ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ : 4910/311 : 3737/ /5408 : : FAX. fax: : :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ : 4910/311 : 3737/ /5408 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο Ε-mail : Πατησίων 147 : : : Γ. Μαντζαβά : : ΠΡΟΣ: ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ Βασ. Αλεξάνδρου 65, ΤΚ 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ fax: (µε συν.) ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας συλλογής και µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ» Έχοντας υπόψη: 1. Τον Νόµο 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α): Εναρµόνιση του Νόµου 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις 2. Τον Νόµο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 3. Τον Νόµο 2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α) και τα Π.. που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση αυτού 4. Τον Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.λπ.» 5. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β): «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β). 6. Την ΚΥΑ οικ /2012 (ΦΕΚ 1537 Β): «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων». 7. Την ΚΥΑ 13588/725/06 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.» (ΦΕΚ 383 Β) 8. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων..» (ΦΕΚ 791 Β) 1-7

2 9. Την ΚΥΑ 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)» (ΦΕΚ 287 Β) 10. Το Π.. 405/96 «Κανονισµός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραµονής επικινδύνων ειδών σε λιµένες και µεταφορά αυτών δια θαλάσσης» (ΦΕΚ 272 Α) 11. Τον Νόµο 1741/87 µε θέµα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων» (ADR) (ΦΕΚ 225 Α) και την υπ αριθµ /2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 ADR» (ΦΕΚ 821 Β), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και το Π.. 104/99 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων» (ΦΕΚ 113Α), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α /4683/2012 (ΦΕΚ 37Β). 12. Την ΚΥΑ Aριθµ. ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (ΦΕΚ 1874 Β) µε θέµα την Τροποποίηση της υπ αριθµ. Φ4.2/18960/1446/ ΚΥΑ για την εναρµόνιση του Ελληνικού ικαίου µε την οδηγία 2006/90/ΕΚ για την 7η προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως ισχύει. 13. Την Εγκύκλιο της Γενικής /νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), µε αρ. οικ /3800/ : «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ ιευκρινίσεις επί ορισµένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ /2012». 14. Την µε αρ. πρ /5373/ Άδεια συλλογής και µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ» (Α Α: Β4ΣΠ0- ΓΧ1). 15. Την από αίτηση της εταιρείας σας για την ανανέωση της ανωτέρω σχετικής (14) άδειας, µε συνηµµένη µελέτη οργάνωσης δικτύου συλλογής και µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (αρ. πρ. ΠΣ 57781/4724/ ). 16. Το µε αρ. πρ /5077/ έγγραφό µας µε το οποίο ζητούνται συµπληρωµατικά / διευκρινιστικά στοιχεία. 17. Τα παρακάτω έγγραφα της εταιρείας µε τα οποία υποβάλλονται συµπληρωµατικά στοιχεία: - Το από έγγραφο (αρ. πρ. ΠΣ 64516/5077/ ) - Το από έγγραφο (αρ. πρ. ΠΣ 70842/5408/ ) - Το από έγγραφο (αρ. πρ. ΠΣ 3737/230/ ) - Το από έγγραφο (αρ. πρ. ΠΣ 4910/311/ ) 18. Το υπ αρ. Ρ Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο της AIG Europe Limited (Υποκατάστηµα Ελλάδας), ύψους ευρώ, το οποίο υποβλήθηκε µε το από έγγραφο της εταιρείας (αρ. πρ. ΠΣ 3737/230/ ) 19. Την κατάθεση παραβόλου ύψους 300 (Η /752/ ) από την εταιρεία «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την ανανέωση της (14) άδειας συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο στην εταιρεία «ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ», µε σκοπό την παράδοση των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις για εργασίες ανάκτησης (R) ή διάθεσης (D) αυτών. 2-7

3 Η εταιρεία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Φορέων ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, µε Αριθµό Για να διασφαλιστεί η πλέον ακίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον συλλογή και µεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, η αδειοδοτούµενη εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους: Α. Γενικοί όροι Α1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, και ειδικότερα αποβλήτων µε κωδικούς του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων ΕΚΑ (Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 13588/725/06) και µπορεί να ταξινοµούνται σε κλάσεις και αριθµούς UN, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και µεταφοράς της εταιρείας (Σχετ. 15, 17). Τα απόβλητα θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται από τους χώρους παραγωγής / αποθήκευσής τους, προκειµένου στον τελικό αποδέκτη, να υποστούν τις κατάλληλες εργασίες διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας. Α2. Η παρούσα άδεια δεν αφορά στη συλλογή και µεταφορά: I. ειδικών ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Νόµου 2939/01 και των Π.. που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του II. επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων, η διαχείριση των οποίων υπόκειται στις διατάξεις της ΚΥΑ οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β) III. των αποβλήτων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 13588/725/06 (άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ) ή των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε ειδικές νοµοθετικές διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 3 της ΚΥΑ). Α3. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη της [σχετικό (15), (17)]. Η θεωρηµένη µελέτη αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρµόδιων καθ ύλη και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών. Α4. Κατά την πραγµατοποίηση των εργασιών συλλογής και µεταφοράς η εταιρεία υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. Α5. Κάθε οδική µεταφορά αποβλήτων να εκτελείται σύµφωνα µε το Π.. 104/99 (ΦΕΚ 113/Α), όπως έχει τροποποιηθεί, και τη λοιπή εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων και κάθε θαλάσσια µεταφορά να εκτελείται σύµφωνα µε το Π.. 405/96 (ΦΕΚ 272/Α). Σε περίπτωση συνδυασµένης µεταφοράς (π.χ. όταν µέρος της µεταφοράς εκτελείται οδικώς και µέρος αυτής δια θαλάσσης), τα απόβλητα να µεταφέρονται µε τρόπο ώστε να ακολουθείται τα σύνολο των απαιτήσεων που αφορούν τα επιµέρους τµήµατα της µεταφοράς. Α6. Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευµένο, απαιτούµενο προσωπικό για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούµενου έργου. Η εταιρεία υποχρεούται να ορίζει το προσωπικό που θα είναι αρµόδιο να ενεργήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να το γνωστοποιήσει στην υπηρεσία µας πριν την έναρξη της δραστηριότητας. 3-7

4 Α7. Για την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται: I. να υπάρχουν συµβάσεις σε ισχύ, σχετικά µε την παραλαβή των αποβλήτων, µεταξύ της εταιρείας και των παραγωγών ή κατόχων των αποβλήτων. Στις συµβάσεις αυτές, µεταξύ άλλων, να αναφέρεται απαραίτητα ο αποδέκτης των αποβλήτων και η εργασία διάθεσης ή ανάκτησης (D ή R) αυτών στην εγκατάσταση του αποδέκτη. II. να υπάρχουν συµβάσεις σε ισχύ, σχετικά µε την παράδοση των αποβλήτων, µεταξύ της εταιρείας και των εγκαταστάσεων παραλαβής (αποδεκτών) αυτών. Οι αποδέκτες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες. Α8. Κατά τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων στα οποία εφαρµόζεται η ADR η εταιρεία υποχρεούται: I. Να διαθέτει σύµβουλο ασφάλειας (τµήµα της ADR). II. Να εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί που εκτελούν τις µεταφορές είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχου των µεταφερόµενων υλών. III. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα που εκτελούν τις µεταφορές είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, όπου απαιτείται. IV. Να εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα φέρουν κατάλληλη σήµανση και εξοπλισµό. Α9. Η στάθµευση των οχηµάτων µεταφοράς των αποβλήτων να γίνεται µόνο στους χώρους που αναφέρονται στη θεωρηµένη µελέτη της εταιρείας. Α10. Σε κάθε περίπτωση ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών συλλογής και µεταφοράς, η εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζηµιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται: I. Να ενεργήσει σύµφωνα µε το σχέδιο αντιµετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχηµα που εκτελεί µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων. II. Να κάνει έγγραφη αναφορά εντός 12 ωρών προς την ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και την ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, καθώς και την ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, ιεύθυνση Υγείας και ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια των οποίων έλαβε χώρα το ατύχηµα. Α11. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Νόµου 4042/2012, το κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 και το κεφάλαιο 12, πίνακας 2 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06 και να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή, όταν αυτές ζητούνται. Α12. Η εταιρεία υποχρεούται: I. Να διαβιβάζει στο ΥΠΕΚΑ, κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκθεση µε στοιχεία των αποβλήτων που διαχειρίστηκε κατά το προηγούµενο έτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 4 της ΚΥΑ 13588/725/06 και στο κεφάλαιο 1 παρ. 1.4 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/

5 II. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης είτε ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου [σχετικό (18)], να διαβιβάζει στο ΥΠΕΚΑ το ως άνω τροποποιηµένο / ανανεωµένο συµβόλαιο. A13. Η µελέτη, η οποία θεωρήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας αδειοδότησης [σχετικό (15), (17)], αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της άδειας και θα πρέπει να είναι στη διάθεση των αρµόδιων καθ ύλη και κατά τόπους ελεγκτικών αρχών. Α14. Εφόσον το σχετικό µε την αδειοδοτούµενη δραστηριότητα ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει συγκεκριµένα µέσα µεταφοράς, η εταιρεία οφείλει να τροποποιεί αυτό, σε περίπτωση αλλαγής/προσθήκης των µέσων µεταφοράς. Α15. Για την πραγµατοποίηση διασυνοριακής µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία επιπλέον απαιτήσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Β. Ειδικοί όροι B1. Kατά τη µεταφορά τους, τα απόβλητα θα συνοδεύονται από τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης (κεφάλαιο 9 του παραρτήµατος της ΚΥΑ 24944/1159/06), καθώς και από οδηγίες για αντιµετώπιση κινδύνου ή ατυχήµατος, σε τυποποιηµένη µορφή και ανάλογα µε την επικινδυνότητα (αριθµό UN) των µεταφερόµενων αποβλήτων. Β2. Η εταιρεία δεν θα παραλαµβάνει επικίνδυνα απόβλητα, των οποίων τα έντυπα αναγνώρισης δεν είναι πλήρως συµπληρωµένα. Β3. Η εταιρεία οφείλει: I. Nα παρέχει στον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, αντίγραφο του αντίστοιχου εντύπου αναγνώρισης που συµπληρώνεται από τον αποδέκτη µετά την παραλαβή των αποβλήτων. II. Να φυλάσσει αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης για τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες. Β4. Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη, εφόσον της ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές, να πιστοποιήσει τα στοιχεία, που αφορούν στην ακριβή σύσταση και ποσότητα των αποβλήτων. Οι αρµόδιες αρχές έχουν το δικαίωµα, εάν το κρίνουν σκόπιµο, να διενεργήσουν δειγµατοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την εταιρεία. Β5. Η εταιρεία υποχρεούται: I. Να µεταφέρει τα επικίνδυνα απόβλητα σε συσκευασίες UN, κατάλληλες για τα είδη των µεταφερόµενων αποβλήτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη θεωρηµένη µελέτη. Εάν υπάρχει η ανάγκη σύστασης µικτού φορτίου, το οποίο να αποτελείται από απόβλητα που δεν ανήκουν στην ίδια κλάση UN, να ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από τους ιεθνείς Κανονισµούς µεταφοράς για τον διαχωρισµό των διαφόρων κλάσεων. II. Κατά την οδική µεταφορά των αποβλήτων, να ακολουθεί τα βέλτιστα δυνατά δροµολόγια, π.χ. να αποφεύγονται οι µεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχµής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µέσω πυκνοκατοικηµένων περιοχών. III. Μέχρι την παράδοση των αποβλήτων στους προβλεπόµενους αποδέκτες να µην προβαίνει σε ενδιάµεση αποθήκευσή τους. Για την εξυπηρέτηση της συλλογής των αποβλήτων, επιτρέπεται η στάση των µέσων µεταφοράς στις εγκαταστάσεις των παραγωγών ή κατόχων, υπό την ευθύνη της εταιρείας, για περιορισµένο 5-7

6 χρονικό διάστηµα (οπωσδήποτε µικρότερο των 48 ωρών) και εφόσον ή συγκεκριµένη ενέργεια δεν αντίκειται στους περιβαλλοντικούς όρους και στις απαιτήσεις ασφάλειας των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Β6. Η καταλληλότητα των οχηµάτων µεταφοράς και ο έλεγχός τους εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης. Β7. Η εταιρεία µπορεί να συλλέγει και να µεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα: - Σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση εντός της χώρας, µε σκοπό τη διάθεση (εργασίες D1 έως και D15) ή ανάκτηση (εργασίες R1 έως και R13). - σε σηµεία εξόδου από τη χώρα µε σκοπό τη διασυνοριακή µεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, για τις µεταφορές των αποβλήτων, και τα αναφερόµενα στη θεωρηµένη µελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και µεταφοράς. Τα στοιχεία των προαναφερόµενων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Φορέων ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρείας. Οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχειών αδειοδότησης των ανωτέρω εγκαταστάσεων από την οποία θα προκύψει αδυναµία εξυπηρέτησης της δραστηριότητας της εταιρείας καταργεί τον παρόντα όρο. Γ. Όροι ισχύος της Απόφασης Γ1. Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εκδόσεώς της και µε την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ το ασφαλιστήριο συµβόλαιο [σχετικό (18)]. Γ2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας κριθεί σκόπιµη η προσθήκη νέων όρων ή η διαφοροποίηση αυτών που ήδη ισχύουν, η εταιρεία υποχρεούται σε άµεση συµµόρφωση. Γ3. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες σχετικές εγκρίσεις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας και απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία. Σε περίπτωση που κατά το διάστηµα ισχύος της παρούσας άδειας η εταιρεία παραβιάσει έναν ή περισσότερους από τους τεθέντες όρους, θα της επιβληθούν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κυρώσεις. Συνηµµένο: Αποδεικτικό καταχώρισης στο Μητρώο Εσωτερική ιανοµή: - /νση Περ/κου Σχεδιασµού -Τµήµα.Σ.Α. (Φ24.1) -ΓΕ ΣΑΠ -Γ. Μαντζαβά Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ρ. ΕΛΕΗΜΩΝ ΤΗΛΙΓΑ ΑΣ 6-7

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων i. Γεν. ιεύθυνση Μεταφορών /νση Εµπορευµατικών Μεταφορών ii. Γεν. /νση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου Αττική 2. Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη i. ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελιστρίας Αθήνα ii. ιεύθυνση Τροχαίας Κατεχάκη 1, Αθήνα iii. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος ιεύθυνση ΙΙ Πυρόσβεσης ιάσωσης Tµήµα 1ο. Σχεδιασµός Αντιµετώπισης Πυρκαγιών Καταστροφών Μουρούζη 4, Αθήνα 3. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου i. Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ιεύθυνση Λιµενικής Πολιτικής Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ Πειραιάς ii. Λιµενικό Σώµα /νση Λιµενικής Αστυνοµίας /νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Λιµάνι Πειραιά ΤΚ Πειραιάς 4. Οργανισµός Λιµένος Πειραιά ΟΛΠ ΜΕΓΑΡΟ ΟΛΠ Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς 5. PCT Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΟΛΘ Τ.Θ Θεσσαλονίκη 7-7

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.. 1150/1949, του άρθρου 4 του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα