ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DENTAL CARE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DENTAL CARE"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DENTAL CARE 1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Εταιρία συμφωνεί με βάση τους Όρους αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου να παρέχεται κάλυψη στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τον Όρο Παροχές Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης εφόσον οι παροχές αυτές αναφέρονται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που ορίζονται σε αυτή. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντισυμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος ή διαφορετικό πρόσωπο. Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, και το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ως κυρίως Ασφαλισμένος. Καλυπτόμενο Μέλος: Ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών, και τα άγαμα τέκνα αυτού ή της συζύγου του, ηλικίας άνω του ενός (1) έτους και μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιμοι σύμφωνα με τους Όρους και περιορισμούς και εξαιρέσεις του παρόντος. Οι καλύψεις που παρέχονται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους Όρους αυτού του Ασφαλιστηρίου ισχύουν και για τα Καλυπτόμενα Μέλη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Συνεργαζόμενη Εταιρία: Η εταιρία που έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία και η οποία παρέχει τις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και υποστήριξης όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους Όρους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Δίκτυο/ Μέλος του Δικτύου: Τα επιμέρους συνεργαζόμενα με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία οδοντιατρεία και εταιρίες παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ορθοδοντικών και συναφών ειδικοτήτων. Ενδεικτικό Δίκτυο Σημείων Εξυπηρέτησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες επισυνάπτεται σε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο (Παράρτημα Ι). Οδοντιατρική Πράξη: Κάθε ιατρική πράξη, που πραγματοποιείται εντός του Δικτύου από οδοντίατρο ή γιατρό εξειδικευμένο στην οδοντιατρική θεραπεία όπως Ορθοδοντικό, Στοματολόγο, Περιοδοντολόγο και Γναθοχειρουργό, με απαραίτητη προϋπόθεση η ιατρική αυτή πράξη να 01/05/2013 Σελίδα 1 από 10

2 περιλαμβάνεται στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου. Συντονιστικό Κέντρο: Το τηλεφωνικό κέντρο που έχει συσταθεί για τον συντονισμό και την υποστήριξη των παροχών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Η χρήση του Συντονιστικού Κέντρου από τον Ασφαλισμένο και η έγκριση από αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών του προγράμματος. Το Συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο εξασφαλίζει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του Ασφαλισμένου, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό από σταθερό χωρίς χρέωση ή από κινητό με χρέωση. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή των παραπάνω τηλεφωνικών αριθμών, ο Ασφαλισμένος θα ενημερωθεί αναλόγως. Ασφαλιστικό Έτος: Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) επετείων αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο (1ο) Ασφαλιστικό Έτος είναι το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και ολοκληρώνεται την ημερομηνία της επόμενης επετείου του. Περίοδος Αναμονής: A. Οι καλύψεις Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης, σύμφωνα με τον Όρο Παροχές Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης, παρέχονται τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου, ή επαναφοράς του σε ισχύ. B. Οι καλύψεις Βασικής Προσθετικής Συνεδρίας (κινητής ή ακίνητης) σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων παρέχονται τρεις (3) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ή επαναφοράς του σε ισχύ. Οι παραπάνω Περίοδοι Αναμονής δεν ισχύουν σε περίπτωση που γίνει χρήση των παροχών λόγω ατυχήματος. 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο Ασφαλισμένος επικοινωνεί απαραιτήτως με το Συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο για να κάνει χρήση των Παροχών του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου και να ενημερωθεί για το Δίκτυο που παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κάλυψη Εξόδων στις Οδοντιατρικές Πράξεις εντός Δικτύου A. Η Εταιρία καλύπτει χωρίς ανώτατο όριο το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων, όπως αυτές παρατίθενται παρακάτω, καθώς και των βασικών υλικών τους, δηλαδή των μετάλλων εκτός χρυσού και πλατίνας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Δίκτυο και αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των προκαθορισμένων τιμών με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία. Οδοντιατρικές πράξεις όπως περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων: Γενικές Πρόληψης Παιδοδοντίας Ορθοδοντικής Οδοντικής Χειρουργικής Ακίνητης Προσθετικής με Προσθετολόγο 01/05/2013 Σελίδα 2 από 10

3 Κινητής Προσθετικής Ενδοδοντίας Χειρουργικής Στοματολογίας Περιοδοντολογίας B. Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος των παραπάνω απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων και των βασικών υλικών τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προκαθορισμένων τιμών με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία. Η καταβολή του κόστους θα γίνεται απευθείας από τον Ασφαλισμένο στο Μέλος του Δικτύου που παρείχε τις υπηρεσίες. Επιπλέον, ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το κόστος αγοράς πολύτιμων μετάλλων, οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Και σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή του κόστους γίνεται απευθείας από τον Ασφαλισμένο στο Μέλος του Δικτύου που παρείχε τις υπηρεσίες. Πρόσθετες Προνομιακές Παροχές εντός Δικτύου χωρίς κόστος για τον Ασφαλισμένο ανά Ασφαλιστικό Έτος Για τους Ασφαλισμένους Ενήλικες: 1. Ένας (1) Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός οδοντιατρικού διαγνωστικού ελέγχου. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης. 2. Ένας (1) Ορθοδοντικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ορθοδοντικού ελέγχου. Ο ορθοδοντικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση. 3. Ένας (1) Οδοντιατρικός Καθαρισμός Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός απλού οδοντιατρικού καθαρισμού δοντιών. Ο απλός οδοντιατρικός καθαρισμός περιλαμβάνει τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες. 4. Μία (1) επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) επίσκεψης για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού. 5. Ένα (1) σφράγισμα Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός (1) σφραγίσματος. Για τους Ασφαλισμένους Ανήλικους: 1. Ένας (1) Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός οδοντιατρικού διαγνωστικού ελέγχου. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης. 2. Ένας (1) Ορθοδοντικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ορθοδοντικού ελέγχου. Ο ορθοδοντικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση. 01/05/2013 Σελίδα 3 από 10

4 3. Μία (1) φθορίωση και απομάκρυνση πλακών Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) φθορίωσης και απομάκρυνσης πλακών. 4. Μία (1) εξαγωγή νεογιλού Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) εξαγωγής νεογιλού. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο ισχύει μόνον εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ασφάλιστρο το οποίο αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Το πρόσθετο ασφάλιστρο θα είναι πληρωτέο κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο όπως το ασφάλιστρο του Βασικού Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ασφάλιστρα αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, είτε σε περίπτωση αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας, είτε σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής της τιμολόγησης των προσφερόμενων παροχών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα εκδίδει Πρόσθετη Πράξη την οποία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο. 5. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή αυτού, που επίσης αναφέρεται σε αυτή. 6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: 1. Την ημερομηνία απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου. 2. Στη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους που ακολουθεί το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος γενεθλίων του Ασφαλισμένου. 3. Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί την ημερομηνία που απαιτείται μέχρι τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Σύνθετης Προστασίας. 4. Με καταγγελία, σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας. 5. Εάν η Εταιρία προχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο σε διακοπή συνεργασίας με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία χωρίς να καταστεί δυνατή η αντικατάστασή της από άλλη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα ενημερώνει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη λήξη αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου με γραπτή ειδοποίηση που θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση που γνωρίζει η Εταιρία ως τελευταία. 6. Όταν ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος. 7. Την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί το δέκατο όγδοο (18ο) έτος γενεθλίων των παιδιών του Ασφαλισμένου ή της συζύγου του ως Καλυπτόμενα Μέλη. 01/05/2013 Σελίδα 4 από 10

5 Εγγύηση ασφαλισιμότητας Καλυπτόμενων Μελών Η κάλυψη συζύγου και Καλυπτόμενων Μελών του Ασφαλισμένου θα συνεχίζεται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο με την ασφάλισή τους με νέο Ασφαλιστήριο του ίδιου ασφαλιστικού προγράμματος. Σε περίπτωση που το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει καταργηθεί για το σύνολο των Ασφαλισμένων από την Εταιρία θα προτείνεται ασφαλιστικό πρόγραμμα αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Μετά τη λήξη του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή της κάλυψης που προσφέρει στον Ασφαλισμένο ή τα Καλυπτόμενα Μέλη, σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους, παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο. 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ασφάλιση που παρέχεται με αυτό το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτει Ασφαλισμένους που έχουν/ νοσούν από: 1. Εθισμό σε αλκοόλ ή/και ναρκωτικές ουσίες, 2. AIDS, ενεργή ηπατίτιδα A,B,C,non A,non B, 3. Αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, 4. Σοβαρή ψυχική πάθηση που εμποδίζει τη συνεργασία με τον Οδοντίατρο/ Μέλος του Δικτύου. 8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε μπορεί να κριθεί υπεύθυνη αστικά ή ποινικά, για σφάλματα ή παραλείψεις ή για αδυναμία παροχής υπηρεσιών από τη Συνεργαζόμενη Εταιρία και τα συνεργαζόμενα με την τελευταία φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια ισχύος του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας που τυχόν προβλέπονται στο παρόν και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 01/05/2013 Σελίδα 5 από 10

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (συνέχεια) ΙΣΤΙΑΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΑΡΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΛΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΣΥΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΟΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ * Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω σημείων εξυπηρέτησης. Ο Ασφαλισμένος θα μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για το διαθέσιμο Δίκτυο συνεργαζόμενων οδοντιατρείων μέσω του Συντονιστικού Κέντρου. 01/05/2013 Σελίδα 6 από 10

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ο άργυρος, το παλλάδιο, ο χρυσός και η πλατίνα, σε όλες τις επί τοις εκατό περιεκτικότητες. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Προκατασκευασμένα ή Εξατομικευμένα: Προκατασκευασμένα: Ίσια ή γωνιώδη, συμπαγή ή πολλών στοιχείων. Εξατομικευμένα: Τύπου UCLA (χυτευόμενα), εξ ολοκλήρου πλαστικά ή με μεταλλική βάση, πολύτιμη ή μη. ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Ανόργανα ή οργανικά, ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης: Σκευάσματα φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη, οργανικά πλέγματα ζωικής ή ανθρώπειας προέλευσης, μεμβράνες κολλαγόνου απορροφήσιμες,μη απορροφήσιμες με μεταλλική ενίσχυση ή χωρίς, μεμβράνες και πλέγματα τιτανίου, καρφίδες στερέωσης μεμβρανών. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Προκατασκευασμένες ή εξατομικευμένες: Εξωστοματικές συσκευές, συσκευές μονόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες διόρθωσης σταυροειδούς, συσκευές μασητικού επιπέδου, διακοπής έξεων, διατήρησης χώρου, ναρθηκοποίησης και διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. 01/05/2013 Σελίδα 7 από 10

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο φορές το χρόνο Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα - φωτογραφίες Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας - φθορίωση Ακτινογραφία ενδοστοματική - οπισθοφατνιακή Ακτινογραφία μυλικής σύγκλισης Ακτινογραφία δήξεως Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου Αφαίρεση καλύπτρας Προληπτικός έλεγχος μαλακών μορίων (Προκακαρκινικών Βλαβών) Έγκαιρη εντόπιση προκαρκινικών καταστάσεων Διάνοιξη αποστήματος (έκτακτο περιστατικό) 1 ραντεβού Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση) Μελέτη περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας Πρόληψη αφαίρεση πλακών-οδηγίες στοματικής υγιεινής(μέχρι 12 ετών) 1/έτ Τοπική εφαρμογή φθορίου Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Β) 1. ΓΕΝΙΚΑ Ακτινογραφία πανοραμική Ακτινογραφία κεφαλομετρική Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα 2. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants) Έμφραξη νεογιλού με αμάλγαμα Έμφραξη νεογιλού με ρητίνη Έμγραξη νεογιλού με υαλοϊονομερή κονία Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού μονόριζου Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού πολύριζου Πολφοτομή νεογιλού Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού Εξαγωγή νεογιλού 3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Εκμαγεία - Μελέτη - Ανάλυση ορθοδοντικού περιστατικού Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe Ετερόπλευρο μηχάνημα διατήρησης χώρου Αμφοτερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου Μηχάνημα διακοπής στοματικών έξεων Μηχάνημα ανάκτησης χώρου Αντιμετώπιση τραύματος - Ακινητοποίηση Ορθοδοντική μετακίνηση εμβυθισμένου δοντιού Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με επάρκεια χώρου ( Σιδεράκια) Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με έλλειψη χώρου ( Σιδεράκια) Με Κεραμικά Brackets (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό Με Σύρμα Teflon (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό Τοποθέτηση Retainer Εκλεκτικός τροχισμός, διδασκαλία ασκήσεων Θεραπεία σταυροειδούς σύγκλεισης Βελτίωση υπερσύγκλεισης ή μείωση χασμοδοντίας 01/05/2013 Σελίδα 8 από 10

9 Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Β) 4. ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (προσθίων) (ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (οπισθίων) Ανασύσταση μύλης Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Άμεση) Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα Ανασύσταση κοπτικής γωνίας με σύνθετη ρητίνη Απευαισθητοποίηση αυχενικών διαβρώσεων (ανά δόντι) Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού Λεύκανση με νάρθηκα και αναλώσιμα ( Γραφείου-Σπιτιού ) χωρίς υλικά Λεύκανση (μία συνεδρία στο οδοντιατρείο) Λεύκανση Οδοντιατρείου-σπιτιού + Νάρθηκες Λεύκανσης με αναλώσιμα 5. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ με Προσθετολόγο Στεφάνη προσωρινή μεταλλοακρυλική Στεφάνη ακρυλική (Μεταβατική) Στεφάνη μεταλλοκεραμική (ΘΗΚΗ) Αυχενική πορσελάνη Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας μεταλλοκεραμικό Στεφάνη ολοκεραμική Στεφάνη επί εμφυτεύματος Χειρ. νάρθηκας τοποθέτησης εμφυτευμάτων ανά φραγμό Εκμαγεία μελέτης, προσθετικός σχεδιασμός Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι Τοποθέτηση επιεμφυτευματικού στηρίγματος (abutment) Τοποθέτηση κεκλιμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος Τοποθέτηση εξατομικευμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος Ένθετο ή Επένθετο από σύνθετη ρητίνη Ένθετο ή Επένθετο από πορσελάνη Maryland ανά δόντι Αισθητικές όψεις ολοκεραμικές Χυτή ανασύσταση μύλης με άξονα Χυτή καλύπτρα για υποδοχή τηλεσκοπικής στεφάνης Τηλεσκοπική στεφάνη Κατασκευή δοκού ανά στήριγμα Omnivac Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, μαλακός Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, σκληρός 6. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση (μασέλα) Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλική βάση Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μετ. σκελετό Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου Επένθετη ολική οδοντοστοιχία Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας Προσθήκη για ένα δόντι Αναπροσαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας Χυτό άγκιστρο Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) - εξατομικευμένος Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) - προκατασκευασμένος 01/05/2013 Σελίδα 9 από 10

10 Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Β) 7. ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Πολφοτομή Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ) Ενδοδοντική θεραπεία δύριζου Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με αδιάπλαστη ρίζα Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας 8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού Χειρουργική εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με κρημνό και συρραφή Εξαγωγή ενσφηνωμένου δοντιού (εγκλείστου ή ημιεγκλείστου) Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή Τοποθέτηση εμφυτεύματος μονής ή διπλής φάσης, (με εμφύτευμα) Ακρορριζεκτομή με ανάστροφη έμφραξη Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση) 9. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Θερ. περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο 1/4 Θερ. περιοδοντίτιδας με Laser ανά τεταρτημόριο 1/4 Θερ. περιοδοντίτιδας χειρ. ανά τεταρτημόριο 1/4 Χειρουργική επιμήκυνση μύλης με Laser Χειρουργική επιμήκυνση μύλης Τοποθέτηση Μοσχεύματος (χωρίς μόσχευμα) Εκτομή χαλινού Εκτομή χαλινού με Laser Ουλοπλαστική ανά φραγμό Χειρουργική ουλοπλαστική ανά φραγμό Τοπική χρήση αντιβιοτικού 01/05/2013 Σελίδα 10 από 10

11 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΑΙΓΙΟ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 ΑΛΜΥΡΟΣ 1 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1 ΑΡΓΟΣ 2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1 ΑΡΤΑ 2 ΑΤΤΙΚΗ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 1 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 3 ΑΤΤΙΚΗ 1 ΑΧΑΡΝΑΙ 1 ΒΟΥΛΑ 1 ΒΡΙΛΗΣΙΑ 3 ΒΥΡΩΝΑΣ 2 ΓΑΛΑΤΣΙ 3 ΓΚΥΖΗ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ 7 ΓΟΥΔΙ 1 ΔΑΦΝΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 ΙΛΙΟΝ 1 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1 ΚΑΛΙΘΕΑ 1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 ΚΕΝΤΡΟ 2 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 3 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 1 ΚΟΡΩΠΙ 1 ΚΥΨΕΛΗ 1 ΜΑΡΟΥΣΙ 5 Ν. ΛΙΟΣΙΑ 1 Ν ΚΟΣΜΟΣ 1 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 3 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 3 Ν.ΨΥΧΙΚΟ 1

12 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1 ΝΙΚΑΙΑ 14 Π.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 Π ΦΑΛΗΡΟ 3 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 5 ΠΑΛΛΗΝΗ 1 ΠΑΤΗΣΙΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2 ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 2 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 1 ΡΑΦΗΝΑ 3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1 ΑΤΤΙΚΗ Total 128 ΒΑΡΗ 1 ΒΕΡΟΙΑ 1 ΒΟΛΟΣ 2 ΒΟΝΙΤΣΑ 1 ΓΑΡΔΙΚΙ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 4 ΔΡΑΜΑ 4 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 1 ΚΕΝΤΡΟ 2 ΣΙΝΔΟΣ 2 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Total 9 ΘΗΒΑ 1 ΙΣΤΙΑΙΑ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 ΚΑΒΑΛΑ 1 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2

13 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1 ΚΙΛΚΙΣ 1 ΚΟΖΑΝΗ 2 ΚΟΜΜΟΤΗΝΗ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ 2 ΧΑΝΙΑ 3 ΚΡΗΤΗ Total 7 ΚΩΣ 1 ΚΩΣ Total 1 ΛΑΜΙΑ 2 ΛΑΜΙΑ 1 ΛΑΡΙΣΑ 3 ΛΑΥΡΙΟ 1 ΛΕΡΟΣ 1 ΛΗΜΝΟΣ 1 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1 ΜΕΣΣΗΝΗ 1 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1 ΝΑΥΠΛΙΟ 2 ΞΑΝΘΗ 1 ΠΑΛΛΗΝΗ 1 ΠΑΤΡΑ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 ΠΟΛΗ 1 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1 ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΠΤΟΛΑΙΜΑΙΔΑ 1 ΠΥΡΓΟΣ 1 ΡΟΔΟΣ 4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1 ΣΕΡΡΕΣ 4 ΣΚΑΛΑ 1 ΣΚΥΡΟΣ 2 ΣΠΑΡΤΗ 1 ΣΥΡΟΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 4 ΤΡΙΠΟΛΗ 1 ΦΑΡΣΑΛΑ 1 ΦΛΩΡΙΝΑ 2 ΧΑΛΚΙΔΑ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 ΧΙΟΣ 1 Grand Total 255

14 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Τιµή Συµµετοχή 20% Οδοντιατρική εξέταση 30 6 Καθαρισµός οδόντων µέχρι δύο φορές το χρόνο Ενδοστοµατικές λήψεις µε κάµερα - φωτογραφίες 40 8 Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας - φθορίωση 40 8 Ακτινογραφία ενδοστοµατική - οπισθοφατνιακή 15 3 Ακτινογραφία µυλικής σύγκλισης 15 3 Ακτινογραφία δήξεως 15 3 Αντιµετώπιση ξηρού φατνίου 40 8 Αφαίρεση καλύπτρας 20 4 Προληπτικός έλεγχος µαλακών µορίων (Προκακαρκινικών Βλαβών) Έγκαιρη εντόπιση προκαρκινικών καταστάσεων 10 2 ιάνοιξη αποστήµατος (έκτακτο περιστατικό) 1 ραντεβού Έκδοση πιστοποιητικού µετά από εξέταση (σχολική χρήση) 30 6 Μελέτη περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας 40 8 Πρόληψη αφαίρεση πλακών-οδηγίες στοµατικής υγιεινής(µέχρι 12 ετών) 1/έτ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Β) Τιµή Συµµετοχή 20% ΓΕΝΙΚΑ Ακτινογραφία πανοραµική 36 7,2 Ακτινογραφία κεφαλοµετρική Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγµα 40 8 ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑ Κάλυψη οπών και σχισµών ανά δόντι (sealants) 40 8 Έµφραξη νεογιλού µε αµάλγαµα Έµφραξη νεογιλού µε ρητίνη Έµγραξη νεογιλού µε υαλοϊονοµερή κονία Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού µονόριζου Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού πολύριζου Πολφοτοµή νεογιλού Άµεση ή έµµεση κάλυψη πολφού Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού Εξαγωγή νεογιλού 40 8 ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗ Εκµαγεία - Μελέτη - Ανάλυση ορθοδοντικού περιστατικού Κινητό µηχάνηµα διατήρησης χώρου Ακίνητο µηχάνηµα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe Ετερόπλευρο µηχάνηµα διατήρησης χώρου Αµφοτερόπλευρο ακίνητο µηχάνηµα διατήρησης χώρου

15 Μηχάνηµα διακοπής στοµατικών έξεων Μηχάνηµα ανάκτησης χώρου Αντιµετώπιση τραύµατος - Ακινητοποίηση Ορθοδοντική µετακίνηση εµβυθισµένου δοντιού Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης µε επάρκεια χώρου ( Σιδεράκια ) Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης µε έλλειψη χώρου ( Σιδεράκια ) Με Κεραµικά Brackets (Λευκά) επιπλέον ανα περιστατικό Με Σύρµα Teflon (Λευκά) επιπλέον ανα περιστατικό Τοποθέτηση Retainer Εκλεκτικός τροχισµός, διδασκαλία ασκήσεων Θεραπεία σταυροειδούς σύγκλεισης Βελτίωση υπερσύγκλεισης ή µείωση χασµοδοντίας Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Έµφραξη µε αµάλγαµα και στίλβωση Έµφραξη µε σύνθετη ρητίνη (προσθίων) Έµφραξη µε σύνθετη ρητίνη (οπισθίων) Ανασύσταση µύλης Κάλυψη οπών και σχισµών ανά δόντι 30 6 Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Άµεση) Ανασύσταση µε προκατασκευασµένο ενδοριζικό άξονα Ανασύσταση κοπτικής γωνίας µε σύνθετη ρητίνη Απευαισθητοποίηση αυχενικών διαβρώσεων (ανά δόντι) 20 4 Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευµένου δοντιού Λεύκανση µε νάρθηκα και αναλώσιµα ( Γραφείου- Σπιτιού ) χωρίς υλικά Λεύκανση (µία συνεδρία στο οδοντιατρείο) Λεύκανση Οδοντιατρείου-σπιτιού + Νάρθηκες Λεύκανσης µε αναλώσιµα Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Γ) Τιµή Συµµετοχή 20% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ µε Προσθετολόγο Στεφάνη προσωρινή µεταλλοακρυλική Στεφάνη ακρυλική (Μεταβατική) Στεφάνη µεταλλοκεραµική Αυχενική πορσελάνη Ενδιάµεσο δόντι γέφυρας µεταλλοκεραµικό Στεφάνη ολοκεραµική Στεφάνη επί εµφυτεύµατος Χειρ. νάρθηκας τοποθέτησης εµφυτευµάτων ανα φραγµό Εκµαγεία µελέτης, προσθετικός σχεδιασµός ιαγνωστικό κέρωµα ανα δόντι 70 14

16 Τοποθέτηση επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος (abutment) Τοποθέτηση κεκλιµένου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος Τοποθέτηση εξατοµικευµένου επιεµφυτευµατικού στηρίγµατος Ένθετο ή Επένθετο από σύνθετη ρητίνη Ένθετο ή Επένθετο από πορσελάνη Maryland ανά δόντι Αισθητικές όψεις ολοκεραµικές Χυτή ανασύσταση µύλης µε άξονα Χυτή καλύπτρα για υποδοχή τηλεσκοπικής στεφάνης Τηλεσκοπική στεφάνη Κατασκευή δοκού ανά στήριγµα Omnivac Ενδοστοµατικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, µαλακός Ενδοστοµατικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, σκληρός ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 0 Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου µε ακρυλική βάση Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου µε µεταλλική βάση Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου µε µετ. σκελετό Άµεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου Επένθετη ολική οδοντοστοιχία Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας Προσθήκη για ένα δόντι Αναπροσαρµογή οδοντοστοιχίας (αναγόµωση) Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας Χυτό άγκιστρο Σύνδεσµος ακριβείας (attachment) - εξατοµικευµένος Σύνδεσµος ακριβείας (attachment) - προκατασκευασµένος ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ 0 Πολφοτοµή Άµεση ή έµµεση κάλυψη πολφού Ενδοδοντική θεραπεία µονόριζου Ενδοδοντική θεραπεία δύριζου Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι µε αδιάπλαστη ρίζα Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

17 Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας ) Τιµή Συµµετοχή 20% ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού Χειρουργική εξαγωγή ρίζας ή δοντιού µε κρηµνό και συρραφή Εξαγωγή ενσφηνωµένου δοντιού (εγκλείστου ή ηµιεγκλείστου) Χειρουργική αποκάλυψη µύλης για ανατολή Τοποθέτηση εµφυτεύµατος µονής ή διπλής φάσης, (µε εµφύτευµα) Ακρορριζεκτοµή µε ανάστροφη έµφραξη Ακρωτηριασµός δοντιού (εκτοµή ρίζας ή διχοτόµηση) ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 0 Θερ. περιοδοντίτιδας ανα τεταρτηµόριο 1/ Θερ. περιοδοντίτιδας µε Laser ανα τεταρτηµόριο 1/ Θερ. περιοδοντίτιδας χειρ. ανά τεταρτηµόριο 1/ Χειρουργική επιµήκυνση µύλης µε Laser Χειρουργική επιµήκυνση µύλης Τοποθέτηση Μοσχεύµατος (χωρίς µόσχευµα) Εκτοµή χαλινού Εκτοµή χαλινού µε Laser Ουλοπλαστική ανα φραγµό Χειρουργική ουλοπλαστική ανα φραγµό Τοπική χρήση αντιβιοτικού 60 12

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας Επείγον Περιστατικό Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικού προβλήματος υγείας, όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, καλέστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Αθήνα, 7.3.2014 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 1. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται: Από τους συμβεβλημένους με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα