TELEFAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι- διωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επι- µόρφωσης (ΝΕΚΕ) - διαδικασία ελέγχου τήρησης Αρχείων και Βιβλίων των ΝΕΚΕ - καθήκοντα και υποχρεώσεις ιευθυντή ΝΕΚΕ»

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Πειραιάς,.2013 Αριθ.πρωτ: Ταχ. /νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η Ταχ. Κώδικας : Πειραιάς TELEFAX : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ) - διαδικασία ε- λέγχου τήρησης Αρχείων και Βιβλίων των ΝΕΚΕ - καθήκοντα και υποχρεώσεις ιευθυντή ΝΕΚΕ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.3153/2003 περί «Ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης και ρύθµισης άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» (A 153 ) β. Του άρθρου 72 του ν.δ. 187/ 73 «Περί Κ Ν»( Α 261). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού.

3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 ικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολών ΝΕΚΕ 1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικής Ε- παγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ), υποβάλλουν στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, εφεξής αποκαλούµενη ΕΚΝ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ελτίου Ταυτότητας ή του ιαβατηρίου τους ή Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών, είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του. β. Πρόσφατο αντίγραφο δικαστικής χρήσης του φυσικού προσώπου από το ο- ποίο να προκύπτει ότι ο αιτών την ίδρυση ΝΕΚΕ, δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα, που αποτελεί κώλυµα για διορισµό σε δηµόσια θέση και δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκηµα σύµφωνα µε την ι- σχύουσα νοµοθεσία. γ. Πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από τα οποία να προκύπτουν, ότι ο αιτών την ίδρυση ΝΕΚΕ, δεν έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για αδικήµατα της προηγού- µενης περίπτωσης. δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι ο αιτών την ίδρυση ΝΕΚΕ: (i) (ii) εν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3153/03 (Α 153). Έλαβε γνώση των εγκεκριµένων από το ΥΝΑ ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων ναυτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. (iii) Γνωρίζει και αποδέχεται ότι εφόσον εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και χρήσης προσωνυµί-

4 ας δεν έχει υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για να λάβει άδεια λειτουργίας, παύει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και το δικαίωµα χρήσης προσωνυµίας. στ. Αίτηµα για χορήγηση δικαιώµατος χρήσης προσωνυµίας, µε ακριβή αναφορά στη λέξη ή τις λέξεις που προτείνονται. Στην προσωνυµία δεν θα πρέπει να περιέχονται είτε µεµονωµένα, είτε σε συνδυασµό µε άλλες, οι λέξεις Σχολή, Κέντρο, Εργαστήριο, Ινστιτούτο, Οργανισµός, Εκπαίδευση, Επιµορφωτικό Κέντρο, Επιµορφωτικό Σχολείο. Όταν προτείνεται προσωνυµία µε λέξεις συντετµηµένες πρέπει να αναλύεται το περιεχόµενο των λέξεων αυτών. 2. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτίθενται να ιδρύσουν ΝΕΚΕ, υποβάλλουν στο ΥΝΑ αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η πλειοψηφία της διοίκησης και η πλειοψηφία των µετόχων ανήκει σε πολίτες Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ως σκοπός προβλέπεται η παροχή ναυτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης. β. Βεβαίωση Πρωτοδικείου ή Περιφερειακής Ενότητας ή άλλου αρµόδιου σύµφωνα µε το νόµο φορέα, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την νοµοθεσία, περί µη τροποποίησης του καταστατικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, η τροποποίηση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στο ΥΝΑ αµέσως µετά την δηµοσίευσή της. γ. Πράξη του Οργάνου ιοίκησης του νοµικού προσώπου, µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος του έναντι του ΥΝΑ, ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος της Χώρας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο καταστατικό. δ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νοµικού προσώπου περί µη πτωχεύσεως της εταιρείας. ε. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο τοπικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. στ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ελτίου Ταυτότητας ή του ιαβατηρίου του ή Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οριζόµενος ως εκπρόσωπος έναντι του ΥΝΑ, είναι πολίτης της Ε.Ε. και έχει συ- µπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του.

5 ζ. Πρόσφατο αντίγραφο δικαστικής χρήσης του εκπροσώπου από το οποίο να προκύπτει, ότι ο οριζόµενος ως εκπρόσωπος έναντι του ΥΝΑ, δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα, που αποτελεί κώλυµα για διορισµό σε ηµόσια θέση και δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκηµα. η. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει, ότι αυτός δεν έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για αδικήµατα της προηγούµενης περίπτωσης. θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος: (i) (ii) εν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3153/03 (Α 153). Έλαβε γνώση των εγκεκριµένων από το ΥΝΑ ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων ναυτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. (iii) Γνωρίζει και αποδέχεται ότι εφόσον εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και χρήσης προσωνυµίας δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας, παύει να ισχύει η άδεια ίδρυσης και το δικαίωµα χρήσης προσωνυµίας. 3. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης ΝΕΚΕ, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 2 ικαιολογητικά χορήγησης άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ 1. Οι ενδιαφερόµενοι, εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από τη λήψη ά- δειας ίδρυσης ΝΕΚΕ, υποβάλλουν στη ΕΚΝ σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται οι ειδικότητες της προς λειτουργία ΝΕΚΕ, κατά τίτλο αποφοίτησης των προς κατάρτιση ή επιµόρφωση σπουδαστών, µε την ονοµασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί στην άδεια ίδρυσης, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ύψους δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ (θα πρέπει να αναφέρεται ότι είναι υπέρ του ηµοσίου: «παράβολα για κάθε αιτία ΚΑΕ 3741»).

6 β. Συνοπτικός πίνακας των κτιριολογικών χαρακτηριστικών. γ. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοµών του κτιρίου ή κτιρίων σε κλίµακα 1:50, θεωρηµένα από µηχανικό. Στα σχέδια θα είναι χαρακτηρισµένοι όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αύλειοι χώροι κλπ) και θα αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εµβαδόν των χώρων καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης. δ. Βεβαίωση της οικείας πολεοδοµίας, από την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του κτιρίου και των χώρων του για τον σκοπό που προορίζονται, καθώς και ότι ικανοποιούνται κτιριολογικά οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές και πυροσβεστικές διατάξεις (στατική επάρκεια, πυροπροστασία κλπ). ε. Αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης των δοµών της ΝΕΚΕ, από Αναγνωρισµένο Οργανισµό (Α.Ο.). στ. Αντίγραφα του Κανονισµού Λειτουργίας και του Κανονισµού Σπουδών της Σχολής, για την οποία αιτείται η άδεια λειτουργίας. ζ. Συνοπτική κατάσταση µε στοιχεία και προσόντα του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά ειδικότητα. η. Αριθµητική κατάσταση και περιγραφή του υπάρχοντος εξοπλισµού κατά εργαστήριο ειδικότητας. θ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων της ΝΕΚΕ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών την άδεια λειτουργίας ΝΕΚΕ : (i) (ii) Έλαβε γνώση των εγκεκριµένων από το ΥΝΑ ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων Ναυτικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης και τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι εγκαταστάσεις και ο απαιτούµενος εκπαιδευτικός εξοπλισµός, είναι έτοιµα προς λειτουργία. (iii) Γνωρίζει και σέβεται τις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις περί αθέµιτου ανταγωνισµού και παραπλάνησης του κοινού µέσω των διαφη- µίσεων.

7 (iv) Αναλαµβάνει την υποχρέωση ασφάλισης των καταρτιζοµένων κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ή της επιµόρφωσής τους. 2. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΝΕΚΕ, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 3 Τήρηση Αρχείου ΝΕΚΕ 1. Σε κάθε ΝΕΚΕ τηρείται, από της ιδρύσεώς του και µε ευθύνη του ιδιοκτήτη αρχείο, το οποίο περιλαµβάνει εκτός των προβλεποµένων στο άρθρο 5 του ν.3153/03 (Α /153) και τα ακόλουθα βιβλία και υπηρεσιακά έντυπα : Α. Υπηρεσιακά Βιβλία: α. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται τα πάσης φύσεως εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα. β. Μητρώο σπουδαστών, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα προβλεπόµενα κατωτέρω στοιχεία των καταρτιζοµένων ή επιµορφούµενων στη ΝΕΚΕ: (i) (ii) Στοιχεία ελτίου Ταυτότητας: επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, µητέρας, γένος, έτος γεννήσεως, ήµος ή Κοινότητα στην οποία φέρεται εγγεγραµµένος ο σπουδαστής, αριθµός µητρώου ή δη- µοτολογίου. Στοιχεία εισόδου σπουδαστή: Το είδος του τίτλου, δυνάµει του οποίου εγγράφεται ο σπουδαστής στη ΝΕΚΕ. (iii) Στοιχεία επιδόσεως σπουδαστή : Γενική κατά µάθηµα εξαµηνιαία τελική βαθµολογία και γενικός µέσος όρος βαθµολογίας. Το Μητρώο σπουδαστών πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη κάθε εξαµήνου κατάρτισης ή κύκλου επιµόρφωσης.

8 γ. Ευρετήριο, όπου καταχωρίζονται το ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και ο αριθµός µητρώου όλων των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της ΝΕΚΕ. δ. Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους σπουδαστές. ε. Βιβλία διδασκόµενης ύλης, κατά τάξη ή τµήµα τάξης στα οποία καταχωρίζονται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθη- µερινά. στ. Ηµερολόγιο λειτουργίας ΝΕΚΕ όπου καταχωρίζονται καθηµερινά τα σηµαντικότερα, κατά την κρίση του ιευθυντή γεγονότα, που αναφέρονται στη λειτουργία της ΝΕΚΕ. ζ. Βιβλίο πράξεων (αποφάσεων) ιευθυντή. η. Βιβλίο βεβαιώσεων σπουδών. θ. Βιβλίο αποφοίτων σπουδαστών. ι. Βιβλίο πιστοποιητικών στρατολογίας. ια. Βιβλίο Απουσιών ιβ. Βιβλίο εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών Β. Υπηρεσιακά έντυπα : α. Ατοµικά δελτία σπουδαστών β. Ηµερήσια φύλλα φοίτησης. γ. Ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων και εξετάσεων. δ. Τίτλοι σπουδών: Πτυχία, διπλώµατα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. ε. Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση. στ. Βεβαιώσεις σπουδών. ζ. Καταστάσεις προόδου καταρτιζοµένων.

9 η. Καταστάσεις βαθµολογίας θ. Πρακτικά εξέτασης εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών (όπου απαιτείται). ι. Πρακτικά εξέτασης εγχειριδίων κατευθυνόµενης επί πλοίου εκπαίδευσης (όπου απαιτείται). 2. Σε περίπτωση µεταβίβασης της ΝΕΚΕ σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, το αρχείο της ΝΕΚΕ περιέρχεται στο νέο ιδιοκτήτη. 3. Σε περίπτωση προσωρινής παύσης ή διακοπής της λειτουργίας ΝΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αρχείο στην πλησιέστερη αντίστοιχη ηµόσια Σχολή αρ- µοδιότητας του ΥΝΑ, µετά από σχετική απόφαση της ΕΚΝ. 4. Ο τύπος των βιβλίων και εντύπων καθορίζεται µε απόφαση της ΕΚΝ και είναι κοινός για όλες τις ΝΕΚΕ. 5. Τα βιβλία και έντυπα καθώς και όλες οι λειτουργίες υποστήριξης εκπαίδευσης, πρέπει να τηρούνται και υποστηρίζονται και µε µηχανογραφικό σύστηµα για το οποίο έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας. 6. Οι επί µέρους υπεύθυνοι τήρησης των βιβλίων και στοιχείων της ΝΕΚΕ καθώς και οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία τήρησης αυτών, καθορίζονται µε µέριµνα του ιδιοκτήτη στους Κανονισµούς Λειτουργίας και Σπουδών της ΝΕΚΕ. 7. Όλα τα προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία των ΝΕΚΕ πρέπει να τηρούνται καθαρά και να είναι ταξινοµηµένα και διαθέσιµα σε κάθε ζήτηση για έλεγχο εκ µέρους των εντεταλµένων οργάνων της εποπτεύουσας Αρχής. Άρθρο 4 Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ιευθυντή ΝΕΚΕ Ο ιευθυντής ΝΕΚΕ, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατ ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία της ΝΕΚΕ, µέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας, των αποφάσεων και εγκυκλίων του ΥΝΑ και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

10 β) Εκπροσωπεί την ΝΕΚΕ. γ) Παραλαµβάνει και παραδίδει µε σχετικό πρωτόκολλο το αρχείο της ΝΕΚΕ. δ) Εισηγείται στον ιδιοκτήτη για θέµατα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, στα πλαίσια του Κανονισµού Σπουδών. ε) Επεξεργάζεται προτάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού. στ) Εισηγείται στον ιδιοκτήτη για την ανάγκη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού και προτείνει τους καταλληλότερους από τους υποψηφίους για πρόσληψη. ζ) Αποφασίζει για την κατανοµή της διδασκαλίας των µαθηµάτων και των ωρών διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό και αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνων εργαστηρίου. η) Εισηγείται στον ιδιοκτήτη θέµατα σχετικά µε τον εκπαιδευτικό εξοπλισµό. θ) Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, για όσα εκπαιδευτικά θέµατα παραπέµπονται σε αυτόν από τον ιδιοκτήτη της ΝΕΚΕ. ι) Έχει όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισµό Σπουδών και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής ια) ιβ) ιγ) Υπογράφει τα πιστοποιητικά σπουδών µαζί µε τον ιδιοκτήτη. Συντονίζει εκπαιδευτικά θέµατα της Σχολής. Μεριµνά για την επίλυση των ατοµικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των σπουδαστών. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ζ/3378/93 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ ), αναγκαία υποδοµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ, όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011» ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ, 7 Νοεµβρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Έγκριση Μεσοπρόθεσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19780 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο Τμήμα Δημοσιευτέας Ύλης (για τη δημοσίευση, κωδ. φορέα: 24394) Καποδιστρίου 34 104 32 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Εθνικό Τυπογραφείο Τμήμα Δημοσιευτέας Ύλης (για τη δημοσίευση, κωδ. φορέα: 24394) Καποδιστρίου 34 104 32 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου & Ηρακλείου 1, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προϋπολογισµού 598.577,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.: 77.815,00 Προϋπολογισµού: 676.392,00 (µετά Φ.Π.Α.)

Ο ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προϋπολογισµού 598.577,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.: 77.815,00 Προϋπολογισµού: 676.392,00 (µετά Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Υπηρεσιών Γούρνες 26-10-2011 Αριθµός πρωτ. 30278 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 25 Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3696 Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12.11.2014 Αρ. πρωτ. : 220639 Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ- ΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑ- ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα