Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ"

Transcript

1 Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο » ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Από το σχολικό εγχειρίδιο το 4ο κεφάλαιο (ενότητες: ), το 6ο κεφάλαιο (ενότητες: ), το 7ο κεφάλαιο (ενότητες: ) και το 8ο κεφάλαιο (ενότητες: ). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 συνεχόµενες διδακτικές ώρες. Α. Μαθησιακοί 1 : ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές/-τριες: 1. Να κατανοήσουν τη σταδιακή επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους στην περίοδο που εξετάζουµε. 2. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των ελληνικών διεκδικήσεων και να προβληµατιστούν σχετικά µε τη δυνατότητα ικανοποίησης των ελληνικών αιτηµάτων στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας. 3. Να παρακολουθήσουν τα βασικότερα γεγονότα της συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Μεγάλης Ιδέας. Β. Παιδαγωγικοί 2 : Οι µαθητές/-τριες δουλεύοντας σε οµάδες των 4-5 ατόµων 3 καλούνται: 1 Γνωστικός τοµέας: Οι στόχοι αφορούν γνωστικές ικανότητες, πληροφορίες. 2 Συναισθηµατικός τοµέας: Οι στόχοι αφορούν καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. 3 «[Για τη στρατηγική της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας]... Συνήθως προτείνονται για τις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οµάδες των 4-6 µαθητών...ο αριθµός των τεσσάρων µαθητών προσφέρεται διότι (α ) δηµιουργεί απλούστερο πλέγµα επικοινωνίας, απ ό,τι οι µεγαλύτερες οµάδες, (β ) επιτρέπει τη δηµιουργία δύο υποοµάδων µέσα στην οµάδα, γεγονός που απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία, (γ ) 1

2 1. Να εξασκήσουν τη δυνατότητά τους να µαθαίνουν µέσω της διερεύνησης και τη συνεργασίας (οµαδοσυνεργατική διδασκαλία) Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. 3. Να αυξήσουν µε τον επιµερισµό της εργασίας και την αλληλεξάρτησή τους το βαθµό αποδοχής του κάθε ατόµου/µέλους από την οµάδα 5. Γ. Με τη χρήση των ΤΠΕ : 1. Οι µαθητές/-τριες καλούνται να εξασκηθούν στη χρήση του κειµενογράφου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Επιδιώκεται να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας 7. Τα εποπτικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν είναι : Ο ιστορικός άτλας Centennia (εκπαιδευτικό λογισµικό). Το διαδίκτυο και συγκεκριµένα: α) η ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 8, και β) µηχανή αναζήτησης. Το σχολικό εγχειρίδιο της Γ Γυµνασίου («Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη»). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου. Το φύλλο εργασίας που θα διανεµηθεί στους µαθητές. µπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία οµαδοσυνεργατικής επεξεργασίας σε µία ή δύο διδακτικές ώρες και (δ ) δεν προϋποθέτει ειδικά τραπέζια ή άλλα έπιπλα. Ακόµη και τα παλαιού τύπου θρανία, τοποθετούµενα αντικριστά ανά δύο, εξυπηρετούν σε κάποιο βαθµό µία τετραµελή οµάδα». Ματσαγγούρας Ηλ. (2003). Στρατηγικές ιδασκαλίας ΙΙ: Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, σσ «Είναι γεγονός ότι η οµαδική εργασία γενικώς είναι πιο ευχάριστη από την ατοµική, διότι συµβαδίζει µε την ανάγκη των παιδιών για δράση και ενέργεια. Τους δίνει επίσης την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν µεθόδους, αρχές και λεξιλόγιο, τα οποία έχουν διδαχθεί. Ντροπαλοί και εσωστρεφείς µαθητές οι οποίοι έχουν αναστολές και δύσκολα εµπλέκονται στις µαθησιακές δραστηριότητες, µπορούν στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας να συµµετέχουν ενεργητικά στα δρώµενα της τάξης. Και πάνω από όλα η οµαδική εργασία επιτρέπει από την φύση της και την διόρθωση των λαθών σε µία χαλαρή, ευχάριστη και πλήρως υποστηρικτική ατµόσφαιρα», (Ελ. Νηµά, 2002: 127). 5 Ματσαγγούρας Ηλ. (2003), ό.π., σελ Άσκηση σε τεχνικές δεξιότητες. 7 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008). Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυµνασίου: Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕ Β, σσ και 2

3 ΜΕΘΟ ΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η µέθοδος διδασκαλίας είναι η οµαδική µέθοδος επεξεργασίας διαφορετικού θέµατος. Η πορεία της διδασκαλίας αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα το πρόβληµα, καθορίζονται οι µαθησιακοί στόχοι, τα εποπτικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων και ορίζεται η πορεία της εργασίας για ένα διδακτικό δίωρο. Στη δεύτερη φάση γίνεται επεξεργασία του θέµατος από κάθε οµάδα, κριτική, συµπλήρωση και συντάσσεται ένα συµπέρασµα ανά οµάδα. Στην τρίτη φάση γίνεται ανακοίνωση και ανάλυση του συµπεράσµατος από τον αντιπρόσωπο της κάθε οµάδος, ακολουθεί κριτική και συµπλήρωση από τους άλλους µαθητές της τάξης και συνάγεται το τελικό συµπέρασµα που είναι η συνισταµένη των απόψεων που διατυπώθηκαν. Η κάθε οµάδα χωριστά στέλνει το αποτέλεσµα της δικής της εργασίας ως συνηµµένο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση (η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ανοιχθεί από τον διδάσκοντα για τις ανάγκες της διδασκαλίας). Η διδασκαλία κλείνει µε την εµπέδωση και οικειοποίηση του τελικού συµπεράσµατος από όλους τους µαθητές του τµήµατος. 3

4 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θα εξετάσουµε τις επόµενες δύο διδακτικές ώρες τη σταδιακή επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους κατά την περίοδο Στόχος µας είναι: Να γίνει κατανοητό ότι η επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους ήταν σταδιακή ύστερα από πολύχρονες προσπάθειες και αιµατηρούς αγώνες. Να γίνει αντιληπτός ο χαρακτήρας των ελληνικών διεκδικήσεων και οι δυσκολίες ικανοποίησής τους µέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας. Να παρακολουθήσουµε τα σηµαντικότερα στρατιωτικά και διπλωµατικά γεγονότα της περιόδου που είχαν στόχο την πραγµατοποίηση της Μεγάλης Ιδέας 9 του Ελληνισµού. Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 1. Ο ιστορικός άτλας Centennia. 2. Το διαδίκτυο ειδικότερα η ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού. (Βοηθητικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και την ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος). 3. Το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας. Συγκεκριµένα, το 4ο κεφάλαιο (ενότητες: ), το 6ο κεφάλαιο (ενότητες: ), το 7ο κεφάλαιο (ενότητες: ) και το 8ο κεφάλαιο (ενότητες: ). 4. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της αίθουσας. 5. Το φύλλο εργασίας το οποίο έχει διανεµηθεί σ εσάς. 9 4

5 Γενικές Οδηγίες Α. Ακολουθείστε µε τη σειρά τα ακόλουθα βήµατα: 1. Χωριστείτε σε τρεις οµάδες των 4-5 ατόµων. 2. Ανοίξτε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 3. Ανοίξτε την εφαρµογή του φυλλοµετρητή και συνδεθείτε µε την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού (ενότητα ΝΕΟΤΕΡΑ). 4. Ανοίξτε την εφαρµογή του ιστορικού άτλαντα Centennia. 5. Ανοίξτε τα σχολικά βιβλία στα σχετικά κεφάλαια. Οι απαντήσεις της κάθε οµάδος θα παρουσιαστούν προφορικά στο σύνολο της τάξης από τον αντιπρόσωπο της κάθε οµάδος χωριστά. 5

6 Β 1. Η πρώτη οµάδα θα επικεντρωθεί στα γεγονότα των δύο βαλκανικών πολέµων ( ). Ερωτήσεις: 1. Με ποιες συνθήκες τελειώνουν οι δύο βαλκανικοί πόλεµοι; 2. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος; 3. Ποια είναι τα εδαφικά κέρδη της χώρας µας από αυτή την πολεµική αναµέτρηση; 2. Γράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα σύντοµο κείµενο των λέξεων στον κειµενογράφο του Η/Υ. 3. Με τη λειτουργία αντιγραφή-επικόλληση (copy paste) µεταφέρετε από τον ιστορικό άτλαντα Centennia [µενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ] στη σελίδα του κειµένου σας την εικόνα µε την εδαφική έκταση που έχει η Ελλάδα µετά το τέλος των δύο βαλκανικών πολέµων. 4. Στείλτε το κείµενο που γράψατε και την εικόνα που επικολλήσατε ως συνηµµένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 6

7 Β 2. Η δεύτερη οµάδα θα επικεντρωθεί στη λήξη του Α Παγκοσµίου πολέµου και στις µεταπολεµικές ρυθµίσεις που αφορούν την Ελλάδα. Ερωτήσεις: 1. Ποιες συνθήκες που υπογράφηκαν µετά το τέλος του πρώτου Παγκοσµίου πολέµου αλλάζουν εκ νέου τα ελληνικά σύνορα; 2. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος αυτή την περίοδο; 3. Ποια είναι τα εδαφικά κέρδη της χώρας µας από τη νέα πολεµική αναµέτρηση; 2. Γράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα σύντοµο κείµενο των λέξεων στον κειµενογράφο του Η/Υ. 3. Με τη λειτουργία αντιγραφή-επικόλληση (copy paste) µεταφέρετε από τον ιστορικό άτλαντα Centennia [µενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ] στη σελίδα του κειµένου σας την εικόνα µε την εδαφική έκταση που έχει η Ελλάδα µετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών (1920). 4. Στείλτε το κείµενο που γράψατε και την εικόνα που επικολλήσατε ως συνηµµένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7

8 Β 3. Η τρίτη οµάδα θα επικεντρωθεί στα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής. Ερωτήσεις: 1. Ποια συνθήκη σφραγίζει το τέλος της Μικρασιατικής καταστροφής; 2. Ποιος είναι έλληνας διαπραγµατευτής σε αυτή τη συνθήκη; 3. Ποια είναι τα τελικά σύνορα της χώρας µας µετά τη συνθήκη αυτή; 2. Γράψτε τις διαπιστώσεις σας σε ένα σύντοµο κείµενο των λέξεων στον κειµενογράφο του Η/Υ. 3. Με τη λειτουργία αντιγραφή-επικόλληση (copy paste) µεταφέρετε από τον ιστορικό άτλαντα Centennia [µενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ] στη σελίδα του κειµένου σας την εικόνα µε την εδαφική έκταση που έχει η Ελλάδα µετά το τέλος της Μικρασιατικής περιπέτειας. 4. Στείλτε το κείµενο που γράψατε και την εικόνα που επικολλήσατε ως συνηµµένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ματσαγγούρας Ηλ. (2003). Στρατηγικές ιδασκαλίας ΙΙ: Η Κριτική Σκέψη στη ιδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Νηµά, Ελ. κά (2002). Σύγχρονη ιδακτική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008). Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυµνασίου: Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕ Β. Τριλιανός, Θ. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας: Καινοτόµες επιστηµονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη (τ. 2). Αθήνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο ( ). Αθήνα: Ο.Ε..Β. 9

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας»

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» Κυριακή Ασκιανάκη 1, Αναστάσιος Βιολέτης 2 1 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου Από το Διαφωτισμό μέχρι τον 20ο αιώνα σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Φάνη Πίττα sxediomathimatos.gr online publishing Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα «Μήνυμα από μακριά» Χατζηγαλήνη Δήμητρα Καθηγήτρια Φιλολογίας, Γυμνάσιο Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης xatzigalini2@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με το παρόν διδακτικό σενάριο οι μαθητές προσεγγίζουν ερμηνευτικά δύο λογοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία

Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία Παπαχρήστου Μαρία 1, Κοκκίνου Ελένη 2 1 Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Δ. Κωτσίδου 1, Β. Μακρή 2, Ε. Ξάνθου 3, Φ. Σιαμέτη 4 1 2 3 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Tμήμα Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Επίπεδα ωριμότητας γνώσης γνώμης: χρήσιμη, νομίζω, σπουδή για όσες / όσους έχουν έργο κύριο τη διδασκαλία για οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θέμα Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Στον μπερντέ

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παναγιώτα Σιακοβέλη WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έκφραση-Έκθεση: Βιογραφικά Είδη Β Λυκείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ταυτότητα του σεναρίου 4 Α1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ Χριστίνα Μεγαλομύστακα Φιλόλογος, Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών megaxristina@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Παιδική ηλικία, παιδική εργασία..». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Η βιοπάλη-το αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου

«Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου «Ας περιγράψουμε ψηφιακά...». Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Α Λυκείου Σημανδράκου Χρύσα 1, Ζέττα Βασιλική 2 1 Φιλόλογος,3 ο Γυμνάσιο Μίκρας kglezou@di.uoa.gr 2 Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας Ιστορία διαδραστικά

Μαθαίνοντας Ιστορία διαδραστικά Μαθαίνοντας Ιστορία διαδραστικά Νεοφώτιστος Βασίλειος 1, Κυριατζάκου Κωνσταντία 2, Δρούγκας Αργύριος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3 ο Π.Π.Σ., Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

«Το μυστικό στα χαρακώματα οδηγός των εφήβων στον αγώνα για την Ειρήνη»: WebQuest και Λογοτεχνία σε μια σύζευξη τυπικών και άτυπων μορφών γραμματισμού

«Το μυστικό στα χαρακώματα οδηγός των εφήβων στον αγώνα για την Ειρήνη»: WebQuest και Λογοτεχνία σε μια σύζευξη τυπικών και άτυπων μορφών γραμματισμού «Το μυστικό στα χαρακώματα οδηγός των εφήβων στον αγώνα για την Ειρήνη»: WebQuest και Λογοτεχνία σε μια σύζευξη τυπικών και άτυπων μορφών γραμματισμού Καλοφύρη Άρτεμις Καθηγήτρια Φιλόλογος, 3 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο»

Διαβάστε περισσότερα