Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Dental Care

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Dental Care"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DENTAL CARE 1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η Εταιρία συμφωνεί με βάση τους Όρους αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου να παρέχεται κάλυψη στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τον Όρο Παροχές Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης εφόσον οι παροχές αυτές αναφέρονται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα που ορίζονται σε αυτή. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντισυμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος ή διαφορετικό πρόσωπο. Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, και το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ως κυρίως Ασφαλισμένος. Καλυπτόμενο Μέλος: Ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και μέχρι εβδομήντα (70) ετών, και τα άγαμα τέκνα αυτού ή της συζύγου του, ηλικίας άνω του ενός (1) έτους και μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών, αν σπουδάζουν και εξαρτώνται οικονομικά (από τον γονέα ή κηδεμόνα τους) και με την προϋπόθεση προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών, εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιμοι σύμφωνα με τους Όρους και περιορισμούς και εξαιρέσεις του παρόντος. Οι καλύψεις που παρέχονται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους Όρους αυτού του Ασφαλιστηρίου ισχύουν και για τα Καλυπτόμενα Μέλη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Συνεργαζόμενη Εταιρία: Η εταιρία που έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία και η οποία παρέχει τις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας και υποστήριξης όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους Όρους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Δίκτυο/ Μέλος του Δικτύου: Τα επιμέρους συνεργαζόμενα με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία οδοντιατρεία και εταιρίες παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ορθοδοντικών και συναφών ειδικοτήτων. Ενδεικτικό Δίκτυο Σημείων Εξυπηρέτησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες επισυνάπτεται σε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 01/05/2014 Σελίδα 1 από 12

2 Οδοντιατρική Πράξη: Κάθε ιατρική πράξη, που πραγματοποιείται εντός του Δικτύου από οδοντίατρο ή γιατρό εξειδικευμένο στην οδοντιατρική θεραπεία όπως Ορθοδοντικό, Στοματολόγο, Περιοδοντολόγο και Γναθοχειρουργό, με απαραίτητη προϋπόθεση η ιατρική αυτή πράξη να περιλαμβάνεται στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου. Συντονιστικό Κέντρο: Το συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο εξασφαλίζει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του Ασφαλισμένου, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό από σταθερό χωρίς χρέωση ή από κινητό με χρέωση. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή των παραπάνω τηλεφωνικών αριθμών, ο Ασφαλισμένος θα ενημερωθεί αναλόγως. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει συσταθεί για τον συντονισμό και την υποστήριξη των παροχών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Παράλληλα το Συντονιστικό Κέντρο ενημερώνει για τις εκάστοτε προκαθορισμένες τιμές Οδοντιατρικών Πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και Πολύτιμων Μετάλλων, Οδοντοπροσθετικών Αποκαταστάσεων, Προσθετικών Εξαρτημάτων, Εμφυτευμάτων, Αλλομοσχευμάτων, Μεμβρανών και Ειδικών Ορθοδοντικών Συσκευών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Ο Ασφαλισμένος μπορεί επίσης να ενημερώνεται για τις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία οποιαδήποτε στιγμή και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας Η χρήση του Συντονιστικού Κέντρου από τον Ασφαλισμένο και η έγκριση από αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των παροχών του προγράμματος. Ασφαλιστικό Έτος: Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) επετείων αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο (1ο) Ασφαλιστικό Έτος είναι το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και ολοκληρώνεται την ημερομηνία της επόμενης επετείου του. Περίοδος Αναμονής: A. Οι καλύψεις Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης, σύμφωνα με τον Όρο Παροχές Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης, παρέχονται τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ή επαναφοράς του σε ισχύ. B. Οι καλύψεις Προσθετικής Συνεδρίας (κινητής ή ακίνητης) σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) παρέχονται τρεις (3) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ή επαναφοράς του σε ισχύ. Οι παραπάνω Περίοδοι Αναμονής δεν ισχύουν σε περίπτωση που γίνει χρήση των παροχών λόγω ατυχήματος. 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο Ασφαλισμένος επικοινωνεί απαραιτήτως με το Συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο για να κάνει χρήση των Παροχών του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου και να ενημερωθεί για το Δίκτυο που παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κάλυψη Εξόδων στις Οδοντιατρικές Πράξεις εντός Δικτύου Η Εταιρία καλύπτει χωρίς ανώτατο όριο το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων, όπως αυτές παρατίθενται παρακάτω, καθώς και των βασικών υλικών τους, δηλαδή των μετάλλων εκτός αργύρου, παλλάδιου, χρυσού και πλατίνας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Δίκτυο και αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των προκαθορισμένων τιμών με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία. 01/05/2014 Σελίδα 2 από 12

3 Ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος των παραπάνω καλυπτόμενων πράξεων και των βασικών υλικών τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των προκαθορισμένων τιμών με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία. Επιπλέον του κόστους αγοράς πολύτιμων μετάλλων, ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται με το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή του κόστους της συμμετοχής γίνεται απευθείας από τον Ασφαλισμένο στο Μέλος του Δικτύου που παρείχε τις υπηρεσίες. Οδοντιατρικές πράξεις όπως περιλαμβάνονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα Οδοντιατρικών Πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ): Γενικές Πρόληψης Παιδοδοντίας Ορθοδοντικής Οδοντικής Χειρουργικής Ακίνητης Προσθετικής με Προσθετολόγο Κινητής Προσθετικής Ενδοδοντίας Χειρουργικής Στοματολογίας Περιοδοντολογίας Πρόσθετες Προνομιακές Παροχές εντός Δικτύου χωρίς κόστος για τον Ασφαλισμένο ανά Ασφαλιστικό Έτος Για τους Ασφαλισμένους Ενήλικες: 1. Ένας (1) Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός οδοντιατρικού διαγνωστικού ελέγχου. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης. 2. Ένας (1) Ορθοδοντικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ορθοδοντικού ελέγχου. Ο ορθοδοντικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση. 3. Ένας (1) Οδοντιατρικός Καθαρισμός Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός απλού οδοντιατρικού καθαρισμού δοντιών. Ο απλός οδοντιατρικός καθαρισμός περιλαμβάνει τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες. 4. Μία (1) επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) επίσκεψης για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού. 5. Ένα (1) σφράγισμα Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός (1) σφραγίσματος. 01/05/2014 Σελίδα 3 από 12

4 Για τους Ασφαλισμένους Ανήλικους: 1. Ένας (1) Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός οδοντιατρικού διαγνωστικού ελέγχου. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης. 2. Ένας (1) Ορθοδοντικός Έλεγχος Δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ορθοδοντικού ελέγχου. Ο ορθοδοντικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση. 3. Μία (1) φθορίωση και απομάκρυνση πλακών Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) φθορίωσης και απομάκρυνσης πλακών. 4. Μία (1) εξαγωγή νεογιλού Δυνατότητα πραγματοποίησης μίας (1) εξαγωγής νεογιλού. 5. Ένα (1) Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής 4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο ισχύει μόνον εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ασφάλιστρο το οποίο αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Το πρόσθετο ασφάλιστρο θα είναι πληρωτέο κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο όπως το ασφάλιστρο του Βασικού Ασφαλιστηρίου, εφόσον υπάρχει. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ασφάλιστρα αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, είτε σε περίπτωση αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας, είτε σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής της τιμολόγησης των προσφερόμενων παροχών. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα εκδίδει Πρόσθετη Πράξη την οποία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο. 5. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση ασφαλίστρου, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή αυτού, που επίσης αναφέρεται σε αυτή. 6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: 1. Την ημερομηνία απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου. 2. Tην επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος του Ασφαλισμένου. 3. Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί την ημερομηνία που απαιτείται μέχρι τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Σύνθετης Προστασίας. 4. Με καταγγελία, σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας. 01/05/2014 Σελίδα 4 από 12

5 5. Εάν η Εταιρία προχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο σε διακοπή συνεργασίας με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία χωρίς να καταστεί δυνατή η αντικατάστασή της από άλλη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα ενημερώνει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη λήξη αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου με γραπτή ειδοποίηση που θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση που γνωρίζει η Εταιρία ως τελευταία. 6. Όταν ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος, εφόσον ασφαλίζεται ως Καλυπτόμενο Μέλος. 7. Την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί το δέκατο όγδοο (18ο) έτος των παιδιών που ασφαλίζονται ως Καλυπτόμενα Μέλη του Ασφαλισμένου, ή το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος, εφόσον σπουδάζουν και εξαρτώνται οικονομικά (από τον γονέα ή κηδεμόνα τους) και με την προϋπόθεση προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού σπουδών. Εγγύηση ασφαλισιμότητας Καλυπτόμενων Μελών Η κάλυψη συζύγου ή των παιδιών που ασφαλίζονται ως Καλυπτόμενα Μέλη του Ασφαλισμένου θα συνεχίζεται χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο με την ασφάλισή τους με νέο Ασφαλιστήριο του ίδιου ασφαλιστικού προγράμματος. Σε περίπτωση που το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει καταργηθεί για το σύνολο των Ασφαλισμένων από την Εταιρία θα προτείνεται ασφαλιστικό πρόγραμμα αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Μετά τη λήξη του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή της κάλυψης που προσφέρει στον Ασφαλισμένο ή τα Καλυπτόμενα Μέλη, σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους, παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο. 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ασφάλιση που παρέχεται με αυτό το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτει Ασφαλισμένους που έχουν/ νοσούν από: 1. Εθισμό σε αλκοόλ ή/και ναρκωτικές ουσίες, 2. AIDS, ενεργή ηπατίτιδα A,B,C,non A,non B, 3. Αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, 4. Σοβαρή ψυχική πάθηση που εμποδίζει τη συνεργασία με τον Οδοντίατρο/ Μέλος του Δικτύου. 8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε μπορεί να κριθεί υπεύθυνη αστικά ή ποινικά, για σφάλματα ή παραλείψεις ή για αδυναμία παροχής υπηρεσιών από τη Συνεργαζόμενη Εταιρία και τα συνεργαζόμενα με την τελευταία φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 01/05/2014 Σελίδα 5 από 12

6 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο κατά τη διάρκεια ισχύος του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας που τυχόν προβλέπονται στο παρόν και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 01/05/2014 Σελίδα 6 από 12

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (συνέχεια) ΙΣΤΙΑΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΑΡΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΛΙΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΟΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ * Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω σημείων εξυπηρέτησης. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για το διαθέσιμο Δίκτυο συνεργαζόμενων οδοντιατρείων μέσω του Συντονιστικού Κέντρου. 01/05/2014 Σελίδα 7 από 12

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ο άργυρος, το παλλάδιο, ο χρυσός και η πλατίνα, σε όλες τις επί τοις εκατό περιεκτικότητες. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Προκατασκευασμένα ή Εξατομικευμένα: Προκατασκευασμένα: Ίσια ή γωνιώδη, συμπαγή ή πολλών στοιχείων. Εξατομικευμένα: Τύπου UCLA (χυτευόμενα), εξ ολοκλήρου πλαστικά ή με μεταλλική βάση, πολύτιμη ή μη. ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Ανόργανα ή οργανικά, ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης: Σκευάσματα φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη, οργανικά πλέγματα ζωικής ή ανθρώπειας προέλευσης, μεμβράνες κολλαγόνου απορροφήσιμες,μη απορροφήσιμες με μεταλλική ενίσχυση ή χωρίς, μεμβράνες και πλέγματα τιτανίου, καρφίδες στερέωσης μεμβρανών. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Προκατασκευασμένες ή εξατομικευμένες: Εξωστοματικές συσκευές, συσκευές μονόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες διόρθωσης σταυροειδούς, συσκευές μασητικού επιπέδου, διακοπής έξεων, διατήρησης χώρου, ναρθηκοποίησης και διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. 01/05/2014 Σελίδα 8 από 12

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές τον χρόνο Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα - φωτογραφίες Έλεγχος και αφαίρεση πλάκας - φθορίωση Ακτινογραφία ενδοστοματική - οπισθοφατνιακή Ακτινογραφία μυλικής σύγκλισης Ακτινογραφία δήξεως Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου Αφαίρεση καλύπτρας Διάνοιξη αποστήματος (έκτακτο περιστατικό) 1 ραντεβού Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση) Μελέτη περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας Πρόληψη αφαίρεση πλακών-οδηγίες στοματικής υγιεινής (μέχρι 12 ετών) 1/έτος Τοπική εφαρμογή φθορίου Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Β) 1. ΓΕΝΙΚΑ Ακτινογραφία πανοραμική Ακτινογραφία κεφαλομετρική Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα χωρίς αφαίρεση παλαιάς Επανασυγκόλληση γέφυρας ανά στήριγμα με αφαίρεση παλαιάς 2. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants) Έμφραξη νεογιλού με αμάλγαμα Έμφραξη νεογιλού με ρητίνη Έμγραξη νεογιλού με υαλοϊονομερή κονία Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού μονόριζου Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού πολύριζου Πολφοτομή νεογιλού Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού Εξαγωγή νεογιλού 01/05/2014 Σελίδα 9 από 12

10 3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Εκμαγεία - Μελέτη - Ανάλυση ορθοδοντικού περιστατικού Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe Ετερόπλευρο μηχάνημα διατήρησης χώρου Αμφοτερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου Μηχάνημα διακοπής στοματικών έξεων Μηχάνημα ανάκτησης χώρου Αντιμετώπιση τραύματος - Ακινητοποίηση Ορθοδοντική μετακίνηση εμβυθισμένου δοντιού Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με επάρκεια χώρου ( Σιδεράκια ) Ορθοδοντική Ι, II, III τάξης με έλλειψη χώρου ( Σιδεράκια ) Με Κεραμικά Brackets (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό Με Σύρμα Teflon (Λευκά) επιπλέον ανά περιστατικό Τοποθέτηση Retainer Εκλεκτικός τροχισμός, διδασκαλία ασκήσεων Θεραπεία σταυροειδούς σύγκλεισης Βελτίωση υπερσύγκλεισης ή μείωση χασμοδοντίας 4. ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (προσθίων) Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη (οπισθίων) Ανασύσταση μύλης χωρίς επακόλουθη προσθετική Ανασύσταση μύλης με επακόλουθη προσθετική Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Άμεση) Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης (Προκατασκευασμένες) Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα parapost ή υαλονημάτων Ανασύσταση με προκατασκευασμένο ενδοριζικό άξονα (εκτός από parapost ή υαλονημάτων) Ανασύσταση κοπτικής γωνίας με σύνθετη ρητίνη Απευαισθητοποίηση αυχενικών διαβρώσεων (ανά δόντι) Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού Perydrol Λεύκανση με νάρθηκα και αναλώσιμα ( Γραφείου-Σπιτιού ) χωρίς υλικά Λεύκανση (μία συνεδρία στο οδοντιατρείο) (Επιπλέον συνεδρίες δεν χρεώνονται) Λεύκανση Οδοντιατρείου-σπιτιού + Νάρθηκες Λεύκανσης με αναλώσιμα 5. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ με Προσθετολόγο Στεφάνη προσωρινή μεταλλοακρυλική Στεφάνη ακρυλική (Μεταβατική) 01/05/2014 Σελίδα 10 από 12

11 Στεφάνη μεταλλοκεραμική eps Στεφάνη μεταλλοκεραμική (Θήκη) Αυχενική πορσελάνη Στεφάνη ολοκεραμική (Πρεσαριστού πυρήνα) Στεφάνη επί εμφυτεύματος Χειρ. νάρθηκας τοποθέτησης εμφυτευμάτων ανά φραγμό Εκμαγεία μελέτης, προσθετικός σχεδιασμός, dentscan Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι Τοποθέτηση επιεμφυτευματικού στηρίγματος (abutment) Τοποθέτηση κεκλιμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος Τοποθέτηση εξατομικευμένου επιεμφυτευματικού στηρίγματος Ένθετο ή Επένθετο από σύνθετη ρητίνη Ένθετο ή Επένθετο από πορσελάνη Maryland ανά δόντι Αισθητικές όψεις ολοκεραμικές Αισθητικές όψεις ολοκεραμικές empress Χυτή ανασύσταση μύλης με άξονα Χυτή καλύπτρα για υποδοχή τηλεσκοπικής στεφάνης Τηλεσκοπική στεφάνη Κατασκευή δοκού ανά στήριγμα Omnivac Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, μαλακός (αθλητών) Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης, σκληρός (σταθεροποίησης, 3 συνεδρίες) 6. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση απλή Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση πρεσσαριστή Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλική βάση Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλικό σκελετό Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου χωρίς εξαγωγές Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με εξαγωγές Επένθετη ολική οδοντοστοιχία Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας με επανέλεγχο Προσθήκη για ένα (1) δόντι Αναπροσαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) στο εργαστήριο Αναπροσαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) στο ιατρείο Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας στο εργαστήριο Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας στο ιατρείο Χυτό άγκιστρο Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) - εξατομικευμένος Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) προκατασκευασμένος 01/05/2014 Σελίδα 11 από 12

12 7. ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Πολφοτομή Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου (Απονεύρωση) Ενδοδοντική θεραπεία δύριζου Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με αδιάπλαστη ρίζα Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας 8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού χωρίς υλικό αποκατάστασης Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με υλικό αποκατάστασης Χειρουργική εξαγωγή ρίζας ή δοντιού με κρημνό και συρραφή Εξαγωγή ενσφηνωμένου δοντιού (εγκλείστου ή ημιεγκλείστου) Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή Τοποθέτηση εμφυτεύματος μονής ή διπλής φάσης (με εμφύτευμα) Ακρορριζεκτομή με ανάστροφη έμφραξη Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση) 9. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Θερ. περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο 1/4 Θερ. περιοδοντίτιδας χειρ. με laser ανά τεταρτημόριο 1/4 Χειρουργική επιμήκυνση μύλης με laser Τοποθέτηση Μοσχεύματος (χωρίς μόσχευμα) Εκτομή χαλινού Ουλοπλαστική ανά φραγμό Χειρουργική ουλοπλαστική ανά φραγμό Τοπική χρήση αντιβιοτικού 01/05/2014 Σελίδα 12 από 12

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Αθήνα, 7.3.2014 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 1. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται: Από τους συμβεβλημένους με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα