ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 1._ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το πρόγραµµα ετήσιας συντήρησης των προσοµοιωτών Μηχανοστασίου των ΑΕΝ Ασπροπύργου και ΑΕΝ Μακεδονίας και του προσοµοιωτή Γέφυρας του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων θα πρέπει να περιλαµβάνει για κάθε προσοµοιωτή: 1) Μια (01) προληπτική συντήρηση στην αρχή της περιόδου ισχυος. 2) Μια (01) προληπτική συντήρηση στο τέλος της περιόδου ισχύος. 3) ύο (02) επεµβάσεις κατόπιν αντίστοιχου αιτήµατος (on call wait) από τον αγοραστή, εάν απαιτηθεί. 4) Παροχή εκπαίδευσης διάρκειας τριών (03) ηµερών που θα διενεργείται παράλληλα προς την µια από τις δυο προληπτικές συντηρήσεις ύστερα από σχετική συνεννόηση µε την σχολή για ενηµέρωση των εκπαιδευτών και συντηρητών της αντίστοιχης ΑΕΝ ή του ΚΕΣΕΝ. 5) Υποστήριξη του λογισµικού και upgrading. 6) ιάθεση demo εκδόσεων για άλλων τύπων προσοµοιωτές µηχανής και γέφυρας που διαθέτει ο συντηρητής. 7) Παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για την συντήρηση των µηχανηµάτων καθώς επίσης και οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο (EPROMS, ισκέτες, CDs) µαζί µε το σχετικό έντυπο υλικό για την εγκατάσταση βελτιωµένων προγραµµάτων. 8) Αντικατάσταση όλων των mouse των υπολογιστών των workstations µε καινούργια. 9) Αντικατάσταση των καµένων λυχνιών (24V) των Mimic Panels µε παράλληλη προµήθεια κάθε προσοµοιωτή µε ένα πλήρες σετ τοιούτων λυχνιών. 10)Εφοδιασµός κάθε προσοµοιωτή µε δυο (2) τροφοδοτικά 24V-5V DC για τη λειτουργία των Mimic Panels. 11) Πλήρης κάλυψη των εργατικών, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που αφορούν στην µεταφορά, διαµονή και γενικών εξόδων, του εξειδικευµένου προσωπικού και τεχνικών, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα που αφορούν στην εγκατάσταση βελτιωµένων εκδόσεων των προγραµµάτων (software update), εκπαίδευση αντικατάσταση εγχειριδίων κτλ. 12) Πλήρης κάλυψη όλων των εξόδων µεταφοράς και εκτελωνισµού των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν. 13) Ανάληψη της ευθύνης για την καλή λειτουργία του συστήµατος την περίοδο της σύµβασης. 14) Σε περίπτωση αιτήµατος για επισκευή θα υπάρχει η υποχρέωση αποστολής ειδικευµένου τεχνικού που θα επιθεωρήσει το σύστηµα εντός (03) εργάσιµων ηµερών µετά τη λήψη σχετικής αίτησης. 15) Σε περίπτωση µη δυνατότητας αποκατάστασης της βλάβης επί τόπου το υπό βλάβη σύστηµα ή µέρος αυτού, θα µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του συντηρητή, ο οποίος είναι

2 υποχρεωµένος να επιστρέψει το επιδιορθωµένο µηχάνηµα σε χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) εργάσιµες µέρες από την παραλαβή του µηχανήµατος. 16) Εφ όσον η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί µε τις προηγούµενες διαδικασίες, είναι υποχρεωµένος σε χρόνο που δε θα ξεπερνά τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, από την ανακοίνωση της βλάβης να αντικαταστήσει το εν λόγω σύστηµα, µε το ίδιο ή ισοδύναµο και να το εγκαταστήσει στο χώρο του συγκροτήµατος προσοµοιωτή. 17) Σε περίπτωση που η βλάβη επιφέρει ολική διακοπή του συστήµατος (TOTAL BREAK DOWN), όπου καµία άσκηση δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και εφ όσον δεν καταστεί δυνατή η επαναφορά του συστήµατος από τους τεχνικούς, για κάθε ηµέρα που το σύστηµα θα παραµένει εκτός λειτουργίας πέραν των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την αναγγελία της βλάβης για επισκευή, ο συντηρητής θα επιβαρύνεται µε ποσό ίσο µε 0,2 % του µέρους του τµήµατος της ετήσιας συντήρησης για το συγκεκριµένο σύστηµα για κάθε ηµέρα, το οποίο θα αφαιρείται από το ετήσιο κόστος του συµβολαίου. 18) Παρέχεται η δυνατότητα στη Σχολή, να χρησιµοποιήσει ανταλλακτικά και αναλώσιµα τα οποία διαθέτει ο συντηρητής, σε παρακαταθήκη στο χώρο της, τα οποία θα παραµένουν στην κυριότητα της. 19) Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί µέσα σε µία ηµέρα από την αναφορά του προβλήµατος, Θα χρησιµοποιήσει προς τούτο υπάρχον modem της τηλεφωνικής γραµµής των ΑΕΝ ή του ΚΕΣΕΝ αντίστοιχα προκειµένου να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης S/W διαγνωστικά (diagnostics) και αναβαθµίσεις (updates) µέσω τηλεφώνου όταν είναι εφικτό (Remote Software Assistance). 20) Θα παραδοθεί στις ΑΕΝ / ΚΕΣΕΝ οργανόγραµµα µε ονόµατα, τηλέφωνα, αρµοδιότητες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που θα είναι πλήρως ενηµερωµένο για το τεχνικό και εµπορικό µέρος τη σύµβασης και του εξοπλισµού. Επίσης θα ορίσει άτοµα µε αποκλειστική υπευθυνότητα (Support Organization Chart). 21) Επίσης ο συντηρητής πρέπει να προµηθεύσει τις ΑΕΝ/ΚΕΣΕΝ µε νέες / ανανεωµένες εκδόσεις του βασικού λογισµικού του συστήµατος, εφόσον διαθέτει τέτοιες όταν αυτό εκδοθεί (UPDATE RELEASES OF SOFTWARE). To πρόγραµµα αυτό θα περιέχει τροποποιήσεις προκειµένου να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του συστήµατος και θα περιλαµβάνει επίσης οδηγίες των νέων λειτουργιών. Επίσης σε συνεννόηση µε τις ΑΕΝ / ΚΕΣΕΝ µπορούν να γίνουν τροποποιήσεις κατά την διάρκεια αιτούµενης συντήρησης, οι οποίες θα βελτιώνουν την αξιοπιστία, λειτουργική ασφάλεια και ευκολία συντήρησης του συστήµατος. 2 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Με την λήξη του έτους θα δοθεί µια πλήρης σειρά εντύπων όπου θα περιγράφονται οι εργασίες που έγιναν κατά την ετήσια συντήρηση. 3.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Με την λήξη του έτους θα υποβληθεί πίνακας µε τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την συντήρηση µε τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε ευρώ. 4.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τις εργασίες συντήρησης και διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, µε υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήµατος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωµατικό εξάρτηµα ή κακή εργασία εκ µέρους του κατασκευαστή. 5.- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Ο συντηρητής θα υποβάλλει κατάλογο πελατών, µε πλήρη στοιχεία, στων οποίων τους προσοµοιωτές έχει αναλάβει την συντήρηση. 6.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η ισχύς του ετήσιου συµβολαίου συντήρησης τοποθετείται εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η ηµερ/νία έναρξης της ισχύος γνωστοποιείται στο ΥΕΝ εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες µέρες πριν την µεταφορά. 7.- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο συντηρητής υποχρεούται σε παροχή εκπαίδευσης διάρκειας τριών (03) ηµερών που θα διενεργείται παράλληλα προς την µια από τις δυο προληπτικές συντηρήσεις ύστερα από σχετική συνεννόηση µε την σχολή για ενηµέρωση των εκπαιδευτών και συντηρητών της αντίστοιχης ΑΕΝ ή του ΚΕΣΕΝ. 8.- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης από φύλλο συµµόρφωσης των χαρακτηριστικών της προσφοράς µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Οι απαντήσεις να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο µε την ίδια σειρά και αρίθµηση και σε περίπτωση ασυµφωνίας ή εκτροπής να δίνεται αναλυτική απάντηση. Προσφορές που δεν πληρούν αυτόν τον όρο θα απορρίπτονται. ιευκρινίζεται ότι το ΥΕΝ θα επιλέξει την τεχνολογικά συµφερότερη λύση. 9.- ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οι ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ καθώς και το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ υπόχρεούνται να διαθέτουν στο χώρο του προσοµοιωτή τους αποκλειστική τηλεφωνική γραµµή συνδεδεµένη µε το modem για την απ ευθείας επικοινωνία τεχνικής υποστήριξης µέσω modem. Η τοποθέτηση ανταλλακτικών καθώς και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισµούς για ασφάλεια και υγιεινή. Οι προµηθευτές εφόσον επιθυµούν πριν την υποβολή των προσφορών σε συνεννόηση µε τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ µπορούν να επισκεφτούν τους χώρους των προσοµοιωτών ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥκαι ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ καθώς και του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ ΟΥΣ

4 Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου και τον τόπο εγκατάστασής του. Να κατατεθούν επίσης ταυτόχρονα και τα σχετικά έντυπα σχέδια (PROSPECTUS), συναφή µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις δυνατότητες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο συντηρητής υποχρεούται στην πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων µεταφοράς και εκτελωνισµού των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν. Επίσης σε περίπτωση µη δυνατότητας αποκατάστασης της βλάβης επί τόπου το υπό βλάβη σύστηµα ή µέρος αυτού, θα µεταφέρεται µε δικά του έξοδα στις εγκαταστάσεις του συντηρητή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει το επιδιορθωµένο µηχάνηµα σε χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) εργάσιµες µέρες από την παραλαβή του µηχανήµατος. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωµένος να βρει το µεταφορικό µέσο και να φροντίσει για την φόρτωση, µεταφορά και παράδοση του προµηθευτέου υλικού στον τόπο παράδοσης στις αντίστοιχες ΑΕΝ ή το ΚΕΣΕΝ. Στην µεταφορά εφαρµόζονται οι όροι και οι συµφωνίες των Κωδικοποιηµένων Ρητρών Μεταφοράς. Εφόσον το µεταφορικό µέσον είναι πλοίο, αυτό υπόκειται στους όρους και συµφωνίες των CLASSIFICATION CLAUSES. Ο αµέσως µετά τη φόρτωση επί των συµβατικών µέσων, είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, κάθε στοιχείο σχετικό µε τη φόρτωση και την µεταφορά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης, παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης του είδους ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το προς µεταφορά είδος σε ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφάλιση θα καλύπτει όλους ανεξαιρέτως του κινδύνους, σύµφωνα µε τη φύση του είδους, όπως και αυτούς του πολέµου, απεργιών, στάσεων κλπ όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστικών Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά. Πλέον των ανωτέρω η ασφάλιση θα καλύπτει τη συµβατική αξία των ειδών συν 5% από αυτή και θα ισχύει από τη φόρτωση µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παράδοσης-παραλαβής τους στον τόπο παράδοσης του προµηθευτέου υλικού εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους συµφωνιών. Η συσκευασία θα είναι όµοια µε αυτή του εµπορίου µε σκοπό την προστασία του µεταφερόµενου είδους, από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά του χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση. Τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον συντηρητή. Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις. Στοιχεία συντηρητή Αριθµός σύµβασης Είδος και ποσότητα Ο αντιπρόσωπος του Οίκου στην Ελλάδα υπέχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί εµπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής.

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις οµάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 2. Για τις παραπάνω οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για τις οµάδες Α και Β αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Κάθε οµάδα χωρίζεται σε µία ή περισσότερες υποοµάδες οι συντελεστές και οι βαθµοί των οποίων δίνονται παρακάτω. 3. Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων (ή υποοµάδων). Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων της προσφοράς καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ιακήρυξης (Γενικοί Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. 4. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Συµφωνία προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 2.-Τεχνική αξία και αποδοτικότητα µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 40% 15% 3.-Πληρότητα προσφερόµενου 15% εκπαιδευτικού υλικού (συµπληρωµατικά manuals, αναβαθµίσεις κλπ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο 70% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β ΟΜΑ Α: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Χρόνος Παράδοσης 4% 2.-Εγγύηση καλής λειτουργίας 8% 3.-Εκπαίδευση προσωπικού 10% 4.-Τεχνική Υποστήριξη (υποδοµή στην 8% Ελλάδα, αµεσότητα επάρκεια αντιµετώπισης βλαβών) Σ Υ Ν Ο Λ Ο 30% Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100%

7 ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση (Α) 1 Συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια συντήρηση των προσοµοιωτών Μηχανοστασίου των ΑΕΝ Ασπροπύργου και ΑΕΝ Μακεδονίας και του προσοµοιωτή Γέφυρας του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ΝΑΙ Απάντηση Συντηρητή (Β) Τεκµηρίωση Παραποµπή (Γ) Τα µέλη της Επιτροπής Β. Τσουκαλάς, Πρόεδρος Β. Μαλατζής, Μέλος Χ. Σχοινάς, Μέλος

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ : Β4ΛΑ469Η25-ΥΚΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα