Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ Καβάλα Τηλ. : , , Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5063. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα Τηλ. : 2510241930,2510241928,2510241913 Fax : 2510241997"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ Καβάλα Τηλ. : , , Fax : Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5063 Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. έτους 2015». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 1 / 2015 Έχοντας υπόψη: 1) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4) Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ ) Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ). 6) Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/ ) Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών και σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 7) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α 138/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 8) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 9) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο ) Το Ν. 4109/2013, ΦΕΚ Α 16/ «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 9 του παραπάνω νόμου τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας» το οποίο φέρει ως παράρτημά του το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καβάλας», δυνάμει του Ν.4025/2011 (Α 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δράμας», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Καβάλας» και το «Κέντρο Σελίδα 1 από 36

2 Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελείται από έξι αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». 11) Την υπαρ. αριθμ. τροποποιητική Δ9/Οικοθεν 25479/6967 της οικ/δ30/31972/959/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 481/2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί ορισμού Προέδρου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. η οποία δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 432/ ). 12) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ Α 43/ ) αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 13) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ), άρθ. 46 για την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών δημοσίευσης από τους ανάδοχους προμηθευτές. 14) Το αριθ. 1129/ έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί «επιβολής και κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ.» 15) Η αρ. Π1/2100/ εγκύκλιος κατάρτισης ΕΠΠ έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης (προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ )). 16) Το αρ. 9344/702/ έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. Εργασίας. 17) Την με αριθ. 9 Ο Θέμα/11 ης Συνεδρίασης/ απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ., περί Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠ ΑΜΘ έτους 2015 και μη αναγκαιότητας ένταξης στο Ε.Π.Π. της προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού, λόγω μη υπέρβασης του ορίου των εξήντα χιλιάδων ευρώ άνευ Φ.Π.Α., ανά κωδικό του κωδικολογίου CPV 18) Η αρ.5052/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΜΖΨΟΞΧΘ-ΠΥ9) από την Υπηρεσία μας. 19) Οι ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. περί προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάδειξη προμηθευτών που θα αναλάβουν την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Δ/ξης, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠ Α.Μ.Θ. για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού #66.293,17# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενιαίου προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ., για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το πέρας ενός (1) έτους, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Σελίδα 2 από 36

3 Άρθρο 1 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ ΚΑΒΑΛΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ μ.μ. Προσφορές θα κατατίθενται έως και μέχρι της ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. στο ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Άρθρο 2 ο. ΧΡΟΝOΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, και οι οποίες μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω προσδιοριζόμενη ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 3 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθ. 2 του Π.Δ. 118/2007, μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ., καθώς επίσης για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα είδη όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της παρούσας. 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που θα αποτελείται από τρεις επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους, φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς). 3. Οι προσφορές ισχύουν για (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (120) ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΩΝ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα, και τα εξής: ΠΡΟΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ( ) 5. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι, πέρα των ανωτέρω ενδείξεων, θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας) 6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: Σελίδα 3 από 36

4 ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Περιλαμβάνει: α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι: «η προσφορά μου για τον διαγωνισμό προμήθειας Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού με αρ. Δ/ξης 01/2015 για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ισχύει για 120 ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού, έλαβα γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, είμαι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσεως ειδών, έχω μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού, αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των υπό προμήθεια ειδών, πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το Π.Δ. 118/2007 αναφορικά με τη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και ότι δεν έχω αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς αυτού», και β) προαιρετικά εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές παρίστανται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, να έχει κατατεθεί στον παρόντα φάκελο και παραστατικό εκπροσώπησης, ενώ ο αντιπρόσωπος θα φέρει και την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου για την εξακρίβωση της παρουσίας του. Η μη υποβολή των παραπάνω (α & προαιρετικά β) συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν: 1)Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει, με όσα επιφέρει ο νόμος περί ψευδούς δήλωσης, να αναγράφονται: (i) εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του, (ii) Στην περίπτωση που οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του, (iii) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από επιχείρηση, της οποίας ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή και (iv) ότι τα προσφερόμενα είδη προσφέρονται σε επαγγελματικές συσκευασίες (εκτός ορισμένων και πολύ σαφών περιπτώσεων όπου ζητείται συγκεκριμένη συσκευασία), στις οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, και ότι δεσμεύονται, ιδιαίτερα για τις επαγγελματικές συσκευασίες των υγρών καθαριστικών, να παρέχουν χωρίς επιπλέον κόστος ικανοποιητικό αριθμό αντλιών, οι οποίες θα εφαρμόζουν πλήρως στις συσκευασίες τους. Με την κατάθεση της Τεχνικής τους Προσφοράς οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα καταθέσουν και σαφείς οδηγίες χρήσης αραίωσης όλων των συμπυκνωμένων απορρυπαντικών- καθαριστικών που προσφέρουν. 2) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υπογράφων θα αναφέρει: Α) ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους και έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας ή πιστοποιητικά από τον Ε.Ο.Φ. αντίστοιχα και κατά περίπτωση ή είναι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις (CE). Β) αναλυτική κατάσταση όλων των ειδών που προσφέρει, με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς τιμολόγηση, καθόσον κατά το στάδιο της παραλαβής του κατακυρωθέντος είδους πρέπει να διαπιστώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι παραλαμβάνονται τα προσφερόμενακατακυρωθέντα προϊόντα. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - επί ποινή απόρριψης - σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, αριθμητικώς και ολογράφως, με υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στην Οικονομική προσφορά, όλες οι τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. και θα αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (π.χ. ΚΙΛΟ, ΛΙΤΡΟ, ΡΟΛΟ, ΠΑΚΕΤΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) του προσφερόμενου είδους σε ΕΥΡΩ, όπως αναφέρονται και ζητούνται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης. Η κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης και θα είναι ξεχωριστή (διαφορετικά φύλλα) για κάθε ένα Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τηρώντας τον εκάστοτε αύξων αριθμό του είδους, όπως δίνεται στους πίνακες των Παραρτημάτων. 7. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σελίδα 4 από 36

5 Σελίδα 5 από 36 Διακ. αριθ. 1/ Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. 9. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 10. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 12. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 13. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου. 14. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 16. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 17. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. 18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατά την ενώπιον του διαδικασία, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 19. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). Άρθρο 4 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 5 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

6 Σελίδα 6 από 36 Διακ. αριθ. 1/ Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς. 4. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: Α ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δηλώσεων των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών, για τους διαγωνιζομένους που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Το Πρακτικό κατατίθεται προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΤΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Β ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, με τηλεομοιοτυπία (fax) ή τηλεφωνικά. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Εάν στο Διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

7 Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Το Πρακτικό κατατίθεται προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή (-τές), η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθ. 23 του Π.Δ.118/2007, θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα Άρθρο 6 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ και ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (όπως εκάστοτε αναφέρεται και ζητείται στο Παράρτημα Β και ΑΦΟΡΑ: ΚΙΛΟ, ΛΙΤΡΟ, ΡΟΛΟ, ΠΑΚΕΤΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α., στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Για τα είδη που δεν ελέγχονται αγορανομικά και τα οποία προσφέρονται σε συσκευασίες που δεν κυκλοφορούν στα καταστήματα λιανικής πώλησης (επαγγελματικές συσκευασίες), η τιμή που θα χρεώνεται το είδος θα υπολογίζεται βάση της τιμής κτίσεως αυτού και του μέσου ποσοστού κέρδους λιανικής πώλησης που εφαρμόζουν τα διαφορετικά καταστήματα. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της. Για τα είδη των οποίων η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρή, δύναται η παραγγελία των Παραρτημάτων επί του συνόλου να γίνει εφ άπαξ. Το Κ.Κ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δύναται, βάσει των άρθ.2 παράγραφος 2 εδάφιο (β) και άρθ. 21 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ΠΔ 118/2007 (αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης - και για διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα αξία μέχρι ), κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να αυξήσει επιπλέον κατά 30% την ζητούμενη ποσότητα του είδους και πάντως μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που έχει καθοριστεί στη διακήρυξη ή να μειώσει την ζητούμενη ποσότητα αυτού κατά ποσοστό 50%. Άρθρο 8 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΙΣΧΥΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υπόκεινται στην τελική έγκριση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ.., η δε σχετική σύμβαση θα καταρτιστεί βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της Διακήρυξης. Η ανωτέρω προμήθεια αφορά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το πέρας ενός (1) έτους και μπορεί να παραταθεί, με μονομερή απόφαση του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. μέχρι δύο (2) μήνες και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που θα προβλέπεται από τη σύμβαση ή που θα προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. Άρθρο 9 ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η μεταφορά και παράδοση των ειδών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. θα γίνεται τμηματικά ή εφ άπαξ για είδη με μικρές ζητούμενες από τη διακήρυξη ποσότητες ή εφόσον κρίνεται έτσι συμφέρουσα από την Υπηρεσία και ανάλογα με τις ανάγκες των Παραρτημάτων με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και μέχρι τις αποθήκες των Μονάδων των Παραρτημάτων με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και έξοδά του. Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το γραφείο διαχείρισης των Παραρτημάτων προς τον προμηθευτή, τηλεφωνικά ή με φαξ. Η παράδοση των παραγγελλόμενων ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία και μέχρι την 12 η ώρα πρωινή. Σελίδα 7 από 36

8 Σελίδα 8 από 36 Διακ. αριθ. 1/2015 Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις το πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα, τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε τα Παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα Παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρμόδιο Παράρτημα που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/07. Άρθρο 10 ο ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται από πιστώσεις του Κ.Κ..Π.Π. Α.Μ.Θ., με χρηματικά εντάλματα το αργότερο σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο παρελήφθησαν τα είδη και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο παροχής προϊόντων για παραδόσεις προηγούμενου μήνα, β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά προϊόντων μηνός της τριμελούς επιτροπής και γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όποτε ζητηθεί. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Άρθρο 11 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αξίας του τιμολογίου του, ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.: 3% β) Το αναλογούν Χαρτόσημο 2% στην παραπάνω κράτηση. γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στην παραπάνω κράτηση χαρτοσήμου. δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με το Ν.2198/1994. ε) Για Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 2.500,00 και μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Άρθρο 12 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Άρθρο 13 ο ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ: Το Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ανωτέρω ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση εκ μέρους του προμηθευτή. Άρθρο 14o Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.). Το τεύχος της διακήρυξης μπορεί να διατίθενται από το Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ., έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού #10,00# Ευρώ. Εναλλακτικά, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το πεδίο «Διοίκηση». Η παρούσα θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων των κατά τόπους Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:

9 1. Επιμελητήριο Καβάλας, 2. Επιμελητήριο Δράμας, 3. Επιμελητήριο Ροδόπης, 4. Επιμελητήριο Ξάνθης, 5. Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, 6. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επίσης, περίληψης της παρούσης διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα «Χρονόμετρο» Καβάλας,Χρόνος Κομοτηνής,Εμπρός Ξάνθης,Πρωινός Τύπος Δράμας στις 22/07/2015. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» Σελίδα 9 από 36

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Αλουμινόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 194,46 Τιμή τεμαχίου των 100m x 29,5cm, με πριονάκι, επαγγελματικής χρήσης 2 3 Αποσμητικά χώρου Αφαλατικό πλυντηρίου. ρούχων ΛΙΤΡΟ , ,01 Τιμή λίτρου. ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 129,15 Τιμή τεμαχίου σε σκόνη, συσκευασία 850 γραμμ. 4 Αφρόλουτρα ΤΕΜΑΧΙΟ ,50 903,44 Τιμή τεμαχίου του 1 λίτρου 5 Εντομοαπωθητικά ΤΕΜΑΧΙΟ 10 50,00 61,50 Τιμή τεμαχίου- spay των 400ml, για μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 6 Καλαμάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 7,50 9,23 Τιμή συσκευασίας των 100 τεμ 7 Κολόνιες ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 442,80 Τιμή συσκευασίας των 300ml 8 Κοντάρια σκούπαςσφουγγαρίστρας ΤΕΜΑΧΙΟ 13 26,00 31,98 Τιμή τεμαχίου - κοντάρι, μεταλλικό μήκους1,30cm 9 Κουβάδες σφουγγαρίσματος ΤΕΜΑΧΙΟ 8 40,00 49,20 Τιμή-τεμαχίου-κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη, διαστάσεων 38x28x29cm, 15 λίτρων 10 Κουταλάκια πλαστικά μικρά μ.χ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 40,00 49,20 Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 100 τεμ. 11 Κρεμοσάπουνο χεριών ΤΕΜΑΧΙΟ , ,56 Τιμή τεμαχίου 4 λίτρων. Χαμηλού αφρισμού, να μην προκαλεί λιπαρότητα, με αντισηπτικά και αντί ερεθιστικά συστατικά για το δέρμα, βιοδιασπώμενο. 12 Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού ΛΙΤΡΟ , ,80 Τιμή 4 λίτρου. Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. Σελίδα 10 από 36

11 13 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 35,60 43,79 Τιμή τεμαχίου των 250m X 43cm, με πριονάκι 14 Μπαταρίες διάφορες ΤΕΜΑΧΙΟ 50 80,00 98,40 ΑΑ, ΑΑΑ, 12V, D(1,5V) 15 Μπολ πλαστικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ,24 Τιμή συσκευασίας. Λευκά, 640 γραμμ. σε συσκευασία 50 τεμ. 16 Ξυραφάκια ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 369,00 Τιμή τεμαχίου με τριπλή λεπίδα 17 Οδοντόβουρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 18,45 Τιμή τεμαχίου, για παιδιά με τρίχα medium 18 Οδοντόκρεμα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 24,60 Τιμή τεμαχίου των 75ml για 12ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 19 Οινόπνευμα ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 297,66 Τιμή τεμαχίου 350ml 20 Παγοσακούλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 10,00 12,30 Τιμή συσκευασίας των 10 τεμ. 21 Πανιά καθαρισμού ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 166,05 Τιμή τεμαχίου, πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων 22 Πιάτα πλαστικά μ.χ. μεγάλα ρηχά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 26,60 32,72 Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 20 τεμ. 23 Ποτήρια πλαστικά μεγάλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,00 369,00 Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ. 24 Ποτήρια πλαστικά μικρά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ,13 Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ. 25 Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ,00 Τιμή συσκευασίας των 10 τεμ. διάσταση 0,52 Χ 110cm 26 Σακούλες απορριμμάτων χύμα ΚΙΛΟ 30 40,50 49,82 Τιμή κιλού. μαύρες ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1,10 27 Σακούλες απορριμμάτων WC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 39,00 47,97 Τιμή συσκευασίας. Σε συσκευασία των 100 τεμ διάσταση 0,42 Χ 0,50 28 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες ΚΙΛΟ 30 45,00 55,35 Τιμή κιλού. Μαύρες, χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,80 x 1,00 Σελίδα 11 από 36

12 29 Σαμπουάν ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 482,16 Τιμή τεμαχίου του 1 λίτρου 30 Σκόνη λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού ΚΙΛΟ ,00 615,00 Τιμή κιλού. Για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. 31 Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού ΤΕΜ , ,00 Τιμή συσκευασίας 20 κιλών. Για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% 32 Σκούπα ΤΕΜ 12 18,00 22,14 Τιμή τεμαχίου, πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm 33 Σπογγοπετσέτα ΤΕΜΑΧΙΟ 7 7,70 9,47 Τιμή τεμαχίου -ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80%βισκοζ- 20%πολυεστερ 34 Σύρμα κουζίνας λεπτό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 32,00 39,36 Τιμή τεμαχίου 100 γραμμαρίων Νο Σύρμα κουζίνας χονδρό ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 196,80 Τιμή τεμαχίου των 50 γρ. ανοξείδωτο 36 Σφουγγάρια κουζίνας ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 184,50 Τιμή τεμαχίου με διάσταση 7x14 cm, με μία επιφάνεια πράσινη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο. 37 Σφουγγάρια μπάνιου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 20,00 24,60 Τιμή τεμαχίου, απλά των 14 Χ 9εκ. 38 Σφουγγαρίστρα ΤΕΜΑΧΙΟ ,25 Τιμή τεμαχίου σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης των 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής, (χοντρό κρόσι) που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα. 39 Σφουγγαρίστρα απλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 24,60 Τιμή τεμαχίου των 250 γρ., με νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα 40 Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 221,40 Τιμή συσκευασίας 4 λίτρων. Συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. Σελίδα 12 από 36

13 41 Υγρό απορρυπαντικό σκευών κουζίνας για πλύσιμο στο χέρι ΛΙΤΡΟ ,60 366,05 Τιμή λίτρου. Συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15%. 42 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ ,00 184,50 Τιμή λίτρου, να μην αφήνει σκιές, να απομακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως 43 Υγρό καθαριστικό φούρνου ΛΙΤΡΟ 10 62,00 76,26 Τιμή λίτρου. Για καρβουνίλα και καμένα λίπη. 44 Υγρό - Στεγνωτικό- Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων ΛΙΤΡΟ 8 0,00 0,00 Τιμή συσκευασίας 4 λίτρων. Συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο. 45 Υδροχλωρικό οξύ Καυστικά καθαριστικά ΤΕΜΑΧΙΟ 25 50,00 61,50 Τιμή τεμαχίου-φιάλη των 450ml 46 Χαρτί υγείας ΡΟΛΟ , ,62 Τιμή ρολού. Το καθαρό βάρος να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. 47 Χαρτί-Ρολό κουζίνας ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 Τιμή τεμαχίου, λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση. 48 Χαρτοπετσέτες ΠΑΚΕΤΟ ,00 307,50 Τιμή Πακέτου των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες 49 Χλωρίνη ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 645,75 Τιμή τεμαχίου2 λίτρων. Παχύρευστη για επιφάνειες Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού Αφρός ξυρίσματος Ταμπλέτες πλυντηρίου 50x30 ΤΕΜΑΧΙΟ ,40 836,89 Σελίδα 13 από 36 Τιμή τεμαχίου 2 λίτρων. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 143,91 Τιμή τεμαχίου των 300 ml ΚΟΥΤΙ 6 30,00 36,90 Ταμπλέτες που να περιέχουν αλάτι & λαμπρυντικό,να περιέχουν χλώριο ή το ενεργό οξυγόνο, ένζυμα που να

14 αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών (λίπη, πρωτεΐνες, γάλα, αυγά κ.α) να προσδίδει στα σκεύη λάμψη με ευχάριστο άρωμα, για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού, κατάλληλο για καθαρισμό υάλινων μπουκαλιών, πορσελάνης, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό κα, να διαλύεται εύκολα σε 40 βαθμούς, χαμηλού αφρισμού. 53 Λαδόκολλα ΤΕΜΑΧΙΟ 15 45,00 55,35 Τιμή συσκευασίας 100 μέτρων. Ρολό επαγγελματική συσκευασία 54 Χτένες ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,50 9,23 Τιμή τεμαχίου, πλαστικές 55 Μανταλάκια ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 24,60 Τιμή συσκευασίας 30τεμ. Πλαστικά μανταλάκια 30 τεμαχίων 56 Αντηλιακό Γαλάκτωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 6 72,00 88,56 Αντηλιακό & Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος υψηλής προστασίας SPF 30 για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UVA, UVB και IR. Δερματολογικά ελεγμένο και υποαλλεργικό 57 Υγρό καθαρισμού πατώματος ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 885,60 Τιμή συσκευασίας 4 λίτρων. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %.Να µην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρμαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. _ιαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Υγρό καθαρισμού λίπους Ωτογλυφίδες (μπατονέτες) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 31,00 38,13 Τιμή συσκευασίας 4 λίτρων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 30,00 36,90 Τιμή συσκευασίας 100τεμ 60 Σπίρτα ΚΟΥΤΙ ,00 36,90 Σελίδα 14 από 36 Σπίρτα ξύλινα με χάρτινο κουτί(250τεμ ανά κουτί) 61 Ξυραφάκια ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 154,98 Τιμή τεμαχίου Ταμπλέτες κουνουπιών Αποσταγμένο Νερό 4lt ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,00 30,75 Τιμή πακέτου. Συσκευασία 30 ταμπλετών συμβατές με διαφόρους τύπους συσκευές ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 166,05 Απιονισµένο νερό σε συσκ.4 λίτρων 64 Σπόγγοι ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 295,20 Με FIBRA, διαστάσεων

15 9Χ14Χ2,5cm περίπου 65 Χλωρίνη ΤΕΜΑΧΙΟ 20 54,00 66,42 Τιμή τεμαχίου2 λίτρων. Παχύρευστη για επιφάνειες. ΣΥΝΟΛΟ , ,51 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ α/α ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ME ΦΠΑ 1 Αλουμινόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ 15 97,56 120,00 2 Εντομοαπωθητικά ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,00 30,75 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τιμή τεμαχίου των 100m x 29,5cm, με πριονάκι, επαγγελματικής. χρήσης Τιμή τεμαχίου- spay των 400ml, για μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες 3 Κολόνιες ΤΕΜΑΧΙΟ 20 35,61 43,80 Τιμή συσκευασίας των 300ml Κοντάρια σκούπαςσφουγγαρίστρας Κουβάδες σφουγγαρίσματος Κουταλάκια πλαστικά μικρά Κρεμοσάπουνο χεριών Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού Μεμβράνη διαφανής τροφίμων Μπαταρίες διάφορες Μπολ πλαστικά φαγητού ΤΕΜΑΧΙΟ 8 19,51 24,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 16,26 20,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 97,56 120,00 ΛΙΤΡΟ ,26 512,00 ΛΙΤΡΟ 60 48,78 60,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 32,52 40,00 Τιμή τεμαχίου - κοντάρι, μεταλλικό μήκους1,30cm Τιμή-τεμαχίου-κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη, διαστάσεων 38x28x29cm, 15 λίτρων Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 100 τεμ. Τιμή λίτρου. Χαμηλού αφρισμού, να μην προκαλεί λιπαρότητα, με αντισηπτικά και αντί ερεθιστικά συστατικά για το δέρμα, βιοδιασπώμενο. Τιμή λίτρου. Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. Τιμή τεμαχίου των 250m X 43cm, με πριονάκι ΤΕΜΑΧΙΟ ,90 300,00 ΑΑ, ΑΑΑ, 12V, D(1,5V) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,46 420,00 Τιμή συσκευασίας. Λευκά, 250 γραμ. σε συσκευασία 50 τεμ. 12 Ξυραφάκια ΤΕΜΑΧΙΟ ,12 240,00 Τιμή τεμαχίου με τριπλή λεπίδα 13 Οδοντόβουρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 400,00 Τιμή τεμαχίου, με τρίχα medium 14 Οδοντόκρεμα ΤΕΜΑΧΙΟ ,11 593,00 Τιμή τεμαχίου των 75ml για 12ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. Σελίδα 15 από 36

16 15 Οινόπνευμα ΤΕΜΑΧΙΟ 30 24,39 30,00 Τιμή τεμαχίου 350ml Ποτήρια πλαστικά μεγάλα Ποτήρια πλαστικά μικρά Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 39,02 48,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 20,33 25,00 ΚΙΛΟ ,68 360,00 Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ. Τιμή συσκευασίας. Λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ. Τιμή κιλού. Μαύρες, χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,80 x 1,00 19 Σαμπουάν 1lit. ΤΕΜΑΧΙΟ ,71 900,00 Τιμή τεμαχίου 1 λίτρου 20 Σαμπουάν 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ ,08 160,00 Τιμή τεμαχίου των 400ml Σκόνη λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού ΚΙΛΟ ,15 165,00 ΚΙΛΟ ,52 532,00 23 Σκούπα ΤΕΜΑΧΙΟ 12 24,39 30, Σύρμα κουζίνας χονδρό Σύρμα κουζίνας ψιλό Σφουγγάρια μπάνιου Σφουγγάρια πιάτων Σφουγγαρίστρα απλή Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων Υγρό απορρυπαντικό σκευών κουζίνας για πλύσιμο στο χέρι ΤΕΜΑΧΙΟ ,78 60,00 Τιμή κιλού. Για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. Τιμή κιλού. Για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% Τιμή τεμαχίου, πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm Τιμή τεμαχίου των 50 γραμμ. ανοξείδωτο ΤΕΜΑΧΙΟ 22 29,27 36,00 Τιμή τεμαχίου 100 γραμμαρίων, Νο 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,76 12,00 Τιμή τεμαχίου, απλά των 14 Χ 9εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ 80 52,03 64,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,33 25,00 ΛΙΤΡΟ ,65 492,80 ΛΙΤΡΟ ,10 192,00 Τεμάχιο με διάσταση 7 x 14, με μία επιφάνεια πράσινη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο. Τιμή τεμαχίου των 250 γραμμ., με νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Τιμή λίτρου. Συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. Τιμή λίτρου. Συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15%. 31 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 5 13,41 16,50 Τιμή λίτρου, να μην αφήνει σκιές, να απομακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως 32 Υγρό καθαριστικό φούρνου ΛΙΤΡΟ 16 39,02 48,00 Τιμή λίτρου. Για καρβουνίλα και καμένα λίπη. Σελίδα 16 από 36

17 33 34 Υγρό - Στεγνωτικό- Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων Φαράσια πλαστικά ΛΙΤΡΟ ,85 450,00 Διακ. αριθ. 1/2015 Τιμή λίτρου. Συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 12,20 15,00 Τιμή τεμαχίου. απλό με λάστιχο 35 Γάντια κουζίνας ΤΕΜΑΧΙΟ 25 20,33 25,00 36 Σαπούνια ΤΕΜΑΧΙΟ 60 19,51 24,00 37 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως ΚΙΒΩΤΙΑ ,88 375,00 Τιμή ανά ζεύγος, Latex ενισχυμένα, υψηλής αντοχής με επένδυση από βαμβάκι Τιμή τεμαχίου μπάρα των 125gr, ιδανικό για παιδιά, υποαλλεργικό, με βιοδιασπώμενη σύνθεση >95% Τιμή κιβωτίου, 200τεμ. 1mx1m Ανά συσκευασία, χάρτινα με πλαστικό στη μια πλευρά 38 Χτένες ΤΕΜΑΧΙΟ 60 19,51 24,00 Τιμή τεμαχίου, πλαστικές 39 Απλώστρες ρούχων ΤΕΜΑΧΙΟ 3 48,78 60,00 40 Πιγκαλ τουαλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 8 26,02 32,00 41 Λαδόκολλα ΤΕΜΑΧΙΟ 8 45,53 56,00 Τιμή τεμαχίου, μεταλλική με πτερύγια, με διαστάσεις ανοιχτή :180Χ96εκ. Και κλειστή 55Χ131 εκ. μέγιστο βάρος ρούχων :17 κιλά Τιμή σετ, βούρτσα τουαλέτας, λευκό, με βάση ημιανοιχτού τύπου, πλαστικό Τιμή τεμαχίου των 100m με πριονάκι, επαγγελματικής. χρήσης 42 Αφρός ξυρίσματος ΤΕΜΑΧΙΟ ,57 136,00 Τιμή τεμαχίου των 250ml 43 Βαμβάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 50 60,98 75,00 Τιμή τεμαχίου.100% υδρόφιλο, 70 gr Καλάθια για άπλυτα ρούχα Καλάθια γραφείου - σκουπιδιών ΤΕΜΑΧΙΟ ,12 240,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 48,78 60,00 46 Χαρτί υγείας ΡΟΛΟ , , Χαρτί-Ρολό κουζίνας Χαρτοπετσέτες εστιατορίου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 48,78 60,00 ΠΑΚΕΤΟ ,25 250,00 49 Χλωρίνη ΛΙΤΡΟ ,60 200, Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού Ωτογλυφίδες (μπατονέτες) ΛΙΤΡΟ 20 15,61 19,20 Τιμή τεμαχίου. Από σκληρό πλαστικό, με καπάκι,μεγάλης αντοχής, διαστάσεις περίπου 1m x 50cm Τιμή τεμαχίου,πλαστικό, 30 cm διάμετρος Τιμή ρολού. Το καθαρό βάρος να είναι 115 γραμμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. Τιμή τεμαχίου, λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση. Τιμή Πακέτου των 650τεμ., 100% λευκές, 400gr, μαλακές, μονόφυλλες Τιμή λίτρου. Παχύρευστη για επιφάνειες. Τιμή λίτρου. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 30,00 36,90 Τιμή συσκευασίας 100τεμ ΣΥΝΟΛΟ 7.764, ,95 Σελίδα 17 από 36

18 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ α/α ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ME ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Υγρό απορυπαντικό πιάτων 1lit ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 159,90 Τιμή Λίτρου Συμπυκνωμένο με υψηλό αφρισμό με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5% < ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% 2 Υγρό απορρυπαντικό πατώματος 1lit ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 166,30 Τιμή Λίτρου Συμπυκνωμένο με PH 7(± 0,5) χαμηλού αφρισμού με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί Καθαριστικό κατά των αλάτων σπρέι 0,75ml ΤΕΜΑΧΙΟ 25 62,50 76,88 Σπογγοπετσέτα ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 12 73,92 90,92 Βουρτσάκι wc ΤΕΜΑΧΙΟ 10 40,00 49,20 Γάντια μιας χρήσεως ΠΑΚΕΤΟ ,00 676,50 Κονταριά inox ΤΕΜΑΧΙΟ 10 19,00 23,37 Καρότσι επαγγελματικό για σφουγγάρισμα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 90,00 110,70 Κουβάς με στίφτη ΤΕΜΑΧΙΟ 2 18,00 22,14 Κρεμοσάπουνο 4lit ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 147,60 Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 4lit Λάστιχο με σφουγγάρι τζαμιών ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 172,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 36,00 44,28 Τιμή τεμαχίου- Για επιφάνειες ικανό να απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, πλακάκια, μάρμαρα Βιοδιασπώμενα Τιμή τεμ. -ρόλο των 14 mx 0.32cm προτεμαχισμένο, 80% Βισκόζ-20 πολυεστέρα Τιμή τεμαχίου-βούρτσα τουαλέτας λευκό, με βάση ημιανοιχτού τύπου πλαστικό Τιμή πακέτου-γάντια ιατρικά μιας χρήσης πακέτο των 100 τεμ. Τιμή τεμαχίου-κοντάρι μεταλλικό μήκους 1,30cm Τιμή τεμαχίου-καρότσι καθαρισμού με πλαστικό σκελετό με 2 κουβάδες ενσωματωμένο στίφτη και 25 λίτρα Τιμή τεμαχίου-κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη και διαστάσεις cm 15 λίτρα Τιμή τεμαχίου- χαμηλού αφρισμού να μην προκαλεί λιπαρότητα με αντισηπτικό και αντί ερεθιστικά συστατικά για το δέρμα, βιοδιασπώμενο Τιμή τεμαχίου-συμπυκνωμένο για επαγγελματικά πλυντήρια να μην αφήνει κηλίδες θαμπάδες και στίγματα Τιμή τεμαχίου-λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 35cm και το κοντάρι 50cm 13 Οδοντόβουρτσες ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 246,00 Τιμή τεμαχίου-με τρίχα medium Σελίδα 18 από 36

19 14 Οδοντόκρεμες ΤΕΜΑΧΙΟ 30 75,00 92,25 Τιμή τεμαχίου των 75 ml για 12ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. 15 Οινόπνευμα ΤΕΜΑΧΙΟ 30 24,00 29,52 Τιμή τεμαχίου-430 ml,93 βαθμών. 16 Αφρόλουτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 15 45,00 55,35 Τιμή τεμαχίου του ενός λίτρου Πλαστικά ποτήρια ΠΑΚΕΤΟ ,00 177,12 Σακούλες μεσαίες ΠΑΚΕΤΟ ,00 461,25 Σακούλες μικρές ΠΑΚΕΤΟ ,00 196,80 Σακούλες γίγας ΠΑΚΕΤΟ ,00 467,40 Σκούπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 24,60 Σκούπα χόρτου με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 4 18,00 22,14 Τιμή συσκευασίας λευκά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων Τιμή πακέτου-πακέτο 10 σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι 75 52cm Τιμή πακέτου-μικρές για το καλαθάκι 42 50cm των 100 τεμαχίων Τιμή ρολού-ρολό 10 τεμαχίων 90 1,10cm ενισχυμένες Τιμή τεμαχίου πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm Τιμή τεμαχίου-σκούπα δρόμου κήπου χόρτου με κοντάρι. 23 Σαμπουάν ΤΕΜΑΧΙΟ 10 25,00 30,75 Τιμή τεμαχίου του 1 lit Σφουγγάρια κουζίνας ΤΕΜΑΧΙΟ 70 28,00 34,44 Τιμή Τεμαχίου με διάσταση 7 14cm με μία επιφάνεια πράσινη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο Σφουγγάρια λουτρού ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 6,15 Τιμή τεμαχίου-διαστάσεις 14 9 cm. 26 Σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 20 80,00 98,40 Τιμή τεμαχίου-απορροφητική Σφουγγαρίστρες γίγας ΤΕΜΑΧΙΟ 10 50,00 61,50 Τραπεζομάντηλα ΚΙΒΩΤΙΟ ,00 664,20 Υγρό για τζάμια 4lit ΤΕΜΑΧΙΟ 8 40,00 49,20 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4l ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 221,40 Φαράσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 15,00 18,45 Φιαλάκια υγραερίου ΤΕΜΑΧΙΟ 40 32,00 39,36 Τιμή Τεμαχίου σφουγγαρίστρας επαγγελματικής χρήσης των 400 γραμμαρίων με ειδικό νήμα αντοχής (χοντρό κρόσι) που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα. Τιμή Συσκευασία των 100 τεμαχίων 1 1,30m χάρτινο λευκό τεμάχια 110. Τιμή τεμαχίου- Να μην αφήνει σκιές να απομακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη, στίγματα χωρίς αμμωνία και άρωμα βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως. Τιμή τεμαχίου-συμπυκνωμένο για επαγγελματικά πλυντήρια με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες βιοδιασπώμενο. Τιμή Τεμαχίου φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι. Τιμή τεμαχίου φιαλίδια υγραερίου μικρά 500 γραμμ. Σελίδα 19 από 36

20 Χαρτί κουζίνας ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 522,75 Χαρτί υγείας (40 τεμ) ΠΑΚΕΤΟ ,00 590,40 Χαρτοπετσέτες επαγγελματικές Χειροπετσέτες ζικ ζακ Χειροπετσέτες maxi εσωτερικές ΠΑΚΕΤΟ ,00 270,60 ΚΙΒΩΤΙΟ ,00 442,80 ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 354,24 Χλωρίνη παχύρευστη ΤΕΜΑΧΙΟ 50 95,00 116,85 Αλουμινόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ 6 36,00 44,28 Καλαμάκια Τιμή τεμαχίου- λευκό 1κιλό από 100%λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό μηκ. 100mδιαστάσεων 19,5 22,6cm δίφυλλο με διάτρηση. Τιμή πακέτου-είναι γκοφρέ των 100 γραμμ. έχει 260 διπλά φύλλα,28 μετρά το ρολό και είναι απαλό και απορροφητικό. Τιμή πακέτου-πακέτο με 750 χαρτοπετσέτες,διαστάσεις 24 24cm λευκές και μαλακές.. Τιμή κιβωτίου -χειροπετσέτες Ζικ Ζακ 200 τεμ., 1φυλλες 250 γραμμ. Τιμή ρολού, βάρος 500γραμ.,μήκους 21 3κ. & διάμετρο 12 εκ. Τιμή λίτρου. Παχύρευστη για επιφάνειες. Τιμή τεμαχίου των 100m 29,5cm, με πριονάκι, επαγγελματικής., χρήσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α 2 3,20 3,94 Τιμή συσκ., σπαστά 100 καλαμάκια. Εντομοαπωθητικά ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20,00 24,60 Μεμβράνη διαφανή τροφίμων Σακούλες τροφίμων Σύρμα κουζίνας χοντρό ΤΕΜΑΧΙΟ 3 18,00 22,14 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α 5 4,00 4,92 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 6,15 Βεντούζα απόφραξης ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,00 7,38 Σύνολο 5.810, ,31 Τιμή τεμαχίου-συσκευή για ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για κουνούπια ή μύγες. Τιμή τεμαχίου των 25cm 43cm, με πριονάκι. Τιμή συσκευασίας των 50 τεμ. διαφανείς μεσαίου μεγέθους Τιμή τεμαχίου των 50 γραμ. ανοξείδωτο. Τιμή τεμαχίου ελαστικός μικρός διαμέτρου 10 cm. 4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ α/α ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αφαλατικό πλυντυρίου πιάτων Σελίδα 20 από 36 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ME ΦΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 46,20 56,82 Αλουμινόχαρτο ΤΕΜΑΧΙΟ 8 54,27 66,75 Αντικολλητικό χαρτί/λαδόκολλα Αποφρακτικό σωληνώσεων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 38,10 46,86 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 12,30 Αφρόλουτρο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 45,59 56,08 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τιμή τεμαχίου. Συσκευασία του 1 κιλού Τιμή τεμαχίου. Διαστάσεις 100μ. Χ 30εκ. Τιμή τεμ/διαστ.8μ Χ 38εκ(για ψήσιμο σε φούρνο μέχρι 220ο) Τιμή τεμαχίου. Υδροξείδιο του νατρίου, σε συσκ.300γρ. για αποφράξεις σωληνώσεων & σιφονιών. Τιμή τεμαχίου. Συσκευασία των 250ml

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014».

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 25-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 685 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013 Διακ. αριθ. 7/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 2-4-203 Αρ. Πρωτ.: 5822 Πληροφορίες: Πραμαντιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 21-3-2014 Αρ. Πρωτ.: 378 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2012

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2012 Διακ. αριθ. 5/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 19-04-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 7-7-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1198

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 30-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1103 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 28-4-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 812

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 24-8-2015 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1375

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX E-mail Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002793121 2015-05-21

15PROC002793121 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 10/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα