ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου ΤΗΛΕΦΩΝΑ : , -8510, -8512, FAX. : ΘΕΜΑ: Νόµος 3887/2010 «οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» Σας κοινοποιούµε φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ 174 Α στο οποίο δηµοσιεύθηκε ο ν.3887 /2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» και σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή του. Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο σκοπός του νόµου και ορίζεται ότι επιτρέπεται η χορήγηση άδειας Φ Χ ή άδειας µεταφορικής επιχείρησης χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου. Στο άρθρο 2 δίνονται οι βασικοί ορισµοί για την εφαρµογή του νόµου, ενώ πρόσθετοι ορισµοί δίνονται στο άρθρο 14, οι οποίοι σχετίζονται µε τις µεταβατικές διατάξεις. Ορίζεται η έννοια του Φορτηγού ηµόσιας Χρήσης (Φ Χ) και της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ), της άδειας δηλ. της επιχείρησης που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου καθώς και ο ορισµός του ιαχειριστή Μεταφορών. ιευκρινίζεται ότι η ΑΟΜ διαφοροποιείται από την Άδεια Οδικού Μεταφορέα, η οποία χορηγείται για την απόδειξη των προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001. Καθορίζονται τα δύο είδη οδικών εµπορευµατικών µεταφορών (Εθνικές και ιεθνείς) που θα ισχύουν µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου και παρέχεται το δικαίωµα στους κατόχους άδειας διεθνών µεταφορών να διενεργούν και εθνικές µεταφορές µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου. 1

2 Καθορίζεται η έννοια της µεταφορικής επιχείρησης για την εφαρµογή του νόµου, η οποία περιλαµβάνει τα είδη των µεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου (επιχειρήσεις του ν.383/76) και τις εταιρίες που θα συσταθούν µε τις διατάξεις άρθρου 3 του νόµου. Το δικαίωµα διενέργειας δηµόσιων εµπορευµατικών µεταφορών παρέχεται και στις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και λειτουργούσες). Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται η νοµική µορφή (ανώνυµη εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης) που προβλέπεται να έχουν οι µεταφορικές εταιρίες, οι οποίες θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Προβλέπονται επίσης οι τρόποι κάλυψης µετοχικού /εταιρικού κεφαλαίου είτε µε εισφορά της κυριότητας ΦΧ είτε µε µίσθωση Φ Χ είτε µε συνδυασµό εισφοράς Φ Χ και µίσθωσης άλλων είτε µε εισφορά σε χρήµα (ίδρυση επιχείρησης σύµφωνα µε την περ. δ της παρ. 2). ιευκρινίζεται, ότι ειδικά για τις µεταφορικές εταιρίες ΕΠΕ, το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ευρώ, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση της οικονοµικής επιφάνειας για τη χρήση τουλάχιστον ενός Φ Χ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. παρ. 5 του π.δ. 346/2001. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3190/1955 περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 279/1993, είναι δυνατή η σύσταση εταιρίας µε µορφή ΕΠΕ εξαρχής από ένα πρόσωπο. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 1 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3604/2007, είναι δυνατό µια ανώνυµη εταιρία να ιδρυθεί από ένα πρόσωπο. Προβλέπεται επίσης η απαλλαγή από φόρους ή τέλη για τη σύσταση των µεταφορικών εταιριών ή τη συγχώνευση ή µετατροπή ήδη λειτουργουσών µεταφορικών επιχειρήσεων εφόσον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρωθούν σε διάστηµα τριών ετών, καθώς και για τη µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων αυτών. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το νέο νόµο για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές δεν προβλέπονται προϋποθέσεις αναφορικά µε το ελάχιστο απαιτούµενο συνολικό µικτό βάρος των φορτηγών (τονάζ) που η εταιρία πρέπει να διαθέτει. Στο άρθρο 4 προβλέπεται η χορήγηση, µέχρι τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, αδειών Φ Χ αυτοκινήτων στις εταιρίες που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 4 (προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 και ύπαρξη χώρων στάθµευσης οχηµάτων και λοιπές εγκαταστάσεις). Στο άρθρα 5 και 6 περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Άδειας Φ Χ και Άδειας Οδικών Μεταφορών και ορίζεται ως φορέας αδειοδότησης η ιεύθυνση Εµπορευµατικών 2

3 Μεταφορών. Για την έκδοση είτε άδειας Φ Χ είτε Άδειας Οδικών Μεταφορών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1 άρθρου 5. (καταστατικό, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του π.δ.346/2001, δικαιολογητικά για την ύπαρξη εγκαταστάσεων της εταιρίας). Αίτηση για έκδοση άδειας ΑΟΜ ή άδειας Φ Χ µπορούν να υποβάλλουν οι νέες εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα µε 3, και οι ήδη λειτουργούσες που θα µετατραπούν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. Σηµειώνεται ότι Άδειες Οδικών Μεταφορών δεν χορηγούνται µε την έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 5 παρ. 4), αλλά µετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου, δηλαδή µετά την 30 η Ιουνίου 2013, οπότε θα σταµατήσει η έκδοση αδειών Φ Χ. Άδειες Φ Χ µπορούν να χορηγούνται µε την έναρξη ισχύος του νόµου. Οι αιτήσεις για έκδοση άδειας Φ Χ µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών η οποία εγκρίνει τη χορήγηση Φ Χ εφόσον τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 είναι πλήρη. Σε διαφορετική περίπτωση ενηµερώνει την αιτούσα εταιρία αιτιολογώντας την άρνηση χορήγησης Φ Χ. Η ενδιαφερόµενη εταιρία µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η άδεια Φ Χ χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας. Στην απόφαση χορήγησης αδειών Φ Χ αναγράφεται ο ειδικός κωδικός της εταιρίας και ο ειδικός κωδικός των χορηγούµενων αδειών Φ Χ. Η µεταφορική εταιρία οφείλει να προβεί σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ αυτοκινήτων σε διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα, σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση Φ Χ παύει να ισχύει. Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας µε την υποβολή της βεβαίωσης της αρµόδιας.ο.υ. περί καταβολής της εισφοράς του άρθρου 14 παρ. 7. Η Υπηρεσία Μεταφορών αποστέλλει βεβαίωση περί έκδοσης άδειας κυκλοφορίας προς τη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου στην οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του Φ Χ αυτοκινήτου που αντιστοιχεί στον ειδικό κωδικό άδειας Φ Χ της έγκρισης του Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου. Στη βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών αναφέρεται ο κωδικός της εταιρίας καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης του Γ. Γραµµατέα µε την οποία χορηγήθηκε η άδεια Φ Χ. ιευκρινίζεται ότι, η υποχρέωση έκδοσης άδειας οδικού µεταφορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 από τις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, 3

4 ισχύει και για τις εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου. Στο άρθρο 7 προβλέπεται η σύσταση Εκτιµητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων από εκπροσώπους των Υπουργείων Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών. Προβλέπεται επίσης η σύσταση εκτιµητικών επιτροπών σε περιφερειακό επίπεδο µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις εταιρίες που θα συσταθούν σύµφωνα µε το άρθρου 3, καθώς και των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων εφόσον αυτές µετατραπούν σε ΑΕ ή ΕΠΕ προκειµένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, και εφόσον το µετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο περιλαµβάνει πάγια περιουσιακά στοιχεία. Αντίτυπα (2) της έκθεσης της Εκτιµητικής Επιτροπής, υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο και τα µέλη, διαβιβάζονται στην αρµόδια ιεύθυνση ΑΕ των Αυτοδιοικήσεων της χώρας προκειµένου να τηρηθούν οι λοιπές διαδικασίες για τη σύσταση των ΑΕ και ΕΠΕ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (έλεγχος από αρµόδια υπηρεσία, εγγραφή στο αντίστοιχο µητρώο, διατυπώσεις δηµοσιότητας κλπ). Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας της Εκτιµητικής Επιτροπής θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων. ιευκρινίζεται ότι οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες του ν.383/1976 προκειµένου να τύχουν άδειας Φ Χ θα πρέπει και αυτές να µετατραπούν σε ΕΠΕ ή ΑΕ και να πληρούν της λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση λύσης της µεταφορικής εταιρίας που έχει συσταθεί σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου, τα Φ Χ που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας τους µεταβιβάζονται στους µετόχους ή εταίρους χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόµου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα. Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δηµιουργία στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ηλεκτρονικού µητρώου µεταφορικών επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν καθώς και εταιριών που θα συσταθούν µε τις διατάξεις του ν. 3887/2010. Οι λεπτοµέρειες λειτουργίας του µητρώου αυτού (Ε.Μ.Μ.Ε) θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Στο άρθρο 10 προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης των Φ Χ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, 4

5 οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 καθώς και ο σχετικός φόρος. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης Φ Χ κατόπιν µεταβίβασης, τόσο για τις νέες που θα συσταθούν µε τις διατάξεις του νόµου, όσο και για τις ήδη λειτουργούσες. Οι ήδη λειτουργούσες για την απόκτηση άδειας Φ Χ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)1071/2009, θα πρέπει δηλαδή πέραν των προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001 να διαθέτουν χώρο γραφείου (για την απόδειξη της πραγµατικής και σταθερής εγκατάστασης). Τα ήδη κυκλοφορούντα κατά τη δηµοσίευση του νόµου Φ Χ διατηρούν τις ιδιότητες και όρους κυκλοφορίας τους κατόπιν της µεταβίβασης (αρ. 14 παρ. 3). Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι από την δηµοσίευση του νόµου τα κόµιστρα για τη διενέργεια κάθε είδους οδικών εµπορευµατικών µεταφορών διαµορφώνονται ελεύθερα κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων ενώ µε το άρθρο 15 καταργούνται οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του κοµίστρου. Κατ εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα καθορισµού της ανώτατης τιµής για τη µεταφορά καυσίµων σε νησιά και αποµονωµένες περιοχές, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δηµιουργία ειδικού κωδικού όπου κατατίθεται η εισφορά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας Φ Χ αυτοκινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 14. Στο άρθρο 13 προβλέπεται η ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος για ένα έτος, και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σε περιπτώσεις µη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου αυτού αναφορικά µε την εξασφάλιση αποκατάστασης ζηµιών των εµπορευµάτων. Στο άρθρο 14 ορίζεται ως µεταβατική περίοδος, η περίοδος από την έναρξη ισχύος του νόµου µέχρι την 30 η Ιουνίου 2013 και περιλαµβάνονται ειδικότερες διατάξεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο αυτή αλλά και για περίοδο 10 ετών από τη λήξη αυτής. Αναλυτικά: Μέσα σε 10 έτη από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου. δηλ. µέχρι την 30 η Ιουνίου 2023, όλες οι λειτουργούσες µεταφορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια Οδικών Μεταφορών, να έχουν δηλαδή αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, οι άδειες Φ Χ που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου εξακολουθούν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους, χωρίς να απαιτείται για παράδειγµα υποχρεωτικά η ένταξή τους σε εταιρίες του άρθρου 3. Μετά την παρέλευση ωστόσο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου σε περίπτωση µεταβίβασή τους οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατα µε νεώτερης τεχνολογίας, εκποµπών τουλάχιστον EURO IV. 5

6 Κατηγορίες εµπορευµατικών µεταφορών: Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου θα ισχύουν δύο επιπλέον ήδη εµπορευµατικών µεταφορών, πέραν αυτών του άρθρου 2 (Εθνικές και ιεθνείς), οι Νοµαρχιακές και οι Ειδικές µεταφορές καυσίµων. Η κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει για τις εταιρίες που θα συστήνονται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού καθώς και για τις χορηγούµενες άδειες Φ Χ. Μετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου, οι εταιρίες που έχουν το δικαίωµα να διενεργούν διεθνείς µεταφορές θα µπορούν να εκτελούν και εθνικές. Τα Φ Χ Νοµαρχιακών µεταφορών µετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου µετατρέπονται σε Φ Χ Εθνικών µεταφορών (θα διενεργούν δηλ. και εθνικές µεταφορές). Τα Φ Χ που θα χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου (κατηγορίας υγρών καυσίµων θερµής ασφάλτου, νοµαρχιακών µεταφορών, εθνικών ή διεθνών µεταφορών) διατηρούν την κατηγοριοποίηση µέχρι το πέρας της µεταβατικής περιόδου. Μετά την ηµεροµηνία αυτή θα χαρακτηρίζονται ως Εθνικών ή ιεθνών µεταφορών ανάλογα µε την επιχείρηση στην οποία αυτά είναι ενταγµένα. Στο σκοπό µιας µεταφορικής επιχείρησης είναι δυνατό να περιλαµβάνονται διάφορα είδη µεταφορών, είτε αναφορικά µε τα µεταφερόµενα είδη π.χ µεταφορές ευαλλοίωτων, µεταφορές υγρών καυσίµων, αυτοκινήτων είτε αναφορικά µε τα γεωγραφικά όρια διενέργειας µεταφορών (εθνικές, διεθνείς, νοµαρχιακές). Ευνόητο θεωρείται ότι τόσο για τη µεταφορική επιχείρηση, όσο και για τα ΦΧ πρέπει να πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάλογα µε το είδος της µεταφοράς π.χ προϋποθέσεις της συµφωνίας ATP, ADR κλπ. Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις που προβλέπουν τη µεταφορά προϊόντων µε συγκεκριµένο είδος φορτηγού (ειδικοποιηµένο) εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης τα κυκλοφορούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου Φ Χ που έχουν το δικαίωµα διενέργειας εθνικών και διεθνών µεταφορών σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/91 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2801/2000 ( βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών τροφίµων, βυτιοφόρα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, µεταφοράς αυτοκινήτων), καθώς και σύµφωνα µε τις Β1/47687/4331/2006 υ.α (Φ Χ αυτοκίνητα µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων) και Γ10/26595/2201/2008 υ.α (Φ Χ µεταφοράς ζώντων ζώων) εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωµα αυτό (άρθρο 14 παρ. 3) κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, ενώ στη συνέχεια σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 6 το σχετικό δικαίωµα παρέχεται σε όλες τις εταιρίες διεθνών µεταφορών. ιευκρινίζεται ότι ο περιορισµός της µετατροπής των Φ Χ λοιπών κατηγοριών στην κατηγορία υγρών καυσίµων- θερµής ασφάλτου σύµφωνα µε την Φ1/330/15/1979 υ.α. εξακολουθεί να ισχύει κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 14 ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την καταβολή της εισφοράς για τη χορήγηση Φ Χ σύµφωνα µε άρθρα 4 και 5. Η εισφορά 6

7 µειώνεται σταδιακά µέχρι το Η βεβαίωση της.ο.υ. περί καταβολής της εισφοράς υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ Χ σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5. Στην παράγραφο 9 προβλέπεται η χορήγηση µέχρι τριών ρυµουλκούµενων ανά ρυµουλκό που είναι ενταγµένο σε µεταφορικές εταιρίες. Στις παραγράφους 10, 11, και 12 του άρθρου προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή του νόµου. Με το άρθρο 15 καταργούνται οι διατάξεις του ν.383/76, οι αποφάσεις κοµίστρου και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του ν.383/76, εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ενώ µε το άρθρο 18 ορίζεται ότι ο νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόσθετα διευκρινίζονται τα εξής: Από την έναρξη ισχύος του νόµου η χορήγηση νέων Φ Χ επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους αυτού, συνεπώς η Β3/30129/2476/2005 απόφαση παύει να ισχύει για τη χορήγηση νέων Φ Χ βυτιοφόρων µεταφοράς λυµάτων. Οι κατηγορίες Φ Χ που µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του νόµου, και για τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, είναι: Εθνικών Μεταφορών, ιεθνών Μεταφορών, Ειδικών Μεταφορών Καυσίµων, Νοµαρχιακών Μεταφορών. Τα Φ Χ αυτά µπορούν να µετατάσσονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την εταιρία, από την µία κατηγορία σε άλλη ελεύθερα εκτός της ειδικής κατηγορίας των καυσίµων κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ ΣΥΝ/ΝΑ: νόµος 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α) µε Α Α: 4ΙΚ81-Ο 7

8 Πίνακας ιανοµής 1. Όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία 2. Υπουργείο Οικονοµικών - Κον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστηµίου 20 Αθήνα ιεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Γραφείο Γενικής Γραµµατέα ιεύθυνση: Γ. Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή Τηλέφωνο: ,101 Φαξ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαµαριά Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Θεσσαλίας Σωκράτους 111, Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Ηπείρου Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Υψηλάντη 1 Λαµία Τηλέφωνο: Φαξ:

9 7. Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 69 Τ.Κ Πάτρα Τηλέφωνο: ,2 Φαξ: Περιφέρεια Αττικής Κατεχάκη 56, Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Π. Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επτανήσου Σύρος Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Αλυκές Ποταµού Κέρκυρα Τηλέφωνο: Φαξ: Κοινοποίηση για ενηµέρωση - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών Χ του Ν 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς - Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Σερβίων 16 & Λ. Αθηνών 27, Αθήνα Τ.Κ Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας - Θράκης "Ο Φίλιππος", 26 ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Χ Μεταφοράς Υγρών καυσίµων και Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραµαγκάς Αττικής ΤΚ

10 - Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων Χ, Μαίζωνος 45, Πάτρα - Σωµατείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής - Συνδικάτο Χερσαίων και Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και υτικής Μακεδονίας, - Οµοσπονδία Φ Χ Βορείου Ελλάδος, fax Σωµατείο Μεταφορών Υγρών Τροφίµων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ Περιστέρι Αττικής Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3 ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΤΘ 97 Εσωτερική διανοµή Γραφείο Υπουργού Γραφείο Τύπου Μεταφορών Γενικό ιευθυντή Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2) 10

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓίϊΝ ώ ΥΓ,λ λ v, i-efe V' ; Q_ O C., 2 - o / O APit*. rrr- QT frg/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜίΐΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΪΚΤΎίΙΝ Παπάγου, 27 / 05 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΤΑΦΟΡίΙΝ ΛΪΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 213 15 14 303 210 38 43 391 Fax : 210 38 38

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα