ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης » Οικονομικών » Εξωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων » ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων » Προστασίας του Πολίτη » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες ιοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης μετατάσσεται η Ευθυμία Σαραντίδου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β, υπάλληλος του Νομαρχιακού ιαμερίσματος Αθηνών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κλά δου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007. Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία που μετατάσσεται για μία δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης: 3468/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθμ. 3Α / απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του άφκου Αντωνίου του Εμμανουήλ, υπαλλήλου με Α βαθμό και 1 Μ.Κ. του κλάδου Ε Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Με εντολή Υπουργού Ο ιευθυντής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ιορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της υπ αριθ. Π8ΓΕΝ 6913/ΑΣ 3047/ αποφάσεως του ΣΤ Γενικού ιευθυντού Προσω πικού, ιοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής ιαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 326/τ.Γ / γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις: α) από το εσφαλμένο «Ευλαμπία Μαυροκεφάλου του Αντωνίου», στο ορθό «Ευλαμπία Μανιάκη Γρίβα του Αντωνίου». β) από το εσφαλμένο «Ερικέτη Αικατερίνη Αμπατή του Φραγκίσκου, με βαθμό Α» στο ορθό «Ερικέτη Αικατερίνη Αμπατή του Φραγκί σκου, με βαθμό Β». (Από το Υπουργείο Εξωτερικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (4) Με Προεδρικό ιάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις: Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτησή της, με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 32 παράγραφος 3, 39 παράγραφος 4 και 40 του Ν. 445/1974 και 15 παράγραφος 2δ του Ν. 2342/1953, η μονιμοποιηθείσα Εθελόντρια του Ν.705/1977 Ανθυπασπι (3)

2 3378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) στής Νοσοκόμος Καραντώνη Ανθή του Αντωνίου (31507), που γεννήθηκε το έτος 1962 και είναι εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του ήμου Νεβρόπολης Αγράφων (. Νεοχωρίου) Καρδίτσης. Η ανωτέρω Ανθυπασπιστής εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Ν. 2342/1953. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ (5) Με την αρ. πρωτ. 16α/245/2/291/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Έργων του Υπουργεί ου Υποδομών,Μεταφορών και ικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από 30/4/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.., της υπαλλή λου Μερεμέτη Ζαΐρη Ελευθερίας Φωτεινής (Α.Μ. 2310) του κλάδου Ε Προσωπικού Η.Υ με Α β. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με την αρ. πρωτ 16α/219/6/291/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τη με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από 30/4/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.., του υπαλλήλου Χρο νόπουλου Χρόνη του Χαράλαμπου (Α.Μ ) του κλά δου Ε Ανθοκηπουρών με Α β. Με την αρ. πρωτ. 16α/244/10/291/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Έργων του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδόθη κε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από 30/4/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.., του υπαλλήλου Κωτσάκη Γεώργιου του Αναστασίου (Α.Μ. 2282) του κλά δου Ε Τεχνικού (οδηγών) με Α β. Στον ανωτέρω υπάλ ληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με την αρ. πρωτ 16α/258/8/291/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) τη με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π.. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από 22/4/2010 (ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.., της υπαλλήλου Ταμβακολό γου Ιωάννου Αικατερίνης του Βασιλείου (Α.Μ 2487) του κλάδου TE Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) με Α β. Με την αρ. πρωτ 16α/201/6/291/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β / ), γ) το Π.. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από 30/4/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.., του υπαλλήλου Χα τζηκωνσταντίνου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (Α.Μ 20760) του κλάδου Ε Τεχνικού (Εργοδηγών) με Α β. Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Με την 2649/ πράξη της Αναπληρώτριας του Γενικού Συντονιστή ιοικητικής Υποστήριξης του Ελε γκτικού Συνεδρίου διαπιστώνεται ότι απολύεται αυτοδι καίως από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 138, 145 και 146 του Ν. 2812/2000 όπως ισχύει, από , η Γαλανάκη Μαρία του Κωνσταντίνου Επί τροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή στις συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία έχοντας ήδη συμπληρώσει και το 60ό έτος της ηλικίας της. Η Αναπληρώτρια του Γενικού Συντονιστή ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (7) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Mε την 6002/16/1294 από απόφαση του Προ ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου υνα μικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. α του Ν.. 935/ 1971 (Α 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλα κής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος» και του άρθρου 37 του Ν.. 974/ 1971 (Α 189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωρο φυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων», απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προάγονται αυτοί «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Παπαδιώτης Απόστολος του Μιχαήλ (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Κοτσανόπουλο Λού ρου Πρεβέζης.

3 2. Βλάχος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στους Χαλκιόπουλους Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας. 3. Καραδήμος Ιωάννης του Βασιλείου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μελιάδι Λαγορρά χης Ελαφίνας Πιερίας. 4. Μπάντης Αστέριος του Θεολόγη (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Ιερισσό Σταγείρων Ακάνθου Χαλκιδικής. 5. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Αργυρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Ορμύλια Χαλκιδικής. 6. Παπαδόπουλος Πέτρος του Χρήστου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αμμουδιά Σκοτούσ σης Σερρών. 7. Βόγδος Ζήσης του Αργυρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Κάτω Κώμη Ελίμειας Κοζάνης. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3379 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8. Καρύδης Αργύριος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κομοτηνή Ροδόπης. 9. Αθανασόπουλος Γεώργιος του ιονυσίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Ανεμοχώρι Βώλακος Ηλείας. 10. Σκουρτιάς ημήτριος του Βασιλείου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Παλαιοχώρι ωριέ ων Φθιώτιδος. 11. Σαμαράς Κωνσταντίνος του ημητρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Κοζάνη Κο ζάνης. 12. Κουναλάκης Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Αφράτι Βιάννου Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ (8) Με την υπ αριθμ. 8756/ απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα, κυρίως, με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 και ύστερα από την 8Κ/2008 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 508/ , τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και την υπ αριθμ. 3069/ απόφαση του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1038/172009, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας του κλάδου Ε τεχνικών χειριστών lift στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, διορίζονται, ως δόκιμοι υπάλληλοι, σε κενές οργανικές θέσεις οι κάτωθι οκτώ (8): ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΟΣ ΕΙΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΡΕΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΖΙΩΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΘΕΟΩΡΙΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΝΑΣΙΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΡΕΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΠΟΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΩΡΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ LIT (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: 1356/ ). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ Ö (9)) Με την υπ αριθμ. 213/2010 απόφαση του ημάρχου Βουλιαγμένης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3584/07 και τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3051/02 και τις δια τάξεις της παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3051/02 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 2623/98, τον οριστικό πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/ /Τεύχος Γ, κατόπιν της υπ αριθμ. 1/231 Μ/07 προκήρυξης (ΦΕΚ 262/1 8 07/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τις αριθμ. 247/ και 623/ αποφά σεις του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του ήμου Βουλιαγμένης οι: ΛΙΝΑΡΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΑΝΡΕΑ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων με εισαγωγικό βαθμό Ε

4 3380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων με εισαγωγικό βαθμό Ε ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων με εισαγωγικό βαθμό Ε ΑΡΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΡΕΑ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων με εισαγωγικό βαθμό Ε ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Επιμέλειας Κήπων με εισαγωγικό βαθμό Ε Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον ΚΑ του τρέχοντος προϋπολογισμού του ήμου Βουλιαγμέ νης σύμφωνα με την από βεβαίωση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ήμου. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής: 08/ΤΑ/7171/ ) Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Με την αριθμ. πρωτ. 5201/2010 απόφαση του ημάρχου Ζωγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Προέδρου του ΝΠ «Παιδική Μέριμνα ήμου Ζω γράφου», μετατάσσεται η υπάλληλος ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΝΑ του Σταύρου, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικού/λογιστικού, με βαθμό Γ, από το ΝΠ «Παιδική Μέριμνα ήμου Ζωγρά φου» στο ήμο Ζωγράφου σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Ημερ. βεβ. /νσης Ειδικών Ταμειακών Υπηρεσιών: ) (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 15449/8884/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 4646/ Πράξη του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007), διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Γκαντούτσιου Λιώτη Σταυρούλας του Γεωργίου, υπαλ λήλου του κλάδου ΠΕ ιοικ/κού Οικονομικού με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αριθ. 4688/ Πράξη του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), διαπιστώνεται η αυτοδί καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Σλιάκα Ηλία του Θωμά, υπαλλήλου του κλάδου Ε ασοφυλάκων, με βαθ μό Α και 1 μισθολογικό κλιμάκιο, από ημερο μηνία νόμιμης υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Γενικής /νσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθμ. 51/2010 απόφαση του ημάρχου Τρικκαί ων Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 109 του Π.. 30/1996,του άρθρου 8 του Ν. 2307/95 και του άρθρου 12 του Ν. 2503/97, ύστερα από το αριθμ. 6/2010 πρακτικό του πενταμελούς Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Ν. Τρικάλων και την αριθμ. 38/2010 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Τρικάλων, μετατάσσεται ο υπάλληλος Παπαευθυμίου Βασίλειος του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικο νομικού με βαθμό Α από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του ήμου Τρικκαίων. Το αριθμ / έγγραφο του ήμου Τρικκαί ων με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων ποσού ,00 ΕΥΡΩ (Κ.Α και ) και για τα καθένα από τα επόμενα τρία έτη ,00 ΕΥΡΩ (Κ.Α και ). (Αριθμ απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας: 4777/69524/2010). Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (10) Με την αριθμ. 2163/ Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των Π.. 394/1983 και 118/2002, διορίζεται η Ευμορφία Αργυρίου του Νικολάου σε κενή οργανική θέση Ειδικού και Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Ι.Π.) Κλάδου II, ΠΕ Κατηγορίας, Βαθ μίδας με πενταετή θητεία, για την επιτέλεση εργα στηριακού/εφαρμοσμένου διδακτικού έργου στον Τομέα Μαθηματικών, της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την αριθμ. 146/ Πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 γίνεται ανάκληση της υπ αριθμ. 363/ Πράξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/τ.Γ / με την οποία διορίστηκε ο Ευθύμιος Καλαμάτας του Ευάγγελου σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ΠΕ Κατηγο ρίας, του ΠΕ Κλάδου Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, επειδή δεν αποδέχθηκε σιωπηρώς το διορισμό του. Ο Πρύτανης Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ / , Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1268/82, του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, τις διατάξεις του Π.. 394/83, του Π.. 107/86, του Π.. 223/87, του Π.. 96/1998, του Π.. 134/99, του Π.. 118/2002 και του Π.. 147/2009, διορίζεται η ιονυσοπού λου Ευλαμπία του Ιωάννη, σε κενή θέση Ε.Ε.Ι.Π. (κλάδου II) του Τμήματος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3381 Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου μας, για τις ανάγκες εκτέλεσης Εργαστηριακού / Εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας, για τους προπτυχι ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, στην κατηγορία ΠΕ με εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή θητεία, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκ.: 7676/3 5 10) Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε. 1/6919/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τρο ποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο ΠΑΤΣΗΣ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη με τριετή θητεία σε κενή οργανι κή θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επί κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» του Α Τομέα Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρονικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΕ/Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 8273/ ) Με την υπ αριθμ. Φε.1/5261/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται η ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου με τριετή θητεία σε κενή οργανι κή θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Κα θηγητή Εφαρμογών με ειδικότητα Αρχιτέκτονα ή ια κοσμητή του Γ Τομέα «Σχεδιασμού (Design) Χώρου και Αντικειμένου» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονι κής ιακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΕ/Υπ. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 8273/ ). Με την υπ αριθμ. Φε.1/9072/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται η ΣΩΤΗΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Ιωάννη με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Επισκέ πτη Υγείας του Τομέα Κλινικής Νοσηλευτικής του Τμή ματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΕ/ Υπ. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 8273/ ). ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ Με την με αριθμ. 5248/ απόφαση του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται η Σοφία Με ταξά του Γεωργίου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Κα θηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στη Μηχανική του Τομέα ομοστατικού Σχεδιασμού του τμήματος Πολιτικών ομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 8273/ ). ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ..1/1.14/2371/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Τ.Ε.Ι.) υτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ /τ.Α ), διορίζεται η Ντομοπούλου Ασημίνα του Ευαγγέλου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυ σης ανόργανων ενώσεων και βαρέων μετάλλων» του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τε χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 8273/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΗΣ Ö ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ4/2537/ απόφαση του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο Καρράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανθοκομία», του Τομέα Παραγωγικής Ανθοκομίας, του Τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Σχολής Τε χνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 8273/ ). Με την υπ αριθμ. Φ.4/7584/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4 αντίστοιχα, του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), εξε

6 3382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λίσσεται ο Τάγκας Περικλής του Κωνσταντίνου, από τη μόνιμη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθ μίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη θέση Ε.Π. βαθ μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας Εξειδικευμένη Μετάφραση» του Τμή ματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση και το Εμπόριο της Σχολής ιοίκησης και Οικονομίας, Παρ/μα Ηγουμενίτσας του ΤΕΙ Ηπείρου, καταλαμβάνοντας κενή οργανική θέση, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. Θρησκευμάτων: 8187/ ). ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 2410/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (T.E.Ι.) Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο Παχίδης Θεόδωρος του Παύλου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογι σμικού» του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων: 8273/ ). ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την αρ. 1800/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε από το Ν. 3027/2002 και ισχύει και το άρθρο 24 του Ν. 3549/2007, διορίζεται με θητεία τριών ετών ο Κλεισιάρης Χρήστος του Φωτί ου, σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στην «Κοινοτική Νοσηλευτική» του Γ Τομέα Μαθημάτων «Βα σικών μαθημάτων στήριξης και συναφών μαθημάτων», του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Θρησκευμάτων: 8273/ ). Με την αρ. 1259/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε από το Ν. 3027/2002 και ισχύει και το άρθρο 24 του Ν. 3549/2007, εξελίσσε ται ο Θεόδωρος Σταματόπουλος του Βασιλείου, μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού, από τη μόνιμη θέση βαθ μίδας Επίκουρου καθηγητή σε μόνιμη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικο νομική» του Τομέα Οικονομολογικών και ιοίκησης, του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής ιοίκησης και Οικο νομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Θρησκευμάτων: 8187/ ). ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ Με την υπ αριθμ. 1471/ Πράξη του Μακαρι ωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Προέδρου του Κεντρ. ιοικητικού Συμ βουλίου της Αποστολικής ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΝΠ), που εκδόθηκε συμφωνά με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή, από 5ης Μαΐου 2010, η υποβληθείσα υπ αρ. 1461/ δεύτερη αίτηση δήλωση παραίτησης, για λόγους συ νταξιοδότησης, της τακτικής υπαλλήλου Αναστασίας Περιβολίδη του ιονυσίου, του Κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 5ο (Ν. 3205/2003). Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με τη Φ00/12651/ απόφαση της Προϊσταμέ νης /νσης ιοικ/κού Προσ/κού της ιοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 29 Απριλίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 347/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/17859/ απόφαση της Προϊσταμέ νης /νσης ιοικ/κού Προσ/κού της ιοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΜΟΣΧΟΒΗ ΙΩΣΗΦΕΛΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από τις 11 ΜΑΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/24111/ απόφαση της Προϊσταμέ νης /νσης ιοικ/κού Προσ/κού της ιοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΡΕΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου Ε ΙΟΙΚΗΤΙ ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 4 Μαΐου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 6/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσε ως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη ιευθύνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3383 Με τη Φ00/24153/ απόφαση της Προϊσταμέ νης /νσης ιοικ/κού Προσ/κού της ιοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΤΣΟΥΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου Ε ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 1997/ δεύτερη αίτησή της «περί παραι τήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9 2 07, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική του σχέση. Η Προϊσταμένη ιευθύνση κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΒΑΪΑ ΠΛΑΤΩΝΗ - Με την Ρ14/67/ πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της ιεύ θυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος του μονίμου γιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΟΥ του Γεωργίου που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΑΣ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμ φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007. Με την Ρ14/66/13/05/2010 πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της ιεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. δια πιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μονίμου γιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Ευαγγέλου που υπηρετού σε στο ΙΚΑ ΝΟΜ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί τησής της σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007. Mε την P14/62/10/05/2010 πράξη της Προϊστάμενης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της ιεύ θυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ ματος του μόνιμου γιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΙΩΝ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ από 5/5/2010 ημερομηνία υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφω να με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007. Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ - Με τη Φ00/18352/ απόφαση της Προϊσταμέ νης του Τμήματος Κατ/σης ιοικ/κού Προσ/κού της ιοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑ ΣΙΟΥ του Ευαγγέλου υπαλλήλου με βαθμό Β του κλά δου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων από τις 30 ΑΠΡΙ ΛΙΟΥ 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 2005/ δεύ τερη αίτησή του «περί παραιτήσεως από την υπηρε σία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική του σχέση. Η Προϊσταμένη Τμημάτος κ.α.α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α..) Με την αρ. 1α/11945/ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων ημοσίου (Ο.Π.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, (Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) και των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α ), διορίζεται ο Παπαδόπουλος Χρήστος του Γεωργίου που έχει τα νόμιμα τυπικά προ σόντα, σε κενή οργανική θέση δοκίμου υπαλλήλου στον Ο.Π.Α./Υ.Π.Α.. Χανίων, με εισαγωγικό βαθμό του κλά δου Ε2 Χειριστών Η/Υ και εντάσσεται στο 18ο Μ.Κ. (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3464/ ). ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 94/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, Ν. 1649/1986 άρθρο 11 και Ν. 3075/2002 άρθρο 9, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Αικατερίνης Φωτεινάτου του Φωτίου, του κλάδου ΠΕ ικηγόρων με 1ο μισθολογικό κλιμάκιο, για συνταξιοδοτικούς λόγους, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση οργανικών θέ σεων με σειρά προτεραιότητας μονίμου προσωπικού του ήμου ράμας βάσει της 355/ απόφασης του Α Τμήματος Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την 1/130Μ/2008 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 296/ (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1) ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΩΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ(ΠΕ) ΚΛΑΟΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1) ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΟΣ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (11) 1) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 3384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΟΣ ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1) ΑΘΑΝΑΣΙΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΟΣ ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1) ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2) ΡΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΟΣ ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1) ΧΑΜΑΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΟΣ ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) 1) ΤΑΧΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΛΑΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1) ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (Ε) ΚΛΑΟΣ Ε24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΓΑΖΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (Ε) ΚΛΑΟΣ Ε29 ΟΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1) ΧΑΤΖΗΗΜΗΤΡΙΑΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2) ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3) ΤΕΡΖΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΩΡΟΣ 4) ΚΥΜΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ 5) ΕΥΘΥΜΙΑΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 6) ΠΑΥΛΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8) ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9) ΖΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10) ΚΑΠΗΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11) ΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12) ΤΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 13) ΓΕΩΡΓΙΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14) ΑΛΕΞΙΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΩΡΟΣ 15) ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16) ΜΩΥΣΙΟΥ ΛΥΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 17) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ ΙΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19) ΑΚΡΙΤΙΗΣ ΙΓΚΟΡ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 1) ΠΑΡΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΚΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ H Eπιτροπή ΧΡΙΣΤΟΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ Πίνακας διοριστέου με την αριθμ. 814/ από φαση του Α τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/68Μ/2009 προκήρυξη του ήμου Ιθώμης Καρδίτσας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186/ (τεύχος προ κηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗΣ (TE) ΚΛΑΟΣ: TE 17 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΟΓΙ ΣΤΩΝ) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΩΡΟΣ Η Επιτροπή ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.23 10:00:22 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 30 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα