Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης"

Transcript

1 Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο σχεδιασµό, υλικά ή εργασία, εκτός αν : -τα προϊόντα δεν συντηρήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες ή/και προδιαγραφές του Πωλητή, ή ελλείψει τέτοιων οδηγιών, σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές στο σχετικό τοµέα, ή - η προβληµατική λειτουργία απορρέει από ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, -βανδαλισµό, ζηµιές από ζώα ή ανθρώπους, ανεπαρκή αερισµό, διαβρωτικό περιβάλλον, υπερφόρτωση δικτύου, αλλοίωση σειριακών αριθµών ή - η προβληµατική λειτουργία απορρέει από τη µη συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Πωλητή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όπως µη τήρηση των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου εγκατάστασής τους, επέµβαση στα εµπορεύµατα µε προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτηµάτων από αυτά. Εξαιρούνται από όλες τις εγγυήσεις τα αναλώσιµα και οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής που απορρέουν από φυσιολογική φθορά των προϊόντων, βλάβες ή ατυχήµατα που οφείλονται σε ανεπαρκή παρακολούθηση των προϊόντων ή της χρήσης τους που είναι ασύµβατη µε το σκοπό τους και/ή τις οδηγίες του Πωλητή και γενικότερα για κάθε ατύχηµα για το οποίο δεν ευθύνεται η Schneider Electric. Η εγγύηση δεν µπορεί να ισχύει αν έχουν γίνει αλλαγές ή προσθήκες στα προϊόντα από τον Αγοραστή χωρίς την προηγούµενη ρητή έγκριση του Πωλητή. 2. ιάρκεια Εγγύησης Η ανωτέρω εγγύηση ισχύει µόνο για προϊόντα που αποδεικνύονται ελαττωµατικά (όπως περιγράφεται ανωτέρω) κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει µε την τιµολόγηση των προϊόντων που τίθενται στη διάθεση του Αγοραστή στο εργοστάσιο ή της αποθήκες του Πωλητή (Exworks, ICC Incoterm όπως ισχύει κατά το χρόνο της παραγγελίας) και ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Αν η ηµεροµηνία τιµιλόγησης των προϊόντων δεν µπορεί να προσδιορισθεί για οποιοδήποτε λόγο, η εγγύηση ξεκινά από την ηµεροµηνία παραγωγής που αναγράφεται στον κωδικό κάθε προϊόντος, στην οποία περίπτωση η διάρκεια της εγγύησης, όπως προσδιορίζεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο θα παρατείνεται κατά 6 µήνες. Σε κάθε περίπτωση η διακίνηση των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα θα γίνεται όπως ορίζεται εκάστοτε από την κείµενη νοµοθεσία.

2 3. Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της εγγύησης. Βάσει της παρούσας εγγύησης η Schneider Electric αποκαθιστά τα ελαττώµατα εξόδοις της, σε εύλογο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιώντας τα µέσα που κρίνει απαραίτητα. Τα αντικατασταθέντα µέρη περιέρχονται και πάλι στην κυριότητα του Πωλητή και του επιστρέφονται σε πρώτη ζήτηση εκδίδοντας τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία. 3.1 Η εγγύηση καλύπτεται είτε µε δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος (αναλόγου µοντέλου και ηλικίας), επιτόπια επισκευή ή µε επισκευή αυτού στα εργαστήρια της Schneider Electric. Η επισκευή ή αντικατάσταση των εµπορευµάτων δεν επιφέρει την παράταση της εγγύησης, εκτός αν ορίζεται άλλως από αναγκαστικού δικαίου διάταξη νόµου. Η Schneider Electric θα πληρώσει το κόστος µεταφοράς των προϊόντων που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν. Σε περίπτωση µη επιστροφής εκ µέρους του Αγοραστή των φεροµένων ως ελαττωµατικών προϊόντων εντός της ανωτέρω 10-ήµερης περιόδου, δίνει το δικαίωµα στη Schneider Electric να τιµολογήσει το προϊόν αντικατάστασης ή το κόστος επισκευής. Σε καµία περίπτωση δεν καλύπτει η εγγύηση τα έξοδα που σχετίζονται µε την εξέταση του ελαττωµατικού είδους στον τόπο εγκατάστασής του, την αποσυναρµολόγηση και επανασυναρµολόγηση του προϊόντος στο χώρο του. 3.2 Αν ως εκ της φύσεως των προϊόντων πραγµατοποιείται η επισκευή επί τόπου, η Schneider Electric θα αναλάβει τα εργατικά έξοδα που σχετίζονται µε τις εργασίες επισκευής (µε εξαίρεση τον χρόνο αναµονής και έξοδα που δηµιουργούνται επειδή τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα). 3.3 Για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης θα πρεπει να προηγείται συνεννόηση µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Schneider Electric Α.Ε.Β.Ε Υποχρεώσεις του Αγοραστή Προκειµένου να επωφελείται από την παρούσα εγγύηση, ο Αγοραστής θα ενηµερώσει την Schneider Electric για τα ελαττώµατα που αποδίδονται στα προϊόντα αµέσως µόλις εκδηλωθεί το ελάττωµα και θα παρέχει όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα σχετικά µε την πραγµατικότητα της ελαττωµατικής λειτουργίας. Ο Αγοραστής θα παρέχει στη Schneider Electric κάθε βοήθεια σηµειώνοντας µε προσήκοντα τρόπο τα ελαττώµατα αυτά προκειµένου να αποκατασταθούν. Επιπλέον, δεν θα προβαίνει σε εργασίες επισκευής µόνος

3 του ούτε µέσω τρίτου, χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Schneider Electric. 3.4 Ισχύς όρων εγγυήσεως Οι παρόντες όροι εγγυήσεως ισχύουν στο βαθµό που δεν ορίζεται άλλως από αναγκαστικού δικαίου διάταξη νόµου. Οι παρόντες γενικοί όροι εγγύησης καλύπτουν απ ευθείας πωλήσεις της Schneider Electric προς Αγοραστές µε τους οποίους δεν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες. 4. ιαδικασία Επιστροφής και Αντικατάστασης εντός Εγγύησης Ο Αγοραστής επικοινωνεί µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Schneider Electric, δίνοντας σύντοµη περιγραφή του σφάλµατος για αξιολόγηση/διάγνωση ενώ το προϊόν βρίσκεται στην εγκατάσταση του, καθώς πολλά προβλήµατα είναι δυνατό να επιλυθούν στον τόπο εγκατάστασης του προϊόντος. Ο Αγοραστής επικοινωνεί µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Schneider Electric AEBE στο τηλέφωνο ή µπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: 4.Ι ιαδικασία Επιστροφής Υλικού (RMA) Μετά την προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος µε τη βοήθεια του Αγοραστή, εάν το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στη Schneider Electric ή σε εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη για αντικατάσταση ή επισκευή, ο Αγοραστής θα πρέπει να λάβει έναν αριθµό εντύπου επιστροφής υλικού (RMA) του προϊόντος και τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποσταλεί. ε θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται µε χρέωση του Αγοραστή επιστροφές προϊόντων που γίνονται χωρίς έγκριση, ή χωρίς να συνοδεύονται από αριθµό RMA ευκρινώς σηµειωµένο στη συσκευασία, ή αν αποστέλλονται σε λάθος τοποθεσία. Κατά την επικοινωνία του µε τη Schneider Electric ο Αγοραστής παρακαλείται να έχει µαζί τις οδηγίες χρήσης και να είναι προετοιµασµένος να παρέχει στοιχεία σχετικά µε το προϊόν: Το σειριακό αριθµό και τον κωδικό του προϊόντος Πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση ή το πιστοποιητικό ελέγχου

4 Πληροφορίες σχετικά µε το σφάλµα και/ή το λόγο επιστροφής του προϊόντος Αντίγραφο του τιµολογίου αγοράς του προϊόντος Η Schneider Electric διατηρεί το δικαίωµα άρνησης αιτηµάτων ανταλλαγής, λόγω έλλειψης σωστής τεκµηρίωσης και πληροφοριών. 4.ΙΙ Ενέργειες κατόπιν έκδοσης εντύπου RMA για αντικατάσταση Η Schneider Electric θα αποστείλει µία ισοδύναµη συσκευή αντικατάστασης στον Αγοραστή ή στην τοποθεσία του διανοµέα εντός ωρών. Σε περίπτωση που ο τόπος αποστολής είναι η εγκατάσταση του Αγοραστή και αυτή βρίσκεται σε αποµακρυσµένη τοποθεσία, ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας του Αγοραστή µε τη Schneider Electric. Το ελαττωµατικό προϊόν πρέπει να επιστραφεί στη Schneider Electric στην ίδια συσκευασία µε την οποία παραδόθηκε η µονάδα αντικατάστασης. Η Schneider Electric θα χορηγήσει όλες τις ετικέτες και τα έγγραφα για την επιστροφή της ελαττωµατικής µονάδας. Η ελαττωµατική µονάδα θα πρέπει να επιστραφεί στη Schneider Electric εντός 10 εργάσιµων ηµερών, µετά την παράδοση του προϊόντος αντικατάστασης. Μη παραλαβή του προϊόντος εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει οριστεί, το κόστος της µονάδας θα τιµολογηθεί και πάλι στον Αγοραστή (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς). 4.ΙΙΙ Ενέργειες κατόπιν έκδοσης εντύπου RMA για επισκευή Η Schneider Electric θα προγραµµατίσει επισκευή του προϊόντος είτε στον τόπο εγκατάστασης του προϊόντος ή στα εργαστήριά της. Το ελαττωµατικό προϊόν που επιστρέφεται για επισκευή στις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις της Schneider Electric, ή στον εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη, θα πρέπει να συσκευαστεί µε κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφευχθεί βλάβη που µπορεί να προκληθεί κατά τη µεταφορά του (παρόµοια συσκευασία µε τη γνήσια ή καλύτερη). Η Schneider Electric θα χορηγήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή αποστολή του προϊόντος (προτεινόµενη µεταφορική εταιρεία, πληροφορίες για τα έγγραφα, διεύθυνση κτλ.) στις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µας. Η Schneider Electric καλύπτει τα επίγεια κόστη µεταφοράς από και προς τον τόπο αποστολής. Οποιοδήποτε επιπλέον κόστος λόγω επίσπευσης µεταφοράς του προϊόντος, θα είναι στην ευθύνη του Αγοραστή και θα τιµολογηθεί σύµφωνα µε αυτά.

5 Ορατή ζηµιά που έχει προκληθεί κατά τη µεταφορά θα πρέπει να αναφερθεί στη µεταφορική εταιρεία εντός 24 ωρών. Οποιαδήποτε ζηµιά του προϊόντος κατά τη µεταφορά είναι στην ευθύνη της µεταφορικής εταιρείας και όχι της Schneider Electric και πάντα θα πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στη µεταφορική εταιρεία πριν την αποδοχή και υπογραφή της παραλαβής του προϊόντος. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµιά κατά την µεταφορά για επιστροφή δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η Schneider Electric δεν λογίζεται υπεύθυνη για αυτές τις ζηµιές. 5. Αποζηµίωση Υπηρεσιών Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Schneider Electric να καλύψει το κόστος υπηρεσιών εξειδικευµένου και εγκεκριµένου συνεργείου που έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης και επανατοποθέτησης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εγγύησης. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Schneider Electric Α.Ε.Β.Ε. για περισσότερες πληροφορίες και εφαρµογές σχετικές µε το προϊόν σας. 6. Μη τήρηση των όρων εγγύησης Αν επιστραφεί ελαττωµατικό προϊόν στη Schneider Electric (ή σε εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη) σύµφωνα την παρούσα Πολιτική της εταιρείας Schneider Electric και κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν παρουσιάζει κάποιο σφάλµα που να απαιτεί επισκευή ή αντικατάσταση µε βάση την παρούσα Πολιτική, θα υπάρξει µια σταθερή χρέωση για την επιθεώρηση από τη Schneider Electric 200 ανά µονάδα συν τα έξοδα µεταφοράς και συσκευασίας. Επίσης σε περίπτωση που έχει δοθεί µονάδα αντικατάστασης στον πελάτη, θα υπάρξει και η αντίστοιχη χρέωση. 7. Εκτός Εγγύησης Εάν η περίοδος εγγύησης του προϊόντος έχει λήξει, αν η µονάδα έχει καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη ή µη σωστή εγκατάσταση αυτής, αν άλλοι όροι της εγγύησης δεν τηρούνται, ή δεν υπάρχει απόδειξη µε την ηµεροµηνία αγοράς, η µονάδα του Αγοραστή µπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί µε µια σταθερή χρέωση που ορίζεται από τη Schneider Electric. Ο Αγοραστής µπορεί να επικοινωνεί µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Schneider Electric για να επιβεβαιώσει αν η επισκευή του προϊόντος σας είναι διαθέσιµη, εκτός των όρων εγγύησης. Για την επιστροφή εκτός εγγύησης προϊόντος, ο Αγοραστής επικοινωνεί µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Schneider Electric για την έκδοση του

6 εντύπου επιστροφής (RMA) µε το οποίο θα ξεκινήσει και η διαδικασία επιστροφής του προϊόντος. Τρόποι πληρωµής, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό ή επιταγή, θα δοθούν από τον υπεύθυνο του τµήµατος Service. Σε περίπτωση υπέρβασης της ελάχιστης σταθερής χρέωσης, λόγω µη ολοκληρωµένης µονάδος ή µονάδων µε εκτεταµένες βλάβες, θα υπάρξει πρόσθετη χρέωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα ενηµερωθείτε από το υπεύθυνο του τµήµατος Service, µετά την παραλαβή της µονάδας.

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα