ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ»"

Transcript

1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

2 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμός προκήρυξης : Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

3 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1. Έννοιες - ορισμοί... 4 ΑΡΘΡΟ 2. Σύστημα Διαγωνισμού εφαρμοστέα νομοθεσία... 6 ΑΡΘΡΟ 3. Ιστορικό του Διαγωνισμού - Περιγραφή του Μισθίου... 7 ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια Μίσθωσης ΑΡΘΡΟ 5. Στόχοι και επιδιώξεις του Δήμου Ναυπακτίας ΑΡΘΡΟ 6. Ειδικότερα στοιχεία της αξιοποίησης και ανάπτυξης του ακινήτου υποχρεώσεις Επενδυτή ΑΡΘΡΟ 7. Μίσθωμα Υποχρεώσεις Δικαιώματα..20 ΑΡΘΡΟ 8. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Παραλαβή της Προκήρυξης ΑΡΘΡΟ 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ενώσεις υποψηφίων - Αντίκλητος ΑΡΘΡΟ 10. Λόγοι αποκλεισμού.29 ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυήσεις 31 ΑΡΘΡΟ 13. Διαδικασία υποβολής προσφορών..33 ΑΡΘΡΟ 14. Περιεχόμενο Υποφακέλου Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ΑΡΘΡΟ 15. Περιεχόμενο Υποφακέλου Β «Πρόταση Ανάπτυξης του Ακινήτου»42 ΑΡΘΡΟ 16. Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά» ΑΡΘΡΟ 17. Διαδικαστικά Θέματα Ματαίωση, Επανάληψη του διαγωνισμού46 ΑΡΘΡΟ 18. Διεξαγωγή του Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 19. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών - Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 20. Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 21. Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου Υπογραφή Σύμβασης Μακροχρόνιας Εκμίσθωσης ΑΡΘΡΟ 22. Νόμισμα ΑΡΘΡΟ 23. Επιθεώρηση ακινήτου ΑΡΘΡΟ 24. Γραφείο δεδομένων (Data Room) ΑΡΘΡΟ 25. Γενικές Παρατηρήσεις Περιοριστικοί Όροι ΑΡΘΡΟ 26. Αρμόδια Δικαστήρια Επίλυση διαφορών ΑΡΘΡΟ 27. Λοιποί Όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τοπογραφικό Διάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτική Αναφορά στα Διατάγματα Όρων Δόμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κριτήρια βαθμολόγησης ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.1 Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.2 Υπόδειγμα εγγύησης καλής και προσήκουσας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.3 Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Κατάλογος Νομιμοποιητικών Εγγράφων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ Χρηματοοικονομική Επάρκεια Υποψηφίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. Τεχνική Επάρκεια Υποψηφίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. Πιστοληπτική Ικανότητα Υποψηφίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ. Περιεχόμενα Γραφείου Δεδομένων (Data Room) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII. Αναλυτική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII. Σχέδιο σύμβασης μακροχρόνιας εκμίσθωσης ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

5 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. Έννοιες - ορισμοί Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη θα έχουν την έννοια που παρατίθεται κατωτέρω: «Μισθωτής» ή «Ανάδοχος» είναι εκείνος από τους διαγωνιζομένους, που θα επιλεγεί από την «Αναθέτουσα Αρχή» και θα υπογράψει τη «Σύμβαση Εκμίσθωσης». Είναι δηλαδή η επιχείρηση ή η κοινοπραξία επιχειρήσεων ή Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) που θα συσταθεί από το «Διαγωνιζόμενο» (με μοναδικό μέτοχο τον ίδιο, ή, σε περίπτωση που ο «Διαγωνιζόμενος» αποτελεί κοινοπραξία, ένωση ή σύμπραξη προσώπων (νομικών ή φυσικών) από τα μέλη του κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση) που θα επιλεγεί από την «Αναθέτουσα Αρχή» μετά το πέρας της διαδικασίας του «Διαγωνισμού» για να υπογράψει τη «Σύμβαση». «Αναθέτουσα Αρχή» είναι ο Δήμος Ναυπακτίας. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Υποψήφιοι» είναι φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή ένωση ή σύμπραξη προσώπων (νομικών ή φυσικών)ή κοινοπραξίες ή Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο «Διαγωνισμό». «Διαγωνισμός» είναι η συνολική διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, προκειμένου η «Αναθέτουσα Αρχή» να φέρει σε πέρας την διαδικασία επιλογής καταλλήλου «Αναδόχου» για την υλοποίηση του «Έργου». «Διακήρυξη» είναι η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: Είναι εκείνα τα οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους της Διοίκησης, και που αφορούν στην έγκαιρη και παραδεκτή συμμετοχή των «Διαγωνιζομένων» στον «Διαγωνισμό» και στην υποβολή έγκυρης και παραδεκτής «Προσφοράς». ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 4

6 «Επιτροπή Διαγωνισμού» είναι η Επιτροπή που θα συσταθεί από τον «Κύριο του Έργου» για τη διενέργεια, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για την κατακύρωση του «Διαγωνισμού». «Έργο» είναι η εκμίσθωση της μονάδας ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» και περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο «Ανάδοχος» προς τον «Κύριο του Έργου» με την υπογραφή της «Σύμβασης» για όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων και την συντήρηση αυτών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης και η εκμίσθωση από τον «Κύριο του Έργου» στον «Ανάδοχο» έναντι ανταλλάγματος, που θα προκύπτει από την προσφορά του «Αναδόχου» υπέρ του «Κυρίου του Έργου», της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ανωτέρω εγκαταστάσεων, για ορισμένο χρονικό διάστημα επ' ωφελεία του «Αναδόχου» και με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της «Σύμβασης». «Κύριος του Έργου» ή «Εκμισθωτής» ή «Φορέας Δημοπράτησης» είναι ο Δήμος Ναυπακτίας. «Μίσθιο» είναι η ξενοδοχειακή μονάδα ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» «Προσφορά» είναι ο κύριος φάκελος που θα υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει τους τρεις υποφακέλους με το ακόλουθο περιεχόμενο: Υποφάκελος [Α] Δικαιολογητικά συμμετοχής, Υποφάκελος [Β] Πρόταση Ανάπτυξης Ακινήτου και Υποφάκελος [Γ] Οικονομική Προσφορά από τους Διαγωνιζομένους. «Ανηγμένη Προσφορά» ή «Προσφορά»: Είναι η συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς (προσφερόμενο μίσθωμα) και της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς. «Οικονομική Επιτροπή» :Είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας που έχει έδρα στη Ναύπακτο, Οδός Τζαβέλλα 37 Ναύπακτος, Τ.Κ τηλ , fax: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 5

7 «Οικονομική Προσφορά» Είναι το μέρος εκείνο της «Προσφοράς» του «Διαγωνιζόμενου» Υποφάκελος [Γ], στη μορφή που θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται για να καλύψουν τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. «Προϊστάμενη Αρχή»: Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας. «Πρόταση Ανάπτυξης του ακινήτου» ή «Σχέδιο Αξιοποίησης»: Σημαίνει το συνολικό σχέδιο αξιοποίησης του Ακινήτου που υποβάλει ο «Ανάδοχος» κατά την προσφορά του στο «Διαγωνισμό» και στο οποίο αναλύεται η υλοποίηση του «Έργου» Υποφάκελος [Β]. «Προσωρινός Ανάδοχος» είναι ο «Διαγωνιζόμενος», που θα λάβει την καλύτερη βαθμολογία. «Σύμβαση Εκμίσθωσης» ή και απλώς «Σύμβαση» είναι η σύμβαση που θα υπογράφει μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του «Μισθωτή». «Οικονομική Επιτροπή» :Είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας που έχει έδρα στη Ναύπακτο, Οδός Τζαβέλλα 37 Ναύπακτος, Τ.Κ τηλ , fax: Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2. Σύστημα Διαγωνισμού εφαρμοστέα νομοθεσία Ο «Διαγωνισμός» θα γίνει με το σύστημα «Δημοπρασίας» και έχουν εφαρμογή 2.1. Ο Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114 Α / ) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Το Π.Δ 270/1981 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 6

8 2.3 το Νόμο 4179/ Την με αριθμό 30/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2.5. Την υπ αριθμ... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί καθορισμού των όρων της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού Τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που εφαρμόζονται και αρμόζουν στη φύση και το χαρακτήρα του παρόντος Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3. Ιστορικό του Διαγωνισμού - Περιγραφή του Μισθίου 3.1. Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει στην πλήρη κυριότητά του, νομή και κατοχή του την ξενοδοχειακή μονάδα ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» που βρίσκεται στην πόλη της Ναυπακτίας. Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει ανεγερθεί σε έκταση τ.μ πλέον ή έλασσον κατά τον τίτλο κτήσεως του ακινήτου, κατά νεότερη δε και πιο ακριβή καταμέτρηση ,75 τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τ.μ σύμφωνα με το δωρητήριο Συμβόλαιο Αρ.3676 της , ενώ σύμφωνα με το Τροποποιητικό Συμβόλαιο Αρ.2971 της , επαναπροσδιορίζεται σε τ.μ. Το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου από «Δωρεά εν Ζωή» του Γ. Αθανασιάδη Νόβα του Θεμιστοκλέους και της Ευδοκίας, σύμφωνα με το από Συμβόλαιο Αρ.3676 της Συμβολαιογράφου Ελένης Κουρεμένου Πουσκούρη. Σύμφωνα με το Δωρητήριο, ο Δωρητής δώρισε την περιγραφόμενη στο Συμβόλαιο έκταση με παραχώρηση των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί 25 έτη στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Διαχειριστής), ενώ η πλήρης κυριότητα δωρήθηκε στον Δήμο Ναυπακτίας (Δωρεοδόχος). Ο ΕΟΤ αποδέχθηκε την δωρεά με την υπ αριθ. 1275/72 απόφαση Δ.Σ που ελήφθη κατά την 45 η Συνεδρίαση της και της υπ αριθ /1973 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Ο Δωρεοδόχος (Δήμος ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 7

9 Ναυπακτίας) αποδέχθηκε την δωρεά με την υπ αριθ. 121/71 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Υποχρέωση του ΕΟΤ ήταν η εκτέλεση σειράς τουριστικών έργων τουριστικής ανάπτυξης στα οποία προβλέπονταν κατ ελάχιστο η κατασκευή και ο εξοπλισμός ενός ξενοδοχείου Β τουλάχιστον Κατηγορίας δυναμικότητας τουλάχιστον 96 κλινών, πλήρως εξοπλισμένο. Το δωρητήριο προέβλεπε επίσης την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή ναϊδρίου, κολυμβητικής δεξαμενής, καμπινών, χώρου στάθμευσης οχημάτων. Μετά την χρονική παρέλευση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον ΕΟΤ (25 έτη), το οικόπεδο, καθώς και τα επί αυτού κτίσματα και εγκαταστάσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στον δωρεοδόχο Δήμο της Ναυπακτίας, άνευ χρονικού περιορισμού και άνευ ουδεμίας οικονομικής υποχρέωσής του προς τον ΕΟΤ. Ο Δήμος Ναυπακτίας από την ημερομηνία ανάληψης της διοίκησης ο Δήμος Ναυπακτίας υποχρεούται να διατηρεί τον τουριστικό προορισμό των εγκαταστάσεων, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάτμηση, ή μετατροπή του σκοπού και της χρήσης. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας προς τον τουριστικό σκοπό του ακινήτου, ο Δήμος Ναυπακτίας θα ζητά την έγκριση του ΕΟΤ, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η άψογη λειτουργία, η διαρκής συντήρηση και η ανανέωση των κτιρίων και του εξοπλισμού. Σύμφωνα με το Τροποποιητικό Συμβόλαιο Αρ.2971 της , μεταξύ Δωρητή και Δωρεοδόχου, επιτρέπεται η εκμίσθωση σε τρίτους αντί της αποκλειστικής εκμετάλλευσης διά αυτεπιστασίας που όριζε το αρχικό Συμβόλαιο Αρ.3676 της , σύμφωνα με τοις Αποφάσεις υπ αριθ. 1403/36/ του Δ.Σ του ΕΟΤ, την υπ αριθ / του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, την υπ αριθ. 1483/42/ του Δ.Σ του ΕΟΤ, την υπ αριθ / του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ και την 7/1980 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 8

10 Με Απόφαση της Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παράδοσης του Ξενία Ναυπακτίας, η οποία παράδοση συνετελέσθη τη 20 η Φεβρουαρίου 2001 (13/ Απόφαση Δ.Σ ΕΤΑ). Το Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπεγράφη την 1 η Μαρτίου 2001 στον Δήμο της Ναυπακτίας. Ο Δήμος Ναυπακτίας στις δυνάμει της υπ αριθ. 250/2004 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εκμίσθωσε το Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ στην εταιρεία με την επωνυμία ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ BEACH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Με μεταγενέστερη Απόφασή του, ο Δήμος Ναυπακτίας κατήγγειλε την Σύμβαση Μισθώσεως (αύξων αριθμός καταθέσεως αγωγής ΕΜ142/ ) και το ακίνητο επανήλθε στην δικαιοδοσία και εκμετάλλευση του Δήμου με Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (Απόφαση 58/2008) Η Ξενοδοχειακή Μονάδα ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» βρίσκεται στον Δήμο της Ναυπακτίας και έχει ανεγερθεί σε έκταση τ.μ (σύμφωνα με το Συμβόλαιο Δωρεάς) ή κατά ακριβέστερη μέτρηση ,75 τ.μ. Η Ξενοδοχειακή Μονάδα ανήκει στην Κατηγορία Β Τάξης ή 3* και είναι συνολικής δυναμικότητας 48 δωματίων και 96 κλινών. Η Μονάδα βρίσκεται στην παραλία Γριμπόβου, περικλειόμενη από τις οδούς Θ. Νόβα, Αρβανίτη, παραλιακής οδού Καθόδου Δωριέων και Κορυδαλλέως. Βρίσκεται πλησίον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Ναυπακτίας και σε κοντινή απόσταση από το Μνημείο (περίπου 400 μ). Η Μονάδα αποτελείται από τρία κτίσματα. Εντός του οικοπεδικού χώρου και συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό άκρο αυτού υπάρχει κτίριο πέτρινο παραδοσιακό, ανακαινισμένο το 2004 με δαπάνες του Δήμου Ναυπακτίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). το οποίο εντάσσεται ως χώρος αξιοποίησης της νέας μονάδος, αυτό μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια του χώρου αποτελούν την ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 9

11 ξενοδοχειακή μονάδα. Στον υπόλοιπο αδόμητο χώρο είναι ο ζωτικός χώρος πρασίνου «Κήπος Νόβα» όπου για χρόνια πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις Η περιοχή του ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ» έχει ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Α.Α.) του Δήμου Ναυπακτίας. Ήδη δημοπρατήθηκε και είναι σε εξέλιξη το έργο αστικής ανάπτυξης της πόλης στην περιοχή πλησίον του Ξενία, με εκσυγχρονισμό όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας, αστική ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα το έργο της αστικής ανάπλασης περιλαμβάνει αντικατάσταση των σωληνώσεων υδρεύσεως, το διαχωρισμό των αγωγών των ομβρίων υδάτων από τους αγωγούς των λυμάτων, την υπογειοποίηση όλων των καλωδίων της ΔΕΗ, την ανακατασκευή όλων των οδοστρωμάτων και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Το έργο υλοποιείται με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, εξοικονόμηση ενέργειας με την τοποθέτηση λαμπτήρων οικονομίας. Στην πόλη της Ναυπάκτου έχει αναπτυχθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμου, ενώ έχει τοποθετηθεί και δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων, με σταθμό πλησίον της μονάδος. Στο πλαίσιο της από Πρόσκλησης του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων, ο Δήμος Ναυπακτίας υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου «ΕΥΔΟΚΊΑ»». Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε με το με αριθμό πρωτ... έγγραφό του το Δήμο ότι η πρόταση μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σταδίων αξιολόγησης κρίθηκε επιλέξιμη. Ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα με δική του ευθύνη να εξετάσει τη δυνατότητα κάλυψης μέρους της χρηματοδότησης ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 10

12 από το παραπάνω Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης Πρόσκλησης. Παράλληλα το Ξενία Ναυπάκτου «Ευδοκία» πληροί τις προϋποθέσεις για την υποβολή και ένταξη στις χρηματοδοτήσεις του Επενδυτικού Νόμου Ν.4146/2013, που ουσιαστικά τροποποίησε τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.3908/2011. Σε απόσταση 650μ από το Ξενία έχει χωροθετηθεί Τουριστικός Λιμένας εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, που θα πληροί και αυτό τις προϋποθέσεις ένταξης στο Ν.4146/2013. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόκειται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην Δ.Ε. Πυλλήνης και σε απόσταση 27κμ από την πόλη της Ναυπάκτου, ο Δήμος Ναυπακτίας έχει την εκμετάλλευση της Λουτροπηγής Στάχτης. Για την αξιοποίηση της οποίας θα προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση. Η ιστορική πόλη της Ναυπάκτου, με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και μέτωπο στον Κορινθιακό Κόλπο, βρίσκεται εντός της διαδρομής Αρχαία Ολυμπία Δελφοί απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από την Πάτρα (το 3ο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας) και 10 χιλιόμετρα από την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, που είναι πόλος έλξης επισκεπτών ενώ αποτελεί και είσοδο προς τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο, την Κέρκυρα, τη Δυτική Ευρώπη γενικότερα. Η θέση της Ναυπάκτου είναι κομβική γιατί είναι το σπουδαιότερο Αστικό κέντρο σε σχέση με τα φράγματα του Μόρνου και του Ευήνου, εκ των οποίων υδρεύεται η Αθήνα, και ως πόλη-πύλη προς την ορεινή Ναυπακτία και Δωρίδα αλλά και προς τον ορεινό όγκο της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας γενικότερα. Στην άμεση ορεινή περιοχή της Ναυπάκτου συναντάμε τις ιστορικές μονές του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, την Ι.Μ. Βαρνάκοβας και την Ι.Μ. Προυσού. Η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με σπάνιο γεωγραφικό ανάγλυφο που ενδείκνυται για αναβάσεις, αναρριχήσεις πεζοπορίες κ.λ.π., ενώ παρουσιάζει κυνηγητικό ενδιαφέρον. Ακόμη η πόλη είναι στην αρχή του άξονα Ναυπάκτου Πλατάνου Άνω χώρας ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 11

13 Καρπενησίου - Λαμίας που επίσης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω των συχνών εναλλαγών του φυσικού περιβάλλοντος Αναλυτική παρουσίαση των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακα 1:500), το οποίο περιλαμβάνεται στο σχετικό Παράρτημα 1 και αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης παράρτημα 2. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 12

14 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 13

15 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 14

16 ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια Μίσθωσης 4.1. Η διάρκεια της Σύμβασης Εκμίσθωσης ορίζεται σε 35 έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας («Εκμισθωτής») και του Ανάδοχου («Μισθωτής»). Παράταση μπορεί να ζητηθεί είτε από τον Εκμισθωτή, είτε από τον Μισθωτή εγγράφως με εξώδικη πρόσκληση 12 μήνες προ της λήξης της Σύμβασης Μισθώσεως. Ο έτερος των Συμβαλλομένων υποχρεούται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την λήψη της εξωδίκου δηλώσεως. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή ασυμφωνίας κατά το στάδιο υπογραφής νέας Σύμβασης Μισθώσεως, η Σύμβαση Μισθώσεως λύεται Υπεκμίσθωση στη Σύμβαση Εκμίσθωσης επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ναυπακτίας και χωρίς να παραβιάζονται οι όροι της παρούσης προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5. Στόχοι και επιδιώξεις του Δήμου Ναυπακτίας 5.1. Στόχος του Δήμου Ναυπακτίας είναι η επιλογή κατάλληλου Αναδόχου ο οποίος θα μισθώσει τις ανωτέρω τουριστικές εγκαταστάσεις με σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, με τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους ειδικούς όρους και διαδικασίες. Σκοπός του Δήμου είναι να εκμισθώσει το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να ανακατασκευάσει, συντηρήσει και εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να μελετήσει και να κατασκευάσει νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να λειτουργήσει το ξενοδοχείο, ως ξενοδοχείο τουλάχιστον κατηγορίας 3* με 96 κατ ελάχιστο αριθμό κλινών ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 15

17 καταβάλλοντας στο Δήμο ετήσιο μίσθωμα και να συντηρεί το ξενοδοχείο στην ίδια κατάσταση μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και την απόδοσή του στο Δήμο καθώς και η δυνατότητα του «Κυρίου του Εργου» να χρησιμοποιεί τον εξωτερικό ακάλυπτο χώρο «Κήπο Νόβα» για δικές του εποχιακές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται κυρίως κατά το χρονικό διάστημα από Αρχές Απριλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου κάθε έτους Η πλήρης και ορθή τουριστική αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου με τρόπο που να καλύπτονται κατά το δυνατόν οι στόχοι που παρατίθενται, ήτοι: - Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κτιριακού συγκροτήματος με τη δημιουργία σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου τουλάχιστον 3*, δυναμικότητας τουλάχιστον 96 κλινών, - Η κατασκευή χώρου στάθμευσης τουλάχιστον 50 θέσεων Ι.Χ. - Η ανάπτυξη συμπληρωματικών και μόνο τουριστικών υποδομών (Χώρος πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 300 θέσεων, κολυμβητική δεξαμενή τουλάχιστον 80 τ. μ.) - Η πλήρης αξιοποίηση του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου με δυνατότητα αξιοποίησής του για υπαίθριες εκδηλώσεις, εκθέσεις εικαστικών, με δυνατότητα παραμονής των επισκεπτών του και με την αναγκαία φύτευσή του. Ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτει αυτόνομο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με καλαίσθητα φωτιστικά σώματα και τις απαιτούμενες παροχές για εορταστικές ή άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις και δίκτυο άρδευσης για το πράσινο. - Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διασφαλιστεί, όσο το δυνατόν, στο ακέραιο ο ζωτικός χώρος πρασίνου του «Κήπου Νόβα», συνεπώς η νέα δόμηση σε νέα δυνατή καλυπτόμενη επιφάνεια να είναι κατ επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος είτε προς το βόρειο τμήμα του οικοπέδου, είτε προς το νότιο τμήμα (πρώην εστιατόριο). Οι καθ ύψος επεκτάσεις στα υφιστάμενα κτίρια είναι αποδεκτές εφόσον ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 16

18 πληρούν τους όρους δόμησης της περιοχής. Δεν επιτρέπονται προσθήκες στο κτίριο του παλιού νερόμυλου (σημερινό ΚΕΠ). - Επισημαίνεται η απαίτηση για διαμόρφωση του «Κήπου Νόβα» ως αστικού κήπου / χώρου πρασίνου Ο Δήμος Ναυπακτίας με την προκήρυξη αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση ενδιαφερομένων επενδυτικών σχημάτων τα οποία θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αντιληφθούν και να συμμετέχουν στην υλοποίηση του οράματος του δωρητή και του Δήμου, με απώτερο στόχο το Τουριστικό Συγκρότημα Ξενία Ναυπάκτου «Ευδοκία» να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής Βασική απαίτηση του Δήμου Ναυπακτίας είναι το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα που θα προκύψει από τις επενδυτικές παρεμβάσεις του Αναδόχου, να υπακούει στις προθέσεις του δωρητή και του Δήμου, αλλά και στους κανόνες και τις αρχές του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην αισθητική του περιβάλλοντος χώρου, υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό αναπτυξιακό όραμα της περιοχής Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου, θα διεξαχθεί σε μία φάση, με τρία στάδια επιλογής: α. Έλεγχος νομιμοποιητικών στοιχείων, δικαιολογητικών υποβολής και κριτηρίων καταλληλότητας του Αναδόχου, β. Έλεγχος της Πρότασης Ανάπτυξης του Ακινήτου (καταλληλότητα πρότασης) και αξιολόγησή της και γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και επιλογή προσωρινού Αναδόχου Οι Προτάσεις Ανάπτυξης του Ακινήτου που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης, ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 17

19 ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως η έγκριση καταλληλότητας των σχεδίων από τον ΕΟΤ και οι λοιπές απαιτούμενες αδειοδοτήσεις Προ της υπογραφής της Σύμβασης, ο προσωρινός Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει σειρά τελικών σχεδίων όπως θα υποβληθούν για έγκριση στον ΕΟΤ για την ανάπτυξη του μισθίου και μόνο τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε ο προσωρινός Ανάδοχος θα ονομαστεί οριστικός Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 6. Ειδικότερα στοιχεία της αξιοποίησης και ανάπτυξης του ακινήτου υποχρεώσεις Επενδυτή 6.1. Μετά την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου, αυτός θα κληθεί να υποβάλει προς τον Δήμο Ναυπακτίας πλήρη σειρά τελικών σχεδίων όπως θα υποβληθούν για έγκριση στον ΕΟΤ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 21 της παρούσας προκήρυξης. Μετά την υποβολή των αναφερομένων στο άρθρο 21, ο Ανάδοχος θα ονομαστεί οριστικός Ανάδοχος και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Εκμίσθωσης του μισθίου με το οποίο θα δεσμεύεται για την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε με την προσφορά του Με την επιφύλαξη της παρ. 5.2 της παρούσης ο Ανάδοχος κατά την διαμόρφωση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τους πολεοδομικούς όρους που ενδεικτικά παρουσιάζονται στην συνέχεια: i. Όροι Δόμησης για το Οικοδομικό Τετράγωνο Ο.Τ ii. Διάταγμα Ρυμοτομίας: Β. Διάταγμα (ΦΕΚ 253 Α ) και (ΦΕΚ 98 Α ) iii. Διατάγματα Όρων Δόμησης : ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 18

20 i. Π.Δ 15.7/6 Αυγούστου 2002 (ΦΕΚ 674 Δ ) Αρ. 179/2002, Πρακτικά ΣτΕ ii. Π.Δ 19.10/ (ΦΕΚ 594 Δ ) Αρ. 284/92, Πρακτικά ΣτΕ iii. Π.Δ 20.7/ (ΦΕΚ 235 Δ ) Αρ. 3844/2006 Πρακτικά ΣτΕ iv. Συντελεστής Δόμησης: 0,5 v. Μέγιστο Ύψος : 7,0 μ. + Υποχρεωτική Στέγη vi. Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) vii. Κάλυψη : 50% viii. Εμβαδόν (βλ. Συν. Τοπογραφικό Διάγραμμα): (Α,Β,Γ,Δ,Ε,,Χ,Ψ,Ω,Α1,Β1,Γ1), Ε=11.537,75 τ.μ ix. Επιτρεπόμενη Κάλυψη Ε= ,75 x 50% = 5.768,88 τ.μ x. Επιτρεπόμενη Δόμηση Ε= ,75 x 50% = 5.768,88 τ.μ xi. Υφιστάμενη Κάλυψη Ε= 2.155,00 τ.μ < 5.768,88 τ.μ xii. Υφιστάμενη Δόμηση Ε= 2.813,00 τ.μ < 5.768,88 τ.μ xiii. Το ΟΤ Το μίσθιο βρίσκεται εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ναυπακτίας, Λυγιά και Ξηροπηγάδου Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας σύμφωνα με την 48994/2704/ του Αν. Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 653 Δ ) και την 79718/5160/ του Υφυπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1072 Δ ) Το μίσθιο βρίσκεται εντός των ορίων του Παραδοσιακού τμήματος της πόλης της Ναυπακτίας σύμφωνα με το Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 85 Δ ) Το μίσθιο βρίσκεται στο όριο της καθορισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπακτίας όπως καθορίστηκε με την Απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας 16436/ (ΦΕΚ 147 Β ) ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 19

21 Το μίσθιο βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους της πόλης Ναυπακτίας σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Φ31/51494/3888/ (ΦΕΚ 1486 Β ) Το μίσθιο βρίσκεται εκτός των ορίων του Ιστορικού Τόπου της πόλης της Ναυπακτίας όπως αναοριοθετήθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/ Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 300 Α.Α.Π.) Το μίσθιο βρίσκεται εκτός των ορίων του Αρχαιολογικού Χώρου του Κάστρου Ναυπακτίας με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ56/17658/642/ Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 99 Α.Α.Π.) Το μίσθιο βρίσκεται στον Τουριστικό Τόπο Ναυπακτίας όπως έχει ανακηρυχθεί με το Β. Διάταγμα (ΦΕΚ 202 Α ) και με το Π. Διάταγμα 899/ (ΦΕΚ 329 Α ) Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, ή μη συμμόρφωσης προς τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ Σχέδια, ο Δήμος Ναυπακτίας δύναται να προβαίνει στην καθαίρεση και κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και την αποκατάσταση της πρότερης κατάστασης. Τυχόν δαπάνες του Δήμου Ναυπακτίας για την κατεδάφιση και αποκατάσταση των κατασκευών θα αναζητούνται από τον μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 7. Μίσθωμα Υποχρεώσεις - Δικαιώματα 7.1. Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο και δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού των ,00 ευρώ ετησίως Το ετήσιο μίσθωμα του πρώτο έτους της μισθώσεως θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους υπογραφής της σύμβασης, ενώ το ετήσιο μίσθωμα των λοιπών των μετά το πρώτο έτος ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 20

22 ημερολογιακών ετών θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους Η ετήσια αναπροσαρμογή του εγγυημένου μισθώματος γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη του 1% επί της αξίας του ετήσιου μισθώματος του προηγούμενου έτους Ο μισθωτής υποχρεούται, πλέον του ετησίου μισθώματος, να καταβάλει μαζί με το ετήσιο μίσθωμα εμπροθέσμως και προσηκόντως ολόκληρο το οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου πλέον ποσοστού Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου, καθώς και όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως και λοιπά έξοδα, φόρους, τέλη και εν γένει βάρη της Εγκατάστασης, που υφίστανται σήμερα ή θα επιβληθούν μελλοντικώς, 7.5 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μέρους του μισθώματος, ο μισθωτής θα οφείλει για το οφειλόμενο ποσό του μισθώματος το νόμιμο τόκο υπερημερίας, που κάθε φορά ισχύει, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων περί καταγγελίας της Σύμβασης (βλέπε άρθ. 17 του σχεδίου συμβάσεως εκμίσθωσης) 7.6. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αλλά η καταβολή στον εκμισθωτή του ετήσιου μισθώματος θα αρχίσει να καταβάλλεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών που απαιτούνται, οπότε και ορίζεται η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 7.8 Το μίσθωμα που θα αφορά το χρονικό διάστημα «διευκόλυνσης» των ετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε καμία περίπτωση δεν χαρίζεται, αλλά οφείλεται και ο μισθωτής υποχρεούται να το καταβάλει (πέραν της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου μισθώματος) το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων με τμηματικές καταβολές όχι μικρότερες του είκοσι τοις εκατό ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 21

23 (20% ) ετησίως του οφειλομένου ποσού. Η καταβολή των ποσών αυτών θα γίνεται ταυτόχρονα με τα ετήσια μισθώματα. 7.9 Επισημαίνεται ότι μέσω της καταβολής του ετήσιου μισθώματος για τη χρήση των εγκαταστάσεων του έργου, δεν καλύπτονται οι πάσης φύσεως άλλες καταβολές προς τον «Κύριο του Έργου» περιλαμβανομένων των δημοτικών τελών Η συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ανέρχεται σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ενδεικτικά τον απαιτούμενο χρόνο για την έκδοση των αδειών, τον χρόνο αποπεράτωσης των διάφορων εργασιών. Στην περίπτωση καθυστέρησης της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών πέρα των 10 μηνών, μετά από αίτηση του «μισθωτή» προς τον «κύριο του έργου» και τη σύμφωνη γνώμη αυτού, είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά το χρονικό διάστημα που προέκυψε πέρα των 10 μηνών, μη αναγνωριζόμενης στον «μισθωτή» ουδεμίας άλλης απαίτησης για οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης εξαιτίας αυτής της παράτασης Ο μισθωτής οφείλει να προβαίνει ο ίδιος, με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή/και αναθεώρηση, καθώς και για τη διατήρηση σε ισχύ, όλων των αδειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του επιχειρησιακού του σχεδίου (όπως άδειες εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, λειτουργίας, και ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων). Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί επιμελώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω αδειών καθ όλη τη διάρκειά τους. Στον «μισθωτή» χορηγείται ως συμβατικό αντάλλαγμα το δικαίωμα πλήρους εκμετάλλευσης του μισθίου για χρονική διάρκεια 35 ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 22

24 7.12. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το «μισθωτή», θα συντελείται κανονικά μέχρι και 18 μήνες από τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή του χρόνου εντός του οποίου θα επέλθει καθ οιονδήποτε τρόπο και λόγο, οποτεδήποτε η λύση της μίσθωσης Ο μισθωτής υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, να διατηρεί με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, επ ονόματι και για λογαριασμό του εκμισθωτή, ασφαλισμένο το Μίσθιο στο σύνολό του, μαζί με περιεχόμενό του, στην πλήρη πραγματική αξία τους, κατά παντός κινδύνου, όπως πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. σε έγκριτη και φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία, στην επιλογή της οποίας θα συναινέσει και ο εκμισθωτής. Ο ασφαλιστέος κίνδυνος θα προκύψει ύστερα από έκθεση εκτιμητών που θα διορίσει ο εκμισθωτής. Επίσης ο «Ανάδοχος» ο οποίος θα υποχρεούται, εκτός από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, να ασφαλίσει επ ονόματι και για λογαριασμό του εκμισθωτή, ως συμβατική του υποχρέωση, κατά παντός κινδύνου και όλες τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν, θα ευθύνεται και για την καλή λειτουργία, συντήρηση και αποδοτική εκμετάλλευση αυτών καθ όλη την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, υποχρεούμενος να τις παραδώσει κατά την λήξη της σε καλή κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία Οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα προβλεπόμενα έργα, για όλη τη διάρκεια της κατασκευής τους, κατά παντός κινδύνου εργολαβίας, για ποσό ίσο προς τον συνολικό προϋπολογισμό του «Έργου», όπως αυτός θα αναλύεται στην «Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου» Ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί ως Κύριος του Έργου το δικαίωμα επιθεώρησης (Inspection Visits) ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πιστοποίηση της διατήρησης της καλής κατάστασης των εγκαταστάσεων Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται κανείς υποψήφιος να θέσει ως όρο για την ισχύ της προσφοράς του, την προϋπόθεση ένταξης της των δαπανών που θα ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 23

25 απαιτηθούν μέχρι την περάτωση των εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας του, στον Αναπτυξιακό Νόμο ή σε οποιαδήποτε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση. Λεπτομερέστερη περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων αναφέρονται στο σχέδιο της σύμβαση μίσθωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ ΑΡΘΡΟ 8. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Παραλαβή της Προκήρυξης 8.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ναυπακτίας στις././2014 ημέρα., με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. και λήξη την 12:00 π.μ. στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα Αρ. 37, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε αυτοπροσώπως, είτε διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση της παραγράφου 8.1, εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζεται στην παράγραφο 8.1. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο Δήμος Ναυπακτίας ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των υποψήφιων Αναδόχων. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 24

26 8.4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Τεύχος της Προκήρυξης και τα συνοδευτικά Τεύχη από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας από την././2014 και μέχρι την / /2014 κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών 10:00 14:00 π.μ. Αρμόδιος για την παράδοση της Προκήρυξης ορίζεται ο κ.., τηλ.: & , fax: Για την παραλαβή της προκήρυξης και των συνοδευτικών παραρτημάτων, θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους το ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300 ) Η παραλαβή της Προκήρυξης και των συνοδευτικών παραρτημάτων διασφαλίζει ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη προκήρυξη Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον Δήμο Ναυπακτίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης χωρίς τα συνοδευτικά έγγραφα, διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Σε κάθε περίπτωση η έντυπη μορφή της Προκήρυξης που παρέχεται από τον Δήμο Ναυπακτίας υπερτερεί κάθε κειμένου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 25

27 ΑΡΘΡΟ 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ενώσεις υποψηφίων - Αντίκλητος 9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις για το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στην συνέχεια Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανακηρυχτεί ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, αυτά είναι υποχρεωμένα μετά από σχετική πρόσκληση του ΚτΕ, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού (ΑΕΕΣ) ή Κοινοπραξία εντός δύο μηνών από την ως άνω πρόσκληση. Γι αυτό στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη δήλωση πρόθεσης σύστασης ΑΕΕΣ ή Κοινοπραξίας ανάληψης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση που το σχήμα στο οποίο συμμετέχουν ανακηρυχτεί Ανάδοχος (Υποφάκελος [Α]). Η δήλωση αυτή αφορά όλους τους υποψηφίους της ένωσης και θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους λειτουργίας τους συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού έκαστου. Στη δήλωση αυτή θα ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ΑΕΕΣ ή της Κοινοπραξίας και ο οποίος θα έχει εξουσιοδοτηθεί για να υπογράψει τη σύμβαση σε περίπτωση ανακήρυξης της ένωσης σε «Ανάδοχο του Έργου». Η ΑΕΕΣ ή η Κοινοπραξία θα υπεισέλθει στα δικαιώματα και θα αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προκήρυξη ως καθολική διάδοχος. Μετά τη νόμιμη σύστασή της η ΑΕΕΣ θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση, τα δε πρόσωπα που μετείχαν στην ένωση θα εξακολουθήσουν για 5 έτη από την κατά άνω σύσταση να ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 26

28 9.3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: Χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη της χρηματοδότησης του συνόλου των επενδύσεων που θα αναπτύξουν στο τουριστικό ακίνητο. Η χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων Αναδόχων διαγωνιζομένων σχημάτων θα αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ανάπτυξης, με βάση τα εξής: - Την οικονομική αξιολόγηση των υποψηφίων επενδυτών, με την οποία αποδεικνύεται ότι ο κάθε υποψήφιος έχει ικανοποιητικό μέγεθος και χρηματοοικονομική ευρωστία, ώστε να διασφαλίζεται η επένδυση και περαιτέρω αξιοποίηση του τουριστικού ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου. - Τη δυνατότητα εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του έργου (επενδύσεις, λειτουργία μονάδας, ετήσια μισθώματα, κλπ) Εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία (τεχνική ικανότητα) εντός της χρονικής περιόδου , στην ανάπτυξη και διαχείριση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών μονάδων. Η εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία θα αποδεικνύεται με την συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα των υποψηφίων Αναδόχων των αντίστοιχων ειδικοτήτων (ξενοδόχοι, διαχειριστές τουριστικών μονάδων, κλπ) Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δήμου Ναυπακτίας για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προκήρυξη. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 27

29 9.6. Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά: - είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση - είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη εξακολουθεί να ισχύει για χρονική διάρκεια 5 ετών από την κατά άνω σύσταση Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής καθορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητος των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ του παρόντος άρθρου Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές με οποιαδήποτε ιδιότητα. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, νομικά πρόσωπα και συνδεδεμένα ή συγγενή με αυτά άλλα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, εμπίπτουν στον προαναφερθέντα λόγο αποκλεισμού Κάθε προσφέρων υποχρεούται να διορίσει φυσικό πρόσωπο ως αντίκλητο, ο οποίος θα ενεργεί ως εκπρόσωπος σε όλες τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον Δήμο Ναυπακτίας, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης. Οι προσφέροντες θα πρέπει να γνωστοποιούν τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας του αντικλήτου προς τον Δήμο Ναυπακτίας με την αίτηση συμμετοχής. Ο αντίκλητος υπογράφει για λογαριασμό του προσφέροντα κάθε έγγραφο που θα απευθύνεται στον Δήμο Ναυπακτίας και την Επιτροπή του Διαγωνισμού σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και ενεργεί ως επικεφαλής εκπρόσωπος σε όλες τις επαφές, μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την τελική υπογραφή του ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28

30 συμβολαίου μακροχρόνιας εκμίσθωσης. Σε περίπτωση κωλύματος οποιασδήποτε φύσης του αντικλήτου, ο Διαγωνιζόμενος ορίζει αντικαταστάτη του και γνωστοποιεί με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία του προς τον Δήμο Ναυπακτίας και την Επιτροπή Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10. Λόγοι αποκλεισμού Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. (ii) Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. (iii) Καταδικάστηκαν ή έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως να δικαστούν για αδίκημα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. (iv) καταδικάστηκαν ή έχουν παραπεμφθεί αμετακλήτως να δικαστούν για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 29

31 αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. (v) δεν έχουν διασφαλισμένη και αξιόπιστη χρηματοδότηση της Επένδυσης (vi) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. (vii) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. (viii) υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή των πληροφοριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. (ix) όσα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες αρχές. (x) όσοι συμμετέχοντες παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη. (xi) ο Διαγωνιζόμενος που δεν θα χρησιμοποιήσει τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που θα χορηγηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ή θα αναγράψει σε αυτά οποιαδήποτε παρατήρηση, διευκρίνιση, όρο, πρόταση κλπ, πέραν των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Διακήρυξη ΑΡΘΡΟ 11. Γλώσσα Διαγωνισμού Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού καθώς και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση Δημόσια έγγραφα και εξομοιούμενα προς αυτά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 30

32 σφραγίδας Apostille σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με το νόμο 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας, της Επιτροπής Διαγωνισμού και των υποψηφίων Αναδόχων και αντικλήτων τους, θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι, να διαθέτουν υπηρεσίες διερμηνείας αν συντρέχουν λόγοι και εγγράφως τους ζητηθεί από τον Δήμο Ναυπακτίας ή την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυήσεις Οι υποβαλλόμενες προσφορές των υποψηφίων, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 13 μηνών από την ημέρα επίδοσης των προσφορών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα αριθ. 1 του Παραρτήματος IV της παρούσας, ίση με το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00). Στην περίπτωση ένωσης προσώπων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης Ο «Ανάδοχος» κατά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης θα υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Καλής και Προσήκουσας Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Το ύψος της εν λόγω εγγύησης ορίζεται, στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος για όλη την περίοδο της μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου σε περίπτωση παράβασης από την πλευρά του των ουσιωδών όρων προσήκουσας λειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, περιλαμβανομένων των όρων που αφορούν στην καλή ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 31

33 συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και στην καταβολή στον «Κύριο του Έργου» του μισθώματος Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ισόποση προς το πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού εκτέλεσης κάθε προτεινόμενου από αυτόν έργου ή σταδίου εργασιών ανακαίνισης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίησης των εργασιών αυτών. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον δικαιούχο με το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Είναι δυνατή η μερική ή ολική κατάπτωση υπέρ του εκμισθωτή αυτής της εγγυητικής επιστολής εξαιτίας καθυστέρησης υλοποίησης των εργασιών ή της πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ως προς την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Οι Εγγυητικές Επιστολές που θα έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον οριστικό Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός χρονικού περιθωρίου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς υποψήφιους εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επιλογή του οριστικού Αναδόχου. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 32

34 12.6. Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη Σύμβαση εκμίσθωσης ή δεν προσκομίσει πριν την υπογραφή του τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, ή δεν καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης τις εγγυητικές επιστολές της Καλής και προσήκουσας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και καλής εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωσή του η οποία να απορρέει από τη συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου Ναυπακτίας. Στην συνέχεια, ο Δήμος Ναυπακτίας δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον επόμενο της κατάταξης προσφέροντα ή να τον επαναπροκηρύξει. ΑΡΘΡΟ 13. Διαδικασία υποβολής προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Κάθε Προσφορά κατατίθεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI. Η Αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του στον οργανισμό, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VI. Σε περίπτωση σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής προσφοράς η αίτηση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών ή από κοινό εκπρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Υπενθυμίζεται ότι στην αίτηση εκδήλωσης ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 33

35 ενδιαφέροντος ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος (αντίκλητος) αυτών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας και το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Υποφάκελο Α επιμελώς σφραγισμένο, υπό τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιέχει δύο διακριτές ενότητες, όπως προσδιορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 14 του παρόντος: - την 1 η ενότητα με τα τυπικά προσόντα συμμετοχής του υποψηφίου, δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασής του, - την 2 η ενότητα με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου (χρηματοοικονομική και επαγγελματική επάρκεια, τεχνική και διαχειριστική ικανότητα) Υποφάκελο Β, επιμελώς σφραγισμένο, υπό τον τίτλο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με την τεχνική προσέγγιση - πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη του τουριστικού ακινήτου Υποφάκελο Γ, επιμελώς σφραγισμένο, υπό τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο Οι ανωτέρω σφραγισμένοι υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Δικαιολογητικά συμμετοχής: - Ένα (1) πρωτότυπο - Ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Υποφάκελο Α Πρόταση Ανάπτυξης του Ακινήτου - Ένα (1) πρωτότυπο - Ένα (1) αντίγραφο - Ένα (1) CD ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 34

36 που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Υποφάκελο Β Οικονομική προσφορά : - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Υποφάκελο Γ. Σε κάθε σελίδα των πρωτοτύπων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τους συμμετέχοντες στην προσφορά ή τον κοινό εκπρόσωπό τους και αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση Ο κυρίως φάκελος καθώς και όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι των προσφορών πρέπει να είναι κλειστοί και εξωτερικά να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail) καθώς επίσης και τις ακόλουθες ενδείξεις: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ «ΕΥΔΟΚΙΑ»» Προς: Δήμο Ναυπακτίας Ιλάρχου Τζαβέλλα, Αρ. 37, ΤΚ Υπ όψιν: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την Επιτροπή Διαγωνισμού Επωνυμία Υποψηφίου : Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας): Στοιχεία αντικλήτου: Συμπράττοντες: Να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από την Επιτροπή Διαγωνισμού ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής και όροι μίσθωσης:

Όροι συμμετοχής και όροι μίσθωσης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΤΟ ΛΑΜΠΙΡΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αθήνα,12/7/2013 Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Περίληψη Τεύχους Προκήρυξης Σελίδα 1 από 7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αθήνα,12/7/2013 Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Περίληψη Τεύχους Προκήρυξης Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για: «ΤΗΝ ΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΕΤΏΝ ΜΕ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΊ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα