6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Απριλίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 099/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί σύνταξης κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Στα Σπάτα σήμερα 10 του μηνός Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη ώρα 08:30 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος ύστερα από την με αριθμό πρωτ.11107/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χρήστου Μάρκου του Αντωνίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 23 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου 1. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη 2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 2. Ντουρντουρέκα Καλομοίρα (Έμμυ) του Δημ. 3. Μάρκου Χρίστος του Γεωργίου 3. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνα 4. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 4. Ραφαήλ Νικόλαος του Άγγελου 5. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 6. Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου 7. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδων 8. Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα 9. Γκίκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 10. Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ 11. Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη 12. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 13. Λιανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 14. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου 15. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 16. Κασίμης Γεώργιος του Αθανασίου 17. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 18. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνα 19. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 20. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 21. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 22. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 23. Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποτζιολής Δημήτριος. Κατά τη συζήτηση του 5 ου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργάκης Αντώνιος. Μετά την ψήφιση του 7 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ραφτοπούλου Άννα. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 8

2 Εισηγούμενος επί του 15 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργέτης Αθανάσιος είπε: Έχοντας υπόψη: 1) Το Άρθρο 93 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114, ΚΔΚ), και Άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου 2) Την υπ αριθμ.4/2012 απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 34 του Ε.Π. «Αττική » για τη χρηματοδότηση της κατασκευής Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 3) Την υπ αριθμ.πρωτοκ.325/ απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» (ΑΔΑ: Β41Π7Λ7-ΝΧΥ), με κωδικό στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, MIS και την με αριθμ.πρωτ.21928/ αποδοχή των όρων της απόφασης από το Δήμο 4) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ Β 2314/ ) περί αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 5) Την ανάγκη ύπαρξης κανονισμού λειτουργίας της δομής Κ.Η.Φ.Η. Εισηγούμαστε τον ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, (Κ.Η.Φ.Η.) «αλληλεγγύη» Άρθρο 1 - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ /2001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β). Σύμφωνα με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ν. Αττικής (Αριθ.35114/31947 ΦΕΚ 2314 τ.β ) προβλέπεται η αρμοδιότητα για τη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής. Το Κ.Η.Φ.Η στεγάζεται στο κτήριο του Δήμου που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » και έλαβε έγκριση λειτουργικότητας αρχιτεκτονικών σχεδίων, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας, Α.Π. 2983/ προκειμένου να εκδοθεί η άδεια δόμησης από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Το Κ.Η.Φ.Η. έλαβε άδεια λειτουργίας με αρ.. καθώς αρμόδια υπηρεσία χορήγησης αδείας λειτουργίας και εποπτείας σε Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κ.Η.Φ.Η. είναι η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και της αρ. Π1 γ /ΑΡ.Π/οικ / (ΦΕΚ.1397/Β) Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η ημερήσια ή ολιγόωρη παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας. Το πρόγραμμα διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων: Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 8

3 Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση. Άρθρο 3 - ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Κ.Η.Φ.Η. Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος απευθύνεται σε ηλικιωμένους που δε δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες άνοια κ.λ.π.), και των οποίων οι άνθρωποι, από το οικείο περιβάλλον τους, που τους φροντίζουν εργάζονται η αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στη φροντίδα που έχουν αναλάβει. Το Κ.Η.Φ.Η. παρέχει στους ανωτέρω ηλικιωμένους οργανωμένη κοινωνική φροντίδα, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους καθώς και ημερήσια ή ολιγόωρη παραμονή. Άρθρο 4 ΜΟΡΦΗ του Κ.Η.Φ.Η. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας, δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες άνοια κ.λ.π.), όπως ανωτέρω περιγράφεται. Φορέας λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. είναι ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος με ευθύνη και αρμοδιότητα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου όπως ορίζεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2314 τ.β 17/10/2011) Άρθρο 5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας και φροντίδας, στις οποίες περιλαμβάνονται: νοσηλευτική φροντίδα φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης ατομική υγιεινή προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος μπορεί να παρέχει υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενουμένων από και προς το ΚΗΦΗ, εφόσον διαθέτει μεταφορικό μέσο. Άρθρο 6 - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. Το Κ.Η.Φ.Η. διασυνδέεται σε λειτουργικό επίπεδο με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων της περιοχής, αλλά και την παροχή υπηρεσιών των στελεχών των Κ.Α.Π.Η., οι ειδικότητες των οποίων δεν περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των στελεχών του Κ.Η.Φ.Η. Το Κ.Η.Φ.Η. συνεργάζεται με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Σπάτων, την Ιερά Μητρόπολη, με μονάδες υγείας και πρόνοιας της περιοχής καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ). Άρθρο 7 - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. Στο Κ.Η.Φ.Η. απασχολείται κατ ελάχιστο προσωπικό με τις ακόλουθες ειδικότητες: Ένας/μία Νοσηλευτής / τρια (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.), πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. με άδεια άσκησης επαγγέλματος Δύο Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας (Δ.Ε.), πτυχιούχοι Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε. Ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό (Δ.Ε.) Το ανωτέρω προσωπικό απαιτείται για το Κ.Η.Φ.Η. δυναμικότητας μέχρι και 25 ατόμων. Για περισσότερους εξυπηρετούμενους, το προσωπικό αυξάνεται αναλόγως. Στο Κέντρο απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων (Παθολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Εργοθεραπευτής, Γυμναστής, κλπ). ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 8

4 Υπεύθυνος του Κ.Η.Φ.Η. ορίζεται ο Νοσηλευτής ή η Νοσηλεύτρια με τη μεγαλύτερη εμπειρία, που ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του, με πρόταση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και έγκριση του Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Έργο των Νοσηλευτών στο Κ.Η.Φ.Η. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται εφόσον είναι σε θέση και στην ικανοποίηση βασικών αναγκών τους. Η παροχή φροντίδας πρέπει να είναι σωματική, ψυχική, νοητική, συναισθηματική και όταν κρίνεται αναγκαίο και πνευματική με τη συμβολή ειδικού λειτουργού. Η παραπάνω προσέγγιση προϋποθέτει: Τη λήψη ιστορικού το οποίο μπορεί να είναι και αυτοσυμπληρούμενο. Την καταγραφή των αναγκών. Εκτίμηση της κινητικής και διατροφικής κατάστασης. Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικά, αγχολυτικά κλπ). Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος. Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας. Ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή στην αυτοφροντίδα. Εκπαίδευση σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας (θρεπτική-διατροφική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κλπ) των ηλικιωμένων ή εθελοντών όπου είναι δυνατόν. Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου. Διεπιστημονική συνεργασία για βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών του προγράμματος. Συνεργασία με την οικογένεια όταν κρίνεται απαραίτητο. Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου ή μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Εισήγηση για την επιλογή των υποψηφίων που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου. Εποπτεία των εθελοντών σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό εάν και εφ όσον υπάρχει Έργο Κοινωνικών Φροντιστών Επιμελητών Πρόνοιας είναι η παροχή ατομικής υποστήριξης προς τους εξυπηρετούμενους βάσει των αναγκών τους. Συγκεκριμένα: Υποδοχή συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου Ατομική υγιεινή, καθαριότητα Υποστήριξη στη λήψη φαρμάκων Υποστήριξη σε μεταφορά μετακίνηση συνοδεία Εργασίες που ανατίθενται από τον/την υπεύθυνο/η του Κέντρου ή τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής η οποία έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Έργο του βοηθητικού προσωπικού είναι η εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών. Συγκεκριμένα: Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον/την υπεύθυνο/η του Κέντρου ή το Δ.Σ. Κάθε βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο, υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. Υποχρεούται δε, να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Η πρόσληψη ή τοποθέτηση του προσωπικού στη δομή, το Κ.Η.Φ.Η., γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία που διέπει τους Ο.Τ.Α. και τα / ), όπως τροποποιείται και ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 8

5 Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Υπευθύνου δεν επιτρέπεται. Άρθρο 8 - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η. Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων και του οικογενειακού συγγενικού περιβάλλοντός του. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια λειτουργίας του ΚΗΦΗ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτάμισυ ωρών. Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου, το οποίο περιλαμβάνεται και στην άδεια που θα εκδοθεί. Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος καθώς και 15 ημέρες τον Αύγουστο μετά από σύμφωνη γνώμη της δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της αρμόδιας Δ/νσης, (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4035/ ΦΕΚ 1127/τ.Β/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας θα είναι το ακόλουθο : Ημέρες Χειμερινό Θερινό Σύνολο ωρών λειτουργίας Λειτουργίας Ωράριο Ωράριο Χειμερινό Θερινό Δευτέρα 7:30 15:30 7:30 15: Τρίτη 7:30 15:30 7:30 15: Τετάρτη 7:30 15:30 7:30 15: Πέμπτη 7:30 15:30 7:30 15: Παρασκευή 7:30 15:30 7:30 15: Σάββατο 7:30 15:30 7:30 15: Κυριακή 7:30 15:30 7:30 15: Σύνολο Ωρών Εβδομαδιαίας Λειτουργίας 40 Μήνες Λειτουργίας κατ έτος 12 Στο Κ.Η.Φ.Η. με ευθύνη του/ της Υπευθύνου τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία: Βιβλίο συμβάντων - μητρώο Βιβλίο παρουσίας ηλικιωμένων Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας προσωπικού Βιβλίο παραλαβής διάθεσης και καταστροφής υλικού Ότι άλλο κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα πάντα με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. Άρθρο 9 - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. Το Κ.Η.Φ.Η. στεγάζεται στο κτίριο που για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε (με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Αττική» ΕΣΠΑ ) επί της οδού Γκινοσάτη (Ο.Τ. 151), περιοχή «Ασύρματος» στη Δ.Ε. Σπάτων και παρέχει τις υπηρεσίες του σε δημότες και κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Σπάτων και Αρτέμιδος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ανωτέρω αναφερθείσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1397/2001). Το κτίριο του Κέντρου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κτιριοδομικού Κανονισμού- κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» καθώς και του εκάστοτε ισχύοντα κανονισμού πυροπροστασίας. Το κτίριο κατασκευάστηκε από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου και κατέχει την υπ αριθμ. 2/2012 άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1γ/Α.Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 1397/τ. Β/ ) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί λειτουργίας Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 8

6 Άρθρο 10 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 1. Τα εγγραφόμενα ηλικιωμένα άτομα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, όπου ανήκει το Κ.Η.Φ.Η., χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής ηλικιωμένων ατόμων, που διαμένουν σε όμορους Δήμους ή περιοχές και εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις και με την εγγραφή τους εξυπηρετούνται ιδιαίτερα οξυμένες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών. Δεν εγγράφονται ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. 2. Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του. Γνωμάτευση ιατρού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την κατ έτος επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Άρθρο 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των φιλοξενουμένων γίνεται με πρόταση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και έγκριση από το Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Τα κύρια κριτήρια επιλογής κατά σειρά αξιολόγησης και συνδυαστικά είναι τα ακόλουθα: 1) Αποδεδειγμένη ανικανότητα απόλυτης ή μερικής αυτοσυντήρησης (προβλήματα από χρόνια νοσήματα, άνοια, ατυχήματα, ελλιπής κινητικότητα κλπ.) με νόμιμες βεβαιώσεις δημόσιων οργανισμών υγείας 2) Αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία (χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα σύμφωνα με φορολογική δήλωση του ασθενούς ή και του οικογενειακού περιβάλλοντος που τον φροντίζει 3) Διευκόλυνση του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος που φροντίζει τον ασθενή, στην εργασία του ή την αναζήτηση και εξασφάλιση εργασίας 4) Μοναχικά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν με μηδενικά ή χαμηλά εισοδήματα 5) Κάτοικοι του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Δευτερευόντως να υπάρξουν και άλλα κριτήρια που συνηγορούν υπέρ των ανωτέρω κριτηρίων. Άρθρο 12 - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, ως φορέας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Ο συντονισμός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος που είναι η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και η οποία οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στο Δ.Σ. του Δήμου και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας, για την πορεία και εξέλιξη της δομής. Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας. Η λειτουργία και οι δραστηριότητες Κ.Η.Φ.Η. δύνανται να υποστηρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμόδιων Υπουργείων και των Περιφερειών και σε αυτήν την περίπτωση δύνανται να παρακολουθούνται προγράμματα και δραστηριότητες από αυτές. Επίσης σε περίπτωση χρηματοδότησης της λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύνανται η λειτουργία του να ελέγχεται από τις αρχές της χρηματοδότησης των προγραμμάτων. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 8

7 Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του Κέντρου διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης της Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Π1γ/Α.Γ.Π.οικ (ΦΕΚ 1397/τ. Β/ ) και τη σχετική νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει, (Ν.2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 213/Α/95, Υπουργική απόφαση 44403, ΦΕΚ 2494/ έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής άρθρο 59 παράγραφος 4). Άρθρο 13 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ του Κ.Η.Φ.Η. Ο υπεύθυνος του Κέντρου συντάσσει έκθεση δαπανών και εσόδων του Κ.Η.Φ.Η. την οποία κατ έτος υποβάλλει στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής για την ένταξη των δαπανών και των εσόδων στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. Έσοδα του Κ.Η.Φ.Η. νομίμως εισπραχθέντα από τη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δύνανται να είναι: Κρατικές επιχορηγήσεις Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την 3η και 4η ηλικία Χορηγίες δωρεές Τροφεία (υπό προϋποθέσεις, με απόφαση του Δ.Σ.) Οποιοδήποτε άλλο έσοδο νομίμως εισπραχθέν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Δαπάνες του Κ.Η.Φ.Η. θεωρούνται: Το κόστος προσωπικού Το λειτουργικό κόστος Το κόστος συντήρησης του κτιρίου και του εξοπλισμού Το κόστος των αναλωσίμων Το κόστος διατροφής των φιλοξενούμενων Ότι άλλο κόστος εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για την παροχή των υπηρεσιών της μονάδας προς τους εξυπηρετούμενους. Άρθρο 14 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η. που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται από την αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ορίζεται από το νόμο, με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Η ανωτέρω ενέργεια δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και την παρατήρηση του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκινοσάτη Γεώργιου, για το άρθρο 13 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η., με την προσθήκη στην παράγραφο: Έσοδα του Κ.Η.Φ.Η. της φράσης: Ίδιοι Πόροι και την απαλοιφή της περίπτωσης: Τροφεία (υπό προϋποθέσεις, με απόφαση του Δ.Σ.). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης - απαλοιφής του Αντιδημάρχου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γκινοσάτη Γεώργιου στο άρθρο 13 και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 13 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ του Κ.Η.Φ.Η. Ο υπεύθυνος του Κέντρου συντάσσει έκθεση δαπανών και εσόδων του Κ.Η.Φ.Η. την οποία κατ έτος υποβάλλει στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής για την ένταξη των δαπανών και των εσόδων στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 8

8 Έσοδα του Κ.Η.Φ.Η. νομίμως εισπραχθέντα από τη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δύνανται να είναι: Ίδιοι Πόροι Κρατικές επιχορηγήσεις Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την 3η και 4η ηλικία Χορηγίες δωρεές Οποιοδήποτε άλλο έσοδο νομίμως εισπραχθέν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Δαπάνες του Κ.Η.Φ.Η. θεωρούνται: Το κόστος προσωπικού Το λειτουργικό κόστος Το κόστος συντήρησης του κτιρίου και του εξοπλισμού Το κόστος των αναλωσίμων Το κόστος διατροφής των φιλοξενούμενων Ότι άλλο κόστος εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για την παροχή των υπηρεσιών της μονάδας προς τους εξυπηρετούμενους. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 099/2014. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Μάρκου Χρίστος του Γεωργίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Λιανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου Ζήση Μαρία του Ανδρέα Κασίμης Γεώργιος του Αθανασίου Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνα Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνα Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 8 από 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13553/04-03-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 096/2014 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καμία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 12 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 08 ης Ιουλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 197/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Καµία. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 2 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 022/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραµµατισµός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285 / 02-03-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα