Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών"

Transcript

1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας (226), Θεσσαλονίκη, Περίληψη Τα λιβάδια των είναι συνδεδεμένα με την γεωργική και οικονομική ανάπτυξη των ανθρώπων της υπαίθρου του τόπου μας. Η ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών πρέπει να γίνει κύριο μέλημα της αγροτικής, περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής, που ασκείται από τους αρμόδιους φορείς. Οι κάτοικοι της επαρχίας είναι άρρηκτα δεμένοι με τις λιβαδικές εκτάσεις, μια και αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα περιβάλλοντα στα οποία ανέπτυξαν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές δραστηριότητές τους. Η οικονομική ταυτότητα της Ελλάδας βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους αγρότες, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανάδειξη, αξιοποίηση και να προστασία των λιβαδικών και. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε προσπάθεια, να καταγραφεί, να αναδειχθεί και να προταθεί η δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης των λιβαδικών εκτάσεων της ημιορεινής περιοχής των Κρουσίων του νομού Κιλκίς, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ArcView 3.0, ArcGIS 8.3). Ο νομός Κιλκίς είναι ένας συνοριακός νομός της Κεντρικής Μακεδονίας με πολλά λιβάδια του να εκτείνονται σε ημιορεινές περιοχές και να εμφανίζουν πολλών ειδών χρήσεις έως να είναι εγκαταλελειμμένα. Η περιοχή των Κρουσίων τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζει μείωση του μόνιμου πληθυσμού, με συνέπεια να μένουν ανεκμετάλλευτες αυτές οι εκτάσεις. Βασικός στόχος υπήρξε η σύνδεση της γεωγραφικής πληροφορίας με την περιγραφική πληροφορία όπως φωτογραφίες, σχόλια, επεξηγηματικά κείμενα, με τρόπο τέτοιο ώστε η πρόσβαση και η ανεύρεση των πληροφοριών να είναι εύκολη ακόμη και για άπειρους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η περιγραφική πληροφορία που υπάρχει στη βάση δεδομένων του συστήματος έχει τέτοια δομή και οργάνωση που είναι προσπελάσιμη με απλούς τρόπους, ενώ δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και επέκτασης της εφαρμογής κάτω από την κατάλληλη υποστήριξη σε λογισμικό και εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα. Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, γεωγραφική πληροφορία, ανάδειξη, αξιοποίηση, βιώσιμη ανάπτυξη, οδικό δίκτυο, νομός Κιλκίς. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή ένωση πριμοδοτεί ενέργειες ικανές να αποτρέψουν την απομάκρυνση των νέων από τον τόπο γέννησης τους (παραμεθόριες περιοχές), δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναδείξουν, να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, ώστε να είναι επικερδείς για τους ίδιους και να σέβονται το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του τόπου τους. Εργασίες αυτού του τύπου είναι: οι βιολογικές Λιβάδια των πεδινών και : Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 323

2 Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου καλλιέργειες, ο οικοτουρισμός, οι οικοτεχνίες, η μερικώς ενσταβλισμένη κτηνοτροφία, κ.ά. Το πρόγραμμα LEADER I και II και ειδικότερα ο τομέας που αφορά τον Αγροτουρισμό ξεκίνησε στις όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές της χώρας, έχοντας ουσιαστικούς και μακροπρόθεσμους στόχους: 1) την παραμονή των κατοίκων των περιοχών αυτών στις εστίες τους, ώστε να αποφευχθεί η ερήμωση της υπαίθρου και να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία, 2) την αντιμετώπιση της μείωσης της αγροτικής παραγωγής, 3) τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με την ανακαίνιση παραδοσιακών κτισμάτων, 4) την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής, και 5) τη συμπλήρωση και βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος (http://www.minagric.gr/greek). Το ελληνικό κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο Γεωργίας θεώρησε αναγκαία τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όλου του Ελλαδικού χώρου, προκειμένου να είναι εύκολη η καταγραφή τόσο των γεωργικών εκτάσεων, όσο και των ενασχολούμενων με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επιλέχθηκαν τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για μια τέτοιου είδους μηχανογράφηση, διότι έχουν την ικανότητα να μπορούν να καταχωρηθούν σε αυτά εκτός από γεωγραφικές και άλλου είδους πληροφορίες (χρήσεις γης, εκτάσεις αγροτεμαχίων, αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων, πολιτιστικές δραστηριότητες, κτλ.). Μέρος αυτού του εγχειρήματος είναι ήδη έτοιμο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφορά την υδρολογία της Ελλάδος (http://titan.chi.civil.ntua.gr/website/greece/viewer.htm). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1960, με σκοπό την οργάνωση και συστηματοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Στεργιάδου και συν. 2003). Τα προϊόντα των κατασκευαστριών εταιριών δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών από το γραφείο, κάτι που αλλάζει τον τρόπο που γινόταν μέχρι πρόσφατα τέτοιου είδους εργασίες (Breslin et al. 1998). Η τεχνολογία αυτή γνώρισε έκτοτε μια ευρεία σειρά εφαρμογών, σχεδόν σε κάθε ζήτημα ανάλυσης και σχεδιασμού, όπου η παράμετρος «γεωγραφικός χώρος» εισέρχεται άμεσα ή έμμεσα σε ζητήματα χωροταξίας, περιφερειακής ανάλυσης, διαχείρισης φυσικών πόρων, οικολογικών ερευνών, κτηματολογίου, ακόμη και σε θέματα ανάπτυξης, ανάδειξης κτλ.) (Παπανικολοπούλου και συν. 1998). Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών ανάπτυξης και παράλληλου σεβασμού του περιβάλλοντος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συγκροτούν τη φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της εξεταζόμενης περιοχής, με τις πολυδιάστατες σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης τους και τις τάσεις μεταβολών τους μέσα στο χρόνο. Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών αποτελεί την αναγκαία υποδομή για κάθε σχέδιο ολοκληρωμένης κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά ανάπτυξης σε αρμονία με τη διατήρηση της φύσης και το σεβασμό προς τον άνθρωπο (Ρόκος 1986). Ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη Τα λιβάδια των είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διαχείρισης, μια που η ανάδειξη των στοιχείων που τα συγκροτούν εμπεριέχει δυσκολίες στην αναγνώριση τους, η δε αξιοποίηση τους γίνεται πιο ουσιαστική, όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι ή δε βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι ακατόρθωτο, μια που οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πρόκειται, να εφαρμόσουν την οποιαδήποτε πρόταση ανάπτυξης, είναι πάντα απαιτητικές, κυρίως για τη δική τους οικονομική ικανοποίηση και όχι για την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου (Στεργιάδου 2004). Η έννοια της ανάπτυξης, όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο 324 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 χώρο, ταυτίζεται τις περισσότερες φορές με τη ρύθμιση των προβλημάτων του και τη γενικότερη οργάνωσή του, εφόσον αυτά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των κατοίκων, χωρίς να επιβαρύνεται έντονα το φυσικό περιβάλλον (Ροδαλάκης και Λαμπριανίδης 1999). Περιοχή έρευνας Ο νομός Κιλκίς ως συνοριακός νομός της Ελλάδος παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες μια μείωση πληθυσμού λόγω αστυφιλίας και έλλειψης εργασιακών θέσεων για τους νέους κυρίως, μια που οι περισσότεροι αρνούνται να ασχοληθούν με επαγγέλματα συναφή με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στα οποία είναι και η κύρια ενασχόληση των κατοίκων του Νομού. Η γεωμορφολογία του νομού παρουσιάζει εναλλαγή λιβαδικών εκτάσεων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής. Μεθοδολογία Το καταλληλότερο λογισμικό για την χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών προκειμένου να αναδειχθεί, να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί αειφορικά μια λιβαδική περιοχή κρίνουμε ότι είναι το ArcView GIS. Το πακέτο αυτό ειδικεύεται στην αυτοματοποίηση, στη διαχείριση, στην ανάλυση και στην απεικόνιση της γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή. Είναι το πλέον διαδεδομένο λογισμικό πακέτο επεξεργασίας Γ.Σ.Π. σήμερα στην Ελλάδα (Παπανικολοπούλου και συν. 1998). Η μεθοδολογία της εργασίας που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 1. Συλλογή στοιχείων (από το ΥΠΕΧΩΔΕ τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, από τη Νομαρχία Κιλκίς - τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000, από τη ΓΥΣ - τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας και από το Δασαρχείο Κιλκίς τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: ). 2. Οργάνωση βάσεων δεδομένων εντόπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα απεικονιστούν και ποιες ιδιότητές τους θα ενταχθούν στο σύστημα. 3. Δόμηση των βάσεων δεδομένων (δημιουργία πινάκων, με ονόματα χρήσεων γης, με διαβάθμιση του οδικού δικτύου κατά κατηγορία και μήκος, κτλ.). 4. Προγραμματισμός (χρήση του καταλόγου παροχής ενδείξεων(esri 1996) για εκλογή διαφόρων ενεργειών, όπως μόνιμη εμφάνιση κάποιων κειμένων στην οθόνη του υπολογιστή, κατά την εκτύπωση ή στιγμιαία, όταν διέρχεται το «ποντίκι» του υπολογιστή πάνω από κάποιες περιοχές). 5. Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος (με αρχικό επίπεδο το τοπογραφικό διάγραμμα του νομού Κιλκίς εμφανίζονται οι εξής επιλογές: παρουσίαση των διαφόρων επιπέδων οδικού δικτύου, Δήμων, Κοινοτήτων, χρήσεων γης κ.ά., τη δυνατότητα ενημέρωσης με πρόσφατα στοιχεία, τη δυνατότητα εισαγωγής νέων στοιχείων στη βιβλιοθήκη των βάσεων δεδομένων και τέλος την αποθήκευση και την έξοδο από το σύστημα). Αποτελέσματα Εισάγοντας ως βασικό επίπεδο για περαιτέρω χαρτογράφηση το ψηφιοποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα από τη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: και αποτυπώνοντας τα επιμέρους στοιχεία από το Διαχειριστικό Σχέδιο του Δασαρχείου Κιλκίς (οδικό δίκτυο Λιβάδια των πεδινών και : Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 325

4 Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου κατά κατά κατηγορία, χρήσεις γης, κ.ά.), δημιουργείται μια πολυεπίπεδη βιβλιοθήκη χαρτών μέσω του προγράμματος ArcView 3.0 & Arc GIS της ESRI (Εικόνες 1, 2). Εικόνα 1. Απεικόνιση του οδικού δικτύου της περιοχής Κρουσίων σε διάφορες κατηγορίες. Εικόνα 2. Απεικόνιση χρήσεων γης στην περιοχή Κρουσίων. 326 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Η οργάνωση των βάσεων δεδομένων που αφορούν: τις χρήσεις γης (έκταση, ποσοστό κάλυψης, δυνατότητες μεταβολής χρήσης, κ.ά.), το οδικό δίκτυο (μήκος δρόμου, ποσοστό διάνοιξης, δυνατότητες συντήρησης και βελτίωσης οδικού δικτύου), τους μόνιμους κατοίκους (απογραφικά στοιχεία των τριών τελευταίων δεκαετιών και κατηγοριοποίηση κατά ηλικίες και φύλο), την επαγγελματική δραστηριότητα (κατηγορίες επαγγελμάτων, ποσοστό ανεργίας ανδρών και γυναικών, κ.ά.) και τους πιθανούς πόλους έλξης για αξιοποίηση (ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, βιότοπους, κ.ά.) είναι το πιο σημαντικό τμήμα της έρευνας, διότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων δημιουργεί ιστογράμματα με ποσοτικές πληροφορίες και χάρτες με ποιοτικές πληροφορίες. Η καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων όπως: η απογραφή των υποβαθμισμένων λιβαδικών εκτάσεων, το μέγεθός τους, η κάλυψη, οι χρήσεις γης, κ.ά.) μας δίδει την υφιστάμενη εικόνα της περιοχής, όσον αφορά τη λιβαδική κατάσταση των λιβαδιών και παράλληλα τις μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών λόγω υπερβόσκησης ή άλλων αιτιών. Γνωρίζοντας όμως τη σύνθεση των φυτικών ειδών της περιοχής διαχρονικά, είναι εύκολο να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στην περιοχή σε συνδυασμό με τον αριθμό των αγροτικών ζώων που αξιοποιούν αυτές τις λιβαδικές εκτάσεις. Μια άλλη δυνατότητα είναι η αλλαγή χρήσης ενός ημιορεινού λιβαδιού, όπου εκτός από την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για απευθείας βόσκηση των αγροτικών ζώων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για άλλες δραστηριότητες, όπως ως χώρος αναψυχής, για περιβαλλοντική εκπαίδευση κτλ. Η ύπαρξη επιπέδων διαφορετικών πληροφοριών των λιβαδικών εκτάσεων με τη χρήση των Γ.Σ.Π. κατά κατηγορία τύπων λιβαδιού, όσον αφορά στη λιβαδική κατάσταση και στην ποιότητα τόπου τους, στις γεωργικές εκτάσεις κτλ. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, μας δίδεται η δυνατότητα να ανατρέξουμε σε αυτό το αρχείο προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις ποσοτικές (μεταβολές: στον πληθυσμό, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους εργαζόμενους, κτλ.) και ποιοτικές (αλλαγές χρήσεων γης, διαφοροποίηση των καλλιεργιών, κ.ά.). Οι δυνατότητες που δίνονται από τη χρήση ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των είναι πολύ μεγάλες και καθημερινά η τεχνολογία τις αυξάνει και περισσότερο. Επίσης, με την εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην παρούσα έρευνα δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υποβαθμισμένων λιβαδικών τοπίων. Συμπεράσματα Η χρήση και εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των του νομού Κιλκίς μας οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης των πληροφοριών που περιέχονται στη βάση δεδομένων, διαχρονικά. Σύμφωνα με την υπάρχουσα δόμηση της βάσης δεδομένων, ο κάθε χρήστης μπορεί να δει ή να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα των χρήσεων γης, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή (κατανομή πληθυσμού, εργασιακή απασχόληση, κ.ά.). Η δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφικού υλικού κατά περίπτωση για απεικόνιση χρήσεων γης, ή φθορών οδικού δικτύου, ή ειδών υπό εξαφάνιση, ή έργων περιβαλλοντικής ενημέρωσης κ.α. Η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος εξυπηρετεί έως ένα μεγάλο βαθμό τους σκοπούς και του Κτηματολογίου στην ενημέρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Λιβάδια των πεδινών και : Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 327

6 Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λήψη αποφάσεων για πολλά θέματα όπως: αλλαγές χρήσεων γης, συντήρηση οδικού δικτύου, διαμόρφωση, χώρων αναψυχής, διαμόρφωση πάρκων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κτλ. Ενώ υπάρχει και δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος σε πιο λεπτομερειακούς τομείς όπως συντήρηση αρχαιοτήτων, καταγραφή ιδιοκτητών των μεγάλων εκτάσεων, κ.ά.. Τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίζονται ανάγκες όπως η λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των και να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε αυτές, από κάθε χρήστη, που έχει να προσθέσει ή να προτείνει κάτι νέο. Βιλιογραφία Breslin, P., N. Frunzi, E. Napoleon and T. Ormsby Getting to know ArcView GIS the georgraphic information system (GIS) for everyone. Discover the world of desktop mapping and GIS Learn what GIS is and how it works See ArcView GIS software in action. Use ArcView GIS software. ESRI Press. Redlands, California. pp ESRI INC ARC/INFO User s Guide 6.0 AML, User s Guide Applications programming language reference. ESRI Press. Redlands, California. pp Παπανικολοπούλου, Χ., Γ. Τζομάκα, Π. Ζεντέλης και Ε. Γιακουμάκη Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών χρήσεων γης οικισμού Μετσόβου, σελ Το εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους (Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ NTUA PRESS). Πρακτικά 1ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 5-7 Μαΐου Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ). Ροδαλάκης, Ν. και Λ. Λαμπριανίδης Πολεοδομία Χωροταξία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», Υπηρεσία Δημοσιευμάτων ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, σελ Ρόκος, Δ Ολοκληρωμένες πληροφορίες γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη. Τόμοι 1 και 2, (Εκδόσεις Παρατηρητής). Θεσσαλονίκη. Στεργιάδου, Α Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την ανάπτυξη και διάνοιξη του Ν. Γρεβενών, σελ Τα Γρεβενά (Ιστορία Τέχνη Πολιτισμός) (Εκδόσεις Παρατηρητής). Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Γρεβενά, 1-3 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Στεργιάδου, Α., Κ. Καραγιάννης και Κ. Δούκας Η ψηφιακή σχεδίαση για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, σελ Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι, 4 6 Σεπτεμβρίου Αθήνα. Ιστοσελίδες Ο Αγροτουρισμός Chi- χάρτης της Ελλάδας Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Geographical Information Systems for the appointment, the exploitation and the sustainable development of rangelands in semi-mountainous regions A. Stergiadou and P. Eskioglou Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment, Lab. of Forest engineering and syrveing (226), Thessaloniki, Summary Rangelands of semi-mountainous regions are connected with the agricultural and economic growth of inhabitants in Greek countryside. The appointment, the exploitation and the sustainable development of these wealth-producing sources should become main concern of the environmental and the land-planning policy, which is practised by the responsible comities. The residents of province are unbreakably tied up with the meadows, which constitute one from the sovereign environments in which they developed their social, economic and cultural activities. Our economic identity that is based on a big degree in the farmers requires electing, to develop and to protect the meadows of semi-mountainous regions. In the frames of this work became an effort with the use of geographic systems of information (ArcView 3.0 and ArcGIS 8.3), to be recorded, to elect itself and is proposed a possibility of sustainable development of meadows extents of semi-mountainous region at Krousia of Prefecture Kilkis. The Prefecture Kilkis is a frontier prefecture of Central Macedonia with a lot of meadows, which they are extended in semi-mountainous regions and they present from a lot of use types up to they are abandoned. We selected this region because the last decades are observed reduction of native of population, so that remain these unexploited extents. Our fundamental objective was the connection of geographic information with the descriptive information as photographs, comments, texts, with such way in order that the access and the recovery of information are easy even for inexperienced users of computers. The descriptive information that exists in the data base of system has such structure and organisation that is approachable with simple ways, while is given the possibility of briefing and extension of application under the suitable support in Hardware and Software. Key words: Geographical Information Systems (G.I.S.), geographic information, appointment - exploitation sustainable development of meadow s semi-mountainous regions, road net, Prefecture of Kilkis. Λιβάδια των πεδινών και : Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 329

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Ι. Παπαδόπουλος 1, Σ. Γκατζογιάννης 2, Δ. Παλάσκας 2 και Ν. Στάμου 2 1 Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π. Δ. Μπαμίδης, Κ. Παππάς, Ν. Μαγκλαβέρας, Γ. Γκόγκου, Ι. Χουβαρδά, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα