ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΙΩΝ & ΧΕΡΣΑΙΙΩΝ ΙΙΑ ΡΟΜΩΝ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΙ ΙΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΙΣΜΟΥ ((ΚΥΡΙΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΙΑ ΤΩΝ ΙΙΑ ΡΟΜΩΝ)) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

2 ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί ο καθορισµός θαλάσσιων & χερσαίων διαδροµών για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Η µελέτη εµπειρογνωµοσύνη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος LEADER των Κυκλάδων, και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα 1 «Ολοκληρωµένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης», Μέτρο 1.3 «Υποστηρικτικές ενέργειες». ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ως περιοχή µελέτης ορίζεται το σύνολο των νησιών του Νοµού Κυκλάδων. Ο Νοµός Κυκλάδων µαζί µε το Νοµό ωδεκανήσου αποτελούν τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία καλύπτει συνολική έκταση 5286 km 2 και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Ερµούπολη της Ν. Σύρου. Κύριο γεωγραφικό χαρακτηριστικό του νοµού είναι η πολυνησία (50 και πλέον νησιά εκ των οποίων τα 24 είναι κατοικηµένα), η οποία δηµιουργεί την επιπρόσθετη ανάγκη για ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση των νησιών µεταξύ τους. ΘΕΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Τοπικό Πρόγραµµα LEADER+ έχει ορίσει ως πεδίο δράσης και συγχρόνως βασική επιδίωξη της υλοποίησής του το «θέµα συσπείρωσης»: «Η θάλασσα και τα νησιά ως πεδίο ανάπτυξης πρωτοβουλιών- Η ανάδειξη του πολιτισµού και του περιβάλλοντος, η προστασία τους, η προβολή-προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, µέσα από δράσεις δικτύωσης, ποιότητας και καινοτοµίας.» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Οι Κυκλάδες αποτελούν παραδοσιακό τόπο προορισµού πολλών ηµεδαπών αλλά και αλλοδαπών τουριστών. Εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, στοιχεία που προσφέρονται για να βρει ο επισκέπτης την ηρεµία που συχνά λείπει από την καθηµερινή του ζωή, τα Κυκλαδονήσια είναι ολόκληροι κόσµοι µε αρχαία, µεσαιωνική και σύγχρονη ιστορία. Το κάθε νησί έχει ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς η νησιωτική αποµόνωση και η σύσταση των εδαφών δηµιούργησε διαφορετικές βιολογικές προσαρµογές. Οικότοποι Οι Κυκλάδες χαρακτηρίζονται από την παρουσία µεγάλου αριθµού χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος "Αναγνώριση και περιγραφή των Τύπων Οικοτόπων σε Περιοχές Ενδιαφέροντος για τη ιατήρηση της Φύσης" έγινε καταγραφή 20 περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 που υπάγονται στο Νοµό Κυκλάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο αξιόλογες περιοχές όπως η Άνδρος, η Ανάφη, η Σαντορίνη, Σίφνος, η Τήνος, η Ανάφη κτλ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 2

3 Η πανίδα στην περιοχή µελέτης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διότι περιλαµβάνει: µεγάλο αριθµό ειδών Ασπόνδυλων και Σπονδυλωτών που είναι ενδηµικά της Ελλάδας πολλά από τα οποία είναι στενότοπα ενδηµικά, απαντώνται δηλαδή σε ένα µόνο νησί ή βραχονησίδα της περιοχής µεγάλο αριθµό ειδών που αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλωτών της Ελλάδας και προστατεύονται από διεθνείς Συµβάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την ελληνική νοµοθεσία. Ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικός ρόλος της περιοχής για τη διατήρησή της αφού προστατευόµενα είδη πτηνών χρησιµοποιούν την περιοχή ως σταθµό ανάπαυσης κατά την κρίσιµη περίοδο της αποδηµίας τους. Χαρακτηριστική επίσης είναι η παρουσία πληθυσµών αρπακτικών πτηνών που, αν και είναι µικροί, θεωρούνται σηµαντικοί διότι στην υπόλοιπη χώρα παρατηρείται δραµατική µείωση ή και εξαφάνισή τους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το κέντρο ενηµέρωσης που λειτουργεί στην Κίµωλο από τη Μοm Εταιρεία για την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Περιοχές Φυσικού Κάλλους Μεγάλη ποικιλία παρουσιάζει και το τοπίο σε επίπεδο νησιού, ως αποτέλεσµα κυρίως του πλήθους διαφορετικών συχνά σπανίων γεωλογικών σχηµατισµών, της εναλλαγής θάλασσας και ξηράς και της ποικιλίας των φυσικών οικοσυστηµάτων. Η σύνθεση των στοιχείων αυτών επιτυγχάνεται µε έναν τρόπο ιδιαίτερο, που χαρίζει στο τοπίο ταυτότητα µοναδική. Χαρακτηριστική είναι η κήρυξη νήσων και νησίδων ως περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Γεωλογικά µνηµεία Ο γεωλογικός πλούτος των Κυκλάδων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, τόσο σε απόλυτους αριθµούς, όσο και στην ποιότητα των ευρηµάτων και των µνηµείων. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τόσο µνηµεία ευρύτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, σπήλαια, γεωλογικές διαµορφώσεις κλπ.), όσο και µνηµεία παλαιόαρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως τα απολιθώµατα φυτών και ζώων και πολλά λατοµεία διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωµάτων. Η γεωλογία των Κυκλάδων αποτελεί διακριτό τοµέα ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο του βρίσκονται η Σαντορίνη και η Μήλος, η γεωµορφολογία των οποίων µαρτυρεί την γεωλογική ιστορία τους. Η Μήλος παρουσιάζει και σήµερα σηµαντική εξορυκτική δραστηριότητα, ενώ σε αρκετά άλλα νησιά διατηρούνται οι εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις παλιών λατοµείων. Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Ο οικιστικός πλούτος του Νοτίου Αιγαίου είναι εξαιρετικά µεγάλος. Το δοµηµένο περιβάλλον του Αιγαίου έχει από πολλά χρόνια αναγνωριστεί ως ένας από τους πόλους έλξης τουριστών και επισκεπτών. Αν και το κάθε νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο χαρακτήρα επηρεασµένο τόσο από το ανάγλυφό του, όσο και από την ιστορική του διαδροµή, θα µπορούσε κανείς να διακρίνει δύο διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ: το κυκλαδίτικο και το «νεοκλασικό», που είναι επηρεασµένο από την ενετική-ιταλική παράδοση. Μεταξύ όλων των οικιστικών συνόλων της περιφέρειας, ένας µεγάλος αριθµός έχει αξιολογηθεί ως σηµαντικού ενδιαφέροντος και έχει υπαχθεί στο καθεστώς των διατηρητέων παραδοσιακών οικισµών. Στον Νοµό Κυκλάδων έχουν χαρακτηριστεί συνολικά 165 οικισµοί ως παραδοσιακοί. ύο επίσης βασικά στοιχεία της κυκλαδίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι οι περιστεριώνες και οι ανεµόµυλοι. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 3

4 Ιστορικά και Θρησκευτικά Μνηµεία, Λαογραφικά, Ιστορικά και Πολιτιστικά Στοιχεία Οι Κυκλάδες, όπως και όλη η Ελλάδα, είναι πλούσιες σε πολιτιστικά στοιχεία. Αποτελούν µια από τις αρχαιότερες κοιτίδες πολιτισµού σε ολόκληρη της Ευρώπη και η παρουσία της στην ιστορία της Ελλάδας είναι αισθητή µέχρι σήµερα. Αξιόλογα ευρήµατα της πρωτοκυκλαδικής περιόδου αλλά και ολόκληρης της προχριστιανικής περιόδου, έχουν αποκαλυφθεί σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και στεγάζονται σε αρχαιολογικά µουσεία της περιοχής. Κορυφαίο δείγµα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού αποτελεί το ακατοίκητο σήµερα νησί της ήλου, που είναι ενταγµένο στον κατάλογο µνηµείων που αποτελούν Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά και προστατεύονται από την Unesco. Ιστορικά µνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι Ιδιαίτερα µεγάλη και πλούσια είναι η κατηγορία των ιστορικών µνηµείων και πολιτιστικών στοιχείων. Σχεδόν σε όλα τα νησιά έχουν βρεθεί µαρτυρίες αρχαίων πολιτισµών ξεκινώντας από την προϊστορική εποχή. Τα ειδώλια είναι παγκοσµίως γνωστά σύµβολα της κυκλαδικής τέχνης και πολιτισµού. Επιπλέον αξιόλογα µνηµεία της προπολεµικής όσο και µεταπολεµικής ιστορίας της Ελλάδας αποτελούν ορισµένα από τα µικρότερα νησιά των Κυκλάδων (µε έµφαση στη Γυάρο και τη Μακρόνησο) οπότε και χρησιµοποιήθηκαν ως τόποι εξορίας και εκτοπισµού. Θρησκευτικά µνηµεία (µοναστήρια, εκκλησίες, βυζαντινές εκκλησίες και µνηµεία) Τα µνηµεία του βυζαντινού πολιτισµού µε την πληθώρα εκκλησιών και µοναστηριών εκτείνονται στο σύνολο των κατοικηµένων νησιών. Η Παναγία Ευαγγελίστριας της Τήνου, η Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και η Μονή Χοζοβιώτισσα στην Αµοργό ξεχωρίζουν και αποτελούν ιδιαίτερους τόπους προσκύνησης. Λαογραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία (κάστρα, πύργοι, οικισµοί, φάροι, µεταλλεία κλπ.) Τέλος προκαλούν ενδιαφέρον και οι εκφάνσεις του λαϊκού και σύγχρονου πολιτισµού, όπως της τοπικής µουσικής η κουζίνας, της ναυτιλιακής παράδοσης η της γλυπτικής στην Τήνο και της κεραµικής στη Σίφνο. Σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός αποτελούν οι θερινές εκθέσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Χώρα της Άνδρου. Μουσεία Την τελευταία πενταετία υπήρξε µια τροµερή έκρηξη δηµιουργίας µικρών µουσείων όχι µόνο στα τουριστικά µέρη αλλά και εκτός από αυτά, στα αποµονωµένα χωριά. Σε αυτό οδήγησαν σχετικές χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΥΠΠΟ, κλπ αλλά και η αντίληψη ότι τα λιγότερο τουριστικά µέρη στα νησιά (εσωτερικοί οικισµοί) µπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά µέσα από την ανάδειξη του πολιτισµού τους. Στις σχετικές υποδοµές συµπεριλαµβάνονται: Αρχαιολογικά Μουσεία Ιστορικά Μουσεία Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης Λαογραφικά Μουσεία Ναυτικά Μουσεία Πινακοθήκες - Γλυπτοθήκες Μουσεία Καλλιτεχνών Μουσεία Λαϊκής Αρχιτεκτονικής Εκκλησιαστικά Μουσεία και Συλλογές Μουσεία Μεταλλευµάτων κ.α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 4

5 Στα Κυκλαδονήσια υπάρχουν αρκετά λαογραφικά µουσεία, όπου εκτίθενται έργα λαογραφικής τέχνης. Στην Άνδρο επίσης, λειτουργεί το µουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύµατος Γουλανδρή και όπου υπάρχει µια αξιόλογη µόνιµη συλλογή αλλά φιλοξενούνται και καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου διεθνείς εκθέσεις και έργα µεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και στην Ίο. Κατά τα άλλα αρκετά από τα νησιά έχουν συνδέσει το όνοµά τους µε σηµαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες: Κέα Φασιανός- περιοδικές εκθέσεις, έργα στο χώρο, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες που ζουν ή εκθέτουν τα καλοκαίρια στο νησί, Αµοργός- Βενιός, Πάρος-Ν. Περαντινός (όπου υπάρχουν 2 οργανωµένοι χώροι, το καλλιτεχνικό εργαστήρι στην Παροικιά και το µουσείο στην Μάρπησσα, κλπ) Αγροτικό Τοπίο Τα αγροτικά τοπία είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και διαχειριστικών αγροτικών συστηµάτων. Η µακριά ιστορική πορεία αυτής της αλληλεπίδρασης στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από ηµι-φυσικά τοπία, τα οποία αν και δεν διακρίνονται για την παραγωγική τους αξία (εξαιτίας των περιορισµένων φυσικών πόρων), εντούτοις χαρακτηρίζονται από µεγάλη οικολογική και αισθητική αξία. Η οικολογική αξία έχει να κάνει µε την ίδια τη φύση των παραδοσιακών αγροτικών διαχειριστικών συστηµάτων, µε τα οποία συντηρείται µε βιώσιµες πρακτικές η ποιότητα των περιορισµένων φυσικών πόρων. Η αισθητική αξία, από την άλλη, αναφέρεται στη συµβολική δύναµη των αγροτικών αυτών τοπίων, τα οποία αποτελούν έναν αυτοτελή τουριστικό πόρο, µε υψηλές δυνατότητες µελλοντικής αξιοποίησης. Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τοπίου µπορούν να διαχωριστούν σε πέντε κατηγορίες: 1. τις αναβαθµίδες 2. τις περιφράξεις 3. τα µονοπάτια 4. τις αγροτικές κατασκευές 5. τις υπόλοιπες κατασκευές της υπαίθρου. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 5

6 ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης ως «ειδικές µορφές τουρισµού» θεωρούνται εκείνες, που διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη µορφή του οργανωµένου παραθεριστικού τουρισµού του ήλιου και της θάλασσας, µε κριτήριο είτε τα ειδικά ενδιαφέροντα ή ανάγκες της τουριστικής πελατείας που διακινούν (πχ πολιτιστικός τουρισµός, οικοτουρισµός), είτε τους σκοπούς της τουριστικής µετακίνησης (πχ επαγγελµατικός τουρισµός σε όλες τις επί µέρους µορφές του). Ο όρος «ειδικές µορφές» ταυτίζεται εν προκειµένω µε τον όρο «νέες µορφές» (που υποδηλώνει την ανεπαρκή ανάπτυξη των µορφών αυτών στη Χώρα µας, γι αυτό και ακόµη παραµένουν «νέες») ή «θεµατικές µορφές». Οι ειδικές µορφές τουρισµού είναι πολλές σε αριθµό, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι: Θαλάσσιος τουρισµός Περιπατητικός ορειβατικός τουρισµός Πολιτιστικός τουρισµός Οικοτουρισµός Γεωτουρισµός Αθλητικός τουρισµός Αγροτουρισµός Συνεδριακός τουρισµός Θρησκευτικός τουρισµός Τουρισµός υγείας Αστικός Οι «ιδιαίτερες» αυτές µορφές τουρισµού δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να αντικαταστήσουν το µαζικό τουρισµό ωστόσο δρουν συµπληρωµατικά προς αυτόν, συµβάλλοντας στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, στη µείωση της εποχικότητας του τουρισµού, στην προστασία και ανάδειξη ιδιαίτερων στοιχείων µιας περιοχής και των ανθρώπων της, όπως για παράδειγµα του πολιτισµού, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας, της παράδοσης, των εθίµων και της φύσης. Οι Κυκλάδες διαθέτουν δύο πολύτιµους θησαυρούς: την πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά, που αναπτύχθηκαν σε αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Οι δυνατότητες διαφοροποίησης της τουριστικής ανάπτυξης των Κυκλάδων είναι µεγάλες, µε προώθηση εναλλακτικών µοντέλων τουρισµού, προσαρµοσµένων στις αντοχές και στον πλούτο του κάθε νησιού. Με αυτό τον τρόπο θα αµβλυνθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του µαζικού και χρονικά εντοπισµένου τουρισµού που βιώνονται έντονα κυρίως στα πιο πολυσύχναστα νησιά (Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη, Ίος) και παράλληλα θα αυξηθούν τα οικονοµικά οφέλη από τον τουρισµό µε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και µε διεύρυνση των οµάδων στόχων (target groups) τουριστών που προσελκύονται στην περιοχή. υστυχώς δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σηµασία στην ανάδειξη και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην Ελλάδα γενικότερα, και συνεπώς ούτε στις Κυκλάδες ειδικότερα. Έτσι, δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει οργανωµένος εναλλακτικός τουρισµός στα Κυκλαδονήσια, αν και αυτός δεν είναι εντελώς ανύπαρκτος. Ως σήµερα έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά περιορισµένος αριθµός τουριστικών δραστηριοτήτων και η ανάδειξη / οργάνωση ειδικών µορφών τουρισµού είναι σαφώς ανεπαρκής αν και έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγµα η µελέτη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων µε τίτλο «ηµιουργία πεζοπορικών διαδροµών στα νησιά των Κυκλάδων» ή το πρόγραµµά «Κάστρων Περίπλους» του Υπουργείου Πολιτισµού. Οι προοπτικές ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού στις Κυκλάδες αναλύονται ακολούθως: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 6

7 Θαλάσσιος Τουρισµός Ο θαλάσσιος τουρισµός, και κυρίως η ιστιοπλοΐα βρίσκει στο σύνολο των Κυκλάδων έναν ιδανικό χώρο ανάπτυξής του. Λόγω του πολυνησιακού χαρακτήρα τους, της µορφολογίας των νησιών, του κλίµατος και των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων, η περιοχή διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης ειδικής µορφής τουρισµού. Το κάθε νησί έχει τις φυσικές και πολιτιστικές προϋποθέσεις (παραλίες, φυσικά αγκυροβόλια, αξιόλογο τοπίο, γραφικά λιµανάκια, αξιοθέατα) αλλά και τις βασικές λιµενικές εγκαταστάσεις για να αποτελεί σταθµό σε θαλάσσιες διαδροµές. Επίσης οι αποστάσεις µεταξύ των νησιών είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την εύκολη µετάβαση από το ένα στο άλλο σε λίγες ώρες διευκολύνοντας την δηµιουργία σχεδόν απεριόριστων συνδυασµών µε µεγάλο ενδιαφέρoν και εναλλαγή. Ενοικιάσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών µπορούν να γίνουν στην Άνδρο (Μπατσί), στην Πάρο (Παροικιά), στη Μύκονο (Χώρα) και στη Σύρο (Ερµούπολη). Στον ευρωπαϊκό χώρο οι Κυκλάδες αποτελούν προνοµιακή περιοχή για το θαλάσσιο τουρισµό. Παρ όλο που εµφανίστηκε εδώ και αρκετά χρόνια, ο θαλάσσιος τουρισµός παρουσιάζει πολύ µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στο σύνολο του υπό εξέταση χώρου. Περιπατητικός Ορειβατικός Τουρισµός Το µοναδικό κυκλαδικό τοπίο αποτελεί τον βασικό πόλο προσέλκυσης των περιπατητών. Η µικρή κλίµακα των νησιών µε τις βαθµίδες, την βλάστηση και τα γραφικά χωριά τους και η θαυµάσια θέα προς το πέλαγος και µέχρι τα γειτονικά νησιά χαρακτηρίζουν το σύνολο των Κυκλάδων. Εξαιρετική υποδοµή των περιπατητών σε όλα τα νησιά αποτελούν τα παραδοσιακά λιθόχτιστα µονοπάτια, πολλά από τα οποία έχουν και ιστορική σηµασία καθώς προέρχονται από την κλασσική αρχαιότητα. Σήµερα, τα περισσότερα από τα µονοπάτια ελάχιστα χρησιµοποιούνται από τους µόνιµους κατοίκους, έχουν καταστραφεί ολικά ή µερικά, έχουν µετατραπεί σε χωµατόδροµους ή ασφάλτους ενώ όσα έχουν διασωθεί χρειάζονται επισκευή, καθαρισµό, χαρτογράφηση και σήµανση για να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν από τους τουρίστες περιπατητικού ενδιαφέροντος. Τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα µονοπατιών και διαδροµών µε ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Αµοργός, η Άνδρος και η Νάξος. Επίσης, στη Σίφνο, στην Πάρο και στην Αµοργό οργανώνονται περιπατητικές διαδροµές µε ξενάγηση από ιδιωτικά τουριστικά γραφεία αν και τα µονοπάτια δεν είναι επαρκώς σηµατοδοτηµένα, συντηρηµένα και καθαρισµένα. Παράλληλα µε τις πεζοπορικές διαδροµές µπορούν να αναπτυχθούν διαδροµές µε ποδήλατα δρόµου, µε mountain bike και µε µουλάρια. Όλα τα κατοικηµένα νησιά διαθέτουν τις προϋποθέσεις για την διαµόρφωση περιπατητικών διαδροµών. Τα µεγάλα νησιά µπορούν να αποτελέσουν αυτόνοµο προορισµό περιπατητών ενώ τα µικρότερα µόνο σε συνδυασµό µε άλλα. Αν και τα περισσότερα από τα νησιά των Κυκλάδων χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο, ελάχιστες αναρριχητικές - ορειβατικές διαδροµές έχουν ανοιχτεί (από ιδιώτες αναρριχητές) και δεν υπάρχει οργανωµένος αναρριχητικός τουρισµός σε κάποιο από τα νησιά. Εξαίρεση αποτελεί η Μήλος όπου υπάρχουν αναρριχητικές πίστες οι οποίες µάλιστα θεωρούνται από τα καλύτερα αναρριχητικά πεδία της Ελλάδας αν και είναι ελάχιστα προβεβληµένα. Επίσης στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες δηµιουργίας αναρριχητικών διαδροµών και canyoning στην Αµοργό. Πολιτιστικός Τουρισµός Ο πολιτιστικός τουρισµός παρουσιάζει στις Κυκλάδες σηµαντικούς πόρους σε πολλές επί µέρους µορφές και τοµείς όπως π.χ. τα αρχαιολογικά ευρήµατα διάφορων εποχών, την βυζαντινή παράδοση στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 7

8 αρχιτεκτονική και την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την λαϊκή αλλά και αστική τέχνη, την ναυτιλία, το εµπόριο και την αλιεία, τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισµό (πανηγύρια, µουσική, µαγειρική). Όλα τα νησιά εµφανίζουν σχετικούς πόρους, αν και µε σηµαντική διαφοροποίηση το ένα από το άλλο. Μεµονωµένες δράσεις πολιτιστικού τουρισµού µε ιστορικό ενδιαφέρον υλοποιούνται από ιδιώτες (π.χ. ξεναγήσεις στο κάστρο της Νάξου) και λαµβάνουν χώρα περιοδικές εκθέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος στα νησιά. Οι δράσεις αυτές όµως µάλλον λειτουργούν σαν εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος παρά σαν πολιτιστικός τουρισµός. Ο πολιτιστικός τουρισµός έχει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, σαν αυτόνοµη µορφή κυρίως σε διαδροµές οι οποίες αφορούν πέρα από ένα νησί. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται τα νησιά µε σηµαντικούς πόρους. Αλλά και τα µικρά και τα ακατοίκητα νησιά µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ποικιλία των διαδροµών. Μια υποενότητα του πολιτιστικού τουρισµού αποτελεί ο αρχιτεκτονικός τουρισµός, η ανάπτυξη του οποίου στις Κυκλάδες διαθέτει αξιόλογες δυνατότητες καθ ότι οι παραδοσιακοί οικισµοί των Κυκλάδων µε την µοναδική κυβιστική τους αρχιτεκτονική αποτελούν στοιχεία παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Η λαϊκή πολεοδοµία και αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισµών προκαλεί ενδιαφέρον και θαυµασµό σε παγκόσµιο επίπεδο, ξεκινώντας ιστορικά από την Μύκονο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι ορεινές πρωτεύουσες αρκετών µεσαίων νησιών (Χώρες). Η Ερµούπολη αποτελεί σπάνια περίπτωση διατηρούµενου αστικού συνόλου στον ελλαδικό χώρο. Οικοτουρισµός Χωρίς να παρουσιάζουν σηµαντικές προστατευµένες περιοχές έχει οριοθετηθεί στις Κυκλάδες αξιόλογος αριθµός (20) περιοχών του δικτύου NATURA και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αφορούν συµπλέγµατα µικρών ακατοίκητων νησιών αλλά και ολόκληρα τµήµατα µεσαίων κατοικηµένων νησιών καθώς και θαλάσσιες και παράκτιες ζώνες. Γενικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία της βλάστησης σε όλα τα νησιά. Κανένα µεµονωµένο νησί δεν φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον για να αποτελέσει αυτόνοµο οικοτουριστικό προορισµό. Σαν σύµπλεγµα νησιών όµως οι Κυκλάδες διαθέτουν αρκετή ποικιλία ελκυστικών περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στις Κυκλάδες υπάρχει ένας σπάνιος πλούτος χλωρίδας µε 213 ενδηµικά, σπάνια ή απειλούµενα είδη και υποείδη και µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πανίδα και ορνιθοπανίδα που αποτελείται τόσο από κοινά είδη όσο και από απειλούµενα και ενδηµικά µε πιο σηµαντικό τη φώκια Monachus monachus,. Γεωτουρισµός Ο Γεωτουρισµός αναπτύσσεται σε περιοχές µε σηµαντικά γεωλογικά µνηµεία, µε κύριο στόχο τη σύνδεση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος µε τη γεωλογική κληρονοµιά κάθε τόπου, τα πολιτιστικά µνηµεία και τις παραδόσεις του. Στις Κυκλάδες, εκείνο που συνηθίζεται είναι η επίσκεψη τουριστών (του µαζικού τουρισµού) σε περιοχές µε γεωλογικό ενδιαφέρον ακολουθούµενη από ελάχιστη ξενάγηση. Ως τέτοιες αναφέρονται οι επισκέψεις στην Παλαιά και Νέα Καµµένη Σαντορίνης, η υποβρύχια βόλτα στο ίδιο µέρος, η επίσκεψη µε ξενάγηση στο σπήλαιο Καταφύκι της Κύθνου, ο περίπλους της Μήλου, αλλά και οι αντίστοιχες οργανωµένες εκδροµές στα δύο αρχαία θειωρυχεία του νησιού. Τέλος, ίσως το πιο συναφές µε αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισµού είναι τα γεωλογικά µουσεία που έχουν δηµιουργηθεί στα νησιά και ιδιαίτερα αυτά της Μήλου και της Απειράθου Νάξου. Ακόµα και χωρίς οργάνωση δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τη Θήρα ως προορισµό ακριβώς για να επισκεφθούν το ηφαίστειο, ή τη Μήλο για να θαυµάσουν από κοντά τους γεωλογικούς σχηµατισµούς της. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 8

9 Αθλητικός Τουρισµός Ο αθλητικός τουρισµός προσδιορίζεται ως η εναλλακτική αυτή µορφή τουρισµού κατά την οποία ο τουρίστας επιλέγει τον προορισµό του µε βάση τη δυνατότητα εξάσκησης του αγαπηµένου του υπαίθριου σπορ. Οι τρεις βασικές κατηγορίες υπαίθριων σπορ που προσδιορίζουν τον τουρισµό ως αθλητικό είναι τα εναέρια (αιωροπτερισµός, ανεµοπτερισµός, αλεξίπτωτο πλαγιάς), τα χερσαία (ιππασία, ποδηλασία, ποδηλασία βουνού, µηχανές αυτοκίνητα χώµατος) και τα θαλάσσια. (καταδύσεις, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, ψάρεµα). Στα Κυκλαδονήσια οι καταδύσεις µε µπουκάλες, έχουν αναπτυχθεί σε µικρό βαθµό αφού χρειάζονται ειδική άδεια και µόνο σε περιοχές που έχουν αποδεσµευτεί από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Περιστασιακά ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε ορισµένα νησιά ιδιωτικά καταδυτικά κέντρα που εκτός από την ενοικίαση εξοπλισµού, την παροχή µαθηµάτων σε αρχάριους και την µεταφορά στους χώρους κατάδυσης, οργανώνουν και υποβρύχιες ξεναγήσεις (Σαντορίνη, Πάρος, Αντίπαρος, κλπ). Σήµερα στις Κυκλάδες λειτουργούν συνολικά 20 σχολές καταδύσεων / καταδυτικά κέντρα, και συγκεκριµένα στην Πάρο, Αντίπαρο, Ίο, Σύρο, Μήλο, Σαντορίνη και Μύκονο. Στη Πάρο, στη Νάξο και στην Μύκονο εξασκείται επίσης η αθλητική - αγωνιστική ιστιοσανίδα, ενώ λειτουργούν σχολές θαλάσσιων σπορ στο Μυλοπότα Ίου, στον Όρµο Κορθιού Άνδρου και στον Αγ. Γεώργιο Νάξου. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα είδη (ιππασία, θαλάσσιο σκι κλπ) το σύνηθες είναι να ασκούνται ως συµπληρωµατικές δραστηριότητες του µαζικού τουρισµού (κατά καιρούς λειτουργούν κάποια κέντρα ιππασίας στα µεγάλα νησιά π.χ. Πάρο, Νάξο, Σύρο για µικρές βόλτες στο νησί που µετά από µικρό χρονικό διάστηµα κλείνουν ως µη βιώσιµα) ενώ σπανίως εξασκούνται εναέρια σπορ (π.χ στον Άγιο Γεώργιο Νάξου δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης ανεµοπτερισµού). Επίσης στη Νάξο ενοικιάζονται ποδήλατα βουνού και οργανώνονται βόλτες από ιδιωτικό γραφείο σε όλο το νησί µε ξεναγό. Αγροτουρισµός Ο γεωργικός τοµέας στις Κυκλάδες δεν συγκεντρώνει κατ αρχάς σηµαντικά στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Μόνο, τα µεγαλύτερα και πλέον ανεπτυγµένα νησιά (Νάξος, Πάρος, Άνδρος, Τήνος, Σύρος και Θήρα) καθώς και η Κέα και η Κύθνος που έχουν διατηρήσει την αγροτική φυσιογνωµία τους, διαθέτουν στην ενδοχώρα τους επαρκείς πόρους και το δυναµικό διαµόρφωσης ενός οριακά αυτόνοµου αγροτουριστικού προϊόντος, στη λογική της παράλληλης ανάπτυξης συναφών µορφών τουρισµού, ώστε να αποτελέσουν στο σύνολό τους βιώσιµα τουριστικά πρότυπα. Υπάρχουν όµως και στα µικρότερα νησιά επί µέρους χαρακτηριστικά τα οποία µπορεί να αξιοποιηθούν. Μεταξύ αυτών είναι η στενή γεωγραφική συγκέντρωση γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, η χρήση παραδοσιακών µεθόδων (αλώνια, µουλάρια), η καλλιέργεια εδικών ποικιλιών και η παραδοσιακή οικοτεχνική παραγωγή. Συνεδριακός Τουρισµός Συνεδριακός τουρισµός θεωρείται ο τουρισµός που γίνεται µε αφορµή κάποιο συνέδριο, συµπόσιο, σύσκεψη ή σεµινάριο και που οι συµµετάσχοντες στον ελεύθερο τους χρόνο έχουν τουριστικές δραστηριότητες. Στις Κυκλάδες υπάρχουν 4 συνεδριακά κέντρα (από ένα σε: Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο και Τήνο) και 20 ξενοδοχεία που διαθέτουν εγκαταστάσεις για την φιλοξενία συνεδρίων (στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Σύρο και την Τήνο). Τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος συνεδριακού ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 9

10 τουρισµού διαθέτουν σήµερα η Σαντορίνη και η Μύκονος λόγω των µεγάλων τουριστικών µονάδων και των διεθνών αεροδροµίων. Θρησκευτικός Τουρισµός Ο θρησκευτικός τουρισµός υποκινείται από το θρησκευτικό αίσθηµα των ανθρώπων και την επιθυµία τους να βρεθούν σε κάποιο ιδιαίτερο - συγκεκριµένο τόπο ή χώρο θρησκευτικής λατρείας. Στις Κυκλάδες αν και υπάρχουν πολυάριθµα µοναστήρια και εκκλησίες, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οργανωµένος θρησκευτικός τουρισµός υφίσταται µόνο στην Τήνο και στην Πάρο. Μεµονωµένα ταξίδια (χωρίς δηµιουργία τουριστικού ρεύµατος) πραγµατοποιούνται από θρησκευτικούς τουρίστες (κυρίως γυναίκες) οργανωµένα από Μητροπόλεις και ενορίες στα µεγάλα προσκυνήµατα όπως στην ΙΜ Χοζοβιώτισσας στην Αµοργό αλλά και σε άλλους µικρότερους προορισµούς. Τουρισµός Υγείας Ο τουρισµός υγείας ξεφεύγει από το κλασσικό µοτίβο του εναλλακτικού τουρισµού και το προφίλ του τουρίστα υγείας. Σκοπός του ιαµατικού τουρισµού είναι η θεραπεία ή ανακούφιση από κάποια ασθένεια. Στις Κυκλάδες υπάρχουν έξι ιαµατικές πηγές: στην Άνδρο, στη Σίφνο, στη Μήλο, στην Κύθνο, στη Σαντορίνη και στην Κίµωλο (οι πηγές στην Άνδρο και στη Σίφνο δεν χρησιµοποιούνται για λουτρά). Τουρισµός υγείας επίσης θεωρείται και η θαλασσοθεραπεία αν και συνήθως ο σκοπός της είναι είτε η αποτοξίνωση είτε η αισθητική βελτίωση της εµφάνισης και δεν στοχεύει ως επί το πλείστον σε θεραπεία από ασθένειες. Η θαλασσοθεραπεία γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένα κέντρα (spa) που παρέχουν εκτός από τη θεραπεία, διαµονή και σίτιση αν κάποιος το επιθυµεί. Στις Κυκλάδες δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευµένο κέντρο αν και στη Μύκονο µέσα σε ορισµένα ξενοδοχεία υπάρχουν εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας. Οι Κυκλάδες δεν διαθέτουν ξεχωριστούς πόρους για την αυτόνοµη ανάπτυξη τουρισµού υγείας. Οι εγκαταστάσεις spa στα µεγάλα ξενοδοχεία της Σαντορίνης και της Μυκόνου µπορούν να αναλάβουν συµπληρωµατικό ρόλο στις τοπικές στρατηγικές εναλλακτικού τουρισµού. Αντίστοιχο ρόλο µπορούν να παίξουν τα ιαµατικά λουτρά στη Μήλο και την Κύθνο, εφ όσον εκσυγχρονιστούν. Αστικός Τουρισµός Το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Ερµούπολης Άνω Σύρος στη Σύρο αποτελεί το µοναδικό προορισµό αστικού τουρισµού στις Κυκλάδες. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον σαν διατηρηµένος αστικός ιστός του 19 ου αιώνα µε πολύ αξιόλογα αστικά και θρησκευτικά κτίρια. Παράλληλα, αναπτύσσονται πρόσθετες υποδοµές υποβοηθητικές για τη λειτουργία του αστικού τουρισµού όλο το χρόνο, όπως το Καζίνο ή η ανακαίνιση του Θεάτρου. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 10

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ ΕΣ Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ανέδειξε έναν σχεδόν αστείρευτο πλούτο στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου των Κυκλάδων. Οι πόροι αυτοί δεν είναι συγκεντρωµένοι σε ένα ή λίγα µόνο νησιά αλλά βρίσκονται µε διαφοροποιήσεις βέβαια σε όλα τα νησιά του συµπλέγµατος. Η πληθώρα των πόρων σε µερικά νησιά τους επιτρέπει να αποτελούν αυτόνοµους προορισµούς ειδικών µορφών τουρισµού. Αντίθετα, τα µικρότερα νησιά συγκεντρώνουν ελάχιστους πόρους, και σε ελάχιστες περιπτώσεις µπορούν να αποτελέσουν αυτόνοµο προορισµό για µια συγκεκριµένη µορφή τουρισµού. Η πληθώρα και η ποιότητα των αξιοποιήσιµων στοιχείων δίνει την ευκαιρία για την υλοποίηση πολλαπλών στρατηγικών για την ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού ειδικών µορφών τουρισµού. Στο πλαίσιο της µελέτης εµπειρογνωµοσύνης προτείνονται οι ακόλουθες επιλογές στρατηγικής ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού στις Κυκλάδες: Στρατηγική επιλογή Α: Ο θαλάσσιος, ο πολιτιστικός και ο περιπατητικός τουρισµός επιλέγονται σαν άξονες ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού επειδή προσφέρονται όλα τα νησιά για την ανάπτυξη τους και συνδυάζονται µεταξύ τους άριστα. Τρεις µορφές ειδικού τουρισµού µπορούν να αναπτυχθούν σε µικρότερη η µεγαλύτερη έκταση σε όλα τα κατοικηµένα νησιά των Κυκλάδων, και να περιλάβουν επίσης και ακατοίκητα: ο θαλάσσιος, ο πολιτιστικός και ο περιπατητικός τουρισµός. Οι τρεις αυτές µορφές προσφέρονται ως κεντρικοί άξονες της στρατηγικής ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι τρεις αυτές µορφές στην περιοχή των Κυκλάδων συνδυάζονται και αλληλοσυµπληρώνονται εξαιρετικά και µπορούν να αποτελέσουν το ξεχωριστό και µοναδικό προϊόν εναλλακτικού τουρισµού το οποίο δεν µπορεί να προσφέρει καµία άλλη περιοχή. Στρατηγική επιλογή Β: Τα µεγάλα νησιά Άνδρος, Μύκονος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σύρος µε πρώτη την Σαντορίνη προβάλλονται σαν αυτόνοµοι προορισµοί ειδικών µορφών τουρισµού επειδή οι πόροι τους επιτρέπουν συνδυασµούς µεγάλης γκάµας δραστηριοτήτων. Στις Κυκλάδες υπάρχουν νησιά, τα οποία διαθέτουν πόρους για την ανάπτυξη όλων (η σχεδόν όλων) των µορφών ειδικού τουρισµού. Προϋποθέσεις για όλες ανεξαιρέτως τις µορφές παρουσιάζει η Σαντορίνη. Παρ όλη την σηµαντική της ανάπτυξη στα πλαίσια του µαζικού τουρισµού, διαθέτει σηµαντικούς πόρους για τις ειδικές µορφές τουρισµού. Αντίστοιχες δυνατότητες σε όλες τις αναφερόµενες µορφές ειδικού τουρισµού, µε µια η δυο µόνο εξαιρέσεις, διαθέτουν και τα άλλα µεγάλα νησιά των Κυκλάδων: η Άνδρος, η Μύκονος, η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σύρος. Το καθένα από τα νησιά αυτά µπορεί αυτόνοµα να συγκροτήσει ένα πολύ ελκυστικό προορισµό εναλλακτικού τουρισµού, συνδυάζοντας πολύµορφα την ποικιλία των πόρων που διαθέτει. Το καθένα από τα νησιά αυτά επίσης µπορεί να αποτελεί κέντρο ή σηµαντικό σταθµό για διαδροµές σε οµάδα νησιών. Επειδή τα νησιά αυτά αποτελούν ήδη γνωστούς προορισµούς, µπορούν τέλος να αναλάβουν σηµαντικό ρόλο στην προβολή της εικόνας των Κυκλάδων σαν περιοχή εναλλακτικού τουρισµού. Η πληθώρα των πόρων, το µέγεθος τους, οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις και υποδοµές τους, και τέλος και οι υφιστάµενες υποδοµές σε (ποιοτικά) καταλύµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα νησιά αυτά θα αναλάβούν κρίσιµους ρόλους στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο σύνολο των Κυκλάδων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 11

12 Στρατηγική επιλογή Γ: Για τρία νησιά δηµιουργούνται τοπικές στρατηγικές γύρω από µια προνοµιακή µορφή ειδικών µορφών τουρισµού: στη Τήνο το θρησκευτικό, στη Μήλο το γεωλογικό και στην Σύρο τον αστικό. Πέρα από τις τρεις µορφές εναλλακτικού τουρισµού για τις οποίες διαθέτουν πόρους όλα τα νησιά των Κυκλάδων, κάποια νησιά παρουσιάζουν ειδικό και σηµαντικό ενδιαφέρον για µια ειδική µορφή (π.χ. θρησκευτικός τουρισµό στην Τήνο, γεωλογικός τουρισµός στη Μήλο, αστικός τουρισµός στην Ερµούπολη της Σύρου). Μεγάλες είναι επίσης οι δυνατότητες συνδυασµού µε άλλες µορφές τουρισµού στα συγκεκριµένα νησιά: πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και περιπατητικό. Οι ειδικευµένες στρατηγικές των νησιών αυτών θα εµπλουτίσουν την συνολική εικόνα των Κυκλάδων σαν ειδικό τουριστικό προορισµό. Στρατηγική επιλογή : Ενισχύονται και προβάλλονται καινοτοµικές πρωτοβουλίες οι οποίες συνδέονται µε το προφίλ των Κυκλάδων σαν προορισµό «µη θεσµοθετηµένου τουρισµού» ανεξάρτητα από την µορφή τουρισµού και το γεωγραφικό χώρο. Οι Κυκλάδες έχουν καθιερωθεί και λόγω της γεωγραφικής τους ιδιοµορφίας σαν προορισµός «µη θεσµοθετηµένων τουριστών» (individualist tourist). Για τη συνέχιση της παράδοσης αυτής στην προσπάθεια ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού προτείνεται να υποστηρίζονται πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα προτεινόµενα κριτήρια αλλά δεν εντάσσονται υποχρεωτικά ούτε στις γεωγραφικές, ούτε στις λειτουργικές προτεραιότητες, όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν µπορεί ούτε να περιγραφούν, ούτε να προσδιοριστούν ακριβώς λόγω του πρωτοποριακού τους χαρακτήρα. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τοµείς στους οποίους µπορεί να αναπτυχθούν σχετικές πρωτοβουλίες: Ανακατασκευή και επανάχρηση παλιών βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, θρησκευτικών και κρατικών εγκαταστάσεων Οργανωµένες εκδροµές σε ακατοίκητα νησιά µε οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείµενο Οργάνωση ειδικευµένων σεµιναρίων, θερινών ακαδηµιών υψηλής στάθµης και εµβέλειας στους τοµείς αιχµής για της Κυκλάδες: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, µουσική, γαστρονοµία Ανάπτυξη νέων ευέλικτων µέσων θαλάσσιων µεταφορών ιενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων, και µε τη συµµετοχή ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης ) Προσέλκυση επισκεπτών για αναζήτηση ησυχίας, ηρεµίας κυρίως στα µικρά νησιά και την ενδοχώρα των µεγαλύτερων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 12

13 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Πρώτη προτεραιότητα δίνεται στην οριζόντια ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού σε όλα τα νησιά σε τρεις λειτουργικές µορφές: το θαλάσσιο, το πολιτιστικό και το περιπατητικό. Αυτή η προσέγγιση συνδέει τη µοναδικότητα των Κυκλάδων στο σύνολο τους µε ένα µοναδικό τουριστικό προϊόν: την πληθώρα των θαλάσσιων και χερσαίων διαδροµών που καλύπτει όλο το σύµπλεγµα. Στο πλαίσιο αυτό τα µεγάλα νησιά µπορούν λόγω της πληθώρας των πόρων τους - να προβάλλονται σαν αυτόνοµοι προορισµοί «εναλλακτικού τουρισµού» αξιοποιώντας την φήµη τους σαν κλασσικοί προορισµοί. Ειδικές τοπικές στρατηγικές σε τρία νησιά Τήνος, Μήλος, Σύρος µπορούν να εµπλουτίσουν την εικόνα των Κυκλάδων συνολικά. Καινοτοµικές πρωτοβουλίες τέλος θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας των Κυκλάδων σαν προορισµό «µη θεσµοθετηµένου τουρισµού». Σχεδιασµός και ηµιουργία ικτύου Θαλασσίων & Χερσαίων ιαδροµών Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης ο όρος «διαδροµές» λαµβάνεται µεταφορικά και όχι κυριολεκτικά. Οι διαδροµές των ειδικών µορφών τουρισµού, ούτως ή άλλως, εξ ορισµού «συνδέουν» µεταξύ τους (κυριολεκτικά ή µεταφορικά) αξιόλογα στοιχεία του φυσικού ή του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην πιο πλατειά έννοια των όρων. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει, στην περίπτωση της παρούσας µελέτης, να επιτυγχάνεται µέσα από δράσεις δικτύωσης, ποιότητας και καινοτοµίας. Η δυνατότητα συνδυασµού επισκέψεων σε διάφορα νησιά, είτε µε βάση την γεωγραφική γειτνίαση είτε λόγω ειδικού ενδιαφέροντος, ασφαλώς αποτελούν ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για τις Κυκλάδες, ωστόσο ο σχεδιασµός διαδροµών στη βάση µιας ειδικής µορφής τουρισµού ή του συνδυασµού περισσοτέρων, καθίσταται άνευ ουσίας καθώς λόγω της πολυδιάσπασης του νησιωτικού χώρου και της πληθώρας των πόρων, οι δυνατότητες σχεδιασµού διαδροµών είναι άπειρες και δεν µπορούν να οριοθετηθούν στη βάση µονοπατιών και δρόµων όπως θα ήταν δυνατό σε µια ενιαία γεωγραφική περιοχή. Ως ενδεικτικό παράδειγµα αναφέρεται η δηµιουργία θαλάσσιων διαδροµών: θεωρητικά θα µπορούσαν να σχεδιαστούν άπειρες διαδροµές, που να «ενώνουν» µεταξύ τους λιµάνια και προστατευµένους όρµους όλων των νησιών µε όλα τα άλλα νησιά. Αυτό ακριβώς καθιστά και το έργο του σχεδιασµού των (φυσικών) διαδροµών άσκοπο και µας οδηγεί στο να εντοπίσουµε τα επί µέρους αγκυροβόλια, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν «προορισµούς» θαλάσσιου τουρισµού. Επίσης, ορισµένες µορφές τουρισµού (π.χ. του θαλάσσιου αθλητισµού όπως η ιστιοσανίδα και οι καταδύσεις) δεν προσφέρεται για το σχεδιασµό διαδροµών, καθώς πραγµατοποιούνται σε µεµονωµένα σηµεία, όπου επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες ή όπου επιτρέπεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Άλλωστε, η δηµιουργία θεµατικών διαδροµών µε την κυριολεκτική έννοια θα περιόριζε σηµαντικά τις δυνατότητες συνδυαστικής και πολύπλευρης ανάπτυξης των ειδικών µορφών τουρισµού στις Κυκλάδες, στις οποίες παρέχονται άπειρες δυνατότητες συνδυασµού και επιλογής χωρικών ενοτήτων και νησιών για τη δηµιουργία διαδροµών. Έτσι, η προτεινόµενη µέσω της µελέτης ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, δεν οργανώνεται σε διαδροµές µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου (δηλ. σε δροµολόγια ειδικών µορφών τουρισµού), µε εξαίρεση τις περιπατητικές διαδροµές ανά νησί, όπου η χάραξη φυσικών διαδροµών και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων το επιτρέπει. Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, προκρίθηκε η σύνθεση των πόρων αυτών ανά µορφή σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες γενικές και τουριστικές υποδοµές, καθώς και προτάσεις για νέες υποδοµές, ώστε από τη σύνθεση αυτή να προκύψουν «ειδικά ανά µορφή τουριστικά προϊόντα» ποσοτικά και ποιοτικά κατάλληλα για να προσελκύσουν ζήτηση ειδικών µορφών τουρισµού. Ακόµη και εάν τα προϊόντα αυτά περιοριστούν σε ένα νησί (πχ γεωλογικός τουρισµός στη Μήλο) ή συνδυάσουµε περισσότερες της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 13

14 µιας ειδικές µορφές σε ένα ή περισσότερα νησιά, το προϊόν, που τελικά θα συντεθεί, θα πρέπει να είναι πλήρες και εξειδικευµένο. Παράλληλα, σε κάθε ενότητα ειδικής µορφής τουρισµού εντοπίστηκαν τα νησιά µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και εντάχθηκαν σε δυο επίπεδα (Α και Β) σύµφωνα µε την σπουδαιότητα των συγκεκριµένων πόρων Αυτές οι οµάδες νησιών προσφέρονται για το σχεδιασµό διαδροµών προσανατολισµένων σε µια µορφή τουρισµού η συνδυάζοντας διάφορες. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται µια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων αξιοποίησης ανά νησί (χωρική ενότητα) και ειδική µορφή τουρισµού. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι οι κατηγοριοποιήσεις σύµφωνα µε την µορφή ειδικού τουρισµού δεν θα πρέπει να θεωρηθούν περιοριστικές, αφού οι δυνατοί συνδυασµοί αξιοποίησης διαφορετικών πόρων είναι πολύ περισσότεροι (π.χ. µπορεί να συνδυαστούν νησιά µε σηµαντικούς αρχαιολογικούς πόρους µε ένα ή περισσότερα νησιά που διαθέτουν λιγότερο ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους ή άλλους πόρους που αποτελούν ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΝΗΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Νησιά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σηµεία εκκίνησης θαλάσσιων διαδροµών: Σύρος Μύκονος Το σύνολο των Κυκλάδων ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αµοργός - Άνδρος Νάξος Πάρος Σαντορίνη Σίφνος Τήνος Φολέγανδρος - Τζιά ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αρχαιολογία Ιστορία ήλος Σαντορίνη - Μήλος Άνδρος (αρχαίος οικισµός Ζαγοράς) Κίµωλος (αρχαία πόλη στα Ελληνικά στον πυθµένα της θάλασσας) Πάρος Νάξος Τόποι εξορίας (Γυάρος Μακρόνησος) Τέχνες Άνδρος Τήνος Σύρος Σίφνος Σαντορίνη Αρχιτεκτονική Σύρος Τήνος Μύκονος Άνδρος Αµοργός Σίφνος Φολέγανδρος - Σαντορίνη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 14

15 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Περιοχές Natura 2000 Αµοργός, Κύθνος, Νάξος Περιοχές φυσικού κάλους, υγρότοποι, περιοχές σηµαντικές για τα πουλιά Τήνος, Μήλος, Άνδρος ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σαντορίνη Μήλος Κίµωλος Νάξος Πάρος Σέριφος - Αµοργός ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (καταδύσεις ιστιοσανίδα) Πάρος Μήλος - Κίµωλος Μύκονος - Σαντορίνη Σύρος Τήνος ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Νάξος - Σαντορίνη Άνδρος Πάρος Σύρος Τήνος Τζια Κύθνος ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μύκονος Σαντορίνη Σύρος Πάρος - Μήλος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μύκονος Σαντορίνη Μήλος Κύθνος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τήνος Πάρος Αµοργός ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύρος - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 15

16 Θέµατα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της Εµπειρογνωµοσύνης Η οµάδα µελέτης διαπίστωσε, ότι η δοµή των περιεχοµένων της µελέτης, όπως προκύπτει από τις προδιαγραφές αυτής, συνάδει στο σχεδιασµό ενός δικτύου διαδροµών που αναφέρεται σε µια ενιαία γεωγραφική περιοχή και όχι σε µια περιοχή όπως των Κυκλάδων που χαρακτηρίζεται από την πολυδιάσπαση του γεωγραφικού χώρου και την πληθώρα των πόρων. Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούν σηµαντικά την συγκεκριµένη περιοχή µελέτης από άλλες περιοχές όπου έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες εµπειρογνωµοσύνες για τη δηµιουργία διαδροµών, µε συνέπεια οι δυνατότητες σχεδιασµού διαδροµών να είναι άπειρες και να µην µπορούν να οριοθετηθούν στη βάση µονοπατιών και δρόµων όπως θα ήταν δυνατό σε µια ενιαία γεωγραφική περιοχή. Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης προκρίθηκε ως µεθοδολογία προσέγγισης δηµιουργίας του δικτύου χερσαίων και θαλάσσιων διαδροµών, ο εντοπισµός των πόρων ανά νησί που προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού και η αξιολόγησή τους, ώστε να προκύψουν ενότητες νησιών που προσφέρονται για την χάραξη θεµατικών διαδροµών αλλά και για το συνδυασµό διαφορετικών µορφών τουρισµού σε µεµονωµένα νησιά ή ενότητες νησιών ώστε να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία διαδροµών (π.χ. συνδυασµός θαλάσσιων και περιπατητικών διαδροµών). Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί, λόγω της δεδοµένης δοµής περιεχοµένων σε πολλά κεφάλαια, η οµάδα µελέτης αναγκάστηκε να επαναλάβει πληροφορίες που περιέχονται και σε άλλα κεφάλαια, καθώς απαιτούνται για την ανάπτυξη διαφορετικών θεµατικών ενοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται η περιγραφή και αξιολόγηση των τουριστικών πόρων σε συνδυασµό µε την παρουσίαση και αξιολόγηση των ειδικών µορφών τουρισµού όπου εκ των πραγµάτων οι σχετικές πληροφορίες επικαλύπτονται. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Μήλος Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, ο

Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται σταθερά. Το 2007, περισσότερα από 17 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος

Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τουριστικό Παρατηρητήριο και Ολοκληρωµένος Τουριστικός Σχεδιασµός στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Μελέτη Περίπτωσης: Αντίπαρος Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Οι προτάσεις μας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωτικό δελτίο N 1 6/1/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Κατά την τελευταία τριακονταετία, ο τουρισμός μπήκε ενεργά στην οικονομική ζωή του νησιού. Πρόκειται για έναν τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής

ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Γιώργος Παγανέλης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Δ. 130/2010 ΦΕΚ 223

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Τήνος 3 ηµέρες. Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες

Τήνος 3 ηµέρες. Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες Τήνος 3 ηµέρες Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες 1η ηµέρα: Ραφήνα - Τήνος Συγκέντρωση στα γραφεία µας στις 07:30 και αναχώρηση µε ενδιάµεσες στάσεις για Ραφήνα απ όπου θα πάρουµε το πλοίο για την Τήνο.

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα