ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ- ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» Πάτρα, 04/06/2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ [1]

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥΠ 1.1.Το μίσθιο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής, στην Πάτρα, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, συνολικής επιφανείας 2876,48τμ και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία επιχείρησης με δραστηριότητα χαμηλής όχλησης στον μεταποιητικό τομέα, όπως αυτές (οι επαγγελματικές δραστηριότητες) ορίζονται από τις οικείες διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων, αποκλειόμενης ρητώς κάθε άλλης χρήσης. 1.2 Ο Οργανισμός δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο, θα συνταχθεί, όμως, πρωτόκολλο παράδοσης του ακινήτου στον μισθωτή. 1.3 Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία [3] έτη,- με δυνατότητα επέκτασης για εννέα [9] επιπλέον έτη έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Εκτακτης Γενικής Συνέλευση του Μετόχου της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.- αρχόμενη από της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως, ήτοι θα είναι μακροχρόνια λόγω των ουσιωδών δαπανών για την πλήρη αναμόρφωση/ εξωραϊσμό του μισθίου, στις οποίες θα προβεί ο μισθωτής για την αξιοποίηση του ακινήτου. Ο Η προαναφερθείσα σύμφωνη γνώμη του Μετόχου θα γνωστοποιηθεί στον μισθωτή πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η ανωτέρω σύμφωνη γνώμη ο μισθωτής εφ όσον κρίνει ότι η έλλειψη της προαναφερθείσας σύμφωνης γνώμης για την δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης κατά εννέα [9] επιπλέον έτη καθιστά την επένδυσή του ασύμφορη - μπορεί να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση από την μεριά της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Όταν λήξει ο χρόνος της σύμβασης,- ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του ελεύθερη, απροφάσιστα, χωρίς καμιά προειδοποίηση ή αποζημίωση. Οι πάσης φύσεως επί του μισθίου μόνιμες ή μη εγκαταστάσεις θα παραμείνουν επ ωφελεία των μισθίου και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. και δεν δικαιούται να ζητήσει ο μισθωτής αποζημίωση για τις [2]

3 εγκαταστάσεις που θα έχει ανεγείρει και τις βελτιώσεις που θα έχει πραγματοποιήσει και οι οποίες θα παραμείνουν επ ωφελεία του μισθίου ούτε έχει το δικαίωμα ο μισθωτής να αφαιρέσει αυτές από το μίσθιο. 1.4 Σιωπηρή ή προφορική ανανέωση ή παράταση του χρόνου της σύμβασης παραχώρησης αποκλείονται απολύτως ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Κανένα δε δικαίωμα δεν γεννάται στην περίπτωση αυτή υπέρ του μισθωτή, έστω και χωρίς έγγραφη όχληση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 1.5 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν από τον συμφωνημένο χρόνο, σε περίπτωση ύπαρξης λόγων αλλαγής χρήσης του μισθίου, εκτέλεσης Έργων, Εθνικής Ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο μισθωτής να εγκαταλείψει τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από τον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. ή το Δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για κατασκευές που έγιναν στον παραχωρούμενο χώρο οι οποίες παραμένουν προς όφελος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ή να εγκατασταθεί σε χώρο που θα του υποδειχθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Εάν λυθεί η μίσθωση μονομερώς από τον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. κάθε δικαίωμα που συνεστήθη από τον μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει έναντι του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Κατά την απόδοση του μισθίου μετά την καθ οιανδήποτε λύση ή λήξη της σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους όλους τους λογαριασμούς, από τυχόν παροχές του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε., γενικότερα δε να έχει εξοφλήσει όλες τις βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες οικονομικές του υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του μισθίου Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διατηρεί απόλυτο το δικαίωμα του ελέγχου της κατάστασης του χώρου και της εφαρμογής των πάσης φύσεως, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, νόμων ή κανονισμών οι οποίοι τηρούνται με αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή. Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες πρακτικής και ασφάλειας, τις πολεοδομικές, οικοδομικές καθώς και με όλες τις διατάξεις και εντολές κάθε αρμόδιας αρχής, δημόσιας ή δημοτικής ή άλλης που έχει δικαιοδοσία, έλεγχο και εποπτεία επί του μισθίου. [3]

4 1.8 Σε περίπτωση που ο μισθωτής κατά τη λήξη ή λύση με οιονδήποτε τρόπο αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., με απόφαση του ΔΣ του, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει : α) Κατάπτωση ως ποινής υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (κεφάλαιο Α άρθρο 4.2.παρ.1 ) που θα κατατεθεί χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα ή οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση του μισθωτή. β) Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης χώρου ίσης με το συμβατικό μίσθωμα και ποινική ρήτρα ίση προς το τριπλάσιο του ημερήσιου μισθώματος για κάθε μέρα καθυστέρησης του και να αποβάλλει τον μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. την οποία ο μισθωτής δέχεται από τώρα ως υποχρεωτική και ανέκκλητο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων και με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. γ) Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 2. ΜΙΣΘΩΜΑ- ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ αν 2.1 Μηνιαίο μίσθωμα ύψους Ευρώ (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά (.. ). 2.2 Το μηνιαίο μίσθωμα, μετά τη λήξη του δεύτερου χρόνου της σύμβασης και για τα επόμενα έτη μέχρι και τη λήξη της σύμβασης, θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος ανάλογα με το ποσοστό του δείκτη καταναλωτή (τιμαρίθμου) του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα προσθετικά στο αντάλλαγμα του προηγούμενου έτους. Χαρτόσημο και τυχόν λοιπές νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν επιπλέον τον μισθωτή. 2.3 Η καταβολή του μισθώματος και ολόκληρου του χαρτοσήμου που θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή φόρος υπέρ του Δημοσίου και Δημοτικών Αρχών ήθελε επιβληθεί στο μέλλον σε σχέση με το [4]

5 μίσθιο, θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και θα αφορά το μήνα αυτόν και θα εκδίδεται επίσημος τίτλος είσπραξης, όπως προβλέπει ο Νόμος. Μετά την πάροδο του δεκαημέρου το μίσθωμα θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 2.4 Για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) πρώτων μηνών της μίσθωσης, ο μισθωτής δεν θα καταβάλει μίσθωμα λόγω των εργασιών αναμόρφωσης/ εξωραϊσμού του μισθίου (επένδυση), τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει με δικές του ενέργειες, μέσα και δαπάνες, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα στην διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά του και εντός του Χρονοδιαγράμματος, που θα έχει προηγουμένως υποβάλλει στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των έξι (6) πρώτων μηνών της μίσθωσης από την έγκαιρη καταβολή όλων των παγίων εξόδων με τα οποία αυτός βαρύνεται, όπως την πληρωμή των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και αποχέτευσης, τηλεφώνου, καθώς και των πάσης φύσεως φόρων ή τελών που αφορούν το μίσθιο και που ήθελε επιβληθούν είτε στον εκμισθωτή είτε στο μισθωτή. 2.5 Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις εργασίες αναμόρφωσης ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα παρακολουθήσεως και ελέγχου της υλοποίησης των ανωτέρω εργασιών. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των εργασιών θα διενεργείται από ειδική Επιτροπή Ελέγχου που θα ορίσει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως εκμισθωτής. Σε περίπτωση που στην Τεχνική Προσφορά, που θα έχει προηγουμένως υποβάλει ο μισθωτής, προβλέπονται μεταρρυθμίσεις ή τροποποιήσεις των εσωτερικών χώρων του μισθίου, τότε αυτές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα έχει εξασφαλίσει και θα του έχουν χορηγηθεί όλες οι σχετικές άδειες (αν απαιτούνται) της αρμοδίας πολεοδομικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ή δημοτικής υπηρεσίας ή αρχής και υπό τον όρο ότι δεν θα θίγεται η στατική μελέτη των κτιρίων. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση προκύψει ανάγκη μεταβολής των συμφωνημένων εργασιών διαμόρφωσης του μισθίου, ο μισθωτής οφείλει να υποβάλλει νέες σχετικές μελέτες στον εκμισθωτή. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε ( εκμισθωτής) θα συνεργάζεται με το μισθωτή και θα παρέχει τη συνδρομή του [5]

6 σχετικά με τις διατυπώσεις που θα χρειαστούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την εκτέλεση των εργασιών και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων Τα έξοδα όλων των τεχνικών έργων διαμόρφωσης και γενικότερα όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των συνδέσεων με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και των λοιπών διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής βαρύνεται και με τις κοινόχρηστες δαπάνες του μισθίου. Επιπλέον ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει στο όνομά του όλες τις συνδέσεις του μισθίου με Οργανισμούς κοινής ωφέλειας με τη σύμπραξη του εκμισθωτή εφόσον απαιτείται και να καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προς αυτούς εγγυήσεις. Κάθε δαπάνη για την εκμετάλλευση και λειτουργία του μισθίου (όπως ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση και λοιπών δαπανών οργανισμών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν τον μισθωτή. Ειδικότερα οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, θα εκδίδονται στο όνομα του μισθωτή με ευθύνη του ιδίου. 2.7.Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του μισθώματος σε περίπτωση μη χρήσης του μισθίου, μόνο αν αυτή οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. ΑΡΘΡΟ 3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο μισθωτής οφείλει - εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου των είκοσι ημερών μετά - την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως να έχει προσκομίσει ασφαλιστική κάλυψη του μισθίου που ανήκει στην κυριότητα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., αλλά και των εργασιών αναμόρφωσης του μισθίου, μίας ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών της αποδοχής του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., με δικαιούχο τυχόν αποζημιώσεως από επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου τον εκμισθωτή, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 3.1 Ασφάλιση του μισθίου, κατά παντός κινδύνου (όπως πυρκαγιά, κεραυνός, σεισμός, πόλεμος, εισβολή, τρομοκρατική ενέργεια, κ.λ.π.) καθώς και κατά οποιασδήποτε ζημιάς που οφείλεται ή προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο ακόμα και από ανωτέρα βία, για ποσό που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία. [6]

7 3.2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οποιαδήποτε αιτία απορρέει από τις εργασίες αναμόρφωσης /εξωραϊσμού του μισθίου. 3.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οποιαδήποτε αιτία απορρέει από τη χρήση και λειτουργία του μισθίου, καθώς και του εξοπλισμού που ευρίσκεται σ αυτό και θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους από ελαττωματικά υλικά και ελαττωματικώς κατασκευασμένα μέρη (κακοτεχνίες). 3.4 Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου θα αποτελεί παράβαση ουσιώδους όρου της συμβάσεως εκμίσθωσης για τον Οργανισμό καθώς και αποζημιώσεώς του για κάθε είδους ζημιά. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παρέχεται κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΟ 4.1 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, δια των αγωγών οι οποίες εκχωρούνται σ αυτόν μέσω της σύμβασης, οφείλει όμως να ειδοποιεί τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση Ο μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και οποιαδήποτε εργασία εκτελείται για το σκοπό αυτό θα γίνεται με την έγκριση και υπό από την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε Ρητά απαγορεύεται η χρήση χώρου έκτασης μεγαλύτερης από την παραχωρούμενη (όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα).σε περίπτωση που διαπιστωθεί η αυθαίρετη χρησιμοποίηση χώρου, μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή μισθώματος αυθαίρετης χρήσης (βλ. άρθρο 1.8 β) Ο μισθωτής φέρει αποκλειστικά και μόνον ολόκληρη την κάθε είδους ευθύνη αστική, ποινική, διοικητική για τις πραγματοποιηθείσες από αυτόν εγκαταστάσεις και εργασίες αναμόρφωσης/εξωραϊσμού επί του μισθίου. Επίσης, αυτός βαρύνεται και ευθύνεται για το χρησιμοποιηθησόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους, την ασφάλισή τους και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών [7]

8 ταμείων τους. Ο εκμισθωτής (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τα ανωτέρω, στην περίπτωση δε που, τυχόν, υποχρεωθεί να δαπανήσει ή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τις πιο πάνω αιτίες, δικαιούται να το αναζητήσει από το μισθωτή, που υποχρεούται να του το καταβάλλει, πλέον τόκων και εξόδων. 4.5 Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και τυχόν παράτασής της, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε καμιά απολύτως επισκευή ή τροποποίηση του μισθίου, ούτε και εάν αυτή είναι αναγκαία, ο δε μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου και σύμφωνα προς τον σκοπό για τον οποίο εκμισθώνεται, να ενεργεί δε όλες τις προς συντήρηση αυτού αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, δικαιουμένου του εκμισθωτή όπως δια των οργάνων του παρακολουθεί, ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. Ο Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει ή αναλαμβάνει σε σχέση με το είδος και το ύψος των δαπανών αυτών δοθέντος ότι ο μισθωτής κατά την προσφορά του όφειλε να λάβει υπόψη και συνυπολόγισε ακόμα και τις έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες. Ο μισθωτής δεν δύναται να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, άνευ άδειας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., ούτε να μεταρρυθμίσει τούτο ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε. 4.6 Ο μισθωτής υποχρεούται στην εγκατάσταση στο μίσθιο μέσων πυρασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς επίσης και εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 4.7 Απαγορεύεται η ολική ή μερική παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε άλλον με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με υπεκμίσθωση ή σύσταση εταιρείας, εκτός εάν υπάρξει έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις ή τα ανωτέρω να αφορούν νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει στους μισθωτές. Σε περίπτωση που επιτραπεί η υπεκμίσθωση ή η σύσταση εταιρίας ο αρχικός μισθωτής θα εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση έναντι του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 4.8 Σε περίπτωση που ανακύψει συγκεκριμένος λόγος ή αιτία ή αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας του μισθωτή στον παραχωρούμενο χώρο (εφόσον κατακυρώθηκε η μίσθωση σε φυσικό πρόσωπο) ο Οργανισμός [8]

9 διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει με απόφασή του τη συνέχιση της παραχώρησης ή από τον/την σύζυγο και τα τέκνα του μισθωτή ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο όμως την πλειοψηφία του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου θα την έχει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκμισθωθεί το παρόν μίσθιο (μισθωτής), το οποίο και θα συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Σε αντίστοιχη περίπτωση που θα ανακύψει αδυναμία νομικού προσώπου (εφόσον κατακυρώθηκε η μίσθωση σε νομικό πρόσωπο) ο Οργανισμός μπορεί να επιτρέψει με απόφασή του τη συνέχιση της μίσθωσης από άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο όμως την πλειοψηφία του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου θα την έχει το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκμισθωθεί το παρόν μίσθιο (μισθωτής ), το οποίο και θα συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Πάσα άλλη υποκατάσταση του προσώπου του μισθωτού χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, αλλά συνεπάγεται, κατά την κρίση του Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., τη λύση της μίσθωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη σύμβαση και τον νόμο γενικότερα. 4.9 Ο μισθωτής δεν μπορεί για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε και λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού, να λύσει τη μίσθωση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου αυτής. Η τυχόν παράβαση του όρου αυτού, καθιστά τον μισθωτή υπεύθυνο στην καταβολή των μέχρι λήξης της μίσθωσης μισθωμάτων, καθιστάμενων αμέσως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών και συνεπάγεται την υπέρ του εκμισθωτού έκπτωση της μισθωτικής εγγύησης, μη συμψηφιζόμενης προς τις εκ μισθωμάτων και λοιπές οφειλές Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οιαδήποτε μεταβολή του ή τροποποίησή του εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη συντέλεση της μεταβολής ή τροποποίησης. Εφ όσον κατά το δίκαιο της έδρας του νομικού προσώπου προβλέπεται η δημοσίευση της μεταβολής ή τροποποίησης αυτής (π.χ. ελληνικό δίκαιο), τότε θα πρέπει να προσκομίζεται το δημοσιευμένο έγγραφο (π.χ. Φ.Ε.Κ.). Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οιαδήποτε μεταβολή του προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του εντός είκοσι (20) εργασίμων [9]

10 ημερών από τη συντέλεση της μεταβολής, προκειμένου αυτός να υπογράψει με τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. την προβλεπόμενη στο άρθρο (4.2.2.κεφ.Α ) της παρούσης συμπληρωματική σύμβαση, όπου θα εγγυάται υπέρ του νομικού προσώπου για την καλή τήρηση όλων των όρων της μίσθωσης και για όλες τις αναλαμβανόμενες από το νομικό πρόσωπο υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύμβαση μισθώσεως, ευθυνόμενος προσωπικά μετά του νομικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης για όσο χρονικό διάστημα παραμένει και είναι νόμιμος εκπρόσωπος, παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διζήσεως. Εφ όσον κατά το δίκαιο της έδρας του νομικού προσώπου προβλέπεται η δημοσίευση της μεταβολής του νομίμου εκπροσώπου του (π.χ. ελληνικό δίκαιο), τότε θα πρέπει να προσκομίζεται το δημοσιευμένο έγγραφο (π.χ. Φ.Ε.Κ.) 4.11 Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων (παράρτημα Α) θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση των προαναφερόμενων όρων ή ενός εξ αυτών οι οποίοι θα συμπεριληφθούν και στη σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί, αποτελεί σπουδαίο λόγο λύσεως της σύμβασης και παρέχει στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. το δικαίωμα να αξιώσει την αποβολή του μισθωτή καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματός του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσης του μισθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η σιωπηρή ανοχή εκ μέρους του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. της παράβασης ή μη εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους, δεν θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων ή τροποποίηση της παρούσας και της υπογραφομένης σύμβασης, ούτε παρέχει δικαιώματα στον μισθωτή. Ειδικότερα η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχών μηνιαίων μισθωμάτων, λογίζεται ως δυστροπία και αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης μίσθωσης και κατάπτωσης μέρους ή όλου του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ & ΕΚΜΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΥΠΑΣ Διπλ. Πολ/κός Μηχ/κός ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ [10]

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 05/06/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΡ. Δ.Τ.: Ο υπογράφων, ως νόμιμος εκπρόσωπος της. Εξουσιοδοτημένος με το υπ αριθμ.. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την υπογραφή του παρούσας προσφοράς, δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως του μισθίου και ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της πιο πάνω Διακήρυξης. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: 2.500,00 Ευρώ. ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΥΡΩ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ημερομηνία και υπογραφή) [11]

12 Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Δ/νση Ανάπτυξης Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε., (Κτήριο Υπηρεσιών Ν.Λιμένα Πατρών), ΤΚ 26333,- Πάτρα Εγγύηση μας υπ αριθμόν για ευρώ #2.500,00# Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ της Εταιρείας, οδός,αριθμός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1),(2), κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης/κοινοπραξίας), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της / / 2015 δια την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του χώρου (2.876,48 τμ) εντός των εγκαταστάσεων της πρώην Πειραϊκής- Πατραϊκής, για την λειτουργία επιχείρησης με δραστηριότητα χαμηλής όχλησης στον μεταποιητικό τομέα, σύμφωνα με την υπ αρ./ /. /2015 διακήρυξη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη ήτοι 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΙΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) [12]

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ------------------------------------------------ Ταχ/κη Δ/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΜΥΝΗΣ ΒΙ046-ΦΚΒ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δημ. Σούτσου 40 Τ.Κ. 11521 Τηλ. 2108705174-2108705054 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 1. Ανακοινώνεται ότι την 3/6/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.10.2015. Αρ.Πρωτ: 7744

Αθήνα, 23.10.2015. Αρ.Πρωτ: 7744 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθήνα, 23.10.2015 Αρ.Πρωτ: 7744 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ 121 Αθήνα, 26/05/2015 Αρ.Πρωτ. 3903 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ρ Ι Λ ΙΟΣ 2 0 1 4 Α Θ Η Ν Α

Α Π Ρ Ι Λ ΙΟΣ 2 0 1 4 Α Θ Η Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2104893000

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1

Αθήνα, 07.05.2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ. ΑΑ.145/ΜΙ.3442/31.3443 DODRODO01479-perilipsi_prokirixi.doc 07/05/14 1 Αθήνα, 07.05.2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Η Ν Μ Ε Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα