Η αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Σωµάτων Κειµένων (ΗΣΚ) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Σωµάτων Κειµένων (ΗΣΚ) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας"

Transcript

1 Η αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Σωµάτων Κειµένων (ΗΣΚ) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Στεργίου Έφη 1, Σκίκος Νικόλαος 2 1 Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων για την Ελληνική Γλώσσα, 48.Σ. Αθήνας 2 Υπεύθυνος Τοµέα Πληροφορικής 4 ου Σ.Ε.Κ. Αθήνας Περίληψη Το θέµα της ανακοίνωσης είναι η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων και συγκεκριµένα των Ηλεκτρονικών Σωµάτων Κειµένων (ΗΣΚ) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η εκπαίδευση και γενικά η µάθηση µπορεί να αποκτήσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός ενσωµατώσει στη διαδικασία της µάθησης τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα ηλεκτρονικά εργαλεία µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα και λειτουργικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται δύο ΗΣΚ, ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) και η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και προτείνονται τρόποι που µπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Με την ενσωµάτωση των ΗΣΚ στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει τους αλλόγλωσσους µαθητές του να κατανοήσουν τη σηµασία της λέξης στόχου και να αντιληφθούν την πραγµατολογική της αξίας. Επίσης, µπορεί να αντικατασταθεί το διδακτικό εγχειρίδιο µε υλικό προσαρµοσµένο στις διδακτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της γλωσσικής τάξης. Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας, Ηλεκτρονικά Σώµατα Κειµένων (ΗΣΚ) Linux, Raspberry Pi, Εργαστήριο πληροφορικής, Λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Εισαγωγή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας εκλαµβάνονται συνήθως ως τα µέσα που µπορούν να αξιοποιηθούν και να συνεισφέρουν είτε στην καλύτερη µελέτη της γλώσσας είτε στην αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των γλωσσών γενικότερα, και της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ειδικότερα. Η εκµάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσσας (Γ2 στο εξής) µε τη χρήση της τεχνολογίας, είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως Computer Assisted Language Learning (CALL). Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η αξιοποίηση των ΤΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στον σπουδαστή της Γ2 να κατακτήσει αποτελεσµατικότερα τη γλώσσα, αφού του επιτρέπει να εκτίθεται σε άφθονο γλωσσικό εισαγόµενο, το οποίο διακρίνεται για την πολυτροπικότητά του, συνδυάζοντας µέσω της τεχνολογίας, ήχο, εικόνα, βίντεο, γραπτό λόγο, animation. Η παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσει τα Ηλεκτρονικά Σώµατα Κειµένων (ΗΣΚ στο εξής) και θα προτείνει δραστηριότητες στις οποίες ο σύγχρονος εκπαιδευτής µπορεί να αξιοποιήσει τα ΗΣΚ στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Το Ηλεκτρονικά Σώµατα Κειµένων (ΗΣΚ) Η εκπαίδευση και η διδασκαλία επηρεάζεται από τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα των ΤΠΕ και αποτελεί µία πρόκληση για τους εκπαιδευτές. Ο σύγχρονος εκπαιδευτής, προκειµένου να εξασφαλίσει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών του, θα πρέπει να έχει αναπτύξει τη δεξιότητα αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού και ενσωµάτωσής του στη διδασκαλία. Οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτόν που µαθαίνει τη Γ2 να αποκωδικοποιήσει τη σηµασία της λέξης και να κατανοήσει το γραπτό κείµενο µέσω της αναζήτησης σε ΗΣΚ. Σύµφωνα µε τους McEnery και Wilson (1996: 24), τα ΗΣΚ ορίζονται ως σώµατα κειµένων µε πεπερασµένο αριθµό κειµένων και λέξεων σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα της γλωσσικής ποικιλίας που µελετάται. Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Τα ΗΣΚ είναι αποθηκευµένα και προσβάσιµα µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα ανανέωσής τους, εκσυγχρονίζονται, ενώ τα κείµενα που αντικαθιστούν άλλα παλιότερα, πρέπει να έχουν το ίδιο µήκος και το ίδιο κειµενικό είδος. Τα ΗΣΚ είναι περατά, δηλαδή δεν αυξάνονται συνέχεια σε όγκο, αλλά έχουν συγκεκριµένο µέγεθος. Τα ΗΣΚ είναι για τεράστιου όγκου δοµηµένες συλλογές αυθεντικού γλωσσικού υλικού, το οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικά και επιτρέπει τον πολύτροπο χειρισµό του, όπως για παράδειγµα την εύκολη αναζήτηση της λέξης στο γλωσσικό της περικείµενο (context) και την ταχεία ανάκτηση της γλωσσικής πληροφορίας. Οι βασικές τεχνικές οι οποίες συνήθως χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των ΗΣΚ και την άντληση πληροφοριών είναι οι: Συµφραστικοί Πίνακες: Μας βοηθούν να δηµιουργήσουµε ένα λεξικο-γραµµατικό προφίλ για κάθε λέξη. Το προφίλ αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για συµφράσεις, ιδιωτισµούς, συντακτικούς περιορισµούς, σηµασιολογικούς περιορισµούς, σηµασιολογική προσωδία. Συχνότητα λέξεων: Αναφέρεται στη συχνότητα εµφάνισης των λέξεων στη συγκεκριµένη γλώσσα. Ανάλυση των λέξεων-κλειδιά: Είναι οι λέξεις οι οποίες είναι περισσότερο συχνές στο συγκεκριµένο ΗΣΚ από ό, τι σε κάποιο γενικό ΗΣΚ. Για παράδειγµα, σε ένα εξειδικευµένο ΗΣΚ µε θέµα τα οικονοµικά, οι λέξεις προϋπολογισµός, χρέος, κτλ. είναι λέξεις-κλειδιά, διότι η συχνότητα εµφάνισής τους σ αυτό το ΗΣΚ είναι πολύ υψηλότερη από αυτή σε ένα γενικό ΗΣΚ. Ανάλυση των συµπλεγµάτων: Είναι η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο η γλώσσα χρησιµοποιεί κάποια συµπλέγµατα λέξεων (π.χ. Θέλω να πω, µεταξύ µας, άστα να πάνε, κλπ.). Τα γνωστότερα Ηλεκτρονικά Σώµατα Κειµένων για την ελληνική γλώσσα είναι ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) (http://hnc.ilsp.gr/), τα Σώµατα Κειµένων στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greeklang/modern_greek/tools/corpora/) και το Σώµα Ελληνικών Κειµένων (ΣΕΚ, προϊόν ερευνητικού προγράµµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γούτσος, 2003). Τα ΗΣΚ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη γλωσσική εκµάθηση και διδασκαλία µε άµεσο και έµµεσο τρόπο. Η άµεση χρήση των ΗΣΚ παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές µέσω του υπολογιστή τους να παρατηρήσουν τη χρήση ενός γλωσσικού φαινοµένου, να απαντήσουν ερωτήσεις ή να εκπονήσουν δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί. Η ενσωµάτωση των ΗΣΚ επιτρέπει στο χρήση να αυτενεργήσει, εφόσον καλείται µόνος του να αποκωδικοποιήσει τη σηµασία της άγνωστης λέξης µέσω της προσωπικής αναζήτησης, αφετέρου παρουσιάζει τη γλωσσική πραγµατικότητα της γλώσσας στόχου µέσα από τη χρήση αυθεντικού υλικού. Η έµµεση χρήση των ΗΣΚ είναι πιο διαδεδοµένη και επιτρέπει στον καθηγητή να αποφασίσει ποια γλωσσικά στοιχεία να τονίσει ή να παραλείψει στη διδασκαλία του, να αποφασίσει τι είναι δύσκολο ή χρήσιµο για τους µαθητές, να οργανώσει καλύτερα τη διδασκαλία του, να βοηθήσει τους µαθητές στην κατάκτηση της Γ2 συγκρίνοντας τα κείµενά τους µε τα αυθεντικά κείµενα των ΗΣΚ. Ιδιαίτερα χρήσιµοι µπορούν να φανούν και οι συµφραστικοί πίνακες (concordancers), οι οποίοι είναι ένα γλωσσικό εργαλείο που παρουσιάζει κατά οµάδες τις χρήσεις των λέξεων στο περικείµενό τους διευκολύνοντας έτσι την κατανόησή τους. Οι συµφραστικοί πίνακες (concordancers) αποτελούν πολύτιµο διδακτικό εργαλείο, καθώς επιτρέπουν τη µελέτη διαφόρων τύπων των λεξικών µονάδων στο αυθεντικό τους γλωσσικό περικείµενο, παρέχοντας έτσι στους αλλόγλωσσους µαθητές τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες και το εύρος του λεξιλογίου τους (Butler-Pascoe & Wiburg, 2003: 128). Τα αποτελέσµατα της έρευνας µε τη βοήθεια των συµφραστικών πινάκων επιστρέφουν χρήσιµα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συχνότητα εµφάνισης της λέξης σε κάποιο κείµενο. Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) Ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) (http://hnc.ilsp.gr/) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, περιλαµβάνει λέξεις και εµπλουτίζεται διαρκώς. Τα

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - ιδασκαλία και ιδακτική 3 κείµενα του Θησαυρού χρονολογούνται στην πλειονότητά τους από το 1990 και µετά. Αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα λόγου και καλύπτουν ποικίλα κειµενικά είδη. Σ αυτό το σώµα κειµένων µπορούµε να αναζητήσουµε µία, δύο ή τρεις λέξεις ταυτόχρονα και που µπορεί να βρίσκονται κοντά η µία στην άλλη µέσα σε µία πρόταση ή να χωρίζονται µε άλλες λέξεις. Έτσι, για παράδειγµα, µπορούµε να αναζητήσουµε τη λέξη «διατροφή» ή την έκφραση «παντός καιρού». Όταν αναζητήσουµε τη λέξη, τότε τα αποτελέσµατα θα εµφανίσουν µόνο τη λέξη (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Αναζήτηση της λέξης «διατροφή» 1 Το 2001, όταν ξέσπασε η δεύτερη «κρίση» της ασθένειας, απαγορεύτηκαν τα κρεατάλευρα για τη διατροφή των ζώων ακριβώς γιατί µέσω αυτών είχε διαδοθεί η ασθένεια. 2 Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι Έλληνες αυτής της εισοδηµατικής τάξης δαπανούν το 50-60% του εισοδήµατός τους για διατροφή και στέγαση. 3 Για διατροφή δαπανούν µόλις το 9,3% του εισοδήµατός τους και για στέγαση µόλις το 6% του εισοδήµατός τους - αν και διαµένουν σε άνετους και ακριβούς χώρους... 4 Τέλος, είναι µια ευκαιρία διότι τόσο οι αγρότες όσο και η κοινωνία έχουν ανάγκη από ένα όραµα για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους µε τη διατροφή, τη γεωργία και τη φύση γενικότερα. 5 Στο σύνολο των εργασιών, αφορούν τους τοµείς Φυσικής, Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, Ιατρικής, Φυσικής, 920 τις Χηµεία, Βιοχηµεία, Βιοφυσική, Γενετική, Φαρµακευτική, Φαρµακολογία, Τοξικολογία, Μοριακή Βιολογία, Μηχανολογία, Επιστήµες Υλικών, Γεωλογικές Επιστήµες, 389 Μαθηµατικά, 691 την Πληροφορική Μελέτη Συστηµάτων και ιοίκησης, Συγκοινωνιολογία, 783 τη Γεωπονική, τη ιατροφή και Τρόφιµα, την Οικολογία, Ζωολογία, Φυτολογία, 235 την Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Φιλοσοφία των Επιστηµών, δηµοσιεύσεις αφορούν όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και 631 άλλες επιστήµες Υγείας. Όταν αναζητήσουµε το λήµµα, τότε θα έχουµε αποτελέσµατα µε τη λέξη σε όλες τις κλητικές της µορφές. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα το λήµµα «διατροφή» βρίσκεται στη γενική πτώση του ενικού αριθµού (Πίνακας 2). Μπορούµε να επιλέξουµε το γραµµατικό τύπο στην περίπτωση που θέλουµε να ελέγξουµε µε ποια ουσιαστικά εµφανίζεται κυρίως το επίθετο «βαρύς». Έτσι, στο πρώτο κριτήριο επιλέγουµε «λήµµα», στο γραµµατικό προσδιορισµό επιλέγουµε «επίθετο», στο δεύτερο κριτήριο επιλέγουµε γραµµατικό προσδιορισµό «ουσιαστικό» και ζητάµε εύρεση. Έτσι, από τον πίνακα προκύπτει ότι το επίθετο «βαρύς» µπορεί να εµφανιστεί µε τα ουσιαστικά: πρόγραµµα, βιβλίο, κόστος. Αυτό το παράδειγµα της αναζήτησης επιτρέπει στους ξενόγλωσσους µαθητές να αυτενεργήσουν και να ανακαλύψουν µόνοι τους τις διαφορετικές σηµασίες του επιθέτου, που ανάλογα µε το περικείµενο µπορεί να σηµαίνει «δύσκολος», «σοβαρός», «ακριβός» (Πίνακας 3). Πίνακας 2. Κλιτικές µορφές της λέξης «διατροφή» 1 Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό τα ιδιωτικής ετικέτας έχουν εδραιώσει τη θέση τους στα είδη διατροφής. 2 Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, αλλά και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ασθένεια διαδίδεται µέσω της διατροφής. 3 Και αυτό είναι µία µικρή πτυχή της αβεβαιότητάς του για το σύνολο της διατροφής του. 4 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη υτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία χρησιµοποιείται από τις φαρµακευτικές εταιρείες για να φτιαχτούν συµπληρώµατα διατροφής, χειρουργικά νήµατα και άλλα φαρµακευτικά

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής σκευάσµατα Μια σειρά χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο στις βιοµηχανικές χώρες, όπως η βινχλοζολίνη, η µεθοξυχλώρη (DDT). 6. Πλαστικά κουτιά συσκευασιών διατροφής και άλλα. 1 2 Πίνακας 3. Σηµασίες επιθέτου «βαρύς» Αλλά κι επειδή η εξέλιξη των µωρών σε ροµποτάκια µε βαρύ πρόγραµµα είναι κατ' εξοχήν ελληνικό φαινόµενο. ιαβάζουν ελάχιστα φιλοσοφία, αρχαία ελληνική γραµµατεία, ιστορία ή γενικά αυτό που λέγεται «βαρύ» βιβλίο. 3 «Βαρύ και ανθυγιεινό» κόστος για την ελληνική βιοµηχανία 4 5 Πολλοί, µάλιστα, συνδέουν την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέµπτη, για την πορεία των µεγάλων έργων, µε το βαρύ κλίµα που έχει δηµιουργηθεί γύρω από τα έργα και τις ηµέρες του στο υπουργείο. Η επίσκεψη έληξε σε βαρύ κλίµα, µε την κοινή γνώµη να αναρωτιέται για το κατά πόσον άξιζε τον κόπο να µεταβεί στην Άγκυρα ο κ. Πέτρος Μολυβιάτης. Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα Το Σώµα Νέων Ελληνικών Κειµένων της Πύλης αποτελείται από τρία κύρια µέρη: το σώµα κειµένων της Εφηµερίδας "Τα Νέα" το σώµα κειµένων της Εφηµερίδας "Μακεδονία" και τέλος το σώµα κειµένων των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Το υλικό είναι οµαδοποιηµένο βάσει του αντικειµένου του άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονοµικά, Αθλητικά κλπ.), ανά σώµα. Η αναζήτηση του υλικού από τα σώµατα κειµένων µπορεί να γίνει µε τις εξής επιλογές σε κάθε συνδυασµό: 1. Αναζήτηση σε ένα µόνο ή σε όλα τα σώµατα 2. Προβολή µόνο σε επίπεδο πρότασης, παραγράφου ή ολοκλήρου του άρθρου στο οποίο εµφανίζεται η συγκεκριµένη λέξη Το Σώµα Κειµένων της Πύλης περιέχει κείµενα δηµοσιογραφικού λόγου, λεκτικοί τύποι από τις εφηµερίδες Μακεδονία ( ) και τα Νέα ( ), οµαδοποιηµένα σε θεµατικές ενότητες, αλλά και ως προς το κειµενικό είδος (σύντοµες ειδήσεις, ρεπορτάζ). Επιπλέον, στην Πύλη υπάρχουν και σώµατα κειµένων εκπαιδευτικού λόγου ( ), λεκτικοί τύποι που περιέχονται σε σχολικά βιβλία γυµνασίου και λυκείου. Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα µπορεί να γίνει αναζήτηση ενός λεκτικού τύπου είτε πληκτρολογώντας αυτούσιο τον τύπο είτε γράφοντας το ληµµατικό του τύπο (π.χ. ονοµαστική ενικού ενός ουσιαστικού). Εάν πληκτρολογηθεί ο ληµµατικός τύπος, το σύστηµα θα αναζητήσει όλους τους κλιτούς τύπους που προέρχονται από αυτόν (π.χ. πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθµού), δίπλα στους οποίους δίνεται η αντίστοιχη µορφολογική περιγραφή (ληµµατικός τύπος, πτώση, γένος, αριθµός). Παραδείγµατα δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση των ΗΣΚ στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας Η ενσωµάτωση των ΗΣΚ είναι µια σειρά ενεργειών που κάνει ο εκπαιδευτής µε στόχο την επιτυχή εφαρµογή και εναρµόνιση του ηλεκτρονικού εργαλείου σε κάποια διδακτική περίσταση, την επαρκή χρησιµοποίησή του και τη µέγιστη αξιοποίησή του µε σκοπό τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τους µαθητές. Η ενσωµάτωση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για διδακτικούς σκοπούς στην ελληνική ως ξένη γλώσσα υπαγορεύεται από την έλλειψη ή τη σπανιότητα ύπαρξης λογισµικού µε υλικό

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - ιδασκαλία και ιδακτική 5 αντίστοιχο µε κάποιο συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα ή διδακτικό εγχειρίδιο της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας. Έτσι, τα ΗΣΚ µπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε φάση της διδασκαλίας της ελληνικής σε ξενόγλωσσους µαθητές. Αν ο εκπαιδευτικός έχει αποφασίσει να διδάξει µία θεµατική ενότητα σχετικά µε τη διατροφή και ταυτόχρονα σκοπεύει να διδάξει το γραµµατικό φαινόµενο της απλής προστακτικής, µπορεί να αξιοποιήσει τα ΗΣΚ µε τον εξής τρόπο: στα ΗΣΚ θα αναζητήσει συνταγές µαγειρικής και στη συνέχεια θα ζητήσει από τους µαθητές του να τις διαβάσουν και να µεταφέρουν τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο κειµενικό είδος από την οριστική ή την υποτακτική στην απλή προστακτική. Εναλλακτικά, η δραστηριότητα µπορεί να γίνει και στο σπίτι για την εµπέδωση του γραµµατικού φαινοµένου της απλής προστακτικής ή του σχετικού λεξιλογίου που χρησιµοποιείται σ αυτό το κειµενικό είδος. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να διδαχτεί οποιοδήποτε γραµµατικό φαινόµενο. Επίσης, τα ΗΣΚ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διευκρινιστούν οι σηµασιολογικές διαφορές των λέξεων. Στον Πίνακα 3 αναφέρθηκε το παράδειγµα του επιθέτου «βαρύς», που αποκτά διαφορετικές σηµασίες, καθώς στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πολύσηµες λέξεις µε διαφορετική κάθε φορά σηµασία. Κατάλληλη είναι η χρήση των ΗΣΚ και στην περίπτωση όπου ο εκπαιδευτής θέλει να δείξει τη λεπτή σηµασιολογική διαφορά λέξεων, όπως, πώς χρησιµοποιούνται οι λέξεις «πείρα» και «εµπειρία». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των ΗΣΚ για την εξέταση της χρήσης της λέξης σε διαφορετικά συγκείµενα. Έτσι, ο εκπαιδευτής µπορεί να προστρέξει στα ΗΣΚ και να αναζητήσει για παράδειγµα τη σηµασία της λέξης «χρέος» σε ένα κείµενο οικονοµικού περιεχοµένου και σε ένα άλλο κείµενο ιστορικού περιεχοµένου. Σαφώς η χρήση της ίδια λέξης είναι διαφορετική. Τα ΗΣΚ µπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση της γλωσσικής ποικιλότητας, η οποία µπορεί να αφορά γραµµατικές δοµές, όπως η σύνταξη των ρηµάτων, καθώς πολλά από αυτά παρουσιάζουν ποικιλία στη σύνταξή τους. Ενδεικτικά µπορεί να αναφερθεί το ρήµα «πιστεύω» που χρησιµοποιείται αρκετά από τους ξενόγλωσσους µαθητές και το συντάσσουν λανθασµένα µε το σύνδεσµο «που». Έτσι, µέσα από τα ΗΣΚ ο εκπαιδευτής αλλά και οι ίδιοι οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν κείµενα για να διαπιστώσουν τη χρήση του συγκεκριµένου ρήµατος. Έτσι, θα γίνει σαφές ότι το ρήµα «πιστεύω» συντάσσεται µε τους συνδέσµους «ότι», «πως», «να». Τέλος, τα ΗΣΚ µπορούν να αξιοποιηθούν για να εντοπιστούν οι ρητορικές συµβάσεις στη Γ2 σε µαθητές, βέβαια, υψηλότερου επιπέδου ελληνοµάθειας. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτής µπορεί να αναδείξει µε τη βοήθεια των ΗΣΚ το διαφορετικό ύφος, λεξιλόγιο, σύνταξη και γενικά τις διαφορετικές ρητορικές συµβάσεις που χαρακτηρίζουν ένα ηλεκτρονικό µήνυµα από µία προσωπική επιστολή, την οποία µπορεί να αναζητήσει στα ΗΣΚ είτε ο ίδιος είτε οι µαθητές του. Συµπεράσµατα Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι τα ΗΣΚ που παρουσιάστηκαν εµφανίζουν διαφορές, µπορούν όµως να ενσωµατωθούν µε επιτυχή τρόπο στη µαθησιακή διαδικασία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, καθώς παρέχουν αφενός τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διδάξει γραµµατικές δοµές, λεξιλόγιο και να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ξενόγλωσσων µαθητών του. Οι ξενόγλωσσοι µαθητές αξιοποιώντας τα ΗΣΚ και τις δυνατότητες που τους παρέχουν, µπορούν να αυτενεργήσουν, να ακολουθήσουν µια ευρετική πορεία προς τη γνώση και να προωθήσουν την ανεξαρτησία στη µάθησή τους. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ΗΣΚ για να παραγάγει διδακτικό υλικό ανάλογο µε τα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ανάγκες της τάξης του. Τα ΗΣΚ από µόνα τους είναι ένα εργαλείο που µπορεί να αξιοποιηθεί µε κατάλληλο και δηµιουργικό τρόπο από τον εκπαιδευτικό δηµιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Αναφορές Butler-Pascoe, M. E., & Wiburg, K. M. (2003). Technology and Teaching English Language Learners. Boston, Massachusetts, USA: Allyn & Bacon/Pearson. Corbel, C. (1997). Computer literacies. Working effectively with electronic texts. Sydney: Macquarie

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής University. Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. McEnery, A.M. & Wilson, A (1996). Corpus Linguistics. Edinburgh: University Press Edinburgh Γούτσος,. (2003). Σώµα Ελληνικών Κειµένων: Σχεδιασµός και υλοποίηση. Πρακτικά του 6ου ιεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σεπτεµβρίου 2003 Καραγιάννης, Γ. (2005). Νέες Τεχνολογίες στη γλωσσική εκπαίδευση. Έρευνα & Tεχνολογία (σ ). Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Χαραλαµποπούλου, Φ. (2011). Θέµατα Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Τόµος 2, τ. 3, Σελίδες Αθήνα: Κλειδάριθµος Ηλεκτρονικές Πηγές

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Νίκλεια Ετεοκλέους, Γαρύφαλλος Αναγνώστου, Συμεών Τσολακίδης pre.en@fit.ac.cy, pre.ag@fit.ac.cy, pre.st@fit.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Πτυχιακή Εργασία Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Καλιακάτσου Δανάη του Φωτίου Αριθμός Μητρώου: Τ0-2664 φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση

Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Νοηµατική Γλώσσα: Οπτική Αναγνώριση και ηµιουργία-σύνθεση Αντωνία Φραγκιουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ιδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ιδάσκων : Ιωάννης Ι. Σπαντιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα