ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 06 η Νοεμβρίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 24/2014 για την ανάδειξη προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την υπ αρίθ. Πρωτ. 1944/ εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΣΧΕΤ: 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και τα εν λόγω υλικά. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπ. Εργασίας ορισμού μελών του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και την αρ. Δ30/15437/360/ (ΦΕΚ 431/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας περί διορισμού ως Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. του κ. Κυριάκου Τσόδουλου. 8. Η αρ. 926/ (ΑΔΑ:ΒΙΥ0ΟΞΧΓ-Ρ1Ω) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης κατόπιν της αρ. 13/2014 (θ.8ο) απόφασης του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου και η αρ.19459/1315/ (ΑΔΑ:ΩΔ3ΥΛ-ΩΥΙ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας για το έτος 2015 (αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Η. 1330/ ). 9. Το αρ /979/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας περί μη υποχρέωσης τήρησης Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπάγονται πλέον στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2 10. Η αρ. 19/ (θ.7ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος Το από Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 24/2014 του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου. Με την (10) σχετική πράξη του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την αρ. 24/2014 Διακήρυξη, ανάδειξης προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Η. για το έτος 2015, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠΑ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η Η Επιτροπή διενέργειας, σύμφωνα με το ανωτέρω (11) σχετικό, συνήλθε προκειμένου για τη διενέργεια του διαγωνισμού, στον οποίο κατατέθηκαν εννέα (09) συνολικά Προσφορές από τους: 1. BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, Συρογιάννη 67, Ρίο Αχαϊας, τηλ , fax: NILO Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε., Αριστοτέλους 103, Βόλος, τηλ , fax: ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Σελών 13, Ηγουμενίτσα, τηλ , fax: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, Μητροπόλεως 2, Ιωάννινα, τηλ , fax: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ.: , fax: ΑΦΟΙ ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ Ο.Ε., Πανεπιστημίου 29, Ιωάννινα, τηλ /40431, fax: ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 49 Μαρτύρων, Ηγουμενίτσα, τηλ ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Σταυράκι Ιωαννίνων, τηλ , fax: ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Μητρ. Μικρούλη 2, Φιλιάτες, τηλ , fax: Μετά την καταγραφή των εννέα διαγωνιζόμενων εταιρειών η Επιτροπή προέβη σε δημόσια μονογραφή και αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και τη μονογραφή όλων των υποβληθέντων φακέλων. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. πρωτ. 1492/ διακήρυξης (24/2014) και αφορούν προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Κατά τον έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκε ότι υποψήφιοι προμηθευτές ανέγραφαν στα κατατιθέμενα δικαιολογητικά προδιαγραφές προϊόντων τα οποία δεν συμφωνούσαν πλήρως με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από την σχετική Διακήρυξη. Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να απορρίψουν προσφερόμενα προϊόντα των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές υπολείπονται αυτών που έχουν καθοριστεί από τη σχετική Διακήρυξη με το εξής σκεπτικό: α) διότι δεν επιτυγχάνεται υγιείς ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο όμοια-βάση τεχνικών προδιαγραφών-προϊόντα, με αποτέλεσμα ορισμένοι υποψήφιοι να ευνοούνται και άλλοι όχι και β) διότι η Υπηρεσία μας, επειδή δεν θα παραλαμβάνει την προτιμώμενη συσκευασία, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί εν καιρώ να καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα, αφού το υπολειπόμενο είδος δεν θα είναι επαρκές λόγω ταχύτερης ανάλωσης και συνεπώς θα απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα κατανάλωσης από αυτήν που έχει δηλωθεί στη διακήρυξη, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε εκτός προγραμματισμού. Από την άλλη μεριά, η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτές τις προσφορές προϊόντων που υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, αφού είναι εις γνώση των υποψηφίων ότι το προσφερόμενο προϊόν τους θα ανταγωνιστεί ένα προϊόν που είναι ισοδύναμο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ωστόσο εάν ο υποψήφιος δώσει χαμηλότερη τιμή και προκριθεί έναντι άλλου, τότε η Υπηρεσία έχει κέρδος γιατί θα χρησιμοποιήσει ένα προϊόν από το οποίο προκύπτει ωφέλεια από τη σχέση ποσότητας προϊόντος-τιμής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και από τον έλεγχο των κατατιθέμενων στοιχείων των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού προτείνει τα εξής: - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 1 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για τα είδη για τα οποία συμμετέχει, ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της.

3 - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 2 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για το σύνολο του διαγωνισμού, παρόλο που τα είδη στα οποία συμμετέχει είναι λιγότερα και τα οποία αποτυπώνονται ανά Παράρτημα αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 3 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για το σύνολο του διαγωνισμού, και συμμετέχει στο σύνολο των ειδών τα οποία αποτυπώνονται ανά Παράρτημα αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της.. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 4 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για τα είδη για τα οποία συμμετέχει (για όλα τα είδη των Παραρτημάτων ν. Ιωαννίνων), ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. - Ο εταιρεία με την Προσφορά Νο 5 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για το σύνολο του διαγωνισμού, ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά της υποψήφιας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τα παρακάτω πολύ συγκεκριμένα είδη ανά Παράρτημα, διότι από τα κατατιθέμενα έγγραφα δεν προκύπτει πλήρη συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών: Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Μονάδα Ιωαννίνων το είδος με α.α. 4 «Σακούλες απορριμμάτων WC» διότι δεν προκύπτει η προσφερόμενη διάσταση, το είδος με α.α. 12 «Χαρτί υγείας» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, το είδος με α.α. 13 «Χαρτί κουζίνας» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, το είδος με α.α. 14 «Χειροπετσέτα ζικ-ζακ» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας το είδος με α.α. 11 «Χαρτί υγείας» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, το είδος με α.α. 12 «Χαρτί κουζίνας» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, το είδος με α.α. 13 «Χειροπετσέτα ζικ-ζακ» διότι δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου η προσφορά της υποψήφιας απορρίπτεται για τα παραπάνω συνολικά επτά (7) είδη λόγω μη σαφήνειας των προσφερόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών, ενώ κάνουμε αποδεκτή την προσφορά της για όλα τα υπόλοιπα είδη που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 6 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για το σύνολο του διαγωνισμού, ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά του υποψήφιου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τα παρακάτω πολύ συγκεκριμένα είδη ανά Παράρτημα, διότι από τα κατατιθέμενα έγγραφα δεν προκύπτει συμφωνία με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από την διακήρυξη: Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» το είδος με α.α. 19 «Εντομοκτόνο» διότι η ποσότητα της προσφερόμενης φιάλης υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Μονάδα Ιωαννίνων, το είδος με α.α. 15 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 31 «Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου κουτιού υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Μονάδα Κόνιτσας, το είδος με α.α. 13 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 29 «Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου κουτιού υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Μονάδα Πωγωνιανής, το είδος με α.α. 15 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από

4 τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 31 «Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου κουτιού υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας, το είδος με α.α. 22 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη, το είδος με α.α. 27 «Εντομοαπωθητικά» διότι η ποσότητα της προσφερόμενης φιάλης υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 43 «Υγρό καθαριστικό inox» διότι η ποσότητα της προσφερόμενης φιάλης υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών, το είδος με α.α. 24 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη, το είδος με α.α. 29 «Εντομοαπωθητικά» διότι η ποσότητα της προσφερόμενης φιάλης υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 57 «Υγρό καθαριστικό inox» διότι η ποσότητα της προσφερόμενης φιάλης υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φιλιατών, το είδος με α.α. 13 «Χαρτοπετσέτα» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου πακέτου υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη και το είδος με α.α. 24 «Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι» διότι η ποσότητα του προσφερόμενου κουτιού υπολείπεται της ζητούμενης από τη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η προσφορά του υποψήφιου απορρίπτεται για τα παραπάνω συνολικά δεκαεπτά (17) είδη λόγω προσφοράς ειδών που υπολείπονται των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την σχετική Διακήρυξη, ενώ κάνουμε αποδεκτή την προσφορά του για όλα τα υπόλοιπα είδη που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 7 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για τα είδη για τα οποία συμμετέχει, ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα (αφορά τα Παραρτήματα του ν. Θεσπρωτίας) αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 8 δεν κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα: 1) Κατέθεσε εγγυητική επιστολή που αφορά στο σύνολο του διαγωνισμού, δεν κατέθεσε όμως το δικαιολογητικό (γ) του άρθ. 3, παραρ. 6 στοιχείο του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής «Αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ενώ β) ο υποψήφιος δεν συμπλήρωσε ορθά την «Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986» του άρθ. 3, παραρ. 6 του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, από την οποία έλειπε η πλήρης αναφορά των επιχειρηματικών μονάδων που θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα προϊόντα του υποψηφίου. Ως εκ τούτου η προσφορά του υποψήφιου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στο σύνολό της. - Η εταιρεία με την Προσφορά Νο 9 κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατέθεσε εγγυητική επιστολή για τα είδη για τα οποία συμμετέχει, ενώ τα είδη που συμμετέχει ανά Παράρτημα αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της. Ακολουθούν Πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται ανά Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Η. και είδος, οι αποδεκτές κατατιθέμενες προσφορές και τα αποδεκτά προς οικονομική αξιολόγηση προσφερόμενα είδη: 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»: Νεομ. Γεωργίου1, Συν. Πεντέλης, Ιωάννινα Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 2 Γάντια κουζίνας μεγέθους 7-7,5 (Μ), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι 2 Γάντια κουζίνας μεγέθους 8-8,5 (L), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι 2 3 Κουταλάκια μικρά πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 1

5 4 Πιρούνια μικρά πλαστικά μιας χρήσης, λευκά Πλαστικά μπολ μιας χρήσης, λευκά, χωρητικότητας 240ml με καπάκι 1 2 Πλαστικά μπολ μιας χρήσης, λευκά, χωρητικότητας 240ml χωρίς καπάκι Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης, μεγάλα ρηχά, λευκά 1 8 Χάρτινα ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 300 ml 9 10 Σακούλες απορριμμάτων, μαύρες χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,90 x 1, Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5% Σαμπουάν 1 λίτρου 2 12 Αφρός Ξυρίσματος 300 ml 13 Ξυραφάκια με 2 λεπίδες Τραπεζομάντιλα μιας χρήσης, 1Χ1μ., χάρτινο λευκό, συσκευασία 14 των 100 τεμ Βιομηχανικό ρολό Κουζίνας, Τιμή ρολού 5 κιλών, Λευκό 100% από μη ανακυκλώσιμο υλικό. 1 2 Χαρτί κουζίνας, λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση. 1 2 Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό των 100m x 29,5cm, με πριονάκι, επαγ. Χρήσης Εντομοαπωθητικό σε μορφή spay των 300ml, με d-phenothrin & d-tetramethrin για μύγες και κουνούπια Εντομοκτόνο σε μορφή spay των 400ml, με imiprothrin & cyphenothrin για μυρμήγκια και κατσαρίδες Καλαμάκια σπαστά, συσκευασία των 1000 τεμ 21 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m X 43cm, με πριονάκι Μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές μεγάλης διάρκειας 1,5V υψηλής απόδοσης συσκ 4 τεμαχίων Σύρμα κουζίνας χοντρό ανοξείδωτο 50 γραμ. σπιράλ σε σχήμα φωλιάς Σφουγγάρι- τρίφτης μπάνιου, γάντι με λάστιχο τύπου Ε1. Με μία επιφάνεια ύφασμα πετσετέ (100% βαμβακερή πετσέτα μπουρνούζι) και η άλλη από φυτικό σπόγγο (λύφι). Σφουγγάρια κουζίνας, 7x14 cm, με μία επιφάνεια πράσινη ενισχυμένη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο Σπογγοπετσέτες κουζίνας υψηλής απορροφητικότητας, ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80%βισκοζ-20% πολυεστερ Σκόνη Λευκαντικό. Για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. 2

6 Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% 2 Υγρό μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16%. 2 Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό απορρυπαντικό σκευών κουζίνας για πλύσιμο στο χέρι. Συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15%. 2 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Απολλωνίας 15, Ιωάννινα. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 2 Γάντια κουζίνας, Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (M) 7-7 1/2 2 Γάντια κουζίνας, Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (L) 8 1/ Πλαστικά ποτήρια 250ml, λευκά, συσκευασία των 50 τεμαχίων Σακούλες απορριμμάτων WC, συσκευασία των 100 τεμ διάσταση 0,42 Χ 0,50 2 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες, Μαύρες, χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,80 x 1, Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5% Αφρόλουτρα του 1 λίτρου 2 8 Σαμπουάν του 1 λίτρου 2 9 Οδοντόβουρτσες για παιδιά με τρίχα medium Οδοντόπαστα, σωληνάριο των 75ml για 24ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α. Κρεμοσάπουνο χεριών, με έντονο άρωμα, ουδέτερο pη και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Χαρτί υγείας. Το καθαρό βάρος να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. 1 2 Χαρτί Κουζίνας, λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση

7 14 15 Χειροπετσέτες πακέτο, ζικ ζακ των 200 φύλλων, 2φυλλη. Από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό, με βάρος 196 γραμ. (±5%). Να είναι ανθεκτική και απορροφητική για χρήση σε συσκευή, με διάσταση φύλλου 11x21cm. 1 Χαρτοπετσέτες, Πακέτου των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες Αλουμινόχαρτο 100m x 29,5cm, με πριονάκι 17 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m X 43cm, με πριονάκι 18 Σύρμα κουζίνας λεπτό 100 γραμμαρίων Νο Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας, μεταλλικό μήκους1,30cm Σκούπες πλαστικές με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm, χωρίς κοντάρι. Σφουγγάρια κουζίνας, 7x14 cm, με μία επιφάνεια πράσινη ενισχυμένη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο. 22 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων Σπογγοπετσέτα -ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80%βισκοζ-20%πολυεστερ Κουβάδες σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη, διαστάσεων 38x28x29cm, 15 λίτρων Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής, (χοντρό κρόσι), που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα 27 Υδροχλωρικό οξύ φιάλη των 450ml 28 Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, να απομα-κρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως Υγρό καθαριστικό-αφαιρετικό αλάτων και κατάλοιπων σαπουνιού, με ph 3(± 0,5), για χρήση σε κουζίνα και μπάνιο. Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού, Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16% Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι κουτί των 450 gr Σκόνη λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελμα-τικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. 2 Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντή-ρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσ-φορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομα-κρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15%

8 34 Υγρό αποφρακτικό σωλήνων και σιφονιών. 35 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα και καμμένα λίπη Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για όλες τις επιφάνειες (πάγκους κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.). Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό -Στεγνωτικό-Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί. 2 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. 2 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: Κόνιτσα. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 Γάντια κουζίνας, Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (M) 7-7 1/2 2 2 Πλαστικά ποτήρια 250ml λευκά σε συσκ. 50 τεμ Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες μαύρες, χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,80 x 1, Σακούλες απορριμμάτων WC. Σε συσκευασία των 100 τεμ διάσταση 0,42 Χ 0, Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού. Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 2 6 Αφρόλουτρα του 1 λίτρου 2 7 Σαμπουάν του 1 λίτρου 2 8 Οδοντόβουρτσες για παιδιά με τρίχα medium 9 10 Οδοντόπαστα -σωληνάριο των 75ml για 24ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα και ουλίτιδα. Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, ουδέτερο pη και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Χαρτί υγείας. Το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. 1 2 Χαρτί Κουζίνας λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση. 1 2 Χαρτοπετσέτες πακέτο 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες Αλουμινόχαρτο 100m x 29,5cm, με πριονάκι 15 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m X 43cm, με πριονάκι

9 16 Σύρμα κουζίνας λεπτό 100 γραμμαρίων Νο Κοντάρια σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό μήκους1,30cm 18 Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm, χωρίς κοντάρι. 19 Σφουγγάρια κουζίνας με διάσταση 7x14 cm, με μία επιφά-νεια ενισχυμένη πράσινη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο. 20 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι Σπογγοπετσέτα -ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80%βισκοζ-20%πολυεστερ Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων Σφουγγαρίστρα επαγγελματική των 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής, (χοντρό κρόσι), που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Κουβάδες σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη, διαστάσεων 38x28x29cm, 15 λίτρων 25 Υδροχλωρικό οξύ φιάλη των 450ml 26 Υγρό καθαριστικό τζαμιών να μην αφήνει σκιές, να απο-μακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμω-νία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στα-τικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως Υγρό καθαριστικό-αφαιρετικό αλάτων και κατάλοιπων σαπουνιού, με ph 3(± 0,5) για χρήση σε κουζίνα και μπάνιο Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντή-ρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσ-φορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομα-κρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περι-έχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% 2 29 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι κουτί των 450 gr Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρω-στικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16% Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα και καμμένα λίπη. Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για όλες τις επιφάνειες (πάγκους 32 κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.). 33 Υγρό αποφρακτικό σωλήνων και σιφονιών Σκόνη λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. 2

10 Υγρό -Στεγνωτικό-Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί. 2 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. 2 4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ: Πωγωνιανή. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 2 Γάντια κουζίνας Latex ενισχυμένα, υψηλής αν-θεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (M)7-7 1/2 2 Γάντια κουζίνας Latex ενισχυμένα, υψηλής αν-θεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (L)8,1/ Πλαστικά ποτήρια 250ml Λευκά σε συσκ. 50 τεμ Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες μαύρες, χωρίς κορδόνι, διάσταση 0,80 x 1, Σακούλες απορριμμάτων WC σε συσκευασία των 100 τεμ διάσταση 0,42 Χ 0,50 2 Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού Το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5%. 2 7 Αφρόλουτρα του 1 λίτρου 2 8 Σαμπουάν του 1 λίτρου 2 9 Οδοντόβουρτσες με τρίχα medium Οδοντόπαστα -σωληνάριο των 75ml για 24ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα και ουλίτιδα. Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, ουδέτερο pη και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Χαρτί υγείας, το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός. 1 2 Χαρτί Κουζίνας λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση. 1 2 Χειροπετσέτες πακέτο ζικ ζακ των 200 φύλλων, 2φυλλη. Από 100% λευκασμένο χαρτοπολτό, με βάρος 196 γραμ. (±5%). Να είναι ανθεκτική και απορροφητική για χρήση σε συσκευή, με διάσταση φύλλου 11x21cm. 1 Χαρτοπετσέτες πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες Αλουμινόχαρτο των 100m x 29,5cm, με πριονάκι

11 17 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων των 250m X 43cm, με πριονάκι 18 Σύρμα κουζίνας ψιλό 100 γραμμαρίων, Νο Σκούπα πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm, χωρίς κοντάρι. Σφουγγάρια κουζίνας 7x14 cm, με μία επιφάνεια ενισχυμένη πράσινη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο. 21 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι Σπογγοπετσέτα -ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80%βισκοζ-20%πολυεστερ Πανιά καθαρισμού από μικροφίμπρα γενικής χρήσης 32x32 cm, πολλαπλών χρήσεων Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής,(χοντρό κρόσι), που δεν αφήνει χνούδι & με μεγάλη απορροφητικότητα 25 Κοντάρι σκούπας-σφουγγαρίστρας μεταλλικό μήκους 1,30cm Κουβάδες σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη, 26 διαστάσεων 38x28x29cm, 15 λίτρων 27 Υδροχλωρικό οξύ φιάλη των 450ml Υγρό καθαριστικό τζαμιών να μην αφήνει σκιές, να απομα-κρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως 2 Υγρό καθαριστικό-αφαιρετικό αλάτων και κατάλοιπων σαπουνιού με ph 3(± 0,5), για χρήση σε κουζίνα και μπάνιο Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού Για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% 2 31 Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι κουτί των 450 gr Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού. Συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16% Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα και καμμένα λίπη. Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για όλες τις επιφάνειες (πάγκους 34 κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.). 35 Υγρό αποφρακτικό σωλήνων, σιφονιών Σκόνη λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο. 2

12 Υγρό -Στεγνωτικό-Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο. 2 Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί. 2 Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. 2 5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Γάντια πλαστικά κουζίνας (S-M-L-XL) Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι Κουταλάκια πλαστικά μικρά μ.χ. λευκά σε συσκευασία των 100 τεμ Μπώλ πλαστικά φαγητού λευκά, 220 γραμ, σε συσκευασία 50 τεμ Μπώλ πλαστικά φαγητού λευκά, 640 γραμ. σε συσκευασία 50 τεμ Πιάτα πλαστικά μ.χ. μεγάλα ρηχά λευκά σε συσκευασία των 20 τεμ Ποτήρια πλαστικά μεγάλα λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ Ποτήρια πλαστικά μικρά λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ Σακούλες απορ/μάτων χύμα μαύρες ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1, Υγρό απολυμαντικό για συσκευή χώρου υγιεινής τουαλέτας, ανταλλακτικό 600 ml. Οι συσκευές τοποθετούνται από τον προμηθευτή και τον επιβαρύνουν Υγρό καθαριστικό - απολυμαντικό-μικροβιοκτόνο με ph 7(±0,5) για όλες τις επιφάνειες (πάγκους κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.) Χλωρίνη παχύρευστη για επιφάνειες Αφρόλουτρα του 1 λίτρου Σαμπουάν του 1 λίτρου Αφρός ξυρίσματος 300 ml Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, ουδέτερο ρη και 15 γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Ξυραφάκια με 2 λεπίδες Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμ., 1Χ1μ., χάρτινο λευκό Χαρτί υγείας ρολό. Το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός

13 Χαρτί Βιομηχανικό ρολό 5 κιλών, λευκό 100% από μη ανακυκλώσιμο υλικό Χαρτί κουζίνας λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση Χειροπετσέτα για συσκευή σε ρολό βάρους 500 γραμ., μήκους 21 εκ. & διαμέτρου 12εκ Χαρτοπετσέτα Πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες Αλουμινόχαρτο 100m x 29,5cm, με πριονάκι, επαγ. Χρήσης Αναπτήρες μικροί Εντομοαπωθητικά (μπαταρίας) για σπρέι για συσκευές και ανταλλακτικά σπρέι για μύγες και κουνούπια Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για κουνούπια ή μύγες Εντομοαπωθητικά (σπρέι) των 400ml, για μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ Μπαταρίες διάφορες ΑΑ, ΑΑΑ, 12V, D(1,5V) Παγοσακούλες σε συσκευασία των 10 τεμ Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. διαφανείς 31 μεσαίου μεγέθους Σύρμα κουζίνας χονδρό ανοξείδωτο σε τεμάχιο των 50 γρ Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 γραμμαρίων Νο Σφουγγάρια μπάνιου απλά των 14 Χ 9εκ Σφουγγάρια πιάτων με διάσταση 7 x 14, με μία επιφάνεια πράσινη ενισχυμένη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο Σπογγοπετσέτα σε ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 80% βισκοζ-20% πολυεστερα Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για αποφυγή καψίματος Σφουγγαρίστρα απλή των 250 γρ., με νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και σιφονιών Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, να είναι αλκαλικό για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες και πλακάκια, βιοδιασπώμενο Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο Υγρό καθαριστικό για INOX σε spray 750 ml 3 5 7

14 44 Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, να απομακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα Σκόνη Λευκαντικό πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά πλυντήρια χωρίς καυστικές ουσίες με βάση το οξυγόνο για λευκότητα στα ρούχα, για σκληρό νερό, διαλυτό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, βιοδιασπώμενο Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού, για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κόπρανα κ.λπ., βιοδιασπώμενη Υγρό Μαλακτικό ρούχων, συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα, με μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο Υγρό -Στεγνωτικό-Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων, για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Φιλιάτες Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 Γάντια πλαστικά κουζίνας (S-M-L-XL), Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι Κουταλάκια πλαστικά μικρά μ.χ. λευκά σε συσκ 100 τεμ Κουτάλια πλαστικά μεγάλα μ.χ. λευκά σε συσκ 100 τεμ Μπώλ πλαστικά φαγητού λευκά, 220 γραμ, σε συσκ 50 τεμ Μπώλ πλαστικά φαγητού λευκά, 640 γραμ. σε συσκ 50 τεμ Πιάτα πλαστικά μ.χ. μεγάλα ρηχά λευκά σε συσκ των 20 τεμ Ποτήρια πλαστικά μεγάλα λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ Ποτήρια πλαστικά μικρά λευκά σε συσκευασία των 50 τεμ

15 Σακκούλες απορ. με κορδόνι σε συσκευασία των 10 τεμ. διάσταση 0,52 Χ 0, Σακούλες απορ/μάτων WC σε συσκευασία των 100 τεμ διάσταση 0,42 Χ 0, Σακούλες απορ/μάτων χύμα μαύρες ανθεκτικές διάστασης 0,90 Χ 1, Απορρυπαντικό - καθαριστικό για WC τύπου παπί wc, φιάλη 750ml Υγρό καθαριστικό - απολυμαντικό-μικροβιοκτόνο με ph 7(±0,5) για όλες τις επιφάνειες (πάγκους κουζίνας, απορροφητήρες, κ.α.) Χλωρίνη παχύρευστη για επιφάνειες Αφρόλουτρα του 1 λίτρου Σαμπουάν του 1 λίτρου Αφρός ξυρίσματος 300 ml Κρεμοσάπουνο χεριών με έντονο άρωμα, ουδέτερο ρη και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Ξυραφάκια με 2 λεπίδες Τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμ., 20 1Χ1μ., χάρτινο λευκό Χαρτί υγείας ρολό. Το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από 100% λευκασμένος χαρτοπολτός Χαρτί Βιομηχανικό ρολό 5 κιλών, Λευκό 100% από μη ανακυκλώσιμο υλικό Χαρτί κουζίνας λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλομε διάτρηση Χαρτοπετσέτες πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες Αλουμινόχαρτο των 100m x 29,5cm, με πριονάκι, επαγ. Χρήσης Αναπτήρες μικροί Εντομοαπωθητικά (μπαταρίας) για σπρέι για συσκευές και ανταλλακτικά σπρέι για μύγες και κουνούπια Εντομοαπωθητικά (ρεύματος) συσκευή για ταμπλέτες ή υγρό και ανταλλακτικά για κουνούπια ή μύγες Εντομοαπωθητικά spay των 400ml, για μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια και κατσαρίδες Καλαμάκια σε συσκευασία των 1000 τεμ Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 250m X 43cm, με πριονάκι, επαγ. Χρήσης Μπαταρίες διάφορες ΑΑ, ΑΑΑ, 12V, D(1,5V) Παγοσακούλες σε συσκευασία των 10 τεμ

16 34 Σακούλες τροφίμων σε συσκευασία των 50 τεμ. διαφανείς μεσαίου μεγέθους Σύρμα κουζίνας χονδρό 50 γρ. ανοξείδωτο Σύρμα κουζίνας ψιλό ανοξείδωτο 100 γραμμαρίων Νο Κοντάρι σκούπας ή σφουγγαρίστρας μεταλλικό, μήκους 1,30cm Παρκετέζα σετ επαγγελματική Σκούπα απλή πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm, χωρίς κοντάρι Πιγκάλ τουαλέτας με βούρτσα, λευκό, με βάση ημι-ανοιχτού τύπου πλαστικό Σφουγγάρια μπάνιου απλά των 14 Χ 9εκ Σφουγγάρια πιάτων 7 x 14, με μία επιφάνεια πράσινη ενισχυμένη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο Φαράσι πλαστικό με λάστιχο Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό με λάστιχο και κοντάρι Σπογγοπετσέτα σε ρολό των 14mX0,32 cm, προτεμαχισμένο, 45 80%βισκοζ-20%πολυεστερ Χειρόπανα κουζίνας (πιάστρες) υφασμάτινες, για αποφυγή καψίματος Κουβάς σφουγγαρίσματος με ενσωματωμένο στίφτη και με διαστάσεις 38x28x29 cm, 15 λίτρων Λεκάνες πλαστικές 15 λίτρων διαμέτρου περ. 40 εκ.-60εκ Σφικτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας Σφουγγαρίστρα απλή των 250 γρ., με νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Σφουγγαρίστρα επαγγελματική των 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Αλάτι χοντρό Νο 2. Για συσκευή αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων, σωλήνων και σιφονιών Υγρό αφαιρετικό για καμένα λίπη, αλκαλικό για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες και πλακάκια, βιοδιασπώμενο Υγρό αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων, για επαγγελματικά ανοξείδωτα πλυντήρια. Προϊόν για το εσωτερικό του πλυντηρίου Υγρό διαλυτικό αλάτων για επιφάνειες, ικανό να απομακρύνει τα άλατα χωρίς να φθείρει τις υπόλοιπες επιφάνειες όπως ανοξείδωτα, πλακάκια και μάρμαρα, βιοδιασπώμενο Υγρό καθαριστικό για INOX σε spray 750 ml Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, να απομακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμωνία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως

17 59 Υγρό καθαριστικό φούρνου για καρβουνίλα Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο Υγρό -Στεγνωτικό-Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων για επαγγελματικά πλυντήρια, να μην αφήνει κηλίδες, θαμπάδες και στίγματα, βιοδιασπώμενο Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Εθν. Αντίστασης 154, 46300, Φιλιάτες α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Γάντια κουζίνας Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (M) 7-7 1/ Γάντια κουζίνας Latex ενισχυμένα, υψηλής ανθεκτικότητας με επένδυση από βαμβάκι, σε (L) 8 1/ Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγέθους 0,70Χ0,95 σε συσκευασία 10 τμχ Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγέθους 0,75Χ0,52 σε συσκευασία 10 τμχ Υγρό Απορρυπαντικό - καθαριστικό για WC, τύπου παπί, φιάλη 750ml Χλωρίνη κατάλληλη για χρήση σε πλυντήριο ιματισμού, το ph να κυμαίνεται από 12-14, να περιέχει λευκαντικούς πα-ράγοντες με βάση το χλώριο σε σύνθεση λιγότερο από 5% Σαμπουάν του 1 λίτρου Οδοντόβουρτσα με τρίχα medium Οδοντόκρεμα 75ml για 12ωρη προστασία από τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα κ.α Κρεμοσαπούνιο χεριών σε τεμάχιο των 500 ml με αντλία με έντονο άρωμα, ουδέτερο pη και γλυκερίνη για την προστασία των χεριών Χαρτί υγείας, το καθαρό βάρος του ρολού να είναι 115 γραμ./τμχ (±5%), να έχει μήκος τουλάχιστον 31,5 μέτρα, να είναι γκοφρέ, δίφυλλο, μαλακό και από % λευκασμένος χαρτοπολτός Χαρτί-Ρολό κουζίνας λευκό, 1 κιλού, από 100% λευκασμένο μη ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, μήκ. 100m, διαστάσεων 19,5x22,6cm, δίφυλλο με διάτρηση Χαρτοπετσέτες σε πακέτο των 100 τεμ, 33Χ33, 100% λευκές, βάρ. 185 γραμ.(±5%), μαλακές, μονόφυλλες 3 7 9

18 14 Αλουμινόχαρτο των 100m x 29,5cm, με πριονάκι Κοντάρι σκούπας-σφουγγαρίστρας, μεταλλικό, 15 μήκους 1,30cm Σκούπα, πλαστική με μαλακή ίσια τρίχα, λεπτή 25cm Σφουγγάρια κουζίνας 7 x 14, με μία επιφάνεια πράσινη ενισχυμένη συρμάτινη και η άλλη κίτρινη από σπόγγο Τραπεζομάντιλα πλαστικά από ΜΟΥΣΑΜΑ διαστάσεων 1,5Χ 1,5 για τραπέζι εστιατορίου για πολλές χρήσεις Πανιά καθαρισμού επιφανειών Νο3, 20Χ30 εκ Σφουγγαρίστρα επαγγελματική των 400γρ., με ειδικό νήμα αντοχής, (χοντρό κρόσι) που δεν αφήνει χνούδι και με μεγάλη απορροφητικότητα Αφαλατικό πλυντ. ρούχων σε σκόνη, σε κουτί 850 γραμ Υγρό καθαριστικό τζαμιών, να μην αφήνει σκιές, να από-μακρύνει άμεσα θαμπάδες, ίχνη και στίγματα, χωρίς αμμω-νία και άρωμα, βιοδιασπώμενο. Να εξουδετερώνει τον στα-τικό ηλεκτρισμό, να διώχνει τη σκόνη και να στεγνώνει αμέσως Μαλακτικό πλυντηρίου ιματισμού, συμπυκνωμένο με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ουσίες, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< κατιονικά τασιενεργά <15%. Χρωστικές και λοιπά συντηρητικά να είναι λιγότερο από 16% Σκόνη ιματισμού για πλύσιμο ρούχων στο χέρι σε κουτί των 450 gr Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού. Για επαγγελματικά πλυντήρια, μη αφρίζουσα, χωρίς καυστικές ουσίες, με βάση φωσφορικών αλάτων και ενεργού οξυγόνου, ικανή να απομακρύνει λεκέδες φαγητού, αίμα, ούρα, κ.λπ., βιοδιασπώμενη. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, συμπυκνωμένο, για επαγγελματικά πλυντήρια, με φωσφορικά άλατα ικανό να διαλύει τους λεκέδες, βιοδιασπώμενο Υγρό καθαρισμού δαπέδων με ph 7(±0,5), χαμηλού αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα που να διαρκεί Υγρό απορρυπαντικό σκευών κουζίνας για πλύσιμο στο χέρι, συμπυκνωμένο, με υψηλό αφρισμό, με γλυκερίνη και ουδέτερο PH για τα χέρια, βιοδιασπώμενο. Να περιέχει 5%< ανιονικά επιφανειοδραστικά <15% Δεδομένου ότι η τελική κρίση και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγκειται στην δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου Εισηγούμαι Την έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 24/2014 για την ανάδειξη Προμηθευτών Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού για τις ανάγκες όλων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με το ΦΠΑ, για το έτος 2015, σύμφωνα με το οποίο:

19 1) γίνονται αποδεκτοί καταρχήν οι υποψήφιοι με τις Προσφορές Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5, Νο6, Νο7 και Νο9 με εξαίρεση τα είδη εκείνα που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω ανά υποψήφιο προμηθευτή και τα οποία απορρίπτονται αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας, ενώ γίνονται αποδεκτά και συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών) τα υπόλοιπα είδη, σύμφωνα με τους παραπάνω επισυναπτόμενους Πίνακες Υλικών ανά Παράρτημα και 2) απορρίπτεται στο σύνολό της ως απαράδεκτη η Προσφορά Νο8 του υποψηφίου με την επωνυμία «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» διότι δεν κατέθεσε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης τα απαιτούμενα έγγραφα, ήτοι: α) έλειπε από τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής το στοιχείο (γ) «Αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμολόγηση» και β) από τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς το στοιχείο (1) «Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986» έλειπε η πλήρης αναφορά των επιχειρηματικών μονάδων που θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα προϊόντα του υποψηφίου. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση όπως έχει Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Κυριάκος Τσόδουλος Ιωάννης Σούρλας Ευτυχία Σκούρα Τα μέλη: Κων/νος Καραμάνης Μαρία Σκανδάλη Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος Ο Γραμματέας Δημήτριος Πραμαντιώτης

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TOΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 Κ.Α 20.6634 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 345/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΣΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα