9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ /725 ΚΥΑ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ»."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Αλ. Μουζάκης. Τηλέφωνο: Telefax: ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα : 16/05/2013. Αρ. Πρωτ.: / 753 ΠΡΟΣ: «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Μεταφορική Εταιρεία - Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Έδρα: Σ.Σ. Αγχιάλου - Νεοχωρούδας, τ.κ , Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ.Θ. 201 Υποκατάστηµα: αγρτµχ 11 (περιοχή Ντουσιούκ Μπεϊλίκ ) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. ΑΦΜ: Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Έκδοση άδειας Συλλογής & Μεταφοράς, σε πανελλαδική κλίµακα, Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) και Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), της εταιρείας ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α ):«Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 2. Το ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 3. Το ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 4. Την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «.» και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. (ΦΕΚ 1625Β / ). 5. Το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιµατικής» (ΦΕΚ 24 Α ). 6. Την Κ.Υ.Α. Αριθµ. οικ «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537 Β / 8 Μαΐου 2012). 7. Την Κ.Υ.Α /725/2006 (ΦΕΚ 383 Β ) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ». 8. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...» 9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ /725 ΚΥΑ». 10. Την εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού µε αρ. πρ. οικ /2840/ και θέµα «ιευκρίνιση θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας, σχετικά µε τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 11. Το ν.1741/1987 µε θέµα την «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ADR)» (ΦΕΚ 225 Α ) και την υπ αριθµ /2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 ADR» Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 1/8

2 (ΦΕΚ 821 Β ), όπως εκάστοτε ισχύει, το Π.. 104/99 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων» (ΦΕΚ 113 Α ). 12. Την ΚΥΑ Αριθµ /4683 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεµβρίου 2010 για την πρώτη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων» (ΦΕΚ 37Β/ ) όπως ισχύει. 13. Το Π.. αρ. 405/1996 (ΦΕΚ 272 Α ) «Κανονισµός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραµονής επικινδύνων ειδών σε λιµένες και µεταφορά αυτών δια θαλάσσης». 14. Την Κ.Υ.Α /5491/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/35 ΕΚ του Συµβουλίου της «σχετικά µε το διορισµό και την επαγγελµατική κατάρτιση συµβούλων ασφάλειας για την οδική, σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συµβούλων ασφάλειας» (ΦΕΚ 1350 Β ). 15. Την αίτηση της εταιρείας «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για την έκδοση άδειας συλλογής - µεταφοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου - Καδµίου (ΕΚΑ *), σε πανελλαδικό επίπεδο, µε την οποία διαβιβάζεται φάκελος - µελέτη στοιχείων για την οργάνωση του δικτύου συλλογής και µεταφοράς (Αρ. Πρωτ..Π.Σ /7563/ ). 16. Το υπ αριθµό Α/Α 1136 / ιπλότυπο Είσπραξης (παράβολο) τριακόσιων ευρώ (300 ). 17. Το µε αριθµό 11597/ΝΕΟ/ ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζηµιάς, της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.», για λογαριασµό της εταιρείας ««ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» µε εξάµηνη (6µηνη) διάρκεια ασφάλισης από έως Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε την έκδοση άδειας Συλλογής & Μεταφοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), σε πανελλαδικό επίπεδο, της εταιρείας «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στο εξής καλούµενη «εταιρεία», µε σκοπό την παράδοση τους σε νόµιµες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ανακύκλωσης. Για να εξασφαλισθεί η πλέον ακίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον συλλογή και µεταφορά των πιο πάνω αναφερόµενων αποβλήτων στον εθνικό χώρο, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους και περιορισµούς: Α. Γενικοί όροι. 1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και µεταφοράς, Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) σε πανελλαδικό επίπεδο, και συγκεκριµένα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 16 του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήµατος της Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/ ): * µπαταρίες Μόλυβδου * µπαταρίες Νικελίου - Καδµίου * (µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία *, * ή και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες) 2. Η συλλογή και µεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 2/8

3 Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β / ) και της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Επιπλέον, οι εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ADR και κάθε θαλάσσια µεταφορά σύµφωνα µε το Π.. 405/96 (ΦΕΚ 272 Α ) και την (12) σχετική ΚΥΑ. 3. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη της (σχετικό 15), εκτός εάν αυτά αντιβαίνουν στους όρους της παρούσας Απόφασης. 4. Η εταιρεία, προκειµένου να εκτελέσει τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), πρέπει να έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΣΣΕ ). 5. Για την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και µεταφοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), απαιτείται να υπάρχει ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ, της εταιρείας µε ασφαλιστική εταιρία, για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζηµιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε ενδεχόµενο ατύχηµα, το οποίο υποχρεούται να προσκοµίζει στην αδειοδοτούσα αρχή. 6. Η εταιρεία οφείλει να παραδίδει τ απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης & επεξεργασίας (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µονάδες ανακύκλωσης) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την συλλογή & µεταφορά των αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών στη Κ.Υ.Α / 2057/ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β /2010). 7. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών Συλλογής και Μεταφοράς συµβεί κάποιο ατύχηµα, η εταιρεία υποχρεούται: Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και τη ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, καθώς και στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, ιεύθυνση Υγείας και ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχηµα. Να ενεργήσει σύµφωνα µε το σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχηµα που εκτελεί µεταφορά Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *). 8. Σε περίπτωση εκούσιας / ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης, η εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζηµιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 9. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 και το Κεφάλαιο 12, πίνακας 2, της Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06. Η εταιρεία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται. 10. Η εταιρεία υποχρεούται: i. Να διαβιβάζει προς την αδειοδοτούσα αρχή κατά τον µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκθεση µε στοιχεία για τ απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) που Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 3/8

4 διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 της Κ.Υ.Α /725 και το Κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 της Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06. ii. Να εγγραφεί στο µητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρο 7, παρ. Γ.3 της Κ.Υ.Α / 725/06). 11. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), η εταιρεία υποχρεούται να λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. 12. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό. 13. Σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς (π.χ. όταν µέρος της µεταφοράς εκτελείται οδικώς και µέρος αυτής δια θαλάσσης), τ απόβλητα να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε, ν ακολουθείται το σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιµέρους τµήµατα της µεταφοράς. 14. Η θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής µεταφοράς Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) (σχετικό 15), αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας και πρέπει να είναι στη διάθεση των καθ ύλη αρµόδιων και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών. 15. Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά την πραγµατοποίηση διασυνοριακής µεταφοράς Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), για την οποία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προβλέπονται επιπλέον απαιτήσεις. 16. Η παρούσα άδεια συλλογής και µεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), συµπεριλαµβάνεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) µεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 20, 1α της (6) σχετικής Κ.Υ.Α. Β. Ειδικότεροι όροι για την συλλογή και µεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *). 1. Η εταιρεία για την συλλογή και µεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), να χρησιµοποιεί τα µέσα που περιλαµβάνονται στα στοιχεία που υπέβαλλε (σχετικό 15), τα οποία ν αναφέρονται στην καταχώρηση της επιχείρησης στο Μητρώο Φορέων ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. 2. Η µεταφορά των Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), να πραγµατοποιείται µε συσκευασίες UN, κατάλληλες για την µεταφορά των εν λόγω αποβλήτων. 3. Τα οχήµατα & οι συσκευασίες µεταφοράς των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ 16 Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 4/8

5 06 01*) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), να έχουν την κατάλληλη σήµανση κατά ADR σύµφωνα µε την (12) σχετική Κ.Υ.Α. 4. Για την συλλογή & µεταφορά Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), συµπληρώνεται Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Α.Ε.Α.), το περιεχόµενο του οποίου προβλέπεται στο κεφάλαιο 9 της Κ.Υ.Α. Η.Π /1159/06(ΦΕΚ 791 Β ). Το πρωτότυπο Έντυπο Αναγνώρισης συνοδεύει τ απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) σε όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τους εντός της Ελλάδος, µέχρι την παράδοσή τους από το συλλέκτη στην εγκατάσταση αποθήκευσης ή επεξεργασίας εντός της χώρας, ή µέχρι την εξαγωγή τους από τη χώρα. Το έντυπο συµπληρώνεται σε κάθε στάδιο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά την συµπλήρωση του πρωτότυπου εντύπου σε όλα τα στάδια διαχείρισης, αυτό αποστέλλεται µε ευθύνη του τελικού αποδέκτη στο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. 5. Kατά τη µεταφορά τους, τ απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), να συνοδεύονται από οδηγίες για αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή. 6. Η εταιρεία υποχρεούται: i. Κατά την οδική µεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), ν ακολουθεί τα βέλτιστα δυνατά δροµολόγια, π.χ. να αποφεύγονται οι µεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχµής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µέσω πυκνοκατοικηµένων περιοχών. ii. Μέχρι την παράδοση των Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης & επεξεργασίας, σύµφωνα µε το σηµείο 6 των γενικών όρων, να µην εκτελεί άλλη ενδιάµεση προσωρινή αποθήκευσή τους ή να µεταφορτώσει τα απόβλητα σε άλλο όχηµα, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος τον οποίο πρέπει να περιγράψει στο µητρώο (σηµείο 9 των γενικών όρων). Για την αποθήκευση των Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β / ) και το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). 7. Οι οδηγοί των οχηµάτων συλλογής & µεταφοράς Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) & Συσσωρευτών Μολύβδου (Pb) - Οξέος (ΕΚΑ *) & Νικελίου (Ni) - Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *), εφόσον απαιτείται από τη νοµοθεσία (ADR), να διαθέτουν, εκτός από την κατάλληλη άδεια οδήγησης, το προβλεπόµενο αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης. 8. Η πλύση των κάδων µεταφοράς αποβλήτων και των οχηµάτων (περίπτωση διαρροής ηλεκτρολυτών) να γίνεται µε τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος (να µην απορρίπτονται επικίνδυνα απόβλητα στο περιβάλλον). 9. Πριν την έναρξη των εργασιών συλλογής, η εταιρεία οφείλει να προσκοµίσει στην αδειοδοτούσα αρχή τη: - σύµβαση µε το/τα εγκεκριµένο/να σύστηµα/τα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών - Συσσωρευτών (ΕΚΑ *) Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 5/8

6 & Καδµίου (Cd) (ΕΚΑ *) όπως αυτή προβλέπεται στο σηµείο (4) των γενικών όρων της παρούσης & - βεβαίωση ότι διαθέτει σύµβουλο ασφάλειας σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α /5491/2000 (ΦΕΚ 1350 Β ) καθώς και τα στοιχεία του συµβούλου. 10. Στην περίπτωση µεταβολής στοιχείων του υποβληθέντος φακέλου, η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει άµεσα την αδειοδοτούσα αρχή. Για την ενηµέρωση του φακέλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε αρ. πρωτ. οικ /2840/ (σχετικό 10). Παράλληλα, η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει την αδειοδοτούσα αρχή για το προσωπικό το οποίο προσλαµβάνει για την υλοποίηση των εργασιών της. Η καταλληλότητα του/των οχήµατος/οχηµάτων µεταφοράς είναι αρµοδιότητα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ και δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Γ. Όροι ισχύος της Απόφασης. Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εκδόσεώς της και µε την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αδείας κριθεί σκόπιµη η προσθήκη νέων όρων ή η διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η εταιρεία υποχρεούται σε άµεση συµµόρφωση. Εάν κατά το παραπάνω διάστηµα η εταιρεία παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους όρους που έχουν τεθεί, θα της επιβληθούν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις - άδειες που απαιτούνται για την εν λόγω δραστηριότητα και απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υ.Π.E.K.A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ - /νση Περ/κού Σχεδιασµού - Γραφείο Ε..Σ.Α.Π. (Φ. ΗΣ-Σ) - Α. Αρφανάκου - Α. Μουζάκης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ρ. ΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΙΓΑ ΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γεν. ιεύθυνση Μεταφορών i. ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ii. ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, τ.κ Παπάγου Αττική. 2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά τ.κ Πειραιάς. Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 6/8

7 3. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) o /νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ Αθήνα o o o o Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ) Ριζαρίου 1, τ.κ Χαλάνδρι Αθήνα ιεύθυνση Τροχαίας Κατεχάκη 1, τ.κ Αθήνα. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος - ιεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης - ιάσωσης τµήµα 1 ο. Σχεδιασµός Αντιµετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών Μουρούζη 4, τ.κ Αθήνα. Λιµενικό Σώµα - /νση Λιµενικής Αστυνοµίας Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ Πειραιάς - /νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ Πειραιάς 4. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας µε σκοπό να το κοινοποιήσουν σε όλες τις αρµόδιες /νσεις τους. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, τ.κ , Αθήνα. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας. Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κοτοπούλη 62, τ.κ Ιωάννινα. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Γενική ιεύθυνση Χωροταξίας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Τάκη Οικονοµίδη 1, τ.κ , Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Σωκράτους 111, Τ.Κ , Λάρισα. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου- υτικής Ελλάδας & Ιονίου Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 28, τ.κ Πάτρα. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ικτίνου 2, τ.κ Μυτιλήνη. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής /νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Πλατεία Κουντουριώτη, τ.κ Ηράκλειο. 5. ιευθύνσεις ΠΕ.ΧΩ. Σχ. των (13) Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων 6. Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.) - Μέγαρο Ο.Λ.Π. - Ακτή Μιαούλη 10, τ.κ Πειραιάς. Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 7/8

8 7. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Τ.Θ 10467, τ.κ Θεσσαλονίκη. 8. ΣΥ..Ε.ΣΥΣ. Α.Ε. - Λεωφόρος Συγγρού 314, τ.κ Καλλιθέα, Αθήνα. 9. Ε.Π.ΕΝ. Ι.ΣΥΣ. / Re-Battery A.E ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, θέση «Βαµβακιά», τ.κ Ασπρόπυργος Αττικής. 10. Σ.Ε. Ι.Σ.-Κ. Ε.Π.Ε. - Εφόδου 8, τ.κ Ηράκλειο Κρήτης. 11. «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.» - Λεωφόρος ηµοκρατίας 73, τ.κ Μελίσσια, ΑΘΗΝΑ. Υ.Π.Ε.Κ.Α / Γ..Π. /.Π.Σ. / Γ.Ε..Σ.Α.Π. 8/8

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Γ/50947/6560

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Γ/50947/6560 ΑΝΑΡΤΗΤΕA Α Α: ΒΛΠΠ1-05Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 11 Oκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Γ/50947/6560

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα