ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & & ΑΝΑΛ. : 16 : ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα,28/05/15 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθ. Πρωτ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99Γ/47/2029 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛ. Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες : ΠΡΟΣ: Αριθ. τηλεφώνου : /634 κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φυσιγγίων 9mm για την κάλυψη των αναγκών των 107 υπαλλήλων προσωπικού ασφαλείας που θα μετεκπαιδευτούν, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΦΓ15/15 Έχοντας υπόψη : 1. To αρ.5 του Ν.861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 Κανονισμός Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.Δ. 113/10 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 19 4Α ) 5. Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», αρ. 21, σύμφωνα με τις οποίες πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση). 6. Τη με αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 831 του

2 Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 7. Τις διατάξεις του Ν. 4012/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/ για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 10. Την με αριθ. Π1/678/ «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)» εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων. 11. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», ΜΕΡΟΣ Β «Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 12. Το υπ αριθ. Π28/ Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Προδιαγραφών με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους. 13. Το υπ. αρ. πρωτ. Γ30/101/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού σχετικό με την προμήθεια φυσιγγίων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας και τα υπ.αριθμ. 1728/15/92856/ & 1728/15/831685/ έγγραφα των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών αντίστοιχα, από τα οποία προκύπτει η αναγκαιότητα για την προμήθεια των φυσιγγίων και οι τεχνικές προδιαγραφές. 14. Το υπ. αρ. πρωτ. Γ30/104/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού με το οποίο ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι που θα προβούν στην παραλαβή των φυσιγγίων. 15. Τις διατάξεις του Ν. 1339/1983 βάσει του οποίου έχει προσληφθεί το Προσωπικό Ασφαλείας όπου προβλέπονται τα ειδικά καθήκοντα τους ( Αρθρο 19, παρ.1 Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ.,

3 οργανισμών κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, επιτρέπεται η πρόσληψη και ιδιωτών, που έχουν τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτόν προσόντα, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και με δαπάνη των ίδιων των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών και επιχειρήσεων ) και την υπ αριθ. 7012/13/1-ό απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χωρών Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών - ΦΕΚ Τ. β, αρ. 454/ ) 16. Την ΑΑΥ Μ318/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ύψους ευρώ με ΦΠΑ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 21439Α του προϋπολογισμού εξόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους Την με αριθ. πρωτ. Λ53/Γ/4/2027/ Έγκριση πίστωσης ποσού ευρώ με ΦΠΑ για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμού με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φυσιγγίων 9mm για την κάλυψη των αναγκών των 107 υπαλλήλων προσωπικού ασφαλείας που θα μετεκπαιδευτούν, με φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΦΓ15/15 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 2.500,00 με ΦΠΑ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στον 3 ο όροφο, γραφείο 6, του κτιρίου της Δ/νσης Προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση Προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3 ος όροφος, γραφείο 6) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική εταιρεία (Courier) στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

4 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07. Α. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: «ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία θα περιγράφονται τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, καθώς και η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ, και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στον οποίο υπάγεται το είδος. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια : ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 1339/83(φεκ 35, τ Α ) ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Β.2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια πυρομαχικών (φυσίγγια διαμετρήματος 9*19mm) για την κάλυψη των αναγκών μετεκπαίδευσης του υπηρετούντος ειδικού προσωπικού που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν1339/83 (ΦΕΚ 35 τ Α ). Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών αναγκών, απαιτούνται φυσίγγια διαμετρήματος 9*19mm συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως αυτές καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο φάκελο προσφοράς, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινής αποκλεισμού, αντίγραφο της ειδικής άδειας εμπορίας όπλων και πυρομαχικών που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5 Ο ανάδοχος υποχρεούται: α) Να έχει ως αντικείμενο εργασιών του την εμπορία όπλων και πυρομαχικών καθώς επίσης να είναι εφοδιασμένος με την προβλεπομένη από τον νόμο άδεια λειτουργίας. β) Να έχει την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας σε αριθμό φυσιγγίων, άμεσα, σε διάστημα μικρότερο των 5 εργασίμων ημερών από την κατακύρωση. γ) Να τηρεί όλους τους όρους οι οποίοι μπορούν να ανάγονται σε ουσιώδεις καθώς επίσης να εφαρμόζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτόν. δ) να διακρίνεται από πνεύμα καλής θέλησης και διάθεσης. ε) να αναλάβει το έργο εξ ολοκλήρου και να μην αναθέσει αυτό ή τμήμα του υπεργολαβικά στ) να τηρεί το απόρρητο σχετικά με όσα περιέρχονται στην γνώση του (ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας) που αφορούν την υπηρεσία 4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει το σύνολο των πυρομαχικών ( φυσίγγια 9*19mm), μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, άμεσα, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών. Η παράδοση θα γίνει, κατόπιν συνεννοήσεως, στην έδρα του αναδόχου και η παραλαβή θα γίνει, για ολόκληρη την ποσότητα, από άτομ-ο/α τ-ο/α οποί-ο/α θα έχει υποδείξει η υπηρεσία, άτομα στα οποία θα έχει χορηγηθεί η κατάλληλη άδεια αγοράς-μεταφοράς πυρομαχικών από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Το ανωτέρω στενό περιθώριο παράδοσης κρίνεται αναγκαίο λόγω της αμεσότητας της ανάγκης σε πυρομαχικά του Ιδρύματος λόγω επικείμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του. ΜΕΡΟΣ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β.1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Α) Τα προς προμήθεια φυσίγγια θα πρέπει να είναι: B.1.Α.i) διαμετρήματος : 9x19mm PARABELLUM (9mm Luger). B.1.Α.ii) βάρους: grains ( 8gr) B.1.Α.iii) τύπου βολίδας: Στρογγυλής αιχμής (Round Nose) μεταλλικού καλύμματος. Το μεταλλικό κάλυμμα (FMJ: Full Metal Jacket) θα προέρχεται από εξέλαση ορειχάλκινου κυαθίου, το οποίο διαμορφούμενο θα καλύπτει το βλήμα, πλην της βάσης του. Β.1.Α.iv) Τύπου κάλυκα: 9x19mm, κυλινδρικός μεταλλικός, από ορείχαλκο, με μια εσωτερική οπή για εκτόνωση καψυλλίου τύπου ΒΟXER. B.1.Α.v) Τύπου πυρίτιδας : μονοβασική ή διβασική. Β) τα προς προμήθεια φυσίγγια θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να μην προέρχονται από αναγόμωση. Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και όχι πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης στην υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ότι ο κατασκευαστής τηρεί την διαδικασία διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001/2001 ή νεότερο. Β.2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Η συσκευασία των φυσιγγίων θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Β.2.1) η συσκευασία των φυσιγγίων θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά.

6 Β.2.2) θα πρέπει να είναι ανά 25 η 50 τεμ, σε πλαστικό ή χάρτινο κουτί, τοποθετημένα σε ειδικά υπάρχουσες πλαστικές υποδοχές (κυψέλη) Β.2.3) θα πρέπει να φέρουν σήμανση, επί του εξωτερικού μέρους της κεφαλής του κάλυκα, με το διαμέτρημα και το λογότυπο-σύμβολο του κατασκευαστή. Β.2.4) θα πρέπει να φέρουν σήμανση, επί των πλαστικών ή χάρτινων κουτιών των 50(ή 25) τεμαχίων, με το: -εργοστάσιο κατασκευής -διαμέτρημα και τύπο υλικού -αριθμό φυσιγγίων -αριθμό παρτίδας Β.2.5) τα κουτιά των 25 ή 50 τεμαχίων θα πρέπει να παραδοθούν σε συσκευασίες, κατά προτίμηση, μεταλλικές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, θα γίνουν δεκτές και ξύλινες ή χάρτινες συσκευασίες. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους υπαλλήλους που ορίστηκαν με το ανωτέρω υπ.αριθμ. Γ30/104/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εντός μίας (1) ημέρας από τη γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον προμηθευτή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την διαβίβαση από τον ανάδοχο προμηθευτή των απαραίτητων παραστατικών. Η Επιτροπή προχείρων διαγωνισμών μπορεί να ζητήσει να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητα. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ&ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/94/5035 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : -7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:31:36 EEST Reason: Location: Athens Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001589318 2013-08-23

13PROC001589318 2013-08-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 84/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 26/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7904 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 29531 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136092/26 11 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/101/2686

Διαβάστε περισσότερα