δυναµικού ανά είδος Εργασιών Κάλυψη Θέσεων Εσωτερική - Εξωτερική Αγορά 41% 55% 33% 67% 4% Κεντρικές Υπηρεσίες Δίκτυο Καταστηµάτων Δίκτυο Τραπεζικής Επιχειρήσεων Κατανοµή Εργασιακής Εµπειρίας Προσληφθέντων 2008 Προσλήψεις Εσωτερικές Μετακινήσεις Μορφωτικό Επίπεδο Προσληφθέντων έως 2 έτη 49% 2 έως 5 έτη 23% Ανώτατες Σπουδές (ΑΕΙ) 39% Ανώτερες Σπουδές (ΤΕΙ) 10% Δευτ/µια Εκπ. 7% Διδακτορικό 1% 5+ έτη 28% Μεταπτυχιακές Σπουδές 43% Τα ανωτέρω στατιστικά αναφέρονται στο Ανθρώπινο Δυναµικό Ελλάδος. 52

11 Εκπαίδευση Η Τράπεζα επενδύει συστηµατικά στη διεύρυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών της. Η µετάβαση από τις στενά παραδοσιακές αντιλήψεις της εκπαίδευσης στη συνεχή γνώση και ανάπτυξη (continuous learning and development) αποτελεί βασικό στόχο του Οργανισµού. Τα άρτια επιλεγµένα και δοµηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός µαθησιακού κλίµατος, όπου η ανάπτυξη γνώσης διευκολύνεται συνεχώς, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να εµπλουτίσουν τις δεξιότητές τους και στοχεύοντας στην καλλιέργεια µιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα απευθύνονται στο σύνολο των ανθρώπων της Τράπεζας µε σκοπό την εξέλιξη της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Ώρες και Ανθρωποώρες Εκπαίδευσης Εκπαιδευθέντες προς Απασχολούµενο Προσωπικό Άτοµα % Ώρες Εκπαίδευσης Σύνολο Ανθρωποωρών Ανθρωποώρες Εσωτερικών διεξαγωγών Απασχολούµενο Προσωπικό % Εκπαιδευθέντων Ανθρωποώρες ανά Κατηγορία Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Τραπεζικά & Χρηµατοοικονοµικά 28,6% Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA) 3,0% Έλεγχος Συµµόρφωσης, Εσωτερικός Έλεγχος και Νοµικά Θέµατα 2,5% Γενικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 2,1% Προγραµµατισµός, Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργων 1,3% Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών 2,4% Προγράµµατα Διοίκησης 7,0% Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 0,6% Συνέδρια 1,8% Πανεπιστηµιακά Προγράµµατα 1,1% Προγράµµατα Ανώτερης Διοίκησης 1,3% Συστήµατα & Εφαρµογές Πληροφορικής 14,3% Προγράµµατα Πιστοποίησης/Επαγγελµατικά Διπλώµατα 4,8% E learning 20,3% Πωλήσεις & Marketing 7,9% Ξένες Γλώσσες 1,0% Έξοδα σε c εκατ 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Έξοδα εκπαίδευσης Εξέλιξη Δαπανών Εκπαίδευσης και Ανθρωποώρες Συνολικές Ανθρωποώρες Ανθρωποώρες ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

12 Οι Άνθρωποί µας Οι συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρονται στο προσωπικό καλύπτουν ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Εκπαίδευση Στελεχών (Executive Education) Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Management και Leadership Development προσφέρονται µέσω µιας σειράς συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια µε καταξιωµένους εκπαιδευτικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ALBA, το Harvard Business School, το INSEAD, κ.ά. Τα προγράµµατα έχουν σχεδιασθεί ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες του Οµίλου µας και έχουν στόχο την ενδυνάµωση και περαιτέρω ανάπτυξη των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των ανωτάτων στελεχών του Οργανισµού. Ειδικότερα, προσφέρονται τα προγράµµατα: EUROBANK - INSEAD Leadership Development Program για τα Ανώτατα στελέχη του Οργανισµού. EUROBANK - ALBA Leadership Development Program για τα Ανώτατα στελέχη του Οργανισµού. Πρόγραµµα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία µε το ΟΠΑ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) για τα Ανώτερα στελέχη του Δικτύου Καταστηµάτων. EUROBANK - ALBA In house MBA in Financial Services, 2ετές πρωτοποριακό εσωτερικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών για στελέχη του Οργανισµού. Προγράµµατα Πιστοποίησης (Certification Programs) Παρέχονται εκπαιδευτικά προγράµµατα που προετοιµάζουν το προσωπικό για την απόκτηση πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας για παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Διαµεσολάβησης. Οι εξετάσεις των προγραµµάτων αυτών διενεργούνται από αρµόδιους φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, κ.ά. Οι συµµετέχοντες µε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τις αντίστοιχες βασικές τραπεζικές έννοιες, καθώς και το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε περίπτωση, να εφαρµόζουν άµεσα στις µονάδες τους τις Βέλτιστες Πρακτικές που προκύπτουν από το περιεχόµενο αυτών των προγραµµάτων, ενδυναµώνοντας έτσι τη συνεργασία τους µε τους πελάτες. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί εσωτερικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται στους Account Officers του Corporate Banking. Προγράµµατα Κατάρτισης Νέων Υπαλλήλων (Induction training) Τα συγκεκριµένα προγράµµατα διευκολύνουν την άµεση προσαρµογή και οµαλή ενσωµάτωση των νέων στελεχών στις συνθήκες του τραπεζικού περιβάλλοντος, παρέχοντας το απαιτούµενο γνωστικό υπόβαθρο στις ενότητες: Βασικές Τραπεζικές Γνώσεις. Τραπεζικά Προϊόντα. Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατείας. Διαδικασίες & Συστήµατα της Τράπεζας. Φυσική Ασφάλεια, Υγιεινή & Ασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριακών Πόρων, Περιβαλλοντική Διαχείριση. Οι νέοι συνάδελφοι µέσα από το συνδυασµό διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης ( On-the-job training ) έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν πιο αποτελεσµατικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οργανισµού, καθώς και το ευρύτερο τραπεζικό περιβάλλον. 54

13 E-learning Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας και, παράλληλα, η σηµαντική εξοικείωση των στελεχών στη χρήση των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας έχουν επιτρέψει τον εµπλουτισµό των διαφόρων µεθοδολογιών εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαµορφωθεί µία σειρά προγραµµάτων, µέσω e-learning, που δίνουν στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης του χρόνου εκπαίδευσης (σε 24ωρη βάση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, από οποιοδήποτε χώρο έχει πρόσβαση στο Internet). Τα προγράµµατα αυτά είναι: Harvard Business School Publishing - πρόγραµµα ενίσχυσης διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών για όλες τις διευθυντικές βαθµίδες. Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Εκπαίδευσης µε προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για τα στελέχη των µονάδων Private Banking, Personal Banking και Global Market Sales. Βασικές Τραπεζικές Γνώσεις. Εκπαίδευση Τραπεζικών Διαµεσολαβητών. Φυσική Ασφάλεια. Υγιεινή & Ασφάλεια. Ασφάλεια Πληροφοριακών Πόρων. Περιβαλλοντική Διαχείριση. Πλάνο Εκπαίδευσης ανά θέση (Learning plan per position) Το συγκεκριµένο εργαλείο έχει διαµορφωθεί για τα Δίκτυα Πωλήσεων της Τράπεζας (Retail, Corporate, Private Banking), καθώς και για ορισµένες από τις Κεντροποιηµένες Διευθύνσεις της. Στην ουσία πρόκειται για µία λεπτοµερή χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε θέση εργασίας, σύµφωνα µε την εµπειρία, το αντικείµενο και τις δεξιότητες που απαιτεί η θέση. Συνολικά Στοιχεία Εκπαίδευσης Νεοπροσλαµβανοµένων Υπαλλήλων Ποσοστό Υλοποίησης E-learning Προγραµµάτων Άτοµα Προσλήψεις % 48 Εκπαιδευθέντες Προς Εκπαίδευση το ,3% ,3% ,2% , Σύνολο Ανθρωποωρών µέσω E learning Σύνολο Ανθρωποωρών Εκπαίδευσης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

14 Οι Άνθρωποί µας Ευκαιρίες Επαγγελµατικής Εξέλιξης Η Eurobank EFG ενισχύει κάθε προσπάθεια προσανατολισµού των ανθρώπων της σε λειτουργικούς τοµείς, όπου µπορούν να αναπτύξουν καλύτερα τις δυνατότητές τους και τους παρέχει νέα κίνητρα για την υλοποίηση των προσωπικών και επαγγελµατικών τους επιδιώξεων. Η Τράπεζα ακολουθεί τη µεθοδολογία ανάπτυξης βάσει «Οικογενειών Θέσεων Εργασίας», που βοηθά τους υπαλλήλους όλων των επιπέδων να εξελιχθούν εντός µίας «Οικογένειας Θέσεων» ή και σε «Συγγενή Οικογένεια», ανάλογα µε τις γνώσεις, την εµπειρία, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που διαθέτουν ή που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η συµµετοχή και ενισχύεται η εσωτερική αγορά εργασίας, µε στόχο την ανάδειξη στελεχών που επιθυµούν νέες ευκαιρίες εξέλιξης µέσα στον Όµιλο, δηµοσιεύοντας κατά προτεραιότητα όλες τις νέες θέσεις εργασίας στο intranet site της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η εµπιστοσύνη και δέσµευση των υπαλλήλων στη δυναµική και ανταγωνιστική παρουσία της Τράπεζας στο οικονοµικό γίγνεσθαι. Το 2008, η Τράπεζα χειρίστηκε τις εσωτερικές µετακινήσεις των στελεχών σε επίπεδο Οµίλου µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί περαιτέρω η εσωτερική κάλυψη των θέσεων εργασίας, τόσο στην Τράπεζα, όσο και στις θυγατρικές της. Πιο συγκεκριµένα, το 2008 ολοκληρώθηκαν 166 εσωτερικές µετακινήσεις εργαζοµένων της Τράπεζας για την κάλυψη αντίστοιχων διαθέσιµων θέσεων εργασίας και 72 µετακινήσεις εργαζοµένων µεταξύ θυγατρικών εταιρειών στο πλαίσιο κάλυψης ανοιγµάτων του Οµίλου. Η Eurobank EFG δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εξέλιξη και ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια του 2008, υλοποιήθηκαν προγράµµατα ανάπτυξης στελεχών, µε στόχο την ενδυνάµωση και τον εµπλουτισµό των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων, µέσα από την υλοποίηση Κέντρων Ανάπτυξης και εξειδικευµένων προγραµµάτων Mentoring που ενισχύουν τη δέσµευση των διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας στην ανάπτυξη και καθοδήγηση των ανθρώπων τους. Σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης Οι στόχοι της Τράπεζας και ο βαθµός επίτευξής τους στηρίζονται στις προσπάθειες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού της. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η αντικειµενική καταγραφή και αποτίµηση της απόδοσης κάθε εργαζόµενου, µέσα από ένα σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο ως στόχο έχει την επιβράβευση, ενδυνάµωση και περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων και ιδιοτήτων. Το σύστηµα αξιολόγησης της Eurobank EFG υποστηρίζεται από ηλεκτρονική εφαρµογή και αποτελείται από διαδικασίες που ενισχύουν την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια της αξιολόγησης και που λαµβάνουν υπόψη τη θέση, τις αρµοδιότητες και το αντικείµενο εργασίας του κάθε εργαζόµενου στον Οργανισµό. Πολιτική Αµοιβών και Παροχών Η πολιτική και τα αντίστοιχα συστήµατα αµοιβών (σταθερών και µεταβλητών) καθώς και παροχών έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την προσέλκυση, απασχόληση και διακράτηση του προσωπικού µε βασικές αρχές την ανταγωνιστικότητα σε σχέση µε την αγορά, την εσωτερική ισορροπία, την αξιοκρατία και την «επιβράβευση βάσει απόδοσης». Οι σταθερές αποδοχές αποτελούνται από το βασικό µισθό, ο οποίος αντανακλά το µορφωτικό επίπεδο, την εµπειρία, την ευθύνη, αλλά και τη βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Οι µεταβλητές αποδοχές (bonus) αποδίδονται ετησίως στα στελέχη και σκοπό έχουν την ανταµοιβή της απόδοσής τους. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει οµαδικά συστήµατα ανταµοιβής που εφαρµόζονται, τόσο από το Δίκτυο Καταστηµάτων, όσο και από τα Κέντρα Τραπεζικής Επιχειρήσεων και ανταµείβουν, κατ αρχήν, την επιτυχία του καταστήµατος και, στη συνέχεια, τα άτοµα που έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσµατα. 56

15 Πολιτική Παροχών για τον Εργαζόµενο και την Οικογένειά του Η Τράπεζα προσφέρει σειρά σηµαντικών παροχών για τον εργαζόµενο και για την οικογένειά του. Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζεται µια σειρά προγραµµάτων ασφάλισης και παροχών στους εξής τοµείς: Ασφαλιστικά Προγράµµατα Επιπρόσθετα των Φαρµακευτικού και Συνταξιοδοτικού προγραµµάτων που ισχύουν για τους εργαζόµενους στον ευρύτερο τραπεζικό κλάδο, ο Όµιλος παρέχει στο ανθρώπινο δυναµικό του εξαιρετικά ασφαλιστικά οµαδικά προγράµµατα, που καλύπτουν τους τοµείς Υγείας, Ζωής και Σύνταξης. Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα Ζωής προσφέρει κάλυψη σε περίπτωση απρόοπτων σοβαρών περιστατικών (ασθενειών, ατυχηµάτων). Το Πρόγραµµα Ευρείας Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλα τα αναγκαία ιατρικά έξοδα ανεξάρτητα από το αν αυτά δηµιουργούνται µέσα ή έξω από το Νοσοκοµείο, υποστηρίζει την αντιµετώπιση εξόδων για θεραπεία ασθενειών ή ατυχηµάτων. Επίσης, το Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα της Eurobank EFG προσφέρει συµπληρωµατικές συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζοµένους, ενισχύοντας το εισόδηµά τους όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία της Τράπεζας. Τέλος, µε γνώµονα τη φροντίδα για τα παιδιά των εργαζοµένων έχει θεσπιστεί ένα ειδικό αποταµιευτικό πρόγραµµα, µέσω του οποίου η Τράπεζα συµµετέχει είτε στις σπουδές των παιδιών, είτε στο ξεκίνηµα της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόµενου Η Eurobank EFG έχει προβεί στη θεσµοθέτηση ειδικών παροχών/επιδοµάτων, όπως δώρο γάµου, επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού, µηνιαίο επίδοµα γέννησης τέκνου για τους χαµηλόµισθους και επίδοµα για τους πολύτεκνους. Σε υπαλλήλους που έχουν παιδιά «ειδικών ικανοτήτων» καλύπτονται ανάγκες ειδικών σχολείων µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η Τράπεζα υποστηρίζει ποικιλοτρόπως και κατά περίπτωση εργαζοµένους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας, τόσο οι ίδιοι, όσο και µέλη των οικογενειών τους. Τέλος βάσει ειδικής τιµολογιακής πολιτικής, η Τράπεζα στηρίζει την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των εργαζοµένων µε τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκά επιτόκια και επιπλέον παρέχει προσωπικά δάνεια µε προνοµιακούς όρους, ύψους έως και τεσσάρων µεικτών µηνιαίων µισθών. Υγεία και Ασφάλεια Στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος πρόληψης της υγείας των εργαζοµένων, η Τράπεζα υλοποιεί µια σειρά δράσεων. Ειδικότερα, στο Νοµό Αττικής λειτουργούν τρία πλήρως εξοπλισµένα ιατρεία της Τράπεζας, όπου Ιατροί Προσωπικού διενεργούν κλινική και συµβουλευτική ιατρική. Παράλληλα, η Τράπεζα παρέχει στους εργαζόµενους τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε γενικό check up ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Όλοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υποβάλλονται σε γενικό check up πριν ξεκινήσουν τη σταδιοδροµία τους στην Eurobank EFG. Ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραµµα εφαρµόζεται για τους εργαζοµένους µε «ειδικές ικανότητες» στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Τα άτοµα αυτά παρακολουθούνται από τους Ιατρούς, τόσο για την πορεία της υγείας τους, όσο και για το αντικείµενο απασχόλησής τους, µε σκοπό τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση της υγείας τους. Για την κάλυψη των αναγκών σε αίµα λειτουργεί µε επιτυχία Τράπεζα Αίµατος, η οποία έχει δηµιουργηθεί και συντηρείται από το ανθρώπινο δυναµικό, µέσω εθελοντικής αιµοδοσίας (3-4 φορές το χρόνο) σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο Αµαλία Φλέµινγκ. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόληψης και µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων έχει αναπτυχθεί Σύστηµα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, σε ετήσια βάση, γίνονται ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων και αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών και πραγµατοποιούνται σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτοί στο όραμα μιας κοινωνίας

Ανοιχτοί στο όραμα μιας κοινωνίας Ανοιχτοί στο όραμα μιας κοινωνίας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ2006 Ο Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Ο Σ E U R O B A N K E F G Ο όμιλος Eurobank EFG, μέλος του European Financial Group με έδρα τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις 31.12.2009 σε 7.662 άτομα έναντι 8.061 στις 31.12.2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Best Workplaces: Best work practices Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού INTRACOM: Εταιρικό Προφίλ Ίδρυση: Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.: Εξαγωγές: Τοµείς ραστηριοτήτων: 1977 1990 σε περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Τριάντα δύο (32) επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2005 Ο Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Ο Σ E U R O B A N K E F G Ο όµιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα